Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI"

Transkript

1 Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI 1 Vývoj základních ekonomických ukazatelů systému VaVaI 1.1 Zdroje veřejných finančních prostředků pro VaVaI Státní rozpočet prostřednictvím rozpočtových kapitol ministerstev a agentur Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) K finančním zdrojům pro financování VaVaI lze připočítat také nepřímou podporu založenou na snížení základu daně z příjmu o výdaje na VaVaI. Graf č. 1 Výdaje státního rozpočtu na VaVaI 1 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,43% 0,66%0,67%0,68% 0,69% 0,67%0,66%* 0,60% 0,51% 0,52% 0,53% 0,54%0,59% 0,49% 0,50% 5,9 5,7 5,4 6,0 6,8 7,1 8,6 5,7 6,9 7,1 7,9 7,9 9,4 9,6 Výdaje SR na VaVaI (mld. Kč; % HDP) 9,6 9,8 11,0 11,8 12,5 13,1 13,0 13,7 11,9 13,2 13,9 13,6 13,5 13,5 13,1 12, Institucionální výdaje Účelové výdaje Podíl na HDP 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Výdaje státního rozpočtu stoupaly až do roku 2011, s nepatrnými nárůsty financování od roku 2009 (viz graf č. 1), kdy se začala uplatňovat Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 26. března 2008 č Tato reforma předpokládala meziroční nárůst výdajů státního rozpočtu na VaVaI o 8 %. Od roku 2009 výdaje pro tuto oblast stagnují a v posledních letech jejich podíl na HDP klesá a je vyrovnáván pouze z prostředků strukturálních fondů (ESIF) cestou operačních programů. Pokles podílu výdajů na VaVaI na HDP v posledních letech ukazuje, že zotavování české ekonomiky se nepromítá do odpovídajícího zvyšování výdajů státního rozpočtu na VaVaI. Jak je dáno dokumenty Evropské unie, cílem je zvýšit výdaje na VaVaI na úroveň 3 % HDP, z toho 1 % z veřejných výdajů. 1 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

2 Graf č. 2: Změny celkových výdajů na VaV v ČR Celkové výdaje na VaV v ČR (mil. Kč) Podnikatelské CELKEM Podnikatelské ČR Podnikatelské zahraničí Veřejné CELKEM Veřejné ČR Veřejné zahraničí Ostatní z ČR Graf č. 3: Podíly zdrojů finančních prostředků na VaV 3 60,00% Podíly zdrojů finančních prostředků na VaV 50,00% 51,84% 52,17% 52,83% 52,00% 46,96% 46,61% 46,15% 46,73% 50,33% 48,47% 50,51% 48,62% 51,80% 52,84% 47,27% 46,25% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,20% 1,22% 1,02% 1,27% 1,20% 0,87% 0,93% 0,91% Podnikatelské zdroje celkem Veřejné zdroje celkem Ostatní zdroje z ČR celkem Z vývoje výdajů na VaV jednotlivých skupin vyplývá, že nárůst veřejných výdajů je způsoben pouze růstem evropských prostředků, a rozdílná reakce veřejného rozpočtu a podnikatelské sféry na globální ekonomickou krizi v roce Zatímco státní rozpočet výdaje utlumil, podnikatelská sféra 2 Zdroj: ČSÚ. 3 Zdroj: ČSÚ a vlastní výpočet. 2

3 naopak zvýšila své výdaje do sektoru VaV. Potvrzení tohoto trendu ukazuje i graf 10, neboť ve stejném období se začalo více využívat snížení základu daně z příjmu díky výdajům na VaV. Stagnace výdajů státního rozpočtu na VaVaI neumožňuje navyšovat kapacity výzkumné sféry. Očekává se proto zvýšený tlak na institucionální podporu nových výzkumných kapacit budovaných z prostředků OP VaVpI (prioritní osa 1 a 2), ale i zvýšený tlak na účelovou podporu z nově vládou schvalovaných resortních programů na podporu VaVaI. Současně se předpokládá nárůst počtu pracovních sil započítávaných do VaVaI. Pokud by se naplnily veškeré prognózy, kapacita výzkumných institucí by se mezi roky 2012 až 2020 téměř zdvojnásobila. K dalšímu vývoji vybudovaných kapacit z OP VaVpI, resp. k jejich udržitelnosti, je třeba uvést, že garantována je ze státního rozpočtu částka 2,5 mld. Kč ročně, což jsou dva samostatné programy MŠMT (Národní program udržitelnosti I a II), o ostatní prostředky z veřejných zdrojů musí, stejně jako všichni ostatní, soutěžit ve veřejných soutěžích jednotlivých poskytovatelů. Graf č. 4: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Ostatní zdroje financování [Kč] Příspěvek na vzdělávací činnost [Kč] Institucionální prostředky [Kč] Mezinárodní granty [Kč] Účelové prostředky národní (účelová podpora - granty) [Kč] 4 Zdroj: Smekal, M.; Chvalkovská J.; Wagenknecht, L.: Analýza výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Září

4 Tabulka č. 1: Kvantifikace požadavků na financování operačních programů na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v gesci MPO a MŠMT (v tis. Kč) Rok MPO celkem OP PI OP PIK MŠMT celkem OP VaVpI OP VK OP VVV Celkem MPO a MŠMT Rok 2014: výdaje schválené zákonem č. 475 ze dne 19. prosince 2013 o státním rozpočtu České republiky na r Struktura návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2015 Podle zákona o podpoře VaVaI z veřejných prostředků má přednost úhrada závazků před novými závazky. Situaci ukazuje graf, ze kterého vyplývá, že minimální část navrhovaných výdajů je zcela bez závazků. Jde zejména o výdaje na nové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, které ještě nebyly vyhodnoceny a tedy nemohly vzniknout žádné smluvní závazky. Graf č. 5: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI 5, Návrh výdajů SR na VaVaI na rok 2015 dle rozp. kapitol (v tis. Kč) AV ČR GA ČR MK MO MPO MŠMT MV MZ MZe ÚV ČR TA ČR OP VVV (PO 1, PO 2) Vázané institucionální výdaje Dosud nezasmluvněné institucionální výdaje Vázané účelové výdaje (závazky) Dosud nezasmluvněné účelové výdaje 5 Zdroj: IS VaVaI 6 Údaj k OP VVV (PO 1 a PO 2) vychází z 1/7 návrhu celkové alokace (1,77 mld. ) a měnového kurzu 27,4. 4

5 Graf č. 6: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Návrh výdajů SR na VaVaI na rok 2015 (v tis. Kč) Celkové výdaje Střednědobý výhled (návrh MF) Vázané institucionální výdaje Dosud nezasmluvněné institucionální výdaje Vázané účelové výdaje (závazky) Dosud nezasmluvněné účelové výdaje Komentář k institucionálním výdajům Do institucionálních výdajů náleží zejména finanční prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, výdaje na mezinárodní spolupráci (založené na mezinárodních smlouvách), výdaje na kofinancování operačních programů stávajících i navrhovaných. Snížení výdajů na mezinárodní spolupráci bude znamenat komplikovaná jednání se zahraničními partnery buď na bilaterální úrovni (Rusko, Korea, Japonsko, Ukrajina, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Francie) nebo s Evropskou komisí s důsledky pro pověst ČR. Internacionalizace VaVaI znamená nejen rozvoj mezinárodních kontaktů, ale především zvýšení kvality prováděného výzkumu pracovišť, která jsou zapojena do významných mezinárodních projektů, patří ke špičce české vědy. Přitom není důležité, zda jde o týmy zabývající se ryze základním výzkumem, nebo aplikovaným výzkumem či vývojem. Snížené kofinancování operačních programů stávajících (OP VaVpI, OP PI) a připravovaných (OP VVV, OP PIK) vyvolá nedostatečné využití prostředků ESIF s důsledky nejen v rovině financování VaVaI, ale i s politickými dopady na evropské úrovni, neboť výdaje na VaVaI patří k evropským prioritám. Snížené kofinancování OP VVV a OP PIK bude mít dopad na udržitelnost stávajících VaVpI center (ale nejen těchto zařízení), neboť se počítá, že některé výdaje, např. na zahraniční pracovníky, by bylo možné hradit také z těchto prostředků. Pro kofinancování operačních programů a pro zajištění udržitelnosti je naprosto nezbytné zachovat plánované výdaje (0,5 mld. pro OP VVV; 0,3 mld. Kč pro OP PIK). Výdaje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (což nejsou pouze státem zřizovaná výzkumná pracoviště) jsou základním mechanismem financování výzkumných institucí. Nejsou sice mandatorním výdajem v pravém smyslu slova, ale jejich snižování bude mít za následek omezování činnosti nebo zavírání některých z nich. Týká se to jak ústavů Akademie věd České republiky, tak vysokých škol. 7 Zdroj: IS VaVaI 5

6 1.2.2 Komentář k účelovému financování Nejdůležitějšími výdaji v účelové části jsou již uzavřené závazky na financování projektů a grantů, tj. závazky podložené smlouvami nebo vydanými rozhodnutími. Smlouvy a rozhodnutí lze sice měnit, nicméně stát by se tím vystavoval nebezpečí, že příjemci (zejména ze soukromé sféry) budou žádat náhradu vynaložených soukromých výdajů, neboť tyto projekty nebude možné dokončit. Snížení výdajů na Národní program udržitelnost I bude znamenat ohrožení udržitelnosti VaVpI center. Tyto prostředky představují základ, k jehož zajištění se Česká republika zavázala. Přitom výdaje národního programu udržitelnosti představují asi 27 % finančních prostředků potřebných pro zajištění udržitelnosti. Nejmenší bezprostřední škodu způsobí zrušení již vyhlášených, ale dosud neukončených veřejných soutěží ve výzkumu, z důvodu nedostatku prostředků státního rozpočtu, což je jediný zákonný důvod pro zrušení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Je však třeba počítat s kritikou vědecké a odborné veřejnosti, která má obvykle nepříznivé politické dopady Vazba státního rozpočtu na VaVaI a ESIF Podle údajů MŠMT se odhaduje, že zajištění udržitelnosti bude mít zvýšený nárok na státní rozpočet (nebo se zatím takto argumentuje). Nová výzkumná kapacita by měla zvýšit požadavky na účelové výdaje v roce 2015 asi o 900 mil. Kč a na institucionální zajištění o dalších více než 500 mil. Kč. Z dlouhodobého hlediska jde o zcela nevyjasněnou situaci, neboť požadavky na financování od roku 2018 postupně klesají, aniž by bylo naznačeno, jak budou tyto instituce financovány dále. I když není možné snižovat bez větších následků výdaje na udržitelnost, není současně možné připustit situaci, kdy se tíha financování přenáší pouze na státní rozpočet. Nejen pro zajištění udržitelnosti, ale i pro stabilitu veřejného financování činností ve VaVaI je třeba změnit pohled na financování VaVaI z národních prostředků a prostředků ESIF a oba zdroje finančních prostředků vhodným způsobem kombinovat a zacílit. 1.3 Příjemci Veřejné vysoké školy Ústavy Akademie věd České republiky (resp. veřejné výzkumné instituce) Ostatní veřejné výzkumné instituce (případně výzkumné organizace jiné právní formy, jejichž zřizovateli jsou ministerstva) Podnikatelské subjekty (soukromé subjekty založené podle soukromého práva především za účelem provádění průmyslového výzkumu a vývoje) Ostatní neziskové organizace Mezi příjemce prostředků státního rozpočtu lze řadit také zahraniční organizace a mezinárodní infrastruktury, kde je členem Česká republika. Z grafu č. 5 vyplývá, že veřejný výzkumný sektor je dominantním příjemcem prostředků státního rozpočtu. Podniková sféra využívá asi 18 % celkových výdajů státního rozpočtu na VaVaI. 6

7 Graf č. 7: Státní podpora podle skupin příjemců 8 Státní podpora podle skupin příjemců Zahraniční poplatky 2% Ostatní vládní, veřejné a neziskové organizace 9% Podniky 18% Veřejné výzkumné instituce 31% Veřejné a státní vysoké školy 40% Dominantní zdroje financování pro soukromý sektor jsou MO, MPO, MŠMT, TA ČR. Dominantní financování pro veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce pochází z rozpočtových kapitol MŠMT, GA ČR, MPO a TA ČR. Zatímco institucionální podpora je směřována především do veřejného sektoru (výzkumné organizace, tj. zejména veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce), účelová podpora je určena na podporu grantů (základní výzkum) a projektů aplikovaného výzkumu a vývoje (56 % v roce 2012; zdroj ČSÚ a IS VaVaI). 8 Zdroj: ČSÚ a IS VaVaI, údaje za rok

8 Graf č. 8: Rozdělení účelové podpory podle kategorií VaVaI 9 Rozdělení účelové podpory podle kategorií VaVaI Infrastruktura VaVaI 7% Ostatní 6% Experimentální vývoj 15% Základní výzkum 31% Aplikovaný výzkum 41% Z pohledu podpory konkurenceschopnosti jsou důležité údaje o veřejných výdajích na podporu průmyslového výzkumu. Až do roku 2012 se podařilo udržet stoupající trend veřejných výdajů na průmyslový výzkum, avšak od roku 2012 dochází ke stagnaci výdajů. Graf č. 9: Výdaje na průmyslový výzkum 10 mil. Kč Výdaje na průmyslový výzkum Rok TIP (MPO) Alfa (TA ČR) Epsilon (TA ČR) EUREKA + EUREKA CZ (MŠMT) 9 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI, Zdroj: IS VaVaI 8

9 Význam nepřímé podpory formou snížení základu daně z příjmu stále stoupá a časový průběh svědčí o ochotě soukromého sektoru investovat do vlastního výzkumu a vývoje. Nepřímá podpora podnikového VaVaI v roce 2011 činila mil. Kč, což je téměř 34 % účelové podpory poskytnuté na podporu VaVaI v podnikatelském sektoru. Jde tedy o významný zdroj finančních prostředků. Graf č. 10: Podpora VaVaI v podnikatelském sektoru Podpora VaVaI v podnikatelském sektoru mil. Kč Rok Účelová podpora Nepřímá podpora Nejdůležitějšími poskytovateli účelové podpory aplikovanému výzkumu a vývoji pro soukromý sektor v letech 2010 až 2013 byli MPO (zejména program TIP; program postupně končí v souladu se schválenou dobou trvání), TA ČR (zejména programy ALFA a EPSILON), MŠMT (zejména programy a evropské aktivity EUREKA / EUREKA CZ, Společné technologické iniciativy, GESHER / MOST), MO a MV. Nedostatečná spolupráce soukromého a veřejného výzkumného sektoru je významnou slabinou českého výzkumného a zejména inovačního prostředí, což nevytváří dobré podmínky pro rozvoj špičkových inovací. Tabulka č. 2 uvádí zdroje financování VaVaI v ČR, a to podle zdroje financování a sektoru, v němž je realizován. Z tabulky je patrné, že převažujícím zdrojem financování jsou veřejné výdaje (ČR a zahraniční; 52,8 %). Naopak nejvíce výdajů je realizováno v podnikatelském sektoru (53,6 %). 11 Zdroj: ČSÚ; IS VaVaI 9

10 Tabulka č. 2: Výdaje na VaV podle zdrojů financování a podle sektorů využití (rok 2012; v tis. Kč) 12 Sektor provádění VaV (druh pracoviště) Výdaje soukromé ČR soukromé zahraniční Zdroj financování veřejné ČR veřejné zahraniční ostatní ČR Podnikatelský ,61 % Veřejné podniky Podíl Podniky domácí Zahraniční afilace Vládní ,41 % Pracoviště AV ČR Resortní pracoviště Ostatní Vysokoškolský ,47 % Veřejné a státní Fakultní nemocnice Soukromé VŠ Neziskový soukromý ,51 % CELKEM % 36,39 % 9,86 % 36,78 % 16,06 % 0,91 % 1.4 Přínosy veřejných prostředků na podporu VaVaI Podniky díky získávání know-how z výsledků VaVaI podpořeného veřejnými výdaji; zejména účelovou podporou Státní administrativa z výzkumu zadávaného pro její vlastní potřebu Veřejný výzkumný sektor z prodeje patentů a licencí (minimum) Struktura výsledků se postupně mění ve prospěch podílu aplikovatelných výsledků, jako jsou aplikovatelné technologie, průmyslové a užitné vzory, prototypy. Z porovnání veřejných výdajů a nárůstu výsledků lze dovodit, že s určitým zpožděním jednoho až dvou let se pozitivně projevily zvýšené výdaje na aplikovaný výzkum, především cestou programu MPO TIP, s důrazem na aplikovatelné výsledky programu EUREKA. Následující tabulka č. 3 ukazuje počty patentů a především prodaných licencí, které jsou dobrým měřítkem jejich využití. Z oborového porovnání vyplývá vysoká míra využití patentů ve čtyřech oborech: biochemii, organické chemii, průmyslových procesech a v oblasti strojních zařízení a nástrojů. Za pozornost stojí počty patentů platných pro území mimo Českou republiku. 12 Zdroj: ČSÚ 10

11 Tabulka č. 3: Patenty uplatněné v letech 2008 až 2012 a míra jejich využití Název oboru Počet udělených patentů celkem Počet patentů využitých jiným subjektem (licence) Míra využití Území ochrany EPO USA Japonsko Národní ČR Organická chemie ,27% Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika ,07% 2 56 Průmyslová chemie a chemické inženýrství ,89% Senzory, čidla, měření a regulace ,00% Strojní zařízení a nástroje ,73% Stavebnictví ,56% 6 30 Genetika a molekulární biologie ,06% 1 32 Průmyslové procesy a zpracování ,63% Makromolekulární chemie ,00% Ostatní strojírenství ,17% Biochemie ,83%

12 1.5 Zaměstnanci ve VaVaI Sektor VaVaI je významným zaměstnavatelem vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Jak je uvedeno výše, jejich počet se ještě zvýší po zprovoznění center vybudovaných z OP VaVpI, kdy se předpokládá mimo jiné příchod zahraničních zaměstnanců. V České republice pracovalo ke konci roku 2012 ve VaVaI 86,9 tis. zaměstnanců, plně či částečně zaměstnaných. Jejich počet se od roku 2001 postupně zvyšoval a stav v roce 2012 představuje 1,6 násobek stavu v roce Nejvíce zaměstnanců zabývajících se VaVaI pracuje v podnikatelském sektoru a jejich podíl od roku 2005 do roku 2012 mírně vzrostl. Graf č. 11: Struktura zaměstnanců ve VaVaI 13 Struktura zaměstnanců ve VaVaI (FTE; 2012) Vysokoškolský 27% Podnikatelský 54% Vládní 19% Převahu mají výzkumní pracovníci (55 % v roce 2012), technických pracovníků je asi třetina (31 % 2012). Oborové rozložení výzkumných pracovníků ukazuje na převahu výzkumných pracovníků v technických směrech a přírodních oborech, což je vzhledem k zaměření české ekonomiky velmi důležité. Na činnostech ve VaVaI prováděných zejména na vysokých školách a ve vládním sektoru, reprezentovaném zejména ústavy AV ČR, jsou navázáni studenti magisterských a doktorských studijních programů, tedy budoucí odborníci nejen pro oblast vědy, ale i pro podnikatelskou sféru. 13 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

13 Graf č. 12: Struktura výzkumných pracovníků podle vědních oblastí 14 Struktura výzkumných pracovníků podle vědních oblastí (FTE; 2012) Humanitní 7% Přírodní 30% Sociální 7% Zemědělské 4% Lékařské 7% Technické 45% 2 Shrnutí a závěry analýzy 1. Sektor VaVaI je tvůrcem nových znalostí a přispěvatelem ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky ve vybraných oblastech. Tyto znalosti nejsou vytvářeny pouze v základním výzkumu, ale je vysoká produkce prakticky uplatnitelných výsledků typu prototyp, ověřené technologie a postupy. Řada výsledků je právně ochraňována, a to nejen v České republice, ale i v EU, USA, Japonsku a jiných státech. 2. Míra využití patentů prostřednictvím prodeje licencí je vyšší jen u některých oborů (biochemii, organické chemii, průmyslových procesech a v oblasti strojních zařízení a nástrojů), kde přesahuje 20 %. 3. Sektor VaVaI zaměstnává vysoce kvalifikované pracovní síly s vysokoškolským vzděláním. Podstatná část těchto vysokoškolsky vzdělaných pracovníků působí v technických oborech, která mají relativně blízký vztah k průmyslovému sektoru. Počet vysoce kvalifikovaných sil se bude ještě zvyšovat s uváděním nových výzkumných center do plného provozu. 4. Nárůst kapacit bude znamenat zvýšené nároky na finanční prostředky, a to i veřejné finanční prostředky. Proti tomu bude nabídnuta další příležitost pro spolupráci veřejného a výzkumného sektoru. Potřeba finančních prostředků bude vysoká nejen na úrovni institucionálních prostředků, ale i v oblasti poskytování účelové podpory grantům 14 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

14 a projektům aplikovaného výzkumu, neboť uvedením nových kapacit do provozu přibydou v systému další soutěžitelé. 5. V případě stagnace výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu ve výši 26,6 mld. Kč na rok 2015 a na léta 2016 a 2017, nebudou zabezpečeny výdaje na operační programy, a to na rok 2015 v celkové výši 800 mil. Kč (z toho 300 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 500 mil. Kč na OP VVV v gesci MŠMT), na rok 2016 v celkové výši 1,5 mld. Kč (z toho 500 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 1 mld. Kč na OP VVV v gesci MŠMT) a na rok 2017 v celkové výši 2,7 mld. Kč (z toho 700 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 2 mld. Kč na OP VVV v gesci MŠMT) a nebude možné zahájení nových vládou schválených resortních programů. 6. Je třeba oddělovat financování institucionální složky na podporu výzkumných infastruktur. Rozhodnutí v systému VaVaI mají dopady v dlouhodobém horizontu. Jednotlivé vědní obory přitom mají odlišné životní cykly. 7. Základní vizí změny finančního řízení systému VaVaI je sjednotit plánování národních zdrojů rozpočtu s plánováním zdrojů z EU a dalších finančních mechanismů. Rozpočet na VaVaI je nutno plánovat na období přesahující střednědobý rozpočtový výhled tak, aby bylo možno realizovat budoucí rozvojové aktivity se zohledněním Národních priorit orientovaného VaVaI, s vazbou na programovací období EU. 3 Návrh dalšího postupu Předběžné výdajové rámce schválené vládou dne v materiálu s názvem: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 dosud nezohlednily postupy definované zákonem č. 130/2002 Sb. Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2015 s výhledem na roky je pouze nástrojem k plnění věcných priorit vlády v oblasti VaV a takto je nutno ho vnímat. Existuje dostatek strategických a koncepčních dokumentů 15, které naznačují řešení klíčových problémů v oblasti VaVaI. Souběžně probíhá v součinnosti s poskytovateli VaVaI detailní analýza dlouhodobých potřeb jednotlivých rezortů, potřeb konkurenceschopnosti ekonomiky a celospolečenských potřeb založených na znalostech. Návazně bude stanoven dlouhodobý finanční plán bilancující věcné potřeby a požadavky na finanční zdroje do roku Cílem je do budoucna zabránit nekoordinované výstavbě výzkumných infrastruktur. Z jednání vyplývá možnost následujícího členění systému VaVaI: Základní výzkum Aplikovaný výzkum (zejm. pro potřeby konkurenceschopnosti ekonomiky) Potřeby jednotlivých resortů v oblasti koncepčního řízení a rozvoje ČR (např. obranný a bezpečnostní výzkum) Společensko vědní výzkum V tomto smyslu by mělo být zvažováno i členění rozpočtu. Současně je třeba samostatně systémově řešit institucionální podporu na dlouhodobější období (např. 4 roky). 15 Mezinárodní audit VaVaI v ČR, Národní politika VaVaI, Národní priority orientovaného VaVaI, Programové prohlášení vlády ČR, Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní inovační strategie apod. (k dispozici na 14

15 Stávající systém plánování rozpočtu v režimu zákona č. 218/2000 Sb. neumožňuje řešit komplexně dlouhodobý rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací. Řízení financování na základě ročního plánování, s výhledem na období následujících dvou let, neposkytuje klíčovým institucím systému dostatečnou stabilitu pro plánování výzkumných kapacit. Z uvedených důvodů je nutné parametrizovat rozpočet takto: dlouhodobé plánování výdajů, minimálně musí korespondovat s programovým obdobím EU o o o o o období na cca 7-10 let vazba na Strategii inteligentní specializace (RIS3), programy EU a Národní priority orientovaného VaV, operační programy EU a posílení komunikace s resorty otázka aplikovaný základní výzkum, účelová institucionální podpora řešení dopadů udržitelnosti výzkumných infrastruktur zvyšování výdajů a efektivní vynakládání inventura/audit výdajů na VaVaI bez znalosti konečného využití veřejných výdajů ve vazbě na přínosy není možné jen požadovat navyšování a vynaložené veřejné prostředky musí mít konkrétní uplatnění (vyjádřené buď ekonomickým, nebo společenským přínosem), veřejné zdroje účinně propojit se soukromými zdroji motivace pro spolupráci na obou stranách (výzkumné organizace i podniky) institucionální financování o o musí plnit svůj účel, tj. využitelné pro dlouhodobý rozvoj instituce (stanovení např. na 3 nebo 5 let ve vazbě na intervalech hodnocení kontrakty/výzkumné záměry) institucionálně financovat primárně ty činnosti a instituce, které jsou podle veřejného práva založeny pro realizaci veřejných zájmů a dlouhodobě tyto zájmy naplňují (tedy primárně veřejné VŠ a VVI) Případně změny a zefektivnění budou mít dlouhodobý dopad a pozitivní ekonomické efekty se mohou projevit až v závěru střednědobého výhledu (je myšlen efekt ekonomické efektivnosti). 15

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. října 2017, Brno Obsah I. Priority a úkoly MPO v oblasti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI realizovat podporu

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

Výdaje na VaVaI. Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021

Výdaje na VaVaI. Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021 Výdaje na VaVaI Rozpočet na rok 2017 s výhledem do roku 2021 1 mil. Kč % HDP CELKOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 90 000 2,00 80 000 70 000 1,50 60 000 50 000 40 000 1,00 30 000 20 000 0,50 10 000 0 2000 2001

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ 6. ROZBOR FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ Klíčovým požadavkem Evropské unie, zakotveným v článku 130 o Evropské unii, je prosazování adekvátní národní politiky výzkumu a vývoje u každého

Více

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI

Více

k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017

k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 I. Úvod Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Úvod a současný rámec podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Úvod a současný rámec podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR Úvod a současný rámec podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR UTB ve Zlíně 6. dubna 2011 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je

Více

III. III. A Celkové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 (v Kč)

III. III. A Celkové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 (v Kč) Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility Podpora výzkumu, vývoje a inovací na MPO oblast čisté mobility Mgr. Pavlína Janová Odbor výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 9.-10. března 2017 4. ročník konference Čisté mobility

Více

od myšlenek k aplikacím

od myšlenek k aplikacím od myšlenek k aplikacím Miroslav Janeček člen předsednictva Současné aktivity Technologické agentury ČR 3. dubna 2014 Systém podpory VaVaI v ČR Organizační struktura TA ČR od 1. 3. 2014 Rozpočet TA ČR

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor programů výzkumu 2012 Změny v organizační struktuře od 1. 1. 2012 Skupina pro výzkum a vysoké školství... Sekce pro vysoké školství

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Řešení. Východiska řešení. Rizika

Řešení. Východiska řešení. Rizika Podpora ze strukturálních fondů EU jako významný faktor rozvoje českých podniků Operační program Podnikání a Inovace podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období Ing. Pavel

Více

Aktuální informace z Technologické agentury ČR

Aktuální informace z Technologické agentury ČR 1 Aktuální informace z Technologické agentury ČR Miroslav Janeček Člen předsednictva TA ČR Seminář, Praha 14. dubna 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Programy TA ČR ALFA podpora VaV zejména v oblasti progresivních

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

Kritika Stanoviska RVVI k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR v poznámkách k jednotlivým bodům

Kritika Stanoviska RVVI k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR v poznámkách k jednotlivým bodům ----------- Kritika Stanoviska RVVI k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR v poznámkách k jednotlivým bodům (v Praze dne 27. září 2010) ----------- S t a n o v i s k o R a d y p r o v ý z k u m, v ý v o

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU

NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU NOVINKY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2015 A STŘEDNĚDOBÉM VÝHLEDU Ing. Dagmar Korbelová, CSc. ředitelka Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací OBSAH PREZENTACE I. Nová organizační

Více

Sekce Technologie 4.0

Sekce Technologie 4.0 Sekce Technologie 4.0 Strategické priority ve vztahu k OP PIK Výroční konference OP PIK 10. 12. 2018 Ing. Petr Očko, Ph.D., náměstek MPO Sekce Technologie 4.0 Základní agendy sekce Digitální ekonomika

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SEKCE MÍSTOPŘEDSEDY VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE Úřad vlády České republiky Pavel Bělobrádek místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Věda není náklad,

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Eva Brožová Brno, 7. 1. 2014 Program prezentace 1. Přehled situace 2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV (struktura, alokace, synergie) 3. Podrobnější

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování

Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování 1 Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování Petr Očko předseda TA ČR Ostrava 20. května 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Místo TA ČR v systému podpory VaVaI Účelová

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 08:06 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením v ČR,

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Výzkum, vývoj a inovace. Úřad Národní rozpočtové rady

Výzkum, vývoj a inovace. Úřad Národní rozpočtové rady Výzkum, vývoj a inovace Úřad Národní rozpočtové rady 1 Informační studie sekce Makroekonomických a fiskálních analýz červen 2019 Stanislava Hronová (stanislava.hronova@unrr.cz) Úřad Národní rozpočtové

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ Seminář ČSÚ a TC: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 25. dubna 2018, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81,

Více

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV)

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) 45 C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) je jedním z informačních systémů veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Rada pro

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2011 Výdaje MŠMT v roce 2011 Aktivita Výdaje v tis. Kč Výzkumná centra 911 985 Centra základního výzkumu*) 35 510+300 000 Informační zdroje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Přehled otevřených výzev 4/2011

Přehled otevřených výzev 4/2011 Asistenční centrum LF UK v Plzni Přehled otevřených výzev 4/2011 Vážený čtenáři, cílem Asistenčního centra Lékařské fakulty v Plzni (AC), které vypracovalo tento Informační bulletin a bude jej pravidelně

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

Konference VšeVěd Shrnutí hlavních změn vnějšího prostředí VaVaI

Konference VšeVěd Shrnutí hlavních změn vnějšího prostředí VaVaI Konference VšeVěd 2016 Shrnutí hlavních změn vnějšího prostředí VaVaI Josef Vlček, MBA, MSc (DERS s.r.o.) DERS s. r. o. je držitelem certifikátu ISO 20000-1 : 2006 a 27001 : 2006 a Licence ITSM. 1 Hlavní

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Národní dialog ke klastrovým koncepcím 22. 23. října 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a

Více

TA ČR - Aktuální programy podpory

TA ČR - Aktuální programy podpory TA ČR - Aktuální programy podpory Pavel Komárek člen předsednictva UTB, Zlín, 27.5.2015 TA ČR v systémupodpory VaVaIv ČR Programy TA ČR ALFA Zaměření Hledání chytrých řešení v oblasti progresivních technologií,

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém

Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém v Brně, ÚK FSI 25. března 2015 OP VVV a OP PIK na VUT koordinátor projektů Mgr. Michal Šedivý

Více

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR XLVI. zasedání Akademického sněmu AV ČR 23. dubna 2015 Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR Hlavní body Úvod Zpráva o činnosti Akademické rady v období od XLV. zasedání Akademického sněmu Výsledky výzkumné

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

Národní kulatý stůl k financování energetické účinnosti v ČR podklad Ministerstva financí. 5. října 2017

Národní kulatý stůl k financování energetické účinnosti v ČR podklad Ministerstva financí. 5. října 2017 Národní kulatý stůl k financování energetické účinnosti v ČR podklad Ministerstva financí 5. října 2017 Podpora zvyšování energetické účinnosti v ČR - působnost Ministerstva financí: dlouhodobá strategie

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

TA ČR pro čistou mobilitu. Petr Očko předseda TA ČR

TA ČR pro čistou mobilitu. Petr Očko předseda TA ČR 1 TA ČR pro čistou mobilitu Petr Očko předseda TA ČR KDO JSME A CO DĚLÁME organizační složka státu a správce rozpočtové kapitoly připravujeme a spravujeme programy státní podpory, jejichž smyslem je podnítit

Více

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuality Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor podpory vysokých škol a výzkumu 2. 4. 2015 Výdaje MŠMT na VaVaI v roce 2015 Výdaje celkem...11 263 617 tis. Kč v tom institucionální podpora...6

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR dosavadní zkušenosti a možnosti dalšího rozvoje Karel Klusáček předseda TA ČR Karel Klusáček 1. výroční konference Technologické agentury ČR, 13.12.2010, Praha 1 TA ČR - základní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV Ing. Alena Ujhelyiová Koordinační projektový a programový pracovník odbor Strategického rozvoje Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 tel. 224 491 139 e-mail:

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Seminář k první veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1

Seminář k první veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1 Seminář k první veřejné soutěži programu Národní centra kompetence 1 Petr Očko - předseda TA ČR Vladimír Mařík - předseda výzkumné rady TA ČR Martin Duda- člen předsednictva TA ČR Technologická agentura

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Podpora digitalizace české ekonomiky

Podpora digitalizace české ekonomiky Podpora digitalizace české ekonomiky MSV Brno 8. 10. 2019 Digitální Česko Ucelená koncepce schválená usnesením vlády ze dne 3. 10. 2018 č. 629 s cílem je řešit digitalizaci komplexně jak z pohledu EU tak

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Evropská centra excelence Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Evropská

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH CH V ČR R V ROCE 2011 a DALŠÍ ŠÍCH LETECH. RNDr. Marek Blažka. Seminář Bílý dům Praha 8 Praha 24.

ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH CH V ČR R V ROCE 2011 a DALŠÍ ŠÍCH LETECH. RNDr. Marek Blažka. Seminář Bílý dům Praha 8 Praha 24. ZMĚNY VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH CH V ČR R V ROCE 2011 a DALŠÍ ŠÍCH LETECH RNDr. Marek Blažka sekretář Rady pro výzkum, vývoj a inovace ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR Seminář

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

Budoucnost kohezní politiky v letech

Budoucnost kohezní politiky v letech Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 + Ing. Radek Pažout Hospodářská komora České republiky Hotel Clarion Praha, 9.12.2010 www.komora.cz Osnova I. Aktuální stav v oblasti SF a názory podnikatelů II.

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020

OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020 OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020 Mgr. Inka VAVERKOVÁ (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha 27. března 2014

Více

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA 1.1 Profilace a diverzifikace studijních programů koordinaci přijímacích

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Program: Výzvy: Předaplikační výzkum (PO 1) Předaplikační výzkum pro ITI (PO 1) Výzvy: Dlouhodobá

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK 18. 4. 2018 Průmysl 4.0 selským rozumem Co je ITI? Strategické cíle SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce Alokace: 1 077

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Neinvestiční prostředky

Neinvestiční prostředky ROZPOČET FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY NA ROK 2017 Obecné principy 1) Rozpočet Fakulty elektrotechniky a informatiky je sestavován na základě rozpočtu Univerzity Pardubice a v souladu s principy

Více

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s.,

Více