OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS"

Transkript

1 OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014

2 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Obytný soubor Komín - Triangl C /Z01 P.P. Architects s.r.o. Účel vydání Stupeň utajení Finální dokument Bez omezení Vydání Popis Zpracoval/a Kontroloval/a Schválil/a Datum 01 Finální dokument V. Vyšínová T. Bartoš P. Vymazal Nahrazuje-li tento dokument předchozí vydání, pak toto musí být zničeno nebo výrazně označeno NAHRAZENO. 4 výtisky P.P. Architects s.r.o. Rozdělovník 1 elektronická kopie P.P. Architects s.r.o. 1 výtisk archiv AMEC s.r.o. 1 elektronická kopie elektronický archiv AMEC s.r.o. AMEC s.r.o., 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez písemného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o. Vydání: 01 2

3 ÚDAJE O AUTORECH Autor: Ing. Věra Vyšínová AMEC, s.r.o., Křenová 58, Brno tel: RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D. držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona. č. 201/2012 Sb. MŽP č.j. 1703/780/10/KS držitel autorizace ke zpracování odborných posudků dle zákona. č. 201/2012 Sb. MŽP č.j. 1311/820/10/LH AMEC, s.r.o., Křenová 58, Brno tel: Datum zpracování: Dokument je zpracován textovým editorem MS Word, registrovaným u společnosti Microsoft. Výpočet je zpracován programem SYMOS, registrovaným u společnosti IDEA-ENVI, s.r.o. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW, registrovaným u společnosti Corel Corporation. Vydání: 01 3

4 OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ METODA VÝPOČTU OČEKÁVANÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Použitá metodika Použité imisní limity VSTUPNÍ DATA Definice zájmového území Data o zdrojích znečišťování ovzduší Bodové zdroje Dopravní zdroje Poloha výpočtových bodů Meteorologická data ANALÝZA A ZHODNOCENÍ MODELOVÉ IMISNÍ SITUACE Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým Roční průměrné koncentrace Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace - tuhé látky frakce PM Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM2, Příspěvek k imisní zátěži benzenem Roční průměrné koncentrace Příspěvek k imisní zátěži benzo(a)pyrenem Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu ANALÝZA A ZHODNOCENÍ REÁLNÉ IMISNÍ SITUACE Kompenzační opatření ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ Vydání: 01 4

5 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Legislativní imisní limity zvolených škodlivin... 7 Tab. 2 Specifikace zdrojů vytápění a spotřeb zemního plynu... 9 Tab. 3 Předpokládané maximální hodnoty emisí znečišťujících látek ze spalování zemního plynu... 9 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Umístění záměru v dotčeném území... 6 Obr. 2 Vymezení zájmového území včetně umístění záměru... 8 Obr. 3 Výpočtová síť v okolí záměru Obr. 4 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 5 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým maximální hodinové koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 6 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 7 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 maximální denní koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 8 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 9 Změna imisní zátěže benzenem průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 10 Změna imisní zátěže benzo(a)pyrenu průměrné roční koncentrace [ng.m -3 ] Obr. 11 Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m -3 ] Obr. 12 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 NO Obr. 13 Průměrné roční koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Obr nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Obr. 15 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 PM Obr. 16 Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m -3 ] Obr. 17 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m -3 ] Obr. 18 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m -3 ] Vydání: 01 5

6 1 ÚVOD Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky společnosti P.P. Architects s.r.o., pro potřeby dokumentace pro územní řízení. Záměrem je výstavba a provoz obytného souboru Triangl v městské části Brno Komín. Celek je provozně rozdělen na pět částí, přičemž v části A bude umístěna mateřská škola, část B E tvoří bytové domy. Součástí záměru je rovněž dopravní a technická infrastruktura pro celý obytný soubor včetně podzemních garáží a venkovních parkovacích stání. Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži u škodlivin NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu emitovaných ze zdrojů vytápění a vyvolanou automobilovou dopravou po realizaci záměru Obytný soubor Komín - Triangl. Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě rozptylové studie ČHMÚ Praha zpracované pro stanovení OZKO (pětiletý průměr ). 2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Lokalita se nachází v severozápadní části města Brna, v katastrálním území Komín (na hranici k.ú. Žabovřesky). Řešené území je na severovýchodě vymezeno ulicí Podveská, na severozápadě plotem areálu SŠI (Střední škola informatiky) a na jihovýchodě tramvajovým tělesem (linky 3 a 11). Umístění hodnoceného záměru je patrné z Obr. 1. Obr. 1 Umístění záměru v dotčeném území Vydání: 01 6

7 3 METODA VÝPOČTU OČEKÁVANÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 3.1 Použitá metodika Výpočet příspěvku záměru k imisní zátěži byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro výpočet byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší z bodových, liniových a plošných zdrojů SYMOS 97 aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán zřetel na aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti ochrany čistoty ovzduší. Použitá metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky (statistická teorie turbulentní difúze) a umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, plošných a liniových zdrojů a také výpočet znečištění od většího počtu zdrojů. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru větru, rychlosti větru a intenzitu termické turbulence, na kterých závisí rychlost rozptylu znečišťujících látek v atmosféře. Protože intenzita termické turbulence je přímo závislá na teplotní stabilitě atmosféry, je nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Větrná růžice obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro různé typy rozptylových podmínek. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru (slabý vítr 1,7 m.s -1, střední vítr 5 m.s -1, silný vítr 11 m.s -1 ). V praxi se může vyskytnout 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých typů rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. Do metodiky byl dále doplněn postup pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit (VoL) suspendovaných částic PM10: kde IHr je průměrná roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 [µg m -3 ] a konstanty a, b, c, d nabývají hodnot a = 0,5155; b = 348,8097; c = 63,8863; d = 41, Použité imisní limity Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. (viz Tab. 1). Tab. 1 Legislativní imisní limity zvolených škodlivin Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m -3 - PM10 24 hodin 50 µg.m PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m -3 - PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m -3 - Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m -3 - Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m -3 - Vydání: 01 7

8 4 VSTUPNÍ DATA 4.1 Definice zájmového území Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech x m orientovaným podle zeměpisných souřadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčenou část území. Podrobněji je vymezení zájmového území zřejmé z Obr. 2, kde je taktéž patrné umístění obytného souboru a jeho členění na jednotlivé části. Obr. 2 Vymezení zájmového území včetně umístění záměru Vydání: 01 8

9 4.2 Data o zdrojích znečišťování ovzduší Bodové zdroje Vytápění objektů Vytápění obytného souboru je uvažováno plynovými kondenzačními kotli. Specifikace vytápění jednotlivých objektů a údaje o spotřebě zemního plynu shrnuje následující tabulka Tab. 2. Tab. 2 Specifikace zdrojů vytápění a spotřeb zemního plynu objekt kotelna Počet Spotřeba ZP Výkon kotle kotlů m 3 /h m 3 /rok A 1 2 á 35 kw 7, B 1 3 á 49,5 kw 15, C 1 3 á 49,5 kw 15,9 2 3 á 49,5 kw 15, D 1 3 á 49,5 kw 15,9 2 4 á 49,5 kw 21, E a 145 kw 29,3 2 2 á 145 kw 32, Na základě výpočtu s použitím emisních faktorů dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., předpokládáme maximální množství škodlivin emitovaných při spalování zemního plynu na úrovních shrnutých v tabulce Tab. 3. Tab. 3 Předpokládané maximální hodnoty emisí znečišťujících látek ze spalování zemního plynu NO x CO g.h ,7 kg.rok ,5 Větrání podzemních garáží Součástí bytových domů i mateřské školy jsou podzemní garáže. Nucené větrání je řešeno jako podtlakové s přirozeným přívodem venkovního vzduchu otvory pro vjezd a nuceným odvodem pomocí ventilátorů na západní straně objektů. Průtok větracího vzduchu odpovídá metodice výpočtu dle ČSN , v prostorech je předpokládána výměna vzduchu 0,5-1x/hod. V podzemních garážích bude realizováno celkem 218 parkovacích míst sloužících obyvatelům bytových domů, resp. návštěvníkům a zaměstnancům mateřské školy. Ve výpočtu emisí z parkování v podzemních garážích bylo tedy uvažováno s příjezdem 218 osobních automobilů denně a stejným počtem odjezdů. Emise z větrání garáží byly vypočteny s využitím emisních faktorů získaných pomocí programu MEFA 13 doporučeného Ministerstvem životního prostředí Dopravní zdroje Napojení areálu na stávající veřejnou komunikační síť je provedeno v severovýchodní části obytného souboru na ulici Podveskou, která navazuje na hlavní městské komunikace ulici Veslařskou, Kníničskou a Hlavní. S provozem záměru je spojena osobní doprava obyvatel bytových domů, resp. zaměstnanců a návštěvníků mateřské školy. K parkování budou sloužit zejména podzemní garáže (celkem 218 parkovacích míst) a dále celkem 72 parkovacích stání situovaných podél objízdné areálové komunikace v jihovýchodní a severovýchodní části komplexu. Ve výpočtu byla intenzita osobních vozidel uvažována na úrovni 290 příjezdů a 290 odjezdů vozidel za den. Vydání: 01 9

10 Použité emisní faktory Pro výpočet emisí vybraných škodlivin produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí programu MEFA 13 doporučeného Ministerstvem životního prostředí. Výpočet emisních charakteristik je založen na kombinaci statické a dynamické složky dopravního proudu. Ve výpočtu je uvažováno se statickými i dynamickými aspekty složení vozového parku jak osobních, tak nákladních vozidel s různým proběhem jednotlivých skupin vozidel. Měrné emise jsou upraveny s ohledem na rychlost dopravního proudu a sklon daného úseku komunikace. Parametry výpočtu emisí: rychlost vozidel veřejné komunikace km/hod rychlost vozidel účelové komunikace 5-20 km/hod sklon vozovky 0 % výpočtový rok 2014 Ve výpočtu emisních faktorů jsou zahrnuty i emise ze studených startů a sekundární emise prašnosti z povrchu vozovek dle prediktivních vzorců agentury U.S. Environmental Protection Agency - Emission Factor Documentation For AP-42, Section Vydání: 01 10

11 4.3 Poloha výpočtových bodů Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Poloha referenčních bodů je graficky znázorněna na Obr. 3. Ve všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem. Obr. 3 Výpočtová síť v okolí záměru 4.4 Meteorologická data Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a expertíz, platná ve výšce 10 m nad zemí. Souhrn této růžice je uveden následovně: S SV V JV J JZ Z SZ klid Vydání: 01 11

12 5 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ MODELOVÉ IMISNÍ SITUACE Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, prašné částice frakce PM10 i PM2,5, benzen a benzo(a)pyren, které jsou s ohledem na množství emisí produkovaných uvažovanými zdroji a úroveň stávající imisní zátěže rozhodnými škodlivinami, u nichž může nejdříve nastat dosažení či překročení imisního limitu. Předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění změny imisní zátěže v důsledku realizace záměru. Níže prezentované výsledky představují imisní ovlivnění realizací záměru, bez započtení stávající imisní zátěže. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této studie. 5.1 Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým Roční průměrné koncentrace Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může dosahovat do 0,23 µg.m -3, tedy do 0,6 % imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Toto maximum je dosahováno v severovýchodním cípu obytného souboru. V širším okolí je příspěvek průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku v dotčeném území je zřejmé z Obr. 4. Obr. 4 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 12

13 5.1.2 Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může dosahovat maxima cca 3 µg.m -3, tedy do 1,5 % imisního limitu (LV = 200 µg.m -3 ). Toto maximum je dosahováno cca 150m severovýchodně a severozápadně od hrany záměru z důvodu zvedajícího se terénu v těchto místech, v širším okolí je příspěvek k průměrné roční koncentraci nižší. Pole rozložení přírůstku ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 je zřejmé z Obr. 5. Obr. 5 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým maximální hodinové koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 13

14 5.2 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM 10 Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 způsobený realizací záměru může dosahovat 0,4 µg.m -3, tedy do 1 % imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je dosahován opět v severovýchodní části plochy záměru a podél příjezdové komunikace, v ostatních částech zájmového území vycházejí příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku k průměrným ročním koncentracím PM10 je zřejmé z Obr. 6. Obr. 6 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 14

15 5.2.2 Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace - tuhé látky frakce PM 10 Nejvyšší vypočtený příspěvek k maximální 24hodinové koncentraci PM10 způsobený provozem záměru může dosahovat cca 2,3 µg.m -3, tedy do 4,5 % imisního limitu (LV = 50 µg.m -3 ). Maximální příspěvky byly zjištěny podél příjezdové komunikace k záměru. V širším okolí je příspěvek k maximální krátkodobé koncentraci nižší. Pole rozložení koncentrací je zřejmé z obrázku Obr. 7. Obr. 7 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 maximální denní koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 15

16 5.2.3 Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM 2,5 Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM2,5 způsobený realizací záměru může dosahovat 0,11 µg.m -3, tedy do 0,45 % imisního limitu (LV = 25 µg.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je opět dosahován v severovýchodní části areálu a podél příjezdové komunikace, v ostatních částech zájmového území vycházejí příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Pole rozložení příspěvku je zřejmé z Obr. 8. Obr. 8 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 16

17 5.3 Příspěvek k imisní zátěži benzenem Roční průměrné koncentrace Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu způsobený realizací záměru může dosahovat cca 0,022 µg.m -3, tedy do 0,45 % imisního limitu (LV = 5 µg.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je očekáván pouze v rámci areálu obytného souboru, v širším okolí záměru vychází příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku benzenu je zřejmé z Obr. 9. Obr. 9 Změna imisní zátěže benzenem průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 17

18 5.4 Příspěvek k imisní zátěži benzo(a)pyrenem Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu způsobený realizací záměru může dosahovat cca 0,007 ng.m -3, tedy 0,7 % imisního limitu (LV = 1 ng.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je očekáván opět v severovýchodním cípu hodnoceného obytného souboru, v ostatních částech zájmového území vycházejí příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku benzo(a)pyrenu k průměrné roční koncentraci je zřejmé z Obr. 10. Obr. 10 Změna imisní zátěže benzo(a)pyrenu průměrné roční koncentrace [ng.m -3 ] Vydání: 01 18

19 6 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ REÁLNÉ IMISNÍ SITUACE Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh posuzovaného záměru, se stávající zátěží oxidem dusičitým NO2, tuhými látkami frakce PM10 a PM2,5, benzenem a benzo(a)pyrenem. Pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly využity údaje z map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací modelovaných pro účely stanovení OZKO (pětileté klouzavé průměry dle skutečnosti za roky ). V případě škodlivin NO2 a tuhých látek frakce PM10 byly rovněž vyhodnoceny údaje z nejbližších stanic imisního monitoringu za rok U ostatních škodlivin se soustavné sledování kvality ovzduší v dotčeném území v rámci imisního monitoringu neprovádí. 6.1 Oxid dusičitý (NO2) Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni do cca 30 µg.m -3, tedy cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 11. Obr. 11 Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m -3 ] Nejbližší stanice imisního monitoringu s dostatečnou reprezentativností je stanice č Brno- Výstaviště, vzdálená od hodnocené lokality cca 3,5 km jihovýchodním směrem. Naměřené hodnoty za rok 2013 jsou uvedeny na Obr. 12. Obr. 12 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 NO2 Vydání: 01 19

20 Z prezentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 v prostoru uvedené stanice dosahují úrovně 33,5 µg.m -3, tedy cca 84% imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ), u maximálních hodinových koncentrací pak 131,6 µg.m -3, tedy na úrovni do 66% imisního limitu (LV = 200 µg.m -3 ). Výpočtem zjištěné příspěvky v důsledku realizace záměru dosahují nízkých hodnot. Příspěvky průměrné roční koncentrace činí 0,23 µg.m -3, příspěvek krátkodobého maximálního zatížení oxidem dusičitým 3 µg.m -3, přičemž doba trvání maximálních koncentrací je ve skutečnosti velmi krátká a omezena na velmi malé území. Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům a údajům ze stanice imisního monitoringu nepředpokládáme významnou změnu imisní zátěže NO2 v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. V území lze očekávat průměrné roční i maximální hodinové koncentrace nadále spolehlivě pod hodnotou imisního limitu. 6.2 Tuhé látky PM10 Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni do cca 29 µg.m -3, tedy do 72,5 % imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 13. Obr. 13 Průměrné roční koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Vydání: 01 20

21 36. nejvyšší denní koncentraci lze v území očekávat těsně pod hranicí imisního limitu (LV = 50 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení maximálního denního zatížení v území je znázorněno na Obr. 14. Obr nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Nejbližší stanice imisního monitoringu tuhých látek frakce PM10 je stanice ČHMÚ č. 135 Brno- Kroftova vzdálená od hodnocené lokality cca 1,3km východním směrem. Naměřené hodnoty za rok 2013 jsou spolu s hodnotami ze stanice č Brno-Výstaviště uvedeny na Obr. 15. Obr. 15 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 PM10 Z prezentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 v prostoru uvedených stanic dosahují úrovně do 29,7 µg.m -3, tedy cca 74% imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ), u maximálních denních koncentrací pak 119 µg.m -3, tedy nad hranicí imisního limitu (LV = 50 µg.m -3 ). Imisní limit pro maximální denní koncentrace byl na stanicích překročen s podlimitní četností do 26 případů za rok. Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují relativně nízkých hodnot (příspěvek krátkodobého maximálního zatížení PM10 do 2,3 µg.m -3, příspěvky průměrné roční koncentrace PM10 do 0,4 µg.m -3 ). Doba trvání maximálních koncentrací je oproti výpočtu ve skutečnosti velmi krátká a omezena na velmi malé území v prostoru samotného záměru. Vzhledem k tomu nepředpokládáme navýšení počtu případů překročení imisního limitu v roce vlivem záměru (dle metodiky pro výpočet počtu dní překračující 24hodinový limit suspendovaných částic uvedené v kapitole 3.1). Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům tedy nepředpokládáme významnou změnu imisní zátěže tuhými látkami v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. Vydání: 01 21

22 6.3 Tuhé látky PM2,5 Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace do cca 26 µg.m -3, tzn. dochází k překračování imisního limitu (LV = 25 µg.m -3 ) maximálně cca o 4%. Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 16. Obr. 16 Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m -3 ] Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují relativně nízkých hodnot. Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace činí 0,11 µg.m -3 a je omezen na velmi malé území v rámci samotného záměru. Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům nepředpokládáme oproti stávajícímu stavu významnou změnu imisní zátěže tuhými látkami frakce PM2,5 v dotčeném území. V budoucnu lze očekávat pokles imisních koncentrací PM10 i PM2,5 uplatňováním přísnějších emisních limitů v automobilové dopravě. Dále je třeba důsledně dodržovat opatření k eliminaci prašnosti vlivem výstavby i provozu posuzovaného záměru. Tato opatření zahrnují: opatření ve fázi výstavby - provádět veškeré činnosti stavebních prací, nakládky materiálu a zeminy za vlhka - zajistit pojezdy automobilů po zpevněných komunikacích - udržovat komunikace pravidelným uklízením - využívat stavebních strojů splňujících emisní parametry alespoň EURO 3 a novější - provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby na veřejnou komunikační síť opatření ve fázi provozu - zajistit pravidelné čištění účelových komunikací - po skončení zimního období zajistit očistu komunikací za účelem odstranění posypového materiálu Vydání: 01 22

23 6.4 Benzen Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni 1,6 µg.m -3, tedy cca 32 % imisního limitu (LV = 5 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 17. Obr. 17 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m -3 ] Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují nízkých hodnot (příspěvek průměrné roční koncentrace do 0,022 µg.m -3 ), které s ohledem na stávající úroveň imisní zátěže zásadním způsobem nezmění zatížení zájmového území benzenem. Vydání: 01 23

24 6.5 Benzo(a)pyren Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni od cca 0,95 do 1,05 ng.m -3, tedy na hranici imisního limitu (LV = 1 ng.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 18 Obr. 18 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m -3 ] Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují velmi nízkých hodnot (příspěvek průměrné roční koncentrace do 0,007 ng.m -3 ). S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže nepředpokládáme zásadní změnu imisního zatížení zájmového území benzo(a)pyrenem vlivem záměru. 6.6 Kompenzační opatření Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z 11, odst.(5) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění: Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen kompenzační opatření ). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. S ohledem na fakt, že hodnocené zdroje nespadají do tohoto výčtu zdrojů, povinnost kompenzačních opatření není pro tento záměr uložena. Vydání: 01 24

25 7 ZÁVĚR Realizace záměru OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL zásadním způsobem neovlivní stávající imisní zatížení hodnoceného území. Vypočtený příspěvek hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého dosahuje do 0,6 % hodnoty příslušného imisního limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat v omezeném prostoru do 1,5 % imisního limitu, jeho trvání je přitom omezeno na velmi krátký časový interval. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže nepředpokládáme zásadní změnu zatížení zájmového území touto škodlivinou ani vznik nadlimitních stavů. Vypočtené příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce PM10 dosahují rovněž nízkých hodnot (1 % hodnoty imisního limitu). Včetně započtené předpokládané stávající imisní zátěže nepředpokládáme dosažení hodnot imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM10. Četnost dosažení maximálního příspěvku ke krátkodobé koncentraci je velmi nízká, dochází k ní pouze ve velmi omezeném prostoru. Jedná se o modelaci situace pro nejhorší možný dosažitelný stav, který však v delším časovém úseku nemusí vůbec nastat, proto nepředpokládáme významné ovlivnění celkové imisní situace v území ani navýšení počtu případů překročení imisního limitu v roce vlivem záměru. Po realizaci záměru nepředpokládáme významnou změnu zatížení území ani tuhými znečišťujícími látkami frakce PM2,5 (příspěvek záměru do 0,5 % imisního limitu). Rovněž příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu je velmi nízký (do 0,5 % imisního limitu), proto nepředpokládáme významné ovlivnění stávající imisní zátěže území touto škodlivinou po realizaci záměru ani překročení příslušného imisního limitu. Výpočtově byl dále vyhodnocen příspěvek benzo(a)pyrenu, jehož koncentrace v dotčeném území se ve stávajícím stavu nachází na hranici imisního limitu. Vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci po realizaci uvažovaného záměru je nízký (do 0,7 % imisního limitu) a nedojde tedy ani v případě této škodliviny k významnému zhoršení stávajícího zatížení území vlivem záměru. Závěrem tedy lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší vyvolané realizací posuzovaného záměru nebudou způsobovat významnou změnu kvality ovzduší. Při uvažování stávající pozaďové imisní zátěže v uvažovaném prostoru nepředpokládáme oproti stávajícímu stavu významnou změnu imisní zátěže území. V Brně Zpracoval:.... RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D. držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona. č. 86/2002 Sb. (201/2012 Sb.) MŽP č.j. 1703/780/10/KS Vydání: 01 25

26 8 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ Souhrnná technická zpráva Obytný soubor Komín Triangl, ulice Podveská v Brně ;P.P.Architects s.r.o. a další údaje poskytnuté objednatelem studie. Internetové zdroje Emission Factor Documentation For AP-42, Sections Dostupné z: Vydání: 01 26

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel vydání Stupeň utajení

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel

Více

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

Areál Semmelrock. Rozptylová studie. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Areál Semmelrock Rozptylová studie Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS Datum: srpen 2016 Zpracovatel: Amec Foster Wheeler s.r.o. Záznam o vydání dokumentu Název

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová, Alena Kacerovská 1. prosince 2011 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Rozptylová studie umístění záměru zpracovala: Ing. Ivana Lundáková (držitelka autorizace dle 19 zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č.j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6.

Obsah: Úvod 1. Zadání rozptylové studie 2. Použitá metodika výpočtu 3. Vstupní údaje 4. Výsledky rozptylové studie 5. Navržená kompenzační opatření 6. Rozptylová studie zpracovaná dle metodiky SYMOS 97, jako podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje podle 11 odstavce 2) písmene b), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Více

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE

ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE ZÁKON č. 201/2012 Sb. O OCHRANĚ OVZDUŠÍ OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE Jakub Achrer Odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Aktuální legislativa ochrany ovzduší a její dopady do praxe, Praha 5. 12. 2013 HLAVNÍ ZMĚNY

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové

OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE. Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Zadavatel: Zhotovitel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové OBCHVAT KUŘIMI ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala: Ing. Marcela Skříčková Vedoucí střediska inženýrských

Více

Rozptylová studie č. 160/14

Rozptylová studie č. 160/14 . Počet listů : 21 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 160/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové

Požadavky na zpracování rozptylových studií. Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Požadavky na zpracování rozptylových studií Kateřina Sukdolová 26. března 2013 Hradec Králové Obsah Účel rozptylové studie Legislativní rámec Autorizace ke zpracování rozptylových studií Požadavky na obsah

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / Bc. Linda / 5911

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP /2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / Bc. Linda / 5911 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCADIA s.r.o. Bohumír Marek Střešovická 1014 16200 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1157176/2012/1/OZP/VI

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Rozptyl emisí Ochrana ovzduší ZS 01/013 1 Úvod emise přenos imise Závažné zdroje znečišťování posudek EIA rozptylová studie Šíření znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry Přenos znečišťujících

Více

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší

Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ROZPTYLOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ŘÍJEN 2009 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 tel.: 236 080 575 1. ÚVOD...4

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV

ROZPTYLOVÁ STUDIE INVESTOR A PROVOZOVATEL ZÁMĚR OBJEKT ALTERNATIVNÍHO ODCHOVU KUŘIC A CHOVU NOSNIC, OSLUCHOV ROZPTYLOVÁ STUDIE zpracovaná jako podklad pro zpracování oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí

PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí PROJEKT ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V OBCI LECHOVICE STUDIE PROVEDITELNOSTI zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí květen 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu

Více

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI. zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI RATAJE STUDIE PROVEDITELNOSTI zpracována v souladu s podmínkami LIX. výzvy Operačního programu Životní prostředí květen 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s

Více

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879 ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2013 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringu

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Rozptylová

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX017QRQK* Čj: MSK 35288/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK)

AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku. (Aktualizace PZKO PK) CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE 2009 Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje včetně Programového dodatku (Aktualizace PZKO PK) PŘÍLOHA B Mapová příloha Hustota

Více

Doplnění Dokumentace

Doplnění Dokumentace TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. Doplnění Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dle přílohy č. 4 zákona) Navýšení výroby ve společnosti Hyundai

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková

Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí. Lubomír Paroha Petra Borůvková Hodnocení absorpční kapacity pro prioritu 2 Operačního programu Životní prostředí Lubomír Paroha Petra Borůvková Beroun, 5. Června 2007 Absorpční kapacita Schopnost efektivně a účinně využít finanční zdroje

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE Josef Keder ČHMÚ, Observatoř Tušimice, Tušimice 6, 432 01 Kadaň, e-mail: keder@chmi.cz Rozložení

Více

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU

pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU Rozptylová studie pro záměr A. RAYMOND JABLONEC DOSTAVBA AREÁLU prosinec 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4 2.1. Umístění a charakteristika

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Verifikace modelu Symos Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ochrana ovzduší ve státní správě, Třebíč 8. 11. 2016 Osnova Motivace

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč

Věc: Velvyslanectví Turecké republiky v Praze, parc. č. 141, 144, 2002, 2004, 2045, k. ú. Bubeneč HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED Project s.r.o. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 2a/1235 15000 Praha 5 - Košíře Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1613960/2012/1/OZP/VI

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší

Nový zákon o ochraně ovzduší Užitečné semináře Hradec Králové, 24.10.2012 Nový zákon o ochraně ovzduší Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP tis. tun Ilustrativní vývoj emisí vybraných ZL v ČR v letech 1989-2008 4000 3500 3000 2500

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV

LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV LAKOVNA NOVÉ GENERACE, MLADÁ BOLESLAV Rozptylová studie Zpracovatel: RNDr. Marcela Zambojová držitelka autorizace ke zpracování rozptylových studií, číslo j. 3500/740/03 ze dne 1. 12. 2003 aktualizace:

Více

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené

Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Modelování rozptylu suspendovaných částic a potíže s tím spojené Konzultační den hygieny ovzduší 13.12.2005 Josef Keder Český hydrometeorologický ústav keder@chmi.cz Osnova Proč modelování? Modelování

Více

ROZPTYLOVÉ STUDIE JAKO PODKLAD PRO SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ. Josef Janota, Magistrát hlavního města Prahy

ROZPTYLOVÉ STUDIE JAKO PODKLAD PRO SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ. Josef Janota, Magistrát hlavního města Prahy ROZPTYLOVÉ STUDIE JAKO PODKLAD PRO SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ Josef Janota, Magistrát hlavního města Prahy Rozptylové studie a jejich využití, Hradec Králové, 1.12.2011 HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ

Více

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady. Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopady Mgr. Libor Cieslar odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Nový zákon o ochraně ovzduší 20. července 2011 návrh zákona projednán vládou Na podzim

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy 1 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci), na které bude

Více

ROZPTYLOVÉ STUDIE JAKO PODKLAD PRO SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ

ROZPTYLOVÉ STUDIE JAKO PODKLAD PRO SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE JAKO PODKLAD PRO SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ Josef Janota, Magistrát hlavního města Prahy Rozptylové studie a kompenzační opatření v nové legislativě ochrany ovzduší Hradec Králové, 26.3.2013

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel

STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI. Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel STUDIE PROVEDITELNOSTI NÍZKOEMISNÍCH ZÓN VE MĚSTĚ OLOMOUCI Jiří Jedlička, Libor Špička, Marek Tögel Obsah Výchozí situace Obecný postup studie proveditelnosti Konkrétní kroky studie proveditelnosti Závěr

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

Účinnost užití energie

Účinnost užití energie Účinnost užití energie 6 úplného znění zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií jak vyplývá ze změny provedené zákonem č. 177/2006 Sb. Odstavce č. 2,3,4,5 Kontrola kotlů 9. listopadu 2006 1 6 odst.2

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie

UFA INVESTMENT s.r.o. Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy. Rozptylová studie oznamovatel a investor UFA INVESTMENT s.r.o. záměr Výroba polystyrenu Kladno Kladno - Kročehlavy Rozptylová studie k dokumentaci EIA záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a podle 11 odst.

Více

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA

PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA PŘELOŽKA SILNICE II/154 A ŽELEZNIČNÍ TRATI V TŘEBONI VČETNĚ NAPOJENÍ NA SILNICI I/34, 2. ETAPA STUDIE PROVEDITELNOSTI C.2.2 PŘEDBĚŽNÁ EMISNÍ STUDIE 0 červenec 2013 INVEK s.r.o., Vinohrady 998/46, 639

Více