Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

2 Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo: 8. května 67, Velká Bystřice, webové stránky: IZO školy: IČ školy: Adresy mateřských škol Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Mateřská škola Na Svobodě 450, Velká Bystřice Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, Ředitel školy: Ing. Jaroslav Mihal, od Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková Kontakt: , Vedoucí učitelka pro mateřské školy: Mgr. Lucie Pazderová Kontakt: , Výroční zprávu za obě mateřské školy zpracovala vedoucí učitelka MŠ Mgr. Lucie Pazderová. Školská rada Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Marek Pazdera Ing. Alena Kafková Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Michaela Fabíková Mgr. Libuše Sandrová Ing. Martin Seidler Helena Vičarová Dagmar Majerová Ing. Martina Venusová cz 2

3 Charakteristika školy a přehled oborů vzdělávání Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vláčkem za poznáním Změny ve školním vzdělávacím programu Od vešla v platnost úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na tuto úpravu jsme reagovali podstatnými změnami školního vzdělávacího programu Učíme se pro sebe. Změnu ŠVP projednala a schválila školská rada dne Nejzásadnější změny: Cizí jazyk došlo k rozšíření vyučovacích hodin, posílení angličtiny na 1. a na 2. stupni, k tomuto posílení jsme využili disponibilní hodiny. Další cizí jazyk povinně od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk v rozsahu 2 hodiny týdně. Naše škola nabízí volbu mezi ruským a německým jazykem. Matematika došlo k drobným změnám ve výstupech na 1. a 2. stupni (zlomky, záporná čísla). Nás se změny příliš nedotkly, protože jsme tyto výstupy už zapracované měly. Změny v ŠVP jsme využili k rozšíření hodinové dotace matematiky. Finanční gramotnost témata finanční gramotnosti byla zapracována zejména do prvouky na 1. stupni a do výchovy k občanství na 2. stupni. Platí doporučení propojovat finanční gramotnosti především se vzdělávacím oborem Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technologie. Výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí tato témata byla zapracována do předmětů prvouka a přírodověda (1. st.) a přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví (2. st.). Dopravní výchova zapracována zejména do prvouky, vlastivědy (1. st.) a výchovy ke zdraví (2. st.) Korupce aktualizovány byly výstupy a učivo v předmětu výchova k občanství. Obrana vlasti aktualizovány byly výstupy a učivo v předmětu výchova k občanství. Práci na úpravách ŠVP jsme nebrali pouze jako formální, ale využili také k důkladnější analýze učebních plánů v jednotlivých ročnících. Došli jsme k závěru, že je třeba více sladit výuku v klasických a sportovních třídách a posílit některé oblasti vzdělávání. K posílení došlo ve prospěch přírodních věd, matematiky, českého a cizích jazyků. Charakteristika školy Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Ve všech ročnících byly ve školním roce 2013/14 dvě třídy. 3

4 Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Škola má v obci dlouholetou tradici na podzim roku 2013 jsme oslavili 80 let, resp. 140 let, školních budov ve Velké Bystřici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín Olomouc (hudební obor). V zadní budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou přednášky pro žáky, výpůjčky, internet. V přední budově je 6 tříd (1. 3. ročník), 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní a nové budově. Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Materiální vybavení školy Odborné učebny: 2 počítačové učebny (celkem 36 počítačů) 12 učeben s interaktivními tabulemi učebna fyziky a chemie učebna hudební výchovy jazyková učebna cvičná kuchyň školní dílna učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ) víceúčelová sportovní hala (používá se zejména pro míčové sporty) Ve třídách ročníku je hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet. V šesti třídách 1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule. Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Na 2. stupni je 6 učeben s interaktivní tabulí, poslední byla instalovány v roce Ve školním roce 2013/14 byl opraven kabinet fyziky a chemie a byla dokončena oprava zázemí pro výchovnou poradkyni pro setkávání se žáky a rodiči. Ve dvou třídách byly vyměněny školní tabule. Kompletně byla zrekonstruována laboratoř fyziky a chemie (o prázdninách 2014). Pro sport slouží sportovní hala s hřišti na házenou, volejbal, tenis, badminton a košíkovou, u haly je krátká běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů byl využíván také městský park a areál hřiště Na Letné. O prázdninách 2014 proběhlo dokončení malého sálu ve sportovní hale dokončení stěn, osvětlení a položení podlahy, byla rozšířena místnost na uložení náčiní. Školní družina má tři oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Oddělení družiny byla vybavena sedačkami a novou nábytkovou sestavou. Nákladem zřizovatele byly o prázdninách v letech 2013 a 2014 zcela zrekonstruovány šatny pro žáky. Na 1. stupni byla opravena podlaha a vyměněny šatní kóje. Žáci od 4. třídy pak mají každý svoji šatní skříňku umístěnou ve vstupní hale školy. 4

5 ICT infrastruktura Počítačová síť obsahuje více než 50 počítačů s připojením na internet, z toho bylo 44 stanic určeno pro žáky. Ve dvou počítačových učebnách a v jednotlivých třídách. V roce 2013/14 proběhlo kompletní zasíťování školy rozvody internetu. Do učeben s interaktivními tabulemi byly instalovány pevné počítače s připojením k internetu. V učitelských kabinetech bylo k dispozici 13 počítačů a učitelé využívali 21 notebooků. Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet, do svých ových schránek a do systému Bakaláři. Celý areál školy je pokryt internetem pomocí wi-fi, navíc nyní všechny místnosti školy mají pevné připojení na rychlý internet. Pedagogové využívají tiskárny (v každém kabinetu), kopírky a fotoaparáty. Do informačního centra školy byla pro pedagogy pořízena nová vysoko-zátěžová kopírka. V roce 2013/14 byla provedena rozsáhlá inventura ICT, ze zjištěných dat byl koordinátorem ICT paní učitelkou Mgr. Jitkou Minářovou vytvořen ICT plán, který popisuje další rozvoj infrastruktury. Výuka směřující k rozvoji finanční gramotnosti O téma finanční gramotnosti se pedagogové zajímají už více let viz zájem o další vzdělávání v této oblasti letos a v minulých letech. Ve školním roce 2013/14 začal platit upravený ŠVP, který témata finanční gramotnosti více zapracoval zejména do předmětů prvouka, vlastivěda, matematika (na 1. stupni) a výchova k občanství, pracovní činnosti (na 2. stupni). Na 2. stupni se doporučuje témata finanční gramotnosti uvádět také ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technika. Na základě změn v ŠVP byl po ukončení školního roku 2013/14 vyhodnocen krátký dotazník mezi pedagogy. 2/3 pedagogických pracovníků se domnívá, že výuka finanční gramotnosti je v naší škole dostatečná. Více než 2/3 zároveň tato témata považují za velmi důležitá a přejí si, aby se tato témata vyučovala ve školách více. Z 21 pedagogických pracovníků jich 16 (tzn. ¾!) uvedlo, že témata finanční gramotnosti nějakým způsobem ve svém předmětu vyučuje. Rozsah zapojení témat finanční gramotnosti do výuky je v průměru asi 2 hodiny měsíčně. Nejběžnějšími metodami využitými při výuce finanční gramotnosti jsou: řešení úloh z běžného života, herní metody, využívání ICT (např. hledání informací, prezentace, ukázky a rozbor reklamy, specializované výukové programy), problémové otázky, přinášení konkrétních skutečných předmětů do výuky (např. peníze, složenky, letáky, obaly zboží). Komunikace s rodiči Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím ových adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, které prošly rekonstrukcí před začátkem školního roku 2013/14, a mohli sledovat průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla v systému Bakaláři, mohli se osobně účastnit mnoha formálních a neformálních školních akcí. 5

6 Adaptace žáků na vzdělávání Jednou z priorit 1. stupně naší školy je adaptace žáků 1. ročníku na systém školní práce. Výhodu vidíme také v tom, že jsme spojenou institucí základní a mateřské školy. Adaptační proces se zaměřuje na dva hlavní procesy: 1) spolupráce s MŠ při přípravě na vstup do základní školy a při diagnostice školní zralosti, 2) na samotný adaptační proces v základní škole. Vyučující prvních ročníků spolupracují s učitelkami z MŠ ještě před vstupem dětí do základní školy tyto aktivity se osvědčili jako dobrá praxe: Formální a neformální konzultace učitelek ze ZŠ a MŠ o školní zralosti dětí, pořádání společných kulturních akcí (např. divadla, jarmarky), návštěvy předškoláků v základní škole, návštěvy žáků školy v mateřské škole, také starších např. na Mikuláše, zápis do 1. třídy zábavnou a klidnou formou, schůzky budoucích třídních učitelek s rodiči předškoláků v červnu. Délka adaptačního období ve škole je individuální, může trvat až 3 měsíce. Během této doby užívají učitelky tyto postupy: Tvorba třídních pravidel, aktivity zaměřené na poznávání spolužáků, zavádění režimu dne a režimu školy (zvonění, přestávky, čas na práci a čas na oddech) zlepšování sebeobsluhy, aktivity zaměřené na rozvoj soustředění, aktivity pro dobrou orientaci ve škole (budovy, učitelé, starší spolužáci, zásady bezpečnosti), individuální přístup k dětem, zejména k dětem se SVP, případně doučování mimo výuku, navazování spolupráce s rodinami. Třídní učitelky velmi brzy a účelně navazují spolupráci s rodinami vše se děje nejčastěji osobním kontaktem na prvních mimořádných třídních schůzkách, při setkávání před a po vyučování, telefonickými kontakty, případně y a dopisy. Přes veškerou snahu se nedaří zabránit slabému prospěchu některých žáků. U některých jde o nedostatek nadání, častěji jsou to však žáci, kteří pocházejí z málo podnětného rodinného prostředí, ze sociálně slabých či vyloučených rodin anebo kteří neprošli pravidelnou předškolní přípravou v MŠ. Zařízení školního stravování Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je ale samostatná. Vedoucí ŠJ je paní Eva Flejberková. Kontaktní telefon do ŠJ:

7 Přehled pedagogických pracovníků školy Pedagogický sbor se skládal z 24 učitelů, 1 asistenty pedagoga a 3 vychovatelek školní družiny. Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. 12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí z Olomouce a okolí. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem. Aprobovanost učitelů: Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj Aj Nj Rj Ov Vv Hv Rv Pč Tv Počet aprobací stupeň: 2.stupeň Mgr. Anna Fryštacká Mgr. Michaela Fabíková (Tv) Mgr. Kateřina Kovalová PhDr. Miroslav Finger (Čj Rj D) Mgr. Sylva Kubíčková Mgr. Jindřiška Hyklová (M Z) Mgr. Hana Londová Mgr. Ingrid Jílková (Ch) Ing. Jaroslav Mihal (Aj) Mgr. Drahomíra Kozáková (M Bv) Mgr. Kateřina Navrátilová Mgr. Renata Kramplová (M F) Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Jitka Minářová (M Inf) Bc. Helena Petrželková (asistent pedagoga) Mgr. Eva Poděbradová (Čj Rj Hv) Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) Mgr. Žaneta Skopalová (Př Aj) Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj Ov) Mgr. Libuše Sandrová Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj Rj Z) Mgr. Ivo Šenk Mgr. Andrea Teplá (Tv pedagogika) Mgr. Gabriela Šišková Školní družina Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová Vychovatelky: Kamila Smidová Petra Polcrová Věková skladba pedagogického sboru (včetně vychovatelek školní družiny) Věková skupina let a více Počet Rozdělení některých funkcí Koordinátorka ŠVP Výchovná poradkyně Metodička prevence sociálně patologických jevů ICT koordinátorka Koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Eva Poděbradová Mgr. Andrea Teplá Mgr. Jitka Minářová Mgr. Hana Londová Nepedagogičtí zaměstnanci Gabriela Drešlová, účetní školy, Diana Charvátová, ekonomka školy, Milán Kufrik, školník, Jana Hroščaníková, pracovnice pro úklid (do ), Hana Juřicová, pracovnice pro úklid (od ), Dobroslava Kučerová, pracovnice pro úklid, Miroslava Schneiderová, pracovnice pro úklid (od ), Gabriela Šádková, pracovnice pro úklid, JUDr. Jan Borek, správce haly. 7

8 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce Nástup do 1. ročníku Datum konání zápisu k povinné školní docházce 15. ledna 2014 Dětí u zápisu 55 Dětí s žádostí o odklad 9 Dětí, které nastoupí na jinou školu (nebyly u zápisu u nás) 1 Počet žáků v 1. třídách ve školním roce 2014/ žák vzděláván v zahraničí žáci budou vzdělávaní v zahraničí Přestupy žáků z naší školy na jiné základní školy Důvod Celkem žáků z ročníku Chlapci Dívky Víceleté gymnázium škola se zaměřením 5 1., 5., odstěhovali se 6 3., 4., 5., Celkem Přestup z jiných základních škol do Masarykovy ZŠ Velká Bystřice Ze školy celkem žáků chlapci dívky do ročníku Přáslavice , 6. Mariánské Údolí Hlubočky Olomouc , 6., 7., 8. přistěhovali se , 3., 4., 6. Celkem Přijímací zkoušky na střední školy V letošním roce si žáci mohli zvolit dvě školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo celkem 52 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze zvolených škol. Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázia Průmyslové školy (strojní, stavební, elektrotechnická ad.) Ekonomické školy Zdravotnické školy a školy sociální péče SOŠ (kadeřník, instalatér, automechanik ad.) Pedagogické školy

9 Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků Škola dalšího vzdělávání Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín Slovanské gymnázium Olomouc Gymnázium Čajkovského Olomouc Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc Gymnázium Uničiv Obchodní akademie Olomouc Střední průmyslová škola strojnická Olomouc VOŠ a Střední prům. škola elektrotechnická Olomouc Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Stř. škola obchodu, gastronomie a designu Praktik Ol Stř. odborná škola obchodu a služeb Štursova Olomouc Střední škola polygrafická Olomouc Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Ol Gymnázium J. Blahoslava a Stř. pedagogická škola Přerov Střední odborná škola služeb Olomouc cestovní ruch Sigmundova střední škola strojírenská Lutín SOŠ živnostenská Přerov SOŠ s.r.o. Olomouc Řepčínská veřejnosprávní činnost SOŠ a SOU služeb Velký Újezd s.r.o Střední škola polytechnická Rooseveltova Olomouc Střední škola Olomouc-Svatý Kopeček Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Celkem Trend: V posledních letech roste podíl žáků přijatých na gymnázia a průmyslové školy s maturitou. Zájem o ekonomické, zdravotnické a pedagogické školy zůstává téměř konstantní. Naopak stále klesá podíl žáků, kteří se hlásí a jsou přijímáni do učňovského školství. 9

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků k Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 1.A Mgr. Sylva Kubíčková B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) A Mgr. Jaromíra Pazderová B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) A Mgr. Kateřina Navrátilová B Mgr. Kateřina Kovalová A Mgr. Anna Fryštacká B Mgr. Libuše Sandrová A Mgr. Hana Londová B Mgr. Ivo Šenk Celkem 1.st A Mgr. Jarmila Štěpánová B Mgr. Jitka Minářová A Mgr. Renata Kramplová B Mgr. Andrea Teplá A Mgr. Jindřiška Hyklová B Mgr. Michaela Fabíková/PaedDr. Helena Stejskalová A Mgr. Drahomíra Kozáková B Mgr. Eva Poděbradová Celkem 2.st Celkem Přibližně 45 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda). Dva žáci se vzdělávali v zahraničí, ale byli zapsaní jako kmenoví žáci naší školy. Výsledky žáků jsou pravidelně podrobovány vnitřní kontrole naplňování cílů školního vzdělávacího programu a také vnější kontrole, která probíhá formou srovnávacích testů a účastí v soutěžích. Testování ve školním roce 2013/14 Žáci se zúčastnili těchto srovnávacích testů: Kalibro (5., 7. třída) Scio (9. třída) Matematický klokan (od 2. do 9. třídy) 10

11 1. pololetí školního roku 2013/ z 3 z Omluv. Neoml. Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ chov chov hod. Průměr hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , A , B , A , B , A , B A , B , stupeň , Celkem , pololetí školního roku 2013/ z 3 z Omluv. Neoml. Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ chov chov hod. Průměr hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B A , B , A , B , stupeň , A , B , A , B , A , B , A , B stupeň , Celkem ,

12 Výsledky srovnávacích testů KALIBRO (5. a 7. ročník) V únoru a březnu 2014 se žáci 5. a 7. tříd zúčastnili srovnávacího testování společnosti KALIBRO. Tabulky ukazují průměrnou úspěšnost žáků v základních školách v porovnání s průměrnou úspěšností našich žáků. 5. třída Český jazyk Matematika Anglický jazyk MZŠ Velká Bystřice 62,4 % 50,3 % 63,9 % Základní školy v ČR (4500 žáků) 64,1 % 54,3 % 53,7 % Rozdíl -1,7% -4,0% +10,2 % 7. třída Český jazyk Matematika Anglický jazyk MZŠ Velká Bystřice 64,9 % 27,6 % 56,7 % Základní školy v ČR (2000 žáků) 62,7 % 31,2 % 57,6 % Rozdíl +2,2 % -3,6% -0,9% Průměrně přepočtené výsledky zařadili naši školu do středního průměru mezi ostatními školami. Při analýze výsledků po třídách se třída 5. A zařadila do nejlepší desetiny řešitelů v anglickém jazyce a třída 7. A do nejlepší desetiny řešitelů v českém jazyce. Výsledky srovnávacích testů Scio (9. ročník) Testování Scio se zúčastnilo 613 škol, v nich 958 devátých tříd s žáky. Každý žák naší školy získal svoji individualizovanou zprávu s popisem výsledků, slabých a silných míst. Škola pak získala souhrnnou zprávy za každou třídu, předmět a za školu. Zprávy byly podrobněji analyzovány. 9. třída Český jazyk Výsledky školy v českém jazyce jsou podprůměrné. Škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše třídy. Anglický jazyk Výsledky školy v anglickém jazyce jsou podprůměrné. Škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše třídy. Matematika Výsledky školy v matematice jsou podprůměrné. Škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše třídy. Obecné studijní předpoklady Byly na nižší úrovni než u ostatních škol, zhruba 60 % zúčastněných škol mělo vyšší skóre. V testech se projevovaly velké rozdíly mezi žáky, jak v obecných studijních předpokladech, kdy ve třídách byli žáci se špičkovými předpoklady, průměrní i velmi slabí. Žáci s dobrými studijními předpoklady pak průměrně a nadprůměrně uspěli i v oborových testech. Bohužel žáci s průměrnými a slabými studijními předpoklady, dosáhli podprůměrných výsledků v oborových testech, čímž celý průměr školy výrazně srazili dolů. 12

13 Matematický klokan Žáci školy se pravidelně každý rok účastní matematické soutěže Matematický klokan v jednotlivých věkových kategoriích. V tomto školním roce se naši žáci zařadili do průměru svých vrstevníků. Analýza výsledků Pravidelné testování je součástí koncepce a dlouhodobé strategie školy. Vybranými testovanými ročníky budou i nadále 5., 7. a 9. ročník. Osvědčenými testy jsou testy společností Kalibro a Scio. Ostatní ročníky se budou účastnit pouze mimořádných srovnávacích testů. Výsledky srovnávacích testů žáky MZŠ zařazují spíše do průměru mezi své vrstevníky, přestože se objevili žáci velmi talentovaní (někteří až 100 % úspěšnost), na druhou stranu také žáci velice slabí. Výsledky ve srovnávacích testech jsou důkladně analyzovány a dále se s nimi pracuje. Rozebírají se silné a slabé stránky, individuální i průměrné výsledky, dobrá praxe se posiluje, špatné výsledky se vyučující snaží eliminovat. Důsledky výsledků: posílení předmětů, zaměření se na čtenářskou gramotnost, testování na nečisto, vlastní testování, podpora talentovaných žáků, důslednost v práci a různé metody zkoušení. V testování budeme pokračovat, aby si žáci na pravidelné hodnocení výkonnosti standardizovanými testy zvykli. 13

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice zpracovává pro každý školní rok tzv. minimální preventivní program, který obsahuje cíle, strategie a konkrétní metody práce, zaměřené na prevenci rizikového chování. S tímto programem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a postupují podle něho. Přílohami minimálního preventivního plánu jsou Krizový plán, Program proti šikanování a konkrétní metodické postupy při výskytu všech forem rizikového chování. Metodické návody jsou učitelům dostupné na intranetu a v tištěné formě. Kromě tohoto programu je řada preventivních akcí pořádána v rámci naplňování průřezových témat. Škola odebírá časopis Prevence z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi. Výchovné problémy řešili třídní učitelé ve spolupráci s rodiči a ředitelstvím školy. Většinou se jednalo o neplnění školních povinností, projevy agresivity mezi žáky, porušování školního řádu. Vážnější problémy řešili třídní učitel ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a rodiči žáků. Analýza naplnění cílů Minimálního preventivního programu roku 2013/2014 Dlouhodobé cíle programu byly plněny všemi vyučujícími, krátkodobé cíle třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem. Výborně fungovala spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem a některými třídními učiteli. Podařila se navázat i větší spolupráce s 1.stupněm, kde byl pověřen zástupce metodika prevence, který plánuje a hodnotí preventivní aktivity pro mladší děti. Z dotazníkového šetření identifikujícího rizikové oblasti vyplynulo, že se děti cítí ve škole bezpečně. Problematiku šikany neberou na lehkou váhu, dokáží se obrátit pro pomoc na zaměstnance školy a dokáží vyjádřit svůj názor. Dětí, které se nechají snadno ovlivnit se pohybuje kolem 5%. Mladší děti se orientují v pojmech šikana a kyberšikana. Starší děti si uvědomují negativní vliv návykových látek na zdraví jedince i společnosti. Hranice prvního experimentování s návykovou látkou je stále stejná u cigaret je to 10let a u alkoholu 13let. Největší problém je dle našeho názoru možnost zakoupit návykové látky v místních prodejnách. Ředitelství školy již jednalo s vedením města i policií ČR. Pravidelné třídnické hodiny lepší komunikace mezi učitelem a žáky, třídní učitelé využívali materiály a pomoc metodika prevence. Třídní učitel pracoval se závěry P-centra, rozvíjel kladné stránky a zaměřoval se na eliminaci záporných. Zápisy z třídnických hodiny odevzdával metodikovi prevence a vedení školy. Do budoucna by bylo dobré více zaměřit aktivity na pozitivní chování, vztahy a sociální dovednosti. Spolupráci s rodiči (pomoc při akcích školy, sponzorské dary) i nadále pokračovala. Dále je třeba spolupracovat v oblasti volného času dětí. Rodič by měl mít povědomí co jeho dítě dělá v době svého volného času a aktivně ho zapojit do nabídky kroužků. Zpřístupnění počítačové učebny a tělocvičny v době velké přestávky, volný pohyb po škole se osvědčili a budeme v tom nadále pokračovat. 14

15 V rámci ŠVP se podařilo rozvíjet klíčové kompetence, které se prolínaly celou výukou. Děti byly nadále informováni o problematice rizikového chování (drogové závislosti, šikaně, kyberšikaně a kybergroomingu, gamblingu) ve třídách se rozvíjela diskuse na tato témata. Žáci 1. ročníku se zúčastnili prožitkového programu Sdružení D Méďové a Kouzelná baterka a 8.B ukončila dotovaný programu Dramacentra. 7.ročníky se zúčastnily programu na šikanu Outsider a 8.A programu na kyberšikanu Jsem v tom sama. Při řešení problémů fungovala výchovná komise, která zajistila nejen první pomoc, ale i následná opatření. Fungovala spolupráce třídní učitelky 4. A se sociální pracovnicí a metodikem prevence při řešení nevhodného chování 2 žáků. Témata prevence rizikového chování byla zařazována do výuky, více učitelů využívalo komunitní kruh při třídnických hodinách a náměty metodika prevence při další výuce. V průběhu školního roku byly řešeny případy neomluvené absence, záškoláctví, nevhodného chování žáků k sobě navzájem a k učitelům a kouření v prostorách školy. Jeden případ se týkal rodiny, kdy musela být dívka 9.třídy umístěna na určitou dobu do Klokánku. Škola pokračovala v projektu Řešení vrstevnických vztahů (viz příloha Minimálního preventivního plánu č.3) žáci podporovatelé se vhodně zapojili do života školy, řešili drobné problémy svých spolužáků a ve spolupráci s garantem nabízeli pomoc ostatním. Drželi služby 3x týdně o velké přestávce, organizovali sportovní turnaje a pomáhali při organizaci karnevalu pro mladší děti. Spolupracovali s třídními učiteli při řešení problémů v jejich třídě. Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá, metodik pro prevenci rizikového chování Metodika prevence a spolupráce s dalšími institucemi - Minimální preventivní plán, Krizový plán, Program proti šikanování, metodická doporučení MŠMT - Časopis Prevence - Nástěnka metodika prevence v IC s metodickými doporučeními - Nástěnka metodika prevence na chodbě pro žáky - Poradna metodika prevence na webových stránkách školy pro rodiče - Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc - Středisko výchovné péče Tršice - Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče a ZŠ Olomouc Svatý Kopeček - P-centrum Olomouc - Sdružení D Olomouc - Středisko sociální prevence, poradna pro rodinu Olomouc - Odbor sociálních věcí magistrátu města Olomouc - Krajská hygienická stanice Olomouc - Policie ČR, místní oddělení Velká Bystřice - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Olomouc - Městský úřad Velká Bystřice - Sportovní klub Velká Bystřice 15

16 Přehled kroužků ve školním roce 2013/14 - Animák kroužek zpracování fotografií a animace filmů - Anglický jazyk pro 1. třídu, 2. třídu, pro 3. třídu, pro 4. třídu, pro 5. třídu, pro 6. třídu - Anglický jazyk pro 8. a 9. tř. (příprava na mezinárodní zkoušky) - Bojové umění - Dívčí klub - Dramatický kroužek Zuzky a Zuzky - Florbal - Gymnastika pro mladší žáky - Hip hop pro mladší žáky - Hip hop pro starší žáky - Keramika pro 2. třídu - Keramika pro 2. stupeň - Kroužek logického uvažování - Ping pong - Volejbal - Výtvarný kroužek pro 4. třídu - Výtvarné tvoření Aktivity pořádané pro žáky, které jsou prevencí rizikového chování, podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích - Lyžařský výcvikový kurz - Školní výlety - Kulturní programy (kina, divadla, výstavy) - Výchovné koncerty - Besedy v knihovně - Umělecké soutěže (výtvarné, pěvecké, literární) - Beseda s policisty - Návštěva hasičů - Přednášky o zdravovědě - Soutěže podporující zdravý životní styl (Zdravé zuby, Hravě žij zdravě) - Besedy o dospívání - Spaní ve škole - Aktivity ve Sdružení D - Aktivity v P-centru - Realizace dopravní výchovy a projektový dopravní den - Nabídka kroužků - Projektové dny (dopravní den, den Země apod.) - Mikulášská nadílka - Vystoupení na školních akcích (Vánoční jarmark) - Dětský den - Sportovní soutěže - Mimoškolní akce (jarmarky, dílny) - Třídnické hodiny Akce pro žáky, rodiče i širší veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy - Společné zahájení školního roku s rodiči žáků 1. ročníku - Vánoční jarmark - Velikonoční dílny 16

17 - Oslavy výročí školy - Třídní schůzky - Konzultační dny - Schůze Sdružení rodičů a přátel školy - Webové stránky, nástěnky ve škole ORGANIZACE A STRUKTURA PREVENCE Výchovný poradce: Mgr. Eva Poděbradová Výchovný poradce aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji nebo při komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové) náhlých i trvalých neúspěchů v učení obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, iniciuje setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc, linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona. Výchovný poradce pracuje také v oblasti kariérového poradenství pro žáky. Aktualizuje nástěnku výchovného poradce a vyhodnocuje příspěvky ve schránce důvěry. Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Andrea Teplá Metodik prevence rizikového chování připravuje minimální preventivní plán včetně jeho příloh. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě výskytu agresivního chování ve třídě výskytu signálů šikanování výskytu náznaků drogových závislostí a/nebo kriminální činnosti obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči porušování pravidel soužití ve škole žákem Metodik prevence rizikového chování komunikuje s pedagogy a sbírá podněty, poté diagnostikuje situaci a ostatní pedagogy metodicky vede. Aktualizuje nástěnku metodika prevence rizikového chování. Zveřejňuje inspirace pro práci v třídnických hodinách. Třídní učitel a ostatní učitelé Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v souladu s cíli minimálního preventivního programu. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických poradách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují problémy, navrhují opatření. Třídní učitel organizuje minimálně jedenkrát měsíčně třídnickou hodinu se žáky své třídy. Je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace ( , mobil). 17

18 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet kurzů školení: 40 (73 proškolených osob + 1 školení pro celý sbor) Počet proškolených pedagogů: 23 z celkového počtu 24 Hlavní zaměření školení: o matematika o cizí jazyk metodika o čtenářská gramotnost o prevence rizikové chování a pedagogicko-didaktické dovednosti Jazykové vzdělávání metodika Warm-ups and Icebreakers! (Fabíková) Konference nakladatelství Oxford (Sandrová) Funny and Effective English for primary students (Kolářová) Conference for Primary Teachers: Inspiring next generation (Sandrová) Ich lese, du liest, wir lesen (Štěpánová) Přírodovědné obory a matematika Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy (Šenk) Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence (Jílková) I slovní úlohy mohou být zábavné (Fryštacká, Minářová, Kozáková) Jednotažky nejsou jen zábavou (Hyklová, Kozáková) Přechod od aritmetiky k algebře (Kramplová) Začínáme s Hejného metodou (Hyklová, Kovalová, Kozáková, Kramplová, Kubíčková, Londová, Minářová, Pazderová, Pospíšilová OL, Pospíšilová VB, Sandrová, Šenk, Šišková) Čtenářství a čtenářská gramotnost Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Čj Literatury (Stejskalová, Štěpánová) Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě (Kubíčková, Pospíšilová OL) Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Kovalová, Navrátilová) Práce s ilustrací a textem v hodinách literatury (Poděbradová, Štěpánová) Lili a Vili genetická metoda psaní a čtení, integrované učení, prezentace nakladatelství Klett (Fryštacká, Kovalová, Kubíčková, Pazderová, Pospíšilová OL, Pospíšilová VB, Sandrová, Šenk, Šišková) Informační a komunikační technologie Využití počítače v matematice (Kozáková, Minářová) Základní principy vyhledávání informací na webu: Internet pomocník (Šenk) Zpracování digitální fotografie (Minářová) 18

19 Zdroje výukových materiálů na internetu (celý učitelský sbor) Prevence rizikového chování Kyberšikana (Teplá) Prevence rizikového chování (Fryštacká) Konference primární prevence rizikového chování (Pospíšilová OL, Teplá) Agrese a šikana (Minářová) Souvisí (ne)kázeň s použitím výchovných opatření? (Sandrová) Prevence závislostí a závislostního chování (Kramplová) Environmentální výchova Krajská konference EVVO (Kramplová) Celoroční studium k funkci koordinátora EVVO (Londová, Kramplová) 5.setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje (Londová) Posilování kompetencí koordinátora EVVO (Londová) EnviGlob - co mají globální rozvojové vzdělávání a EV společného? (Kramplová) Pedagogické a didaktické dovednosti Obtížné rozhovory (Mihal, Pazderová, Pospíšilová OL) Na hudbu trochu jinak (Poděbradová) Motivační seminář Stimul (Kramplová) Využívání myšlenkových map (Jílková) Různé metody a formy výuky jak je vhodně využít? (Kubíčková, Pospíšilová VB) Autismus (Kubíčková, Petrželková) Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování (Poděbradová) Finanční gramotnost Finanční gramotnost - její výuka v jednotlivých předmětech ZŠ (Stejskalová) Základy finanční matematiky (Kramplová) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mgr. Žaneta Kolářová rozšiřující studium, PdF UP Olomouc (AJ pro 2.stupeň ZŠ) dokončeno Mgr. Jitka Minářová koordinátor ICT, PdF UP Olomouc dokončeno Mgr. Hana Londová koordinátor EVVO, PdF UP Olomouc dokončeno Mgr. Renata Kramplová koordinátor EVVO, PdF UP Olomouc dokončen 1. ročník 19

20 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s institucemi Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ukázkové hodiny pro studentky 1. ročníku (skupina 25 studentek 1. ročníku). Souvislá pedagogická praxe pro studenty navazujícího magisterského studia (6 studentů). Střední pedagogická škola Přerov Praxe studentek v ŠD a MŠ (1 studentka v ŠD, 2 studentky v MŠ). Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ přispívá žákům na lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a školu v přírodě ve 2. ročníku. Přispívá také na jízdné na výuku plavání a na knižní odměny vycházejícím žákům. Finančně podporuje nákup hraček na školní družinu. Výbor SRPŠ každoročně pořádá populární školní ples. Navíc SRPŠ finančně podporuje netradiční celoškolní akce, jako je Vánoční jarmark, Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale, Mikuláš, různé soutěže a olympiády a další školní akce. Každý kroužek dostává na svoji činnost částku 1 000,- Kč na školní rok. Kulturní středisko Velká Bystřice Škola spolupracuje s kulturním střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, návštěvami výstav a využíváme služeb knihovny umístěné v prostorách školy. Škola pravidelně prezentuje své výsledky a aktivity v místním měsíčníku Velkobystřické noviny. Policie ČR, místní oddělení Velká Bystřice Škola spolupracuje s místním oddělením Policie ČR zejména v oblasti prevence a posilování bezpečnosti v okolí školy a ve městě Velká Bystřice. Nadšení moravští záchranáři Pořádání osvětových přednášek pro žáky a školení pro pedagogy. Organizace záchranářské soutěže. Škola spolupracuje s místními zájmovými spolky, zejména: Sportovní klub Velká Bystřice Kynologický klub Velká Bystřice Rybářský spolek Velká Bystřice 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne 1. 9. 2012 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více