Projektový list pro výběr pilotního projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový list pro výběr pilotního projektu"

Transkript

1 Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon Hlavní kontaktní osoba (manažer projektu) Telefon Dotační program Prioritní osa Oblast podpory Název projektu Typ projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru Další partneři Stručný popis projektu (max znaků) Region Orlicko - Třebovsko Ostatní (organizace zřízená obcí, organizace založená obcí, organizace zřízení krajem, organizace založená krajem, zájmové sdružení právnických osob, dobrovolný svazek obcí) Sychrova 16, Ústí nad Orlicí Josef Škeřík, místopředseda svazku obcí Pavel Neumeister, hlavní projektový manažer Regionální operační program NUTS II Severovýchod 1: Rozvoj dopravní infrastruktury 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Cyklostezka Bezpráví Choceň Projekt nezakládající veřejnou podporu a negenerující příjmy NE V projektu je partnerství 10-ti partnerských měst a obcí, na jejichž území vedou nebo v budoucnu povedou cyklostezky. Stvrzeno partnerskou dohodou (podrobněji popsáno v žádosti Benefit v záložce č.7 Partner projektu). Výstupem projektu, jehož realizátorem i provozovatelem bude Region Orlicko Třebovsko, je vybudování cyklostezky Bezpráví Choceň navazující na stávající síť cyklostezek v regionu, propojující města Ústí nad Orlicí a Choceň. Cyklostezka má zajistit bezpečný provoz cyklistické dopravy svedením této dopravy ze silnic II/312 a II/315 a zvýšit atraktivitu pro pravidelné dojíždění do zaměstnání, škol, na úřady, za zábavou i rekreací. Cyklostezka měřící 10km se skládá z 5 170m úplně nové cyklokomunikace využívající polní cesty, z 1 088m nového povrchu na starých asfaltových nevyhovujících cestách a zbývající úseky vedou po stávajících kvalitních asfaltových cestách. Na cyklostezce bude jedno odpočívadlo a 600m velmi frekventovaného úseku u Brandýsa nad Orlicí bude osvětleno. Dobudováním tohoto 10km úseku vznikne ucelená síť 45km cyklostezek se spádovým územím 85 tis.obyvatel.

2 Cíl projektu Jak tento cíl souvisí s cílem oblasti podpory? Výstupy projektu Odůvodnění potřebnosti projektu, jeho inovativnosti a synergického efektu (max znaků) Odůvodnění projektu jako pilotního Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost cyklistické dopravy v Regionu Orlicko - Třebovsko a přilehlém území a zvýšit počet pravidelně dojíždějících občanů, vybudováním 10km úseku cyklostezky Bezpráví - Choceň, která v návaznosti na stávající síť propojí dvě velká města Ústí nad Orlicí a Choceň a vznikne propojená síť cyklostezek o délce 45km. Cílem projektu je snížit počet dopravních nehod v ROT a přilehlém území, přesunutím cyklodopravy ze silnic II/312 a II/315 v úseku Choceň - Ústí nad Orlicí a Choceň - Orlické Podhůří - Žamberk na cyklostezku Choceň - Brandýs nad Orlicí - Orlické Podhůří - Ústí nad Orlicí. Silniční doprava tak bude plynulejší a ubude dopravních nehod typu srážka auta s cyklistou nebo srážka dvou aut při předjíždění cyklisty. Cíle projektu jsou zcela v souladu s globálním cílem ROP SV oblast podpory 1.2 tím, že vybudováním cyklostezky v úseku Bezpráví Choceň se přispěje k zajištění kvalitního standardu dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí. Konkrétně se přispěje k naplnění operačního cíle oblasti podpory 1.2 zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy. Přímé výstupy projektu jsou: - na 10km úseku mezi Bezprávím a Chocní bude vybudováno 6,258km úplně nové cyklostezky, ostatní část cyklostezky povede po stávajících asfaltových cestách - 600m velmi frekventovaného úseku u Brandýsa nad Orlicí bude osvětleno a vybudováno bude i jedno odpočívadlo Výstupy projektu naplňují monitorovací indikátory dané oblasti podpory: Počet zapojených partnerů = 10 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem = 6,258km Region Orlicko - Třebovsko je součástí okresu Ústí nad Orlicí, ze kterého je veškerá silniční doprava svedena po silnicích II/312, II/315 a II/357 na hlavní páteřní komunikaci Pardubického kraje, R35 (E442). Intenzita dopravy na silnicích II.třídy se pohybuje v rozmezí motorových vozidel za den, což je v některých úsecích pro cyklodopravu nebezpečné množství. Z těchto důvodů proto pravidelná cyklistická doprava mezi městy Ústí nad Orlicí a Choceň prakticky neexistuje. V ROT je vybudována síť cyklostezek Č.Třebová-Ústí n.orl., Letohrad- Ústí n.orl.-bezpráví. Její pokračování přes Brandýs n.orl. do Chocně pro bezpečné a pravidelné dojíždění do zaměstnání, škol aj. mezi městy Ústí n.orl. a Choceň je logickým a plánovaným pokračováním. Pro danou oblast podpory podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území, je projekt Cyklostezka Bezpráví Choceň pilotní tím, že doplněním chybějícího 10km úseku v již vytvořené síti cyklostezek, vznikne rázem ucelená síť cyklostezek o celkové délce 45km se spádovým územím 85 tis.obyvatel, což je v Pardubickém kraji jedinečné zázemí pro bezpečnou cyklodopravu. Tímto se výrazným způsobem zlepší dopravní obslužnost území. Projekt je tedy ukázkovým projektem, jak díky partnerské smlouvě zapojených měst a obcí regionu budovat síť cyklostezek, která zlepšuje dopravní obslužnost území tím, že se vhodným propojením větších měst vytvoří sít bezpečných cyklostezek pro pravidelné dojíždění obyvatel za prací a zábavou a zvýší se tak bezpečnost silniční dopravy v daném území.

3 Best practices Koneční uživatelé projektu Místo realizace projektu (obec, okres, kraj) Dopad projektu Soulad s rozvojovými strategiemi Dopad na socioekonomický přínos Dopad na horizontální témata Předpokládaný termín realizace projektu Předpokládané celkové náklady projektu (v Kč) Předpokládané způsobilé náklady projektu (v Kč) Předpokládané nezpůsobilé náklady projektu (v Kč) Projekt cyklostezka Bezpráví Choceň je příkladem dobré praxe jak díky partnerské smlouvě zapojených měst a obcí regionu budovat síť cyklostezek, která zlepšuje dopravní obslužnost území tím, že se vhodným propojením větších měst vytvoří sít bezpečných cyklostezek využívajících i stávající cesty pro pravidelné dojíždění obyvatel za prací a zábavou a zvýší se tak bezpečnost silniční dopravy v daném území. Z realizovaného projektu budou mít prospěch občané dojíždějící za prací, do škol, na úřady i za zábavou. Poptávka vychází ze skutečnosti, že po vybudování cyklostezek Ústí nad Orlicí - Česká Třebová a Ústí nad Orlicí Letohrad se zatraktivnilo pravidelné dojíždění na kole mezi těmito městy s intenzitou cyklodopravy až 1300 cyklistů / den. Z provedené ankety vyplývá, že 87% dotázaných jezdí s oblibou na kole. V úseku Ústí nad Orlicí Choceň se tedy očekává intenzita cyklodopravy až 1000 cyklistů / den. Obec Orlické Podhůří Bezpráví, Brandýs nad Orlicí, Choceň Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj Regionální dopad Ústí nad Orlicí, Orlické Podhůří, Brandýs n. Orl., Choceň, Vysoké Mýto Projekt cyklostezka Bezpráví Choceň je v souladu s: Strategický plán ekonomického rozvoje regionu Orlicko Třebovsko Program rozvoje Pardubického kraje Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (Ministerstvo dopravy) Realizací projektu se řeší problém bezpečnosti provozu cyklistické dopravy, která představuje šetrnou formu dopravní obslužnosti v regionu a vzhledem k tomu, že navazuje a propojuje již vybudovanou síť cyklostezek, má velký regionální význam. Sociální a hospodářské přínosy jsou především ve finanční úspoře všech dojíždějících občanů, ve zlepšení jejich fyzické kondice a zdravotního stavu. Zvýší se atraktivita měst a obcí na trase cyklostezky pro bydlení a podnikání, atraktivita podniků pro pravidelné dojíždění. Rozvoj cyklodopravy jako jedné z nejšetrnějších forem dopravy. Posílení povědomí obyvatel o tomto ekologickém způsobu dopravy, zlepšení vztahu k přírodě a snížení množství aut a hluku v obcích. Snížení dopravních nehod auta s cyklistou. Cykloturistika jako oblíbený způsob udržení dobrého zdraví a aktivní trávení volného času nejen u seniorů a rodin s dětmi. Předpokládaný termín zahájení projektu: Březen 2009 Předpokládaný termín ukončení projektu: Duben ,7 mil. Kč 25,5 mil. Kč 2,2 mil. Kč Předpokládaná struktura financování způsobilých 100% nákladů projektu (v %) Dotace z rozpočtu 74 % Regionální rady Vlastní podíl žadatele 26 %

4 Připravenost projektu Základní formulace projektu (písemná) k územnímu řízení ke stavebnímu povolení Územní rozhodnutí, byla zpracována žádost o dotaci ROP vč. SEH, která obsahuje základní formulace projektu Stavební povolení k zadávacímu řízení, nabylo právní moci, k zadávacímu řízení bude použita DSP Uskutečněné zadávací řízení NE, teprve bude uskutečněno v prosinci 2008 k realizaci stavby Studie ekonomického hodnocení Natura 2000, EIA Jiná úroveň projektové přípravy Zkušenosti předkladatele s jinými dotačními tituly a s finanční podporou z EU Návaznost projektu na jiný Vámi realizovaný projekt NE, právě se zpracovává, byla součástí žádosti o dotaci ROP, bylo provedeno v rámci stavebního řízení SROP Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu projekt Aktivní turistika v Česku celkové náklady 16,6 mil. Kč dotace 15,4 mil. Kč popis: Vytvoření uceleného turistického produktu v rámci ČR pro širokou veřejnost, uvedení marketingové značky Aktivní turistika na trhu cestovního ruchu prostřednictvím pilotní sítě 25 sportovně rekreačních areálů, dále motivační systém soutěží Český bobr a vybavení 10 půjčoven sportovním vybavením SROP Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu Projekt Aktivní turistika na Orlicko Třebovsku Celkové náklady 122 mil. Kč Dotace 103,8 mil. Kč Popis: vybudování 30km cyklostezek v údolí řek, propojující města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Letohrad a obec Orlické Podhůří Bezpráví. Dále byla předmětem projektu výstavba turistické ubytovny s 11 lůžky a zpřístupnění hradu Lanšperk. Projekt navazuje na projekt Aktivní turistika na Orlicko Třebovsku, jehož předmětem bylo vybudování 30km cyklostezek v údolí řek, propojující města Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Letohrad a obec Orlické Podhůří Bezpráví. Dále byla předmětem projektu výstavba turistické ubytovny s 11 lůžky a zpřístupnění hradu Lanšperk.

5 Finanční udržitelnost projektu Institucionální udržitelnost projektu Je popsána ve SEH i v Partnerské smlouvě 10ti města obcí. Provoz cyklostezky a její opravy budou hrazeny z příspěvků partnerských obcí a měst. Provozovatelem cyklostezky bude Region Orlicko - Třebovsko V realizační fázi: Technická koordinace výstavby s bezkolizním provozem a kvalita provedení - V rámci dokumentace pro stavební povolení byl vypracován plán organizace výstavby, který zajistí bezkolizní provoz na komunikaci. Na kvalitní provedení stavby bude dohlížet precizně sestavený realizační tým zahrnující technický a autorský dozor. Dodržení harmonogramu - Základním předpokladem pro eliminaci rizika je pečlivě provedené výběrové řízení s výběrem kvalitního a zodpovědného dodavatele již v přípravné fázi. Zejména je potřeba připravit velice kvalitní zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele. Realizaci stavby je pak třeba důsledně a odborně řídit technickým dozorem (technická kvalita) a autorskými dozory (dodržení projektu a architektonického řešení) a především zajistit kvalitní management projektu. Předpokladem je zajištění managementu realizace projektu ROP hlavním projektovým manažerem, který má zkušenosti s realizací projektů cyklostezek. Rizika projektu V provozní fázi: Zajištění bezkolizního provozu na cyklostezce Při jednání s vlastníky pozemků, byl a bude kladen důraz na ohleduplné využívání cyklostezky, a to jak ve vztahu k ostatním uživatelům cyklostezky, tak vzhledem k samotné stavbě cyklostezky. Cyklostezka bude vybavena dopravním značením. Byl sestaven i provozní řád cyklostezky, který bude umístěn na mnoha vytipovaných místech cyklostezky, aby o něm měli všichni účastníci cyklostezky povědomí. Dále se plánuje umístit v regionálním tisku rubriku Život na cyklostezkách ROT, kde by byli občané území dopadu projektu informováni o důležitých informacích týkajících se mj. ohleduplného chování na cyklostezce a dalších úskalích. Vypořádání se s neočekávanými přírodními vlivy - Kromě toho, že je v provozním řádu popsáno, jak se chovat po těchto přírodních kalamitách a v jarních měsících, tak budou domluveny s vybranou firmou podmínky údržby cyklostezky. Tím, že cyklostezka leží převážně na parcelách dotčených obcí, tak např. po pádu stromu dojde k jeho včasnému odklizení. Na stávajících cyklostezkách již tento systém údržby bezvadně funguje.

6 Souhlasím se zařazením projektu do databáze pilotních projektů Souhlasím s podmínkami uveřejněné výzvy Čestně prohlašuji, že budu k dispozici pro asistenci z projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a budu plnit úkoly ujednané s konzultantem. Zároveň uděluji souhlas s kompletním zveřejněním všech aktivit a výstupů týkajících se pilotního projektu široké veřejnosti a zavazuji se zajistit souhlas se zveřejněním výstupů projektu od všech dotčených dodavatelů (zpracovatelů). Tento souhlas bude přílohou Dohody o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při přípravě / při realizaci a administraci. Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem předkladatele projektu Josef Škeřík, místopředseda svazku Místo a datum Ve Sloupnici, dne Podpis a razítko

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013

Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Prováděcí dokument Regionální operační program NUTS II Jihozápad na období 2007-2013 Verze 3.0 k 16. 6. 2008 revize č. 5 ke dni 10. 2. 2012 OBSAH 1 PRIORITNÍ OSA DOSTUPNOST CENTER... 5 1.1 OBLAST PODPORY

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad

Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením - Vyšehrad Unikátní kód žádosti: 68M1gB 1. Identifikace programu Číslo JPD: Název JPD: Číslo priority: Název priority: Číslo

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více