OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS"

Transkript

1 OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014

2 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Obytný soubor Komín - Triangl C /Z01 P.P. Architects s.r.o. Účel vydání Stupeň utajení Finální dokument Bez omezení Vydání Popis Zpracoval/a Kontroloval/a Schválil/a Datum 01 Finální dokument V. Vyšínová T. Bartoš P. Vymazal Nahrazuje-li tento dokument předchozí vydání, pak toto musí být zničeno nebo výrazně označeno NAHRAZENO. 4 výtisky P.P. Architects s.r.o. Rozdělovník 1 elektronická kopie P.P. Architects s.r.o. 1 výtisk archiv AMEC s.r.o. 1 elektronická kopie elektronický archiv AMEC s.r.o. AMEC s.r.o., 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec smluvního určení vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo strojově zpracovávány bez písemného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, firmy AMEC s.r.o. Vydání: 01 2

3 ÚDAJE O AUTORECH Autor: Ing. Věra Vyšínová AMEC, s.r.o., Křenová 58, Brno tel: RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D. držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona. č. 201/2012 Sb. MŽP č.j. 1703/780/10/KS držitel autorizace ke zpracování odborných posudků dle zákona. č. 201/2012 Sb. MŽP č.j. 1311/820/10/LH AMEC, s.r.o., Křenová 58, Brno tel: Datum zpracování: Dokument je zpracován textovým editorem MS Word, registrovaným u společnosti Microsoft. Výpočet je zpracován programem SYMOS, registrovaným u společnosti IDEA-ENVI, s.r.o. Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW, registrovaným u společnosti Corel Corporation. Vydání: 01 3

4 OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ METODA VÝPOČTU OČEKÁVANÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Použitá metodika Použité imisní limity VSTUPNÍ DATA Definice zájmového území Data o zdrojích znečišťování ovzduší Bodové zdroje Dopravní zdroje Poloha výpočtových bodů Meteorologická data ANALÝZA A ZHODNOCENÍ MODELOVÉ IMISNÍ SITUACE Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým Roční průměrné koncentrace Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace - tuhé látky frakce PM Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM2, Příspěvek k imisní zátěži benzenem Roční průměrné koncentrace Příspěvek k imisní zátěži benzo(a)pyrenem Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu ANALÝZA A ZHODNOCENÍ REÁLNÉ IMISNÍ SITUACE Kompenzační opatření ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ Vydání: 01 4

5 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Legislativní imisní limity zvolených škodlivin... 7 Tab. 2 Specifikace zdrojů vytápění a spotřeb zemního plynu... 9 Tab. 3 Předpokládané maximální hodnoty emisí znečišťujících látek ze spalování zemního plynu... 9 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Umístění záměru v dotčeném území... 6 Obr. 2 Vymezení zájmového území včetně umístění záměru... 8 Obr. 3 Výpočtová síť v okolí záměru Obr. 4 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 5 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým maximální hodinové koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 6 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 7 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 maximální denní koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 8 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 9 Změna imisní zátěže benzenem průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Obr. 10 Změna imisní zátěže benzo(a)pyrenu průměrné roční koncentrace [ng.m -3 ] Obr. 11 Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m -3 ] Obr. 12 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 NO Obr. 13 Průměrné roční koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Obr nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Obr. 15 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 PM Obr. 16 Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m -3 ] Obr. 17 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m -3 ] Obr. 18 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m -3 ] Vydání: 01 5

6 1 ÚVOD Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky společnosti P.P. Architects s.r.o., pro potřeby dokumentace pro územní řízení. Záměrem je výstavba a provoz obytného souboru Triangl v městské části Brno Komín. Celek je provozně rozdělen na pět částí, přičemž v části A bude umístěna mateřská škola, část B E tvoří bytové domy. Součástí záměru je rovněž dopravní a technická infrastruktura pro celý obytný soubor včetně podzemních garáží a venkovních parkovacích stání. Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži u škodlivin NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu emitovaných ze zdrojů vytápění a vyvolanou automobilovou dopravou po realizaci záměru Obytný soubor Komín - Triangl. Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území byla vyhodnocena na základě rozptylové studie ČHMÚ Praha zpracované pro stanovení OZKO (pětiletý průměr ). 2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Lokalita se nachází v severozápadní části města Brna, v katastrálním území Komín (na hranici k.ú. Žabovřesky). Řešené území je na severovýchodě vymezeno ulicí Podveská, na severozápadě plotem areálu SŠI (Střední škola informatiky) a na jihovýchodě tramvajovým tělesem (linky 3 a 11). Umístění hodnoceného záměru je patrné z Obr. 1. Obr. 1 Umístění záměru v dotčeném území Vydání: 01 6

7 3 METODA VÝPOČTU OČEKÁVANÉHO ZNEČIŠTĚNÍ 3.1 Použitá metodika Výpočet příspěvku záměru k imisní zátěži byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Pro výpočet byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší z bodových, liniových a plošných zdrojů SYMOS 97 aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán zřetel na aktuální legislativu (např. aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti ochrany čistoty ovzduší. Použitá metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky (statistická teorie turbulentní difúze) a umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, plošných a liniových zdrojů a také výpočet znečištění od většího počtu zdrojů. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru větru, rychlosti větru a intenzitu termické turbulence, na kterých závisí rychlost rozptylu znečišťujících látek v atmosféře. Protože intenzita termické turbulence je přímo závislá na teplotní stabilitě atmosféry, je nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Větrná růžice obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro různé typy rozptylových podmínek. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru (slabý vítr 1,7 m.s -1, střední vítr 5 m.s -1, silný vítr 11 m.s -1 ). V praxi se může vyskytnout 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých typů rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. Do metodiky byl dále doplněn postup pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit (VoL) suspendovaných částic PM10: kde IHr je průměrná roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 [µg m -3 ] a konstanty a, b, c, d nabývají hodnot a = 0,5155; b = 348,8097; c = 63,8863; d = 41, Použité imisní limity Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. (viz Tab. 1). Tab. 1 Legislativní imisní limity zvolených škodlivin Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m -3 - PM10 24 hodin 50 µg.m PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m -3 - PM2,5 1 kalendářní rok 25 µg.m -3 - Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m -3 - Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m -3 - Vydání: 01 7

8 4 VSTUPNÍ DATA 4.1 Definice zájmového území Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech x m orientovaným podle zeměpisných souřadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčenou část území. Podrobněji je vymezení zájmového území zřejmé z Obr. 2, kde je taktéž patrné umístění obytného souboru a jeho členění na jednotlivé části. Obr. 2 Vymezení zájmového území včetně umístění záměru Vydání: 01 8

9 4.2 Data o zdrojích znečišťování ovzduší Bodové zdroje Vytápění objektů Vytápění obytného souboru je uvažováno plynovými kondenzačními kotli. Specifikace vytápění jednotlivých objektů a údaje o spotřebě zemního plynu shrnuje následující tabulka Tab. 2. Tab. 2 Specifikace zdrojů vytápění a spotřeb zemního plynu objekt kotelna Počet Spotřeba ZP Výkon kotle kotlů m 3 /h m 3 /rok A 1 2 á 35 kw 7, B 1 3 á 49,5 kw 15, C 1 3 á 49,5 kw 15,9 2 3 á 49,5 kw 15, D 1 3 á 49,5 kw 15,9 2 4 á 49,5 kw 21, E a 145 kw 29,3 2 2 á 145 kw 32, Na základě výpočtu s použitím emisních faktorů dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., předpokládáme maximální množství škodlivin emitovaných při spalování zemního plynu na úrovních shrnutých v tabulce Tab. 3. Tab. 3 Předpokládané maximální hodnoty emisí znečišťujících látek ze spalování zemního plynu NO x CO g.h ,7 kg.rok ,5 Větrání podzemních garáží Součástí bytových domů i mateřské školy jsou podzemní garáže. Nucené větrání je řešeno jako podtlakové s přirozeným přívodem venkovního vzduchu otvory pro vjezd a nuceným odvodem pomocí ventilátorů na západní straně objektů. Průtok větracího vzduchu odpovídá metodice výpočtu dle ČSN , v prostorech je předpokládána výměna vzduchu 0,5-1x/hod. V podzemních garážích bude realizováno celkem 218 parkovacích míst sloužících obyvatelům bytových domů, resp. návštěvníkům a zaměstnancům mateřské školy. Ve výpočtu emisí z parkování v podzemních garážích bylo tedy uvažováno s příjezdem 218 osobních automobilů denně a stejným počtem odjezdů. Emise z větrání garáží byly vypočteny s využitím emisních faktorů získaných pomocí programu MEFA 13 doporučeného Ministerstvem životního prostředí Dopravní zdroje Napojení areálu na stávající veřejnou komunikační síť je provedeno v severovýchodní části obytného souboru na ulici Podveskou, která navazuje na hlavní městské komunikace ulici Veslařskou, Kníničskou a Hlavní. S provozem záměru je spojena osobní doprava obyvatel bytových domů, resp. zaměstnanců a návštěvníků mateřské školy. K parkování budou sloužit zejména podzemní garáže (celkem 218 parkovacích míst) a dále celkem 72 parkovacích stání situovaných podél objízdné areálové komunikace v jihovýchodní a severovýchodní části komplexu. Ve výpočtu byla intenzita osobních vozidel uvažována na úrovni 290 příjezdů a 290 odjezdů vozidel za den. Vydání: 01 9

10 Použité emisní faktory Pro výpočet emisí vybraných škodlivin produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí programu MEFA 13 doporučeného Ministerstvem životního prostředí. Výpočet emisních charakteristik je založen na kombinaci statické a dynamické složky dopravního proudu. Ve výpočtu je uvažováno se statickými i dynamickými aspekty složení vozového parku jak osobních, tak nákladních vozidel s různým proběhem jednotlivých skupin vozidel. Měrné emise jsou upraveny s ohledem na rychlost dopravního proudu a sklon daného úseku komunikace. Parametry výpočtu emisí: rychlost vozidel veřejné komunikace km/hod rychlost vozidel účelové komunikace 5-20 km/hod sklon vozovky 0 % výpočtový rok 2014 Ve výpočtu emisních faktorů jsou zahrnuty i emise ze studených startů a sekundární emise prašnosti z povrchu vozovek dle prediktivních vzorců agentury U.S. Environmental Protection Agency - Emission Factor Documentation For AP-42, Section Vydání: 01 10

11 4.3 Poloha výpočtových bodů Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Poloha referenčních bodů je graficky znázorněna na Obr. 3. Ve všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce cca 1 m nad terénem. Obr. 3 Výpočtová síť v okolí záměru 4.4 Meteorologická data Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a expertíz, platná ve výšce 10 m nad zemí. Souhrn této růžice je uveden následovně: S SV V JV J JZ Z SZ klid Vydání: 01 11

12 5 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ MODELOVÉ IMISNÍ SITUACE Výpočty jsou zpracovány pro oxid dusičitý NO2, prašné částice frakce PM10 i PM2,5, benzen a benzo(a)pyren, které jsou s ohledem na množství emisí produkovaných uvažovanými zdroji a úroveň stávající imisní zátěže rozhodnými škodlivinami, u nichž může nejdříve nastat dosažení či překročení imisního limitu. Předmětem výpočtu této rozptylové studie bylo zjištění změny imisní zátěže v důsledku realizace záměru. Níže prezentované výsledky představují imisní ovlivnění realizací záměru, bez započtení stávající imisní zátěže. Vyhodnocení celkové imisní zátěže hodnoceného území je provedeno v další části této studie. 5.1 Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým Roční průměrné koncentrace Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může dosahovat do 0,23 µg.m -3, tedy do 0,6 % imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Toto maximum je dosahováno v severovýchodním cípu obytného souboru. V širším okolí je příspěvek průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku v dotčeném území je zřejmé z Obr. 4. Obr. 4 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 12

13 5.1.2 Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může dosahovat maxima cca 3 µg.m -3, tedy do 1,5 % imisního limitu (LV = 200 µg.m -3 ). Toto maximum je dosahováno cca 150m severovýchodně a severozápadně od hrany záměru z důvodu zvedajícího se terénu v těchto místech, v širším okolí je příspěvek k průměrné roční koncentraci nižší. Pole rozložení přírůstku ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 je zřejmé z Obr. 5. Obr. 5 Změna imisní zátěže oxidem dusičitým maximální hodinové koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 13

14 5.2 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM 10 Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 způsobený realizací záměru může dosahovat 0,4 µg.m -3, tedy do 1 % imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je dosahován opět v severovýchodní části plochy záměru a podél příjezdové komunikace, v ostatních částech zájmového území vycházejí příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku k průměrným ročním koncentracím PM10 je zřejmé z Obr. 6. Obr. 6 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 14

15 5.2.2 Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace - tuhé látky frakce PM 10 Nejvyšší vypočtený příspěvek k maximální 24hodinové koncentraci PM10 způsobený provozem záměru může dosahovat cca 2,3 µg.m -3, tedy do 4,5 % imisního limitu (LV = 50 µg.m -3 ). Maximální příspěvky byly zjištěny podél příjezdové komunikace k záměru. V širším okolí je příspěvek k maximální krátkodobé koncentraci nižší. Pole rozložení koncentrací je zřejmé z obrázku Obr. 7. Obr. 7 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM10 maximální denní koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 15

16 5.2.3 Roční průměrné koncentrace - tuhé látky frakce PM 2,5 Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM2,5 způsobený realizací záměru může dosahovat 0,11 µg.m -3, tedy do 0,45 % imisního limitu (LV = 25 µg.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je opět dosahován v severovýchodní části areálu a podél příjezdové komunikace, v ostatních částech zájmového území vycházejí příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Pole rozložení příspěvku je zřejmé z Obr. 8. Obr. 8 Změna imisní zátěže tuhými látkami frakce PM2,5 - průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 16

17 5.3 Příspěvek k imisní zátěži benzenem Roční průměrné koncentrace Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu způsobený realizací záměru může dosahovat cca 0,022 µg.m -3, tedy do 0,45 % imisního limitu (LV = 5 µg.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je očekáván pouze v rámci areálu obytného souboru, v širším okolí záměru vychází příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku benzenu je zřejmé z Obr. 9. Obr. 9 Změna imisní zátěže benzenem průměrné roční koncentrace [µg.m -3 ] Vydání: 01 17

18 5.4 Příspěvek k imisní zátěži benzo(a)pyrenem Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu způsobený realizací záměru může dosahovat cca 0,007 ng.m -3, tedy 0,7 % imisního limitu (LV = 1 ng.m -3 ). Nejvyšší příspěvek je očekáván opět v severovýchodním cípu hodnoceného obytného souboru, v ostatních částech zájmového území vycházejí příspěvky průměrné roční koncentrace nižší. Rozložení příspěvku benzo(a)pyrenu k průměrné roční koncentraci je zřejmé z Obr. 10. Obr. 10 Změna imisní zátěže benzo(a)pyrenu průměrné roční koncentrace [ng.m -3 ] Vydání: 01 18

19 6 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ REÁLNÉ IMISNÍ SITUACE Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh posuzovaného záměru, se stávající zátěží oxidem dusičitým NO2, tuhými látkami frakce PM10 a PM2,5, benzenem a benzo(a)pyrenem. Pro popis stávající úrovně imisní zátěže byly využity údaje z map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km, které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací modelovaných pro účely stanovení OZKO (pětileté klouzavé průměry dle skutečnosti za roky ). V případě škodlivin NO2 a tuhých látek frakce PM10 byly rovněž vyhodnoceny údaje z nejbližších stanic imisního monitoringu za rok U ostatních škodlivin se soustavné sledování kvality ovzduší v dotčeném území v rámci imisního monitoringu neprovádí. 6.1 Oxid dusičitý (NO2) Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni do cca 30 µg.m -3, tedy cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 11. Obr. 11 Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m -3 ] Nejbližší stanice imisního monitoringu s dostatečnou reprezentativností je stanice č Brno- Výstaviště, vzdálená od hodnocené lokality cca 3,5 km jihovýchodním směrem. Naměřené hodnoty za rok 2013 jsou uvedeny na Obr. 12. Obr. 12 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 NO2 Vydání: 01 19

20 Z prezentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace NO2 v prostoru uvedené stanice dosahují úrovně 33,5 µg.m -3, tedy cca 84% imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ), u maximálních hodinových koncentrací pak 131,6 µg.m -3, tedy na úrovni do 66% imisního limitu (LV = 200 µg.m -3 ). Výpočtem zjištěné příspěvky v důsledku realizace záměru dosahují nízkých hodnot. Příspěvky průměrné roční koncentrace činí 0,23 µg.m -3, příspěvek krátkodobého maximálního zatížení oxidem dusičitým 3 µg.m -3, přičemž doba trvání maximálních koncentrací je ve skutečnosti velmi krátká a omezena na velmi malé území. Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům a údajům ze stanice imisního monitoringu nepředpokládáme významnou změnu imisní zátěže NO2 v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. V území lze očekávat průměrné roční i maximální hodinové koncentrace nadále spolehlivě pod hodnotou imisního limitu. 6.2 Tuhé látky PM10 Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni do cca 29 µg.m -3, tedy do 72,5 % imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 13. Obr. 13 Průměrné roční koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Vydání: 01 20

21 36. nejvyšší denní koncentraci lze v území očekávat těsně pod hranicí imisního limitu (LV = 50 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení maximálního denního zatížení v území je znázorněno na Obr. 14. Obr nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m -3 ] Nejbližší stanice imisního monitoringu tuhých látek frakce PM10 je stanice ČHMÚ č. 135 Brno- Kroftova vzdálená od hodnocené lokality cca 1,3km východním směrem. Naměřené hodnoty za rok 2013 jsou spolu s hodnotami ze stanice č Brno-Výstaviště uvedeny na Obr. 15. Obr. 15 Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky pro rok 2013 PM10 Z prezentovaných naměřených hodnot vyplývá, že průměrné roční koncentrace PM10 v prostoru uvedených stanic dosahují úrovně do 29,7 µg.m -3, tedy cca 74% imisního limitu (LV = 40 µg.m -3 ), u maximálních denních koncentrací pak 119 µg.m -3, tedy nad hranicí imisního limitu (LV = 50 µg.m -3 ). Imisní limit pro maximální denní koncentrace byl na stanicích překročen s podlimitní četností do 26 případů za rok. Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují relativně nízkých hodnot (příspěvek krátkodobého maximálního zatížení PM10 do 2,3 µg.m -3, příspěvky průměrné roční koncentrace PM10 do 0,4 µg.m -3 ). Doba trvání maximálních koncentrací je oproti výpočtu ve skutečnosti velmi krátká a omezena na velmi malé území v prostoru samotného záměru. Vzhledem k tomu nepředpokládáme navýšení počtu případů překročení imisního limitu v roce vlivem záměru (dle metodiky pro výpočet počtu dní překračující 24hodinový limit suspendovaných částic uvedené v kapitole 3.1). Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům tedy nepředpokládáme významnou změnu imisní zátěže tuhými látkami v dotčeném území oproti stávajícímu stavu. Vydání: 01 21

22 6.3 Tuhé látky PM2,5 Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace do cca 26 µg.m -3, tzn. dochází k překračování imisního limitu (LV = 25 µg.m -3 ) maximálně cca o 4%. Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 16. Obr. 16 Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m -3 ] Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují relativně nízkých hodnot. Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace činí 0,11 µg.m -3 a je omezen na velmi malé území v rámci samotného záměru. Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým průměrům nepředpokládáme oproti stávajícímu stavu významnou změnu imisní zátěže tuhými látkami frakce PM2,5 v dotčeném území. V budoucnu lze očekávat pokles imisních koncentrací PM10 i PM2,5 uplatňováním přísnějších emisních limitů v automobilové dopravě. Dále je třeba důsledně dodržovat opatření k eliminaci prašnosti vlivem výstavby i provozu posuzovaného záměru. Tato opatření zahrnují: opatření ve fázi výstavby - provádět veškeré činnosti stavebních prací, nakládky materiálu a zeminy za vlhka - zajistit pojezdy automobilů po zpevněných komunikacích - udržovat komunikace pravidelným uklízením - využívat stavebních strojů splňujících emisní parametry alespoň EURO 3 a novější - provádět důsledné čištění mechanismů vyjíždějících ze stavby na veřejnou komunikační síť opatření ve fázi provozu - zajistit pravidelné čištění účelových komunikací - po skončení zimního období zajistit očistu komunikací za účelem odstranění posypového materiálu Vydání: 01 22

23 6.4 Benzen Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni 1,6 µg.m -3, tedy cca 32 % imisního limitu (LV = 5 µg.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 17. Obr. 17 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m -3 ] Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují nízkých hodnot (příspěvek průměrné roční koncentrace do 0,022 µg.m -3 ), které s ohledem na stávající úroveň imisní zátěže zásadním způsobem nezmění zatížení zájmového území benzenem. Vydání: 01 23

24 6.5 Benzo(a)pyren Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční koncentrace na úrovni od cca 0,95 do 1,05 ng.m -3, tedy na hranici imisního limitu (LV = 1 ng.m -3 ). Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 18 Obr. 18 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m -3 ] Výpočtem zjištěné příspěvky posuzovaných zdrojů dosahují velmi nízkých hodnot (příspěvek průměrné roční koncentrace do 0,007 ng.m -3 ). S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže nepředpokládáme zásadní změnu imisního zatížení zájmového území benzo(a)pyrenem vlivem záměru. 6.6 Kompenzační opatření Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z 11, odst.(5) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění: Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku (dále jen kompenzační opatření ). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. S ohledem na fakt, že hodnocené zdroje nespadají do tohoto výčtu zdrojů, povinnost kompenzačních opatření není pro tento záměr uložena. Vydání: 01 24

25 7 ZÁVĚR Realizace záměru OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL zásadním způsobem neovlivní stávající imisní zatížení hodnoceného území. Vypočtený příspěvek hodnocených zdrojů znečišťování ovzduší k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého dosahuje do 0,6 % hodnoty příslušného imisního limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 způsobený provozem záměru může za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat v omezeném prostoru do 1,5 % imisního limitu, jeho trvání je přitom omezeno na velmi krátký časový interval. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže nepředpokládáme zásadní změnu zatížení zájmového území touto škodlivinou ani vznik nadlimitních stavů. Vypočtené příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce PM10 dosahují rovněž nízkých hodnot (1 % hodnoty imisního limitu). Včetně započtené předpokládané stávající imisní zátěže nepředpokládáme dosažení hodnot imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM10. Četnost dosažení maximálního příspěvku ke krátkodobé koncentraci je velmi nízká, dochází k ní pouze ve velmi omezeném prostoru. Jedná se o modelaci situace pro nejhorší možný dosažitelný stav, který však v delším časovém úseku nemusí vůbec nastat, proto nepředpokládáme významné ovlivnění celkové imisní situace v území ani navýšení počtu případů překročení imisního limitu v roce vlivem záměru. Po realizaci záměru nepředpokládáme významnou změnu zatížení území ani tuhými znečišťujícími látkami frakce PM2,5 (příspěvek záměru do 0,5 % imisního limitu). Rovněž příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu je velmi nízký (do 0,5 % imisního limitu), proto nepředpokládáme významné ovlivnění stávající imisní zátěže území touto škodlivinou po realizaci záměru ani překročení příslušného imisního limitu. Výpočtově byl dále vyhodnocen příspěvek benzo(a)pyrenu, jehož koncentrace v dotčeném území se ve stávajícím stavu nachází na hranici imisního limitu. Vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci po realizaci uvažovaného záměru je nízký (do 0,7 % imisního limitu) a nedojde tedy ani v případě této škodliviny k významnému zhoršení stávajícího zatížení území vlivem záměru. Závěrem tedy lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší vyvolané realizací posuzovaného záměru nebudou způsobovat významnou změnu kvality ovzduší. Při uvažování stávající pozaďové imisní zátěže v uvažovaném prostoru nepředpokládáme oproti stávajícímu stavu významnou změnu imisní zátěže území. V Brně Zpracoval:.... RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D. držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona. č. 86/2002 Sb. (201/2012 Sb.) MŽP č.j. 1703/780/10/KS Vydání: 01 25

26 8 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ Souhrnná technická zpráva Obytný soubor Komín Triangl, ulice Podveská v Brně ;P.P.Architects s.r.o. a další údaje poskytnuté objednatelem studie. Internetové zdroje Emission Factor Documentation For AP-42, Sections Dostupné z: Vydání: 01 26

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Shrnutí projektu Ostrava, Katowice, Zabrze - červenec 2013 Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI Bc. Linda/5911 04.04..2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ADR s.r.o. Mgr. A. Petr Kolář Libínská 3127/1 15000 Praha 5 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1612672/2012/2/OZP/VI

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL MHD MĚSTA CHOMUTOVA Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2 INFORMACE

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva

Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy Manažerská zpráva Brno, leden 2014 Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ

VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LOKALITĚ PODOMÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Datum: 15. 5. 2014 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Zpracoval: Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Místo: Brno ÚDAJE O ZAKÁZCE

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti

Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko-Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.01610 Příprava meteorologických dat pro zkoumané oblasti Manažerské shrnutí

Více

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová

Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu. Irena Kojanová Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu z pohledu krajského úřadu Irena Kojanová OBSAH Praktické zkušenosti s vyřizováním žádostí o povolení provozu Žádosti o povolení provozu pro

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 14 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře

autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře autor Možnosti měst a obcí při ochraně ovzduší Konkrétní opatření v Táboře Ekonomické nástroje závislé na rozpočtovém určení daní a dalších příjmech obce: finanční podpory přechodu domácností na zásobování

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ostrava 29. června 2010 O projektu Název prioritní osy a oblasti podpory: Posilování dostupnosti, ochrana ŽP

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdroje dat o kvalitě ovzduší a možnosti práce s nimi imise RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. Webové stránky ČHMÚ www.chmi.cz

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015

PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 PROGRAM ZEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE PRAHA CZ01 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Aglomerace Praha CZ01 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány, jména a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 2. 2015 Č.j.: 9639/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014

VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 2010-2014 VYHODNOCENÍ VY SLEDKŮ ME Ř ENÍ ÍMÍSÍ V PŘŮ MYSLOVE ZO NE JÍHLAVA V LETECH 21-214 31. 1. 215 ENVItech Bohemia, s.r.o. Obsah 1 ÚVOD... 2 2 PŮVOD ZNEČIŠTĚNÍ... 3 2.1 EMISE TUHÝCH LÁTEK... 3 2.2 EMISE OXIDŮ

Více

Výsledky I. etapy projektu

Výsledky I. etapy projektu Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Výsledky I. etapy projektu Ing. Jan Koloničny ny Ph.D. 29. června 2010, Ostrava Databáze projektu Čísla: 1805 obcí (název, č.. regionu,

Více

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1

SOU ADNICOV SYST M S-JTSK. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 V KOV SYST M Bpv SOU ADNICOV SYST M S-JTSK 0,000 = xxx,xx m n. m. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: 01 - - 02 03 - - - - Investor: SprÆva elezniłn dopravn cesty, s.o. DlÆd næ 1003/7 110 00 Praha 1 Sdruen

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz

Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Odborný seminář ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Změny legislativy s dopadem na ohlašování agendy ovzduší povinnosti

Více

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Obchodní tiskárny akciová společnost, Plynárenská 233, 280 57 Kolín, IČ: 00013790 2.Popis zařízení a přehled případných

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu / System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko Czeskiego

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší 2008-2009 Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší Popis imisní a emisní situace na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska,

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 3. Souhrnný program opatření a projektů ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO ŠUMPERK EKOTOXA

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O. GEMO Olomouc, spol. s r.o. OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY JUNGHEINRICH (ČR) S.R.O. Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 5472/2015. Michal Fryš/564 602 504 26. 1. 2015 OZPZ 3220/2014 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Vyjádření k oznámení záměru CTPark Brno, Objekt G1, k.ú. Černovice, okr. Brnoměsto ve zjišťovacím řízení

Vyjádření k oznámení záměru CTPark Brno, Objekt G1, k.ú. Černovice, okr. Brnoměsto ve zjišťovacím řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Ke sp.zn.: S-JMK 8263/2014 OŽP/Ber, č.j.: JMK 11415/2014 Naše č.j.: 8-6/2013 V Brně dne 19. února 2014 Vyjádření

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec

Zařízení na zpracování bioodpadu ve Slivenci, parc.č. 1783/21, k.ú. Slivenec HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VIA ALTA a.s. Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Okružní 963 67401 Třebíč Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1424882/2012/1/OZP/VI

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více