Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva"

Transkript

1 Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Předmluva Mezinárodní rozvojový program se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Historické konference a summity OSN v devadesátých letech a na počátku milénia zakládaly novou vizi pro rozvoj - vytvoření rovného, spravedlivého a udržitelného světa. Tento posun, k širšímu a na lidi zaměřenému přístupu k rozvoji, je patrný v rozhodujících mezinárodních smlouvách včetně Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru (1992), Mezinárodní konference o populaci a rozvoji v Káhiře (1994) a v Pekingské čtvrté světové konferenci o ženách (1995). V září 2000 se sešli světoví čelní představitelé v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, aby přijali Deklaraci tisíciletí OSN, zavazující mezinárodní společenství k novému globálnímu plánu na snížení extrémní chudoby a stanovující řadu časově vázaných cílů a úkolů, s termínem do roku 2015, která se stala známá pod názvem Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs). Osm rozvojových cílů tisíciletí od té doby tvoří mezinárodní a globální rámec pro rozvojové politiky a financování na úrovni jednotlivých zemí. Tento program zahrnoval řadu souvisejících otázek od chudoby k lidským právům a rovnosti žen a mužů a zajištění přístupu ke vzdělání a zdraví. Sexuální a reprodukční zdraví a práva zpočátku chyběly v rámci MDG; toto opomenutí se pouze částečně napravilo v roce 2007 přidáním cíle o všeobecném přístupu k reprodukčnímu zdraví do roku Od té doby byly zachráněny miliony životů díky reprodukčně zdravotním službám, zvláště ve vysoce a středně bohatých zemích. Podobně, v mnoha regionech světa, jsou v účinnosti právní předpisy a podmínky, které chrání reprodukční práva a zabraňují diskriminaci žen a dívek. Globální strategie zdraví žen a dětí OSN a londýnský Summit o plánování rodičovství v roce 2012 jsou iniciativy na vysoké úrovni, které se zaměřují na využití politické vůle a financování programů. Tyto programy by měly výrazně snižovat mateřskou úmrtnost a urychlovat univerzální přístup k antikoncepci. Nicméně v nadcházejících letech po Deklaraci MDG se sexuální a reprodukční zdraví a práva změnila. Globální zdravotní financování sexuálních a reprodukčních práv a zdraví se výrazně snížilo a

2 ve všech oblastech světa rozvíjející se epidemie HIV / AIDS stále více postihuje ženy a dívky. Nárůst konzervativních tendencí ohrožuje těžce vyhraná vítězství týkající se sexuálních a reprodukčních práv a s tím bezpečnost a blahobyt pro všechny, zejména pro mladé ženy v chudých komunitách. Navzdory zvýšené politické a mediální pozornosti 57% (867 milionů) z celkového počtu žen v reprodukčním věku v rozvojových zemích potřebuje antikoncepci, protože jsou sexuálně aktivní, ale nechtějí mít v příštích dvou letech dítě. Z těchto 867 milionů žen, 645 milionů (74%) používá moderní metody antikoncepce. Zbývajících 222 milionů (26%) nepoužívá žádnou metodu antikoncepce nebo používají tradiční metody. Možná nejvíce signifikantní je, že dnes žije vůbec nejpočetnější generace mladých lidí. V současnosti probíhá několik globálních procesů posouzení MDG Rozvojového programu po roce 2015, posouzení pokroku v naplňování Káhirského akčního programu po dvaceti letech a diskuze o cílech udržitelného rozvoje zahájená na konferenci RIO+20. Ty budou pokračovat i v dalších letech a to vše s důsledky pro budoucnost globálního programu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech. Je nanejvýš důležité, aby postupující sexuální a reprodukční práva měla zásadní význam pro mezinárodní / globální rozvojové rámce, které splní rozvojové cíle tisíciletí a v nadcházející dekádě budou určovat podmínky, priority a přidělování zdrojů po celém světě. Proč nyní? Ve druhém desetiletí 21. století, více než sedm miliard lidí, kteří sdílejí planetu, čelí řadě globálních výzev: hrozby, jako je změna klimatu a rostoucí nerovnosti mezi zeměmi a uvnitř zemí přetrvávají spolu s nedokončeným programem eliminace chudoby v době, kdy globální finanční krize snížila prostředky dostupné pro mezinárodní rozvoj. Řada demografických výzev je stále významná, včetně zvýšené migrace ve více globalizovaném světě a stárnutí v některých zemích. Zatímco dosud největší generaci mladých lidí je nezbytně nutné vzdělávat a nabízet jim pracovní příležitosti, tak chudoba stále zůstává realitou pro příliš mnoho z nich. Přes tyto problémy poskytuje podoba současného vývoje bezkonkurenční možnosti k zajištění světa spravedlnosti, výběru a blahobytu pro všechny. Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF) si představuje svět, v němž všechny mezinárodní programy budou pracovat na odstraňování chudoby a hladu způsoby, které budou respektovat, chránit a naplňovat lidská práva. Za tímto účelem jsme přesvědčeni, že: Blaho jednotlivých žen, mužů a mladých lidí musí zůstat v centru mezinárodních rozvojových politik a programů založených na sociální rovnosti; Udržitelný rozvoj musí být založen na globální solidaritě a musí být poháněn principy sociální spravedlnosti, která zajistí, aby politiky a programy respektovaly, chránily a naplňovaly lidská práva;

3 Univerzální přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči a právo na tělesnou autonomii a integritu je nezbytné k zajištění plné ekonomické, sociální a kulturní účasti všech lidí v jejich komunitách, národech i po celém světě; Pokrok sexuálního a reprodukčního zdraví a práv znamená podporu programu přístupného pro všechny, který podporuje kvalitu života a právo vybrat si, zda a kdy mít děti, právo jednotlivce i páru načasovat narození svých dětí, aby o ně mohli co nejlépe pečovat, právo na sexualitu bez násilí a nátlaku, právo na potěšení s ohledem na práva jiných lidí, právo na ochranu plodnosti a právo na přístup k moderním technikám prevence, diagnostiky a léčby sexuálně přenosných infekcí, neplodnosti a rakoviny. IPPF podporuje vizi, v níž všechny ženy, muži a mladí lidé mají přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví a k službám, které potřebují; svět, v němž je sexualita uznávána jako přirozený a vzácný aspekt života a také jako základní právo; svět, v němž jsou rozhodnutí plně respektována a kde stigmatizace a diskriminace nemají své místo. Tato vize musí být realizována v rámci udržitelného rozvoje, který se snaží, aby splňoval potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Pro naplnění našich představ jsme vytvořili Vizi 2020, abychom sdělili a obhajovali naše cíle a zajistili tak, aby sexuální a reprodukční práva byla jádrem rychle se měnícího rozvojového programu. MDG rámec je v současné době projednáván a my chceme tímto dokumentem přispět k jeho rozvoji. Za tímto účelem vyzýváme vlády, aby se zavázaly k dosažení 10 cílů, z nichž každý zdůrazňuje prioritní akce a politická doporučení. Chceme také apelovat na komunity zabývající se šířeji problematikou sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, včetně skupin pracujících s problematikou HIV / AIDS a LGBTQI, a na občanské společnosti, které řeší snižování chudoby, udržitelnost životního prostředí, mládež, lidská práva, postižení, a stejně tak na soukromý sektor, agentury Organizace spojených národů a další příznivce, aby se staly našimi partnery a vedli s námi kampaň za následující vládní závazky: 1. Zavést do roku 2015 nový mezinárodní rozvojový rámec, který by zahrnoval sexuální a reprodukční zdraví a práva jako hlavní priority. se zapojily do procesu navrhování nového mezinárodního rozvojového programu založeného na principech rovnosti žen a mužů, dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti, ve které mohou být vyslyšeni všichni zúčastnění aktéři, včetně mladých lidí; rozvíjely sjednocující celosvětový rámec, který uznává potřeby zemí stanovit si příslušné cíle a ukazatele potřeb svých občanů a zejména potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

4 vytvořily mechanismy pro odpovědnost a transparentnost, týkající se přidělování zdrojů a výstupů, které zahrnují i účast občanské společnosti; podporovaly organizace občanské společnosti, které by následně byly samy schopné sledovat uskutečňování přijatých závazků. 2. Zlepšit přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům za účelem zmenšení propasti mezi nejchudší a nejbohatší pětinou obyvatelstva o 50% do roku 2020 investovaly do vzdělávacích a jiných programů zaměřených zejména na posílení mladých žen a dívek v uskutečňování informovaných rozhodnutí a v požadování zodpovědnosti od poskytovatelů služeb; vytvořily právní a politické prostředí se sociální ochranou a opatřeními pro spravedlnost, které poskytne sexuální a reprodukční zdravotní služby ekonomicky přístupné pro chudé a marginalizované skupiny a jehož cílem bude zajistit větší pokrok u nejchudší pětiny vzhledem k nejbohatší tak, aby se výrazně zmenšila propast, která mezi nimi v současné době existuje; zlepšily řízení dodavatelských řetězců, lidských, technických a další zdrojů, aby se minimalizoval nedostatek zásob a aby se zajistila včasná dostupnost zboží včetně záchranné antikoncepce v nejvyšší možné kvalitě a za přijatelnou cenu v kontextu poskytování cenově dostupných, udržitelných služeb; podporovaly inovativní technologie, přístupy k poskytování služeb, atd., které by byly dostupné pro mladé lidi a chudé; a také podporovaly organizace občanské společnosti, které se zaměřují na potřeby nejzranitelnějších. 3. Odstranit všechny formy diskriminace žen a dívek k dosažení de facto rovných příležitostí pro ženy a muže do roku 2020 posílily ženy ekonomicky investováním do politik a programů, které by snížily časovou zátěž u žen a dívek; zlepšily přístup k hospodářským příležitostem, zmenšily genderovou propast ve výdělcích a profesní segregaci, a zaručily vlastnická a dědická práva pro ženy a dívky, včetně práva na vlastní pozemek, možnosti získávat úvěry, atd.; rozšířily vzdělávací příležitosti pro všechny, zmenšily gendrové propasti na všech úrovních včetně vysokoškolského vzdělávání a přijaly komplexní sexuální výchovu s cílem odstranit diskriminaci žen a dívek a usnadnit rozvoj dovedností, které potřebují, aby se ochránily před sexuálním zneužíváním, HIV / AIDS a dalšími sexuálně přenosnými infekcemi; snížily všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách - včetně konfliktních situací - přijetím a prosazováním státních právních předpisů s cílem zabránit násilí a potrestat

5 porušování těchto předpisů; odstraněním nuceného manželství v dětském věku, bojem proti upřednostňování synů a podporováním osvětových kampaní v těchto otázkách; respektovaly, chránily a plnily všechna lidská práva žen, zejména sexuální a reprodukční práva, bez nichž je schopnost uplatňovat další práva významně omezena. Dále pak aby vytvořily příznivé prostředí pro využívání těchto práv, včetně rovnosti a plné účasti v parlamentních a jiných procesech tvorby politiky. 4. Uznat sexuální a reprodukční práva jako lidská práva do roku 2020 zrušily zákony, podmínky a postupy, které mají za následek narůstající stigmatizaci a diskriminaci žen, mužů a mladých lidí na základě pohlaví, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; stanovily standardy v rámci zdravotnických služeb ve veřejném i soukromém sektoru, aby zajistily, že práva klientů budou respektována, chráněna a plněna v prostředí bez rozdílu pohlaví, HIV stavu, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; zajistily, aby poskytovatelé služeb absolvovali školení a měli podporu, kterou potřebují, včetně dalšího vzdělávání, aby mohli poskytovat nejvyšší možnou kvalitu péče; podporovaly kvalifikované ženy, muže a mladé lidi jako obhájce sexuálních a reprodukčních práv a získávaly takové příznivce, kteří by sloužili jako zvláštní zpravodajové, členové monitorovacích orgánů dohod OSN a Univerzálního periodického přezkumu (Universal Periodic Review) a dalších mechanismů; zajistily poskytování služeb zdravotní péče přátelské k mládeži a zvýšily uznání dětí a mládeže jako objektu práv v souladu s jejich vyvíjejícími se schopnostmi tak, jak je stanoveno v Úmluvě o právech dítěte OSN. 5. Zapojit mladé lidi do všech politických rozhodnutí, která ovlivňují jejich životy. rozšiřovaly příležitostí pro mladé lidi účastnit se a vyjádřit svůj názor, například v národních radách mládeže, mládežnických fórech, v iniciativách komunitních služeb, on-line aktivitách atd., které umožňují mladým lidem, aby byli vyslyšeni v rámci občanské společnosti a také politiky; podporovaly zákony, podmínky a programy, které chrání práva mladých lidí, rozpoznávaly rozmanitosti v rámci této věkové skupiny, včetně mladých lidí z měst a venkova, těch, kteří žijí s postižením, atd., a umožnily jim překonat překážky v dostupnosti základních služeb;

6 zajistily dostupnost vzdělávání a pracovních příležitostí, které umožní mladým lidem, aby účinně přispívali k tvůrčímu, intelektuálnímu a hospodářskému rozvoji svých společenství a zemí; zvýšily investice do vzdělání, zdraví a blaha mladých lidí ze všech sociálních, politických a ekonomických poměrů, které umožní jejich smysluplnou účast na formování budoucnosti svých komunit, kultur a kontinentů; posílily boj proti chudobě a nerovnosti prostřednictvím programů citlivých k dětem, které by poskytovaly příležitosti pro mladé lidi, jež umožní jejich plný rozvoj a zabrání jejich předčasnému vtažení do dospělosti. 6. Poskytovat komplexní a integrované služby v oblasti sexuálního a reprodukční zdraví včetně HIV v rámci veřejných, soukromých a neziskových zdravotnických systémů nejpozději do roku 2020 zajistily co nejširší škálu cenově dostupných, komplexních a integrovaných služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví včetně HIv, které splňují nejvyšší možnou kvalitu a jsou k dispozici pro ženy a muže v průběhu celého života; posílily zdravotnické systémy, včetně pracovních sil ve zdravotnictví, systémů sledování a hodnocení a místní komunitní péče a zvýšily dostupnost zdravotnických služeb pro ty, pro něž jsou mimo dosah, zejména pro mladé ženy a dívky; poskytovaly základní mateřskou, novorozeneckou a dětskou zdravotní péči pro všechny, včetně naléhavé porodnické péče a péče prenatální, neonatální a postnatální; zajistily to, že podmínky a programy týkající se HIV prevence, diagnostiky, léčby, péče a podpory budou adekvátně zajištěné, budou sloužit potřebám klíčových populací a případně rozpoznaly feminizaci epidemie; investovaly do lidských zdrojů nezbytných k zajištění dostupnosti vysoce kvalitních informací, vzdělání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; vytvořily vhodné prostředí, ve kterém by veřejný, neziskový a soukromý sektor, pracující samostatně i společně, mohl zvýšit přístup k co nejširší škále informací, vzdělávání a služeb reprodukčně zdravotní péče; zajistily těm, kteří mají problémy s početím, přístup ke stávajícím a novým reprodukčním technologiím a službám a k ochraně a respektování jejich práv; finančně podporovaly a zlepšovaly sběr dat pro zlepšení pochopení potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví žen, mužů a zejména mladých lidí a zjištění do jaké míry jsou jejich práva v tomto ohledu respektována a chráněna.

7 7. Snížit alespoň o 50% aktuální neuspokojené potřeby 1 v oblasti plánování rodiny do roku 2020 znásobily úsilí o dosažení informací, vzdělávání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv pro ty, kteří na tyto služby nedosáhnou, včetně žen a mladých lidí; do roku 2020 vytvořily příznivé právní a politické prostředí s prostředky potřebnými k zajištění londýnského Summitu o plánování rodiny / FP2020 cíl: 120 milionů nových uživatelů antikoncepce v nejchudších zemích světa; a aby usilovaly o dosažení univerzálního přístupu k antikoncepci ve zbytku světa; spolupracovaly napříč odvětvími a kontinenty a snížily tak náklady na antikoncepční produkty splňující vysoké standardy kvality; odstranily politické, právní, regulační a finanční překážky, které brání přístupu k celé řadě informací a služeb, které respektují a chrání lidská práva; podporovaly organizace občanské společnosti a další zainteresované činitele v překonávání překážek, kterým čelí ve chvíli, kdy vytvářejí u lidí povědomí o antikoncepčních službách a jejich právu na ně. 8. Vytvořit komplexní sexuální výchovu, která bude k dispozici pro všechny do roku poskytovaly komplexní sexuální výchovu jako povinnou část školního kurikula, která bude citlivá ke kulturním kontextům; dále pak aby rozpoznaly, pokud existuje, významnou sexualizaci veřejných prostranství, médií a sociálních diskursů a aby zprostředkovaly přesné informace, které respektují právo všech lidí na informace a vzdělávání o jejich sexuálním a reprodukčním zdraví; zajistily vzdělávání tak, aby učitelé a ostatní vzdělavatelé byli obeznámeni s vědeckými fakty a cítili se pohodlně při diskusích o sexu a sexualitě se svými studenty a zapojily rodiče do dialogu o výhodách hlubších znalostí a dovedností mladých lidí v této oblasti; poskytovaly mladým lidem přístupné a přesné informativní materiály (ve formálních a neformálních vzdělávacích prostředích) pomocí nejrůznějších médií, aby mladí lidé mohli být plně informováni a mohli se volně rozhodnout, pokud jde o jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva a které by se snažily zabránit sexuální agresi a násilí mezi mladými lidmi a dětmi; 1 Pro červen 2012 se odhaduje aktuální neuspokojená potřeba moderní antikoncepce u 222 milionů žen

8 zapojily muže a chlapce do programů, které jsou citlivé k pohlaví a které prosazují sexuální a reprodukční zdraví a práva a mají potenciál přeměnit nerovné mocenské vztahy. 9. snížit mateřskou úmrtnost na následky nebezpečných potratů na 75 % zajistily širokou dostupnost antikoncepce, aby nedocházelo k nechtěným těhotenstvím; podpořily právo žen na potrat tím, že odstraní právní a politické překážky pro poskytování bezpečných interrupčních služeb; podnikly právní a politické kroky ke snížení stigmatu spojeného s potraty, včetně vzdělávání poskytovatelů zdravotní péče a dalších klíčových pracovníků; zajistily odstranění překážek bránícím ženám v přístupu k bezpečným potratům v tak brzkém těhotenství, jak jen to je možné; vytvořily předpisy, které ukládají povinnost postoupení v případě výhrady svědomí; vyškolily poskytovatele bezpečných potratů včetně farmakologického. 10. Vyčlenit dostatečné zdroje, aby se všech devět cílů podařilo dosáhnout do roku nalezly a investovaly každoročně prostředky ve výši 8,1 miliardy USD z mezinárodních a národních zdrojů tak, aby byly uspokojeny všechny potřeby moderních antikoncepčních metod. To vyžaduje dodatečné investice ve výši 4,1 miliardy USD ročně se současnými výdaji ve výši 4,0 mld. USD ročně. Tato dodatečná roční investice ve výši 4,1 miliardy USD by mohla ušetřit ročně výdaje zdravotních služeb poskytované matkám a novorozencům ve výši zhruba 5,7 mld. USD; vytvořily inovativní mechanismy financování, které zohledňují úlohu občanské společnosti a které umožní programům vysokých kvalit dosáhnout na nejvíce marginalizované.

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Úmluva o právech osob se zdravotním postižením Preambule Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, a) majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Organizace spojených národů je uznání přirozené

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více