MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3

4 4

5 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k Organizační struktura MERO ČR, a. s Úvodní slovo předsedy představenstva 15 B Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku 20 1 Ekonomika Údaje o činnosti 25 3 Údaje o majetku a finanční situaci Společnosti 29 C Údaje o základním kapitálu 33 D Údaje o emitovaných cenných papírech 35 E Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedoucích osob přijatých od Společnosti v roce F Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 43 G Ostatní informace o Společnosti 46 1 Provoz ropovodů IKL a Družba a CTR Nelahozeves 46 2 Investiční činnost 48 3 Informační systémy 50 4 Personální a sociální politika 50 5 Integrovaný systém řízení 52 6 Ochrana životního prostředí 53 7 Havarijní a požární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 55 8 Vztahy s veřejností 59 H Dceřiná společnost MERO Pipeline GmbH 62 I Zpráva dozorčí rady 66 J Zpráva auditora a účetní závěrka Společnosti k 31. prosinci K Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2005 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku 125 Table of contents A Company background 6 1 Administrative and executive bodies at 31 December MERO ČR, a. s., organization chart 14 3 Introduction from the Board of Directors Chairman 15 B Board of Directors report on the Company business activities and the status of its assets Financial results 20 2 Business activities 25 3 The Company s assets and financial position 29 C Basic capital 33 D Securities 35 E Remuneration of Board of Directors, Supervisory Board and management members received from the Company in F Persons responsible for the annual report and the financial statements audit 43 G Other Company information 46 1 Operation of IKL and Družba pipelines and Nelahozeves Central Oil Tank Facility 46 2 Investments 48 3 Information systems 50 4 Human resources and social policy 50 5 Integrated management system 52 6 Environmental protection 53 7 Accident and fire safety, labour safety and health protection 55 8 Public relations 59 H MERO Pipeline GmbH (a subsidiary) 62 I Report of the Supervisory Board 67 J Auditors Report and Company Financial Statements for the Year Ended 31 December K Report on Relations between Related Parties as at 31 December 2005 pursuant to Section 66a(9) of the Commercial Code 125 5

6 A Základní údaje Firma: MERO ČR, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Fond národního majetku ČR (100 %), s účinností od 1. ledna 2006 ČR Ministerstvo financí Základní kapitál: tis. Kč IČ: DIČ: CZ Předmět podnikání (dle čl. 6 Stanov Společnosti): nákup, prodej ropy a ropných výrobků přeprava ropy ropovodem a skladování ropy organizace a řízení výstavby ropovodů provozování ropovodů zřizování telekomunikačních zařízení pronájem a půjčování věcí movitých poskytování technických služeb Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetkové účasti: Název Společnosti: Sídlo: MERO Pipeline GmbH MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN A Company background Corporate name: MERO ČR, a. s. Legal form: joint-stock company Registered office: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Incorporation date: 1 January 1994 Shareholder: National Property Fund of the Czech Republic (100%), effective from 1 January 2006 CR Ministry of Finance Basic capital: CZK 8,430,921 thousand Business registration No. (IČ): Tax registration No. (DIČ): CZ Company object (pursuant to Article 6 of the Company Statutes): purchase and sale of oil and oil products pipeline transport of oil and oil storage organisation and management of oil pipeline construction projects operation of pipelines establishment, assembly, maintenance and servicing of telecommunication facilities lease and lending of movables provision of technical services The Company was established under Czech law and the Commercial Code and is registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, Entry No Ownership interests: Company name: MERO Pipeline GmbH Podíl MERO ČR, a. s., na základním kapitálu: tis. Kč (100 %) Registered office: MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, Germany Rozhodující předmět činnosti: provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN výstavba ropovodu na území SRN přeprava a skladování ropy poskytování telekomunikačních služeb na území SRN MERO ČR share in basic capital: TCZK 271,305 (100%) Company object: operation and maintenance of the IKL oil pipeline in Germany pipeline construction in Germany transport and storage of oil provision of telecommunication services in Germany 6

7 MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 14 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou m 3. MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. Společnost MERO ČR je recertifikována renomovanou společností DET NORSKE VERITAS AS současně dle norem ISO 9001 (systém managementu jakosti), ISO (systém environmentálního řízení) a OHSAS (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), což dohromady tvoří tzv. Integrovaný systém řízení. Nedílnou součástí Integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy. MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody, meaning international oil pipelines ), the owner and operator of the Czech sections of the Družba and IKL pipelines, is the only entity transporting oil to the Czech Republic and the most important company storing strategic emergency oil reserves. Both pipelines run into the Central Oil Tank Facility in Nelahozeves, which has a total of 14 oil tanks with a total storage capacity of 1,300,000 m 3. MERO ČR, a. s., was established on January 1, 1994 by a merger of PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou and MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. As a result, the operation of the Družba pipeline and what at the time was the construction of IKL were integrated into one unit. The Company was re-certified by the renowned firm DET NORSKE VERITAS AS for ISO 9001, ISO and OHSAS norms, thus constituting an Integrated management system comprising the aforementioned ISO certified EMS, ISO 9001 certified quality management system and an occupational safety and health protection system certified according to OHSAS 18001, respectively. The existing HR management system, finance management system, data protection management system, pipeline integrity management and some other subsystems are integral parts of the Integrated management system. 7

8 Historie MERO ČR, a. s vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt Kralupy nad Vltavou Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves. 1. ledna 1993 vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba. 1. října 1993 transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL. 1. listopadu 1993 majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem. 1. ledna 1994 vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s. 1. ledna 2006 zrušen Fond národního majetku ČR zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky; veškerý majetek Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí ČR. History of MERO ČR, a. s construction and commissioning of Družba, a pipeline operated by Benzina (state-run enterprise) until establishment of Transpetrol, a. s., Bratislava, a company operating the transport system of the Družba pipeline in the territory of what was still Czechoslovakia at the time until the end of establishment of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., a company founded by the refinery owners Chemopetrol, s. p., Litvínov and Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou, for the construction of the Ingolstadt Kralupy nad Vltavou Litvínov (IKL) pipeline and the Nelahozeves Central Oil Tank Facility. 1 January 1993 establishment of Petrotrans, a. s., founded by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (Transpetrol, a. s., was divided into two entities upon the split of Czechoslovakia Transpetrol, a. s., in Slovakia and Petrotrans, a. s., in the Czech Republic); the company s task was to ensure the transport of oil to refineries in the Czech Republic via the Družba pipeline. 1 October 1993 transformation of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., into a joint-stock company called MERO IKL, a. s., in accordance with the government s policy of restructuring refineries and the petrochemical industry and with the objective of enabling the National Property Fund of the Czech Republic to become involved in funding the IKL pipeline construction project. 1 November 1993 the assets of Petrotrans, a. s., transferred to the National Property Fund of the Czech Republic, which became the sole shareholder. 1 January 1994 MERO ČR, a. s., established by merging Petrotrans, a. s., and MERO IKL, a. s. 1 January 2006 pursuant to Act No. 178/2005 Coll., on the winding-up of the National Property Fund of the Czech Republic and the powers of the Ministry of Finance in the privatisation of property of the Czech Republic, the National Property Fund ceased to exist and all the Fund s property was transferred to the government and the Fund s powers were transferred to the Ministry of Finance at the date of the Fund s winding-up. 8

9 Historie dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH 24. dubna 1991 založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN. Únor 1993 Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s. 1. ledna 1994 jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s. Prosinec 1996 změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy. History of MERO Pipeline GmbH (a subsidiary) 24 April 1991 the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic established Chemopetrol Pipeline, GmbH, a company with its head office in Munich, which is building the IKL pipeline in Germany. February 1993 the ownership of Chemopetrol Pipeline, GmbH, transferred to Chemopetrol IKL, spol. s r. o.; after the transformation of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., ownership was transferred to MERO IKL, a. s. 1 January 1994 MERO ČR, a. s., became the sole partner in Chemopetrol Pipeline, GmbH. December 1996 the name of Chemopetrol Pipeline, GmbH, changed to MERO Pipeline GmbH, the company s head office moved from Munich to Vohburg an der Donau, a Bavarian town near Ingolstadt where the construction of an oil tank facility and an office building had been completed. 9

10 Ropovod Družba Celková průběžná délka trasy v ČR 357 km, délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 505 km, přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL Celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 349 km, délka trasy na území ČR 169,7 km, přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně, skladovací kapacita tankoviště ve Vohburgu an der Donau m 3. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves Celková skladovací kapacita k m 3 : 4 nádrže o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 4 nádrže o objemu m 3 krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, skladování strategických nouzových zásob ropy. Družba pipeline Total length in the Czech Republic: 357 km, length in the Czech Republic including doubled sections and branch lines: 505 km, transport capacity: 9 million tonnes of oil/year. IKL pipeline Total length (Vohburg an der Donau Nelahozeves Central Oil Tank Facility): 349 km, length in Czech territory: km, transport capacity: 10 million tonnes of oil/year, storage capacity of the oil tank facility in Vohburg an der Donau: 200,000 m 3. Nelahozeves Central Oil Tank Facility Total storage capacity of 1,300,000 m 3 as of 31 December 2005: 4 tanks of 50,000 m 3 each 6 tanks of 100,000 m 3 each 4 tanks of 125,000 m 3 each short-term interim storage of oil transported by the Družba and IKL pipelines, various types of oil blended as required by customers refineries, storage of strategic emergency oil reserves. 10

11 Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. selected indicators (v tis. Kč) (in CZK thousands) Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení) Tangible fixed assets (property, plant and equipment) Dlouhodobá finanční aktiva včetně investic do ovládaných a řízených společností Long-term financial assets including investments in subsidiaries Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Cash and cash equivalents Základní kapitál Basic capital Závazky Liabilities z toho úvěry of which loans - - Tržby celkem Total revenues Náklady celkem Total costs Čistý zisk za účetní období Net profit for current period Průměrný počet zaměstnanců Average number of employees Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti. All of the documents and materials referred to in the annual report are available for inspection in the Company s registered office. Notice: Numbers in the tables and graphs are in a Czech format. Negative numbers are not given in parentheses, but are preceded by a minus sign. 11

12 A1 Správní a výkonné orgány k Členové statutárních a dozorčích orgánů Společnosti k 31. prosinci 2005 Představenstvo: Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva Ing. Vít Tůma místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Boura člen představenstva Ing. Petr Baran člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Ján Dzvoník předseda dozorčí rady Ing. Libor Joukl místopředseda dozorčí rady Zdeněk Petříček člen dozorčí rady Ing. Ondřej Šmolík člen dozorčí rady Ing. Patrik Reichl člen dozorčí rady Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. člen dozorčí rady JUDr. Ivan Hink člen dozorčí rady Ing. Marcel Hrabě člen dozorčí rady Ing. Václav Nestrašil člen dozorčí rady Ing. Pavel Louženský člen dozorčí rady Jiří Suchomel člen dozorčí rady Miroslav Šifner člen dozorčí rady V období mezi koncem roku 2005 a zpracováním výroční zprávy došlo k následujícím personálním změnám v představenstvu a v dozorčí radě: z představenstva byl odvolán Ing. Petr Baran a nahradil jej JUDr. Mgr. Ing. Libor Lukášek, který se zároveň stal jednatelem dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH, z dozorčí rady byl odvolán JUDr. Ivan Hink, kterého nahradila Ing. Ivana Krynesová Gage, na vlastní žádost z dozorčí rady odstoupil Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. A1 Administrative and executive bodies at 31 December 2005 Members of statutory and supervisory bodies at 31 December 2005 Board of Directors: Jaroslav Pantůček chairman Vít Tůma vice-chairman Vlastimil Boura member Petr Baran member Supervisory Board: Ján Dzvoník chairman Libor Joukl vice-chairman Zdeněk Petříček member Ondřej Šmolík member Patrik Reichl member Karel Kopp member Ivan Hink member Marcel Hrabě member Václav Nestrašil member Pavel Louženský member Jiří Suchomel member Miroslav Šifner member The following personnel changes in the Board of Directors and the Supervisory Board occurred between the 2005 year-end and the annual report date: Petr Baran was recalled from the Board of Directors and was replaced by Libor Lukášek, who also became executive of the subsidiary MERO Pipeline GmbH, Ivan Hink was recalled from the Supervisory Board and was replaced by Ivana Krynesová Gage, Karel Kopp resigned from his position in the Supervisory Board. Vedení Společnosti Ing. Jaroslav Pantůček generální ředitel Ing. Vlastimil Boura finanční ředitel Ing. Vít Tůma provozně-technický ředitel Company management Jaroslav Pantůček General Manager Vlastimil Boura Finance Manager Vít Tůma Operations and Technical Manager 12

13 Základní informace o členech statutárních a dozorčích orgánů MERO ČR, a. s., k Basic information about members of the statutory and supervisory bodies of MERO ČR, a. s., at 31 December 2005 Jméno Datum narození Name Date of Birth Ing. Jaroslav Pantůček Ing. Vlastimil Boura Ing. Vít Tůma Ing. Petr Baran Ing. Ján Dzvoník Ing. Libor Joukl Miroslav Šifner Zdeněk Petříček Ing. Ondřej Šmolík Ing. Patrik Reichl Doc. Ing. Karel Kopp, CSc JUDr. Ivan Hink Ing. Marcel Hrabě Ing. Václav Nestrašil Ing. Pavel Louženský Jiří Suchomel Vzdělání Bydliště Zaměstnavatel Členství v jiných obchodních společnostech Education Residence Employer Membership in other business companies VŠE University of Economics VŠE University of Economics VŠB Mining University VŠE University of Economics VŠE University of Economics European Business School VUT Brno Fakulta strojní Technical University Brno, Faculty of Mechanical Engineering Gymnázium Praha 4 Secondary Grammar School, Praha 4 SO Secondary vocational VŠ strojní Faculty of Mechanical Engineering VŠE University of Economics VŠE University of Economics UK Fakulta právnická Charles University, Faculty of Law VŠE University of Economics VŠE University of Economics ČVUT Fakulta strojní Czech Technical University, Faculty of Mechanical Engineering SPŠ elektro-technická Industrial High School electro-technology Věžická 2446 Praha 9 Sosnovecká 578/2 Praha 8, Troja Generála Klapálka 436 Kralupy nad Vltavou Dobrá 662 Frýdek-Místek Píškova 1962/44 Praha 5 Jana Otty 476 Přibyslav V Štíhlách 1311/3 Praha 4, Krč Revoluční 530 Kralupy nad Vltavou Chržín 62 Velvary Hrabětická 499 Hrušovany nad Jevišovkou Berounská 212 Unhošť Vazovova 3228 Praha 4 Petrohradská 3037 Kladno V Háji 41 Praha 7, Holešovice U Pramene 430/9 Praha 4 Hůrka 1028 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO Pipeline GmbH Vohburg an der Donau, SRN Fond národního majetku ČR Praha National Property Fund of CR Praha APOLY s.r.o. Přibyslav Ministerstvo financí ČR Ministry of Finance of ČR MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Czech Invest - soukromá osoba Entrepreneur Fond národního majetku ČR Praha National Property Fund of CR Praha soukromá osoba Entrepreneur ŘSD ČR MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF,a.s. - PANTAF,a.s. - AERO Vodochody a.s. LETKA, a.s. APOLY s.r.o. APOLY TRADE s.r.o. ŠKODAEXPORT, a.s. LETKA, a.s. STAVOCENTRAL, a.s. - PANTAF,a.s. FIRST ADVERTISING CZ, a.s. CITCO Finanční trhy a.s. U.D. - Luka a.s. Východočeská energetika, a.s. Severočeské doly a.s. - Poličské strojírny a.s

14 A2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. A2 MERO ČR, a. s., organization chart VALNÁ HROMADA. GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA. SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO. BOARD OF DIRECTORS GENERÁLNÍ ŘEDITEL. GENERAL MANAGER Interní audit Internal Audit FINANČNÍ ŘEDITEL FINANCE MANAGER Risk manager a tajemník Společnosti Risk Manager and Secretary PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL OPERATIONS AND TECHNICAL MANAGER VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ÚSEKU HEAD OF HUMAN RESOURCES 14

15 A3 Úvodní slovo předsedy představenstva A3 Introduction from the Board of Directors Chairman Vážení obchodní přátelé, jménem představenstva MERO ČR, a. s., Vám předkládáme výroční zprávu popisující klíčové události roku Dear business friends, acting on behalf of the Board of Directors of MERO ČR, a. s., I hereby present the annual report of the Company s key events in

16 Společnost MERO ČR, a. s., si za dobu svojí dvanáctileté existence vybudovala významné postavení v rámci české ekonomiky. Jako výhradní dopravce ropy do České republiky sehrává strategickou úlohu v zásobování touto stále významnější energetickou surovinou. Díky své geografické poloze a napojení na systém západoevropských ropovodů hraje Společnost klíčovou roli nejen ve středoevropském regionu, ale stala se integrální součástí celoevropské ropovodní sítě. Rok 2005 byl pro nás průlomovým z několika hledisek. Nový rok jsme zahajovali jako členové Evropské unie očekáváním, jak se v celoročním působení tento vstup promítne do výsledků naší Společnosti. Razantní vzestup dopravy, především kamionové, nezastavil ani prudký nárůst cen ropy, která lámala historické rekordy. Rovněž snaha tuzemských rafinerií posílit svoje postavení na trhu a maximálně využít zpracovací kapacity vedla k tomu, že přeprava ropy byla nejvyšší v celé historii MERO ČR, a. s., a dosáhla bezmála 8 mil. tun. Potvrdil se tak trend růstu přepravy posledních pěti let. Nárůst za poslední rok činil významných 16,7 % a vytvořil tak prostor pro velmi dobré hospodářské výsledky. Klíčovou roli sehrává naše Společnost také v oblasti ochraňování strategických nouzových zásob ropy České republiky, kde jsme dalším navýšením skladovací kapacity umožnili splnit závazky státu vůči Evropské unii na požadovanou výši. Uzavřené dlouhodobé smlouvy na skladování do roku 2035 jsou výhodné pro obě strany, neboť státu dávají jistotu dlouhodobého skladování, MERO ČR, a. s., má zajištěnu dlouhodobou finanční stabilitu cash flow a umožňuje Společnosti realizovat náročné rozvojové plány. Tato stabilita je posílena i dlouhodobým kontraktem na přepravu ropy s doložkou take or pay. Všechny tyto faktory vedly k tomu, že Společnost dosáhla nejlepších hospodářských výsledků za posledních 8 let a vykázala čistý zisk dle českých účetních standardů ve výši 140,75 mil. Kč (nárůst o 124,52 %), resp. 149,64 mil. Kč dle mezinárodních účetních standardů (nárůst o 76,37 %). Těchto vynikajících výsledků by nebylo možné docílit bez důsledného dodržování schváleného dlouhodobého a střednědobého plánu rozvoje Společnosti. Over its twelve-year existence, MERO ČR, a. s., has developed to occupy a significant position in the Czech economy. As the exclusive oil transporter to the Czech Republic, the Company plays a strategic role in the supply of this increasingly important natural resource. Thanks to its geographic location and its connection to Western European pipeline systems, the Company has not only gained an important position in Central Europe, it has also become an integral part of the pan-european pipeline network. The year 2005 was a breakthrough for the Company for many reasons. As the Czech Republic became a new member of the European Union, the beginning of the year was marked by anticipation of the accession s impact on the Company s annual results. Even the escalation of oil prices, which broke historical records, did not hinder the boost to transport, particularly lorry transport. Reaching nearly 8 million tonnes, oil transport was the highest in the history of MERO ČR, a. s., helped by local refineries attempts to strengthen their market positions and maximize the use of their processing capacity. The trend of transport s fast growth witnessed over the last five years has thus been confirmed. Last year s increase of 16.7% was extremely significant and led to very good financial results. In addition, our Company plays an important part in the protection of the Czech Republic s strategic emergency oil reserve as a result of the increase in our storage capacity, the Czech Republic was able to meet the EU requirements. Long-term contracts for storage concluded until 2035 bring benefits to both contracting parties, assuring the state of long-term storage and assuring MERO ČR, a. s., of the long-term financial stability of cash flow, thereby allowing the Company to implement demanding investment and development plans. This stability is further supported by a long-term contract for oil transport that includes a take-or-pay clause. 16

17 Uvnitř Společnosti byly prohloubeny zásady řízení lidských zdrojů. Oblast personálního řízení představuje propracovaný systém plánování, vzdělávání, motivace a odměňování zaměstnanců se zaměřením na posílení výkonové stránky každého jednotlivce. Úspěšně jsme prošli recertifikačním procesem Integrovaného systému řízení u společnosti DET NORSKE VERITAS AS. Kvalita celého sytému byla potvrzena i získáním ocenění Národní cena za jakost uděleným Radou České republiky pro jakost. Ani sebedokonalejší technické vymoženosti a bezpečnostní opatření však nedokáží a nemohou ani vyloučit havárii způsobenou nešťastnou náhodou nebo skrytou vadou materiálu z výroby. Právě tento případ nás postihl počátkem roku Zde se velmi osvědčil podrobně propracovaný havarijní systém, který zareagoval okamžitě a zamezil tak vzniku významnějších ekologických a jiných škod. Potvrdila se oprávněnost rozsáhlé investice do modernizace ropovodu Družba, především pak do řídicího a detekčního systému, bez něhož by vzniklé škody byly několikanásobně vyšší. Dostat všechna možná ohrožení pod kontrolu, naučit se s nimi pracovat, kvantifikovat a dokonce je řídit umožňuje risk management, který je ve Společnosti implementován od roku 2004 a je neustále zdokonalován. V oblasti průmyslu jsme v řízení rizik řazeni mezi absolutní špičku. Úloha MERO ČR, a. s., jako strategického podniku českého hospodářství, nespočívá pouze v naplňování kriterií efektivnosti a zhodnocování akcionářského podílu státu, ale promítá se i do postoje k ostatním subjektům. Svoji odpovědnost vůči okolí si plně uvědomujeme, a proto klademe zvýšený důraz na cílenou a adresnou podporu různých charitativních, rozvojových a kulturních projektů celospolečenského významu. Finančně jsme podpořili několik desítek projektů, přičemž prostředky byly v převážné míře určené na zakoupení moderních přístrojů do nemocnic, podporu kultury, rozvoj regionů podél trasy ropovodů a další humanitární aktivity. All the above factors have resulted in the Company achieving its best operating results in the last 8 years, recording net profit of CZK million as per the Czech Accounting Standards (an increase of %) and of CZK million as per IFRS (an increase of 76.37%). Such excellent results could not have been achieved had the Company not adhered to the approved long-term and medium-term development plans. Inside the Company, human resources management rules have been extended. Human resources management represents a sophisticated system of planning, education, motivation and remuneration of employees focusing on strengthening the performance of each individual. We have successfully been through the process of Integrated management system re-certification with DET NORSKE VERITAS AS. The quality of the system was confirmed by the National Quality Award granted by the Czech National Council for Quality Assurance. However, not even the best possible technology or safety measures can avert or prevent emergency incidents caused by an unfortunate accident or hidden product or material flaw. This was the case at the beginning of Our comprehensive emergency system proved itself, as it was able to immediately react and prevent larger ecological or other damage. Extensive investment into the modernization of the Družba pipeline, particularly the related management and detection system, proved to be the correct decision, as in the absence of this system the damage caused would have been several times more. The risk management system that was implemented in the Company in 2004 and has since been regularly upgraded, allows us to bring all threats and risks under control, to learn to work with them, to quantify them and to manage them. We rank among the top companies in the industry in terms of risk management. 17

18 Aby Společnost mohla plnit všechny své úkoly vůči jednotlivým stakeholderům, je nutné mít zajištěnu dlouhodobou stabilitu a perspektivu vývoje. Jsme pevně přesvědčeni, že výsledky, které právě předkládáme, jsou pevnou základnou pro další velmi kvalitní rozvoj firmy. Ing. Jaroslav Pantůček předseda představenstva The role of MERO ČR, a. s., as a strategic firm in the Czech economy is not only to meet the effectiveness and efficiency criteria and to add value to the state s shareholding; its role is reflected in its attitude to other entities. We are fully aware of our responsibility to other entities and institutions; we therefore support numerous charities and development and cultural projects of importance to our communities. We have supported dozens of projects; the majority of finance provided was to purchase state-of-the-art technology for hospitals and to support cultural projects, the development of regions along the pipeline routes and other humanitarian activities. In order to fulfil the tasks set by individual stakeholders, the Company s long-term stability and development prospects have to be ensured. We believe that the results we hereby present serve as a firm basis for the Company s further development. Jaroslav Pantůček Chairman of the Board of Directors 18

19

20 B Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku B1 Ekonomika 2005 B Board of Directors report on the Company business activities and the status of its assets B Financial results Rok 2005 navazuje svými výsledky na předešlé úspěchy dosažené naší Společností v uplynulých letech. Lze konstatovat, že všechny stanovené klíčové ukazatele byly nejen splněny, ale velmi výrazně překročeny. Velmi dobré hospodářské výsledky byly v roce 2005 umožněny zejména objemem ropy přepravené ze zahraničí ropovody Družba a IKL jak pro potřeby dalšího zpracování tuzemskými rafineriemi, tak i pro potřeby skladování, resp. ochraňování, zásob ropy pro Správu státních hmotných rezerv ČR (dále jen ČR-SSHR ). Objem přepravené ropy v celkové výši 7,923 mil. tun představuje historicky nejvyšší hodnotu dosaženou od roku 1994, kdy byla akciová společnost založena. Tržby z přepravy ropy tvoří 83,6 % celkových tržeb Společnosti. The year 2005 goes hand in hand with our Company s previous years successes. All key indicators were not only met, but exceeded. Excellent operating results achieved in 2005 were due to the volume of oil from abroad transported through the Družba and IKL pipelines for further processing by local refineries and for storage and safeguarding of oil reserve for the Czech Republic State Material Reserve Administration (hereinafter referred to as ČR-SSHR ). Transported oil volume totaling million tonnes represents the highest historical volume that has been achieved since the establishment of the joint-stock company in Earnings from transported oil account for 83.6% of the total Company revenues. Vývoj přepravy v letech 2000 až 2005 Transportation in the years 2000 through 2005 (v mil. tun) (in millions of tonnes) 7,92 6,79 5,79 6,00 6,13 6, Tržby ze skladování a ochraňování zásob ropy pro ČR-SSHR představují zbývajících 16,4 % celkových tržeb. V roce 2005 byly do užívání předány další 2 velkokapacitní nádrže o objemu po m 3. K bylo pro potřeby ČR-SSHR uskladněno 781 tis. tun, což představuje zvýšení skladovaných zásob ropy oproti stejnému období minulého roku o 182 tis. tun. Earnings from the storage and safeguarding of oil reserve for ČR-SSHR represent the remaining 16.4% of total revenues. Two new large capacity tanks with the volume of 125,000 m 3 each were put into operation in As at 31 December 2005, 781 thousand tonnes of oil were stored for ČR-SSHR, a yearon-year increase of 182 thousand tonnes. 20

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. (v tis. Kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2014 2013 Stálá aktiva 8 193 347 8 546 688 Oběžná aktiva 3 465 376 2 769 941 z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele Společnosti 2015 2014 (v tis. Kč) Stálá aktiva 7 688 471 8 193 347 Oběžná aktiva 3 831 364 3 465 376 z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty

Více

Výroční zpráva. MERO ČR, a.s.

Výroční zpráva. MERO ČR, a.s. Výroční zpráva 2008 MERO ČR, a.s. 2008 Kralupy nad Vltavou Výroční zpráva 2008 O8 MERO ČR, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Strana 3 O OBSAH A Základní údaje 4 1. Správní a výkonné orgány 6 2. Organizační

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. (v tis.kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2013 2012 Objem přepravené ropy (tis.tun) 6 645 7 172 Skladovací kapacita ropy ČR-SSHR (tis.tun) 1 081 1 081 Stálá

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Valeo má za sebou rekordní pololetí

Valeo má za sebou rekordní pololetí Valeo má za sebou rekordní pololetí Za první pololetí stouply meziročně tržby o 11 % na 8,1 miliardy eur Ve druhém čtvrtletí 2016 prudce rostly tržby o 13 % Provozní zisk se zvýšil o 20 % na 647 milionů

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria Mag. Georg Stöger 4. listopad 2015, Praha About us 1941 founded in Austria 1991 founded in the Czech Republic 1999 founded in

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

POZVÁNKA INVITATION CARD

POZVÁNKA INVITATION CARD POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více