BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP"

Transkript

1 ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP

2 Obsah / Obecné pokyny / Technické normy a pokyny Obecné pokyny 2 Výrobce 2 Pokyny a doporučení 2 Technické normy a pokyny 2 Obsah balení 3 Důležitá upozornění 3 Montáž a instalace 3, 4 Uvedení do provozu 5 Plnění solárního okruhu 5, 6 Příprava plnění 6, 7 Nastavení 8 Vypouštění a demontáž 8, 9 Náhradní díly 9, 10 Technická data 11 Obecné pokyny Výrobce: BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. Kolbenova 5a Praha 9 tel.: fax.: Pokyny a doporučení Instalace a uvedení zařízení do provozu smí být provedeno pouze kvalifi kovanou osobou (instalatér) v souladu s tímto návodem k instalaci a obsluze. Instalatér přebírá odpovědnost za správné, bezpečné a kompletní uvedení zařízení do provozu. Při instalaci a uvádění zařízení do provozu je třeba dbát na dodržování příslušných platných norem a předpisů. Před a během uvedení zařízení do provozu se musí u veškerých spojů a napojení zkontrolovat těsnost. Další kontrola se musí provést po prvním dosažení požadované teploty 2 v zařízení. Kontrola a údržba musí být prováděna v pravidelných intervalech. Firma Bramac doporučuje pravidelnou roční kontrolu a údržbu zařízení kvalifi kovanou osobou. Pozor! Zařízení obsahuje pojistný tlakový ventil, ze kterého může při poruše nebo přehřátí systému unikat horká pára. Teplota kovových částí může při provozu dosáhnout vysokých teplot. Nebezpečí spálení při dotyku. Součástí zařízení je elektrické čerpadlo (a regulace). Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při neodborné montáži. Upozornění: Minerální olej poškozuje těsnění a těsnící prvky čerpadlové skupiny. Vyvarujte se použití minerálního oleje nebo substancí, které minerální olej obsahují. Technické normy a pokyny Je nutné dodržování platných norem a bez-pečnostních předpisů.

3 Obsah balení / Montáž a instalace Obsah balení Čerpadlová skupina (1ks): Čerpadlová skupina BRG 15/6 bez regulace Čerpadlová skupina BRG 15/6 včetně regulace R1S2 Čerpadlová skupina BRG 15/6 včetně regulace R2S4 Čerpadlová skupina BRG 15/7 bez regulace Čerpadlová skupina zásobníku: Čerpadlová skupina zásobníku BWS Compact Čerpadlová skupina zásobníku CW Compact Hygiene Poznámka: Návod k instalaci a obsluze regulací čerpadlových skupin není součástí této příručky. Důležitá upozornění Čerpadlová skupina musí být instalována s dostatečným odstupem od kolektorů (z důvodu možných velmi vysokých teplot v potrubí)! Vzdálenost musí být dostatečná, aby nedošlo k přehřátí armatur čerpadlové skupiny. Pro montáž a instalaci solárního zařízení platí norma EN Solární zařízení musí být napojeno na hromosvodový systém. Připojení na hromosvodový systém musí provést autorizovaná fi rma v souladu s platnými předpisy vč. provedení revize. Připojení k elektrické síti musí provést odborná fi rma v souladu s platnými předpisy. Montáž a instalace A) Čerpadlová skupina BRG B) Čerpadlová skupina zásobníku 3

4 Montáž a instalace 1. Sundejte přední část izolace čerpadlové skupiny. 2. A) Umístěte čerpadlovou skupinu na požadované místo. Otvory pro přichycení se nachází vedle analogových teploměrů. Vyznačte si na zdi místo pro přichycení. 3. A) Vyvrtejte otvory. Přichycení čerpadlové skupiny se provádí šrouby a hmoždinkami. 2. B) Přichyťte čerpadlovou skupinu na držák zásobníku. 3. B) Zásobník již má připraven držák pro čerpadlovou skupinu. 4. Napojte čerpadlovou skupinu na solární okruh Vstup z kolektorů Výstup do kolektorů Výstup do zásobníku Vstup ze zásobníku Napojení se provádí šroubovanými spoji. Všechny spoje na čerpadlové skupině mají ¾ vnitřní závit. 5. Zkontrolujte tlak v expanzní nádobě a v případě potřeby jej upravte na požadovanou hodnotu. 6. Připojte expanzní nádobu na napojení pod manometrem 1.5 (viz. důležitá upozornění). 7. Zkontrolujte všechny šroubové spoje a po-případě je dotáhněte. Hadice expanzní nádoby vždy směřuje dolů z čerpadlové skupiny. Expanzní nádoba je vždy v takové poloze, aby byla hadice připojena v její horní části. Tímto je dokončena montáž a instalace čerpadlové skupiny. 4

5 Uvedení do provozu / Plnění solárního okruhu Uvedení do provozu Pozor! Armatury zařízení mohou dosahovat teplot přes 100 C. Zařízení se proto nesmí plnit nebo vypouštět při silném slunečním svitu. Z pojistného ventilu při vysokém tlaku v zařízení může unikat horká pára. Z důvodu možného zamrznutí teplosměnného média se k plnění solárního systému používá nemrznoucí kapalina (směs vody, propylenglykolu a dalších přísad). Maximální povolené množství propylenglykolu ve směsi je 50 %. Solární okruh je vhodné plnit až po zprovoznění všech částí instalace (připojení solárního zásobníku na okruh TUV nebo topení a jeho zaplnění vodou). Plnění solárního okruhu Všechna napojení a ventily potřebné pro plnění nebo vypouštění solárního okruhu jsou již součástí čerpadlové skupiny. V případě odstraňování nečistot ze solárního systému je potřeba použít plnící zařízení s odpovídajícím jemným fi ltrem nečistot. Součástí čerpadlové skupiny jsou dva kuželové kohouty s integrovanou zpětnou klapkou. Kohouty se nacházejí pod analogovými teploměry. Zpětná klapka v provozu Normální provoz Zpětná klapka mimo provoz Plnění nebo vypouštění okruhu Kulový ventil uzavřen Revize Čerpadlová skupina je na zpátečce solárního okruhu vybavena separátorem vzduchu (odvzdušňovačem). Pro zaručení bezvadného odvzdušnění solárního okruhu je potřeba, aby rychlost proudění teplosměnného média v separátoru byla nejméně 0,3 m/s. 5

6 Plnění solárního okruhu / Příprava plnění Průměr trubky [mm] Objemový proud při 0,3 m/s Ø vnější Ø vnitřní l/hod l/min ~ 143 ~ 2, ~ 217 ~ 3, ~ 339 ~ 5,7 Separovaný vzduch se hromadí v horní části odvzdušňovače, odkud ho lze ručně odpustit pomocí kohoutku. Pozor! Odpouštěný vzduch může být horký. Po naplnění solárního okruhu je potřeba několikrát odpouštět vzduch ze separátoru (nejlépe několik dnů po sobě). Po úplném odvzdušnění se provádí kontrola jen v delších časových intervalech (dle potřeby). Při odvzdušnění může v solárním okruhu klesnout tlak pod požadovanou hodnotu. Pokud toto nastane, upravte tlak v okruhu dotlakováním. Příprava plnění Solární okruh se plní nemrznoucí kapalinou k tomuto účelu určenou. 1. Odpojte expanzní nádobu, pokud to její výrobce doporučuje. 2. Otevřete kohout na vstupu ze solárního okruhu do polohy s aktivovanou zpětnou klapkou (0, str. 6) [5.2]. 3. Uzavřete zpátečku solárního okruhu (90, str. 7) [1.2]. 4. Ventil [3.1] musí být otevřen (průlis na ventilu je ve svislé poloze). 5. Připojte k čerpadlové skupině plnící zařízení. - Výstup z plnícího zařízení ke kohoutu [1.4]. - Vstup do plnícího zařízení ke kohoutu [3.3]. 6. Otevřete ventil [1.4] a [3.3]. 7. Zapněte plnící zařízení a začněte plnit solární okruh nemrznoucí kapalinou. 8. Při plnění systém odvzdušňujte pomocí výpusti separátoru vzduchu. 9. Takto pokračujte, dokud průtokoměrem neprotéká čistá kapalina bez nečistot a vzdu-chových bublin. 6

7 Příprava plnění 10. Nyní je solární okruh vyplněn čistou nemrznoucí kapalinou bez bublin. Zbývá vyplnit prostor mezi ventily [1.2] a [3.1]. Otevřete ventil [1.2] do polohy se zapnutou zpětnou klapkou (0, str. 6). 11. Uzavřete výpouštěcí kohout [3.3] a natlakujte solární okruh na cca. 5 bar. Tlak v systému se zobrazuje na manometru [1.6]. 12. Uzavřete vstup plnění kohoutem [1.4]. 13. Na manometru ověřte, že nedochází v systému k poklesu tlaku. Případné netěsnosti při poklesu tlaku v systému odstraňte. 14. Snižte tlak v systému výpustním kohoutem [3.3] na požadovanou hodnotu (3 až 3,5 bar při 20 C). 15. Uzavřete plnící [1.4] a vypouštěcí [3.3] otvor krytkou. 16. Čerpadlová skupina je nyní připravena k použití. Ověřte, že ventily [5.2] a [1.2] jsou otevřené a zpětné klapky jsou v provozu. Ventil [3.1] je otevřený, vpustní [1.4] a výpustní [3.3] ventil uzavřený a zajištěný krytkou. Nyní můžete připojit regulaci do sítě. Návod k regulaci není součástí této příručky a je dodáván zároveň s regulací. Po připojení přepněte regulaci na ruční ovládání a nechte běžet čerpadlo solárního okruhu alespoň 15 minut na plný výkon. Znovu odvzdušněte separátor vzduchu a v případě potřeby dotlakujte solární okruh. 7

8 Nastavení Nastavení Při nastavení solárního okruhu je třeba zvolit požadovaný průtok. Nastavte čerpadlo solárního okruhu na nejvyšší výkon. Postupně snižujte výkon čerpadla (3 výkonové stupně), dokud průtokoměr neukazuje vyšší než požadovanou hodnotu průtoku. Hodnotu průtoku, lze pak snížit na přesně požadovanou hodnotu uzavíráním ventilu [3.1]. Nyní můžete nasadit zpět přední izolační kryt čerpadlové skupiny. Poznámka: Doporučený průtok pro solární systémy je 5 l/min (týká se instalací s jedním kolektorem pro integraci do krytiny (BSK4-BSK10) nebo jednoho pole nadstřešních kolektorů (2-6 ks)). Vypouštění a demontáž V případě potřeby vypuštění solární kapaliny ze solárního okruhu postupujte následovně: 1. Vyřaďte z provozu zpětné klapky na vstupu a zpátečce solárního okruhu (ventil [5.2] a [1.2] v poloze 45, str. 6). 2. Připojte tepelně odolnou hadici k výpustnímu ventilu čerpadlové skupiny [3.3]. Pozor: Vypouštěná kapalina může být horká. Nebezpečí opaření. 3. Otevřete vypouštěcí ventil čerpadlové skupiny [3.3]. 4. Otevřete odvzdušnění v nejvyšším místě solárního okruhu. 5. Zachycenou solární kapalinu zlikvidujte. Poznámka: Nakládání se solární kapalinou může podléhat lokálním předpisům. 8

9 Nastavení / Vypouštění a demontáž V případě potřeby demontáže čerpadlové skupiny postupujte následovně: Stáhněte z úchytu kovové svorky. Čerpadlovou skupinu lze poté sundat (Pozor na ostatní připojení!). Náhradní díly Čerpadlová skupina BRG Čerpadlo Wilo Star ST 15/6 ECO Wilo Star ST 15/7 ECO Číslo položky E12319MO E12320MO 9

10 Náhradní díly Čerpadlová skupina zásobníku BWS Compact Čerpadlo Wilo Star ST 15/6 ECO Číslo položky E12319MO Čerpadlová skupina zásobníku CW Compact Hygiene Čerpadlo Wilo Star ST 15/6 ECO Číslo položky E12319MO 10

11 Technická data Technická data Rozměry: Napojení: Provozní data: Součásti: Materiál: Výška (s izolací): 402 mm Šířka (s izolací): 235 mm Hloubka (s izolací): 175 mm Osová vzdálenost úchytek: 100 mm Solární okruh: 3/4 vnitřní závit Expanzní nádoba: 3/4 vnější závit, ploché těsnění Pojistný ventil: 3/4 vnitřní závit Maximální přípustný tlak: PN 10 Maximální provozní teplota: 120 C Krátkodobé zatížení: 160 C, < 15 minut Max. objem propylenglykolu: 50 % Pojistný ventil: 6 bar Manometr: 0 6 bar Zpětná klapka: 2 x 200 mmvs, vypínatelná Armatury: mosaz Těsnění: EPDM Zpětná klapka: modifi kovaný PPS Izolace: EPP, λ = 0,041 W/(m.K) 11

12 BRAMAC střešní systémy spol. s r. o., Kolbenova 5a, Praha 9 T: F: W: I:

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Solární systémy. Technická dokumentace. Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény

Solární systémy. Technická dokumentace. Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény Technická dokumentace Solární systémy Ploché kolektory CFK-1/TopSonF3-1/F3-Q Vakuové trubicové kolektory CRK Absorbéry pro bazény *Hinweis: Jetzt Nachfolgemodell TopSon F3-1 mit noch besseren technischen

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H)

(kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Návod na montáž a provoz Návod na montáž a prevádzku CZ SK (kolektory SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H) Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců teplotechniky pro domácnost (závěsné

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Návod k použití. Model. Lybra

Návod k použití. Model. Lybra Návod k použití Model Lybra Obsah Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté tradice, vývoje a výzkumů,

Více

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI

VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI VARNÝ SPOTŘEBIČ S OHŘÍVAČEM NA PEVNÁ PALIVA TYP 9106 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD K MONTÁŽI TYP 9106 01/2009 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si varný spotřebič na pevná paliva.

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více