I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí"

Transkript

1 I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením vlády ČR č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Tyto limity reflektují požadavky směrnic Evropského společenství a zavádějí nově kromě limitů pro ochranu zdraví i limity na ochranu vegetace a ekosystémů. Pro každou látku je explicitně stanoveno, ve kterém roce má být dosaženo imisního limitu. Pro období před předpokládaným dosažením limitu jsou pak stanoveny tzv. meze tolerance, které udávají, o jakou část může být imisní limit překročen v daném kalendářním roce. Meze tolerance se lineárně snižují až k nulové hodnotě. Limity pro ochranu zdraví jsou uvedeny jsou uvedeny v tabulce č. 54, limity pro ochranu vegetace a ekosystémů jsou uvedeny v tabulce č. 55. strana 102

2 Znečišťující příměs SO 2 NO 2 PM 10 CO benzen O 3 Časový interval Limitní hodnota Mez tolerance 1) (pro r. 2001) kalendářní rok 50 µg.m -3 bez meze tolerance Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok 24 hod. 125 µg.m -3 bez meze tolerance 3 1 hod. 350 µg.m µg.m kalendářní rok 40 µg.m µg.m hod. 200 µg.m µg.m kalendářní rok 40 µg.m µg.m hod. 50 µg.m µg.m maximální denní 8hod. klouzavý průměr µg.m µg.m -3 0 kalendářní rok 5 µg.m -3 5 µg.m -3 0 maximální denní 8hod. klouzavý průměr 120 µg.m -3 bez meze tolerance 0 25, v průměru za 3 roky 25, Pb kalendářní rok 0.5 µg.m µg.m -3 Cd kalendářní rok µg.m µg.m -3 0 NH 3 kalendářní rok 100 µg.m µg.m -3 As kalendářní rok µg.m µg.m -3 Ni kalendářní rok 0.02 µg.m µg.m -3 Hg kalendářní rok 0.05 µg.m -3 0 Benzo(a)pyren kalendářní rok µg.m µg.m -3 Tabulka 54 imisní limity pro ochranu lidského zdraví podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Poznámka: 1) mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě strana 103

3 Znečišťující příměs Časový interval Limitní hodnota Mez tolerance 1) počet překročení za Maximální tolerovaný kalendářní rok SO 2 Kalendářní rok a zimní období ( ) 20 µg.m -3 bez meze tolerance 0 NO x Kalendářní rok 30 µg.m -3 bez meze tolerance 0 O 3 AOT40 2), vypočten z 1hod. hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let µg.m -3.h bez meze tolerance 0 Tabulka 55 imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Poznámka: 1) mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě 2) AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 µg.m -3 (40 ppb) a hodnotou 80 µg.m -3, v období 8-20 hod. SEČ. Srovnání měřených koncentrací hlavních znečišťujících příměsí bylo provedeno pro poslední kalendářní rok, pro který jsou k dispozici data, tedy pro rok Vývoj kvality ovzduší byl vyhodnocen za období , přičemž byly příslušné imisní charakteristiky přepočteny podle nových imisních limitů. Pro analýzu byly použity informace ze všech měřicích stanic (automatizovaných i manuálních), které kvalitu ovzduší na území kraje v daném roce monitorovaly. Časový vývoj období Z provedeného časového vývoje za období je zřejmé, že koncentrace u všech měřených látek poklesly. Výjimkou je ozon, který vykazuje překračování limitní hodnoty pro ochranu zdraví i vegetace a ekosystémů ve všech letech sledovaného období (kromě r. 1997, kdy na stanici Kostelní Myslová činila maximální 8hod průměrná klouzavá koncentrace µg.m -3, což je u ozonu v kraji Vysočina jediná podlimitní koncentrace). strana 104

4 Kromě ozonu se ve sledovaném období jevila jako nejproblematičtější frakce suspendovaných částic PM 10, u které bylo v r zaznamenáno překročení imisního limitu pro zdraví pro 24hod průměrnou koncentraci na všech stanicích (Havlíčkův Brod-Smetanovo nám. 68 µg.m - 3, Kostelní Myslová 65 µg.m -3, Žďár nad Sázavou 62 µg.m -3 a Košetice 57 µg.m -3 ). V následujících letech již však u této látky k žádnému překročení 24hod limitu nedošlo. Na stanici Jihlava-Znojemská bylo zaznamenáno opakované překročení imisního limitu pro nikl (všechny sledované roky kromě r vykazují překročení), je však zřejmý klesající trend ročních koncentrací niklu. V posledním hodnoceném roce 2001 je tato koncentrace pouze velmi mírně nad limitem. Uvedené zvýšené hodnoty byly zjištěny na stanici č. 505 Znojemská, která je provozována hygienickou službou. Stanice je klasifikována v sytému EoI jako dopravní, městská, obytná / obchodní. V lokalitě města Jihlavy byly v registru REZZO identifikovány některé zdroje emisí niklu, viz. následující tabulka (zahrnuje i zdroje niklu mimo Jihlavu). Identifikační číslo provozovatele (IDFPROV) Název zdroje Kategorie Emise niklu t rok Jihlavské sklárny BOHEMIA a.s. - provoz Dobronín velký zdroj 0, Jihlavské sklárny BOHEMIA a.s. zvláště velký zdroj 0, ANTONÍN RUCKL A SYNOVÉ s.r.o. - sklárna Včelnička velký zdroj 0, AGROMOTOR Velké Meziříčí a.s. velký zdroj 0, Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. velký zdroj 0,00008 Celkem 0,00400 Tabulka 56 Evidované zdroje niklu v databázi REZZO v roce 2000 Zjištěné zdroje z velké pravděpodobnosti nemohou být příčinou překročení imisního limitu pro nikl na zmíněné stanici. Příčinu překročení imisního limitu neidentifikoval ani provozovatel stanice imisního monitoringu Okresní hygienická stanice v Jihlavě. Podle slov ing. Pavla Buchty, vedoucího laboratoří OHS Jihlava bylo v minulosti zjištěno opakované překračování imisního limitu pro nikl v blízkosti zdrojů spalujících těžké ropné deriváty (těžké topné oleje), které obsahují až 30 g niklu na tunu paliva. V blízkosti stanice nebyl ČIŽP v Havlíčkově Brodě zjištěn žádný zdroj spalující TTO. Příčinou překračování imisního limitu pro nikl na stanici 505 v Jihlavě může být ale také nejvýznamnější zdroj na území města závod KRONOSPAN, který může ročně emitovat cca 163 kg niklu, který se uvolňuje v množství cca 0,32 g na tunu sušených třísek (tj. cca 1,75 ng hod -1 ). Kapacita zdroje je cca 60 tun hodinově, doba provozu asi 8500 hodin ročně. strana 105

5 Výsledky měření na stanici by bylo vhodné prověřit jinou referenční metodou k zajištění prokazatelnosti výsledků. Současnou použitou analytickou metodou je atomová absorbční spektrofotometrie. Z tabulky vyplývá, že v okolí města Jihlavy se nachází poměrně významný zdroj v podobě skláren BOHEMIA, ovšem z hlediska imisního monitoringu zcela není podchycen nejvýznamnější evidovaný zdroj emisí niklu v kraji podnik AGROMOTOR Velké Meziříčí, který ročně emituje cca 3 kg niklu. Ve Velkém Meziříčí je provozována stanice imisního monitoringu ČHMÚ, která měří pouze imisní zatížení SO 2, NO 2 a tuhými znečišťujícími částicemi. Výsledným doporučením je prověřit imisní zatížení lokalit, kde se prokáže významný zdroj emisí znečišťujících látek uvedených nařízením vlády č. 350/2002 Sb. Obrázek 30 Umístění stanice imisního monitoringu č. 505 Jihlava - Znojemská, kde bylo zaznamenáno opakované překročení imisního limitu pro nikl. U arsenu se objevilo překročení limitní hodnoty v r na stanici Havlíčkův Brod-Smetanovo náměstí (7.1 µg.m -3 ), v dalších letech však koncentrace na téže stanici vykazují výrazný pokles. V r se objevila koncentrace překračující limit (1.6 µg.m -3 ) u benzo(a)pyrenu na stanici Žďár nad Sázavou, v dalších letech se však již překročení limitu neopakovalo. K překračování imisních limitů pro ekosystémy docházelo v r a 1997 i pro SO 2, a to zejména v zimním období. strana 106

6 Na 11 % výměry hráněných území (Železné Hory a Žďárské vrchy) není dodržován imisní limit pro ochranu ekosystémů pro oxidy dusíku. Na stanici 1326 Velké Meziříčí bylo v roce 2001 zjištěno překračování imisního limitu pro suspendované částice frakce PM 10. Rozloha území, na kterém je překračován imisní limit pro suspendované částice frakce pod 10 μm činí cca 0,24 % rozlohy okresu Žďár nad Sázavou repsektive 0,06 % rozlohy kraje. Hodnoty koncentrací PM 10 jsou na této stanici zjišťovány výpočtem z naměřených koncentrací suspendovaných částic. Závěr Závěrem je možné konstatovat, že na základě provedené analýzy je zřejmé, že v kraji Vysočina je nejvíce problematickou látkou přízemní ozon, jehož koncentrace trvale překračují limitní hodnoty pro ochranu zdraví i vegetace na všech sledovaných lokalitách. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. sekundární škodlivinu, která nemá vlastní emisní zdroj, ale vzniká řadou fotochemických reakcí z prekurzorů, je nutné se při návrhu opatření na zlepšení kvality ovzduší soustředit zejména na omezení emisí těchto prekurzorů, tedy oxidů dusíku a těkavých organických látek. Problém ozonu a snížení jeho koncentrací je problémem celoevropským. Vzhledem ke složitým atmosférickým procesům spojených se vznikem a odbouráváním ozónu by měl návrh konkrétních opatření ke snížení jeho koncentrací vždy vycházet z odborného posouzení. Rovněž je nutné povšimnout si dlouhodobého překračování limitní hodnoty pro nikl na stanici Jihlava-Znojemská. Na 11 % výměry hráněných území (Železné Hory a Žďárské vrchy) není dodržován imisní limit pro ochranu ekosystémů pro oxidy dusíku. Marginálně se objevilo na stanici 1326 Velké Meziříčí i překračování imisního limitu pro suspendované částice frakce PM 10, (uzemí okresu Žďáru nad Sázavou 0,24 %). Hodnoty koncentrací PM 10 jsou odvozovány z výsledků měření koncentrací suspendovaných částic teoretickým přepočetem. strana 107

7 I.2. Monitorování kvality ovzduší Síť imisního monitoringu v kraji Vysočina Na území kraje je provozováno celkem 9 monitorovacích stanic provozovaných ČHMÚ (4 stanice), hygienickou službou (3 stanice) a 2 stanice firmou Ekotoxa pro hodnocení dopadů kvality ovzduší na produkci v zemědělství. Rozmístění stanic je přehledně uvedeno v následující mapce. Obrázek 31 Stanice imisního monitoringu v kraji Vysočina v roce 2001 strana 108

8 Hodnocení kvality venkovního ovzduší podle nových imisních limitů pro kraj Vysočina Výsledky hodnocení Aktuální stav rok 2001 Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že venkovní ovzduší kraje Vysočina je v souladu s očekáváním velmi dobré. Srovnání měřených koncentrací s novými limitními hodnotami potvrzují, že v r nedošlo k překročení imisního limitu u naprosté většiny sledovaných látek a měřené hodnoty se u většiny látek pohybují dokonce dosti hluboko pod limitem. Výjimkou je přízemní ozón, u kterého jsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví i ochranu ekosystémů na všech stanicích, kde se měří. Jedná se o stanice Žďár nad Sázavou, Kostelní Myslová (okr. Jihlava) a Košetice (okr. Pelhřimov). Dále byla zaznamenána zvýšená koncentrace niklu na stanici Jihlava-Znojemská, kde roční průměr za r činil 0,0203 µg.m -3 (limit je 0,02 µg.m -3, mez tolerance je 0,016 µg.m -3 ). Názorné porovnání naměřených koncentrací s platnými limity umožňují tab. 57 a 58. Ve sloupci rozmezí měřených koncentrací je uvedena relevantní maximální hodnota a minimální hodnota ze všech stanic souboru. Znečišťující látka Doba průměrování Limit (µg.m -3 ) Mez tolerance pro r (µg.m -3 ) Rozmezí měřených koncentrací (max-min) μg m -3 μg m -3 μg m -3 SO 2 Kalend. rok hod hod NO 2 Kalend. rok hod PM 10 Kalend. rok hod CO Max. denní 8hod klouzavý průměr benzen Kalend. rok strana 109

9 Znečišťující látka Doba průměrování Limit (µg.m -3 ) Mez tolerance pro r (µg.m -3 ) Rozmezí měřených koncentrací (max-min) μg m -3 μg m -3 μg m -3 O 3 Max denní 8hod klouzavý průměr Pb Kalend. rok Cd Kalend. rok NH 3 Kalend. rok As Kalend. rok Ni Kalend. rok Hg Kalend. rok Neměří se Benzo(a)pyren Kalend. rok Tabulka 57 Naměřené koncentrace znečišťujících látek v kraji Vysočina v r a porovnání s novými imisními limity pro ochranu zdraví Znečišťující látka Doba průměrování Limit (µg.m -3 ) Mez tolerance pro r (µg.m -3 ) Rozmezí měřených koncentrací (µg.m -3 ) μg m -3 μg m -3 μg m -3 SO 2 Kalend. rok Zimní období ( ) NOx Kalend. rok O 3 AOT40, vypočten z 1hod. hodnot v období květenčervenec, průměr za 5 let µg.m -3.h Tabulka 58 Naměřené koncentrace znečišťujících látek v kraji Vysočina v r a porovnání s novými imisními limity pro ochranu vegetace a ekosystémů strana 110

10 Jedinou látkou, ke které se nelze vyjádřit je rtuť, která se na žádné stanici v kraji neměří. Vzhledem k emisním zdrojům lze nicméně předpokládat, že koncentrace v dotčeném území zvýšené nejsou. strana 111

11 I.3. Modelové výpočty kvality ovzduší V rámci modelových výpočtů byly hodnoceny dvě reprezentativní znečišťující látky: oxidy dusíku a benzen. Tyto látky byly vybrány po dohodě se zadavatelem, mj. s ohledem na novou právní úpravu ochrany ovzduší v ČR. Výsledky modelových výpočtů jsou graficky znázorněny pro průměrné roční a pro maximální hodinové koncentrace. Hodnocení imisního zatížení oxidy dusíku bylo zvoleno z důvodu překračování imisního limitu pro ochranu ekosystémů pro NO x na území kraje. Hodnocení a modelování imisního zatížení kraje benzenem vyplývá z převahy vlivu mobilních zdrojů na kvalitu ovzduší a výrazný podíl lokálních topenišť a malých zdrojů spalujících tuhá paliva. Do modelových výpočtů bylo zahrnuto cca zdrojů znečišťování (viz. příloha I.). Tyto zdroje jsou rozděleny do tří skupin podle velikosti a charakteru: Bodové stacionární zdroje: - významné zdroje kategorie REZZO I. Bodově byly hodnoceny největší zdroje v kraji. Emise z vybraných bodových zdrojů představují 90 % emisí NO x REZZO I. Plošné stacionární zdroje: - zbylé, emisně méně významné zdroje REZZO I, - zdroje kategorie REZZO II, - kotelny REZZO III a lokální topeniště, - spotřeba rozpouštědel a nátěrových hmot obyvatelstvem a v malých zdrojích. Dopravní zdroje: - vybraná síť komunikací, - vybrané silnice v intravilánech měst, - nesilniční a ostatní doprava. Ve výpočtech byl zohledněn i dálkový přenos znečištění z ostatních území ČR a ze zahraničí, tzv. transfery. Modelové výpočty byly provedeny v síti více než referenčních bodů (příloha č. V.). Základní síť pokrývající celé území kraje Vysočina je tvořena referenčními body s roztečí m. Tato síť byla na urbanizovaném území doplněna body s roztečí m. Hustá síť bodů má mimořádný praktický význam, neboť umožňuje podrobně vyhodnotit kvalitu ovzduší na celé ploše území kraje a zároveň získat podrobnější údaje o zasažení jednotlivých sídel. strana 112

12 I.4. Výsledky modelových výpočtů Současný stav Oxidy dusíku (NO x ) průměrné roční koncentrace Rozložení imisní zátěže oxidů dusíku je nejvíce ovlivňováno hlavním dopravním zdrojem kraje dálnicí D1. Jak ukazuje příloha č. VI., byly podél této komunikace vypočteny průměrné roční koncentrace NO x mezi 15 a 20 μg m -3 v úseku od severozápadní hranice kraje po Jihlavu a μg m -3 od Jihlavy po Velké Meziříčí. V okolí křižovatky dálnice se silnicí I/38 je možné zaznamenat průměrné roční koncentrace mezi 30 a 40 μg m -3. Podél ostatních komunikací se hodnoty IH r NO x pohybují mezi 9 12 μg m -3, v okolí významnějších silnic až 14 μg m -3. Zvýšené koncentrace NO x byly vypočteny též v centrech největších měst. V Jihlavě dosahují průměrné roční koncentrace NO x μg m -3, ve Velkém Meziříčí μg m -3, v centru města až 30 μg m -3, v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a Moravských Budějovicích μg m -3. Jihozápadní okraj Humpolce je zasažen zejména provozem automobilové dopravy na dálnici, hodnoty v této části města se pohybují mezi 13 a 20 μg m -3. Výrazné působení bodových zdrojů je možné zaznamenat na několika místech, jako je např. již zmíněný Žďár nad Sázavou, kde se emise ze zvláště velkého zdroje závodu ŽĎAS (příspěvek k ročním koncentracím z tohoto zdroje dosahuje až 1,5 μg m -3 ). Dalším výrazným bodovým zdrojem je Dřevozpracující družstvo v Lukavci. V nejbližších referenčních bodech tento zdroj přispívá k IH r NO x hodnotami 5 až 7 μg m -3. Celková průměrná roční koncentrace v Lukavci tak dosahuje μg m -3. Závod KRONOSPAN v Jihlavě přispívá k imisní zátěži nejvýše 2 μg m -3, tj. 13 % celkové hodnoty IH r NO x ; příspěvky sousedního závodu KRONODOOR dosahují 0,6 μg m -3 (cca 4 %). Na ostatním území se průměrné roční koncentrace NO x pohybují v rozmezí 8 až 11 μg m -3. Imisní limit NO x pro ochranu ekosystémů je stanoven na 30 μg m -3. Imisní limit pro ochranu lidského zdraví pro NO 2 je stanoven pro průměrné roční koncentrace ve výši 40 µg m -3. Mez tolerance pro rok 2002 je stanovena na 16 µg m -3. Oxidy dusíku tvoří směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, koncentrace NO 2 budou vždy nižší než koncentrace NO x. Oxidy dusíku (NO x ) maximální hodinové koncentrace Nevýznamnějším bodovým zdrojem znečištění NO x z pohledu krátkodobých (hodinových) koncentrací je dle výsledků modelových výpočtů Dřevozpracující družstvo v Lukavci. Hodnoty IH k v nejbližším okolí závodu mohou dosahovat 250 až 300 µg m -3 (viz. příloha č. VII.). Působení zdroje je však pouze lokální, oblast, kde je možné očekávat maximální hodinové hodnoty přesahující 200 µg m -3 dosahuje cca 1,3 km od závodu. Je možné, že při souběžném maximálním provozu zdroje a výskytu nepříznivých rozptylových podmínek může docházet i k překračování imisního limitu pro ochranu lidského zdraví pro NO 2 s četností více než 18 případů v roce. strana 113

13 Dalším místem, kde je možné očekávat výskyt zvýšených krátkodobých koncentrací, je lokalita západně od křižovatky dálnice D1 a silnice I/38 poblíž Jihlavy. V tomto prostoru se sčítá příspěvek dálnice a silnice I/38 s působením emisně poměrně významného zdroje Jihlavských skláren Bohemia (emise v roce 2000 činily 89,93 t NO x s emisní výškou zdroje 20 m nad terénem při celoročním provozu). Ve zmíněné lokalitě je dle modelových výpočtů možné očekávat maximální hodinové koncentrace převyšující 300 µg m -3. Na ploše cca 5 km 2 je pak možné očekávat překračování hranice 200 µg m -3. Hodnoty přesahující 200 µg m -3 byly vypočteny též kolem dálnice poblíž Velkého Meziříčí. Za nepříznivých rozptylových podmínek a při maximálních emisích ze zdrojů NO x je možné ve vymezených lokalitách očekávat překračování imisních limitů pro NO 2 ve více než 18 případech v roce. Pro centra ostatních měst a okolí dálnice D1 a území podél hlavních dopravních tahů jsou charakteristické hodnoty IH k NO x na úrovni µg m -3, lokálně až 150 µg m -3. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO x není stanoven. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO 2 je stanoven na 200 µg m -3 s tolerovaným počtem 18 překročení za rok, mez tolerance pro rok 2002 činí 80 µg m -3. Benzen průměrné roční koncentrace Pro rozložení stávajícího imisního pole průměrných ročních koncentrací (IH r ) benzenu jsou charakteristické zvýšené koncentrace v centrech měst, kde se projevuje zejména vliv vytápění obytné zástavby (viz. příloha č. VIII.). Nejvyšší koncentrace byly vypočteny v zástavbě Třebíče, Jemnice (až 1,5 µg m -3 ), dále pak Jihlavy, Bystřice nad Pernštejnem a Ledče nad Sázavou (0,7 0,9 µg m -3 ). Průměrné roční koncentrace benzenu mezi 0,5 a 0,7 µg m -3 byly vypočteny v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, Třešti a Velkém Meziříčí. V ostatních sídlech v kraji Vysočina se vypočtené koncentrace benzenu pohybují v rozmezí 0,3 0,5 µg m -3. Imisní příspěvek nejvýznamnějšího bodového zdroje závodu KRONOSPAN v Jihlavě se v nejbližších referenčních bodech pohybuje v rozmezí 0,25 0,37 µg m -3. Imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzenu je stanoven na úrovni 5 µg m -3, mez tolerance pro rok 2002 činí 5 µg m -3. Benzen maximální hodinové koncentrace Nejvyšší hodnoty maximálních hodinových koncentrací benzenu je třeba dle modelových výpočtů (viz. příloha č. IX.) očekávat v Ledči nad Sázavou a Jihlavě, kde se vypočtené hodnoty pohybují mezi 12 a 15 µg m -3, lokálně i více. V ostatních městech byly vypočteny IH k benzenu v rozmezí 7,5 12 µg m -3. V malých obcích je možné očekávat hodnoty 2 5 µg m -3, lokálně až 10 µg m -3, podle typu vytápění. Pro benzen není stanoven krátkodobý imisní limit. strana 114

14 Podíly skupin zdrojů na imisní zátěži Výsledky modelových výpočtů potvrdily, že v případě oxidu dusíku je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší na území kraje Vysočina dálnice D1. Příloha X. zobrazuje rozložení podílu mobilních zdrojů na imisní zátěži NO x. Z výkresu je patrné, že podíl dálnice na imisní zátěži dosahuje v nejbližším okolí tohoto zdroje %, ve vzdálenosti cca 1 km pak 20 %. Podél ostatních komunikací se podíl dopravy na imisní zátěži pohybuje mezi 20 a 40 procenty, v centrech měst pak až 50 %. Významnější podíl bodových zdrojů lze zaznamenat pouze v Lukavci (Dřevozpracující družstvo) a Jihlavě (Jihlavské sklárny Bohemia, KORONOSPAN, KRONODOOR atd.), a to %. V ostatních lokalitách se podíl bodových zdrojů na imisní zátěži NO x pohybuje pod 5 %. Podíl plošných zdrojů na imisní zátěži NO x se pohybuje mezi 20 a 30 % v centrech největších měst a mezi 5 a 10 % v menších sídlech. Na většině území kraje nepřesahuje příspěvek plošných zdrojů 5 % koncentraci NO x. V případě benzenu má doprava výrazně nižší vliv, než tomu je u oxidů dusíku. Podél dálnice D1 se podíly liniových zdrojů na imisní zátěži pohybují na úrovní %. V okolí ostatních silnic tato hodnota klesá na 3 5 %. Nejvýznamnější podíl bodových zdrojů je možné očekávat v Jihlavě, kde se projevuje emise benzenu ze závodu KRONOSPAN. Emise z tohoto zdroje se v bezprostřední blízkosti podílejí až na 30 % imisní zátěže benzenem. Ostatní bodové zdroje přispívají k průměrným ročním koncentracím benzenu do 5 %. Podíl plošných zdrojů na IH r benzenu dosahuje v centrech největších měst %, místy až 80 %. Na většině ostatního území se podíl plošných zdrojů pohybuje mezi 20 a 40 %. strana 115

15 Výhledová situace (rok 2010) Oxidy dusíku (NO x ) průměrné roční koncentrace Modelové výpočty provedené pro rok 2010 ukazují, že ve výhledovém stavu je třeba očekávat celoplošný pokles průměrných ročních koncentrací oxidů dusíku. Důvodem je jednak určité snížení emisí z plošných zdrojů (vytápění) a pokles emisí z dopravy. Zde se projevuje vliv postupné obměny vozového parku, kdy dochází k odstavování nejstarších vozidel (s nejvyššími emisemi) a jejich nahrazování vozidly novými (splňujícími přísnější emisní limity). Nové automobily (plnící limity EURO 3 a 4) produkují několikanásobně nižší množství znečišťujících látek než vozidla nejstarší kategorie, čímž dochází k postupnému zlepšování emisních parametrů celého dopravního proudu. Lze předpokládat, že celkově bude docházet k poklesu produkce emisí oxidů dusíku z dopravy, a to i přes uvažovaný nárůst dopravních výkonů (dle podkladů Ředitelství silnic a dálnic narostou dopravní výkony do roku 2010 přibližně o % podle druhu dopravy a třídy komunikace). Dálnice D1 zůstane nadále nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku podél dálnice se hodnoty IH r NO x pohybují mezi 12 a 14 µg m -3 v úseku Hořice Jihlava a mezi 14 a 20 µg m -3 v úseku Jihlava Velké Meziříčí (viz. příloha č. XIII). Podél ostatních komunikací byly vypočteny hodnoty IH r NO x v rozmezí 9 11 µg m -3. Pokles koncentrací oproti současnému stavu dosahuje podél dálnice 4 5 µg m -3, lokálně až 10 µg m -3. Také v centrech některých měst lze očekávat pokles imisní zátěže o 3 5 µg m -3 (Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Jihlava), ve Velkém Meziříčí i více (přes 5 10 µg m -3 ). Díky poklesu emisí z liniových zdrojů se zvýrazní podíl Jihlavských skláren Bohemia na celkovém imisním zatížení, v jejichž těsném okolí lze očekávat průměrné roční koncentrace NO x mezi 20 a 25 µg m -3. Se změnami emisních parametrů se ve výpočtech nepočítá. Při výpočtu výhledového stavu byly uvažovány emise bodových zdrojů na stávající úrovni, jejich příspěvky tedy zůstanou beze změny; celkové koncentrace v jejich okolí však se však sníží díky poklesu emisí z liniových a plošných zdrojů. Výjimkou je závod KRONOSPAN v Jihlavě, na kterém se předpokládá nárůst emisí NO x na cca dvojnásobek. Vzestup emisí na tomto zdroji je však rovněž vyrovnán poklesem emisí z plošných a liniových zdrojů. Celková imisní situace v Jihlavě se tak změní spíše k lepšímu. Na ostatním území se průměrné roční koncentrace NO x pohybují v rozmezí 8 až 11 µg m -3. Imisní limit NO x pro ochranu ekosystémů je stanoven na 30 µg m -3. Imisní limit pro ochranu zdraví pro NO 2 je stanoven pro průměrné roční koncentrace ve výši 40 µg m -3. Oxidy dusíku tvoří směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, koncentrace NO 2 budou vždy nižší než koncentrace NO x. strana 116

16 Oxidy dusíku (NO x ) maximální hodinové koncentrace V případě maximálních hodinových koncentrací dojde do roku 2010 k všeobecnému zlepšení imisní situace (viz. příloha č. XIV.). V okolí dálnice byly vypočteny hodnoty IH k NO x v rozmezí µg m -3 v severozápadní části a v jihovýchodní části kraje. V centrech měst lze zaznamenat hodnoty mezi 60 a 100 µg m -3, lokálně až 150 µg m -3, v malých sídlech pak v rozmezí 10 a 40 µg m -3. Zvýšené krátkodobé hodnoty NO x (avšak nižší než u současného stavu) se mohou opět vyskytovat severně od Jihlavy, a to při současném působení skláren Bohemia a dálnice D1. Tyto zdroje mohou způsobovat maximální hodinové koncentrace v rozsahu 150 až 200 µg m -3 (zde byly v roce 2002 vypočteny hodnoty µg m -3 ). Situace vykazuje výrazné zlepšení stavu a lze předpokládat, že ani při souběhu nepříznivých emisních a klimatických faktorů nebude docházet k překračování imisního limitu pro ochranu lidského zdraví pro NO 2. V okolí významných bodových zdrojů se situace IH k NO x v porovnání se současným stavem výrazně nezmění. Stejně jako v současném stavu byly nejvyšší koncentrace IH k NO x vypočteny v okolí Dřevozpracujícího závodu v Lukavci ( µg m -3 ). Ani v tomto případě by však v lokalitě nemělo docházet k překračování stanoveného imisního limitu pro lidské zdraví pro NO 2. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO x není stanoven. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO 2 je stanoven na 200 µg m -3 s tolerovaným počtem 18 překročení za rok. Benzen průměrné roční koncentrace Největší pokles průměrných koncentrací benzenu lze zaznamenat v Jihlavě v okolí závodu KRONOSPAN, kde podle předpokladů dojde ke snížení emisí z 11,2 na 0,9 t.rok -1 (o více než 90 %) a tedy ke zlepšení imisní situace až o 0,4 µg m -3. V centru Jihlavy lze tedy očekávat IH r benzenu v hodnotách 0,5 0,7 µg m -3 (viz. příloha č. XV.). V centrech dalších měst lze zaznamenat pokles průměrných ročních koncentrací o 0,1 0,4 µg m -3 (Třebíč) a o 0,05 0,2 µg m -3 (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov a Pacov). Jako charakteristickou hodnotou IH r benzenu v sídlech je možné v roce 2010 očekávat koncentraci 0,4 0,5 µg m -3 (lokálně až 0,7 µg m -3 ) ve větších městech a 0,3 0,4 µg m -3 v malých obcích. Imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzenu je stanoven na 5 µg m -3. strana 117

17 Benzen maximální hodinové koncentrace Na většině území se hodnoty IH k benzenu pohybují v rozmezí 2 5 µg m -3, místy pak až 7,5 µg m -3. Ve větších městech byly vypočteny hodnoty 7,5 12,5 µg m -3, v Ledči n. Sázavou a Jihlavě pak až 15 µg m -3. Pro benzen není stanoven krátkodobý imisní limit. Podíly skupin zdrojů na imisní zátěži Podíly jednotlivých skupin zdrojů budou i v roce 2010 obdobné jako v současném stavu (přílohy č. XVII. až XIX.). Na základě výsledků modelových výpočtů lze předpokládat, že podíl jednotlivých skupin zdrojů na celkové úrovni imisní zátěže bude obdobný jako v současnosti. Dojde však k určitému poklesu imisních příspěvků z dopravy v důsledku obměny vozového parku (viz výše). Podíl dopravy na imisní zátěži tak bude dosahovat 60 % (okolí dálnice). Vlivem nárůstu emisí NO x v závodě KRONOSPAN dojde k mírnému zvýšení příspěvků bodových zdrojů na imisní zátěži této znečišťující látky v oblasti severně od Jihlavy (40 50 %). Naopak v případě benzenu se díky výraznému snížení emise z tohoto závodu sníží příspěvek bodových zdrojů k IH r benzenu pod 5 %. strana 118

18 Vývoj emisí Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 3) v období 1994 až 2001 je uveden v následujících tabulkách a grafech (hypertextový odkaz). Emise_řady_Vys.xls Z přehledu lze vidět, že, stejně jako v celé České republice, došlo na území kraje Vysočina v období 1994 až 1998 k výraznému poklesu emisí u všech látek. V období od roku 1999 je situace stabilizovaná s tím, že dochází k meziročním výkyvům (zejména v případě malých zdrojů v kategorii REZZO 3). strana 119

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005

Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 2005 II. 1. Emisní inventura Zpracování této zprávy ukládá nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Obrázek 40: Příspěvek skupiny sekundárních aerosolů k průměrné

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Rada města Třince se na své 51. schůzi konané dne 4. 4. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení 6 odst. 6

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Monitoring těkavých organických látek

Monitoring těkavých organických látek Monitoring těkavých organických látek Minulost, současnost, budoucnost (?) Ing. Věra Vrbíková Monitoring těkavých organických látek Začátek: rok 1999, odběry v 5 městech Praha Ústí nad Labem Sokolov Karviná

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Národní program snižování emisí ČR

Národní program snižování emisí ČR Seminář Ochrana ovzduší ve státní správě II Sezimovo Ústí 14. 16. listopadu 2006 Národní program snižování emisí ČR Výsledky projektu VaV MŽP SM/9/9/04 Vladislav Bízek, Jana Kašková a Pavel Balahura DHV

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ

V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ V. VLIVY NA OVZDUŠÍ A HLUKOVOU ZÁTĚŽ Vlivy hodnocených záměrů na ovzduší jsou posuzovány z hlediska jejich vlivu na změnu emisní zátěže, resp. imisní situace řešeného území. V případě silničních staveb

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 38747/ENV/15 V Praze dne 11. června 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 19. 4. 2005 č. 3/2005. kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 19. 4. 2005 č. 3/2005. kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 19. 4. 2005 č. 3/2005 kterým se vydává Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel vydání Stupeň utajení

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD 3

LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD 3 OBSAH LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD 3 INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TUHÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK, OXIDU SIŘIČITÉHO, OXIDŮ DUSÍKU, TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK, AMONIAKU, OXIDU UHELNATÉHO, BENZENU, OLOVA,

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval/a: Josef Novák, Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013

Rozdělovník k písemnosti č. j.: KUJCK 8863/2013/OZZL - ze dne 25. února 2013 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Č.j.: KUJCK 8863/2013/OZZL Sp. zn.: OZZL 2023/2013/jamas datum: 25. 2. 2013 vyřizuje: Ing. Jakub Mášl telefon: 386 720 738 Věc: Předání

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

N. Základní nástroje snižování emisí

N. Základní nástroje snižování emisí N. Základní nástroje snižování emisí Základní nástroje programu snižování emisí lze rozčlenit do 9 základních skupin: 1. technická a technologická opatření, 2. technicko-organizační opatření, 3. administrativní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

NÁRODNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR NÁRODNÍ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR OBSAH HLAVA I: ÚVOD... 5 Článek 1: Zdůvodnění Programu... 5 Článek 2: Časový horizont a rozsah působnosti Programu...

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina OBSAH ÚVOD... 4 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 6 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 6 A.2. MAPA... 8 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V KRAJI VYSOČINA... 8 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA, GEOGRAFICKÉ

Více

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 1 Zákon 86/2002 Sb. řeší ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami ochranu ozonové vrstvy Země ochranu klimatického systému Země

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Ovzduší ve městě a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské Meziříčí

Ovzduší ve městě a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské Meziříčí Ovzduší ve městě a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Valašské Meziříčí Znečišťování ovzduší je jedním z nejpalčivějších problémů ochrany životního prostředí v ČR a potažmo i v našem

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička

NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI. Jiří Jedlička, Libor Špička NÍZKOEMISNÍ ZÓNY V MSK STUDIE PROVEDITELNOSTI Jiří Jedlička, Libor Špička Obsah Informace ze zahraničí Definice nízkoemisních zón Kvalita ovzduší v MSK Příklad Závěr Zahraniční zkušenosti Realizace a plán

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

EMISNÍ A IMISNÍ ANALÝZA

EMISNÍ A IMISNÍ ANALÝZA VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK EMISNÍ A IMISNÍ ANALÝZA Brno, červen 29 Zhotovitel: ÚDAJE O ZAKÁZCE Český hydrometeorologický ústav Na

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Programy ke zlepšen. ení kvality ovzduší edočeský eský kraj a Aglomerace Brno. KONFERENCE Ochrana ovzduší. ve státn

Programy ke zlepšen. ení kvality ovzduší edočeský eský kraj a Aglomerace Brno. KONFERENCE Ochrana ovzduší. ve státn KONFERENCE Ochrana ovzduší ve státn tní správě II Programy ke zlepšen ení kvality ovzduší Zóna Středo edočeský eský kraj a Aglomerace Brno ENVIROS, s.r.o. Ing. Vladimíra Henelová 1 122 473 obyvatel, hustota

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 1 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 1 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI V uvedeném vyjádření jsou komentovány následující skutečnosti: Zpracovatel

Více

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší

Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší Aktuality v problematice venkovního a vnitřního ovzduší NRL pro venkovní ovzduší CELOSTÁTNÍ KONZULTAČNÍ DEN CENTRA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 24. 11. 2011 - AKTUÁLNÍ TÉMATA Z HYGIENY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH

KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH KVALITA OVZDUŠÍ V ČESKÝCH MALÝCH SÍDLECH VaV 740/4/01 Charakterizace zátěže obyvatel malých sídel škodlivinami z ovzduší a znečištění ovzduší bioaerosoly B. Kotlík (1), H. Kazmarová (1), Ing. Jiří Morávek

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR OBSAH HLAVA I: ÚVOD... 11 1 ZDŮVODNĚNÍ STRATEGIE... 11 2 ROZSAH STRATEGIE... 12 3 ŘÍZENÍ TVORBY STRATEGIE... 13 HLAVA II: ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Komplexní hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí

Komplexní hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí Komplexní hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí Dopravní zatíženost ve městech, hustota automobilového provozu a počet vozidel projíždějících po městských komunikacích, stále narůstá. Souběžně s

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu aktualizace analytické části ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: STATUTÁRNÍ

Více

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

VÝVOJ EMISNÍ ZÁTĚŽE OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Jiří Jedlička Vladimír Adamec Jiří Dufek Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 146-153 VÝVOJ

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2

8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 1 8 Emisní bilance základních škodlivin a CO 2 Zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů podle 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.,

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR Olomouckého kraje na ŽP

Vyhodnocení vlivů ZÚR Olomouckého kraje na ŽP 4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI Na území Olomouckého

Více

O B S A H. Úvod 3. 4. Měření koncentrací oxidů dusíku 28 4.1. Metoda měření 28 4.2. Výběr měřicích míst 28 4.3. Výsledky měření 29

O B S A H. Úvod 3. 4. Měření koncentrací oxidů dusíku 28 4.1. Metoda měření 28 4.2. Výběr měřicích míst 28 4.3. Výsledky měření 29 ENVIS 4 INFORMAÈNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTØEDÍ VE VYBRANÝCH MÈ HL. M. PRAHY OBLAST OVZDUŠÍ Èerven 2008 ENVIS 4 INFORMAČNÍ SERVIS O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ VE VYBRANÝCH MČ HL. M. PRAHY OVZDUŠÍ O B S A H Úvod

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Zkušenosti s aplikací zákona o ochraně ovzduší v praxi Praha Veleslavín, 21. května 2014 IMPLEMENTACE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ PROGRAMOVÉ A EKONOMICKÉ NÁSTROJE Jan Kužel odbor ochrany ovzduší MŽP OBSAH

Více