Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva"

Transkript

1 Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Předmluva Mezinárodní rozvojový program se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Historické konference a summity OSN v devadesátých letech a na počátku milénia zakládaly novou vizi pro rozvoj - vytvoření rovného, spravedlivého a udržitelného světa. Tento posun, k širšímu a na lidi zaměřenému přístupu k rozvoji, je patrný v rozhodujících mezinárodních smlouvách včetně Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru (1992), Mezinárodní konference o populaci a rozvoji v Káhiře (1994) a v Pekingské čtvrté světové konferenci o ženách (1995). V září 2000 se sešli světoví čelní představitelé v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, aby přijali Deklaraci tisíciletí OSN, zavazující mezinárodní společenství k novému globálnímu plánu na snížení extrémní chudoby a stanovující řadu časově vázaných cílů a úkolů, s termínem do roku 2015, která se stala známá pod názvem Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs). Osm rozvojových cílů tisíciletí od té doby tvoří mezinárodní a globální rámec pro rozvojové politiky a financování na úrovni jednotlivých zemí. Tento program zahrnoval řadu souvisejících otázek od chudoby k lidským právům a rovnosti žen a mužů a zajištění přístupu ke vzdělání a zdraví. Sexuální a reprodukční zdraví a práva zpočátku chyběly v rámci MDG; toto opomenutí se pouze částečně napravilo v roce 2007 přidáním cíle o všeobecném přístupu k reprodukčnímu zdraví do roku Od té doby byly zachráněny miliony životů díky reprodukčně zdravotním službám, zvláště ve vysoce a středně bohatých zemích. Podobně, v mnoha regionech světa, jsou v účinnosti právní předpisy a podmínky, které chrání reprodukční práva a zabraňují diskriminaci žen a dívek. Globální strategie zdraví žen a dětí OSN a londýnský Summit o plánování rodičovství v roce 2012 jsou iniciativy na vysoké úrovni, které se zaměřují na využití politické vůle a financování programů. Tyto programy by měly výrazně snižovat mateřskou úmrtnost a urychlovat univerzální přístup k antikoncepci. Nicméně v nadcházejících letech po Deklaraci MDG se sexuální a reprodukční zdraví a práva změnila. Globální zdravotní financování sexuálních a reprodukčních práv a zdraví se výrazně snížilo a

2 ve všech oblastech světa rozvíjející se epidemie HIV / AIDS stále více postihuje ženy a dívky. Nárůst konzervativních tendencí ohrožuje těžce vyhraná vítězství týkající se sexuálních a reprodukčních práv a s tím bezpečnost a blahobyt pro všechny, zejména pro mladé ženy v chudých komunitách. Navzdory zvýšené politické a mediální pozornosti 57% (867 milionů) z celkového počtu žen v reprodukčním věku v rozvojových zemích potřebuje antikoncepci, protože jsou sexuálně aktivní, ale nechtějí mít v příštích dvou letech dítě. Z těchto 867 milionů žen, 645 milionů (74%) používá moderní metody antikoncepce. Zbývajících 222 milionů (26%) nepoužívá žádnou metodu antikoncepce nebo používají tradiční metody. Možná nejvíce signifikantní je, že dnes žije vůbec nejpočetnější generace mladých lidí. V současnosti probíhá několik globálních procesů posouzení MDG Rozvojového programu po roce 2015, posouzení pokroku v naplňování Káhirského akčního programu po dvaceti letech a diskuze o cílech udržitelného rozvoje zahájená na konferenci RIO+20. Ty budou pokračovat i v dalších letech a to vše s důsledky pro budoucnost globálního programu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech. Je nanejvýš důležité, aby postupující sexuální a reprodukční práva měla zásadní význam pro mezinárodní / globální rozvojové rámce, které splní rozvojové cíle tisíciletí a v nadcházející dekádě budou určovat podmínky, priority a přidělování zdrojů po celém světě. Proč nyní? Ve druhém desetiletí 21. století, více než sedm miliard lidí, kteří sdílejí planetu, čelí řadě globálních výzev: hrozby, jako je změna klimatu a rostoucí nerovnosti mezi zeměmi a uvnitř zemí přetrvávají spolu s nedokončeným programem eliminace chudoby v době, kdy globální finanční krize snížila prostředky dostupné pro mezinárodní rozvoj. Řada demografických výzev je stále významná, včetně zvýšené migrace ve více globalizovaném světě a stárnutí v některých zemích. Zatímco dosud největší generaci mladých lidí je nezbytně nutné vzdělávat a nabízet jim pracovní příležitosti, tak chudoba stále zůstává realitou pro příliš mnoho z nich. Přes tyto problémy poskytuje podoba současného vývoje bezkonkurenční možnosti k zajištění světa spravedlnosti, výběru a blahobytu pro všechny. Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF) si představuje svět, v němž všechny mezinárodní programy budou pracovat na odstraňování chudoby a hladu způsoby, které budou respektovat, chránit a naplňovat lidská práva. Za tímto účelem jsme přesvědčeni, že: Blaho jednotlivých žen, mužů a mladých lidí musí zůstat v centru mezinárodních rozvojových politik a programů založených na sociální rovnosti; Udržitelný rozvoj musí být založen na globální solidaritě a musí být poháněn principy sociální spravedlnosti, která zajistí, aby politiky a programy respektovaly, chránily a naplňovaly lidská práva;

3 Univerzální přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči a právo na tělesnou autonomii a integritu je nezbytné k zajištění plné ekonomické, sociální a kulturní účasti všech lidí v jejich komunitách, národech i po celém světě; Pokrok sexuálního a reprodukčního zdraví a práv znamená podporu programu přístupného pro všechny, který podporuje kvalitu života a právo vybrat si, zda a kdy mít děti, právo jednotlivce i páru načasovat narození svých dětí, aby o ně mohli co nejlépe pečovat, právo na sexualitu bez násilí a nátlaku, právo na potěšení s ohledem na práva jiných lidí, právo na ochranu plodnosti a právo na přístup k moderním technikám prevence, diagnostiky a léčby sexuálně přenosných infekcí, neplodnosti a rakoviny. IPPF podporuje vizi, v níž všechny ženy, muži a mladí lidé mají přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví a k službám, které potřebují; svět, v němž je sexualita uznávána jako přirozený a vzácný aspekt života a také jako základní právo; svět, v němž jsou rozhodnutí plně respektována a kde stigmatizace a diskriminace nemají své místo. Tato vize musí být realizována v rámci udržitelného rozvoje, který se snaží, aby splňoval potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Pro naplnění našich představ jsme vytvořili Vizi 2020, abychom sdělili a obhajovali naše cíle a zajistili tak, aby sexuální a reprodukční práva byla jádrem rychle se měnícího rozvojového programu. MDG rámec je v současné době projednáván a my chceme tímto dokumentem přispět k jeho rozvoji. Za tímto účelem vyzýváme vlády, aby se zavázaly k dosažení 10 cílů, z nichž každý zdůrazňuje prioritní akce a politická doporučení. Chceme také apelovat na komunity zabývající se šířeji problematikou sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, včetně skupin pracujících s problematikou HIV / AIDS a LGBTQI, a na občanské společnosti, které řeší snižování chudoby, udržitelnost životního prostředí, mládež, lidská práva, postižení, a stejně tak na soukromý sektor, agentury Organizace spojených národů a další příznivce, aby se staly našimi partnery a vedli s námi kampaň za následující vládní závazky: 1. Zavést do roku 2015 nový mezinárodní rozvojový rámec, který by zahrnoval sexuální a reprodukční zdraví a práva jako hlavní priority. se zapojily do procesu navrhování nového mezinárodního rozvojového programu založeného na principech rovnosti žen a mužů, dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti, ve které mohou být vyslyšeni všichni zúčastnění aktéři, včetně mladých lidí; rozvíjely sjednocující celosvětový rámec, který uznává potřeby zemí stanovit si příslušné cíle a ukazatele potřeb svých občanů a zejména potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

4 vytvořily mechanismy pro odpovědnost a transparentnost, týkající se přidělování zdrojů a výstupů, které zahrnují i účast občanské společnosti; podporovaly organizace občanské společnosti, které by následně byly samy schopné sledovat uskutečňování přijatých závazků. 2. Zlepšit přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům za účelem zmenšení propasti mezi nejchudší a nejbohatší pětinou obyvatelstva o 50% do roku 2020 investovaly do vzdělávacích a jiných programů zaměřených zejména na posílení mladých žen a dívek v uskutečňování informovaných rozhodnutí a v požadování zodpovědnosti od poskytovatelů služeb; vytvořily právní a politické prostředí se sociální ochranou a opatřeními pro spravedlnost, které poskytne sexuální a reprodukční zdravotní služby ekonomicky přístupné pro chudé a marginalizované skupiny a jehož cílem bude zajistit větší pokrok u nejchudší pětiny vzhledem k nejbohatší tak, aby se výrazně zmenšila propast, která mezi nimi v současné době existuje; zlepšily řízení dodavatelských řetězců, lidských, technických a další zdrojů, aby se minimalizoval nedostatek zásob a aby se zajistila včasná dostupnost zboží včetně záchranné antikoncepce v nejvyšší možné kvalitě a za přijatelnou cenu v kontextu poskytování cenově dostupných, udržitelných služeb; podporovaly inovativní technologie, přístupy k poskytování služeb, atd., které by byly dostupné pro mladé lidi a chudé; a také podporovaly organizace občanské společnosti, které se zaměřují na potřeby nejzranitelnějších. 3. Odstranit všechny formy diskriminace žen a dívek k dosažení de facto rovných příležitostí pro ženy a muže do roku 2020 posílily ženy ekonomicky investováním do politik a programů, které by snížily časovou zátěž u žen a dívek; zlepšily přístup k hospodářským příležitostem, zmenšily genderovou propast ve výdělcích a profesní segregaci, a zaručily vlastnická a dědická práva pro ženy a dívky, včetně práva na vlastní pozemek, možnosti získávat úvěry, atd.; rozšířily vzdělávací příležitosti pro všechny, zmenšily gendrové propasti na všech úrovních včetně vysokoškolského vzdělávání a přijaly komplexní sexuální výchovu s cílem odstranit diskriminaci žen a dívek a usnadnit rozvoj dovedností, které potřebují, aby se ochránily před sexuálním zneužíváním, HIV / AIDS a dalšími sexuálně přenosnými infekcemi; snížily všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách - včetně konfliktních situací - přijetím a prosazováním státních právních předpisů s cílem zabránit násilí a potrestat

5 porušování těchto předpisů; odstraněním nuceného manželství v dětském věku, bojem proti upřednostňování synů a podporováním osvětových kampaní v těchto otázkách; respektovaly, chránily a plnily všechna lidská práva žen, zejména sexuální a reprodukční práva, bez nichž je schopnost uplatňovat další práva významně omezena. Dále pak aby vytvořily příznivé prostředí pro využívání těchto práv, včetně rovnosti a plné účasti v parlamentních a jiných procesech tvorby politiky. 4. Uznat sexuální a reprodukční práva jako lidská práva do roku 2020 zrušily zákony, podmínky a postupy, které mají za následek narůstající stigmatizaci a diskriminaci žen, mužů a mladých lidí na základě pohlaví, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; stanovily standardy v rámci zdravotnických služeb ve veřejném i soukromém sektoru, aby zajistily, že práva klientů budou respektována, chráněna a plněna v prostředí bez rozdílu pohlaví, HIV stavu, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; zajistily, aby poskytovatelé služeb absolvovali školení a měli podporu, kterou potřebují, včetně dalšího vzdělávání, aby mohli poskytovat nejvyšší možnou kvalitu péče; podporovaly kvalifikované ženy, muže a mladé lidi jako obhájce sexuálních a reprodukčních práv a získávaly takové příznivce, kteří by sloužili jako zvláštní zpravodajové, členové monitorovacích orgánů dohod OSN a Univerzálního periodického přezkumu (Universal Periodic Review) a dalších mechanismů; zajistily poskytování služeb zdravotní péče přátelské k mládeži a zvýšily uznání dětí a mládeže jako objektu práv v souladu s jejich vyvíjejícími se schopnostmi tak, jak je stanoveno v Úmluvě o právech dítěte OSN. 5. Zapojit mladé lidi do všech politických rozhodnutí, která ovlivňují jejich životy. rozšiřovaly příležitostí pro mladé lidi účastnit se a vyjádřit svůj názor, například v národních radách mládeže, mládežnických fórech, v iniciativách komunitních služeb, on-line aktivitách atd., které umožňují mladým lidem, aby byli vyslyšeni v rámci občanské společnosti a také politiky; podporovaly zákony, podmínky a programy, které chrání práva mladých lidí, rozpoznávaly rozmanitosti v rámci této věkové skupiny, včetně mladých lidí z měst a venkova, těch, kteří žijí s postižením, atd., a umožnily jim překonat překážky v dostupnosti základních služeb;

6 zajistily dostupnost vzdělávání a pracovních příležitostí, které umožní mladým lidem, aby účinně přispívali k tvůrčímu, intelektuálnímu a hospodářskému rozvoji svých společenství a zemí; zvýšily investice do vzdělání, zdraví a blaha mladých lidí ze všech sociálních, politických a ekonomických poměrů, které umožní jejich smysluplnou účast na formování budoucnosti svých komunit, kultur a kontinentů; posílily boj proti chudobě a nerovnosti prostřednictvím programů citlivých k dětem, které by poskytovaly příležitosti pro mladé lidi, jež umožní jejich plný rozvoj a zabrání jejich předčasnému vtažení do dospělosti. 6. Poskytovat komplexní a integrované služby v oblasti sexuálního a reprodukční zdraví včetně HIV v rámci veřejných, soukromých a neziskových zdravotnických systémů nejpozději do roku 2020 zajistily co nejširší škálu cenově dostupných, komplexních a integrovaných služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví včetně HIv, které splňují nejvyšší možnou kvalitu a jsou k dispozici pro ženy a muže v průběhu celého života; posílily zdravotnické systémy, včetně pracovních sil ve zdravotnictví, systémů sledování a hodnocení a místní komunitní péče a zvýšily dostupnost zdravotnických služeb pro ty, pro něž jsou mimo dosah, zejména pro mladé ženy a dívky; poskytovaly základní mateřskou, novorozeneckou a dětskou zdravotní péči pro všechny, včetně naléhavé porodnické péče a péče prenatální, neonatální a postnatální; zajistily to, že podmínky a programy týkající se HIV prevence, diagnostiky, léčby, péče a podpory budou adekvátně zajištěné, budou sloužit potřebám klíčových populací a případně rozpoznaly feminizaci epidemie; investovaly do lidských zdrojů nezbytných k zajištění dostupnosti vysoce kvalitních informací, vzdělání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; vytvořily vhodné prostředí, ve kterém by veřejný, neziskový a soukromý sektor, pracující samostatně i společně, mohl zvýšit přístup k co nejširší škále informací, vzdělávání a služeb reprodukčně zdravotní péče; zajistily těm, kteří mají problémy s početím, přístup ke stávajícím a novým reprodukčním technologiím a službám a k ochraně a respektování jejich práv; finančně podporovaly a zlepšovaly sběr dat pro zlepšení pochopení potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví žen, mužů a zejména mladých lidí a zjištění do jaké míry jsou jejich práva v tomto ohledu respektována a chráněna.

7 7. Snížit alespoň o 50% aktuální neuspokojené potřeby 1 v oblasti plánování rodiny do roku 2020 znásobily úsilí o dosažení informací, vzdělávání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv pro ty, kteří na tyto služby nedosáhnou, včetně žen a mladých lidí; do roku 2020 vytvořily příznivé právní a politické prostředí s prostředky potřebnými k zajištění londýnského Summitu o plánování rodiny / FP2020 cíl: 120 milionů nových uživatelů antikoncepce v nejchudších zemích světa; a aby usilovaly o dosažení univerzálního přístupu k antikoncepci ve zbytku světa; spolupracovaly napříč odvětvími a kontinenty a snížily tak náklady na antikoncepční produkty splňující vysoké standardy kvality; odstranily politické, právní, regulační a finanční překážky, které brání přístupu k celé řadě informací a služeb, které respektují a chrání lidská práva; podporovaly organizace občanské společnosti a další zainteresované činitele v překonávání překážek, kterým čelí ve chvíli, kdy vytvářejí u lidí povědomí o antikoncepčních službách a jejich právu na ně. 8. Vytvořit komplexní sexuální výchovu, která bude k dispozici pro všechny do roku poskytovaly komplexní sexuální výchovu jako povinnou část školního kurikula, která bude citlivá ke kulturním kontextům; dále pak aby rozpoznaly, pokud existuje, významnou sexualizaci veřejných prostranství, médií a sociálních diskursů a aby zprostředkovaly přesné informace, které respektují právo všech lidí na informace a vzdělávání o jejich sexuálním a reprodukčním zdraví; zajistily vzdělávání tak, aby učitelé a ostatní vzdělavatelé byli obeznámeni s vědeckými fakty a cítili se pohodlně při diskusích o sexu a sexualitě se svými studenty a zapojily rodiče do dialogu o výhodách hlubších znalostí a dovedností mladých lidí v této oblasti; poskytovaly mladým lidem přístupné a přesné informativní materiály (ve formálních a neformálních vzdělávacích prostředích) pomocí nejrůznějších médií, aby mladí lidé mohli být plně informováni a mohli se volně rozhodnout, pokud jde o jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva a které by se snažily zabránit sexuální agresi a násilí mezi mladými lidmi a dětmi; 1 Pro červen 2012 se odhaduje aktuální neuspokojená potřeba moderní antikoncepce u 222 milionů žen

8 zapojily muže a chlapce do programů, které jsou citlivé k pohlaví a které prosazují sexuální a reprodukční zdraví a práva a mají potenciál přeměnit nerovné mocenské vztahy. 9. snížit mateřskou úmrtnost na následky nebezpečných potratů na 75 % zajistily širokou dostupnost antikoncepce, aby nedocházelo k nechtěným těhotenstvím; podpořily právo žen na potrat tím, že odstraní právní a politické překážky pro poskytování bezpečných interrupčních služeb; podnikly právní a politické kroky ke snížení stigmatu spojeného s potraty, včetně vzdělávání poskytovatelů zdravotní péče a dalších klíčových pracovníků; zajistily odstranění překážek bránícím ženám v přístupu k bezpečným potratům v tak brzkém těhotenství, jak jen to je možné; vytvořily předpisy, které ukládají povinnost postoupení v případě výhrady svědomí; vyškolily poskytovatele bezpečných potratů včetně farmakologického. 10. Vyčlenit dostatečné zdroje, aby se všech devět cílů podařilo dosáhnout do roku nalezly a investovaly každoročně prostředky ve výši 8,1 miliardy USD z mezinárodních a národních zdrojů tak, aby byly uspokojeny všechny potřeby moderních antikoncepčních metod. To vyžaduje dodatečné investice ve výši 4,1 miliardy USD ročně se současnými výdaji ve výši 4,0 mld. USD ročně. Tato dodatečná roční investice ve výši 4,1 miliardy USD by mohla ušetřit ročně výdaje zdravotních služeb poskytované matkám a novorozencům ve výši zhruba 5,7 mld. USD; vytvořily inovativní mechanismy financování, které zohledňují úlohu občanské společnosti a které umožní programům vysokých kvalit dosáhnout na nejvíce marginalizované.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 15.4.2015 2014/2250(INI) NÁVRH ZPRÁVY o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání (2014/2250(INI)) Výbor pro práva žen

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Evropský rok rozvoje /EYD2015/

Evropský rok rozvoje /EYD2015/ Prezentace projektu Evropský rok rozvoje /EYD2015/ 1. Kampaň Česko proti chudobě Od roku 2005 tvoří hlavní agendu kampaně Česko proti chudobě osm Rozvojových cílů tisíciletí. Těchto osm cílů, které byly

Více

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace

Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Výzkum názorů české populace Cíle udržitelného rozvoje 2015 2030 Organizace spojených národů Výzkum názorů české populace Duben 2016 1 Zdroj obrázku: http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/. 2

Více

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění. P8_TA-PROV(2017)0029 Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen

PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění. P8_TA-PROV(2017)0029 Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY Prozatímní znění P8_TA-PROV(2017)0029 Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 14. února 2017 týkající

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013

NÁVRH USNESENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS B7-0000/2013. předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 11. 6. 2013 B7-0000/2013 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7-0000/2013 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu o diskriminaci

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2008(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2008(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro ústavní záležitosti 2016/2008(INI) 5.10.2016 NÁVRH ZPRÁVY o elektronické demokracii v Evropské unii: možnosti a výzvy (2016/2008(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 SHRNUTÍ Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 Dopad kvalitního uměleckého a kulturního vzdělávání na úplný rozvoj jednotlivce,

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 11.2.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Sociální služby pro všechny

Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny Sociální služby pro všechny 4 Silný hlas hájící pracovníky v oblasti sociálních služeb po celé Evropě EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Sdružuje

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti

Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti Sustainable Development Goals nová výzva k hodnocení místní udržitelnosti PaedDr. Tomáš Hák, PhD. Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A KVALITA ŽIVOTA

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. 1.1 Název 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol 1.2 Definice problému Zákon č.

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35

PUBLIC LIMITE CS. Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 5738/12 LIMITE SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. února 2012 (09.02) (OR. en) 5738/12 LIMITE PUBLIC SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Č. předchozího

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Bratislavské prohlášení

Bratislavské prohlášení Bratislava, 16. září 2016 Bratislavské prohlášení Sešli jsme se dnes v Bratislavě v čase kritickém pro náš evropský projekt. Bratislavský summit 27 členských států byl věnován společnému stanovení diagnózy

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15 Mgr. Andrea Ptáčková www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Jazyk Materiál žáky seznamuje s programy podpory zdraví Světové zdravotnické organizace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD

Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD Společné prohlášení o přispění sektoru sociálních služeb Evropě 4. návrh podle EASPD 25. října 2016 Kontext a metody (nikoliv v konečné verzi) Tento dokument je čtvrtou verzí možného návrhu Společného

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu.

Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Náhled. Dotazník lze vyplnit pouze na internetu. Dotazník Směrem k hodnocení strategie Evropa 2020 v polovině období z pohledu měst a regionů EU Kontext Příští rok má začít hodnocení strategie Evropa 2020,

Více

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky.

Rada se tedy vyzývá, aby přijala tyto závěry na základě znění v příloze této poznámky. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 29. dubna 2010 (30.04) (OR. en) 8800/10 CULT 34 SOC 277 REGIO 34 FSTR 25 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 8263/10 CULT

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

Balíček ICN 2009 Ohlédnutí

Balíček ICN 2009 Ohlédnutí 1 Balíček ICN 2009 Ohlédnutí Poskytování kvalitní péče, služba komunitám SESTRY V ČELE INOVACÍ V OBLASTI PÉČE 2 Naplňování doporučení ICN ČAS na toto téma uspořádala celorepublikovou konferenci Sestrafest

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU

Modernizace zdravotních systémů v zemích EU Modernizace zdravotních systémů v zemích EU MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu zpravodaj www.cabrnoch.cz Název zprávy Zpráva Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Prosazování genderové rovnosti

Prosazování genderové rovnosti Prosazování genderové rovnosti Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více