Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI"

Transkript

1 Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI 1 Vývoj základních ekonomických ukazatelů systému VaVaI 1.1 Zdroje veřejných finančních prostředků pro VaVaI Státní rozpočet prostřednictvím rozpočtových kapitol ministerstev a agentur Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) K finančním zdrojům pro financování VaVaI lze připočítat také nepřímou podporu založenou na snížení základu daně z příjmu o výdaje na VaVaI. Graf č. 1 Výdaje státního rozpočtu na VaVaI 1 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,43% 0,66%0,67%0,68% 0,69% 0,67%0,66%* 0,60% 0,51% 0,52% 0,53% 0,54%0,59% 0,49% 0,50% 5,9 5,7 5,4 6,0 6,8 7,1 8,6 5,7 6,9 7,1 7,9 7,9 9,4 9,6 Výdaje SR na VaVaI (mld. Kč; % HDP) 9,6 9,8 11,0 11,8 12,5 13,1 13,0 13,7 11,9 13,2 13,9 13,6 13,5 13,5 13,1 12, Institucionální výdaje Účelové výdaje Podíl na HDP 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Výdaje státního rozpočtu stoupaly až do roku 2011, s nepatrnými nárůsty financování od roku 2009 (viz graf č. 1), kdy se začala uplatňovat Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 26. března 2008 č Tato reforma předpokládala meziroční nárůst výdajů státního rozpočtu na VaVaI o 8 %. Od roku 2009 výdaje pro tuto oblast stagnují a v posledních letech jejich podíl na HDP klesá a je vyrovnáván pouze z prostředků strukturálních fondů (ESIF) cestou operačních programů. Pokles podílu výdajů na VaVaI na HDP v posledních letech ukazuje, že zotavování české ekonomiky se nepromítá do odpovídajícího zvyšování výdajů státního rozpočtu na VaVaI. Jak je dáno dokumenty Evropské unie, cílem je zvýšit výdaje na VaVaI na úroveň 3 % HDP, z toho 1 % z veřejných výdajů. 1 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

2 Graf č. 2: Změny celkových výdajů na VaV v ČR Celkové výdaje na VaV v ČR (mil. Kč) Podnikatelské CELKEM Podnikatelské ČR Podnikatelské zahraničí Veřejné CELKEM Veřejné ČR Veřejné zahraničí Ostatní z ČR Graf č. 3: Podíly zdrojů finančních prostředků na VaV 3 60,00% Podíly zdrojů finančních prostředků na VaV 50,00% 51,84% 52,17% 52,83% 52,00% 46,96% 46,61% 46,15% 46,73% 50,33% 48,47% 50,51% 48,62% 51,80% 52,84% 47,27% 46,25% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,20% 1,22% 1,02% 1,27% 1,20% 0,87% 0,93% 0,91% Podnikatelské zdroje celkem Veřejné zdroje celkem Ostatní zdroje z ČR celkem Z vývoje výdajů na VaV jednotlivých skupin vyplývá, že nárůst veřejných výdajů je způsoben pouze růstem evropských prostředků, a rozdílná reakce veřejného rozpočtu a podnikatelské sféry na globální ekonomickou krizi v roce Zatímco státní rozpočet výdaje utlumil, podnikatelská sféra 2 Zdroj: ČSÚ. 3 Zdroj: ČSÚ a vlastní výpočet. 2

3 naopak zvýšila své výdaje do sektoru VaV. Potvrzení tohoto trendu ukazuje i graf 10, neboť ve stejném období se začalo více využívat snížení základu daně z příjmu díky výdajům na VaV. Stagnace výdajů státního rozpočtu na VaVaI neumožňuje navyšovat kapacity výzkumné sféry. Očekává se proto zvýšený tlak na institucionální podporu nových výzkumných kapacit budovaných z prostředků OP VaVpI (prioritní osa 1 a 2), ale i zvýšený tlak na účelovou podporu z nově vládou schvalovaných resortních programů na podporu VaVaI. Současně se předpokládá nárůst počtu pracovních sil započítávaných do VaVaI. Pokud by se naplnily veškeré prognózy, kapacita výzkumných institucí by se mezi roky 2012 až 2020 téměř zdvojnásobila. K dalšímu vývoji vybudovaných kapacit z OP VaVpI, resp. k jejich udržitelnosti, je třeba uvést, že garantována je ze státního rozpočtu částka 2,5 mld. Kč ročně, což jsou dva samostatné programy MŠMT (Národní program udržitelnosti I a II), o ostatní prostředky z veřejných zdrojů musí, stejně jako všichni ostatní, soutěžit ve veřejných soutěžích jednotlivých poskytovatelů. Graf č. 4: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Ostatní zdroje financování [Kč] Příspěvek na vzdělávací činnost [Kč] Institucionální prostředky [Kč] Mezinárodní granty [Kč] Účelové prostředky národní (účelová podpora - granty) [Kč] 4 Zdroj: Smekal, M.; Chvalkovská J.; Wagenknecht, L.: Analýza výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Září

4 Tabulka č. 1: Kvantifikace požadavků na financování operačních programů na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v gesci MPO a MŠMT (v tis. Kč) Rok MPO celkem OP PI OP PIK MŠMT celkem OP VaVpI OP VK OP VVV Celkem MPO a MŠMT Rok 2014: výdaje schválené zákonem č. 475 ze dne 19. prosince 2013 o státním rozpočtu České republiky na r Struktura návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2015 Podle zákona o podpoře VaVaI z veřejných prostředků má přednost úhrada závazků před novými závazky. Situaci ukazuje graf, ze kterého vyplývá, že minimální část navrhovaných výdajů je zcela bez závazků. Jde zejména o výdaje na nové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, které ještě nebyly vyhodnoceny a tedy nemohly vzniknout žádné smluvní závazky. Graf č. 5: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI 5, Návrh výdajů SR na VaVaI na rok 2015 dle rozp. kapitol (v tis. Kč) AV ČR GA ČR MK MO MPO MŠMT MV MZ MZe ÚV ČR TA ČR OP VVV (PO 1, PO 2) Vázané institucionální výdaje Dosud nezasmluvněné institucionální výdaje Vázané účelové výdaje (závazky) Dosud nezasmluvněné účelové výdaje 5 Zdroj: IS VaVaI 6 Údaj k OP VVV (PO 1 a PO 2) vychází z 1/7 návrhu celkové alokace (1,77 mld. ) a měnového kurzu 27,4. 4

5 Graf č. 6: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Návrh výdajů SR na VaVaI na rok 2015 (v tis. Kč) Celkové výdaje Střednědobý výhled (návrh MF) Vázané institucionální výdaje Dosud nezasmluvněné institucionální výdaje Vázané účelové výdaje (závazky) Dosud nezasmluvněné účelové výdaje Komentář k institucionálním výdajům Do institucionálních výdajů náleží zejména finanční prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, výdaje na mezinárodní spolupráci (založené na mezinárodních smlouvách), výdaje na kofinancování operačních programů stávajících i navrhovaných. Snížení výdajů na mezinárodní spolupráci bude znamenat komplikovaná jednání se zahraničními partnery buď na bilaterální úrovni (Rusko, Korea, Japonsko, Ukrajina, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Francie) nebo s Evropskou komisí s důsledky pro pověst ČR. Internacionalizace VaVaI znamená nejen rozvoj mezinárodních kontaktů, ale především zvýšení kvality prováděného výzkumu pracovišť, která jsou zapojena do významných mezinárodních projektů, patří ke špičce české vědy. Přitom není důležité, zda jde o týmy zabývající se ryze základním výzkumem, nebo aplikovaným výzkumem či vývojem. Snížené kofinancování operačních programů stávajících (OP VaVpI, OP PI) a připravovaných (OP VVV, OP PIK) vyvolá nedostatečné využití prostředků ESIF s důsledky nejen v rovině financování VaVaI, ale i s politickými dopady na evropské úrovni, neboť výdaje na VaVaI patří k evropským prioritám. Snížené kofinancování OP VVV a OP PIK bude mít dopad na udržitelnost stávajících VaVpI center (ale nejen těchto zařízení), neboť se počítá, že některé výdaje, např. na zahraniční pracovníky, by bylo možné hradit také z těchto prostředků. Pro kofinancování operačních programů a pro zajištění udržitelnosti je naprosto nezbytné zachovat plánované výdaje (0,5 mld. pro OP VVV; 0,3 mld. Kč pro OP PIK). Výdaje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (což nejsou pouze státem zřizovaná výzkumná pracoviště) jsou základním mechanismem financování výzkumných institucí. Nejsou sice mandatorním výdajem v pravém smyslu slova, ale jejich snižování bude mít za následek omezování činnosti nebo zavírání některých z nich. Týká se to jak ústavů Akademie věd České republiky, tak vysokých škol. 7 Zdroj: IS VaVaI 5

6 1.2.2 Komentář k účelovému financování Nejdůležitějšími výdaji v účelové části jsou již uzavřené závazky na financování projektů a grantů, tj. závazky podložené smlouvami nebo vydanými rozhodnutími. Smlouvy a rozhodnutí lze sice měnit, nicméně stát by se tím vystavoval nebezpečí, že příjemci (zejména ze soukromé sféry) budou žádat náhradu vynaložených soukromých výdajů, neboť tyto projekty nebude možné dokončit. Snížení výdajů na Národní program udržitelnost I bude znamenat ohrožení udržitelnosti VaVpI center. Tyto prostředky představují základ, k jehož zajištění se Česká republika zavázala. Přitom výdaje národního programu udržitelnosti představují asi 27 % finančních prostředků potřebných pro zajištění udržitelnosti. Nejmenší bezprostřední škodu způsobí zrušení již vyhlášených, ale dosud neukončených veřejných soutěží ve výzkumu, z důvodu nedostatku prostředků státního rozpočtu, což je jediný zákonný důvod pro zrušení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Je však třeba počítat s kritikou vědecké a odborné veřejnosti, která má obvykle nepříznivé politické dopady Vazba státního rozpočtu na VaVaI a ESIF Podle údajů MŠMT se odhaduje, že zajištění udržitelnosti bude mít zvýšený nárok na státní rozpočet (nebo se zatím takto argumentuje). Nová výzkumná kapacita by měla zvýšit požadavky na účelové výdaje v roce 2015 asi o 900 mil. Kč a na institucionální zajištění o dalších více než 500 mil. Kč. Z dlouhodobého hlediska jde o zcela nevyjasněnou situaci, neboť požadavky na financování od roku 2018 postupně klesají, aniž by bylo naznačeno, jak budou tyto instituce financovány dále. I když není možné snižovat bez větších následků výdaje na udržitelnost, není současně možné připustit situaci, kdy se tíha financování přenáší pouze na státní rozpočet. Nejen pro zajištění udržitelnosti, ale i pro stabilitu veřejného financování činností ve VaVaI je třeba změnit pohled na financování VaVaI z národních prostředků a prostředků ESIF a oba zdroje finančních prostředků vhodným způsobem kombinovat a zacílit. 1.3 Příjemci Veřejné vysoké školy Ústavy Akademie věd České republiky (resp. veřejné výzkumné instituce) Ostatní veřejné výzkumné instituce (případně výzkumné organizace jiné právní formy, jejichž zřizovateli jsou ministerstva) Podnikatelské subjekty (soukromé subjekty založené podle soukromého práva především za účelem provádění průmyslového výzkumu a vývoje) Ostatní neziskové organizace Mezi příjemce prostředků státního rozpočtu lze řadit také zahraniční organizace a mezinárodní infrastruktury, kde je členem Česká republika. Z grafu č. 5 vyplývá, že veřejný výzkumný sektor je dominantním příjemcem prostředků státního rozpočtu. Podniková sféra využívá asi 18 % celkových výdajů státního rozpočtu na VaVaI. 6

7 Graf č. 7: Státní podpora podle skupin příjemců 8 Státní podpora podle skupin příjemců Zahraniční poplatky 2% Ostatní vládní, veřejné a neziskové organizace 9% Podniky 18% Veřejné výzkumné instituce 31% Veřejné a státní vysoké školy 40% Dominantní zdroje financování pro soukromý sektor jsou MO, MPO, MŠMT, TA ČR. Dominantní financování pro veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce pochází z rozpočtových kapitol MŠMT, GA ČR, MPO a TA ČR. Zatímco institucionální podpora je směřována především do veřejného sektoru (výzkumné organizace, tj. zejména veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce), účelová podpora je určena na podporu grantů (základní výzkum) a projektů aplikovaného výzkumu a vývoje (56 % v roce 2012; zdroj ČSÚ a IS VaVaI). 8 Zdroj: ČSÚ a IS VaVaI, údaje za rok

8 Graf č. 8: Rozdělení účelové podpory podle kategorií VaVaI 9 Rozdělení účelové podpory podle kategorií VaVaI Infrastruktura VaVaI 7% Ostatní 6% Experimentální vývoj 15% Základní výzkum 31% Aplikovaný výzkum 41% Z pohledu podpory konkurenceschopnosti jsou důležité údaje o veřejných výdajích na podporu průmyslového výzkumu. Až do roku 2012 se podařilo udržet stoupající trend veřejných výdajů na průmyslový výzkum, avšak od roku 2012 dochází ke stagnaci výdajů. Graf č. 9: Výdaje na průmyslový výzkum 10 mil. Kč Výdaje na průmyslový výzkum Rok TIP (MPO) Alfa (TA ČR) Epsilon (TA ČR) EUREKA + EUREKA CZ (MŠMT) 9 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI, Zdroj: IS VaVaI 8

9 Význam nepřímé podpory formou snížení základu daně z příjmu stále stoupá a časový průběh svědčí o ochotě soukromého sektoru investovat do vlastního výzkumu a vývoje. Nepřímá podpora podnikového VaVaI v roce 2011 činila mil. Kč, což je téměř 34 % účelové podpory poskytnuté na podporu VaVaI v podnikatelském sektoru. Jde tedy o významný zdroj finančních prostředků. Graf č. 10: Podpora VaVaI v podnikatelském sektoru Podpora VaVaI v podnikatelském sektoru mil. Kč Rok Účelová podpora Nepřímá podpora Nejdůležitějšími poskytovateli účelové podpory aplikovanému výzkumu a vývoji pro soukromý sektor v letech 2010 až 2013 byli MPO (zejména program TIP; program postupně končí v souladu se schválenou dobou trvání), TA ČR (zejména programy ALFA a EPSILON), MŠMT (zejména programy a evropské aktivity EUREKA / EUREKA CZ, Společné technologické iniciativy, GESHER / MOST), MO a MV. Nedostatečná spolupráce soukromého a veřejného výzkumného sektoru je významnou slabinou českého výzkumného a zejména inovačního prostředí, což nevytváří dobré podmínky pro rozvoj špičkových inovací. Tabulka č. 2 uvádí zdroje financování VaVaI v ČR, a to podle zdroje financování a sektoru, v němž je realizován. Z tabulky je patrné, že převažujícím zdrojem financování jsou veřejné výdaje (ČR a zahraniční; 52,8 %). Naopak nejvíce výdajů je realizováno v podnikatelském sektoru (53,6 %). 11 Zdroj: ČSÚ; IS VaVaI 9

10 Tabulka č. 2: Výdaje na VaV podle zdrojů financování a podle sektorů využití (rok 2012; v tis. Kč) 12 Sektor provádění VaV (druh pracoviště) Výdaje soukromé ČR soukromé zahraniční Zdroj financování veřejné ČR veřejné zahraniční ostatní ČR Podnikatelský ,61 % Veřejné podniky Podíl Podniky domácí Zahraniční afilace Vládní ,41 % Pracoviště AV ČR Resortní pracoviště Ostatní Vysokoškolský ,47 % Veřejné a státní Fakultní nemocnice Soukromé VŠ Neziskový soukromý ,51 % CELKEM % 36,39 % 9,86 % 36,78 % 16,06 % 0,91 % 1.4 Přínosy veřejných prostředků na podporu VaVaI Podniky díky získávání know-how z výsledků VaVaI podpořeného veřejnými výdaji; zejména účelovou podporou Státní administrativa z výzkumu zadávaného pro její vlastní potřebu Veřejný výzkumný sektor z prodeje patentů a licencí (minimum) Struktura výsledků se postupně mění ve prospěch podílu aplikovatelných výsledků, jako jsou aplikovatelné technologie, průmyslové a užitné vzory, prototypy. Z porovnání veřejných výdajů a nárůstu výsledků lze dovodit, že s určitým zpožděním jednoho až dvou let se pozitivně projevily zvýšené výdaje na aplikovaný výzkum, především cestou programu MPO TIP, s důrazem na aplikovatelné výsledky programu EUREKA. Následující tabulka č. 3 ukazuje počty patentů a především prodaných licencí, které jsou dobrým měřítkem jejich využití. Z oborového porovnání vyplývá vysoká míra využití patentů ve čtyřech oborech: biochemii, organické chemii, průmyslových procesech a v oblasti strojních zařízení a nástrojů. Za pozornost stojí počty patentů platných pro území mimo Českou republiku. 12 Zdroj: ČSÚ 10

11 Tabulka č. 3: Patenty uplatněné v letech 2008 až 2012 a míra jejich využití Název oboru Počet udělených patentů celkem Počet patentů využitých jiným subjektem (licence) Míra využití Území ochrany EPO USA Japonsko Národní ČR Organická chemie ,27% Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika ,07% 2 56 Průmyslová chemie a chemické inženýrství ,89% Senzory, čidla, měření a regulace ,00% Strojní zařízení a nástroje ,73% Stavebnictví ,56% 6 30 Genetika a molekulární biologie ,06% 1 32 Průmyslové procesy a zpracování ,63% Makromolekulární chemie ,00% Ostatní strojírenství ,17% Biochemie ,83%

12 1.5 Zaměstnanci ve VaVaI Sektor VaVaI je významným zaměstnavatelem vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Jak je uvedeno výše, jejich počet se ještě zvýší po zprovoznění center vybudovaných z OP VaVpI, kdy se předpokládá mimo jiné příchod zahraničních zaměstnanců. V České republice pracovalo ke konci roku 2012 ve VaVaI 86,9 tis. zaměstnanců, plně či částečně zaměstnaných. Jejich počet se od roku 2001 postupně zvyšoval a stav v roce 2012 představuje 1,6 násobek stavu v roce Nejvíce zaměstnanců zabývajících se VaVaI pracuje v podnikatelském sektoru a jejich podíl od roku 2005 do roku 2012 mírně vzrostl. Graf č. 11: Struktura zaměstnanců ve VaVaI 13 Struktura zaměstnanců ve VaVaI (FTE; 2012) Vysokoškolský 27% Podnikatelský 54% Vládní 19% Převahu mají výzkumní pracovníci (55 % v roce 2012), technických pracovníků je asi třetina (31 % 2012). Oborové rozložení výzkumných pracovníků ukazuje na převahu výzkumných pracovníků v technických směrech a přírodních oborech, což je vzhledem k zaměření české ekonomiky velmi důležité. Na činnostech ve VaVaI prováděných zejména na vysokých školách a ve vládním sektoru, reprezentovaném zejména ústavy AV ČR, jsou navázáni studenti magisterských a doktorských studijních programů, tedy budoucí odborníci nejen pro oblast vědy, ale i pro podnikatelskou sféru. 13 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

13 Graf č. 12: Struktura výzkumných pracovníků podle vědních oblastí 14 Struktura výzkumných pracovníků podle vědních oblastí (FTE; 2012) Humanitní 7% Přírodní 30% Sociální 7% Zemědělské 4% Lékařské 7% Technické 45% 2 Shrnutí a závěry analýzy 1. Sektor VaVaI je tvůrcem nových znalostí a přispěvatelem ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky ve vybraných oblastech. Tyto znalosti nejsou vytvářeny pouze v základním výzkumu, ale je vysoká produkce prakticky uplatnitelných výsledků typu prototyp, ověřené technologie a postupy. Řada výsledků je právně ochraňována, a to nejen v České republice, ale i v EU, USA, Japonsku a jiných státech. 2. Míra využití patentů prostřednictvím prodeje licencí je vyšší jen u některých oborů (biochemii, organické chemii, průmyslových procesech a v oblasti strojních zařízení a nástrojů), kde přesahuje 20 %. 3. Sektor VaVaI zaměstnává vysoce kvalifikované pracovní síly s vysokoškolským vzděláním. Podstatná část těchto vysokoškolsky vzdělaných pracovníků působí v technických oborech, která mají relativně blízký vztah k průmyslovému sektoru. Počet vysoce kvalifikovaných sil se bude ještě zvyšovat s uváděním nových výzkumných center do plného provozu. 4. Nárůst kapacit bude znamenat zvýšené nároky na finanční prostředky, a to i veřejné finanční prostředky. Proti tomu bude nabídnuta další příležitost pro spolupráci veřejného a výzkumného sektoru. Potřeba finančních prostředků bude vysoká nejen na úrovni institucionálních prostředků, ale i v oblasti poskytování účelové podpory grantům 14 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

14 a projektům aplikovaného výzkumu, neboť uvedením nových kapacit do provozu přibydou v systému další soutěžitelé. 5. V případě stagnace výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu ve výši 26,6 mld. Kč na rok 2015 a na léta 2016 a 2017, nebudou zabezpečeny výdaje na operační programy, a to na rok 2015 v celkové výši 800 mil. Kč (z toho 300 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 500 mil. Kč na OP VVV v gesci MŠMT), na rok 2016 v celkové výši 1,5 mld. Kč (z toho 500 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 1 mld. Kč na OP VVV v gesci MŠMT) a na rok 2017 v celkové výši 2,7 mld. Kč (z toho 700 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 2 mld. Kč na OP VVV v gesci MŠMT) a nebude možné zahájení nových vládou schválených resortních programů. 6. Je třeba oddělovat financování institucionální složky na podporu výzkumných infastruktur. Rozhodnutí v systému VaVaI mají dopady v dlouhodobém horizontu. Jednotlivé vědní obory přitom mají odlišné životní cykly. 7. Základní vizí změny finančního řízení systému VaVaI je sjednotit plánování národních zdrojů rozpočtu s plánováním zdrojů z EU a dalších finančních mechanismů. Rozpočet na VaVaI je nutno plánovat na období přesahující střednědobý rozpočtový výhled tak, aby bylo možno realizovat budoucí rozvojové aktivity se zohledněním Národních priorit orientovaného VaVaI, s vazbou na programovací období EU. 3 Návrh dalšího postupu Předběžné výdajové rámce schválené vládou dne v materiálu s názvem: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 dosud nezohlednily postupy definované zákonem č. 130/2002 Sb. Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2015 s výhledem na roky je pouze nástrojem k plnění věcných priorit vlády v oblasti VaV a takto je nutno ho vnímat. Existuje dostatek strategických a koncepčních dokumentů 15, které naznačují řešení klíčových problémů v oblasti VaVaI. Souběžně probíhá v součinnosti s poskytovateli VaVaI detailní analýza dlouhodobých potřeb jednotlivých rezortů, potřeb konkurenceschopnosti ekonomiky a celospolečenských potřeb založených na znalostech. Návazně bude stanoven dlouhodobý finanční plán bilancující věcné potřeby a požadavky na finanční zdroje do roku Cílem je do budoucna zabránit nekoordinované výstavbě výzkumných infrastruktur. Z jednání vyplývá možnost následujícího členění systému VaVaI: Základní výzkum Aplikovaný výzkum (zejm. pro potřeby konkurenceschopnosti ekonomiky) Potřeby jednotlivých resortů v oblasti koncepčního řízení a rozvoje ČR (např. obranný a bezpečnostní výzkum) Společensko vědní výzkum V tomto smyslu by mělo být zvažováno i členění rozpočtu. Současně je třeba samostatně systémově řešit institucionální podporu na dlouhodobější období (např. 4 roky). 15 Mezinárodní audit VaVaI v ČR, Národní politika VaVaI, Národní priority orientovaného VaVaI, Programové prohlášení vlády ČR, Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní inovační strategie apod. (k dispozici na 14

15 Stávající systém plánování rozpočtu v režimu zákona č. 218/2000 Sb. neumožňuje řešit komplexně dlouhodobý rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací. Řízení financování na základě ročního plánování, s výhledem na období následujících dvou let, neposkytuje klíčovým institucím systému dostatečnou stabilitu pro plánování výzkumných kapacit. Z uvedených důvodů je nutné parametrizovat rozpočet takto: dlouhodobé plánování výdajů, minimálně musí korespondovat s programovým obdobím EU o o o o o období na cca 7-10 let vazba na Strategii inteligentní specializace (RIS3), programy EU a Národní priority orientovaného VaV, operační programy EU a posílení komunikace s resorty otázka aplikovaný základní výzkum, účelová institucionální podpora řešení dopadů udržitelnosti výzkumných infrastruktur zvyšování výdajů a efektivní vynakládání inventura/audit výdajů na VaVaI bez znalosti konečného využití veřejných výdajů ve vazbě na přínosy není možné jen požadovat navyšování a vynaložené veřejné prostředky musí mít konkrétní uplatnění (vyjádřené buď ekonomickým, nebo společenským přínosem), veřejné zdroje účinně propojit se soukromými zdroji motivace pro spolupráci na obou stranách (výzkumné organizace i podniky) institucionální financování o o musí plnit svůj účel, tj. využitelné pro dlouhodobý rozvoj instituce (stanovení např. na 3 nebo 5 let ve vazbě na intervalech hodnocení kontrakty/výzkumné záměry) institucionálně financovat primárně ty činnosti a instituce, které jsou podle veřejného práva založeny pro realizaci veřejných zájmů a dlouhodobě tyto zájmy naplňují (tedy primárně veřejné VŠ a VVI) Případně změny a zefektivnění budou mít dlouhodobý dopad a pozitivní ekonomické efekty se mohou projevit až v závěru střednědobého výhledu (je myšlen efekt ekonomické efektivnosti). 15

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s.,

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 reforma podpory výzkumu, vývoje a inovací

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 reforma podpory výzkumu, vývoje a inovací ÚŘAD VLÁDY ČR SEKCE PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 reforma podpory výzkumu, vývoje a inovací Předkládá: MVDr. Pavel Bělobrádek,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu L.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013

Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Marek Blažka Miloš Chvojka Karel Šperlink PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2013 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doc. Ing. Karel Šperlink,

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Přehled programů v období 2014 2020

Přehled programů v období 2014 2020 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Přehled programů v období 2014 2020 Březen 2014 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012

GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012 GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován z

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému 38 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Institucionální rámec pro koordinaci rozvoje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Indikátor 110502 Odborné publikace průběžný indikátor počet odborných publikací dokládáme pdf verze publikací ve vědeckých časopisech nebo přijatých k tisku (u těchto

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR III. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR 1. Východiska Reformy 1.1. Vize - hlavní cíl Reformy Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytvořit inovační prostředí tak, aby

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013

Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Stanovisko SP ČR k návrhu Státního rozpočtu na rok 2013 Koncepce návrhu Státní rozpočet vychází z těchto priorit:

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více