Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI"

Transkript

1 Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI 1 Vývoj základních ekonomických ukazatelů systému VaVaI 1.1 Zdroje veřejných finančních prostředků pro VaVaI Státní rozpočet prostřednictvím rozpočtových kapitol ministerstev a agentur Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) K finančním zdrojům pro financování VaVaI lze připočítat také nepřímou podporu založenou na snížení základu daně z příjmu o výdaje na VaVaI. Graf č. 1 Výdaje státního rozpočtu na VaVaI 1 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,43% 0,66%0,67%0,68% 0,69% 0,67%0,66%* 0,60% 0,51% 0,52% 0,53% 0,54%0,59% 0,49% 0,50% 5,9 5,7 5,4 6,0 6,8 7,1 8,6 5,7 6,9 7,1 7,9 7,9 9,4 9,6 Výdaje SR na VaVaI (mld. Kč; % HDP) 9,6 9,8 11,0 11,8 12,5 13,1 13,0 13,7 11,9 13,2 13,9 13,6 13,5 13,5 13,1 12, Institucionální výdaje Účelové výdaje Podíl na HDP 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Výdaje státního rozpočtu stoupaly až do roku 2011, s nepatrnými nárůsty financování od roku 2009 (viz graf č. 1), kdy se začala uplatňovat Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice, kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 26. března 2008 č Tato reforma předpokládala meziroční nárůst výdajů státního rozpočtu na VaVaI o 8 %. Od roku 2009 výdaje pro tuto oblast stagnují a v posledních letech jejich podíl na HDP klesá a je vyrovnáván pouze z prostředků strukturálních fondů (ESIF) cestou operačních programů. Pokles podílu výdajů na VaVaI na HDP v posledních letech ukazuje, že zotavování české ekonomiky se nepromítá do odpovídajícího zvyšování výdajů státního rozpočtu na VaVaI. Jak je dáno dokumenty Evropské unie, cílem je zvýšit výdaje na VaVaI na úroveň 3 % HDP, z toho 1 % z veřejných výdajů. 1 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

2 Graf č. 2: Změny celkových výdajů na VaV v ČR Celkové výdaje na VaV v ČR (mil. Kč) Podnikatelské CELKEM Podnikatelské ČR Podnikatelské zahraničí Veřejné CELKEM Veřejné ČR Veřejné zahraničí Ostatní z ČR Graf č. 3: Podíly zdrojů finančních prostředků na VaV 3 60,00% Podíly zdrojů finančních prostředků na VaV 50,00% 51,84% 52,17% 52,83% 52,00% 46,96% 46,61% 46,15% 46,73% 50,33% 48,47% 50,51% 48,62% 51,80% 52,84% 47,27% 46,25% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1,20% 1,22% 1,02% 1,27% 1,20% 0,87% 0,93% 0,91% Podnikatelské zdroje celkem Veřejné zdroje celkem Ostatní zdroje z ČR celkem Z vývoje výdajů na VaV jednotlivých skupin vyplývá, že nárůst veřejných výdajů je způsoben pouze růstem evropských prostředků, a rozdílná reakce veřejného rozpočtu a podnikatelské sféry na globální ekonomickou krizi v roce Zatímco státní rozpočet výdaje utlumil, podnikatelská sféra 2 Zdroj: ČSÚ. 3 Zdroj: ČSÚ a vlastní výpočet. 2

3 naopak zvýšila své výdaje do sektoru VaV. Potvrzení tohoto trendu ukazuje i graf 10, neboť ve stejném období se začalo více využívat snížení základu daně z příjmu díky výdajům na VaV. Stagnace výdajů státního rozpočtu na VaVaI neumožňuje navyšovat kapacity výzkumné sféry. Očekává se proto zvýšený tlak na institucionální podporu nových výzkumných kapacit budovaných z prostředků OP VaVpI (prioritní osa 1 a 2), ale i zvýšený tlak na účelovou podporu z nově vládou schvalovaných resortních programů na podporu VaVaI. Současně se předpokládá nárůst počtu pracovních sil započítávaných do VaVaI. Pokud by se naplnily veškeré prognózy, kapacita výzkumných institucí by se mezi roky 2012 až 2020 téměř zdvojnásobila. K dalšímu vývoji vybudovaných kapacit z OP VaVpI, resp. k jejich udržitelnosti, je třeba uvést, že garantována je ze státního rozpočtu částka 2,5 mld. Kč ročně, což jsou dva samostatné programy MŠMT (Národní program udržitelnosti I a II), o ostatní prostředky z veřejných zdrojů musí, stejně jako všichni ostatní, soutěžit ve veřejných soutěžích jednotlivých poskytovatelů. Graf č. 4: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Ostatní zdroje financování [Kč] Příspěvek na vzdělávací činnost [Kč] Institucionální prostředky [Kč] Mezinárodní granty [Kč] Účelové prostředky národní (účelová podpora - granty) [Kč] 4 Zdroj: Smekal, M.; Chvalkovská J.; Wagenknecht, L.: Analýza výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace. Září

4 Tabulka č. 1: Kvantifikace požadavků na financování operačních programů na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v gesci MPO a MŠMT (v tis. Kč) Rok MPO celkem OP PI OP PIK MŠMT celkem OP VaVpI OP VK OP VVV Celkem MPO a MŠMT Rok 2014: výdaje schválené zákonem č. 475 ze dne 19. prosince 2013 o státním rozpočtu České republiky na r Struktura návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2015 Podle zákona o podpoře VaVaI z veřejných prostředků má přednost úhrada závazků před novými závazky. Situaci ukazuje graf, ze kterého vyplývá, že minimální část navrhovaných výdajů je zcela bez závazků. Jde zejména o výdaje na nové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, které ještě nebyly vyhodnoceny a tedy nemohly vzniknout žádné smluvní závazky. Graf č. 5: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI 5, Návrh výdajů SR na VaVaI na rok 2015 dle rozp. kapitol (v tis. Kč) AV ČR GA ČR MK MO MPO MŠMT MV MZ MZe ÚV ČR TA ČR OP VVV (PO 1, PO 2) Vázané institucionální výdaje Dosud nezasmluvněné institucionální výdaje Vázané účelové výdaje (závazky) Dosud nezasmluvněné účelové výdaje 5 Zdroj: IS VaVaI 6 Údaj k OP VVV (PO 1 a PO 2) vychází z 1/7 návrhu celkové alokace (1,77 mld. ) a měnového kurzu 27,4. 4

5 Graf č. 6: Deklarované finanční požadavky nových kapacit VaVaI Návrh výdajů SR na VaVaI na rok 2015 (v tis. Kč) Celkové výdaje Střednědobý výhled (návrh MF) Vázané institucionální výdaje Dosud nezasmluvněné institucionální výdaje Vázané účelové výdaje (závazky) Dosud nezasmluvněné účelové výdaje Komentář k institucionálním výdajům Do institucionálních výdajů náleží zejména finanční prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, výdaje na mezinárodní spolupráci (založené na mezinárodních smlouvách), výdaje na kofinancování operačních programů stávajících i navrhovaných. Snížení výdajů na mezinárodní spolupráci bude znamenat komplikovaná jednání se zahraničními partnery buď na bilaterální úrovni (Rusko, Korea, Japonsko, Ukrajina, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Francie) nebo s Evropskou komisí s důsledky pro pověst ČR. Internacionalizace VaVaI znamená nejen rozvoj mezinárodních kontaktů, ale především zvýšení kvality prováděného výzkumu pracovišť, která jsou zapojena do významných mezinárodních projektů, patří ke špičce české vědy. Přitom není důležité, zda jde o týmy zabývající se ryze základním výzkumem, nebo aplikovaným výzkumem či vývojem. Snížené kofinancování operačních programů stávajících (OP VaVpI, OP PI) a připravovaných (OP VVV, OP PIK) vyvolá nedostatečné využití prostředků ESIF s důsledky nejen v rovině financování VaVaI, ale i s politickými dopady na evropské úrovni, neboť výdaje na VaVaI patří k evropským prioritám. Snížené kofinancování OP VVV a OP PIK bude mít dopad na udržitelnost stávajících VaVpI center (ale nejen těchto zařízení), neboť se počítá, že některé výdaje, např. na zahraniční pracovníky, by bylo možné hradit také z těchto prostředků. Pro kofinancování operačních programů a pro zajištění udržitelnosti je naprosto nezbytné zachovat plánované výdaje (0,5 mld. pro OP VVV; 0,3 mld. Kč pro OP PIK). Výdaje na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (což nejsou pouze státem zřizovaná výzkumná pracoviště) jsou základním mechanismem financování výzkumných institucí. Nejsou sice mandatorním výdajem v pravém smyslu slova, ale jejich snižování bude mít za následek omezování činnosti nebo zavírání některých z nich. Týká se to jak ústavů Akademie věd České republiky, tak vysokých škol. 7 Zdroj: IS VaVaI 5

6 1.2.2 Komentář k účelovému financování Nejdůležitějšími výdaji v účelové části jsou již uzavřené závazky na financování projektů a grantů, tj. závazky podložené smlouvami nebo vydanými rozhodnutími. Smlouvy a rozhodnutí lze sice měnit, nicméně stát by se tím vystavoval nebezpečí, že příjemci (zejména ze soukromé sféry) budou žádat náhradu vynaložených soukromých výdajů, neboť tyto projekty nebude možné dokončit. Snížení výdajů na Národní program udržitelnost I bude znamenat ohrožení udržitelnosti VaVpI center. Tyto prostředky představují základ, k jehož zajištění se Česká republika zavázala. Přitom výdaje národního programu udržitelnosti představují asi 27 % finančních prostředků potřebných pro zajištění udržitelnosti. Nejmenší bezprostřední škodu způsobí zrušení již vyhlášených, ale dosud neukončených veřejných soutěží ve výzkumu, z důvodu nedostatku prostředků státního rozpočtu, což je jediný zákonný důvod pro zrušení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích. Je však třeba počítat s kritikou vědecké a odborné veřejnosti, která má obvykle nepříznivé politické dopady Vazba státního rozpočtu na VaVaI a ESIF Podle údajů MŠMT se odhaduje, že zajištění udržitelnosti bude mít zvýšený nárok na státní rozpočet (nebo se zatím takto argumentuje). Nová výzkumná kapacita by měla zvýšit požadavky na účelové výdaje v roce 2015 asi o 900 mil. Kč a na institucionální zajištění o dalších více než 500 mil. Kč. Z dlouhodobého hlediska jde o zcela nevyjasněnou situaci, neboť požadavky na financování od roku 2018 postupně klesají, aniž by bylo naznačeno, jak budou tyto instituce financovány dále. I když není možné snižovat bez větších následků výdaje na udržitelnost, není současně možné připustit situaci, kdy se tíha financování přenáší pouze na státní rozpočet. Nejen pro zajištění udržitelnosti, ale i pro stabilitu veřejného financování činností ve VaVaI je třeba změnit pohled na financování VaVaI z národních prostředků a prostředků ESIF a oba zdroje finančních prostředků vhodným způsobem kombinovat a zacílit. 1.3 Příjemci Veřejné vysoké školy Ústavy Akademie věd České republiky (resp. veřejné výzkumné instituce) Ostatní veřejné výzkumné instituce (případně výzkumné organizace jiné právní formy, jejichž zřizovateli jsou ministerstva) Podnikatelské subjekty (soukromé subjekty založené podle soukromého práva především za účelem provádění průmyslového výzkumu a vývoje) Ostatní neziskové organizace Mezi příjemce prostředků státního rozpočtu lze řadit také zahraniční organizace a mezinárodní infrastruktury, kde je členem Česká republika. Z grafu č. 5 vyplývá, že veřejný výzkumný sektor je dominantním příjemcem prostředků státního rozpočtu. Podniková sféra využívá asi 18 % celkových výdajů státního rozpočtu na VaVaI. 6

7 Graf č. 7: Státní podpora podle skupin příjemců 8 Státní podpora podle skupin příjemců Zahraniční poplatky 2% Ostatní vládní, veřejné a neziskové organizace 9% Podniky 18% Veřejné výzkumné instituce 31% Veřejné a státní vysoké školy 40% Dominantní zdroje financování pro soukromý sektor jsou MO, MPO, MŠMT, TA ČR. Dominantní financování pro veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce pochází z rozpočtových kapitol MŠMT, GA ČR, MPO a TA ČR. Zatímco institucionální podpora je směřována především do veřejného sektoru (výzkumné organizace, tj. zejména veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce), účelová podpora je určena na podporu grantů (základní výzkum) a projektů aplikovaného výzkumu a vývoje (56 % v roce 2012; zdroj ČSÚ a IS VaVaI). 8 Zdroj: ČSÚ a IS VaVaI, údaje za rok

8 Graf č. 8: Rozdělení účelové podpory podle kategorií VaVaI 9 Rozdělení účelové podpory podle kategorií VaVaI Infrastruktura VaVaI 7% Ostatní 6% Experimentální vývoj 15% Základní výzkum 31% Aplikovaný výzkum 41% Z pohledu podpory konkurenceschopnosti jsou důležité údaje o veřejných výdajích na podporu průmyslového výzkumu. Až do roku 2012 se podařilo udržet stoupající trend veřejných výdajů na průmyslový výzkum, avšak od roku 2012 dochází ke stagnaci výdajů. Graf č. 9: Výdaje na průmyslový výzkum 10 mil. Kč Výdaje na průmyslový výzkum Rok TIP (MPO) Alfa (TA ČR) Epsilon (TA ČR) EUREKA + EUREKA CZ (MŠMT) 9 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI, Zdroj: IS VaVaI 8

9 Význam nepřímé podpory formou snížení základu daně z příjmu stále stoupá a časový průběh svědčí o ochotě soukromého sektoru investovat do vlastního výzkumu a vývoje. Nepřímá podpora podnikového VaVaI v roce 2011 činila mil. Kč, což je téměř 34 % účelové podpory poskytnuté na podporu VaVaI v podnikatelském sektoru. Jde tedy o významný zdroj finančních prostředků. Graf č. 10: Podpora VaVaI v podnikatelském sektoru Podpora VaVaI v podnikatelském sektoru mil. Kč Rok Účelová podpora Nepřímá podpora Nejdůležitějšími poskytovateli účelové podpory aplikovanému výzkumu a vývoji pro soukromý sektor v letech 2010 až 2013 byli MPO (zejména program TIP; program postupně končí v souladu se schválenou dobou trvání), TA ČR (zejména programy ALFA a EPSILON), MŠMT (zejména programy a evropské aktivity EUREKA / EUREKA CZ, Společné technologické iniciativy, GESHER / MOST), MO a MV. Nedostatečná spolupráce soukromého a veřejného výzkumného sektoru je významnou slabinou českého výzkumného a zejména inovačního prostředí, což nevytváří dobré podmínky pro rozvoj špičkových inovací. Tabulka č. 2 uvádí zdroje financování VaVaI v ČR, a to podle zdroje financování a sektoru, v němž je realizován. Z tabulky je patrné, že převažujícím zdrojem financování jsou veřejné výdaje (ČR a zahraniční; 52,8 %). Naopak nejvíce výdajů je realizováno v podnikatelském sektoru (53,6 %). 11 Zdroj: ČSÚ; IS VaVaI 9

10 Tabulka č. 2: Výdaje na VaV podle zdrojů financování a podle sektorů využití (rok 2012; v tis. Kč) 12 Sektor provádění VaV (druh pracoviště) Výdaje soukromé ČR soukromé zahraniční Zdroj financování veřejné ČR veřejné zahraniční ostatní ČR Podnikatelský ,61 % Veřejné podniky Podíl Podniky domácí Zahraniční afilace Vládní ,41 % Pracoviště AV ČR Resortní pracoviště Ostatní Vysokoškolský ,47 % Veřejné a státní Fakultní nemocnice Soukromé VŠ Neziskový soukromý ,51 % CELKEM % 36,39 % 9,86 % 36,78 % 16,06 % 0,91 % 1.4 Přínosy veřejných prostředků na podporu VaVaI Podniky díky získávání know-how z výsledků VaVaI podpořeného veřejnými výdaji; zejména účelovou podporou Státní administrativa z výzkumu zadávaného pro její vlastní potřebu Veřejný výzkumný sektor z prodeje patentů a licencí (minimum) Struktura výsledků se postupně mění ve prospěch podílu aplikovatelných výsledků, jako jsou aplikovatelné technologie, průmyslové a užitné vzory, prototypy. Z porovnání veřejných výdajů a nárůstu výsledků lze dovodit, že s určitým zpožděním jednoho až dvou let se pozitivně projevily zvýšené výdaje na aplikovaný výzkum, především cestou programu MPO TIP, s důrazem na aplikovatelné výsledky programu EUREKA. Následující tabulka č. 3 ukazuje počty patentů a především prodaných licencí, které jsou dobrým měřítkem jejich využití. Z oborového porovnání vyplývá vysoká míra využití patentů ve čtyřech oborech: biochemii, organické chemii, průmyslových procesech a v oblasti strojních zařízení a nástrojů. Za pozornost stojí počty patentů platných pro území mimo Českou republiku. 12 Zdroj: ČSÚ 10

11 Tabulka č. 3: Patenty uplatněné v letech 2008 až 2012 a míra jejich využití Název oboru Počet udělených patentů celkem Počet patentů využitých jiným subjektem (licence) Míra využití Území ochrany EPO USA Japonsko Národní ČR Organická chemie ,27% Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika ,07% 2 56 Průmyslová chemie a chemické inženýrství ,89% Senzory, čidla, měření a regulace ,00% Strojní zařízení a nástroje ,73% Stavebnictví ,56% 6 30 Genetika a molekulární biologie ,06% 1 32 Průmyslové procesy a zpracování ,63% Makromolekulární chemie ,00% Ostatní strojírenství ,17% Biochemie ,83%

12 1.5 Zaměstnanci ve VaVaI Sektor VaVaI je významným zaměstnavatelem vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Jak je uvedeno výše, jejich počet se ještě zvýší po zprovoznění center vybudovaných z OP VaVpI, kdy se předpokládá mimo jiné příchod zahraničních zaměstnanců. V České republice pracovalo ke konci roku 2012 ve VaVaI 86,9 tis. zaměstnanců, plně či částečně zaměstnaných. Jejich počet se od roku 2001 postupně zvyšoval a stav v roce 2012 představuje 1,6 násobek stavu v roce Nejvíce zaměstnanců zabývajících se VaVaI pracuje v podnikatelském sektoru a jejich podíl od roku 2005 do roku 2012 mírně vzrostl. Graf č. 11: Struktura zaměstnanců ve VaVaI 13 Struktura zaměstnanců ve VaVaI (FTE; 2012) Vysokoškolský 27% Podnikatelský 54% Vládní 19% Převahu mají výzkumní pracovníci (55 % v roce 2012), technických pracovníků je asi třetina (31 % 2012). Oborové rozložení výzkumných pracovníků ukazuje na převahu výzkumných pracovníků v technických směrech a přírodních oborech, což je vzhledem k zaměření české ekonomiky velmi důležité. Na činnostech ve VaVaI prováděných zejména na vysokých školách a ve vládním sektoru, reprezentovaném zejména ústavy AV ČR, jsou navázáni studenti magisterských a doktorských studijních programů, tedy budoucí odborníci nejen pro oblast vědy, ale i pro podnikatelskou sféru. 13 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

13 Graf č. 12: Struktura výzkumných pracovníků podle vědních oblastí 14 Struktura výzkumných pracovníků podle vědních oblastí (FTE; 2012) Humanitní 7% Přírodní 30% Sociální 7% Zemědělské 4% Lékařské 7% Technické 45% 2 Shrnutí a závěry analýzy 1. Sektor VaVaI je tvůrcem nových znalostí a přispěvatelem ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky ve vybraných oblastech. Tyto znalosti nejsou vytvářeny pouze v základním výzkumu, ale je vysoká produkce prakticky uplatnitelných výsledků typu prototyp, ověřené technologie a postupy. Řada výsledků je právně ochraňována, a to nejen v České republice, ale i v EU, USA, Japonsku a jiných státech. 2. Míra využití patentů prostřednictvím prodeje licencí je vyšší jen u některých oborů (biochemii, organické chemii, průmyslových procesech a v oblasti strojních zařízení a nástrojů), kde přesahuje 20 %. 3. Sektor VaVaI zaměstnává vysoce kvalifikované pracovní síly s vysokoškolským vzděláním. Podstatná část těchto vysokoškolsky vzdělaných pracovníků působí v technických oborech, která mají relativně blízký vztah k průmyslovému sektoru. Počet vysoce kvalifikovaných sil se bude ještě zvyšovat s uváděním nových výzkumných center do plného provozu. 4. Nárůst kapacit bude znamenat zvýšené nároky na finanční prostředky, a to i veřejné finanční prostředky. Proti tomu bude nabídnuta další příležitost pro spolupráci veřejného a výzkumného sektoru. Potřeba finančních prostředků bude vysoká nejen na úrovni institucionálních prostředků, ale i v oblasti poskytování účelové podpory grantům 14 Zdroj: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce RVVI,

14 a projektům aplikovaného výzkumu, neboť uvedením nových kapacit do provozu přibydou v systému další soutěžitelé. 5. V případě stagnace výdajů na VaVaI ze státního rozpočtu ve výši 26,6 mld. Kč na rok 2015 a na léta 2016 a 2017, nebudou zabezpečeny výdaje na operační programy, a to na rok 2015 v celkové výši 800 mil. Kč (z toho 300 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 500 mil. Kč na OP VVV v gesci MŠMT), na rok 2016 v celkové výši 1,5 mld. Kč (z toho 500 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 1 mld. Kč na OP VVV v gesci MŠMT) a na rok 2017 v celkové výši 2,7 mld. Kč (z toho 700 mil. Kč na OP PIK v gesci MPO a 2 mld. Kč na OP VVV v gesci MŠMT) a nebude možné zahájení nových vládou schválených resortních programů. 6. Je třeba oddělovat financování institucionální složky na podporu výzkumných infastruktur. Rozhodnutí v systému VaVaI mají dopady v dlouhodobém horizontu. Jednotlivé vědní obory přitom mají odlišné životní cykly. 7. Základní vizí změny finančního řízení systému VaVaI je sjednotit plánování národních zdrojů rozpočtu s plánováním zdrojů z EU a dalších finančních mechanismů. Rozpočet na VaVaI je nutno plánovat na období přesahující střednědobý rozpočtový výhled tak, aby bylo možno realizovat budoucí rozvojové aktivity se zohledněním Národních priorit orientovaného VaVaI, s vazbou na programovací období EU. 3 Návrh dalšího postupu Předběžné výdajové rámce schválené vládou dne v materiálu s názvem: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017 dosud nezohlednily postupy definované zákonem č. 130/2002 Sb. Předkládaný návrh rozpočtu na rok 2015 s výhledem na roky je pouze nástrojem k plnění věcných priorit vlády v oblasti VaV a takto je nutno ho vnímat. Existuje dostatek strategických a koncepčních dokumentů 15, které naznačují řešení klíčových problémů v oblasti VaVaI. Souběžně probíhá v součinnosti s poskytovateli VaVaI detailní analýza dlouhodobých potřeb jednotlivých rezortů, potřeb konkurenceschopnosti ekonomiky a celospolečenských potřeb založených na znalostech. Návazně bude stanoven dlouhodobý finanční plán bilancující věcné potřeby a požadavky na finanční zdroje do roku Cílem je do budoucna zabránit nekoordinované výstavbě výzkumných infrastruktur. Z jednání vyplývá možnost následujícího členění systému VaVaI: Základní výzkum Aplikovaný výzkum (zejm. pro potřeby konkurenceschopnosti ekonomiky) Potřeby jednotlivých resortů v oblasti koncepčního řízení a rozvoje ČR (např. obranný a bezpečnostní výzkum) Společensko vědní výzkum V tomto smyslu by mělo být zvažováno i členění rozpočtu. Současně je třeba samostatně systémově řešit institucionální podporu na dlouhodobější období (např. 4 roky). 15 Mezinárodní audit VaVaI v ČR, Národní politika VaVaI, Národní priority orientovaného VaVaI, Programové prohlášení vlády ČR, Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Národní inovační strategie apod. (k dispozici na 14

15 Stávající systém plánování rozpočtu v režimu zákona č. 218/2000 Sb. neumožňuje řešit komplexně dlouhodobý rozvoj systému výzkumu, vývoje a inovací. Řízení financování na základě ročního plánování, s výhledem na období následujících dvou let, neposkytuje klíčovým institucím systému dostatečnou stabilitu pro plánování výzkumných kapacit. Z uvedených důvodů je nutné parametrizovat rozpočet takto: dlouhodobé plánování výdajů, minimálně musí korespondovat s programovým obdobím EU o o o o o období na cca 7-10 let vazba na Strategii inteligentní specializace (RIS3), programy EU a Národní priority orientovaného VaV, operační programy EU a posílení komunikace s resorty otázka aplikovaný základní výzkum, účelová institucionální podpora řešení dopadů udržitelnosti výzkumných infrastruktur zvyšování výdajů a efektivní vynakládání inventura/audit výdajů na VaVaI bez znalosti konečného využití veřejných výdajů ve vazbě na přínosy není možné jen požadovat navyšování a vynaložené veřejné prostředky musí mít konkrétní uplatnění (vyjádřené buď ekonomickým, nebo společenským přínosem), veřejné zdroje účinně propojit se soukromými zdroji motivace pro spolupráci na obou stranách (výzkumné organizace i podniky) institucionální financování o o musí plnit svůj účel, tj. využitelné pro dlouhodobý rozvoj instituce (stanovení např. na 3 nebo 5 let ve vazbě na intervalech hodnocení kontrakty/výzkumné záměry) institucionálně financovat primárně ty činnosti a instituce, které jsou podle veřejného práva založeny pro realizaci veřejných zájmů a dlouhodobě tyto zájmy naplňují (tedy primárně veřejné VŠ a VVI) Případně změny a zefektivnění budou mít dlouhodobý dopad a pozitivní ekonomické efekty se mohou projevit až v závěru střednědobého výhledu (je myšlen efekt ekonomické efektivnosti). 15

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

III. III. A Celkové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 (v Kč)

III. III. A Celkové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 (v Kč) Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů

Národní grantové agentury. Typy projektů a grantů Národní grantové agentury Typy projektů a grantů 1 POSKYTOVATELÉ A PROGRAMY VaVaI V ČR Grantová agentura ČR (GA ČR) Technologická agentura ČR (TA ČR) Ministerstvo kultury (MK) Ministerstvo vnitra (MV)

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR Financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 08:06 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením v ČR,

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

TA ČR - Aktuální programy podpory

TA ČR - Aktuální programy podpory TA ČR - Aktuální programy podpory Pavel Komárek člen předsednictva UTB, Zlín, 27.5.2015 TA ČR v systémupodpory VaVaIv ČR Programy TA ČR ALFA Zaměření Hledání chytrých řešení v oblasti progresivních technologií,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s.,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary

ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Regionální setkání a expertní workshop ZKUŠENOSTI S KLASTROVÁNÍM 29. dubna 2014, Karlovy Vary Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Vysokoškolský výzkum a vývoj

Vysokoškolský výzkum a vývoj Český statistický úřad Vysokoškolský výzkum a vývoj Obsah: Úvod 1 1. Celkové výdaje na výzkum a vývoj. 2 1.1 Základní ukazatele.. 2 1.2 Postavení vysokoškolského sektoru ve veřejném výzkumu a vývoji..

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

I. Nařízení o blokových výjimkách

I. Nařízení o blokových výjimkách I. Nařízení o blokových výjimkách Vývoj 8. 5. 2013: začátek konzultací k návrhu nové úpravy slučitelnosti určitých kategorií podpory s vnitřním trhem 18. 12. 2013: poslední znění textu 1. 7. 2014: účinnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 2005 2013 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR. Ing. Jakub Pechlát RNDr.

LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 2005 2013 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR. Ing. Jakub Pechlát RNDr. LIDSKÉ A FINANČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝVOJ V PRAZE V OBDOBÍ 25 213 VLÁDNÍ A VYSOKOŠKOLSKÝ SEKTOR Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch červen 215 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu,

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci BIOCEV BIOCEV ZÁKLADNÍ ÚDAJE 400 výzkumných pracovníků 200 studentů 5 výzkumných programů 54 výzkumných skupin 5 moderních

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Strana 1. Zasedání KD - www.fjfi.cvut.cz/vav_zs KD 17.12.2008 Informace z oblasti VaV Informace z oblasti ZS Informace z oblasti DS ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs ) Strana 1 Informace z oblasti VaV (1) Hodnocení

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy Prof. Mirko Černák Masarykova Univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální elektroniky Kotlářská 267/2,

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

OP VVV základní představení

OP VVV základní představení OP VVV 1. OP VVV základní představení 2. Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 2.1. Specifický cíl 1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 2.2. Specifický cíl 1.2 Budování

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA Kam směřuje naše věda? prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR poradkyně předsedy vlády pro oblast vědy a výzkumu L.

Více

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje

Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje 18.10.2012 Zita Kučerová CENTRUM EP Regionální inovační systém Subsystém regionální politiky: samospráva (RVVI) rozvojové agentury národní agentury Veřejná

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz ING. RADEK RINN 16. 6. 2015 Podpora výzkumu

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji

1 Hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji Úřad vlády České republiky Čj.j.: 6134-04-RVV Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 28 187/2004-31 METODIKA HODNOCENÍ VÝZKUMU A VÝVOJE A JEJICH VÝSLEDKŮ (podle bodu II.3. usnesení vlády ze

Více