MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3

4 4

5 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k Organizační struktura MERO ČR, a. s Úvodní slovo předsedy představenstva 15 B Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku 20 1 Ekonomika Údaje o činnosti 25 3 Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti 29 C Údaje o základním kapitálu 33 D Údaje o emitovaných cenných papírech 35 E Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích osob přijatých od Společnosti v roce F Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 43 G Ostatní informace o Společnosti 46 1 Provoz ropovodů IKL a Družba a CTR Nelahozeves 46 2 Investiční činnost 48 3 Informační systémy 50 4 Personální a sociální politika 50 5 Integrovaný systém řízení 52 6 Ochrana životního prostředí 53 7 Havarijní a požární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 55 8 Vztahy s veřejností 59 H Dceřiná společnost MERO Pipeline GmbH 62 I Zpráva dozorčí rady 66 J Zpráva auditora a účetní závěrka Společnosti k 31. prosinci K Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2005 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku 125 Table of contents A Company background 6 1 Administrative and executive bodies at 31 December MERO ČR, a. s., organization chart 14 3 Introduction from the Board of Directors Chairman 15 B Board of Directors report on the Company business activities and the status of its assets Financial results 20 2 Business activities 25 3 The Company s assets and financial position 29 C Basic capital 33 D Securities 35 E Remuneration of Board of Directors, Supervisory Board and management members received from the Company in F Persons responsible for the annual report and the financial statements audit 43 G Other Company information 46 1 Operation of IKL and Družba pipelines and Nelahozeves Central Oil Tank Facility 46 2 Investments 48 3 Information systems 50 4 Human resources and social policy 50 5 Integrated management system 52 6 Environmental protection 53 7 Accident and fire safety, labour safety and health protection 55 8 Public relations 59 H MERO Pipeline GmbH (a subsidiary) 62 I Report of the Supervisory Board 67 J Auditors Report and Company Financial Statements for the Year Ended 31 December K Report on Relations between Related Parties as at 31 December 2005 pursuant to Section 66a(9) of the Commercial Code 125 5

6 A Základní údaje Firma: MERO ČR, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Fond národního majetku ČR (100 %), s účinností od 1. ledna 2006 ČR Ministerstvo financí Základní kapitál: tis. Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání (dle čl. 6 Stanov Společnosti): nákup, prodej ropy a ropných výrobků přeprava ropy ropovodem a skladování ropy organizace a řízení výstavby ropovodů provozování ropovodů zřizování telekomunikačních zařízení pronájem a půjčování věcí movitých poskytování technických služeb Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetkové účasti: Název Společnosti: Sídlo: MERO Pipeline GmbH MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN A Company background Corporate name: MERO ČR, a. s. Legal form: joint-stock company Registered office: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Incorporation date: 1 January 1994 Shareholder: National Property Fund of the Czech Republic (100%), effective from 1 January 2006 CR Ministry of Finance Basic capital: CZK 8,430,921 thousand Business registration No. (IČ): Tax registration No. (DIČ): CZ Company object (pursuant to Article 6 of the Company Statutes): purchase and sale of oil and oil products pipeline transport of oil and oil storage organisation and management of oil pipeline construction projects operation of pipelines establishment, assembly, maintenance and servicing of telecommunication facilities lease and lending of movables provision of technical services The Company was established under Czech law and the Commercial Code and is registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, Entry No Ownership interests: Company name: MERO Pipeline GmbH Podíl MERO ČR, a. s., na základním kapitálu: tis. Kč (100 %) Registered office: MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, Germany Rozhodující předmět činnosti: provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN výstavba ropovodu na území SRN přeprava a skladování ropy poskytování telekomunikačních služeb na území SRN MERO ČR share in basic capital: TCZK 271,305 (100%) Company object: operation and maintenance of the IKL oil pipeline in Germany pipeline construction in Germany transport and storage of oil provision of telecommunication services in Germany 6

7 MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 14 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou m 3. MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. Společnost MERO ČR je recertifikována renomovanou společností DET NORSKE VERITAS AS současně dle norem ISO 9001 (systém managementu jakosti), ISO (systém environmentálního řízení) a OHSAS (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), což dohromady tvoří tzv. Integrovaný systém řízení. Nedílnou součástí Integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy. MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody, meaning international oil pipelines ), the owner and operator of the Czech sections of the Družba and IKL pipelines, is the only entity transporting oil to the Czech Republic and the most important company storing strategic emergency oil reserves. Both pipelines run into the Central Oil Tank Facility in Nelahozeves, which has a total of 14 oil tanks with a total storage capacity of 1,300,000 m 3. MERO ČR, a. s., was established on January 1, 1994 by a merger of PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou and MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. As a result, the operation of the Družba pipeline and what at the time was the construction of IKL were integrated into one unit. The Company was re-certified by the renowned firm DET NORSKE VERITAS AS for ISO 9001, ISO and OHSAS norms, thus constituting an Integrated management system comprising the aforementioned ISO certified EMS, ISO 9001 certified quality management system and an occupational safety and health protection system certified according to OHSAS 18001, respectively. The existing HR management system, finance management system, data protection management system, pipeline integrity management and some other subsystems are integral parts of the Integrated management system. 7

8 Historie MERO ČR, a. s vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt Kralupy nad Vltavou Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves. 1. ledna 1993 vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba. 1. října 1993 transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL. 1. listopadu 1993 majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem. 1. ledna 1994 vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s. 1. ledna 2006 zrušen Fond národního majetku ČR zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky; veškerý majetek Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí ČR. History of MERO ČR, a. s construction and commissioning of Družba, a pipeline operated by Benzina (state-run enterprise) until establishment of Transpetrol, a. s., Bratislava, a company operating the transport system of the Družba pipeline in the territory of what was still Czechoslovakia at the time until the end of establishment of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., a company founded by the refinery owners Chemopetrol, s. p., Litvínov and Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou, for the construction of the Ingolstadt Kralupy nad Vltavou Litvínov (IKL) pipeline and the Nelahozeves Central Oil Tank Facility. 1 January 1993 establishment of Petrotrans, a. s., founded by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (Transpetrol, a. s., was divided into two entities upon the split of Czechoslovakia Transpetrol, a. s., in Slovakia and Petrotrans, a. s., in the Czech Republic); the company s task was to ensure the transport of oil to refineries in the Czech Republic via the Družba pipeline. 1 October 1993 transformation of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., into a joint-stock company called MERO IKL, a. s., in accordance with the government s policy of restructuring refineries and the petrochemical industry and with the objective of enabling the National Property Fund of the Czech Republic to become involved in funding the IKL pipeline construction project. 1 November 1993 the assets of Petrotrans, a. s., transferred to the National Property Fund of the Czech Republic, which became the sole shareholder. 1 January 1994 MERO ČR, a. s., established by merging Petrotrans, a. s., and MERO IKL, a. s. 1 January 2006 pursuant to Act No. 178/2005 Coll., on the winding-up of the National Property Fund of the Czech Republic and the powers of the Ministry of Finance in the privatisation of property of the Czech Republic, the National Property Fund ceased to exist and all the Fund s property was transferred to the government and the Fund s powers were transferred to the Ministry of Finance at the date of the Fund s winding-up. 8

9 Historie dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH 24. dubna 1991 založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN. Únor 1993 Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s. 1. ledna 1994 jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s. Prosinec 1996 změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy. History of MERO Pipeline GmbH (a subsidiary) 24 April 1991 the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic established Chemopetrol Pipeline, GmbH, a company with its head office in Munich, which is building the IKL pipeline in Germany. February 1993 the ownership of Chemopetrol Pipeline, GmbH, transferred to Chemopetrol IKL, spol. s r. o.; after the transformation of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., ownership was transferred to MERO IKL, a. s. 1 January 1994 MERO ČR, a. s., became the sole partner in Chemopetrol Pipeline, GmbH. December 1996 the name of Chemopetrol Pipeline, GmbH, changed to MERO Pipeline GmbH, the company s head office moved from Munich to Vohburg an der Donau, a Bavarian town near Ingolstadt where the construction of an oil tank facility and an office building had been completed. 9

10 Ropovod Družba Celková průběžná délka trasy v ČR 357 km, délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 505 km, přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL Celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 349 km, délka trasy na území ČR 169,7 km, přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně, skladovací kapacita tankoviště ve Vohburgu an der Donau m 3. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves Celková skladovací kapacita k m 3 : 4 nádrže o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 4 nádrže o objemu m 3 krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, skladování strategických nouzových zásob ropy. Družba pipeline Total length in the Czech Republic: 357 km, length in the Czech Republic including doubled sections and branch lines: 505 km, transport capacity: 9 million tonnes of oil/year. IKL pipeline Total length (Vohburg an der Donau Nelahozeves Central Oil Tank Facility): 349 km, length in Czech territory: km, transport capacity: 10 million tonnes of oil/year, storage capacity of the oil tank facility in Vohburg an der Donau: 200,000 m 3. Nelahozeves Central Oil Tank Facility Total storage capacity of 1,300,000 m 3 as of 31 December 2005: 4 tanks of 50,000 m 3 each 6 tanks of 100,000 m 3 each 4 tanks of 125,000 m 3 each short-term interim storage of oil transported by the Družba and IKL pipelines, various types of oil blended as required by customers refineries, storage of strategic emergency oil reserves. 10

11 Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. selected indicators (v tis. Kč) (in CZK thousands) Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení) Tangible fixed assets (property, plant and equipment) Dlouhodobá finanční aktiva včetně investic do ovládaných a řízených společností Long-term financial assets including investments in subsidiaries Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Cash and cash equivalents Základní kapitál Basic capital Závazky Liabilities z toho úvěry of which loans - - Tržby celkem Total revenues Náklady celkem Total costs Čistý zisk za účetní období Net profit for current period Průměrný počet zaměstnanců Average number of employees Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. All of the documents and materials referred to in the annual report are available for inspection in the Company s registered office. Notice: Numbers in the tables and graphs are in a Czech format. Negative numbers are not given in parentheses, but are preceded by a minus sign. 11

12 A1 Správní a výkonné orgány k Členové statutárních a dozorčích orgánů Společnosti k 31. prosinci 2005 Představenstvo: Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva Ing. Vít Tůma místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Boura člen představenstva Ing. Petr Baran člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Ján Dzvoník předseda dozorčí rady Ing. Libor Joukl místopředseda dozorčí rady Zdeněk Petříček člen dozorčí rady Ing. Ondřej Šmolík člen dozorčí rady Ing. Patrik Reichl člen dozorčí rady Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. člen dozorčí rady JUDr. Ivan Hink člen dozorčí rady Ing. Marcel Hrabě člen dozorčí rady Ing. Václav Nestrašil člen dozorčí rady Ing. Pavel Louženský člen dozorčí rady Jiří Suchomel člen dozorčí rady Miroslav Šifner člen dozorčí rady V období mezi koncem roku 2005 a zpracováním výroční zprávy došlo k následujícím personálním změnám v představenstvu a v dozorčí radě: z představenstva byl odvolán Ing. Petr Baran a nahradil jej JUDr. Mgr. Ing. Libor Lukášek, který se zároveň stal jednatelem dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH, z dozorčí rady byl odvolán JUDr. Ivan Hink, kterého nahradila Ing. Ivana Krynesová Gage, na vlastní žádost z dozorčí rady odstoupil Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. A1 Administrative and executive bodies at 31 December 2005 Members of statutory and supervisory bodies at 31 December 2005 Board of Directors: Jaroslav Pantůček chairman Vít Tůma vice-chairman Vlastimil Boura member Petr Baran member Supervisory Board: Ján Dzvoník chairman Libor Joukl vice-chairman Zdeněk Petříček member Ondřej Šmolík member Patrik Reichl member Karel Kopp member Ivan Hink member Marcel Hrabě member Václav Nestrašil member Pavel Louženský member Jiří Suchomel member Miroslav Šifner member The following personnel changes in the Board of Directors and the Supervisory Board occurred between the 2005 year-end and the annual report date: Petr Baran was recalled from the Board of Directors and was replaced by Libor Lukášek, who also became executive of the subsidiary MERO Pipeline GmbH, Ivan Hink was recalled from the Supervisory Board and was replaced by Ivana Krynesová Gage, Karel Kopp resigned from his position in the Supervisory Board. Vedení Společnosti Ing. Jaroslav Pantůček generální ředitel Ing. Vlastimil Boura finanční ředitel Ing. Vít Tůma provozně-technický ředitel Company management Jaroslav Pantůček General Manager Vlastimil Boura Finance Manager Vít Tůma Operations and Technical Manager 12

13 Základní informace o členech statutárních a dozorčích orgánů MERO ČR, a. s., k Basic information about members of the statutory and supervisory bodies of MERO ČR, a. s., at 31 December 2005 Jméno Datum narození Name Date of Birth Ing. Jaroslav Pantůček Ing. Vlastimil Boura Ing. Vít Tůma Ing. Petr Baran Ing. Ján Dzvoník Ing. Libor Joukl Miroslav Šifner Zdeněk Petříček Ing. Ondřej Šmolík Ing. Patrik Reichl Doc. Ing. Karel Kopp, CSc JUDr. Ivan Hink Ing. Marcel Hrabě Ing. Václav Nestrašil Ing. Pavel Louženský Jiří Suchomel Vzdělání Bydliště Zaměstnavatel Členství v jiných obchodních společnostech Education Residence Employer Membership in other business companies VŠE University of Economics VŠE University of Economics VŠB Mining University VŠE University of Economics VŠE University of Economics European Business School VUT Brno Fakulta strojní Technical University Brno, Faculty of Mechanical Engineering Gymnázium Praha 4 Secondary Grammar School, Praha 4 SO Secondary vocational VŠ strojní Faculty of Mechanical Engineering VŠE University of Economics VŠE University of Economics UK Fakulta právnická Charles University, Faculty of Law VŠE University of Economics VŠE University of Economics ČVUT Fakulta strojní Czech Technical University, Faculty of Mechanical Engineering SPŠ elektro-technická Industrial High School electro-technology Věžická 2446 Praha 9 Sosnovecká 578/2 Praha 8, Troja Generála Klapálka 436 Kralupy nad Vltavou Dobrá 662 Frýdek-Místek Píškova 1962/44 Praha 5 Jana Otty 476 Přibyslav V Štíhlách 1311/3 Praha 4, Krč Revoluční 530 Kralupy nad Vltavou Chržín 62 Velvary Hrabětická 499 Hrušovany nad Jevišovkou Berounská 212 Unhošť Vazovova 3228 Praha 4 Petrohradská 3037 Kladno V Háji 41 Praha 7, Holešovice U Pramene 430/9 Praha 4 Hůrka 1028 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO Pipeline GmbH Vohburg an der Donau, SRN Fond národního majetku ČR Praha National Property Fund of CR Praha APOLY s.r.o. Přibyslav Ministerstvo financí ČR Ministry of Finance of ČR MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Czech Invest - soukromá osoba Entrepreneur Fond národního majetku ČR Praha National Property Fund of CR Praha soukromá osoba Entrepreneur ŘSD ČR MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF,a.s. - PANTAF,a.s. - AERO Vodochody a.s. LETKA, a.s. APOLY s.r.o. APOLY TRADE s.r.o. ŠKODAEXPORT, a.s. LETKA, a.s. STAVOCENTRAL, a.s. - PANTAF,a.s. FIRST ADVERTISING CZ, a.s. CITCO Finanční trhy a.s. U.D. - Luka a.s. Východočeská energetika, a.s. Severočeské doly a.s. - Poličské strojírny a.s

14 A2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. A2 MERO ČR, a. s., organization chart VALNÁ HROMADA. GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA. SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO. BOARD OF DIRECTORS GENERÁLNÍ ŘEDITEL. GENERAL MANAGER Interní audit Internal Audit FINANČNÍ ŘEDITEL FINANCE MANAGER Risk manager a tajemník Společnosti Risk Manager and Secretary PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL OPERATIONS AND TECHNICAL MANAGER VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ÚSEKU HEAD OF HUMAN RESOURCES 14

15 A3 Úvodní slovo předsedy představenstva A3 Introduction from the Board of Directors Chairman Vážení obchodní přátelé, jménem představenstva MERO ČR, a. s., Vám předkládáme výroční zprávu popisující klíčové události roku Dear business friends, acting on behalf of the Board of Directors of MERO ČR, a. s., I hereby present the annual report of the Company s key events in

16 Společnost MERO ČR, a. s., si za dobu svojí dvanáctileté existence vybudovala významné postavení v rámci české ekonomiky. Jako výhradní dopravce ropy do České republiky sehrává strategickou úlohu v zásobování touto stále významnější energetickou surovinou. Díky své geografické poloze a napojení na systém západoevropských ropovodů hraje Společnost klíčovou roli nejen ve středoevropském regionu, ale stala se integrální součástí celoevropské ropovodní sítě. Rok 2005 byl pro nás průlomovým z několika hledisek. Nový rok jsme zahajovali jako členové Evropské unie očekáváním, jak se v celoročním působení tento vstup promítne do výsledků naší Společnosti. Razantní vzestup dopravy, především kamionové, nezastavil ani prudký nárůst cen ropy, která lámala historické rekordy. Rovněž snaha tuzemských rafinerií posílit svoje postavení na trhu a maximálně využít zpracovací kapacity vedla k tomu, že přeprava ropy byla nejvyšší v celé historii MERO ČR, a. s., a dosáhla bezmála 8 mil. tun. Potvrdil se tak trend růstu přepravy posledních pěti let. Nárůst za poslední rok činil významných 16,7 % a vytvořil tak prostor pro velmi dobré hospodářské výsledky. Klíčovou roli sehrává naše Společnost také v oblasti ochraňování strategických nouzových zásob ropy České republiky, kde jsme dalším navýšením skladovací kapacity umožnili splnit závazky státu vůči Evropské unii na požadovanou výši. Uzavřené dlouhodobé smlouvy na skladování do roku 2035 jsou výhodné pro obě strany, neboť státu dávají jistotu dlouhodobého skladování, MERO ČR, a. s., má zajištěnu dlouhodobou finanční stabilitu cash flow a umožňuje Společnosti realizovat náročné rozvojové plány. Tato stabilita je posílena i dlouhodobým kontraktem na přepravu ropy s doložkou take or pay. Všechny tyto faktory vedly k tomu, že Společnost dosáhla nejlepších hospodářských výsledků za posledních 8 let a vykázala čistý zisk dle českých účetních standardů ve výši 140,75 mil. Kč (nárůst o 124,52 %), resp. 149,64 mil. Kč dle mezinárodních účetních standardů (nárůst o 76,37 %). Těchto vynikajících výsledků by nebylo možné docílit bez důsledného dodržování schváleného dlouhodobého a střednědobého plánu rozvoje Společnosti. Over its twelve-year existence, MERO ČR, a. s., has developed to occupy a significant position in the Czech economy. As the exclusive oil transporter to the Czech Republic, the Company plays a strategic role in the supply of this increasingly important natural resource. Thanks to its geographic location and its connection to Western European pipeline systems, the Company has not only gained an important position in Central Europe, it has also become an integral part of the pan-european pipeline network. The year 2005 was a breakthrough for the Company for many reasons. As the Czech Republic became a new member of the European Union, the beginning of the year was marked by anticipation of the accession s impact on the Company s annual results. Even the escalation of oil prices, which broke historical records, did not hinder the boost to transport, particularly lorry transport. Reaching nearly 8 million tonnes, oil transport was the highest in the history of MERO ČR, a. s., helped by local refineries attempts to strengthen their market positions and maximize the use of their processing capacity. The trend of transport s fast growth witnessed over the last five years has thus been confirmed. Last year s increase of 16.7% was extremely significant and led to very good financial results. In addition, our Company plays an important part in the protection of the Czech Republic s strategic emergency oil reserve as a result of the increase in our storage capacity, the Czech Republic was able to meet the EU requirements. Long-term contracts for storage concluded until 2035 bring benefits to both contracting parties, assuring the state of long-term storage and assuring MERO ČR, a. s., of the long-term financial stability of cash flow, thereby allowing the Company to implement demanding investment and development plans. This stability is further supported by a long-term contract for oil transport that includes a take-or-pay clause. 16

17 Uvnitř Společnosti byly prohloubeny zásady řízení lidských zdrojů. Oblast personálního řízení představuje propracovaný systém plánování, vzdělávání, motivace a odměňování zaměstnanců se zaměřením na posílení výkonové stránky každého jednotlivce. Úspěšně jsme prošli recertifikačním procesem Integrovaného systému řízení u společnosti DET NORSKE VERITAS AS. Kvalita celého sytému byla potvrzena i získáním ocenění Národní cena za jakost uděleným Radou České republiky pro jakost. Ani sebedokonalejší technické vymoženosti a bezpečnostní opatření však nedokáží a nemohou ani vyloučit havárii způsobenou nešťastnou náhodou nebo skrytou vadou materiálu z výroby. Právě tento případ nás postihl počátkem roku Zde se velmi osvědčil podrobně propracovaný havarijní systém, který zareagoval okamžitě a zamezil tak vzniku významnějších ekologických a jiných škod. Potvrdila se oprávněnost rozsáhlé investice do modernizace ropovodu Družba, především pak do řídicího a detekčního systému, bez něhož by vzniklé škody byly několikanásobně vyšší. Dostat všechna možná ohrožení pod kontrolu, naučit se s nimi pracovat, kvantifikovat a dokonce je řídit umožňuje risk management, který je ve Společnosti implementován od roku 2004 a je neustále zdokonalován. V oblasti průmyslu jsme v řízení rizik řazeni mezi absolutní špičku. Úloha MERO ČR, a. s., jako strategického podniku českého hospodářství, nespočívá pouze v naplňování kriterií efektivnosti a zhodnocování akcionářského podílu státu, ale promítá se i do postoje k ostatním subjektům. Svoji odpovědnost vůči okolí si plně uvědomujeme, a proto klademe zvýšený důraz na cílenou a adresnou podporu různých charitativních, rozvojových a kulturních projektů celospolečenského významu. Finančně jsme podpořili několik desítek projektů, přičemž prostředky byly v převážné míře určené na zakoupení moderních přístrojů do nemocnic, podporu kultury, rozvoj regionů podél trasy ropovodů a další humanitární aktivity. All the above factors have resulted in the Company achieving its best operating results in the last 8 years, recording net profit of CZK million as per the Czech Accounting Standards (an increase of %) and of CZK million as per IFRS (an increase of 76.37%). Such excellent results could not have been achieved had the Company not adhered to the approved long-term and medium-term development plans. Inside the Company, human resources management rules have been extended. Human resources management represents a sophisticated system of planning, education, motivation and remuneration of employees focusing on strengthening the performance of each individual. We have successfully been through the process of Integrated management system re-certification with DET NORSKE VERITAS AS. The quality of the system was confirmed by the National Quality Award granted by the Czech National Council for Quality Assurance. However, not even the best possible technology or safety measures can avert or prevent emergency incidents caused by an unfortunate accident or hidden product or material flaw. This was the case at the beginning of Our comprehensive emergency system proved itself, as it was able to immediately react and prevent larger ecological or other damage. Extensive investment into the modernization of the Družba pipeline, particularly the related management and detection system, proved to be the correct decision, as in the absence of this system the damage caused would have been several times more. The risk management system that was implemented in the Company in 2004 and has since been regularly upgraded, allows us to bring all threats and risks under control, to learn to work with them, to quantify them and to manage them. We rank among the top companies in the industry in terms of risk management. 17

18 Aby Společnost mohla plnit všechny své úkoly vůči jednotlivým stakeholderům, je nutné mít zajištěnu dlouhodobou stabilitu a perspektivu vývoje. Jsme pevně přesvědčeni, že výsledky, které právě předkládáme, jsou pevnou základnou pro další velmi kvalitní rozvoj firmy. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva The role of MERO ČR, a. s., as a strategic firm in the Czech economy is not only to meet the effectiveness and efficiency criteria and to add value to the state s shareholding; its role is reflected in its attitude to other entities. We are fully aware of our responsibility to other entities and institutions; we therefore support numerous charities and development and cultural projects of importance to our communities. We have supported dozens of projects; the majority of finance provided was to purchase state-of-the-art technology for hospitals and to support cultural projects, the development of regions along the pipeline routes and other humanitarian activities. In order to fulfil the tasks set by individual stakeholders, the Company s long-term stability and development prospects have to be ensured. We believe that the results we hereby present serve as a firm basis for the Company s further development. Jaroslav Pantůček Chairman of the Board of Directors 18

19

20 B Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku B1 Ekonomika 2005 B Board of Directors report on the Company business activities and the status of its assets B Financial results Rok 2005 navazuje svými výsledky na předešlé úspěchy dosažené naší Společností v uplynulých letech. Lze konstatovat, že všechny stanovené klíčové ukazatele byly nejen splněny, ale velmi výrazně překročeny. Velmi dobré hospodářské výsledky byly v roce 2005 umožněny zejména objemem ropy přepravené ze zahraničí ropovody Družba a IKL jak pro potřeby dalšího zpracování tuzemskými rafineriemi, tak i pro potřeby skladování, resp. ochraňování, zásob ropy pro Správu státních hmotných rezerv ČR (dále jen ČR-SSHR ). Objem přepravené ropy v celkové výši 7,923 mil. tun představuje historicky nejvyšší hodnotu dosaženou od roku 1994, kdy byla akciová společnost založena. Tržby z přepravy ropy tvoří 83,6 % celkových tržeb Společnosti. The year 2005 goes hand in hand with our Company s previous years successes. All key indicators were not only met, but exceeded. Excellent operating results achieved in 2005 were due to the volume of oil from abroad transported through the Družba and IKL pipelines for further processing by local refineries and for storage and safeguarding of oil reserve for the Czech Republic State Material Reserve Administration (hereinafter referred to as ČR-SSHR ). Transported oil volume totaling million tonnes represents the highest historical volume that has been achieved since the establishment of the joint-stock company in Earnings from transported oil account for 83.6% of the total Company revenues. Vývoj přepravy v letech 2000 až 2005 Transportation in the years 2000 through 2005 (v mil. tun) (in millions of tonnes) 7,92 6,79 5,79 6,00 6,13 6, Tržby ze skladování a ochraňování zásob ropy pro ČR-SSHR představují zbývajících 16,4 % celkových tržeb. V roce 2005 byly do užívání předány další 2 velkokapacitní nádrže o objemu po m 3. K bylo pro potřeby ČR-SSHR uskladněno 781 tis. tun, což představuje zvýšení skladovaných zásob ropy oproti stejnému období minulého roku o 182 tis. tun. Earnings from the storage and safeguarding of oil reserve for ČR-SSHR represent the remaining 16.4% of total revenues. Two new large capacity tanks with the volume of 125,000 m 3 each were put into operation in As at 31 December 2005, 781 thousand tonnes of oil were stored for ČR-SSHR, a yearon-year increase of 182 thousand tonnes. 20

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více