Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací k došlé faktuře č od fy Karel Soukup - Esko, Na Cechu 127, Míroá. Chodo na zajištění proozu Městského teleizního ysílání částce ,- Kč, a to: žádost o podrobný rozpis položek kdo nese zodpoědnost za takto ynaložené fin. prostř. od kdy do kdy byla na TV duha ysílána reportáž (cca od ). cena za ýrobu reportáže, za jednotlié ysílání, celkoý počet ysílání této reportáže za období. Dne žadatel přezal odpoěď s informacemi, že služba je objednána jako celek, za tuto službu hradí Město částku Kč bez toho. aby byly ycísloány náklady na jednotlié položky: dále že rozpočet Města každoročně schaluje zastupitelsto města, po jeho schálení je rozpočet rozepsán třídění podle platné rozpočtoé skladby a příkazci operace jsou poté zodpoědní za plnění jednotliých částí rozpočtu, která jim byla podle jejich praconí náplně a ýkonu funkcí přidělena, tomto případě jde o tajemníka MěU. Dále byl žadateli popsán cyklus ýměny ysílání jednotliých pořadu jako týdenní od pátku do pátku následujícího týdne, reportáž ze dne byla tedy ysílána celkem 49x s tím, že yčíslit ýrobu a cenu za jednotlié ysílání konkrétní reportáže není možné, když za fakturoanou částku objednááme celý soubor služeb. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L..1. (dále jen žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií současného i předchozího předpisu k použíání služebních automobilů majetku Města. Žadateli byly dne osobně předány kopie požadoaných dokumentů - Směrnice č. 1/2009 ze dne č. přílohy č. 1, Směrnice č. 03/2008 ze dne č. přílohy č. 1 a 2. Předpis RM č. 03/2007 č. přílohy č. 1 a 2. Město Horní Slako (dále jen Město'') obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace a eškeré doklady k reportáži TY Duha, ysílané týdnu od do Dne žadatel obdržel informaci, že ysílání TV Duha pro město zajišťuje spol. Karel Soukup - esko. Na Cechu 127. Chodo. IČ na základě objednáky na prooz teleizního ysílání měs. říjnu - prosinci 2011 za cenu ,- Kč/měsíc. V ceně je zahrnuto městské ysílání, složené z reportáží z ýznamných událostí, diskuzních. studioých a soutěžních pořadů a dalších projektů. Součástí ceny ja také zajištění ideotextoého ysílání, které kromě informací z karloarského kraje zajišťuje také informace z Horního Slakoa. Dále žadatel obdržel kopie dokumentů - obj. č. 487/1/11/10 ze dne fakturu č (za 10/2011). Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana A. K. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informace e ěci ýběroého řízení na noého dodaatele tepla pro Město Horní Slako a žádost o kopie předložených nabídek a nákladů, započítaných do ýpočtu ceny za GJ za stáajícího dodaatele tepla (spol. BYTY-TEPLO s. r. o.). Dne žadatel osobně přezal kopie nabídek - fy ČEZ Energo. s. r. o.. Praha. Sokoloská uhelná, prání nástupce a.s. Sokolo, Dalkia s. r. o. Mariánské Lázně, Lemiga s. r. o. JeniŠo. a tabulku - přehled nákladů za rok 2010, 2011 a ýhledu od spol. BYTY-TEPLO s. r. o. Horní Slako.

2 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě informace: 1. kdo a proč odstranil číslo protikorupční linky z weboých stránek města 2. kdo dal práo starostce města nosit hornickou uniformu a zda nejde o přestupek, žádost o kopie šech dokladů na zhotoení uniforem č. přeleků, historických kostýmů a masek, pořízených starostkou města, kdo kontroluje užití těchto finančních prostředku 3. o ýši příspěku na oběd poskytoaném zaměstnancům města, jejich jmenný seznam, komu dalšímu se poskytuje jakýkoli příspěek na strau K jednotliým bodům žádosti obdržel žadatel dne informace a kopie dokladů: 1. číslo nebylo odstraněno, stačí do yhledáání zadat sloa protikorupční linka" a odkaz bude yhledán 2. užíání uniforem, symbolů, znaků atd. není obecně práně upraeno, přestupkem by bylo neopráněné nošení ojenského nebo služebního stejnokroje ozbrojených sborů na eřejnosti, město Horní Slako je městem historicky jednoznačně hornickým, proto je užití hornické uniformy plně odůodněno; žadatel přezal kopie faktury č. 2/2011 na zhotoení hornického saka s tím, že jde o jedinou část uniformy, která byla ušita pro starostku města za účelem reprezentace města: faktura byla hrazena z rozpočtu města, následně bylo sako zařazeno do majetku města. Ke kontrole operací při spráě eřejných ýdajů a realizace úhrad došlo ze strany příkazce operace a zaměstnancem zodpoědným za ěcnou spránost - edoucí odboru spráního a nitřních ěcí. sprácem rozpočtu a hlaní účetní, a to dle směrnice tajemníka MěU č. SE/01/ Oběh účetních dokladu. Žadateli byl předán průodní doklad s podpisy, strzujícími průběh kontroly 3. Město hradí zaměstnancům příspěek na strané e ýši 70, - Kč za každý odpracoaný den. další příspěek je poskytoán již pouze důchodcům, starším 75 let bez jiných příjmů a občanům bez rozdílu ěku, kterým je poskytoána pečoatelská služba. Žadatel přezal jmenný seznam zaměstnanců města. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informace, kdo je zodpoědný za obsah informací občanům, kteří se dotazují podle zák. č. 106/1999 Sb.. zda při poskytoání dochází ke lhaní nebo záměrnému neposkytoání informací. Dne přezal žadatel odpoěď se sdělením, že zhledem k možné šíři a rozsahu kladených dotazů není možné, aby šechny odpoědi znal jeden zaměstnanec, který by je obratem poskytl, a proto je každá došlá žádost přidělena k yřízení odboru spránímu a nitřních ěcí. Dotazy podle jejich obsahu jsou následně rozeslány dalším zaměstnancům úřadu, kteří zhledem k praconím náplním a kompetencím poskytnou yřizujícímu úředníkoi poklady pro ypracoání konečné odpoědi žadateli s tím. že při poskytoání informací nedochází ke lhaní nebo záměrnému neposkytnutí informací. Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií a odpoědí na dotazy: kdo nese zodpoědnost za zápisy do knihy jízd od r osobních automobilů V majetku Města Skoda Octaia, Skoda Superb kdo kontroluje zápisy těchto knihách od r kopie zápisů z kontrol kopie knihy jízd ozidla Škodu Suberb za rok 2010 Dne žadatel osobně přezal odpoěď, obsahující následující sdělení, a požadoané kopie materiálů: knihy jízd k osobním autombilům Škoda Octaia (RZ 1K2 5867). Škoda Superb (pů RZ 2K po ztrátě značky noá RZ 2K8 4419) a Škoda Superb (RZ 3K1 4242) ede od roku 2006 starostka

3 města, a to na základě Smlouy o poskytnutí motoroého ozidla k užíáním, uzařené mezi Městem a starostkou města zápisy do knihy jízd jsou předkládány měsíčně ke kontrole a založení referentce odboru majetku a inestic MěU. dále jsou předáány odboru finančnímu k yčíslení úhrady za ujeté kilometry při užíání ozidla k osobním účelům, z této kontroly nejsou pořizoán}' žádné zápisy, žádné další kontroly zápisů knihách jízd r nebyly proáděny předány kopie knihy jízd ozidla Škoda Superb za rok listů formátu A4 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií a odpoědí na dotazy: proč zanikla komise pro obnou a rozoj Městské památkoé zóny. kdo o tom rozhodl mapu se zakreslením hranic MPZ Dne žadatel osobně přezal odpoěď se sdělením, že komise pro obnou a rozoj MPZ znikla roce 2006, její funkční období skončilo dnem zolení noé rady po olbách do obecních zastupitelste, tj Komise jsou iniciatiním a poradním orgánem Rady města, jejich zřízení je práem, nikoli poinností. Zároeň byla žadateli předána požadoaná situace se zakreslením hranic MPZ. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií dokladů e ěci finančního plnění za pronajaté prostory Městského kulturního střediska ze strany pana Tomáše Vlasáka. Dne žadatel přezal kopie dokladů, poskytnutých MěKS a to účetního dokladu ID/0066 (1 strana) a opis deníku pro účet nájem Vlasák (1 strana). Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.. o sobodném přístupu k informacím Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací: Kdo narhl pana Tomáše Vlasáka do funkce člena kontrolního ýboru, proč. nebo se narhl sám? Na základě jakého postupu - principu se stáají občané města členy a předsedy různých placených komisí a ýborů? Na základě jakých parametrů obdržel pan Tomáš Vlasák byt? Nedošlo tomto případě ke korupci? Existuje odpoědný kontrolní orgán, kdo je to? Jak hodláte řešit stáající romské gheto na nám. Republiky Horním Slakoě, jaká nás zde čeká budoucnost? Dne žadatel osobně přezal odpoěď s následujícími informacemi: Pan Tomáš Vlasák byl do funkce člena kontrolního ýboru naržen ítěznou olební stranou ODS. proces zřizoání ýborů a komisí je upraen zák. č. 128/2000 Sb.. o obcích, obsazení funkcí členů komisí a ýborů je pak ýsledkem dohod mezi jejich předsedy a olebními stranami, konečné rozhodnutí je ždy na Zastupitelstu, resp. Radě města Horní Slako proces přiděloání bytů byl již popsán odpoědi na žádost o poskytnutí informace ze dne , je také zeřejněna na weboých stránkách města, konkrétně http^/w.horni-slako.cz/data_upl/ _sb_byty.pdf: pan Tomáš Vlasák splnil podmínky, stanoené Zásadami pro přiděloání a hospodaření s byty majetku Města Horní Slako, schálenými Radou města Horní Slako dne a proto mu byl byt Nad Výtopnou 932/4 přidělen, iz naše odpoěď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle InfZ ze dne zeřejněná na weboých stránkách města konkrétně:

4 73_sb_ pdf Ve ěci přidělení bytu z majetku Města Horní Slako panu Tomáši Vlasákoi ani žádných dalších případech nedošlo a nedochází na radnici města ani na městském úřadu ke korupci. Jako kontrolní orgán města zřídilo Zastupitelsto města Horní Slako kontrolní ýbor, jehož předsedou je pan JUDr. Josef Peroutka, členy jsou - Tomáš Vlasák. Alexandr Těrek. Mgr. Karel Bernard. Ing. Hana Chlupáčkoá. Město Horní Slako nemá prání možnosti, jak oliňoat složení obyatelsta (nemůže omezoat lastníky nemoitostí uzaírání nájemních smlu k užíání bytů nebo domů) ani jak olinit zhled soukromých nemoitostí lokalitě náměstí Republiky Horním Slakoě ani jiných lokalitách města. Lokalitě náměstí Republiky je ěnoána stejná péče. jako jiným lokalitám e městě, a to nejenom běžným úklidem, yřezáním a úpraou zeleně apod.. ale také realizací některých inestičních akcí. V letošním roce byla realizoána akce..reitalizace eřejného prostranstí na náměstí Republiky - staba chodníku", byla postaena noá autobusoá zastáka a neposlední řadě došlo k úpraě zakončení dešťoých sodů Ležnické ulici tak, aby případě příaloých dešťů nedocházelo k ytékání splašků na náměstí. Do budoucna bychom náaznosti na možné dotační tituly rádi pokračoali dalších etapách reitalizace tohoto náměstí. Protože si je Město Horní Slako ědomo možnosti zniku yloučené lokality e městě blízkém okolí náměstí Republiky - ul. Dolní Příkopy čp. 247 až 249, pokusilo se roce 2011 naázat spolupráci s Agenturou pro sociální začleňoání romských lokalitách s cílem začlenit Horní Slako do ýběru deseti obcí a měst. se kterými začne tato Agentura od spolupracoat. Mezi těchto 10 ybraných lokalit nebylo naše město zařazeno. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací, zda byl pan Tomáš Vlasák, zastupitel města Horní Slako placen neboje Městem Horní Slako, jaké ýši a za co. Dne žadatel osobně přezal odpoěď s informacemi, že pan Vlasák byl předcházejícím olebním období od členem kontrolního ýboru. Za ýkon členstí kontrolním ýboru náleží zastupitelstem schálená odměna, která ychází z práního předpisu. Město Horní Slako (dále jen..město"") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel"") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací: kolik žalob podala starostka města jako statutární zástupce Města od r dosud, na koho. proč. s jakým ýsledkem kopie šech písemností, týkajících se ukončení podnikatelské činnosti p. Vlasáka MěKS Horní Slako kopie šech písemností, týkajících se dalších šech pronájmů z majetku Města panu Tomáše Vlasákoi

5 Žadateli byla dne zaslána odpoěď s informacemi, že starostka Města podala od roku 2006 jedno trestní oznámení, týkající se hospodaření MěKS. dále že při zpracoání soukromých práních úkonů (i trestních oznámení) nejsou yužíány služby práníka placeného z rozpočtu města když z eřejných prostředků nelze hradit služby pro soukromé účely. Dále byla žadateli předána kopie ukončení nájemní smlouy nebytoých prostor MěKS Horní Slako panu Vlasákoi spolu s informací, že žádné další pronájmy mimo těch. které Město poskytlo odpoědí č. 2335/2011/HS/OSVV ze dne nebyly mezi Městem a panem Vlasákem uzařeny. Panu Vlasákoi byla při ýpočtu ýše celkoé částky nájemného započítána také částka za užíání společných prostor MěKS (30% základního nájemného - za úklid, údržbu apod. společných částí MěKS - jde o části určené pro společné užíání, zejména chody, schodiště, chodby, rozody tepla, teplé a studené ody, kanalizace, elektřiny apod.). Město Horní Slako (dále jen Město"") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") É Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií šech podkladů, týkajících se noě postaené autobusoé zastáky a noě staěného chodníku na nám. Republiky Horním Slakoě. Dne tak byly žadatel přezal kopie následujících materiálů: ýza k podání nabídky a zadáací dokumentace e ýběroém řízení na eřejnou zakázku malého rozsahu - Reitalizace eřejného prostranstí na náměstí Republiky" Souhlas s proedením ohlášené staby záazné stanoisko odborné yjádření k záměru noého ydlážení technická zpráa yjádření o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce) yjádření o existenci sítě elektronických komunikaci spol. Telefónica 02 staební úpraa chodníku zákres sítí seznam doručených nabídek přihlášky do ýběroého řízení faktury ýpis z usnesení zasedání Rady města Město Horní Slako (dále jen..město"') obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel'1) Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informace o tom. kdo je zodpoědný za edení, průběh a spránost a zápis z V. zasedání zastupitelsta Města dne Dne byly požadoané informace žadateli poskytnuty, žadatel byl odkázán na 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, který řeší soláání a řízení zasedání, torbu zápisu zjednání pak uprauje ustanoení 95 zákona s tím, že byl popsán tento proces rámci jiné odpoědi pod č.j. 2335/2011/HS/OSVV-6 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací mj. o poskytnutí kopií materiálů - účetní uzáěrky - hospodářský ýsledek spol. Technické služby s. r. o., kopii nárhu odměn jednatelům společnosti za 1. pol. 2011; kopii nárhu na poskytnutí odměny jednateli spol. BYTY-TEPLO. s. r. o., kopii nárh na poskytnutí odměny ředitelce DDM a ŠD. Žadateli byli dne poskytnuty kopie materiálů projednání RM jednotliých bodech, dále schálení účetní uzáěrky pro rok 2010 (spol. Technické služby s. r. o.). Zpráa o činnosti a hospodaření společnosti Technické služby Horní Slako, s. r. o., komentář k hospodářskému ýsledku, nárh na ýplatu prémií

6 řediteli též společnosti a nárh na ýplatu odměn jednatelům též společnosti, nárh na poskytnutí odměn ředitelce DDM a ŠD. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací ohledně pořízení služebních osobních automobilů od roku 2006 do r použíání služebních osobních automobilů také pro osobní účely starostkou města Mgr. Vildumetzoou od nástupu do funkce r. 2006, na základě čeho jsou tyto automobily použíány k soukromým účelům starostkou města, jak je toto užíání zpoplatněno, jaké ýši od r r Dne byly žadateli zaslány informace, že požadoaných letech byly Městem pořízeny 2 osobní automobily Škoda Superb, starostka oba ozy (č. dříe zakoupené Škody Octaia Elegance, prodané dne ) použíala pro sou osobní potřebu na základě Smlouy o poskytnutí motoroého ozidla k užíání, uzařené na každý užíaný osobní automobil zlášť. Uedenou smlouou jsou ošetřeny úhrady nákladů za pohonné hmoty, spotřeboané za cesty pro soukromé účely a dále obdržel informaci o ýši jednotliých úhrad. Žadateli byly dále předány kopie následujících materiálu: - Kupní smloua č. 12/08. uzařená mezi Městem Horní Slako a Autoserisem Jiří Sklenář. Sokolo ze dne Škoda Superb - faktura č od fy Jiří Sklenář, Sokolo - prodej osobního automobilu Skoda Superb - Proedení zájemného zápočtu záazků a pohledáek mezi Městem Horní Slako a Autoserisem Jiří Sklenář Sokolo ze dne Výpis z usnesení č. RM 269/13/08 ze zasedání Rady města Horní Slako, konaného dne Výpis z usnesení č. 3/5/II za zasedání Zastupitelsta města Horní Slako, konaného dne Kupní smlouu, eidenční číslo AP VS 11/009 mezi Městem Horní Slako (prodáající) a CARS BAD s. r. o. Karloy Vary (kupující) o koupi ojetého motoroého ozidla ze dne Škoda Superb - Kupní smlouu mezi Městem Horní Slako (kupující) a CARS BAD s. r. o. Karloy Vary (prodáající) ze dne Škoda Superb - Výpis z usnesení č. ZM 11/11/40 ze zasedání Zastupitelsta města Horní Slako, konaného dne Smloua o poskytnutí motoroého ozidla k užíání - Škoda Octaia Elegance - Smloua č. S/053/2008/MR o poskytnutí motoroého ozidla k užíání - Škoda Superb Smloua o poskytnuti motoroého ozidla k užíání - Škoda Superb Město Horní Slako (dále jen,.město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací o ýši yplacených odměn starostce města Mgr. Vildumetzoé od r dále jaké další funkční požitky a jaké ýši požíá z titulu sé funkce od r. 2006, co dále e sé funkci pobírá. Žadateli byli dne podány informace o ýši měsíčních odměn starostky města, při stanoení jejichž ýše je ycházeno z nařízení lády č. 37/2003 Sb., o odměnách za ýkon funkce členům zastupitelste: Z těchto odměn je odáděna řádně daň z příjmu, sociální a zdraotní pojištění. Dále byly žadateli poskytnuty informace o poskytnutých darech dle usnesení RM (dostupné na weboých stránkách města). Starostka Města Horní Slako Mgr. Jana Vildumetzoá dále pobírá po dobu ýkonu sé funkce ošatné e ýši 8 000,- Kč ročně (to podléhá dani z příjmu, dále je z této částky odáděno zdraotní a sociální pojištění: roce 2006 šlo o poměrnou část za část roku e ýši Kč), ze sociálního fondu je yplácen příspěek na straenky e ýši 70,- Kč. A dále byl žadatel informoán, že mimo ýše uedené byl starostce města poskytnut osobní ůz pro osobní potřebu, žádné další finanční nebo nefinanční požitky, ýhody, prémie, odměny nebo dary nebyly Mgr. Janě Vildumetzoé období od roku 2006 do roku 2011 Městem Horní Slako poskytoány nebo ypláceny.

7 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace o ýši odměn Mgr. Vidoru Mandelíkoi za ýkon fce místostarosty, jaké další funkční požitky požíá z titulu sé funkce - od r. 2006; jaké ýši a za co. Žadateli byli dne poskytnuty informace - místostarosta Města Horní Slako Mgr. Vidor Mandelík pobírá za ýkon sé funkce odměnu schálenou zastupitelstem města rozmezí, který určuje prání předpis. Z této odměny je odáděna daň z příjmu a zdraotní pojištění. Dále Rada Města Horní Slako schálila usnesením č. 566/2/10 ze dne poskytnutí peněžitého daru Mgr. Vidoru Mandelíkoi e ýši ,- Kč, a to za plnění úkolů nad rámec poinností místostarosty oblasti organizace a pořádání kulturních akcí e městě, dále že bez nároku na honorář hájil a zastupoal Město Horní Slako e Sazu měst a obcí a Sazu historických měst a obcí. Žádné další finanční nebo nefinanční požitky, ýhody, prémie, odměny nebo dary nebyly Mgr. Vidoru Mandelíkoi období od roku 2006 do roku 2011 Městem Horní Slako poskytoány nebo ypláceny. Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace - seznam nájemců nebytoých prostor budoě MěKS. Poskytnutí eškerých písemností, týkajících se šech pronájmů z majetku Města panu Tomáši Vlasákoi, informací o tom, zda nájemce p. Vlasák plní sé finanční záazky z nájemních smlu yplýající. Žadateli byly dne poskytnuty informace a kopie materiálů: seznam nájemců nebytoých prostor budoě Městského kulturního střediska Horní Slako: - kopii Smlouy o nájmu nebytoých prostor mezi Městským kulturním střediskem Horní Slako a panem Tomášem Vlasákem ze dne kdy lastníkem je Město Horní Slako - kopii Nájemní smlouy k bytoé jednotce č. 4 domě čp. 932, Ulice Nad Výtopnou, mezi Městem Horní Slako (zastoupeným sprání firmou BYT-TEPLO. s. r. o.. Horní Slako) a panem Tomášem Vlasákem ze dne Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Horní Slako, konaného dne Souhlas zřizoatele - k uzaření smlouy o nájmu nebytoých prostor, usnesení č. RM 99/7/11 - kopii materiálu pro jednání Rady města Horní Slako č. 7/2011, bod jednání 10 -Souhlas zřizoatele - k uzaření smlouy o nájmu nebytoých prostor - Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Horní Slako, konaného dne Bytoá komise - zápis č. 6/2010 ze dne přidělení bytů, usnesení č. RM 324/17/10 kopii Zápisu č. 6/2010 ze zasedání bytoé komise ze dne kopii materiálu pro jednání Rady města Horní Slako č. 17/ Bytoá komise -zápis č. 6/2010 ze dne přidělení bytů - kopii materiálu pro jednání rady města č. 9/2009, bod jednání 24 - BYTY-TEPLO. s. r. o. - naýšení nájemného z nebytoých prostor, četně yčíslení ýše nájemného z nebytoých prostor s platností od předložený materiál byl schálen usnesením Rady města Horní Slako č. RM 99/4/09 ze dne A dále bylo žadateli sděleno, že Městu není známo, že by pan Vlasák neplnil sé finanční záazky, yplýající pro něj z ýše uedených nájemních smlu. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace o zolení pana Tomáše Vlasáka za člena kontrolního ýboru roce 2006 a 2010 zastupitelstem města, jaké jsou stanoeny podmínky pro zolení. Žadateli byla dne poskytnuta odpoěď s informacemi, že roce 2006 schálilo zastupitelsto města složení kontrolního ýboru na I. řádném zasedání dne usnesením č. 6/12/1. roce 2010 zolilo zastupitelsto pana Tomáše Vlasáka za člena kontrolního ýboru na sém I. řádném zasedání dne , usnesení č. ZM 1/10/88. Pro zolení občana do ýborů, zřizoaných zastupitelstem obce nejsou stanoeny žádné podmínky, nic tedy nebránilo zolení pana Vlasáka do funkce člena tohoto ýboru.

8 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě informace, zda byl pan Vlasák projednáán přestupkoou komisí Města Horní Slako, jaké musel splňoat podmínky pro přidělení bytu. zda je placen Městem Horní Slako, za co, jaká šechna finanční plnění pobíral od r dosud. Dále kdo další mimo starostky města použíal osobní automobil Škoda Superb RZ 2 K za jakým účelem. Žadateli byli dne předány informace, že pan Tomáš Vlasák nebyl projednáán komisí pro projednáání přestupků Města Horní Slako, byl mu přidělen byt z rozhodnutí Rady města Horní Slako usnesením č. RM 324/17/10, když splnil podmínky, stanoené Zásadách pro přiděloání a hospodaření s byty majetku města, schálené Radou města dne s tím, že přesný postup procesu přiděloání bytů jsme žadateli již předali odpoědi na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne sdělením čj. 2772/2010/HS/OSVV-3 ze dne , které si osobně přezal dne Dále že to. zda byl pan Tomáš Vlasák placen Městem Horní Slako, kdy, jaké ýši a za co, jsme žadateli poskytli jako odpoěď na žádost o poskytnutí informací ze dne čj. 2181/201 l/hs/osvv-7 ze dne kterou si osobně přezal dne s tím, že mimo Vám již předaná finanční plnění pobíral pan Vlasák od Města Horní Slako ještě cestoné - roce 2010 e ýši Kč. roce 2011 e ýši Kč, a že mimo uedené období (tedy ) neposkytoalo Město Horní Slako panu Tomáši Vlasákoi žádné finanční nebo nefinanční plnění. Dále že osobní automobil Škoda Superb RZ 2 K byl pořízen jako služební, použíala ho tedy nejenom starostka města, ale také zastupitelé města (mezi nimi také pan Tomáš Vlasák), tajemník a zaměstnanci městského úřadu dle potřeby za účelem plnění poinností, yplýajících ze zolení do zastupitelsta města, případně služebních poinností edoucího a zaměstnanců úřadu. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace o ýši finančního či nefinančního plnění panu Tomáši Vlasákoi, zastupiteli města, letech , zda byla tato plnění před poskytnutím zdaněna. Dne byly žadateli poskytnuty informace, že pan Vlasák byl předcházejícím olebním období od členem kontrolního ýboru. Za ýkon členstí kontrolním ýboru mu dle usnesení Zastupitelsta města. Dále pak informace, že z odměny za členstí kontrolním ýboru byla odáděna daň. z odměny za ýkon funkce člena zastupitele je odáděna daň a současně zdraotní pojištění a, že žádné další finanční ani nefinanční plnění ůči panu Tomáši Vlasákoi nebyla letech Městem Horní Slako poskytnuta. Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií - příloh zápisů o činnosti komise pro obnou MPZ od do Dne byl žadateli předány tyto kopie - fotodokumentace k zápisům o činnosti komise ze dne a poskytnuty.

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice Obecně záazná yhláška obce Tuchoměřice č. 7 / 2004 o místním poplatku za užíání eřejného prostranstí Zastupitelsto obce Tuchoměřice schálilo dne 8.12.2004 podle ustanoení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy:

KUJCP01AHBXK /& 2* ČI. V. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty, odst. 3 ve znění Smlouvy: /& 2* KUJCP01AHBXK Smloua o záazku eřejné služby k zajištění základní dopraní obslužnosti Jihočeského kraje linkoou osobní dopraou č. 010/09/56/00/06 (dodatek č. 6) uzařená mezi smluními stranami: 1. JIHOČESKÝ

Více

ZÁPIS č. 30. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin v penzionu.stará Vápenka" na Javorné

ZÁPIS č. 30. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin v penzionu.stará Vápenka na Javorné I ZÁPIS č. 30 ze zasedání zastupitelsta městyse Čachro, konaného dne 28.11.2013 od 19.00 hodin penzionu.stará Vápenka" na Jaorné Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisoatelka: Anna Vítocoá Oěřoatelé

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

ZÁPIS č. 21. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin na Javomé v.penzionu U Silnice"

ZÁPIS č. 21. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin na Javomé v.penzionu U Silnice ZÁPIS č. 21 ze zasedání zastupitelsta městyse Čachro, konaného dne 6.12.2012 od 19.00 hodin na Jaomé.Penzionu U Silnice" Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisoatelka: A. Vítocoá Oěřoatelé zápisu:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová Jedná se o upraenou erzi z důodu dodržení přiměřenosti rozsahu zeřejňoaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat a o změně některých zákonů, e znění pozdějších předpisů. č. 1060 Rada

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřená mezi Smloua č.2011/220 Smloua o poskytnutí účeloé neinestiční dotace uzařená mezi Městem Poděbrady, se sídlem Jiřího nám. 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupeným PhDr. Ladislaem Langrem, starostou města IČ: 00239640

Více

Obec Hvězdonice

Obec Hvězdonice Obec Hězdonice Zápis a usnesení ustanoujícího 14.10.2015 zasedání ZO ze dne Přítomni: pí Kuželkoá, p ing Miiler Jiří, Skoda, Safránek,Volf, Polášek, Vejoda. Omlueni: Hosté: pí Skodoá, Pešatoá, Urbanoá,

Více

Usnesení. ze 44. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. března 2014 od 15,30 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech

Usnesení. ze 44. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. března 2014 od 15,30 hod. v kanceláři starosty na MěÚ v Podbořanech Usnesení ze 44. zasedání Rady města Podbořany, které se konalo dne 5. března 2014 od 15,30 hod. kanceláři starosty na MěÚ Podbořanech Přítomni: Mgr. Reindl, Ing. Honzl, Ing. Čerňanský, MUDr. Záhorský,

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 11. 03. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICK r r KRAJE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2012-2016 Česká strana sociálně demokratická (dále jen "ČSSD"), zastoupená JUDr Martinem Netolickm PhD, lídrem kandidátní listiny pro

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje

/ Krajský úřad Jihomoravského kraje / Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69702/2014 OKP Č. j.: JMK 69702/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 06. 10. 2015 od 13.00 hodin v kanceláři

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r r 4"' i < f tri l PARDUBICKY KRAJ IP < - -Wť' ( Krajský úřad ÍÍ> Kancelář hejtmana >'< -D04- DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r y VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2016-2020 Česká strana sociálně demokratická

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.:" Č. j.: KUJI 28915/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná hospodaření se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.04.2015 čís. 0046/ZMOb-MH/1418/5-0051/ZMOb-MH/1418/5 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 6. zasedání Rady města, konaného dne 25. 02. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 28. zasedání Rady města, konaného dne 08. 10. 2014 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014

ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 ze 183. schůze Rady města Rumburk, konané dne 25. září 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 2803/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 183. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod.

U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne v kanceláři starostky města od hod. U s n e s e n í ze 20. řádného jednání Rady města Nové Sedlo, které se konalo dne 23. 11. 2016 v kanceláři starostky města od 15.00 hod. Usnesení č. 408/2016: RM bere na vědomí Zprávu o poskytování služeb

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 14 Rada města schaluje změnu staby před dokončením CFS Česká Třeboá - logistický areál se skladoou halou, dle koordinačního situačního ýkresu - I. etapa, č. ýkresu 0- PR-7534-1, na základě žádosti společnosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 18. zasedání Rady města, konaného dne 14. 07. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 12. 02. 2014 od 14.00 hodin v zasedací místnosti starosty města na Městském úřadě v Horním

Více

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016

PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 PROGRAM MĚSTA FULNEKU URČENÝ K FINANCOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JAKO SLUŽBY SOCIÁLNÍ NA ROK 2016 I. Název programu Program města Fulneku určený k financování poskytování pečovatelské služby

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 62. zasedání dne 4. ledna 2017 Číslo jednací zápisu: MCH 22/2017 Číslo spisu jednání: 20/2017/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 13:00

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10987/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ (anonymizované) z 17. zasedání Rady města, konaného dne od hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově

USNESENÍ (anonymizované) z 17. zasedání Rady města, konaného dne od hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované) z 17. zasedání Rady města, konaného dne 04. 06. 2014 od 14.00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově Přítomni:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Kupní smlouva na dodávku lancet, bezpečnostních a testovacích proužků pro glukometry uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva na dodávku lancet, bezpečnostních a testovacích proužků pro glukometry uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smloua na dodáku lancet, bezpečnostních a testoacích proužků pro glukometry uzařená níže uedeného dne, měsíce a roku mezi: lancet 1. Kupující Nemocnice Břecla, příspěkoá organizace se sídlem: U Nemocnice

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 21. zasedání Rady města, konaného dne 26. 08. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 37. zasedání Rady města, konaného dne 30. 12. 2014 od 12.00 hodin v Lokti

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 23. zasedání Rady města, konaného dne 23. 09. 2015 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 201/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 192 ze dne 22.03.2016 Zásady poskytování dotací mimo vyhlášené dotační programy městské části Praha 3 Zastupitelstvo

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA - TECHNICKÁ Č ETA - organizační složky města EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2001

ZŘIZOVACÍ LISTINA - TECHNICKÁ Č ETA - organizační složky města EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2001 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2001 organizační složky města - TECHNICKÁ Č ETA - M ě sto Bakov nad Jizerou podle ustanovení 35 odst.2, 84 odst. 2, písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 28. zasedání Rady města, konaného dne 28. 12. 2016 od 12.00 hodin v Lokti

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Č.j.: 263/KN/12 KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál

Usn.č. 38/02 1) Usn.č. 38/02 2) Doprovodné stavební práce na realizaci projektu Zřízení základní umělecké školy : RMě projednala předložený materiál USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 30. zasedání Rady města, konaného dne 22. 10. 2014 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

I kontrola I u PROTOKOL. I. Kontrolované doklady: JID: 26806/2013/MMJ Č.j.: MMJ/T/367/2013. Výtisk Č. 1

I kontrola I u PROTOKOL. I. Kontrolované doklady: JID: 26806/2013/MMJ Č.j.: MMJ/T/367/2013. Výtisk Č. 1 I kontrola I u JID: 26806/2013/MMJ Č.j.: MMJ/T/367/2013 Výtisk Č. 1 PROTOKOL o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 9 odst. 2 a 13 odst. 1 zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. číslo 601/48/09 ze dne 16.12.2009 USNESENÍ. Městské části Praha - Běchovice. číslo 602/48/09 ze dne 16.12.2009

USNESENÍ. číslo 601/48/09 ze dne 16.12.2009 USNESENÍ. Městské části Praha - Běchovice. číslo 602/48/09 ze dne 16.12.2009 číslo 601/48/09 k návrhu na schválení programu jednání 48. zasedání ZMČ I. SCHVALUJE a) program 48. zasedání ZMČ starosta místostarosta číslo 602/48/09 k návrhu na změnu směrnice č. 16 ze dne 11.3.2005

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) ze 4. zasedání Rady města, konaného dne 24. 02. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2009 v zasedací místnosti MěÚ

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

2.15. VZP-17/2013 léčebně

2.15. VZP-17/2013 léčebně 2.15. VZP-17/2013 léčebně Základní praidla pro poskytoání léčebně rehabilitační péče odborných léčebnách pro dospělé s OD 00022 (dále jen léčebna) jsou uedena platných práních předpisech. Zdraotní péči

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více