Karta předmětu prezenční studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karta předmětu prezenční studium"

Transkript

1 Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6 Povinnost: povinný Úroveň studia: pregraduální Jazyk výuky: čeština Ročník: 2 Semestr: letní Odkaz na web: Určeno pro fakulty: HGF Určeno pro typ studia: bakalářské Způsob zakončení: záp. + zk. Rozsah výuky: Prerekvizity: Korekvizity: Vyskytuje se v prerekvizitách: nemá nemá není Výstupy z učení - student prokazuje znalosti: z obsahu jednotlivých účtových tříd ze zaúčtování složitějších účetních operací v účtových třídách práci spojených s účetní závěrkou se základními pojmy daňové evidence - student umí: zaúčtovat obtížnější účetní operace sestavit účetní závěrku vypočíst a zaúčtovat daň z příjmu zaúčtovat jednotlivé účetní operace pomocí účetního programu řešit záznamy v daňové evidenci

2 - student je schopen: řešit složité účetní operace včetně vzájemných souvislostí v jednotlivých účtových třídách využívat údaje získané z účetnictví pro podnikatelské rozhodování orientovat se v účetních výkazech Zpracovat účetnictví a vedení daňové evidence od zahájení podnikání až po sestavení daňového přiznání a následný výpočet daňové povinnosti podnikatele Metody výuky (zastoupení jednotlivých metod je třeba kvantifikovat v %) přednášky 42 % cvičení 28 % samostatná práce 30 % Anotace Cílem předmětu je seznámit studenty s vedením účetnictví, a to od zahájení podnikatelské činnosti ž po výpočet daňového zatížení podnikatele a sestavení daňového přiznání. Studenti se naučí řešit složité účetní případy. Rovněž se seznámí se základními principy účetnictví a jeho harmonizaci s IFRS a US GAAP. Výuka je doplněna vedením daňové evidence. Povinná literatura BARTKOVÁ, Hana a kol. Úvod do účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, s. ISBN RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 12. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s. ISBN BARTKOVÁ, Hana a kol. Účetnictví podnikatelů. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, s. ISBN BARTKOVÁ, Hana a kol. Mezinárodní účetnictví. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, s. ISBN HAKALOVÁ, Jana a kol. Daňová evidence. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, s. ISBN Doporučená literatura STROUHAL, Jiří a kol. Účetnictví Vydání. Brno : BizBooks : Brno, s. ISBN Nároky na zabezpečení výuky - Metody průběžné kontroly znalostí během semestru Znalostí v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí vypracování samostatných úkolů na cvičeních.

3 Osnova přednášek 1) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2) Pořízení DHM prostřednictvím leasingu 3) Zásoby oceňování při pořízení a úbytku 4) Účtování zásob způsobem A, B. 5) Způsoby zachycení vedlejších pořizovacích nákladů 6) Finanční účty 7) Účtování na účtech pohledávek a závazků 8) Způsoby účtování na kapitálových účtech 9) Účetní závěrka, audit účetní závěrky 10) Význam a funkce mezinárodního účetnictví 11) Harmonizace účetnictví 12) Direktivy EU a mezinárodní standardy Účetního výkaznictví 13) Právní úprava DE, způsoby vedení DE, vymezení základních pojmů 14) Vedení DE, vybrané daňové a nedaňové příjmy a výdaje, uzavírání knih v DE 15) Uzavírání knih v DE a daňové přiznání FO Osnova cvičení 1) Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 2) Účtování dlouhodobého finančního majetku 3) Účtování zásob způsobem A 4) Účtování zásob způsobem B 5) Účtování o krátkodobém finančním majetku 6) Účtování pohledávek a závazků 7) Účtování základního kapitálu v jednotlivých právních formách podnikán, individuální podnikatel 8) Účtování o fondech účetní jednotky, rozdělení výsledku hospodaření 9) Účtování o dlouhodobých úvěrech a závazcích 10) Odložený daňový závazek a pohledávka, rezervy 11) Evidence DE 12) Evidence DE 13) Souhrnný příklad 14) Souhrnný příklad Otázky ke zkoušce 1) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 2) Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3) Opravné položky k DHM a DNM, oceňovací rozdíly k nabytému majetku a goodwill 4) Pořízení DHM pomocí finančního leasingu 5) Účtování dlouhodobého finančního majetku 6) Oceňování zásob při pořízení

4 7) Oceňování úbytku zásob 8) Zásoby vlastní výroby 9) Zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky 10) Reklamace při dodávkách 11) Účtování o cenných papírech 12) Účtování o krátkodobém bankovním úvěru 13) Účtování o směnkách 14) Pohledávky a závazky účtované v cizí měně 15) Pohledávky a závazky vůči zaměstnancům 16) Pohledávky a závazky vůči zaměstnancům 17) Opravné položky k pohledávkám 18) Přechodné účty aktiv a pasiv 19) Základní kapitál v různých právních formách podnikání 20) Zákonný rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 21) Kapitálové fondy 22) Rezervy 23) Výsledek hospodaření 24) Odložená daň z příjmu a splatná daň z příjmu 25) Dlouhodobé úvěry a závazky 26) Účetní závěrka a audit 27) Základy DE a její vedení 28) Význam a funkce mezinárodního účetnictví 29) Harmonizace účetnictví 30) Mezinárodní standardy Účetního výkaznictví Podmínky absolvování předmětu Název úlohy Typ úlohy Max. počet bodů (akt. za podúlohy) Min. počet bodů Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 Zápočet Zápočet 33 (33) 17 Písemka Písemka Zkouška Zkouška 67 (67) 34 Písemná zkouška Písemná zkouška Ústní zkouška Ústní zkouška Údaje o předmětu v cizím jazyce Annotation The aim of this course is to introduce the students to book-keeping from a business initiation to calculating the tax duty of an entrepreneur and compiling a tax return. Students will learn to resolve

5 complex accounting cases. They will also be introduced to the basic principles of accounting and its harmonization with IFRS and US GAAP. Lectures will also comprise maintaining the tax registers. Outline of lectures 1) Fixed tangible and intangible assets 2) Acquisition of fixed tangible assets by means of leasing 3) Inventories evaluation at purchase and consumption 4) Accounting by methods A, B. 5) The ways of recognising other transaction costs 6) Financial accounts 7) Accounting on receivable and liability accounts 8) The ways of recognition at the capital account 9) Financial statements, audit of financial statements 10) Significance and function of international accounting 11) Accounting harmonization 12) EU directives and International Financial Reporting Standards 13) Legislation for tax registers (TRs), ways of TRs maintenance, definition of basic terms 14) Maintaining of TRs, selected tax and non-tax revenues and expenditures, closing of books in TRs 15) Closing of books in TRs and personal income tax return Outline of exercises 1) Recognition of fixed tangible and intangible assets 2) Recognition of long-term financial assets 3) Accounting by method A 4) Accounting by method B 5) Recognition of short-term financial assets 6) Recognition of receivables and liabilities 7) Recognition of registered capital in individual legal forms of companies, an individual entrepreneur 8) Recognition of an accounting unit funds, operating result distribution 9) Recognition of long-term loans and liabilities 10) Deferred tax liability and receivable, reserves 11) Maintaining of TRs 12) Maintaining of TRs 13) Complex example 14) Complex example Exam question topics 1) Acquisition of fixed tangible and intangible assets 2) Disposition of fixed tangible and intangible assets

6 3) Adjustments to fixed tangible and intangible assets, k DHM a DNM, valuation differences for acquired assets and goodwill 4) Acquisition of fixed tangible assets by means of financial leasing 5) Recognition of long-term financial assets 6) Inventory evaluation upon acquisition 7) Inventory evaluation upon consumption 8) Inventory of own production 9) Inventory in progress and not yet delivered supplies 10) Complaints upon deliveries 11) Recognition of securities 12) Recognition of short-term bank loans 13) Recognition of bills of exchange 14) Receivables and liabilities recognised in foreign currencies 15) Receivables and liabilities in relation to employees 16) Receivables and liabilities in relation to employees 17) Adjustments to receivables 18) Temporary accounts for assets and liabilities 19) Registered capital in different legal forms of companies 20) Statutory reserves, undistributable reserves, other profit reserves 21) Capital funds 22) Reserves 23) Operating result 24) Deferred income tax and payable income tax 25) Long-term loans and liabilities 26) Financial accounts and audit 27) TRs basics and maintaining 28) Significance and function of international accounting 29) Accounting harmonization 30) International Financial Reporting Standards

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. ACCOUNTING PRINCIPLES, METHODS AND WAYS OF ASSESSMENT 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2009 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2010 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009

RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 2009 RINOL CZ, s.r.o. Výroèní zpráva Annual Report 009 Profil spoleènosti 04 Úvodní slovo jednatele spoleènosti 06 Základní údaje 08 Management spoleènosti 10 Organizaèní schéma managementu 1 Organizaèní schéma

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte

výroční zpráva annual report IPO - Energie, kterou oceníte výroční zpráva annual report 2008 IPO - Energie, kterou oceníte Obsah / Contents 3 Vývoj vybraných ukazatelů Key Statistics 4 Zpráva představenstva o podnikatel ské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 2013 92 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 213 ANNEX TO THE FINANCIAL STATEMENTS 213 93 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 276/1, PSČ 31, byla

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více