Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva"

Transkript

1 Vize 2020 pro sexuální a reprodukční zdraví a práva Předmluva Mezinárodní rozvojový program se v posledních desetiletích dramaticky změnil. Historické konference a summity OSN v devadesátých letech a na počátku milénia zakládaly novou vizi pro rozvoj - vytvoření rovného, spravedlivého a udržitelného světa. Tento posun, k širšímu a na lidi zaměřenému přístupu k rozvoji, je patrný v rozhodujících mezinárodních smlouvách včetně Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru (1992), Mezinárodní konference o populaci a rozvoji v Káhiře (1994) a v Pekingské čtvrté světové konferenci o ženách (1995). V září 2000 se sešli světoví čelní představitelé v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, aby přijali Deklaraci tisíciletí OSN, zavazující mezinárodní společenství k novému globálnímu plánu na snížení extrémní chudoby a stanovující řadu časově vázaných cílů a úkolů, s termínem do roku 2015, která se stala známá pod názvem Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs). Osm rozvojových cílů tisíciletí od té doby tvoří mezinárodní a globální rámec pro rozvojové politiky a financování na úrovni jednotlivých zemí. Tento program zahrnoval řadu souvisejících otázek od chudoby k lidským právům a rovnosti žen a mužů a zajištění přístupu ke vzdělání a zdraví. Sexuální a reprodukční zdraví a práva zpočátku chyběly v rámci MDG; toto opomenutí se pouze částečně napravilo v roce 2007 přidáním cíle o všeobecném přístupu k reprodukčnímu zdraví do roku Od té doby byly zachráněny miliony životů díky reprodukčně zdravotním službám, zvláště ve vysoce a středně bohatých zemích. Podobně, v mnoha regionech světa, jsou v účinnosti právní předpisy a podmínky, které chrání reprodukční práva a zabraňují diskriminaci žen a dívek. Globální strategie zdraví žen a dětí OSN a londýnský Summit o plánování rodičovství v roce 2012 jsou iniciativy na vysoké úrovni, které se zaměřují na využití politické vůle a financování programů. Tyto programy by měly výrazně snižovat mateřskou úmrtnost a urychlovat univerzální přístup k antikoncepci. Nicméně v nadcházejících letech po Deklaraci MDG se sexuální a reprodukční zdraví a práva změnila. Globální zdravotní financování sexuálních a reprodukčních práv a zdraví se výrazně snížilo a

2 ve všech oblastech světa rozvíjející se epidemie HIV / AIDS stále více postihuje ženy a dívky. Nárůst konzervativních tendencí ohrožuje těžce vyhraná vítězství týkající se sexuálních a reprodukčních práv a s tím bezpečnost a blahobyt pro všechny, zejména pro mladé ženy v chudých komunitách. Navzdory zvýšené politické a mediální pozornosti 57% (867 milionů) z celkového počtu žen v reprodukčním věku v rozvojových zemích potřebuje antikoncepci, protože jsou sexuálně aktivní, ale nechtějí mít v příštích dvou letech dítě. Z těchto 867 milionů žen, 645 milionů (74%) používá moderní metody antikoncepce. Zbývajících 222 milionů (26%) nepoužívá žádnou metodu antikoncepce nebo používají tradiční metody. Možná nejvíce signifikantní je, že dnes žije vůbec nejpočetnější generace mladých lidí. V současnosti probíhá několik globálních procesů posouzení MDG Rozvojového programu po roce 2015, posouzení pokroku v naplňování Káhirského akčního programu po dvaceti letech a diskuze o cílech udržitelného rozvoje zahájená na konferenci RIO+20. Ty budou pokračovat i v dalších letech a to vše s důsledky pro budoucnost globálního programu o sexuálním a reprodukčním zdraví a právech. Je nanejvýš důležité, aby postupující sexuální a reprodukční práva měla zásadní význam pro mezinárodní / globální rozvojové rámce, které splní rozvojové cíle tisíciletí a v nadcházející dekádě budou určovat podmínky, priority a přidělování zdrojů po celém světě. Proč nyní? Ve druhém desetiletí 21. století, více než sedm miliard lidí, kteří sdílejí planetu, čelí řadě globálních výzev: hrozby, jako je změna klimatu a rostoucí nerovnosti mezi zeměmi a uvnitř zemí přetrvávají spolu s nedokončeným programem eliminace chudoby v době, kdy globální finanční krize snížila prostředky dostupné pro mezinárodní rozvoj. Řada demografických výzev je stále významná, včetně zvýšené migrace ve více globalizovaném světě a stárnutí v některých zemích. Zatímco dosud největší generaci mladých lidí je nezbytně nutné vzdělávat a nabízet jim pracovní příležitosti, tak chudoba stále zůstává realitou pro příliš mnoho z nich. Přes tyto problémy poskytuje podoba současného vývoje bezkonkurenční možnosti k zajištění světa spravedlnosti, výběru a blahobytu pro všechny. Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF) si představuje svět, v němž všechny mezinárodní programy budou pracovat na odstraňování chudoby a hladu způsoby, které budou respektovat, chránit a naplňovat lidská práva. Za tímto účelem jsme přesvědčeni, že: Blaho jednotlivých žen, mužů a mladých lidí musí zůstat v centru mezinárodních rozvojových politik a programů založených na sociální rovnosti; Udržitelný rozvoj musí být založen na globální solidaritě a musí být poháněn principy sociální spravedlnosti, která zajistí, aby politiky a programy respektovaly, chránily a naplňovaly lidská práva;

3 Univerzální přístup k sexuální a reprodukční zdravotní péči a právo na tělesnou autonomii a integritu je nezbytné k zajištění plné ekonomické, sociální a kulturní účasti všech lidí v jejich komunitách, národech i po celém světě; Pokrok sexuálního a reprodukčního zdraví a práv znamená podporu programu přístupného pro všechny, který podporuje kvalitu života a právo vybrat si, zda a kdy mít děti, právo jednotlivce i páru načasovat narození svých dětí, aby o ně mohli co nejlépe pečovat, právo na sexualitu bez násilí a nátlaku, právo na potěšení s ohledem na práva jiných lidí, právo na ochranu plodnosti a právo na přístup k moderním technikám prevence, diagnostiky a léčby sexuálně přenosných infekcí, neplodnosti a rakoviny. IPPF podporuje vizi, v níž všechny ženy, muži a mladí lidé mají přístup k informacím o sexuálním a reprodukčním zdraví a k službám, které potřebují; svět, v němž je sexualita uznávána jako přirozený a vzácný aspekt života a také jako základní právo; svět, v němž jsou rozhodnutí plně respektována a kde stigmatizace a diskriminace nemají své místo. Tato vize musí být realizována v rámci udržitelného rozvoje, který se snaží, aby splňoval potřeby současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Pro naplnění našich představ jsme vytvořili Vizi 2020, abychom sdělili a obhajovali naše cíle a zajistili tak, aby sexuální a reprodukční práva byla jádrem rychle se měnícího rozvojového programu. MDG rámec je v současné době projednáván a my chceme tímto dokumentem přispět k jeho rozvoji. Za tímto účelem vyzýváme vlády, aby se zavázaly k dosažení 10 cílů, z nichž každý zdůrazňuje prioritní akce a politická doporučení. Chceme také apelovat na komunity zabývající se šířeji problematikou sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, včetně skupin pracujících s problematikou HIV / AIDS a LGBTQI, a na občanské společnosti, které řeší snižování chudoby, udržitelnost životního prostředí, mládež, lidská práva, postižení, a stejně tak na soukromý sektor, agentury Organizace spojených národů a další příznivce, aby se staly našimi partnery a vedli s námi kampaň za následující vládní závazky: 1. Zavést do roku 2015 nový mezinárodní rozvojový rámec, který by zahrnoval sexuální a reprodukční zdraví a práva jako hlavní priority. se zapojily do procesu navrhování nového mezinárodního rozvojového programu založeného na principech rovnosti žen a mužů, dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti, ve které mohou být vyslyšeni všichni zúčastnění aktéři, včetně mladých lidí; rozvíjely sjednocující celosvětový rámec, který uznává potřeby zemí stanovit si příslušné cíle a ukazatele potřeb svých občanů a zejména potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv;

4 vytvořily mechanismy pro odpovědnost a transparentnost, týkající se přidělování zdrojů a výstupů, které zahrnují i účast občanské společnosti; podporovaly organizace občanské společnosti, které by následně byly samy schopné sledovat uskutečňování přijatých závazků. 2. Zlepšit přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům za účelem zmenšení propasti mezi nejchudší a nejbohatší pětinou obyvatelstva o 50% do roku 2020 investovaly do vzdělávacích a jiných programů zaměřených zejména na posílení mladých žen a dívek v uskutečňování informovaných rozhodnutí a v požadování zodpovědnosti od poskytovatelů služeb; vytvořily právní a politické prostředí se sociální ochranou a opatřeními pro spravedlnost, které poskytne sexuální a reprodukční zdravotní služby ekonomicky přístupné pro chudé a marginalizované skupiny a jehož cílem bude zajistit větší pokrok u nejchudší pětiny vzhledem k nejbohatší tak, aby se výrazně zmenšila propast, která mezi nimi v současné době existuje; zlepšily řízení dodavatelských řetězců, lidských, technických a další zdrojů, aby se minimalizoval nedostatek zásob a aby se zajistila včasná dostupnost zboží včetně záchranné antikoncepce v nejvyšší možné kvalitě a za přijatelnou cenu v kontextu poskytování cenově dostupných, udržitelných služeb; podporovaly inovativní technologie, přístupy k poskytování služeb, atd., které by byly dostupné pro mladé lidi a chudé; a také podporovaly organizace občanské společnosti, které se zaměřují na potřeby nejzranitelnějších. 3. Odstranit všechny formy diskriminace žen a dívek k dosažení de facto rovných příležitostí pro ženy a muže do roku 2020 posílily ženy ekonomicky investováním do politik a programů, které by snížily časovou zátěž u žen a dívek; zlepšily přístup k hospodářským příležitostem, zmenšily genderovou propast ve výdělcích a profesní segregaci, a zaručily vlastnická a dědická práva pro ženy a dívky, včetně práva na vlastní pozemek, možnosti získávat úvěry, atd.; rozšířily vzdělávací příležitosti pro všechny, zmenšily gendrové propasti na všech úrovních včetně vysokoškolského vzdělávání a přijaly komplexní sexuální výchovu s cílem odstranit diskriminaci žen a dívek a usnadnit rozvoj dovedností, které potřebují, aby se ochránily před sexuálním zneužíváním, HIV / AIDS a dalšími sexuálně přenosnými infekcemi; snížily všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách - včetně konfliktních situací - přijetím a prosazováním státních právních předpisů s cílem zabránit násilí a potrestat

5 porušování těchto předpisů; odstraněním nuceného manželství v dětském věku, bojem proti upřednostňování synů a podporováním osvětových kampaní v těchto otázkách; respektovaly, chránily a plnily všechna lidská práva žen, zejména sexuální a reprodukční práva, bez nichž je schopnost uplatňovat další práva významně omezena. Dále pak aby vytvořily příznivé prostředí pro využívání těchto práv, včetně rovnosti a plné účasti v parlamentních a jiných procesech tvorby politiky. 4. Uznat sexuální a reprodukční práva jako lidská práva do roku 2020 zrušily zákony, podmínky a postupy, které mají za následek narůstající stigmatizaci a diskriminaci žen, mužů a mladých lidí na základě pohlaví, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; stanovily standardy v rámci zdravotnických služeb ve veřejném i soukromém sektoru, aby zajistily, že práva klientů budou respektována, chráněna a plněna v prostředí bez rozdílu pohlaví, HIV stavu, sexuality, sexuální orientace nebo genderové identity; zajistily, aby poskytovatelé služeb absolvovali školení a měli podporu, kterou potřebují, včetně dalšího vzdělávání, aby mohli poskytovat nejvyšší možnou kvalitu péče; podporovaly kvalifikované ženy, muže a mladé lidi jako obhájce sexuálních a reprodukčních práv a získávaly takové příznivce, kteří by sloužili jako zvláštní zpravodajové, členové monitorovacích orgánů dohod OSN a Univerzálního periodického přezkumu (Universal Periodic Review) a dalších mechanismů; zajistily poskytování služeb zdravotní péče přátelské k mládeži a zvýšily uznání dětí a mládeže jako objektu práv v souladu s jejich vyvíjejícími se schopnostmi tak, jak je stanoveno v Úmluvě o právech dítěte OSN. 5. Zapojit mladé lidi do všech politických rozhodnutí, která ovlivňují jejich životy. rozšiřovaly příležitostí pro mladé lidi účastnit se a vyjádřit svůj názor, například v národních radách mládeže, mládežnických fórech, v iniciativách komunitních služeb, on-line aktivitách atd., které umožňují mladým lidem, aby byli vyslyšeni v rámci občanské společnosti a také politiky; podporovaly zákony, podmínky a programy, které chrání práva mladých lidí, rozpoznávaly rozmanitosti v rámci této věkové skupiny, včetně mladých lidí z měst a venkova, těch, kteří žijí s postižením, atd., a umožnily jim překonat překážky v dostupnosti základních služeb;

6 zajistily dostupnost vzdělávání a pracovních příležitostí, které umožní mladým lidem, aby účinně přispívali k tvůrčímu, intelektuálnímu a hospodářskému rozvoji svých společenství a zemí; zvýšily investice do vzdělání, zdraví a blaha mladých lidí ze všech sociálních, politických a ekonomických poměrů, které umožní jejich smysluplnou účast na formování budoucnosti svých komunit, kultur a kontinentů; posílily boj proti chudobě a nerovnosti prostřednictvím programů citlivých k dětem, které by poskytovaly příležitosti pro mladé lidi, jež umožní jejich plný rozvoj a zabrání jejich předčasnému vtažení do dospělosti. 6. Poskytovat komplexní a integrované služby v oblasti sexuálního a reprodukční zdraví včetně HIV v rámci veřejných, soukromých a neziskových zdravotnických systémů nejpozději do roku 2020 zajistily co nejširší škálu cenově dostupných, komplexních a integrovaných služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví včetně HIv, které splňují nejvyšší možnou kvalitu a jsou k dispozici pro ženy a muže v průběhu celého života; posílily zdravotnické systémy, včetně pracovních sil ve zdravotnictví, systémů sledování a hodnocení a místní komunitní péče a zvýšily dostupnost zdravotnických služeb pro ty, pro něž jsou mimo dosah, zejména pro mladé ženy a dívky; poskytovaly základní mateřskou, novorozeneckou a dětskou zdravotní péči pro všechny, včetně naléhavé porodnické péče a péče prenatální, neonatální a postnatální; zajistily to, že podmínky a programy týkající se HIV prevence, diagnostiky, léčby, péče a podpory budou adekvátně zajištěné, budou sloužit potřebám klíčových populací a případně rozpoznaly feminizaci epidemie; investovaly do lidských zdrojů nezbytných k zajištění dostupnosti vysoce kvalitních informací, vzdělání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a práv; vytvořily vhodné prostředí, ve kterém by veřejný, neziskový a soukromý sektor, pracující samostatně i společně, mohl zvýšit přístup k co nejširší škále informací, vzdělávání a služeb reprodukčně zdravotní péče; zajistily těm, kteří mají problémy s početím, přístup ke stávajícím a novým reprodukčním technologiím a službám a k ochraně a respektování jejich práv; finančně podporovaly a zlepšovaly sběr dat pro zlepšení pochopení potřeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví žen, mužů a zejména mladých lidí a zjištění do jaké míry jsou jejich práva v tomto ohledu respektována a chráněna.

7 7. Snížit alespoň o 50% aktuální neuspokojené potřeby 1 v oblasti plánování rodiny do roku 2020 znásobily úsilí o dosažení informací, vzdělávání a služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv pro ty, kteří na tyto služby nedosáhnou, včetně žen a mladých lidí; do roku 2020 vytvořily příznivé právní a politické prostředí s prostředky potřebnými k zajištění londýnského Summitu o plánování rodiny / FP2020 cíl: 120 milionů nových uživatelů antikoncepce v nejchudších zemích světa; a aby usilovaly o dosažení univerzálního přístupu k antikoncepci ve zbytku světa; spolupracovaly napříč odvětvími a kontinenty a snížily tak náklady na antikoncepční produkty splňující vysoké standardy kvality; odstranily politické, právní, regulační a finanční překážky, které brání přístupu k celé řadě informací a služeb, které respektují a chrání lidská práva; podporovaly organizace občanské společnosti a další zainteresované činitele v překonávání překážek, kterým čelí ve chvíli, kdy vytvářejí u lidí povědomí o antikoncepčních službách a jejich právu na ně. 8. Vytvořit komplexní sexuální výchovu, která bude k dispozici pro všechny do roku poskytovaly komplexní sexuální výchovu jako povinnou část školního kurikula, která bude citlivá ke kulturním kontextům; dále pak aby rozpoznaly, pokud existuje, významnou sexualizaci veřejných prostranství, médií a sociálních diskursů a aby zprostředkovaly přesné informace, které respektují právo všech lidí na informace a vzdělávání o jejich sexuálním a reprodukčním zdraví; zajistily vzdělávání tak, aby učitelé a ostatní vzdělavatelé byli obeznámeni s vědeckými fakty a cítili se pohodlně při diskusích o sexu a sexualitě se svými studenty a zapojily rodiče do dialogu o výhodách hlubších znalostí a dovedností mladých lidí v této oblasti; poskytovaly mladým lidem přístupné a přesné informativní materiály (ve formálních a neformálních vzdělávacích prostředích) pomocí nejrůznějších médií, aby mladí lidé mohli být plně informováni a mohli se volně rozhodnout, pokud jde o jejich sexuální a reprodukční zdraví a práva a které by se snažily zabránit sexuální agresi a násilí mezi mladými lidmi a dětmi; 1 Pro červen 2012 se odhaduje aktuální neuspokojená potřeba moderní antikoncepce u 222 milionů žen

8 zapojily muže a chlapce do programů, které jsou citlivé k pohlaví a které prosazují sexuální a reprodukční zdraví a práva a mají potenciál přeměnit nerovné mocenské vztahy. 9. snížit mateřskou úmrtnost na následky nebezpečných potratů na 75 % zajistily širokou dostupnost antikoncepce, aby nedocházelo k nechtěným těhotenstvím; podpořily právo žen na potrat tím, že odstraní právní a politické překážky pro poskytování bezpečných interrupčních služeb; podnikly právní a politické kroky ke snížení stigmatu spojeného s potraty, včetně vzdělávání poskytovatelů zdravotní péče a dalších klíčových pracovníků; zajistily odstranění překážek bránícím ženám v přístupu k bezpečným potratům v tak brzkém těhotenství, jak jen to je možné; vytvořily předpisy, které ukládají povinnost postoupení v případě výhrady svědomí; vyškolily poskytovatele bezpečných potratů včetně farmakologického. 10. Vyčlenit dostatečné zdroje, aby se všech devět cílů podařilo dosáhnout do roku nalezly a investovaly každoročně prostředky ve výši 8,1 miliardy USD z mezinárodních a národních zdrojů tak, aby byly uspokojeny všechny potřeby moderních antikoncepčních metod. To vyžaduje dodatečné investice ve výši 4,1 miliardy USD ročně se současnými výdaji ve výši 4,0 mld. USD ročně. Tato dodatečná roční investice ve výši 4,1 miliardy USD by mohla ušetřit ročně výdaje zdravotních služeb poskytované matkám a novorozencům ve výši zhruba 5,7 mld. USD; vytvořily inovativní mechanismy financování, které zohledňují úlohu občanské společnosti a které umožní programům vysokých kvalit dosáhnout na nejvíce marginalizované.

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady.

Zajistili regulaci financí včetně daňových rájů tím, že budete prosazovat automatickou výměnu informací mezi všemi daňovými úřady. Vážený pan Mirek Topolánek Předseda vlády Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 17. března 2009, Praha Věc: Jarní summit EU a dubnové zasedání skupiny G20 Vážený pane premiére, jak patrně

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 24. 2. 2010 2009/2103(INI) STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost

Více

VŠEOBECNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

VŠEOBECNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI A SOCIÁLNÍ ROZVOJ VŠEOBECNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI A SOCIÁLNÍ ROZVOJ SMĚŘUJÍCÍ K ZÁVAZNÉMU PROGRAMU Mobilizace sociálních pracovnic a pracovníků, vzdělavatelů v oblasti sociální práce & osob uvádějících politiku

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Barometr. dostupnosti moderních antikoncepčních možností pro ženy v deseti zemích eu

Barometr. dostupnosti moderních antikoncepčních možností pro ženy v deseti zemích eu Barometr dostupnosti moderních antikoncepčních možností pro ženy v deseti zemích eu Zahájeno v červnu 2013, evropský parlament, brusel klíčová zjištění a doporučené postupy Zaměřeno na Českou republiku

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni

Příloha 3. Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Příloha 3 Gender mainstreaming v souvislosti s legislativou na světové, evropské a národní úrovni Úvod Čím dál častěji se objevuje ve společnosti pojem rovných příležitostí pro muže a ženy, který znamená

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009

Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009. předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 18. 9. 2009 B7-0000/2009 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázek k ústnímu zodpovězení B7-0000/2009 a B7-0000/2009 v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE

Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. EKOLOGIE PRO UČITELE 2012 3. STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Žáby a poušť Arizonská poušť, žáby r. Scaphiopus celý rok sucho žáby zahrabané v půdě jarní období liják vytvoří

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(98)29 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 3 POTÍRÁNÍ RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI SMĚŘUJÍCÍ VŮČI ROMŮM PŘIJATO 6 BŘEZEN

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL

Gender mainstreaming. Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Gender mainstreaming Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Jak lze dosáhnout genderové rovnosti? Strategie na cestě ke konečnému cíli genderové rovnosti Integrování genderového hlediska

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví Dotační programy MZ ČR MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 9. 2010 2010/2084(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ZÁHŘEBSKÁ DEKLARACE PRO ZDRAVÁ MĚSTA Zdraví a rovné příležitosti přístupu ke zdraví v místních politikách

ZÁHŘEBSKÁ DEKLARACE PRO ZDRAVÁ MĚSTA Zdraví a rovné příležitosti přístupu ke zdraví v místních politikách ZÁHŘEBSKÁ DEKLARACE PRO ZDRAVÁ MĚSTA Zdraví a rovné příležitosti přístupu ke zdraví v místních politikách Tato deklarace vyjadřuje jasný a pevný závazek politických reprezentací měst v Evropě posilovat

Více

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ POLITIKA V OBLASTI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Audiovizuální politiku v EU upravují zejména články 167 a 173 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Klíčovou součástí právních předpisů

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz

ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15. Mgr. Andrea Ptáčková. www.zlinskedumy.cz ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY PROGRAMY PODPORY ZDRAVÍ 15 Mgr. Andrea Ptáčková www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Jazyk Materiál žáky seznamuje s programy podpory zdraví Světové zdravotnické organizace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2015/2104(INI) 13. 7. 2015 NÁVRH ZPRÁVY o úloze EU v rámci OSN jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice (2015/2104(INI)) Výbor pro zahraniční

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen 1. Cíl hlavních směrů Přijetí hlavních směrů týkajících se násilí páchaného na ženách vyjadřuje jasnou politickou

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

KDO JSME, O CO USILUJEME

KDO JSME, O CO USILUJEME KDO JSME, O CO USILUJEME Vážení čtenáři, jak je možné řešit četné problémy, před nimiž stojí lidé v Evropě i ve světě? To je základní otázka, od které se odvíjí naše činnost ve skupině Evropské sjednocené

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Distribuce: Veřejné 19. června 2008

Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Organizace spojených národů S/RES/1820 (2008) Rada bezpečnosti Distribuce: Veřejné 19. června 2008 Usnesení 1820 (2008) Přijato Radou bezpečnosti na jejím 5916. zasedání, 19. června 2008 Rada bezpečnosti,

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více