Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva"

Transkript

1 Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Předmluva Mezinárodní rozvojový program se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Historické konference a summity OSN v devadesátých letech a na počátku milénia zakládaly novou vizi pro rozvoj - vytvoření rovného, spravedlivého a udržitelného světa. Tento posun, k širšímu a na lidi zaměřenému přístupu k rozvoji, je patrný v rozhodujících mezinárodních smlouvách včetně Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru (1992), Mezinárodní konference o populaci a rozvoji v Káhiře (1994) a v Pekingské čtvrté světové konferenci o ženách (1995). V září 2000 se sešli světoví čelní představitelé v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, aby přijali Deklaraci tisíciletí OSN, zavazující mezinárodní společenství k novému globálnímu plánu na snížení extrémní chudoby a stanovující řadu časově vázaných cílů a úkolů, s termínem do roku 2015, která se stala známá pod názvem Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs). Osm rozvojových cílů tisíciletí od té doby tvoří mezinárodní a globální rámec pro rozvojové politiky a financování na úrovni jednotlivých zemí. Tento program zahrnoval řadu souvisejících otázek od chudoby k lidským právům a rovnosti žen a mužů a zajištění přístupu ke vzdělání a zdraví. Sexuální a reprodukční zdraví a práva zpočátku chyběly v rámci MDG; toto opomenutí se pouze částečně napravilo v roce 2007 přidáním cíle o všeobecném přístupu k reprodukčnímu zdraví do roku Od té doby byly zachráněny miliony životů díky reprodukčně zdravotním službám, zvláště ve vysoce a středně bohatých zemích. Podobně, v mnoha regionech světa, jsou v účinnosti právní předpisy a podmínky, které chrání reprodukční práva a zabraňují diskriminaci žen a dívek. Globální strategie zdraví žen a dětí OSN a londýnský Summit o plánování rodičovství v roce 2012 jsou iniciativy na vysoké úrovni, které se zaměřují na využití politické vůle a financování programů. Tyto programy by měly výrazně snižovat mateřskou úmrtnost a urychlovat univerzální přístup k antikoncepci. Nicméně v nadcházejících letech po Deklaraci MDG se sexuální a reprodukční zdraví a práva změnila. Globální zdravotní financování sexuálních a reprodukčních práv a zdraví se výrazně snížilo a

2 ve všech oblastech světa rozvíjející se epidemie HIV / AIDS stále více postihuje ženy a dívky. Nárůst konzervativních tendencí ohrožuje těžce vyhraná vítězství týkající se sexuálních a reprodukčních práv a s tím bezpečnost a blahobyt pro všechny, zejména pro mladé ženy v chudých komunitách. Navzdory zvýšené politické a mediální pozornosti 57% (867 milionů) z celkového počtu žen v reprodukčním věku v rozvojových zemích potřebuje antikoncepci, protože jsou sexuálně aktivní, ale nechtějí mít v příštích dvou letech dítě. Z těchto 867 milionů žen, 645 milionů (74%) používá moderní metody antikoncepce. Zbývajících 222 milionů (26%) nepoužívá žádnou metodu antikoncepce nebo používají tradiční metody. Možná nejvíce signifikantní je, že dnes žije vůbec nejpočetnější generace mladých lidí. V současnosti probíhá několik globálních procesů posouzení MDG Rozvojového programu po roce 2015, posouzení pokroku v naplňování Káhirského akčního programu po dvaceti letech a diskuze o cílech udržitelného rozvoje zahájená na konferenci RIO+20. Ty budou pokračovat i v dalších letech a to vše s důsledky pro budoucnost globálního programu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech. Je nanejvýš důležité, aby postupující sexuální a reprodukční práva měla zásadní význam pro mezinárodní / globální rozvojové rámce, které splní rozvojové cíle tisíciletí a v nadcházející dekádě budou určovat podmínky, priority a přidělování zdrojů po celém světě. Proč nyní? Ve druhém desetiletí 21. století, více než sedm miliard lidí, kteří sdílejí planetu, čelí řadě globálních výzev: hrozby, jako je změna klimatu a rostoucí nerovnosti mezi zeměmi a uvnitř zemí přetrvávají spolu s nedokončeným programem eliminace chudoby v době, kdy globální finanční krize snížila prostředky dostupné pro mezinárodní rozvoj. Řada demografických výzev je stále významná, včetně zvýšené migrace ve více globalizovaném světě a stárnutí v některých zemích. Zatímco dosud největší generaci mladých lidí je nezbytně nutné vzdělávat a nabízet jim pracovní příležitosti, tak chudoba stále zůstává realitou pro příliš mnoho z nich. Přes tyto problémy poskytuje podoba současného vývoje bezkonkurenční možnosti k zajištění světa spravedlnosti, výběru a blahobytu pro všechny. Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF) si představuje svět, v němž všechny mezinárodní programy budou pracovat na odstraňování chudoby a hladu způsoby, které budou respektovat, chránit a naplňovat lidská práva. Za tímto účelem jsme přesvědčeni, že: Blaho jednotlivých žen, mužů a mladých lidí musí zůstat v centru mezinárodních rozvojových politik a programů založených na sociální rovnosti; Udržitelný rozvoj musí být založen na globální solidaritě a musí být poháněn principy sociální spravedlnosti, která zajistí, aby politiky a programy respektovaly, chránily a naplňovaly lidská práva;

3 Univerzální přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči a právo na tělesnou autonomii a integritu je nezbytné k zajištění plné ekonomické, sociální a kulturní účasti všech lidí v jejich komunitách, národech i po celém světě; Pokrok sexuálního a reprodukčního zdraví a práv znamená podporu programu přístupného pro všechny, který podporuje kvalitu života a právo vybrat si, zda a kdy mít děti, právo jednotlivce i páru načasovat narození svých dětí, aby o ně mohli co nejlépe pečovat, právo na sexualitu bez násilí a nátlaku, právo na potěšení s ohledem na práva jiných lidí, právo na ochranu plodnosti a právo na přístup k moderním technikám prevence, diagnostiky a léčby sexuálně přenosných infekcí, neplodnosti a rakoviny. IPPF podporuje vizi, v níž všechny ženy, muži a mladí lidé mají přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví a k službám, které potřebují; svět, v němž je sexualita uznávána jako přirozený a vzácný aspekt života a také jako základní právo; svět, v němž jsou rozhodnutí plně respektována a kde stigmatizace a diskriminace nemají své místo. Tato vize musí být realizována v rámci udržitelného rozvoje, který se snaží, aby splňoval potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Pro naplnění našich představ jsme vytvořili Vizi 2020, abychom sdělili a obhajovali naše cíle a zajistili tak, aby sexuální a reprodukční práva byla jádrem rychle se měnícího rozvojového programu. MDG rámec je v současné době projednáván a my chceme tímto dokumentem přispět k jeho rozvoji. Za tímto účelem vyzýváme vlády, aby se zavázaly k dosažení 10 cílů, z nichž každý zdůrazňuje prioritní akce a politická doporučení. Chceme také apelovat na komunity zabývající se šířeji problematikou sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, včetně skupin pracujících s problematikou HIV / AIDS a LGBTQI, a na občanské společnosti, které řeší snižování chudoby, udržitelnost životního prostředí, mládež, lidská práva, postižení, a stejně tak na soukromý sektor, agentury Organizace spojených národů a další příznivce, aby se staly našimi partnery a vedli s námi kampaň za následující vládní závazky: 1. Zavést do roku 2015 nový mezinárodní rozvojový rámec, který by zahrnoval sexuální a reprodukční zdraví a práva jako hlavní priority. se zapojily do procesu navrhování nového mezinárodního rozvojového programu založeného na principech rovnosti žen a mužů, dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti, ve které mohou být vyslyšeni všichni zúčastnění aktéři, včetně mladých lidí; rozvíjely sjednocující celosvětový rámec, který uznává potřeby zemí stanovit si příslušné cíle a ukazatele potřeb svých občanů a zejména potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

4 vytvořily mechanismy pro odpovědnost a transparentnost, týkající se přidělování zdrojů a výstupů, které zahrnují i účast občanské společnosti; podporovaly organizace občanské společnosti, které by následně byly samy schopné sledovat uskutečňování přijatých závazků. 2. Zlepšit přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům za účelem zmenšení propasti mezi nejchudší a nejbohatší pětinou obyvatelstva o 50% do roku 2020 investovaly do vzdělávacích a jiných programů zaměřených zejména na posílení mladých žen a dívek v uskutečňování informovaných rozhodnutí a v požadování zodpovědnosti od poskytovatelů služeb; vytvořily právní a politické prostředí se sociální ochranou a opatřeními pro spravedlnost, které poskytne sexuální a reprodukční zdravotní služby ekonomicky přístupné pro chudé a marginalizované skupiny a jehož cílem bude zajistit větší pokrok u nejchudší pětiny vzhledem k nejbohatší tak, aby se výrazně zmenšila propast, která mezi nimi v současné době existuje; zlepšily řízení dodavatelských řetězců, lidských, technických a další zdrojů, aby se minimalizoval nedostatek zásob a aby se zajistila včasná dostupnost zboží včetně záchranné antikoncepce v nejvyšší možné kvalitě a za přijatelnou cenu v kontextu poskytování cenově dostupných, udržitelných služeb; podporovaly inovativní technologie, přístupy k poskytování služeb, atd., které by byly dostupné pro mladé lidi a chudé; a také podporovaly organizace občanské společnosti, které se zaměřují na potřeby nejzranitelnějších. 3. Odstranit všechny formy diskriminace žen a dívek k dosažení de facto rovných příležitostí pro ženy a muže do roku 2020 posílily ženy ekonomicky investováním do politik a programů, které by snížily časovou zátěž u žen a dívek; zlepšily přístup k hospodářským příležitostem, zmenšily genderovou propast ve výdělcích a profesní segregaci, a zaručily vlastnická a dědická práva pro ženy a dívky, včetně práva na vlastní pozemek, možnosti získávat úvěry, atd.; rozšířily vzdělávací příležitosti pro všechny, zmenšily gendrové propasti na všech úrovních včetně vysokoškolského vzdělávání a přijaly komplexní sexuální výchovu s cílem odstranit diskriminaci žen a dívek a usnadnit rozvoj dovedností, které potřebují, aby se ochránily před sexuálním zneužíváním, HIV / AIDS a dalšími sexuálně přenosnými infekcemi; snížily všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách - včetně konfliktních situací - přijetím a prosazováním státních právních předpisů s cílem zabránit násilí a potrestat

5 porušování těchto předpisů; odstraněním nuceného manželství v dětském věku, bojem proti upřednostňování synů a podporováním osvětových kampaní v těchto otázkách; respektovaly, chránily a plnily všechna lidská práva žen, zejména sexuální a reprodukční práva, bez nichž je schopnost uplatňovat další práva významně omezena. Dále pak aby vytvořily příznivé prostředí pro využívání těchto práv, včetně rovnosti a plné účasti v parlamentních a jiných procesech tvorby politiky. 4. Uznat sexuální a reprodukční práva jako lidská práva do roku 2020 zrušily zákony, podmínky a postupy, které mají za následek narůstající stigmatizaci a diskriminaci žen, mužů a mladých lidí na základě pohlaví, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; stanovily standardy v rámci zdravotnických služeb ve veřejném i soukromém sektoru, aby zajistily, že práva klientů budou respektována, chráněna a plněna v prostředí bez rozdílu pohlaví, HIV stavu, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; zajistily, aby poskytovatelé služeb absolvovali školení a měli podporu, kterou potřebují, včetně dalšího vzdělávání, aby mohli poskytovat nejvyšší možnou kvalitu péče; podporovaly kvalifikované ženy, muže a mladé lidi jako obhájce sexuálních a reprodukčních práv a získávaly takové příznivce, kteří by sloužili jako zvláštní zpravodajové, členové monitorovacích orgánů dohod OSN a Univerzálního periodického přezkumu (Universal Periodic Review) a dalších mechanismů; zajistily poskytování služeb zdravotní péče přátelské k mládeži a zvýšily uznání dětí a mládeže jako objektu práv v souladu s jejich vyvíjejícími se schopnostmi tak, jak je stanoveno v Úmluvě o právech dítěte OSN. 5. Zapojit mladé lidi do všech politických rozhodnutí, která ovlivňují jejich životy. rozšiřovaly příležitostí pro mladé lidi účastnit se a vyjádřit svůj názor, například v národních radách mládeže, mládežnických fórech, v iniciativách komunitních služeb, on-line aktivitách atd., které umožňují mladým lidem, aby byli vyslyšeni v rámci občanské společnosti a také politiky; podporovaly zákony, podmínky a programy, které chrání práva mladých lidí, rozpoznávaly rozmanitosti v rámci této věkové skupiny, včetně mladých lidí z měst a venkova, těch, kteří žijí s postižením, atd., a umožnily jim překonat překážky v dostupnosti základních služeb;

6 zajistily dostupnost vzdělávání a pracovních příležitostí, které umožní mladým lidem, aby účinně přispívali k tvůrčímu, intelektuálnímu a hospodářskému rozvoji svých společenství a zemí; zvýšily investice do vzdělání, zdraví a blaha mladých lidí ze všech sociálních, politických a ekonomických poměrů, které umožní jejich smysluplnou účast na formování budoucnosti svých komunit, kultur a kontinentů; posílily boj proti chudobě a nerovnosti prostřednictvím programů citlivých k dětem, které by poskytovaly příležitosti pro mladé lidi, jež umožní jejich plný rozvoj a zabrání jejich předčasnému vtažení do dospělosti. 6. Poskytovat komplexní a integrované služby v oblasti sexuálního a reprodukční zdraví včetně HIV v rámci veřejných, soukromých a neziskových zdravotnických systémů nejpozději do roku 2020 zajistily co nejširší škálu cenově dostupných, komplexních a integrovaných služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví včetně HIv, které splňují nejvyšší možnou kvalitu a jsou k dispozici pro ženy a muže v průběhu celého života; posílily zdravotnické systémy, včetně pracovních sil ve zdravotnictví, systémů sledování a hodnocení a místní komunitní péče a zvýšily dostupnost zdravotnických služeb pro ty, pro něž jsou mimo dosah, zejména pro mladé ženy a dívky; poskytovaly základní mateřskou, novorozeneckou a dětskou zdravotní péči pro všechny, včetně naléhavé porodnické péče a péče prenatální, neonatální a postnatální; zajistily to, že podmínky a programy týkající se HIV prevence, diagnostiky, léčby, péče a podpory budou adekvátně zajištěné, budou sloužit potřebám klíčových populací a případně rozpoznaly feminizaci epidemie; investovaly do lidských zdrojů nezbytných k zajištění dostupnosti vysoce kvalitních informací, vzdělání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; vytvořily vhodné prostředí, ve kterém by veřejný, neziskový a soukromý sektor, pracující samostatně i společně, mohl zvýšit přístup k co nejširší škále informací, vzdělávání a služeb reprodukčně zdravotní péče; zajistily těm, kteří mají problémy s početím, přístup ke stávajícím a novým reprodukčním technologiím a službám a k ochraně a respektování jejich práv; finančně podporovaly a zlepšovaly sběr dat pro zlepšení pochopení potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví žen, mužů a zejména mladých lidí a zjištění do jaké míry jsou jejich práva v tomto ohledu respektována a chráněna.

7 7. Snížit alespoň o 50% aktuální neuspokojené potřeby 1 v oblasti plánování rodiny do roku 2020 znásobily úsilí o dosažení informací, vzdělávání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv pro ty, kteří na tyto služby nedosáhnou, včetně žen a mladých lidí; do roku 2020 vytvořily příznivé právní a politické prostředí s prostředky potřebnými k zajištění londýnského Summitu o plánování rodiny / FP2020 cíl: 120 milionů nových uživatelů antikoncepce v nejchudších zemích světa; a aby usilovaly o dosažení univerzálního přístupu k antikoncepci ve zbytku světa; spolupracovaly napříč odvětvími a kontinenty a snížily tak náklady na antikoncepční produkty splňující vysoké standardy kvality; odstranily politické, právní, regulační a finanční překážky, které brání přístupu k celé řadě informací a služeb, které respektují a chrání lidská práva; podporovaly organizace občanské společnosti a další zainteresované činitele v překonávání překážek, kterým čelí ve chvíli, kdy vytvářejí u lidí povědomí o antikoncepčních službách a jejich právu na ně. 8. Vytvořit komplexní sexuální výchovu, která bude k dispozici pro všechny do roku poskytovaly komplexní sexuální výchovu jako povinnou část školního kurikula, která bude citlivá ke kulturním kontextům; dále pak aby rozpoznaly, pokud existuje, významnou sexualizaci veřejných prostranství, médií a sociálních diskursů a aby zprostředkovaly přesné informace, které respektují právo všech lidí na informace a vzdělávání o jejich sexuálním a reprodukčním zdraví; zajistily vzdělávání tak, aby učitelé a ostatní vzdělavatelé byli obeznámeni s vědeckými fakty a cítili se pohodlně při diskusích o sexu a sexualitě se svými studenty a zapojily rodiče do dialogu o výhodách hlubších znalostí a dovedností mladých lidí v této oblasti; poskytovaly mladým lidem přístupné a přesné informativní materiály (ve formálních a neformálních vzdělávacích prostředích) pomocí nejrůznějších médií, aby mladí lidé mohli být plně informováni a mohli se volně rozhodnout, pokud jde o jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva a které by se snažily zabránit sexuální agresi a násilí mezi mladými lidmi a dětmi; 1 Pro červen 2012 se odhaduje aktuální neuspokojená potřeba moderní antikoncepce u 222 milionů žen

8 zapojily muže a chlapce do programů, které jsou citlivé k pohlaví a které prosazují sexuální a reprodukční zdraví a práva a mají potenciál přeměnit nerovné mocenské vztahy. 9. snížit mateřskou úmrtnost na následky nebezpečných potratů na 75 % zajistily širokou dostupnost antikoncepce, aby nedocházelo k nechtěným těhotenstvím; podpořily právo žen na potrat tím, že odstraní právní a politické překážky pro poskytování bezpečných interrupčních služeb; podnikly právní a politické kroky ke snížení stigmatu spojeného s potraty, včetně vzdělávání poskytovatelů zdravotní péče a dalších klíčových pracovníků; zajistily odstranění překážek bránícím ženám v přístupu k bezpečným potratům v tak brzkém těhotenství, jak jen to je možné; vytvořily předpisy, které ukládají povinnost postoupení v případě výhrady svědomí; vyškolily poskytovatele bezpečných potratů včetně farmakologického. 10. Vyčlenit dostatečné zdroje, aby se všech devět cílů podařilo dosáhnout do roku nalezly a investovaly každoročně prostředky ve výši 8,1 miliardy USD z mezinárodních a národních zdrojů tak, aby byly uspokojeny všechny potřeby moderních antikoncepčních metod. To vyžaduje dodatečné investice ve výši 4,1 miliardy USD ročně se současnými výdaji ve výši 4,0 mld. USD ročně. Tato dodatečná roční investice ve výši 4,1 miliardy USD by mohla ušetřit ročně výdaje zdravotních služeb poskytované matkám a novorozencům ve výši zhruba 5,7 mld. USD; vytvořily inovativní mechanismy financování, které zohledňují úlohu občanské společnosti a které umožní programům vysokých kvalit dosáhnout na nejvíce marginalizované.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15 Mgr. Andrea Ptáčková www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Jazyk Materiál žáky seznamuje s programy podpory zdraví Světové zdravotnické organizace

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti PaedDr. Tomáš Hák, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A KVALITA ŽIVOTA

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7

KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 17. 9. 2010 2010/2018(INI) KOMPROMISNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-7 Návrh zprávy Britta Thomsen (PE442.875v01-00) Ženy zaměstnané za nejistých

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument

Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Problematika ochrany zdraví a rizik ze životního prostředí nový dokument Výchozí podmínky NEHAP, UV 810/1998, programovým dokumentem v oblasti zdraví a životního prostředí přes 150 úkolů významná role

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více