Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

2 Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo: 8. května 67, Velká Bystřice, webové stránky: IZO školy: IČ školy: Adresy mateřských škol Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Mateřská škola Na Svobodě 450, Velká Bystřice Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, Ředitel školy: Ing. Jaroslav Mihal, od Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková Kontakt: , Vedoucí učitelka pro mateřské školy: Mgr. Lucie Pazderová Kontakt: , Výroční zprávu za obě mateřské školy zpracovala vedoucí učitelka MŠ Mgr. Lucie Pazderová. Školská rada Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Marek Pazdera Ing. Alena Kafková Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Michaela Fabíková Mgr. Libuše Sandrová Ing. Martin Seidler Helena Vičarová Dagmar Majerová Ing. Martina Venusová cz 2

3 Charakteristika školy a přehled oborů vzdělávání Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vláčkem za poznáním Změny ve školním vzdělávacím programu Od vešla v platnost úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na tuto úpravu jsme reagovali podstatnými změnami školního vzdělávacího programu Učíme se pro sebe. Změnu ŠVP projednala a schválila školská rada dne Nejzásadnější změny: Cizí jazyk došlo k rozšíření vyučovacích hodin, posílení angličtiny na 1. a na 2. stupni, k tomuto posílení jsme využili disponibilní hodiny. Další cizí jazyk povinně od 7. ročníku je vyučován druhý cizí jazyk v rozsahu 2 hodiny týdně. Naše škola nabízí volbu mezi ruským a německým jazykem. Matematika došlo k drobným změnám ve výstupech na 1. a 2. stupni (zlomky, záporná čísla). Nás se změny příliš nedotkly, protože jsme tyto výstupy už zapracované měly. Změny v ŠVP jsme využili k rozšíření hodinové dotace matematiky. Finanční gramotnost témata finanční gramotnosti byla zapracována zejména do prvouky na 1. stupni a do výchovy k občanství na 2. stupni. Platí doporučení propojovat finanční gramotnosti především se vzdělávacím oborem Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technologie. Výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí tato témata byla zapracována do předmětů prvouka a přírodověda (1. st.) a přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví (2. st.). Dopravní výchova zapracována zejména do prvouky, vlastivědy (1. st.) a výchovy ke zdraví (2. st.) Korupce aktualizovány byly výstupy a učivo v předmětu výchova k občanství. Obrana vlasti aktualizovány byly výstupy a učivo v předmětu výchova k občanství. Práci na úpravách ŠVP jsme nebrali pouze jako formální, ale využili také k důkladnější analýze učebních plánů v jednotlivých ročnících. Došli jsme k závěru, že je třeba více sladit výuku v klasických a sportovních třídách a posílit některé oblasti vzdělávání. K posílení došlo ve prospěch přírodních věd, matematiky, českého a cizích jazyků. Charakteristika školy Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Ve všech ročnících byly ve školním roce 2013/14 dvě třídy. 3

4 Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Škola má v obci dlouholetou tradici na podzim roku 2013 jsme oslavili 80 let, resp. 140 let, školních budov ve Velké Bystřici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín Olomouc (hudební obor). V zadní budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou přednášky pro žáky, výpůjčky, internet. V přední budově je 6 tříd (1. 3. ročník), 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní a nové budově. Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Materiální vybavení školy Odborné učebny: 2 počítačové učebny (celkem 36 počítačů) 12 učeben s interaktivními tabulemi učebna fyziky a chemie učebna hudební výchovy jazyková učebna cvičná kuchyň školní dílna učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ) víceúčelová sportovní hala (používá se zejména pro míčové sporty) Ve třídách ročníku je hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet. V šesti třídách 1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule. Všechny třídy na 1. stupni jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Na 2. stupni je 6 učeben s interaktivní tabulí, poslední byla instalovány v roce Ve školním roce 2013/14 byl opraven kabinet fyziky a chemie a byla dokončena oprava zázemí pro výchovnou poradkyni pro setkávání se žáky a rodiči. Ve dvou třídách byly vyměněny školní tabule. Kompletně byla zrekonstruována laboratoř fyziky a chemie (o prázdninách 2014). Pro sport slouží sportovní hala s hřišti na házenou, volejbal, tenis, badminton a košíkovou, u haly je krátká běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů byl využíván také městský park a areál hřiště Na Letné. O prázdninách 2014 proběhlo dokončení malého sálu ve sportovní hale dokončení stěn, osvětlení a položení podlahy, byla rozšířena místnost na uložení náčiní. Školní družina má tři oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Oddělení družiny byla vybavena sedačkami a novou nábytkovou sestavou. Nákladem zřizovatele byly o prázdninách v letech 2013 a 2014 zcela zrekonstruovány šatny pro žáky. Na 1. stupni byla opravena podlaha a vyměněny šatní kóje. Žáci od 4. třídy pak mají každý svoji šatní skříňku umístěnou ve vstupní hale školy. 4

5 ICT infrastruktura Počítačová síť obsahuje více než 50 počítačů s připojením na internet, z toho bylo 44 stanic určeno pro žáky. Ve dvou počítačových učebnách a v jednotlivých třídách. V roce 2013/14 proběhlo kompletní zasíťování školy rozvody internetu. Do učeben s interaktivními tabulemi byly instalovány pevné počítače s připojením k internetu. V učitelských kabinetech bylo k dispozici 13 počítačů a učitelé využívali 21 notebooků. Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet, do svých ových schránek a do systému Bakaláři. Celý areál školy je pokryt internetem pomocí wi-fi, navíc nyní všechny místnosti školy mají pevné připojení na rychlý internet. Pedagogové využívají tiskárny (v každém kabinetu), kopírky a fotoaparáty. Do informačního centra školy byla pro pedagogy pořízena nová vysoko-zátěžová kopírka. V roce 2013/14 byla provedena rozsáhlá inventura ICT, ze zjištěných dat byl koordinátorem ICT paní učitelkou Mgr. Jitkou Minářovou vytvořen ICT plán, který popisuje další rozvoj infrastruktury. Výuka směřující k rozvoji finanční gramotnosti O téma finanční gramotnosti se pedagogové zajímají už více let viz zájem o další vzdělávání v této oblasti letos a v minulých letech. Ve školním roce 2013/14 začal platit upravený ŠVP, který témata finanční gramotnosti více zapracoval zejména do předmětů prvouka, vlastivěda, matematika (na 1. stupni) a výchova k občanství, pracovní činnosti (na 2. stupni). Na 2. stupni se doporučuje témata finanční gramotnosti uvádět také ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technika. Na základě změn v ŠVP byl po ukončení školního roku 2013/14 vyhodnocen krátký dotazník mezi pedagogy. 2/3 pedagogických pracovníků se domnívá, že výuka finanční gramotnosti je v naší škole dostatečná. Více než 2/3 zároveň tato témata považují za velmi důležitá a přejí si, aby se tato témata vyučovala ve školách více. Z 21 pedagogických pracovníků jich 16 (tzn. ¾!) uvedlo, že témata finanční gramotnosti nějakým způsobem ve svém předmětu vyučuje. Rozsah zapojení témat finanční gramotnosti do výuky je v průměru asi 2 hodiny měsíčně. Nejběžnějšími metodami využitými při výuce finanční gramotnosti jsou: řešení úloh z běžného života, herní metody, využívání ICT (např. hledání informací, prezentace, ukázky a rozbor reklamy, specializované výukové programy), problémové otázky, přinášení konkrétních skutečných předmětů do výuky (např. peníze, složenky, letáky, obaly zboží). Komunikace s rodiči Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím ových adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, které prošly rekonstrukcí před začátkem školního roku 2013/14, a mohli sledovat průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla v systému Bakaláři, mohli se osobně účastnit mnoha formálních a neformálních školních akcí. 5

6 Adaptace žáků na vzdělávání Jednou z priorit 1. stupně naší školy je adaptace žáků 1. ročníku na systém školní práce. Výhodu vidíme také v tom, že jsme spojenou institucí základní a mateřské školy. Adaptační proces se zaměřuje na dva hlavní procesy: 1) spolupráce s MŠ při přípravě na vstup do základní školy a při diagnostice školní zralosti, 2) na samotný adaptační proces v základní škole. Vyučující prvních ročníků spolupracují s učitelkami z MŠ ještě před vstupem dětí do základní školy tyto aktivity se osvědčili jako dobrá praxe: Formální a neformální konzultace učitelek ze ZŠ a MŠ o školní zralosti dětí, pořádání společných kulturních akcí (např. divadla, jarmarky), návštěvy předškoláků v základní škole, návštěvy žáků školy v mateřské škole, také starších např. na Mikuláše, zápis do 1. třídy zábavnou a klidnou formou, schůzky budoucích třídních učitelek s rodiči předškoláků v červnu. Délka adaptačního období ve škole je individuální, může trvat až 3 měsíce. Během této doby užívají učitelky tyto postupy: Tvorba třídních pravidel, aktivity zaměřené na poznávání spolužáků, zavádění režimu dne a režimu školy (zvonění, přestávky, čas na práci a čas na oddech) zlepšování sebeobsluhy, aktivity zaměřené na rozvoj soustředění, aktivity pro dobrou orientaci ve škole (budovy, učitelé, starší spolužáci, zásady bezpečnosti), individuální přístup k dětem, zejména k dětem se SVP, případně doučování mimo výuku, navazování spolupráce s rodinami. Třídní učitelky velmi brzy a účelně navazují spolupráci s rodinami vše se děje nejčastěji osobním kontaktem na prvních mimořádných třídních schůzkách, při setkávání před a po vyučování, telefonickými kontakty, případně y a dopisy. Přes veškerou snahu se nedaří zabránit slabému prospěchu některých žáků. U některých jde o nedostatek nadání, častěji jsou to však žáci, kteří pocházejí z málo podnětného rodinného prostředí, ze sociálně slabých či vyloučených rodin anebo kteří neprošli pravidelnou předškolní přípravou v MŠ. Zařízení školního stravování Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je ale samostatná. Vedoucí ŠJ je paní Eva Flejberková. Kontaktní telefon do ŠJ:

7 Přehled pedagogických pracovníků školy Pedagogický sbor se skládal z 24 učitelů, 1 asistenty pedagoga a 3 vychovatelek školní družiny. Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. 12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí z Olomouce a okolí. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem. Aprobovanost učitelů: Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj Aj Nj Rj Ov Vv Hv Rv Pč Tv Počet aprobací stupeň: 2.stupeň Mgr. Anna Fryštacká Mgr. Michaela Fabíková (Tv) Mgr. Kateřina Kovalová PhDr. Miroslav Finger (Čj Rj D) Mgr. Sylva Kubíčková Mgr. Jindřiška Hyklová (M Z) Mgr. Hana Londová Mgr. Ingrid Jílková (Ch) Ing. Jaroslav Mihal (Aj) Mgr. Drahomíra Kozáková (M Bv) Mgr. Kateřina Navrátilová Mgr. Renata Kramplová (M F) Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Jitka Minářová (M Inf) Bc. Helena Petrželková (asistent pedagoga) Mgr. Eva Poděbradová (Čj Rj Hv) Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) Mgr. Žaneta Skopalová (Př Aj) Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj Ov) Mgr. Libuše Sandrová Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj Rj Z) Mgr. Ivo Šenk Mgr. Andrea Teplá (Tv pedagogika) Mgr. Gabriela Šišková Školní družina Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová Vychovatelky: Kamila Smidová Petra Polcrová Věková skladba pedagogického sboru (včetně vychovatelek školní družiny) Věková skupina let a více Počet Rozdělení některých funkcí Koordinátorka ŠVP Výchovná poradkyně Metodička prevence sociálně patologických jevů ICT koordinátorka Koordinátorka environmentální výchovy Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Eva Poděbradová Mgr. Andrea Teplá Mgr. Jitka Minářová Mgr. Hana Londová Nepedagogičtí zaměstnanci Gabriela Drešlová, účetní školy, Diana Charvátová, ekonomka školy, Milán Kufrik, školník, Jana Hroščaníková, pracovnice pro úklid (do ), Hana Juřicová, pracovnice pro úklid (od ), Dobroslava Kučerová, pracovnice pro úklid, Miroslava Schneiderová, pracovnice pro úklid (od ), Gabriela Šádková, pracovnice pro úklid, JUDr. Jan Borek, správce haly. 7

8 Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce Nástup do 1. ročníku Datum konání zápisu k povinné školní docházce 15. ledna 2014 Dětí u zápisu 55 Dětí s žádostí o odklad 9 Dětí, které nastoupí na jinou školu (nebyly u zápisu u nás) 1 Počet žáků v 1. třídách ve školním roce 2014/ žák vzděláván v zahraničí žáci budou vzdělávaní v zahraničí Přestupy žáků z naší školy na jiné základní školy Důvod Celkem žáků z ročníku Chlapci Dívky Víceleté gymnázium škola se zaměřením 5 1., 5., odstěhovali se 6 3., 4., 5., Celkem Přestup z jiných základních škol do Masarykovy ZŠ Velká Bystřice Ze školy celkem žáků chlapci dívky do ročníku Přáslavice , 6. Mariánské Údolí Hlubočky Olomouc , 6., 7., 8. přistěhovali se , 3., 4., 6. Celkem Přijímací zkoušky na střední školy V letošním roce si žáci mohli zvolit dvě školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo celkem 52 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze zvolených škol. Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázia Průmyslové školy (strojní, stavební, elektrotechnická ad.) Ekonomické školy Zdravotnické školy a školy sociální péče SOŠ (kadeřník, instalatér, automechanik ad.) Pedagogické školy

9 Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků Škola dalšího vzdělávání Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín Slovanské gymnázium Olomouc Gymnázium Čajkovského Olomouc Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc Gymnázium Uničiv Obchodní akademie Olomouc Střední průmyslová škola strojnická Olomouc VOŠ a Střední prům. škola elektrotechnická Olomouc Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Stř. škola obchodu, gastronomie a designu Praktik Ol Stř. odborná škola obchodu a služeb Štursova Olomouc Střední škola polygrafická Olomouc Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Ol Gymnázium J. Blahoslava a Stř. pedagogická škola Přerov Střední odborná škola služeb Olomouc cestovní ruch Sigmundova střední škola strojírenská Lutín SOŠ živnostenská Přerov SOŠ s.r.o. Olomouc Řepčínská veřejnosprávní činnost SOŠ a SOU služeb Velký Újezd s.r.o Střední škola polytechnická Rooseveltova Olomouc Střední škola Olomouc-Svatý Kopeček Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Celkem Trend: V posledních letech roste podíl žáků přijatých na gymnázia a průmyslové školy s maturitou. Zájem o ekonomické, zdravotnické a pedagogické školy zůstává téměř konstantní. Naopak stále klesá podíl žáků, kteří se hlásí a jsou přijímáni do učňovského školství. 9

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků k Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 1.A Mgr. Sylva Kubíčková B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) A Mgr. Jaromíra Pazderová B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) A Mgr. Kateřina Navrátilová B Mgr. Kateřina Kovalová A Mgr. Anna Fryštacká B Mgr. Libuše Sandrová A Mgr. Hana Londová B Mgr. Ivo Šenk Celkem 1.st A Mgr. Jarmila Štěpánová B Mgr. Jitka Minářová A Mgr. Renata Kramplová B Mgr. Andrea Teplá A Mgr. Jindřiška Hyklová B Mgr. Michaela Fabíková/PaedDr. Helena Stejskalová A Mgr. Drahomíra Kozáková B Mgr. Eva Poděbradová Celkem 2.st Celkem Přibližně 45 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda). Dva žáci se vzdělávali v zahraničí, ale byli zapsaní jako kmenoví žáci naší školy. Výsledky žáků jsou pravidelně podrobovány vnitřní kontrole naplňování cílů školního vzdělávacího programu a také vnější kontrole, která probíhá formou srovnávacích testů a účastí v soutěžích. Testování ve školním roce 2013/14 Žáci se zúčastnili těchto srovnávacích testů: Kalibro (5., 7. třída) Scio (9. třída) Matematický klokan (od 2. do 9. třídy) 10

11 1. pololetí školního roku 2013/ z 3 z Omluv. Neoml. Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ chov chov hod. Průměr hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , A , B , A , B , A , B A , B , stupeň , Celkem , pololetí školního roku 2013/ z 3 z Omluv. Neoml. Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ chov chov hod. Průměr hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B A , B , A , B , stupeň , A , B , A , B , A , B , A , B stupeň , Celkem ,

12 Výsledky srovnávacích testů KALIBRO (5. a 7. ročník) V únoru a březnu 2014 se žáci 5. a 7. tříd zúčastnili srovnávacího testování společnosti KALIBRO. Tabulky ukazují průměrnou úspěšnost žáků v základních školách v porovnání s průměrnou úspěšností našich žáků. 5. třída Český jazyk Matematika Anglický jazyk MZŠ Velká Bystřice 62,4 % 50,3 % 63,9 % Základní školy v ČR (4500 žáků) 64,1 % 54,3 % 53,7 % Rozdíl -1,7% -4,0% +10,2 % 7. třída Český jazyk Matematika Anglický jazyk MZŠ Velká Bystřice 64,9 % 27,6 % 56,7 % Základní školy v ČR (2000 žáků) 62,7 % 31,2 % 57,6 % Rozdíl +2,2 % -3,6% -0,9% Průměrně přepočtené výsledky zařadili naši školu do středního průměru mezi ostatními školami. Při analýze výsledků po třídách se třída 5. A zařadila do nejlepší desetiny řešitelů v anglickém jazyce a třída 7. A do nejlepší desetiny řešitelů v českém jazyce. Výsledky srovnávacích testů Scio (9. ročník) Testování Scio se zúčastnilo 613 škol, v nich 958 devátých tříd s žáky. Každý žák naší školy získal svoji individualizovanou zprávu s popisem výsledků, slabých a silných míst. Škola pak získala souhrnnou zprávy za každou třídu, předmět a za školu. Zprávy byly podrobněji analyzovány. 9. třída Český jazyk Výsledky školy v českém jazyce jsou podprůměrné. Škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše třídy. Anglický jazyk Výsledky školy v anglickém jazyce jsou podprůměrné. Škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše třídy. Matematika Výsledky školy v matematice jsou podprůměrné. Škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70 % zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše třídy. Obecné studijní předpoklady Byly na nižší úrovni než u ostatních škol, zhruba 60 % zúčastněných škol mělo vyšší skóre. V testech se projevovaly velké rozdíly mezi žáky, jak v obecných studijních předpokladech, kdy ve třídách byli žáci se špičkovými předpoklady, průměrní i velmi slabí. Žáci s dobrými studijními předpoklady pak průměrně a nadprůměrně uspěli i v oborových testech. Bohužel žáci s průměrnými a slabými studijními předpoklady, dosáhli podprůměrných výsledků v oborových testech, čímž celý průměr školy výrazně srazili dolů. 12

13 Matematický klokan Žáci školy se pravidelně každý rok účastní matematické soutěže Matematický klokan v jednotlivých věkových kategoriích. V tomto školním roce se naši žáci zařadili do průměru svých vrstevníků. Analýza výsledků Pravidelné testování je součástí koncepce a dlouhodobé strategie školy. Vybranými testovanými ročníky budou i nadále 5., 7. a 9. ročník. Osvědčenými testy jsou testy společností Kalibro a Scio. Ostatní ročníky se budou účastnit pouze mimořádných srovnávacích testů. Výsledky srovnávacích testů žáky MZŠ zařazují spíše do průměru mezi své vrstevníky, přestože se objevili žáci velmi talentovaní (někteří až 100 % úspěšnost), na druhou stranu také žáci velice slabí. Výsledky ve srovnávacích testech jsou důkladně analyzovány a dále se s nimi pracuje. Rozebírají se silné a slabé stránky, individuální i průměrné výsledky, dobrá praxe se posiluje, špatné výsledky se vyučující snaží eliminovat. Důsledky výsledků: posílení předmětů, zaměření se na čtenářskou gramotnost, testování na nečisto, vlastní testování, podpora talentovaných žáků, důslednost v práci a různé metody zkoušení. V testování budeme pokračovat, aby si žáci na pravidelné hodnocení výkonnosti standardizovanými testy zvykli. 13

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice zpracovává pro každý školní rok tzv. minimální preventivní program, který obsahuje cíle, strategie a konkrétní metody práce, zaměřené na prevenci rizikového chování. S tímto programem jsou seznámeni všichni pracovníci školy a postupují podle něho. Přílohami minimálního preventivního plánu jsou Krizový plán, Program proti šikanování a konkrétní metodické postupy při výskytu všech forem rizikového chování. Metodické návody jsou učitelům dostupné na intranetu a v tištěné formě. Kromě tohoto programu je řada preventivních akcí pořádána v rámci naplňování průřezových témat. Škola odebírá časopis Prevence z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi. Výchovné problémy řešili třídní učitelé ve spolupráci s rodiči a ředitelstvím školy. Většinou se jednalo o neplnění školních povinností, projevy agresivity mezi žáky, porušování školního řádu. Vážnější problémy řešili třídní učitel ve spolupráci s vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a rodiči žáků. Analýza naplnění cílů Minimálního preventivního programu roku 2013/2014 Dlouhodobé cíle programu byly plněny všemi vyučujícími, krátkodobé cíle třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem. Výborně fungovala spolupráce metodika prevence s výchovným poradcem a některými třídními učiteli. Podařila se navázat i větší spolupráce s 1.stupněm, kde byl pověřen zástupce metodika prevence, který plánuje a hodnotí preventivní aktivity pro mladší děti. Z dotazníkového šetření identifikujícího rizikové oblasti vyplynulo, že se děti cítí ve škole bezpečně. Problematiku šikany neberou na lehkou váhu, dokáží se obrátit pro pomoc na zaměstnance školy a dokáží vyjádřit svůj názor. Dětí, které se nechají snadno ovlivnit se pohybuje kolem 5%. Mladší děti se orientují v pojmech šikana a kyberšikana. Starší děti si uvědomují negativní vliv návykových látek na zdraví jedince i společnosti. Hranice prvního experimentování s návykovou látkou je stále stejná u cigaret je to 10let a u alkoholu 13let. Největší problém je dle našeho názoru možnost zakoupit návykové látky v místních prodejnách. Ředitelství školy již jednalo s vedením města i policií ČR. Pravidelné třídnické hodiny lepší komunikace mezi učitelem a žáky, třídní učitelé využívali materiály a pomoc metodika prevence. Třídní učitel pracoval se závěry P-centra, rozvíjel kladné stránky a zaměřoval se na eliminaci záporných. Zápisy z třídnických hodiny odevzdával metodikovi prevence a vedení školy. Do budoucna by bylo dobré více zaměřit aktivity na pozitivní chování, vztahy a sociální dovednosti. Spolupráci s rodiči (pomoc při akcích školy, sponzorské dary) i nadále pokračovala. Dále je třeba spolupracovat v oblasti volného času dětí. Rodič by měl mít povědomí co jeho dítě dělá v době svého volného času a aktivně ho zapojit do nabídky kroužků. Zpřístupnění počítačové učebny a tělocvičny v době velké přestávky, volný pohyb po škole se osvědčili a budeme v tom nadále pokračovat. 14

15 V rámci ŠVP se podařilo rozvíjet klíčové kompetence, které se prolínaly celou výukou. Děti byly nadále informováni o problematice rizikového chování (drogové závislosti, šikaně, kyberšikaně a kybergroomingu, gamblingu) ve třídách se rozvíjela diskuse na tato témata. Žáci 1. ročníku se zúčastnili prožitkového programu Sdružení D Méďové a Kouzelná baterka a 8.B ukončila dotovaný programu Dramacentra. 7.ročníky se zúčastnily programu na šikanu Outsider a 8.A programu na kyberšikanu Jsem v tom sama. Při řešení problémů fungovala výchovná komise, která zajistila nejen první pomoc, ale i následná opatření. Fungovala spolupráce třídní učitelky 4. A se sociální pracovnicí a metodikem prevence při řešení nevhodného chování 2 žáků. Témata prevence rizikového chování byla zařazována do výuky, více učitelů využívalo komunitní kruh při třídnických hodinách a náměty metodika prevence při další výuce. V průběhu školního roku byly řešeny případy neomluvené absence, záškoláctví, nevhodného chování žáků k sobě navzájem a k učitelům a kouření v prostorách školy. Jeden případ se týkal rodiny, kdy musela být dívka 9.třídy umístěna na určitou dobu do Klokánku. Škola pokračovala v projektu Řešení vrstevnických vztahů (viz příloha Minimálního preventivního plánu č.3) žáci podporovatelé se vhodně zapojili do života školy, řešili drobné problémy svých spolužáků a ve spolupráci s garantem nabízeli pomoc ostatním. Drželi služby 3x týdně o velké přestávce, organizovali sportovní turnaje a pomáhali při organizaci karnevalu pro mladší děti. Spolupracovali s třídními učiteli při řešení problémů v jejich třídě. Zpracovala: Mgr. Andrea Teplá, metodik pro prevenci rizikového chování Metodika prevence a spolupráce s dalšími institucemi - Minimální preventivní plán, Krizový plán, Program proti šikanování, metodická doporučení MŠMT - Časopis Prevence - Nástěnka metodika prevence v IC s metodickými doporučeními - Nástěnka metodika prevence na chodbě pro žáky - Poradna metodika prevence na webových stránkách školy pro rodiče - Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc - Středisko výchovné péče Tršice - Dětský diagnostický ústav, Středisko výchovné péče a ZŠ Olomouc Svatý Kopeček - P-centrum Olomouc - Sdružení D Olomouc - Středisko sociální prevence, poradna pro rodinu Olomouc - Odbor sociálních věcí magistrátu města Olomouc - Krajská hygienická stanice Olomouc - Policie ČR, místní oddělení Velká Bystřice - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Olomouc - Městský úřad Velká Bystřice - Sportovní klub Velká Bystřice 15

16 Přehled kroužků ve školním roce 2013/14 - Animák kroužek zpracování fotografií a animace filmů - Anglický jazyk pro 1. třídu, 2. třídu, pro 3. třídu, pro 4. třídu, pro 5. třídu, pro 6. třídu - Anglický jazyk pro 8. a 9. tř. (příprava na mezinárodní zkoušky) - Bojové umění - Dívčí klub - Dramatický kroužek Zuzky a Zuzky - Florbal - Gymnastika pro mladší žáky - Hip hop pro mladší žáky - Hip hop pro starší žáky - Keramika pro 2. třídu - Keramika pro 2. stupeň - Kroužek logického uvažování - Ping pong - Volejbal - Výtvarný kroužek pro 4. třídu - Výtvarné tvoření Aktivity pořádané pro žáky, které jsou prevencí rizikového chování, podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích - Lyžařský výcvikový kurz - Školní výlety - Kulturní programy (kina, divadla, výstavy) - Výchovné koncerty - Besedy v knihovně - Umělecké soutěže (výtvarné, pěvecké, literární) - Beseda s policisty - Návštěva hasičů - Přednášky o zdravovědě - Soutěže podporující zdravý životní styl (Zdravé zuby, Hravě žij zdravě) - Besedy o dospívání - Spaní ve škole - Aktivity ve Sdružení D - Aktivity v P-centru - Realizace dopravní výchovy a projektový dopravní den - Nabídka kroužků - Projektové dny (dopravní den, den Země apod.) - Mikulášská nadílka - Vystoupení na školních akcích (Vánoční jarmark) - Dětský den - Sportovní soutěže - Mimoškolní akce (jarmarky, dílny) - Třídnické hodiny Akce pro žáky, rodiče i širší veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy - Společné zahájení školního roku s rodiči žáků 1. ročníku - Vánoční jarmark - Velikonoční dílny 16

17 - Oslavy výročí školy - Třídní schůzky - Konzultační dny - Schůze Sdružení rodičů a přátel školy - Webové stránky, nástěnky ve škole ORGANIZACE A STRUKTURA PREVENCE Výchovný poradce: Mgr. Eva Poděbradová Výchovný poradce aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji nebo při komunikaci s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové) náhlých i trvalých neúspěchů v učení obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, iniciuje setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc, linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona. Výchovný poradce pracuje také v oblasti kariérového poradenství pro žáky. Aktualizuje nástěnku výchovného poradce a vyhodnocuje příspěvky ve schránce důvěry. Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Andrea Teplá Metodik prevence rizikového chování připravuje minimální preventivní plán včetně jeho příloh. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě výskytu agresivního chování ve třídě výskytu signálů šikanování výskytu náznaků drogových závislostí a/nebo kriminální činnosti obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči porušování pravidel soužití ve škole žákem Metodik prevence rizikového chování komunikuje s pedagogy a sbírá podněty, poté diagnostikuje situaci a ostatní pedagogy metodicky vede. Aktualizuje nástěnku metodika prevence rizikového chování. Zveřejňuje inspirace pro práci v třídnických hodinách. Třídní učitel a ostatní učitelé Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v souladu s cíli minimálního preventivního programu. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických poradách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují problémy, navrhují opatření. Třídní učitel organizuje minimálně jedenkrát měsíčně třídnickou hodinu se žáky své třídy. Je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace ( , mobil). 17

18 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet kurzů školení: 40 (73 proškolených osob + 1 školení pro celý sbor) Počet proškolených pedagogů: 23 z celkového počtu 24 Hlavní zaměření školení: o matematika o cizí jazyk metodika o čtenářská gramotnost o prevence rizikové chování a pedagogicko-didaktické dovednosti Jazykové vzdělávání metodika Warm-ups and Icebreakers! (Fabíková) Konference nakladatelství Oxford (Sandrová) Funny and Effective English for primary students (Kolářová) Conference for Primary Teachers: Inspiring next generation (Sandrová) Ich lese, du liest, wir lesen (Štěpánová) Přírodovědné obory a matematika Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy (Šenk) Proč svítí světlušky, aneb tajemství luminiscence (Jílková) I slovní úlohy mohou být zábavné (Fryštacká, Minářová, Kozáková) Jednotažky nejsou jen zábavou (Hyklová, Kozáková) Přechod od aritmetiky k algebře (Kramplová) Začínáme s Hejného metodou (Hyklová, Kovalová, Kozáková, Kramplová, Kubíčková, Londová, Minářová, Pazderová, Pospíšilová OL, Pospíšilová VB, Sandrová, Šenk, Šišková) Čtenářství a čtenářská gramotnost Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách Čj Literatury (Stejskalová, Štěpánová) Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě (Kubíčková, Pospíšilová OL) Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost (Kovalová, Navrátilová) Práce s ilustrací a textem v hodinách literatury (Poděbradová, Štěpánová) Lili a Vili genetická metoda psaní a čtení, integrované učení, prezentace nakladatelství Klett (Fryštacká, Kovalová, Kubíčková, Pazderová, Pospíšilová OL, Pospíšilová VB, Sandrová, Šenk, Šišková) Informační a komunikační technologie Využití počítače v matematice (Kozáková, Minářová) Základní principy vyhledávání informací na webu: Internet pomocník (Šenk) Zpracování digitální fotografie (Minářová) 18

19 Zdroje výukových materiálů na internetu (celý učitelský sbor) Prevence rizikového chování Kyberšikana (Teplá) Prevence rizikového chování (Fryštacká) Konference primární prevence rizikového chování (Pospíšilová OL, Teplá) Agrese a šikana (Minářová) Souvisí (ne)kázeň s použitím výchovných opatření? (Sandrová) Prevence závislostí a závislostního chování (Kramplová) Environmentální výchova Krajská konference EVVO (Kramplová) Celoroční studium k funkci koordinátora EVVO (Londová, Kramplová) 5.setkání koordinátorů environmentální výchovy Olomouckého kraje (Londová) Posilování kompetencí koordinátora EVVO (Londová) EnviGlob - co mají globální rozvojové vzdělávání a EV společného? (Kramplová) Pedagogické a didaktické dovednosti Obtížné rozhovory (Mihal, Pazderová, Pospíšilová OL) Na hudbu trochu jinak (Poděbradová) Motivační seminář Stimul (Kramplová) Využívání myšlenkových map (Jílková) Různé metody a formy výuky jak je vhodně využít? (Kubíčková, Pospíšilová VB) Autismus (Kubíčková, Petrželková) Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování (Poděbradová) Finanční gramotnost Finanční gramotnost - její výuka v jednotlivých předmětech ZŠ (Stejskalová) Základy finanční matematiky (Kramplová) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mgr. Žaneta Kolářová rozšiřující studium, PdF UP Olomouc (AJ pro 2.stupeň ZŠ) dokončeno Mgr. Jitka Minářová koordinátor ICT, PdF UP Olomouc dokončeno Mgr. Hana Londová koordinátor EVVO, PdF UP Olomouc dokončeno Mgr. Renata Kramplová koordinátor EVVO, PdF UP Olomouc dokončen 1. ročník 19

20 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s institucemi Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ukázkové hodiny pro studentky 1. ročníku (skupina 25 studentek 1. ročníku). Souvislá pedagogická praxe pro studenty navazujícího magisterského studia (6 studentů). Střední pedagogická škola Přerov Praxe studentek v ŠD a MŠ (1 studentka v ŠD, 2 studentky v MŠ). Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ přispívá žákům na lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku a školu v přírodě ve 2. ročníku. Přispívá také na jízdné na výuku plavání a na knižní odměny vycházejícím žákům. Finančně podporuje nákup hraček na školní družinu. Výbor SRPŠ každoročně pořádá populární školní ples. Navíc SRPŠ finančně podporuje netradiční celoškolní akce, jako je Vánoční jarmark, Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale, Mikuláš, různé soutěže a olympiády a další školní akce. Každý kroužek dostává na svoji činnost částku 1 000,- Kč na školní rok. Kulturní středisko Velká Bystřice Škola spolupracuje s kulturním střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, návštěvami výstav a využíváme služeb knihovny umístěné v prostorách školy. Škola pravidelně prezentuje své výsledky a aktivity v místním měsíčníku Velkobystřické noviny. Policie ČR, místní oddělení Velká Bystřice Škola spolupracuje s místním oddělením Policie ČR zejména v oblasti prevence a posilování bezpečnosti v okolí školy a ve městě Velká Bystřice. Nadšení moravští záchranáři Pořádání osvětových přednášek pro žáky a školení pro pedagogy. Organizace záchranářské soutěže. Škola spolupracuje s místními zájmovými spolky, zejména: Sportovní klub Velká Bystřice Kynologický klub Velká Bystřice Rybářský spolek Velká Bystřice 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Zpracování agregovaných dat z dotazníků Místní akční plán rozvoje vzdělávání Zpracování agregovaných dat z dotazníků Základní školy ORP Votice 2 Priorizace oblastí podpory OP řediteli ORP Votice 1. Rozvoj infrastruktury školy, vč. rekonstrukcí

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou

Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace Minimální preventivní program školy J.A.K. proplout školou školní rok 2016/2017 Škola

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více