POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE"

Transkript

1 POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména z psychologie učení, či psychologie výchovy a psychologie činnosti a osobnosti učitele. Důležité jsou i příbuzné psychologické obory např. sociální psychologie, vývojová psychologie, psychopatologie atd. 2. Sociální pedagogiky, obecné didaktiky, a teorie výchovy. Důležité jsou i příbuzné pedagogické obory např. speciální pedagogika atd. 3. Oborové didaktiky, metodiky zájmových činností, didaktiky odborného výcviku a didaktické technologie. 4. Školní praxe (Národní program vzdělávání tzv. Bílá kniha MŠMT 2001, Zelená kniha, učební osnovy, standardy, učebnice aj.) Závěrečná práce by měla být původní a měla by přinášet nové poznatky. Může být i kultivovanou kompilací dosavadních poznatků a zpracování dané problematiky. Závěrečná práce by měla zahrnovat i vlastní názory, úvahy a závěry autora, zejména dílčí závěry z průzkumu či výzkumu. Praktická část by měla zahrnovat též vlastní stanovisko, příp. kritiku, což by měl autor podložit dostatečnou argumentací, příp. i za pomoci poznatků z konzultací s pedagogickými pracovníky, kteří působí v dané oblasti školské praxe. Závěrečnou prací se má ověřit vzdělání, které studující získal a jeho schopnosti využívat ho při řešení odborných otázek studijního oboru. Témata závěrečných prací vycházejí z potřeb společenské praxe. Studující by měl prokázat osvojení si nezbytných návyků odborného způsobu komunikace, znalosti odborné literatury, zákonů a jejich použití. Práce pouze popisné, s chybějící argumentací autora nebudou přijaty k obhajobě. Takovéto práce budou muset být přepracovány. Zamítnuty mohou být též práce, z nichž rozsáhlejší textové části by byly zpracovány pouze formou výtahu z omezeného množství publikací. Nevyhovující mohou být též práce, jejichž závěry budou omezeny pouze na teoreticko-spekulativní rovinu, odtrženou od školní praxe. Nepříznivé hodnocení mohou obdržet též práce obsahující citace z druhé ruky. Platí to i ohledně diskuse k výsledkům přirozených experimentů, či empirického výzkumu. Jazyk: Závěrečná práce musí být stylizována ve spisovné češtině, závěrečné resumé, pokud se požaduje, pak v cizím jazyce (anotace). Závěrečná práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních na Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP v určeném termínu dle harmonogramu. Po zaevidování práce CCV má být Závěrečná práce předána vedoucím závěrečných prací k posouzení. Doporučuje se dbát: 1. Uspořádání textové části závěrečné práce 2. Požadavků na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu 3. Prostředků pro sazbu Závěrečné práce 4. Pravidel na součásti Závěrečné práce v elektronickém provedení. 1

2 Náležitosti a formální uspořádání textové části Závěrečné práce Práce musí obsahovat úvodní (titulní) stranu s plným zněním názvu práce. Za tutu stranu zařadí autor vyplněný formulář Zadání závěreční práce, dále čestné prohlášení o samostatnosti zpracování (autorství) s datumem odevzdání a podpisem. Poté následuje obsah, případně úvod, po kterém začíná vlastní zpracování Závěrečné práce. Práce končí závěrem, cizojazyčným resumé, seznamem použité literatury. Jako poslední budou přílohy v případě, že jejich rozsah umožní zařazení do práce. Forma příloh může být též odlišná - buď separátní vazba, případně disketa či CD apod. Závěrečná práce musí být odevzdána v tištěné podobě i elektronicky na CD nebo DVD které bude vloženo do originálu práce. Tištěná verze práce bude pevně svázána do potažených kartonových (pevných) desek v tmavé barvě (černá, modrá, zelená, lila apod.) na nichž bude vytištěno: Horní část uprostřed: CCV PF UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem Uprostřed: ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Spodní část vlevo: rok vypracování vpravo: jméno a příjmení autora Obrázek 1: Zadání Závěrečné práce obsahuje údaje o instituci, která práci zadala, jména řešitele a zejména název tématu, příslušný obor, jméno a podpis vedoucího Závěrečné práce. Dále obsahuje datum zadání a termín odevzdání. Za listem se zadáním následuje list s prohlášením o autorství: Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracoval-/a samostatně a uvedl-/a jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal-/a. Prohlášení studující podepíše s datem odevzdání Závěrečné práce. Na tomto listu, případně na dalším listu, může autor uvést poděkování těm, kteří mu poskytli odbornou pomoc. Pokud studující použil dokumentace některé školy, či instituce je povinen tuto okolnost zmínit do prohlášení ve formulaci. (viz Obrázek 2) Seznam použitých zkratek (je-li uveden) nahrazuje vysvětlivky v textu. V seznamu se uvádějí zkratky v abecedním pořadí, nejdříve velká a pak malá písmena latinské abecedy. 2

3 Obrázek 2: Další list obsahuje seznam klíčových slov, která vystihují odborné zaměření práce. Tento seznam je uveden v českém jazyce a překlad do jednoho světového jazyka Obsah Závěrečné práce se píše na zvláštním listě. Musí zde být napsány všechny očíslované kapitoly, podkapitoly a statě textové části Závěrečné práce s uvedením příslušné stránky. Členění Závěrečné práce studující volí podle svého uvážení tak, aby vlastní řešení odpovídalo požadavkům zadání Závěrečné práce. Všechny tato listy jsou nečíslované. Číslování začíná od dalšího listu vlastní práce, zpravidla kapitola Úvod a číslování začíná číslicí (stranou) č.: 5. Obrázek 3: 3

4 Úvod První kapitola práce má být úvodní. Slouží k charakteristice problematiky v širším kontextu a v podobě stručného obsahu jednotlivých kapitol definuje strukturu písemné práce. Vlastní zpracování Závěrečné práce Kapitoly, které následující za úvodem obsahují formulaci cíle práce, charakteristiku současného stavu řešené problematiky, teoretická a odborná východiska řešených problémů a specifikaci etap řešení. Je vhodné seznámit s postupem zkoumání jevů v minulosti. V dalších kapitolách autor rozvede postup zpracování řešené problematiky. Kapitoly a podkapitoly mají být uspořádány v logickém sledu, jejich rozsah by měl odpovídat významu řešené problematiky. Text je vhodné doplnit grafickými informacemi (obrázky, tabulky, grafy, schématy apod.). Obvyklé je členění na teoretickou a praktickou (metodologickou) část. Všechny matematicko-statistické závěry musí být podrobné a uspořádané tak, aby každý odborník mohl přezkoumat jejich správnost. U tvrzení pokud nejsou v Závěrečné práci přímo odvozeny, by měly být uvedeny odvolávky na pramen uvedený v seznamu literatury. Důležité údaje nebo závěry, které byly z literatury převzaty, musí autor rovněž citovat odkazem na příslušný pramen uvedený v seznamu použité literatury. Jednotlivé kapitoly Závěrečné práce se zásadně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi. Počet číslovaných stran textové části (od úvodu až po závěr) souvisí s charakterem řešeného úkolu a tedy jeho stanovení je v kompetenci vedoucího Závěrečné práce. Závěr Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení dosažených výsledků se zvlášť vyznačeným vlastním přínosem autora. Má se zde objevit i zhodnocení z pohledu dalšího vývoje, autor uvede náměty vycházející ze zkušeností s řešeným projektem a uvede rovněž návaznosti na aktuální problémy (řešené v rámci ostatních závěrečných prací v daném roce nebo na projekty řešené na dalších pracovištích). Literatura V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, na něž jsou v textové části odkazy. V citaci literatury se uvádí: autor (velká písmena), název knihy nebo článku (kurzívou), z cizích jazyků nejprve v původním jazyce, díl, vydání, vydavatelství, místo a rok vydání. (viz: Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2: Bibliografické citace [online]. c [cit ]. Dostupný z WWW: <www.citace.com>.) Seznam literatury se píše na zvláštním listě. Např.: FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997, s.382, ISBN KERN, H. A KOL. Přehled psychologie. Portál, Praha 1999, s.287, ISBN LANGOVÁ, M., VACÍNOVÁ, M. Kapitoly z pedagogické psychologie. PF UJEP, Ústí n/l, 2001, s.118, ISBN MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. MU, Brno 1995, s.210, ISBN Citovaný pramen je třeba přesně označit. (autor, rok vydání, strana). V případě díla více autorů se za jméno připojí a kol.. jde-li o odkaz po předchozí stejné citaci, lze uvést i způsobu: 4 tamtéž, str. 15. Přílohy V seznamu příloh se uvádějí veškeré grafické práce, větší obrázky (např. fotografie, schémata, výtvory žáků apod.), rozsáhlé tabulky a výkresy, které nejsou zařazeny v textu jako obrázky nebo tabulky, metody pro zjišťování empirických dat (např. dotazník) apod. Seznam příloh se uvádí na zvláštním listě. Přílohy se číslují arabskými čísly. 4

5 Požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu Písemná zpráva musí obsahovat formulaci cíle, charakteristiku současného stavu, teoretická a. odborná východiska řešených problémů. Text musí být úhledně upraven. Doporučuje se umístění sloupce 4 5 cm od levého okraje a cca 1,5 2 cm od okraje pravého. Začátek textu 3 3,5 cm od horního okraje a cca 2 cm nad spodním okrajem. Řádkování 1,5. V textovém editoru Microsoft Word volte základní velikost písma Times New Roman CE 12. Počet stránek příloh není omezen. Listy průběžně číslujte: uprostřed dole nebo nahoře na stránce, případně vždy vpravo nahoře. Dodržujte však účelnou stručnost a přihlédněte k významu přílohy pro hodnocení práce a pro případné navazující práce v budoucnu. Zbytečně velký objem příloh (tj. není-li dobře odůvodněn) může být negativně hodnocen přinejmenším z důvodů ekologických a ekonomických. Text Závěrečné práce má být tištěn na stránky formátu A4. Pro sazbu na stránku těchto rozměrů použijte závazně pro základní text písmo Times Roman stupně (velikosti) 12 bodů. Zvolte šířku sazby 15 až 16 centimetrů a výšku 22 až 23 centimetrů (včetně případných hlaviček a patiček). Pokud DTP program nedefinuje doporučenou hodnotu prokladu mezi řádky, volte proklad nejblíže odpovídající 120 procentům stupně použitého základního písma. To znamená, že při použití písma o stupni 12 bodů je doporučená vzdálenost účaří (baseline) cca bodů. Stupeň písma u nadpisů různých úrovní volte podle standardních typografických doporučení (například při použití systému LaTeX ponechejte nastavení definované stylem report). Hodnocenou součástí úrovně budoucího pedagogického pracovníka je i jazyková kvalita a čistota odborné stylizace. Předpokládá se dodržování Pravidel českého pravopisu a dodržování odborné terminologie. Hovorové výrazy jsou nepřípustné. Při pochybnostech o překladu či přepisu cizích pojmů využijte literatury dostupné v univerzitní knihovně. Prostředky pro sazbu Závěrečné práce Je možno využít programy, které umožňují použití proporcionálního písma a dodržování typografických pravidel. Pro sazbu textu Závěrečné práce je vyžadován jeden z těchto prostředků: Microsoft Word či Latex. Vedoucí Závěrečné práce má právo předepsat konkrétní ze jmenovaných prostředků včetně jeho případné verze. Není-li řečeno jinak, použije autor nejvyšší dostupnou verzi DTP programu běžně používanou. Součásti Závěrečné práce odevzdávané v elektronické verzi Jak bylo výše uvedeno Závěrečná práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních, svázána. U originálu práce se přikládají originály příloh, v dalším vyhotovení se přiloží kopie těchto příloh, resp. dalších dokladů. Studující kromě vytištěné písemné zprávy odevzdává obsah a součásti Závěrečné práce v elektronické podobě (CD, DVD), kde: Název, řešitel, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce a rovněž v angličtině. Závěrečnou práci zpracovávejte s předstihem, aby bylo možné její posouzení konzultantem. Je účelné předložit první verzi práce v takovém předstihu, aby v případě podstatných připomínek bylo možno Závěrečnou práci ještě včas přepracovat. Závěrečná práce, která nebude po formální stránce splňovat tyto podmínky, nemůže být vedoucím Závěrečné práce přijata. 5

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce

Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva. Směrnice děkana č. 2/2009. Závěrečné práce Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 2/2009 Závěrečné práce Bratislava 2009 Čl. 1 Předmět úpravy Předmětem úpravy jsou pravidla o základních náležitostech závěrečných prací

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Rozsah platnosti dokumentu: Fakulta strojní Název: http://www.fs.vsb.cz Typ dokumentu: Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Směrnice Číslo

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce ohodnocená vedoucím práce a oponentem. SZZ sestává z obhajoby

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce 1. Úvodní ustanovení a) Tyto pokyny jsou určeny pro vnitřní potřebu Vyšší odborné školy sociální práce EA. b) Cílem pokynů je podat studujícím, vedoucím i oponent-ům/kám

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce

Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Základní informace o SZZ a pokyny k vypracování závěrečné (bakalářské/diplomové) práce Brno, 2006 1 Úvod Pokyny pro zadávání, zpracování a obhajoby bakalářských

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více