I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí"

Transkript

1 I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením vlády ČR č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. Tyto limity reflektují požadavky směrnic Evropského společenství a zavádějí nově kromě limitů pro ochranu zdraví i limity na ochranu vegetace a ekosystémů. Pro každou látku je explicitně stanoveno, ve kterém roce má být dosaženo imisního limitu. Pro období před předpokládaným dosažením limitu jsou pak stanoveny tzv. meze tolerance, které udávají, o jakou část může být imisní limit překročen v daném kalendářním roce. Meze tolerance se lineárně snižují až k nulové hodnotě. Limity pro ochranu zdraví jsou uvedeny jsou uvedeny v tabulce č. 54, limity pro ochranu vegetace a ekosystémů jsou uvedeny v tabulce č. 55. strana 102

2 Znečišťující příměs SO 2 NO 2 PM 10 CO benzen O 3 Časový interval Limitní hodnota Mez tolerance 1) (pro r. 2001) kalendářní rok 50 µg.m -3 bez meze tolerance Maximální tolerovaný počet překročení za kalendářní rok 24 hod. 125 µg.m -3 bez meze tolerance 3 1 hod. 350 µg.m µg.m kalendářní rok 40 µg.m µg.m hod. 200 µg.m µg.m kalendářní rok 40 µg.m µg.m hod. 50 µg.m µg.m maximální denní 8hod. klouzavý průměr µg.m µg.m -3 0 kalendářní rok 5 µg.m -3 5 µg.m -3 0 maximální denní 8hod. klouzavý průměr 120 µg.m -3 bez meze tolerance 0 25, v průměru za 3 roky 25, Pb kalendářní rok 0.5 µg.m µg.m -3 Cd kalendářní rok µg.m µg.m -3 0 NH 3 kalendářní rok 100 µg.m µg.m -3 As kalendářní rok µg.m µg.m -3 Ni kalendářní rok 0.02 µg.m µg.m -3 Hg kalendářní rok 0.05 µg.m -3 0 Benzo(a)pyren kalendářní rok µg.m µg.m -3 Tabulka 54 imisní limity pro ochranu lidského zdraví podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Poznámka: 1) mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě strana 103

3 Znečišťující příměs Časový interval Limitní hodnota Mez tolerance 1) počet překročení za Maximální tolerovaný kalendářní rok SO 2 Kalendářní rok a zimní období ( ) 20 µg.m -3 bez meze tolerance 0 NO x Kalendářní rok 30 µg.m -3 bez meze tolerance 0 O 3 AOT40 2), vypočten z 1hod. hodnot v období květen-červenec, průměr za 5 let µg.m -3.h bez meze tolerance 0 Tabulka 55 imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace podle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Poznámka: 1) mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě 2) AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 µg.m -3 (40 ppb) a hodnotou 80 µg.m -3, v období 8-20 hod. SEČ. Srovnání měřených koncentrací hlavních znečišťujících příměsí bylo provedeno pro poslední kalendářní rok, pro který jsou k dispozici data, tedy pro rok Vývoj kvality ovzduší byl vyhodnocen za období , přičemž byly příslušné imisní charakteristiky přepočteny podle nových imisních limitů. Pro analýzu byly použity informace ze všech měřicích stanic (automatizovaných i manuálních), které kvalitu ovzduší na území kraje v daném roce monitorovaly. Časový vývoj období Z provedeného časového vývoje za období je zřejmé, že koncentrace u všech měřených látek poklesly. Výjimkou je ozon, který vykazuje překračování limitní hodnoty pro ochranu zdraví i vegetace a ekosystémů ve všech letech sledovaného období (kromě r. 1997, kdy na stanici Kostelní Myslová činila maximální 8hod průměrná klouzavá koncentrace µg.m -3, což je u ozonu v kraji Vysočina jediná podlimitní koncentrace). strana 104

4 Kromě ozonu se ve sledovaném období jevila jako nejproblematičtější frakce suspendovaných částic PM 10, u které bylo v r zaznamenáno překročení imisního limitu pro zdraví pro 24hod průměrnou koncentraci na všech stanicích (Havlíčkův Brod-Smetanovo nám. 68 µg.m - 3, Kostelní Myslová 65 µg.m -3, Žďár nad Sázavou 62 µg.m -3 a Košetice 57 µg.m -3 ). V následujících letech již však u této látky k žádnému překročení 24hod limitu nedošlo. Na stanici Jihlava-Znojemská bylo zaznamenáno opakované překročení imisního limitu pro nikl (všechny sledované roky kromě r vykazují překročení), je však zřejmý klesající trend ročních koncentrací niklu. V posledním hodnoceném roce 2001 je tato koncentrace pouze velmi mírně nad limitem. Uvedené zvýšené hodnoty byly zjištěny na stanici č. 505 Znojemská, která je provozována hygienickou službou. Stanice je klasifikována v sytému EoI jako dopravní, městská, obytná / obchodní. V lokalitě města Jihlavy byly v registru REZZO identifikovány některé zdroje emisí niklu, viz. následující tabulka (zahrnuje i zdroje niklu mimo Jihlavu). Identifikační číslo provozovatele (IDFPROV) Název zdroje Kategorie Emise niklu t rok Jihlavské sklárny BOHEMIA a.s. - provoz Dobronín velký zdroj 0, Jihlavské sklárny BOHEMIA a.s. zvláště velký zdroj 0, ANTONÍN RUCKL A SYNOVÉ s.r.o. - sklárna Včelnička velký zdroj 0, AGROMOTOR Velké Meziříčí a.s. velký zdroj 0, Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s. velký zdroj 0,00008 Celkem 0,00400 Tabulka 56 Evidované zdroje niklu v databázi REZZO v roce 2000 Zjištěné zdroje z velké pravděpodobnosti nemohou být příčinou překročení imisního limitu pro nikl na zmíněné stanici. Příčinu překročení imisního limitu neidentifikoval ani provozovatel stanice imisního monitoringu Okresní hygienická stanice v Jihlavě. Podle slov ing. Pavla Buchty, vedoucího laboratoří OHS Jihlava bylo v minulosti zjištěno opakované překračování imisního limitu pro nikl v blízkosti zdrojů spalujících těžké ropné deriváty (těžké topné oleje), které obsahují až 30 g niklu na tunu paliva. V blízkosti stanice nebyl ČIŽP v Havlíčkově Brodě zjištěn žádný zdroj spalující TTO. Příčinou překračování imisního limitu pro nikl na stanici 505 v Jihlavě může být ale také nejvýznamnější zdroj na území města závod KRONOSPAN, který může ročně emitovat cca 163 kg niklu, který se uvolňuje v množství cca 0,32 g na tunu sušených třísek (tj. cca 1,75 ng hod -1 ). Kapacita zdroje je cca 60 tun hodinově, doba provozu asi 8500 hodin ročně. strana 105

5 Výsledky měření na stanici by bylo vhodné prověřit jinou referenční metodou k zajištění prokazatelnosti výsledků. Současnou použitou analytickou metodou je atomová absorbční spektrofotometrie. Z tabulky vyplývá, že v okolí města Jihlavy se nachází poměrně významný zdroj v podobě skláren BOHEMIA, ovšem z hlediska imisního monitoringu zcela není podchycen nejvýznamnější evidovaný zdroj emisí niklu v kraji podnik AGROMOTOR Velké Meziříčí, který ročně emituje cca 3 kg niklu. Ve Velkém Meziříčí je provozována stanice imisního monitoringu ČHMÚ, která měří pouze imisní zatížení SO 2, NO 2 a tuhými znečišťujícími částicemi. Výsledným doporučením je prověřit imisní zatížení lokalit, kde se prokáže významný zdroj emisí znečišťujících látek uvedených nařízením vlády č. 350/2002 Sb. Obrázek 30 Umístění stanice imisního monitoringu č. 505 Jihlava - Znojemská, kde bylo zaznamenáno opakované překročení imisního limitu pro nikl. U arsenu se objevilo překročení limitní hodnoty v r na stanici Havlíčkův Brod-Smetanovo náměstí (7.1 µg.m -3 ), v dalších letech však koncentrace na téže stanici vykazují výrazný pokles. V r se objevila koncentrace překračující limit (1.6 µg.m -3 ) u benzo(a)pyrenu na stanici Žďár nad Sázavou, v dalších letech se však již překročení limitu neopakovalo. K překračování imisních limitů pro ekosystémy docházelo v r a 1997 i pro SO 2, a to zejména v zimním období. strana 106

6 Na 11 % výměry hráněných území (Železné Hory a Žďárské vrchy) není dodržován imisní limit pro ochranu ekosystémů pro oxidy dusíku. Na stanici 1326 Velké Meziříčí bylo v roce 2001 zjištěno překračování imisního limitu pro suspendované částice frakce PM 10. Rozloha území, na kterém je překračován imisní limit pro suspendované částice frakce pod 10 μm činí cca 0,24 % rozlohy okresu Žďár nad Sázavou repsektive 0,06 % rozlohy kraje. Hodnoty koncentrací PM 10 jsou na této stanici zjišťovány výpočtem z naměřených koncentrací suspendovaných částic. Závěr Závěrem je možné konstatovat, že na základě provedené analýzy je zřejmé, že v kraji Vysočina je nejvíce problematickou látkou přízemní ozon, jehož koncentrace trvale překračují limitní hodnoty pro ochranu zdraví i vegetace na všech sledovaných lokalitách. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. sekundární škodlivinu, která nemá vlastní emisní zdroj, ale vzniká řadou fotochemických reakcí z prekurzorů, je nutné se při návrhu opatření na zlepšení kvality ovzduší soustředit zejména na omezení emisí těchto prekurzorů, tedy oxidů dusíku a těkavých organických látek. Problém ozonu a snížení jeho koncentrací je problémem celoevropským. Vzhledem ke složitým atmosférickým procesům spojených se vznikem a odbouráváním ozónu by měl návrh konkrétních opatření ke snížení jeho koncentrací vždy vycházet z odborného posouzení. Rovněž je nutné povšimnout si dlouhodobého překračování limitní hodnoty pro nikl na stanici Jihlava-Znojemská. Na 11 % výměry hráněných území (Železné Hory a Žďárské vrchy) není dodržován imisní limit pro ochranu ekosystémů pro oxidy dusíku. Marginálně se objevilo na stanici 1326 Velké Meziříčí i překračování imisního limitu pro suspendované částice frakce PM 10, (uzemí okresu Žďáru nad Sázavou 0,24 %). Hodnoty koncentrací PM 10 jsou odvozovány z výsledků měření koncentrací suspendovaných částic teoretickým přepočetem. strana 107

7 I.2. Monitorování kvality ovzduší Síť imisního monitoringu v kraji Vysočina Na území kraje je provozováno celkem 9 monitorovacích stanic provozovaných ČHMÚ (4 stanice), hygienickou službou (3 stanice) a 2 stanice firmou Ekotoxa pro hodnocení dopadů kvality ovzduší na produkci v zemědělství. Rozmístění stanic je přehledně uvedeno v následující mapce. Obrázek 31 Stanice imisního monitoringu v kraji Vysočina v roce 2001 strana 108

8 Hodnocení kvality venkovního ovzduší podle nových imisních limitů pro kraj Vysočina Výsledky hodnocení Aktuální stav rok 2001 Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že venkovní ovzduší kraje Vysočina je v souladu s očekáváním velmi dobré. Srovnání měřených koncentrací s novými limitními hodnotami potvrzují, že v r nedošlo k překročení imisního limitu u naprosté většiny sledovaných látek a měřené hodnoty se u většiny látek pohybují dokonce dosti hluboko pod limitem. Výjimkou je přízemní ozón, u kterého jsou překročeny imisní limity pro ochranu zdraví i ochranu ekosystémů na všech stanicích, kde se měří. Jedná se o stanice Žďár nad Sázavou, Kostelní Myslová (okr. Jihlava) a Košetice (okr. Pelhřimov). Dále byla zaznamenána zvýšená koncentrace niklu na stanici Jihlava-Znojemská, kde roční průměr za r činil 0,0203 µg.m -3 (limit je 0,02 µg.m -3, mez tolerance je 0,016 µg.m -3 ). Názorné porovnání naměřených koncentrací s platnými limity umožňují tab. 57 a 58. Ve sloupci rozmezí měřených koncentrací je uvedena relevantní maximální hodnota a minimální hodnota ze všech stanic souboru. Znečišťující látka Doba průměrování Limit (µg.m -3 ) Mez tolerance pro r (µg.m -3 ) Rozmezí měřených koncentrací (max-min) μg m -3 μg m -3 μg m -3 SO 2 Kalend. rok hod hod NO 2 Kalend. rok hod PM 10 Kalend. rok hod CO Max. denní 8hod klouzavý průměr benzen Kalend. rok strana 109

9 Znečišťující látka Doba průměrování Limit (µg.m -3 ) Mez tolerance pro r (µg.m -3 ) Rozmezí měřených koncentrací (max-min) μg m -3 μg m -3 μg m -3 O 3 Max denní 8hod klouzavý průměr Pb Kalend. rok Cd Kalend. rok NH 3 Kalend. rok As Kalend. rok Ni Kalend. rok Hg Kalend. rok Neměří se Benzo(a)pyren Kalend. rok Tabulka 57 Naměřené koncentrace znečišťujících látek v kraji Vysočina v r a porovnání s novými imisními limity pro ochranu zdraví Znečišťující látka Doba průměrování Limit (µg.m -3 ) Mez tolerance pro r (µg.m -3 ) Rozmezí měřených koncentrací (µg.m -3 ) μg m -3 μg m -3 μg m -3 SO 2 Kalend. rok Zimní období ( ) NOx Kalend. rok O 3 AOT40, vypočten z 1hod. hodnot v období květenčervenec, průměr za 5 let µg.m -3.h Tabulka 58 Naměřené koncentrace znečišťujících látek v kraji Vysočina v r a porovnání s novými imisními limity pro ochranu vegetace a ekosystémů strana 110

10 Jedinou látkou, ke které se nelze vyjádřit je rtuť, která se na žádné stanici v kraji neměří. Vzhledem k emisním zdrojům lze nicméně předpokládat, že koncentrace v dotčeném území zvýšené nejsou. strana 111

11 I.3. Modelové výpočty kvality ovzduší V rámci modelových výpočtů byly hodnoceny dvě reprezentativní znečišťující látky: oxidy dusíku a benzen. Tyto látky byly vybrány po dohodě se zadavatelem, mj. s ohledem na novou právní úpravu ochrany ovzduší v ČR. Výsledky modelových výpočtů jsou graficky znázorněny pro průměrné roční a pro maximální hodinové koncentrace. Hodnocení imisního zatížení oxidy dusíku bylo zvoleno z důvodu překračování imisního limitu pro ochranu ekosystémů pro NO x na území kraje. Hodnocení a modelování imisního zatížení kraje benzenem vyplývá z převahy vlivu mobilních zdrojů na kvalitu ovzduší a výrazný podíl lokálních topenišť a malých zdrojů spalujících tuhá paliva. Do modelových výpočtů bylo zahrnuto cca zdrojů znečišťování (viz. příloha I.). Tyto zdroje jsou rozděleny do tří skupin podle velikosti a charakteru: Bodové stacionární zdroje: - významné zdroje kategorie REZZO I. Bodově byly hodnoceny největší zdroje v kraji. Emise z vybraných bodových zdrojů představují 90 % emisí NO x REZZO I. Plošné stacionární zdroje: - zbylé, emisně méně významné zdroje REZZO I, - zdroje kategorie REZZO II, - kotelny REZZO III a lokální topeniště, - spotřeba rozpouštědel a nátěrových hmot obyvatelstvem a v malých zdrojích. Dopravní zdroje: - vybraná síť komunikací, - vybrané silnice v intravilánech měst, - nesilniční a ostatní doprava. Ve výpočtech byl zohledněn i dálkový přenos znečištění z ostatních území ČR a ze zahraničí, tzv. transfery. Modelové výpočty byly provedeny v síti více než referenčních bodů (příloha č. V.). Základní síť pokrývající celé území kraje Vysočina je tvořena referenčními body s roztečí m. Tato síť byla na urbanizovaném území doplněna body s roztečí m. Hustá síť bodů má mimořádný praktický význam, neboť umožňuje podrobně vyhodnotit kvalitu ovzduší na celé ploše území kraje a zároveň získat podrobnější údaje o zasažení jednotlivých sídel. strana 112

12 I.4. Výsledky modelových výpočtů Současný stav Oxidy dusíku (NO x ) průměrné roční koncentrace Rozložení imisní zátěže oxidů dusíku je nejvíce ovlivňováno hlavním dopravním zdrojem kraje dálnicí D1. Jak ukazuje příloha č. VI., byly podél této komunikace vypočteny průměrné roční koncentrace NO x mezi 15 a 20 μg m -3 v úseku od severozápadní hranice kraje po Jihlavu a μg m -3 od Jihlavy po Velké Meziříčí. V okolí křižovatky dálnice se silnicí I/38 je možné zaznamenat průměrné roční koncentrace mezi 30 a 40 μg m -3. Podél ostatních komunikací se hodnoty IH r NO x pohybují mezi 9 12 μg m -3, v okolí významnějších silnic až 14 μg m -3. Zvýšené koncentrace NO x byly vypočteny též v centrech největších měst. V Jihlavě dosahují průměrné roční koncentrace NO x μg m -3, ve Velkém Meziříčí μg m -3, v centru města až 30 μg m -3, v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Žďáru nad Sázavou a Moravských Budějovicích μg m -3. Jihozápadní okraj Humpolce je zasažen zejména provozem automobilové dopravy na dálnici, hodnoty v této části města se pohybují mezi 13 a 20 μg m -3. Výrazné působení bodových zdrojů je možné zaznamenat na několika místech, jako je např. již zmíněný Žďár nad Sázavou, kde se emise ze zvláště velkého zdroje závodu ŽĎAS (příspěvek k ročním koncentracím z tohoto zdroje dosahuje až 1,5 μg m -3 ). Dalším výrazným bodovým zdrojem je Dřevozpracující družstvo v Lukavci. V nejbližších referenčních bodech tento zdroj přispívá k IH r NO x hodnotami 5 až 7 μg m -3. Celková průměrná roční koncentrace v Lukavci tak dosahuje μg m -3. Závod KRONOSPAN v Jihlavě přispívá k imisní zátěži nejvýše 2 μg m -3, tj. 13 % celkové hodnoty IH r NO x ; příspěvky sousedního závodu KRONODOOR dosahují 0,6 μg m -3 (cca 4 %). Na ostatním území se průměrné roční koncentrace NO x pohybují v rozmezí 8 až 11 μg m -3. Imisní limit NO x pro ochranu ekosystémů je stanoven na 30 μg m -3. Imisní limit pro ochranu lidského zdraví pro NO 2 je stanoven pro průměrné roční koncentrace ve výši 40 µg m -3. Mez tolerance pro rok 2002 je stanovena na 16 µg m -3. Oxidy dusíku tvoří směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, koncentrace NO 2 budou vždy nižší než koncentrace NO x. Oxidy dusíku (NO x ) maximální hodinové koncentrace Nevýznamnějším bodovým zdrojem znečištění NO x z pohledu krátkodobých (hodinových) koncentrací je dle výsledků modelových výpočtů Dřevozpracující družstvo v Lukavci. Hodnoty IH k v nejbližším okolí závodu mohou dosahovat 250 až 300 µg m -3 (viz. příloha č. VII.). Působení zdroje je však pouze lokální, oblast, kde je možné očekávat maximální hodinové hodnoty přesahující 200 µg m -3 dosahuje cca 1,3 km od závodu. Je možné, že při souběžném maximálním provozu zdroje a výskytu nepříznivých rozptylových podmínek může docházet i k překračování imisního limitu pro ochranu lidského zdraví pro NO 2 s četností více než 18 případů v roce. strana 113

13 Dalším místem, kde je možné očekávat výskyt zvýšených krátkodobých koncentrací, je lokalita západně od křižovatky dálnice D1 a silnice I/38 poblíž Jihlavy. V tomto prostoru se sčítá příspěvek dálnice a silnice I/38 s působením emisně poměrně významného zdroje Jihlavských skláren Bohemia (emise v roce 2000 činily 89,93 t NO x s emisní výškou zdroje 20 m nad terénem při celoročním provozu). Ve zmíněné lokalitě je dle modelových výpočtů možné očekávat maximální hodinové koncentrace převyšující 300 µg m -3. Na ploše cca 5 km 2 je pak možné očekávat překračování hranice 200 µg m -3. Hodnoty přesahující 200 µg m -3 byly vypočteny též kolem dálnice poblíž Velkého Meziříčí. Za nepříznivých rozptylových podmínek a při maximálních emisích ze zdrojů NO x je možné ve vymezených lokalitách očekávat překračování imisních limitů pro NO 2 ve více než 18 případech v roce. Pro centra ostatních měst a okolí dálnice D1 a území podél hlavních dopravních tahů jsou charakteristické hodnoty IH k NO x na úrovni µg m -3, lokálně až 150 µg m -3. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO x není stanoven. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO 2 je stanoven na 200 µg m -3 s tolerovaným počtem 18 překročení za rok, mez tolerance pro rok 2002 činí 80 µg m -3. Benzen průměrné roční koncentrace Pro rozložení stávajícího imisního pole průměrných ročních koncentrací (IH r ) benzenu jsou charakteristické zvýšené koncentrace v centrech měst, kde se projevuje zejména vliv vytápění obytné zástavby (viz. příloha č. VIII.). Nejvyšší koncentrace byly vypočteny v zástavbě Třebíče, Jemnice (až 1,5 µg m -3 ), dále pak Jihlavy, Bystřice nad Pernštejnem a Ledče nad Sázavou (0,7 0,9 µg m -3 ). Průměrné roční koncentrace benzenu mezi 0,5 a 0,7 µg m -3 byly vypočteny v Pelhřimově, Kamenici nad Lipou, Třešti a Velkém Meziříčí. V ostatních sídlech v kraji Vysočina se vypočtené koncentrace benzenu pohybují v rozmezí 0,3 0,5 µg m -3. Imisní příspěvek nejvýznamnějšího bodového zdroje závodu KRONOSPAN v Jihlavě se v nejbližších referenčních bodech pohybuje v rozmezí 0,25 0,37 µg m -3. Imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzenu je stanoven na úrovni 5 µg m -3, mez tolerance pro rok 2002 činí 5 µg m -3. Benzen maximální hodinové koncentrace Nejvyšší hodnoty maximálních hodinových koncentrací benzenu je třeba dle modelových výpočtů (viz. příloha č. IX.) očekávat v Ledči nad Sázavou a Jihlavě, kde se vypočtené hodnoty pohybují mezi 12 a 15 µg m -3, lokálně i více. V ostatních městech byly vypočteny IH k benzenu v rozmezí 7,5 12 µg m -3. V malých obcích je možné očekávat hodnoty 2 5 µg m -3, lokálně až 10 µg m -3, podle typu vytápění. Pro benzen není stanoven krátkodobý imisní limit. strana 114

14 Podíly skupin zdrojů na imisní zátěži Výsledky modelových výpočtů potvrdily, že v případě oxidu dusíku je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší na území kraje Vysočina dálnice D1. Příloha X. zobrazuje rozložení podílu mobilních zdrojů na imisní zátěži NO x. Z výkresu je patrné, že podíl dálnice na imisní zátěži dosahuje v nejbližším okolí tohoto zdroje %, ve vzdálenosti cca 1 km pak 20 %. Podél ostatních komunikací se podíl dopravy na imisní zátěži pohybuje mezi 20 a 40 procenty, v centrech měst pak až 50 %. Významnější podíl bodových zdrojů lze zaznamenat pouze v Lukavci (Dřevozpracující družstvo) a Jihlavě (Jihlavské sklárny Bohemia, KORONOSPAN, KRONODOOR atd.), a to %. V ostatních lokalitách se podíl bodových zdrojů na imisní zátěži NO x pohybuje pod 5 %. Podíl plošných zdrojů na imisní zátěži NO x se pohybuje mezi 20 a 30 % v centrech největších měst a mezi 5 a 10 % v menších sídlech. Na většině území kraje nepřesahuje příspěvek plošných zdrojů 5 % koncentraci NO x. V případě benzenu má doprava výrazně nižší vliv, než tomu je u oxidů dusíku. Podél dálnice D1 se podíly liniových zdrojů na imisní zátěži pohybují na úrovní %. V okolí ostatních silnic tato hodnota klesá na 3 5 %. Nejvýznamnější podíl bodových zdrojů je možné očekávat v Jihlavě, kde se projevuje emise benzenu ze závodu KRONOSPAN. Emise z tohoto zdroje se v bezprostřední blízkosti podílejí až na 30 % imisní zátěže benzenem. Ostatní bodové zdroje přispívají k průměrným ročním koncentracím benzenu do 5 %. Podíl plošných zdrojů na IH r benzenu dosahuje v centrech největších měst %, místy až 80 %. Na většině ostatního území se podíl plošných zdrojů pohybuje mezi 20 a 40 %. strana 115

15 Výhledová situace (rok 2010) Oxidy dusíku (NO x ) průměrné roční koncentrace Modelové výpočty provedené pro rok 2010 ukazují, že ve výhledovém stavu je třeba očekávat celoplošný pokles průměrných ročních koncentrací oxidů dusíku. Důvodem je jednak určité snížení emisí z plošných zdrojů (vytápění) a pokles emisí z dopravy. Zde se projevuje vliv postupné obměny vozového parku, kdy dochází k odstavování nejstarších vozidel (s nejvyššími emisemi) a jejich nahrazování vozidly novými (splňujícími přísnější emisní limity). Nové automobily (plnící limity EURO 3 a 4) produkují několikanásobně nižší množství znečišťujících látek než vozidla nejstarší kategorie, čímž dochází k postupnému zlepšování emisních parametrů celého dopravního proudu. Lze předpokládat, že celkově bude docházet k poklesu produkce emisí oxidů dusíku z dopravy, a to i přes uvažovaný nárůst dopravních výkonů (dle podkladů Ředitelství silnic a dálnic narostou dopravní výkony do roku 2010 přibližně o % podle druhu dopravy a třídy komunikace). Dálnice D1 zůstane nadále nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku podél dálnice se hodnoty IH r NO x pohybují mezi 12 a 14 µg m -3 v úseku Hořice Jihlava a mezi 14 a 20 µg m -3 v úseku Jihlava Velké Meziříčí (viz. příloha č. XIII). Podél ostatních komunikací byly vypočteny hodnoty IH r NO x v rozmezí 9 11 µg m -3. Pokles koncentrací oproti současnému stavu dosahuje podél dálnice 4 5 µg m -3, lokálně až 10 µg m -3. Také v centrech některých měst lze očekávat pokles imisní zátěže o 3 5 µg m -3 (Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Jihlava), ve Velkém Meziříčí i více (přes 5 10 µg m -3 ). Díky poklesu emisí z liniových zdrojů se zvýrazní podíl Jihlavských skláren Bohemia na celkovém imisním zatížení, v jejichž těsném okolí lze očekávat průměrné roční koncentrace NO x mezi 20 a 25 µg m -3. Se změnami emisních parametrů se ve výpočtech nepočítá. Při výpočtu výhledového stavu byly uvažovány emise bodových zdrojů na stávající úrovni, jejich příspěvky tedy zůstanou beze změny; celkové koncentrace v jejich okolí však se však sníží díky poklesu emisí z liniových a plošných zdrojů. Výjimkou je závod KRONOSPAN v Jihlavě, na kterém se předpokládá nárůst emisí NO x na cca dvojnásobek. Vzestup emisí na tomto zdroji je však rovněž vyrovnán poklesem emisí z plošných a liniových zdrojů. Celková imisní situace v Jihlavě se tak změní spíše k lepšímu. Na ostatním území se průměrné roční koncentrace NO x pohybují v rozmezí 8 až 11 µg m -3. Imisní limit NO x pro ochranu ekosystémů je stanoven na 30 µg m -3. Imisní limit pro ochranu zdraví pro NO 2 je stanoven pro průměrné roční koncentrace ve výši 40 µg m -3. Oxidy dusíku tvoří směs oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, koncentrace NO 2 budou vždy nižší než koncentrace NO x. strana 116

16 Oxidy dusíku (NO x ) maximální hodinové koncentrace V případě maximálních hodinových koncentrací dojde do roku 2010 k všeobecnému zlepšení imisní situace (viz. příloha č. XIV.). V okolí dálnice byly vypočteny hodnoty IH k NO x v rozmezí µg m -3 v severozápadní části a v jihovýchodní části kraje. V centrech měst lze zaznamenat hodnoty mezi 60 a 100 µg m -3, lokálně až 150 µg m -3, v malých sídlech pak v rozmezí 10 a 40 µg m -3. Zvýšené krátkodobé hodnoty NO x (avšak nižší než u současného stavu) se mohou opět vyskytovat severně od Jihlavy, a to při současném působení skláren Bohemia a dálnice D1. Tyto zdroje mohou způsobovat maximální hodinové koncentrace v rozsahu 150 až 200 µg m -3 (zde byly v roce 2002 vypočteny hodnoty µg m -3 ). Situace vykazuje výrazné zlepšení stavu a lze předpokládat, že ani při souběhu nepříznivých emisních a klimatických faktorů nebude docházet k překračování imisního limitu pro ochranu lidského zdraví pro NO 2. V okolí významných bodových zdrojů se situace IH k NO x v porovnání se současným stavem výrazně nezmění. Stejně jako v současném stavu byly nejvyšší koncentrace IH k NO x vypočteny v okolí Dřevozpracujícího závodu v Lukavci ( µg m -3 ). Ani v tomto případě by však v lokalitě nemělo docházet k překračování stanoveného imisního limitu pro lidské zdraví pro NO 2. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO x není stanoven. Imisní limit pro hodinové koncentrace NO 2 je stanoven na 200 µg m -3 s tolerovaným počtem 18 překročení za rok. Benzen průměrné roční koncentrace Největší pokles průměrných koncentrací benzenu lze zaznamenat v Jihlavě v okolí závodu KRONOSPAN, kde podle předpokladů dojde ke snížení emisí z 11,2 na 0,9 t.rok -1 (o více než 90 %) a tedy ke zlepšení imisní situace až o 0,4 µg m -3. V centru Jihlavy lze tedy očekávat IH r benzenu v hodnotách 0,5 0,7 µg m -3 (viz. příloha č. XV.). V centrech dalších měst lze zaznamenat pokles průměrných ročních koncentrací o 0,1 0,4 µg m -3 (Třebíč) a o 0,05 0,2 µg m -3 (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimov a Pacov). Jako charakteristickou hodnotou IH r benzenu v sídlech je možné v roce 2010 očekávat koncentraci 0,4 0,5 µg m -3 (lokálně až 0,7 µg m -3 ) ve větších městech a 0,3 0,4 µg m -3 v malých obcích. Imisní limit pro roční průměrné koncentrace benzenu je stanoven na 5 µg m -3. strana 117

17 Benzen maximální hodinové koncentrace Na většině území se hodnoty IH k benzenu pohybují v rozmezí 2 5 µg m -3, místy pak až 7,5 µg m -3. Ve větších městech byly vypočteny hodnoty 7,5 12,5 µg m -3, v Ledči n. Sázavou a Jihlavě pak až 15 µg m -3. Pro benzen není stanoven krátkodobý imisní limit. Podíly skupin zdrojů na imisní zátěži Podíly jednotlivých skupin zdrojů budou i v roce 2010 obdobné jako v současném stavu (přílohy č. XVII. až XIX.). Na základě výsledků modelových výpočtů lze předpokládat, že podíl jednotlivých skupin zdrojů na celkové úrovni imisní zátěže bude obdobný jako v současnosti. Dojde však k určitému poklesu imisních příspěvků z dopravy v důsledku obměny vozového parku (viz výše). Podíl dopravy na imisní zátěži tak bude dosahovat 60 % (okolí dálnice). Vlivem nárůstu emisí NO x v závodě KRONOSPAN dojde k mírnému zvýšení příspěvků bodových zdrojů na imisní zátěži této znečišťující látky v oblasti severně od Jihlavy (40 50 %). Naopak v případě benzenu se díky výraznému snížení emise z tohoto závodu sníží příspěvek bodových zdrojů k IH r benzenu pod 5 %. strana 118

18 Vývoj emisí Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek tuhých látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a uhlovodíků ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 3) v období 1994 až 2001 je uveden v následujících tabulkách a grafech (hypertextový odkaz). Emise_řady_Vys.xls Z přehledu lze vidět, že, stejně jako v celé České republice, došlo na území kraje Vysočina v období 1994 až 1998 k výraznému poklesu emisí u všech látek. V období od roku 1999 je situace stabilizovaná s tím, že dochází k meziročním výkyvům (zejména v případě malých zdrojů v kategorii REZZO 3). strana 119

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje

Program 1 snižování emisí Jihočeského kraje Příloha č. 1 k Nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2005, kterým se vydává Program snižování emisí Jihočeského kraje a Program ke zlepšování kvality ovzduší Jihočeského kraje Obsah: Program 1 snižování emisí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina

Program ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina OBSAH ÚVOD... 4 A. MÍSTO PŘEKROČENÍ LIMITNÍCH HODNOT... 6 A.1. VYMEZENÍ ZÓNY, POPIS REGIONU A DALŠÍ ÚDAJE... 6 A.2. MAPA... 8 A.3. STAVEBNÍ ÚŘADY V KRAJI VYSOČINA... 8 A.4. MĚŘÍCÍ STANICE (MAPA, GEOGRAFICKÉ

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Aglomerace Praha CZ01 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje Obsah 1. ÚVOD... 4 2. SROVNÁNÍ PROTOTYPŮ JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ S PODPISEM ZDROJE... 4 2.1 POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY... 4 2.2 TĚŽKÉ KOVY...

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ V KRAJI VYSOČINA Příjemce projektu: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Zaměření projektu: Výstavba sítě imisního monitoringu pro komplexní

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III.

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň oddělení ochrany čistoty ovzduší IČ: 00020699 Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ00020699 323 00 Plzeň PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z. V Praze dne 17. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. 1/12 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vliv složení vozového parku osobních automobilů v České republice na životní prostředí. Číslo zprávy: TECH - Z 05 / 2012 Zprávu vypracoval: Ing. František Horák, CSc. Ředitel sekce:

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 ČERVENEC, 2015 ČERVEN, 2015 NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Závazné stanovisko KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01ISXGV* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 67142/2015 Sp. zn.: ŽPZ/14983/2015/Kos 245.1 V5 Vyřizuje:

Více

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009 Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska,

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

ISBN: 978-80-902606-7-2

ISBN: 978-80-902606-7-2 sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 ISBN: 978-80-902606-7-2 Prak cká a cílevědomá ochrana životního prostředí v obcích Středočeského kraje sborník textů ze seminářů Praha, listopad 2009 Obsah

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Shrnutí kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly finančních prostředků v oblasti ochrany ovzduší

Shrnutí kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly finančních prostředků v oblasti ochrany ovzduší Shrnutí kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly finančních prostředků v oblasti ochrany ovzduší Koordinovaná kontrola ochrany ovzduší a ozónové vrstvy a plnění závazků vyplývajících ze

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROZÁPAD - CZ04 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Severozápad - CZ04 Datum schválení Červenec, 2015 Odpovědné orgány, jména

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ZADAVATEL: ZPRACOVAL: CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY - Situační zpráva - Aktualizace údajů k Programu ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka. Výběr vhodných druhů zeleně odolnějších ke zhoršené kvalitě

Více

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích

3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 2011 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích 1 3 Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů SLDB 211 pro modelový výpočet neevidované spotřeby pevných a kapalných paliv v lokálních topeništích Sčítání lidu, domů a bytů k 26. březnu 211 se uskutečnilo na

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. znečištění atmosféry: atmosféra popis, členění ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Znečištění atmosféry atmosféra popis, členění znečištění atmosféry: zdroje znečištění smog + inverze hodnocení znečištění - limity skleníkový efekt ozón, ozónová díra Atmosféra je: plynný

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Shrnutí. C.1.5 Oxid dusičitý

Shrnutí. C.1.5 Oxid dusičitý Shrnutí Nadlimitní koncentrace benzenu jsou měřeny na 1 lokalitě imisního monitoringu. Překročení imisního limitu je dosahováno na 0,1 0,4 % plochy území aglomerace CZ08A Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji

Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Aktualizace dokumentu Územně energetická koncepce Libereckého kraje a Koncept snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší v Libereckém kraji Analytická část Řešitelský tým: Hlavní řešitel:

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains

MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ. Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains OPERA CORCONTICA 37: 47 54, 2000 MONITOROVÁNÍ ATMOSFÉRICKÉ DEPOZICE V OBLASTI KRKONOŠ Monitoring of atmospheric deposition in the area of the Krkonoše Mountains BUDSKÁ EVA 1, FRANČE PAVEL 1, SVĚTLÍK IVO

Více

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE

AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE AKČNÍ ENERGETICKÝ PLÁN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2015-2019 Ve Zlíně dne 02. 06. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 2. Východiska pro tvorbu Akčního plánu... 3 3. SWOT analýza vnějších i vnitřních podmínek pro návrh AP... 6

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE OSTRAVA/KARVINÁ/FRÝDEK-MÍSTEK - CZ08A ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A Datum

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA JIHOZÁPAD CZ03 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Jihozápad - CZ03 Datum schválení: Červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a adresy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Atmosféra-klima-města

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Atmosféra-klima-města ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Atmosféra-klima-města znečištění atmosféry smog měření kvality atmosféry a imisní limity klimatická změna význam zeleně z hlediska mikroklimatu Ing. Martin Dočkal, Ph.D. Znečištění atmosféry:

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Obsah: 1) Vysvětlení pojmu čisté mobility z pohledu MŽP -Proč podporovat čistou mobilitu? 1) Problematika

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE

4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE 4. VYHODNOCOVÁNÍ REALIZACE KONCEPCE A JEJÍ AKTUALIZACE 4.1. Indikátory Hlavním cílem opatření, navržených v této Koncepci, je dosažení požadovaných hodnot imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01C31GY* Čj: MSK 120307/2013 Sp. zn.: ŽPZ/6861/2014/Chla 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Michal Chlapek

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek

Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Požár průmyslového areálu v Chropyni monitoring imisí znečištujících látek Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědný pracovník: KHS ZK se sídlem ve Zlíně 8.4. - 9.4.2011 13.4.2011 Mgr. Jiří Bílek

Více

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III

AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE III OZNÁMENÍ KONCEPCE PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Č. 100/2001 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ, 10C A DLE PŘÍLOHY Č. 7 AKTUALIZACE INTEGROVANÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Leden 2012

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 3. Souhrnný program opatření a projektů ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO ŠUMPERK EKOTOXA

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

T T. Think Together 2011. Petra Bubáková THINK TOGETHER

T T. Think Together 2011. Petra Bubáková THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Analýza znečištění ovzduší na základě vícerozměrné statistické analýzy Analysis

Více