Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací k došlé faktuře č od fy Karel Soukup - Esko, Na Cechu 127, Míroá. Chodo na zajištění proozu Městského teleizního ysílání částce ,- Kč, a to: žádost o podrobný rozpis položek kdo nese zodpoědnost za takto ynaložené fin. prostř. od kdy do kdy byla na TV duha ysílána reportáž (cca od ). cena za ýrobu reportáže, za jednotlié ysílání, celkoý počet ysílání této reportáže za období. Dne žadatel přezal odpoěď s informacemi, že služba je objednána jako celek, za tuto službu hradí Město částku Kč bez toho. aby byly ycísloány náklady na jednotlié položky: dále že rozpočet Města každoročně schaluje zastupitelsto města, po jeho schálení je rozpočet rozepsán třídění podle platné rozpočtoé skladby a příkazci operace jsou poté zodpoědní za plnění jednotliých částí rozpočtu, která jim byla podle jejich praconí náplně a ýkonu funkcí přidělena, tomto případě jde o tajemníka MěU. Dále byl žadateli popsán cyklus ýměny ysílání jednotliých pořadu jako týdenní od pátku do pátku následujícího týdne, reportáž ze dne byla tedy ysílána celkem 49x s tím, že yčíslit ýrobu a cenu za jednotlié ysílání konkrétní reportáže není možné, když za fakturoanou částku objednááme celý soubor služeb. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L..1. (dále jen žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií současného i předchozího předpisu k použíání služebních automobilů majetku Města. Žadateli byly dne osobně předány kopie požadoaných dokumentů - Směrnice č. 1/2009 ze dne č. přílohy č. 1, Směrnice č. 03/2008 ze dne č. přílohy č. 1 a 2. Předpis RM č. 03/2007 č. přílohy č. 1 a 2. Město Horní Slako (dále jen Město'') obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace a eškeré doklady k reportáži TY Duha, ysílané týdnu od do Dne žadatel obdržel informaci, že ysílání TV Duha pro město zajišťuje spol. Karel Soukup - esko. Na Cechu 127. Chodo. IČ na základě objednáky na prooz teleizního ysílání měs. říjnu - prosinci 2011 za cenu ,- Kč/měsíc. V ceně je zahrnuto městské ysílání, složené z reportáží z ýznamných událostí, diskuzních. studioých a soutěžních pořadů a dalších projektů. Součástí ceny ja také zajištění ideotextoého ysílání, které kromě informací z karloarského kraje zajišťuje také informace z Horního Slakoa. Dále žadatel obdržel kopie dokumentů - obj. č. 487/1/11/10 ze dne fakturu č (za 10/2011). Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana A. K. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informace e ěci ýběroého řízení na noého dodaatele tepla pro Město Horní Slako a žádost o kopie předložených nabídek a nákladů, započítaných do ýpočtu ceny za GJ za stáajícího dodaatele tepla (spol. BYTY-TEPLO s. r. o.). Dne žadatel osobně přezal kopie nabídek - fy ČEZ Energo. s. r. o.. Praha. Sokoloská uhelná, prání nástupce a.s. Sokolo, Dalkia s. r. o. Mariánské Lázně, Lemiga s. r. o. JeniŠo. a tabulku - přehled nákladů za rok 2010, 2011 a ýhledu od spol. BYTY-TEPLO s. r. o. Horní Slako.

2 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě informace: 1. kdo a proč odstranil číslo protikorupční linky z weboých stránek města 2. kdo dal práo starostce města nosit hornickou uniformu a zda nejde o přestupek, žádost o kopie šech dokladů na zhotoení uniforem č. přeleků, historických kostýmů a masek, pořízených starostkou města, kdo kontroluje užití těchto finančních prostředku 3. o ýši příspěku na oběd poskytoaném zaměstnancům města, jejich jmenný seznam, komu dalšímu se poskytuje jakýkoli příspěek na strau K jednotliým bodům žádosti obdržel žadatel dne informace a kopie dokladů: 1. číslo nebylo odstraněno, stačí do yhledáání zadat sloa protikorupční linka" a odkaz bude yhledán 2. užíání uniforem, symbolů, znaků atd. není obecně práně upraeno, přestupkem by bylo neopráněné nošení ojenského nebo služebního stejnokroje ozbrojených sborů na eřejnosti, město Horní Slako je městem historicky jednoznačně hornickým, proto je užití hornické uniformy plně odůodněno; žadatel přezal kopie faktury č. 2/2011 na zhotoení hornického saka s tím, že jde o jedinou část uniformy, která byla ušita pro starostku města za účelem reprezentace města: faktura byla hrazena z rozpočtu města, následně bylo sako zařazeno do majetku města. Ke kontrole operací při spráě eřejných ýdajů a realizace úhrad došlo ze strany příkazce operace a zaměstnancem zodpoědným za ěcnou spránost - edoucí odboru spráního a nitřních ěcí. sprácem rozpočtu a hlaní účetní, a to dle směrnice tajemníka MěU č. SE/01/ Oběh účetních dokladu. Žadateli byl předán průodní doklad s podpisy, strzujícími průběh kontroly 3. Město hradí zaměstnancům příspěek na strané e ýši 70, - Kč za každý odpracoaný den. další příspěek je poskytoán již pouze důchodcům, starším 75 let bez jiných příjmů a občanům bez rozdílu ěku, kterým je poskytoána pečoatelská služba. Žadatel přezal jmenný seznam zaměstnanců města. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informace, kdo je zodpoědný za obsah informací občanům, kteří se dotazují podle zák. č. 106/1999 Sb.. zda při poskytoání dochází ke lhaní nebo záměrnému neposkytoání informací. Dne přezal žadatel odpoěď se sdělením, že zhledem k možné šíři a rozsahu kladených dotazů není možné, aby šechny odpoědi znal jeden zaměstnanec, který by je obratem poskytl, a proto je každá došlá žádost přidělena k yřízení odboru spránímu a nitřních ěcí. Dotazy podle jejich obsahu jsou následně rozeslány dalším zaměstnancům úřadu, kteří zhledem k praconím náplním a kompetencím poskytnou yřizujícímu úředníkoi poklady pro ypracoání konečné odpoědi žadateli s tím. že při poskytoání informací nedochází ke lhaní nebo záměrnému neposkytnutí informací. Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií a odpoědí na dotazy: kdo nese zodpoědnost za zápisy do knihy jízd od r osobních automobilů V majetku Města Skoda Octaia, Skoda Superb kdo kontroluje zápisy těchto knihách od r kopie zápisů z kontrol kopie knihy jízd ozidla Škodu Suberb za rok 2010 Dne žadatel osobně přezal odpoěď, obsahující následující sdělení, a požadoané kopie materiálů: knihy jízd k osobním autombilům Škoda Octaia (RZ 1K2 5867). Škoda Superb (pů RZ 2K po ztrátě značky noá RZ 2K8 4419) a Škoda Superb (RZ 3K1 4242) ede od roku 2006 starostka

3 města, a to na základě Smlouy o poskytnutí motoroého ozidla k užíáním, uzařené mezi Městem a starostkou města zápisy do knihy jízd jsou předkládány měsíčně ke kontrole a založení referentce odboru majetku a inestic MěU. dále jsou předáány odboru finančnímu k yčíslení úhrady za ujeté kilometry při užíání ozidla k osobním účelům, z této kontroly nejsou pořizoán}' žádné zápisy, žádné další kontroly zápisů knihách jízd r nebyly proáděny předány kopie knihy jízd ozidla Škoda Superb za rok listů formátu A4 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií a odpoědí na dotazy: proč zanikla komise pro obnou a rozoj Městské památkoé zóny. kdo o tom rozhodl mapu se zakreslením hranic MPZ Dne žadatel osobně přezal odpoěď se sdělením, že komise pro obnou a rozoj MPZ znikla roce 2006, její funkční období skončilo dnem zolení noé rady po olbách do obecních zastupitelste, tj Komise jsou iniciatiním a poradním orgánem Rady města, jejich zřízení je práem, nikoli poinností. Zároeň byla žadateli předána požadoaná situace se zakreslením hranic MPZ. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií dokladů e ěci finančního plnění za pronajaté prostory Městského kulturního střediska ze strany pana Tomáše Vlasáka. Dne žadatel přezal kopie dokladů, poskytnutých MěKS a to účetního dokladu ID/0066 (1 strana) a opis deníku pro účet nájem Vlasák (1 strana). Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.. o sobodném přístupu k informacím Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací: Kdo narhl pana Tomáše Vlasáka do funkce člena kontrolního ýboru, proč. nebo se narhl sám? Na základě jakého postupu - principu se stáají občané města členy a předsedy různých placených komisí a ýborů? Na základě jakých parametrů obdržel pan Tomáš Vlasák byt? Nedošlo tomto případě ke korupci? Existuje odpoědný kontrolní orgán, kdo je to? Jak hodláte řešit stáající romské gheto na nám. Republiky Horním Slakoě, jaká nás zde čeká budoucnost? Dne žadatel osobně přezal odpoěď s následujícími informacemi: Pan Tomáš Vlasák byl do funkce člena kontrolního ýboru naržen ítěznou olební stranou ODS. proces zřizoání ýborů a komisí je upraen zák. č. 128/2000 Sb.. o obcích, obsazení funkcí členů komisí a ýborů je pak ýsledkem dohod mezi jejich předsedy a olebními stranami, konečné rozhodnutí je ždy na Zastupitelstu, resp. Radě města Horní Slako proces přiděloání bytů byl již popsán odpoědi na žádost o poskytnutí informace ze dne , je také zeřejněna na weboých stránkách města, konkrétně http^/w.horni-slako.cz/data_upl/ _sb_byty.pdf: pan Tomáš Vlasák splnil podmínky, stanoené Zásadami pro přiděloání a hospodaření s byty majetku Města Horní Slako, schálenými Radou města Horní Slako dne a proto mu byl byt Nad Výtopnou 932/4 přidělen, iz naše odpoěď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle InfZ ze dne zeřejněná na weboých stránkách města konkrétně:

4 73_sb_ pdf Ve ěci přidělení bytu z majetku Města Horní Slako panu Tomáši Vlasákoi ani žádných dalších případech nedošlo a nedochází na radnici města ani na městském úřadu ke korupci. Jako kontrolní orgán města zřídilo Zastupitelsto města Horní Slako kontrolní ýbor, jehož předsedou je pan JUDr. Josef Peroutka, členy jsou - Tomáš Vlasák. Alexandr Těrek. Mgr. Karel Bernard. Ing. Hana Chlupáčkoá. Město Horní Slako nemá prání možnosti, jak oliňoat složení obyatelsta (nemůže omezoat lastníky nemoitostí uzaírání nájemních smlu k užíání bytů nebo domů) ani jak olinit zhled soukromých nemoitostí lokalitě náměstí Republiky Horním Slakoě ani jiných lokalitách města. Lokalitě náměstí Republiky je ěnoána stejná péče. jako jiným lokalitám e městě, a to nejenom běžným úklidem, yřezáním a úpraou zeleně apod.. ale také realizací některých inestičních akcí. V letošním roce byla realizoána akce..reitalizace eřejného prostranstí na náměstí Republiky - staba chodníku", byla postaena noá autobusoá zastáka a neposlední řadě došlo k úpraě zakončení dešťoých sodů Ležnické ulici tak, aby případě příaloých dešťů nedocházelo k ytékání splašků na náměstí. Do budoucna bychom náaznosti na možné dotační tituly rádi pokračoali dalších etapách reitalizace tohoto náměstí. Protože si je Město Horní Slako ědomo možnosti zniku yloučené lokality e městě blízkém okolí náměstí Republiky - ul. Dolní Příkopy čp. 247 až 249, pokusilo se roce 2011 naázat spolupráci s Agenturou pro sociální začleňoání romských lokalitách s cílem začlenit Horní Slako do ýběru deseti obcí a měst. se kterými začne tato Agentura od spolupracoat. Mezi těchto 10 ybraných lokalit nebylo naše město zařazeno. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací, zda byl pan Tomáš Vlasák, zastupitel města Horní Slako placen neboje Městem Horní Slako, jaké ýši a za co. Dne žadatel osobně přezal odpoěď s informacemi, že pan Vlasák byl předcházejícím olebním období od členem kontrolního ýboru. Za ýkon členstí kontrolním ýboru náleží zastupitelstem schálená odměna, která ychází z práního předpisu. Město Horní Slako (dále jen..město"") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel"") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací: kolik žalob podala starostka města jako statutární zástupce Města od r dosud, na koho. proč. s jakým ýsledkem kopie šech písemností, týkajících se ukončení podnikatelské činnosti p. Vlasáka MěKS Horní Slako kopie šech písemností, týkajících se dalších šech pronájmů z majetku Města panu Tomáše Vlasákoi

5 Žadateli byla dne zaslána odpoěď s informacemi, že starostka Města podala od roku 2006 jedno trestní oznámení, týkající se hospodaření MěKS. dále že při zpracoání soukromých práních úkonů (i trestních oznámení) nejsou yužíány služby práníka placeného z rozpočtu města když z eřejných prostředků nelze hradit služby pro soukromé účely. Dále byla žadateli předána kopie ukončení nájemní smlouy nebytoých prostor MěKS Horní Slako panu Vlasákoi spolu s informací, že žádné další pronájmy mimo těch. které Město poskytlo odpoědí č. 2335/2011/HS/OSVV ze dne nebyly mezi Městem a panem Vlasákem uzařeny. Panu Vlasákoi byla při ýpočtu ýše celkoé částky nájemného započítána také částka za užíání společných prostor MěKS (30% základního nájemného - za úklid, údržbu apod. společných částí MěKS - jde o části určené pro společné užíání, zejména chody, schodiště, chodby, rozody tepla, teplé a studené ody, kanalizace, elektřiny apod.). Město Horní Slako (dále jen Město"") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") É Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií šech podkladů, týkajících se noě postaené autobusoé zastáky a noě staěného chodníku na nám. Republiky Horním Slakoě. Dne tak byly žadatel přezal kopie následujících materiálů: ýza k podání nabídky a zadáací dokumentace e ýběroém řízení na eřejnou zakázku malého rozsahu - Reitalizace eřejného prostranstí na náměstí Republiky" Souhlas s proedením ohlášené staby záazné stanoisko odborné yjádření k záměru noého ydlážení technická zpráa yjádření o existenci energetického zařízení spol. ČEZ Distribuce) yjádření o existenci sítě elektronických komunikaci spol. Telefónica 02 staební úpraa chodníku zákres sítí seznam doručených nabídek přihlášky do ýběroého řízení faktury ýpis z usnesení zasedání Rady města Město Horní Slako (dále jen..město"') obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel'1) Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informace o tom. kdo je zodpoědný za edení, průběh a spránost a zápis z V. zasedání zastupitelsta Města dne Dne byly požadoané informace žadateli poskytnuty, žadatel byl odkázán na 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, který řeší soláání a řízení zasedání, torbu zápisu zjednání pak uprauje ustanoení 95 zákona s tím, že byl popsán tento proces rámci jiné odpoědi pod č.j. 2335/2011/HS/OSVV-6 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací mj. o poskytnutí kopií materiálů - účetní uzáěrky - hospodářský ýsledek spol. Technické služby s. r. o., kopii nárhu odměn jednatelům společnosti za 1. pol. 2011; kopii nárhu na poskytnutí odměny jednateli spol. BYTY-TEPLO. s. r. o., kopii nárh na poskytnutí odměny ředitelce DDM a ŠD. Žadateli byli dne poskytnuty kopie materiálů projednání RM jednotliých bodech, dále schálení účetní uzáěrky pro rok 2010 (spol. Technické služby s. r. o.). Zpráa o činnosti a hospodaření společnosti Technické služby Horní Slako, s. r. o., komentář k hospodářskému ýsledku, nárh na ýplatu prémií

6 řediteli též společnosti a nárh na ýplatu odměn jednatelům též společnosti, nárh na poskytnutí odměn ředitelce DDM a ŠD. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací ohledně pořízení služebních osobních automobilů od roku 2006 do r použíání služebních osobních automobilů také pro osobní účely starostkou města Mgr. Vildumetzoou od nástupu do funkce r. 2006, na základě čeho jsou tyto automobily použíány k soukromým účelům starostkou města, jak je toto užíání zpoplatněno, jaké ýši od r r Dne byly žadateli zaslány informace, že požadoaných letech byly Městem pořízeny 2 osobní automobily Škoda Superb, starostka oba ozy (č. dříe zakoupené Škody Octaia Elegance, prodané dne ) použíala pro sou osobní potřebu na základě Smlouy o poskytnutí motoroého ozidla k užíání, uzařené na každý užíaný osobní automobil zlášť. Uedenou smlouou jsou ošetřeny úhrady nákladů za pohonné hmoty, spotřeboané za cesty pro soukromé účely a dále obdržel informaci o ýši jednotliých úhrad. Žadateli byly dále předány kopie následujících materiálu: - Kupní smloua č. 12/08. uzařená mezi Městem Horní Slako a Autoserisem Jiří Sklenář. Sokolo ze dne Škoda Superb - faktura č od fy Jiří Sklenář, Sokolo - prodej osobního automobilu Skoda Superb - Proedení zájemného zápočtu záazků a pohledáek mezi Městem Horní Slako a Autoserisem Jiří Sklenář Sokolo ze dne Výpis z usnesení č. RM 269/13/08 ze zasedání Rady města Horní Slako, konaného dne Výpis z usnesení č. 3/5/II za zasedání Zastupitelsta města Horní Slako, konaného dne Kupní smlouu, eidenční číslo AP VS 11/009 mezi Městem Horní Slako (prodáající) a CARS BAD s. r. o. Karloy Vary (kupující) o koupi ojetého motoroého ozidla ze dne Škoda Superb - Kupní smlouu mezi Městem Horní Slako (kupující) a CARS BAD s. r. o. Karloy Vary (prodáající) ze dne Škoda Superb - Výpis z usnesení č. ZM 11/11/40 ze zasedání Zastupitelsta města Horní Slako, konaného dne Smloua o poskytnutí motoroého ozidla k užíání - Škoda Octaia Elegance - Smloua č. S/053/2008/MR o poskytnutí motoroého ozidla k užíání - Škoda Superb Smloua o poskytnuti motoroého ozidla k užíání - Škoda Superb Město Horní Slako (dále jen,.město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí informací o ýši yplacených odměn starostce města Mgr. Vildumetzoé od r dále jaké další funkční požitky a jaké ýši požíá z titulu sé funkce od r. 2006, co dále e sé funkci pobírá. Žadateli byli dne podány informace o ýši měsíčních odměn starostky města, při stanoení jejichž ýše je ycházeno z nařízení lády č. 37/2003 Sb., o odměnách za ýkon funkce členům zastupitelste: Z těchto odměn je odáděna řádně daň z příjmu, sociální a zdraotní pojištění. Dále byly žadateli poskytnuty informace o poskytnutých darech dle usnesení RM (dostupné na weboých stránkách města). Starostka Města Horní Slako Mgr. Jana Vildumetzoá dále pobírá po dobu ýkonu sé funkce ošatné e ýši 8 000,- Kč ročně (to podléhá dani z příjmu, dále je z této částky odáděno zdraotní a sociální pojištění: roce 2006 šlo o poměrnou část za část roku e ýši Kč), ze sociálního fondu je yplácen příspěek na straenky e ýši 70,- Kč. A dále byl žadatel informoán, že mimo ýše uedené byl starostce města poskytnut osobní ůz pro osobní potřebu, žádné další finanční nebo nefinanční požitky, ýhody, prémie, odměny nebo dary nebyly Mgr. Janě Vildumetzoé období od roku 2006 do roku 2011 Městem Horní Slako poskytoány nebo ypláceny.

7 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace o ýši odměn Mgr. Vidoru Mandelíkoi za ýkon fce místostarosty, jaké další funkční požitky požíá z titulu sé funkce - od r. 2006; jaké ýši a za co. Žadateli byli dne poskytnuty informace - místostarosta Města Horní Slako Mgr. Vidor Mandelík pobírá za ýkon sé funkce odměnu schálenou zastupitelstem města rozmezí, který určuje prání předpis. Z této odměny je odáděna daň z příjmu a zdraotní pojištění. Dále Rada Města Horní Slako schálila usnesením č. 566/2/10 ze dne poskytnutí peněžitého daru Mgr. Vidoru Mandelíkoi e ýši ,- Kč, a to za plnění úkolů nad rámec poinností místostarosty oblasti organizace a pořádání kulturních akcí e městě, dále že bez nároku na honorář hájil a zastupoal Město Horní Slako e Sazu měst a obcí a Sazu historických měst a obcí. Žádné další finanční nebo nefinanční požitky, ýhody, prémie, odměny nebo dary nebyly Mgr. Vidoru Mandelíkoi období od roku 2006 do roku 2011 Městem Horní Slako poskytoány nebo ypláceny. Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace - seznam nájemců nebytoých prostor budoě MěKS. Poskytnutí eškerých písemností, týkajících se šech pronájmů z majetku Města panu Tomáši Vlasákoi, informací o tom, zda nájemce p. Vlasák plní sé finanční záazky z nájemních smlu yplýající. Žadateli byly dne poskytnuty informace a kopie materiálů: seznam nájemců nebytoých prostor budoě Městského kulturního střediska Horní Slako: - kopii Smlouy o nájmu nebytoých prostor mezi Městským kulturním střediskem Horní Slako a panem Tomášem Vlasákem ze dne kdy lastníkem je Město Horní Slako - kopii Nájemní smlouy k bytoé jednotce č. 4 domě čp. 932, Ulice Nad Výtopnou, mezi Městem Horní Slako (zastoupeným sprání firmou BYT-TEPLO. s. r. o.. Horní Slako) a panem Tomášem Vlasákem ze dne Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Horní Slako, konaného dne Souhlas zřizoatele - k uzaření smlouy o nájmu nebytoých prostor, usnesení č. RM 99/7/11 - kopii materiálu pro jednání Rady města Horní Slako č. 7/2011, bod jednání 10 -Souhlas zřizoatele - k uzaření smlouy o nájmu nebytoých prostor - Výpis z usnesení ze zasedání Rady města Horní Slako, konaného dne Bytoá komise - zápis č. 6/2010 ze dne přidělení bytů, usnesení č. RM 324/17/10 kopii Zápisu č. 6/2010 ze zasedání bytoé komise ze dne kopii materiálu pro jednání Rady města Horní Slako č. 17/ Bytoá komise -zápis č. 6/2010 ze dne přidělení bytů - kopii materiálu pro jednání rady města č. 9/2009, bod jednání 24 - BYTY-TEPLO. s. r. o. - naýšení nájemného z nebytoých prostor, četně yčíslení ýše nájemného z nebytoých prostor s platností od předložený materiál byl schálen usnesením Rady města Horní Slako č. RM 99/4/09 ze dne A dále bylo žadateli sděleno, že Městu není známo, že by pan Vlasák neplnil sé finanční záazky, yplýající pro něj z ýše uedených nájemních smlu. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace o zolení pana Tomáše Vlasáka za člena kontrolního ýboru roce 2006 a 2010 zastupitelstem města, jaké jsou stanoeny podmínky pro zolení. Žadateli byla dne poskytnuta odpoěď s informacemi, že roce 2006 schálilo zastupitelsto města složení kontrolního ýboru na I. řádném zasedání dne usnesením č. 6/12/1. roce 2010 zolilo zastupitelsto pana Tomáše Vlasáka za člena kontrolního ýboru na sém I. řádném zasedání dne , usnesení č. ZM 1/10/88. Pro zolení občana do ýborů, zřizoaných zastupitelstem obce nejsou stanoeny žádné podmínky, nic tedy nebránilo zolení pana Vlasáka do funkce člena tohoto ýboru.

8 Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") Žadatel požadoal po Městě informace, zda byl pan Vlasák projednáán přestupkoou komisí Města Horní Slako, jaké musel splňoat podmínky pro přidělení bytu. zda je placen Městem Horní Slako, za co, jaká šechna finanční plnění pobíral od r dosud. Dále kdo další mimo starostky města použíal osobní automobil Škoda Superb RZ 2 K za jakým účelem. Žadateli byli dne předány informace, že pan Tomáš Vlasák nebyl projednáán komisí pro projednáání přestupků Města Horní Slako, byl mu přidělen byt z rozhodnutí Rady města Horní Slako usnesením č. RM 324/17/10, když splnil podmínky, stanoené Zásadách pro přiděloání a hospodaření s byty majetku města, schálené Radou města dne s tím, že přesný postup procesu přiděloání bytů jsme žadateli již předali odpoědi na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne sdělením čj. 2772/2010/HS/OSVV-3 ze dne , které si osobně přezal dne Dále že to. zda byl pan Tomáš Vlasák placen Městem Horní Slako, kdy, jaké ýši a za co, jsme žadateli poskytli jako odpoěď na žádost o poskytnutí informací ze dne čj. 2181/201 l/hs/osvv-7 ze dne kterou si osobně přezal dne s tím, že mimo Vám již předaná finanční plnění pobíral pan Vlasák od Města Horní Slako ještě cestoné - roce 2010 e ýši Kč. roce 2011 e ýši Kč, a že mimo uedené období (tedy ) neposkytoalo Město Horní Slako panu Tomáši Vlasákoi žádné finanční nebo nefinanční plnění. Dále že osobní automobil Škoda Superb RZ 2 K byl pořízen jako služební, použíala ho tedy nejenom starostka města, ale také zastupitelé města (mezi nimi také pan Tomáš Vlasák), tajemník a zaměstnanci městského úřadu dle potřeby za účelem plnění poinností, yplýajících ze zolení do zastupitelsta města, případně služebních poinností edoucího a zaměstnanců úřadu. Město Horní Slako (dále jen..město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po Městě informace o ýši finančního či nefinančního plnění panu Tomáši Vlasákoi, zastupiteli města, letech , zda byla tato plnění před poskytnutím zdaněna. Dne byly žadateli poskytnuty informace, že pan Vlasák byl předcházejícím olebním období od členem kontrolního ýboru. Za ýkon členstí kontrolním ýboru mu dle usnesení Zastupitelsta města. Dále pak informace, že z odměny za členstí kontrolním ýboru byla odáděna daň. z odměny za ýkon funkce člena zastupitele je odáděna daň a současně zdraotní pojištění a, že žádné další finanční ani nefinanční plnění ůči panu Tomáši Vlasákoi nebyla letech Městem Horní Slako poskytnuta. Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne od pana L. J. (dále jen žadatel") Žadatel požadoal po Městě poskytnutí kopií - příloh zápisů o činnosti komise pro obnou MPZ od do Dne byl žadateli předány tyto kopie - fotodokumentace k zápisům o činnosti komise ze dne a poskytnuty.

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014

S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Brnenske odarny a kanalizace, a.s. Hbesoa 254/16, 657 33 Brno IC: 46347275 subjekt zapsany obchodnim rejstriku Krajskeho soudu Brne, oddil B, lozka 783 S t a n o y spolecnosti ze dne 23.5.2014 Noe uplne

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE

P O S U D E K ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE - NOŠOVICE P O S U D E K NA DUMENTACI, ZDVOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ V403 PROSENICE NOŠOVICE ZPRACOVATEL POSUDKU: DOC. RNDR. MIROSLAV MARTIŠ, CSC. (držitel autorizace dle ;, datum ydání: 1. 6. 1993) TÝM ZPRACOVATELE

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně.

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Obec Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 7.12.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO schválilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2013 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Výměna osvětlení v budově ZŠ v Ostravě- Hošťálkovice b e r e n a v ě d o m í, že dodatek č. 1 se týká snížení ceny zakázky o méněpráce

Více

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2)

Usn.č. 26/02 1) Usn.č. 26/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Buková u Příbramě za rok 2014 (dle zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Zpracovala: Alena Bálková, účetní obce Vyvěšeno (i v elektronické podobě) dne:

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více