STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule"

Transkript

1 STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech sdružených organizací, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti. Asociace se řídí demokratickými principy, základními lidskými právy a svobodami a právním řádem České republiky. Článek I. Základní ustanovení (1) Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen asociace ) je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu 20f-20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (2) Sídlem Asociace je Praha. (3) Zkratka názvu: Asociace NNO (4) Asociace nebyla založena za účelem podnikání podle ustanovení 18, odst. 3-4 a 6-8 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti Asociace je: Článek II. Předmět činnosti Asociace - Podporovat rozvoj demokratické společnosti, posílení jejího neziskového sektoru. - Koordinovat svoji činnost s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti posilování pozice neziskového sektoru. - Zajišťovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními orgány. - Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím v dohodnutých oblastech. - Informovat veřejnost o NNO. - Komunikovat o předem dohodnutých tématech: - se státními orgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárodními (mezivládními i nestátními) organizacemi - s národními asociacemi NNO v zahraničí - s orgány a institucemi Evropské unie v zahraničí i tuzemsku. 1

2 - Působit na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO, zprostředkovávat a prosazovat návrhy legislativních a jiných opatření v této oblasti. Působit na utváření finančních pravidel obecně. - Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů. - Připravovat své členy na budoucí podmínky činnosti NNO v souvislosti se vstupem ČR do EU. - Navrhovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací. - Delegovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, do nichž bude ANNO ČR přizváno. Článek III. Členství v Asociaci (1) Členem Asociace mohou být pouze právnické osoby. (2) Členství v Asociaci vzniká potvrzením členské přihlášky výkonným výborem (3) Členství v Asociaci zaniká vždy k poslednímu dni čtvrtletí, ve kterém bylo doručeno prohlášení člena o vystoupení předsedovi Dále členství zaniká ztrátou právní subjektivity člena, vyloučením člena nebo zánikem (4) Člen Asociace má právo: a) podávat návrhy a podněty ke všem orgánům Asociace, b) navrhovat kandidáty do orgánů Asociace, c) účastnit se voleb v rámci Asociace, d) obdržet potvrzení o přijetí za člena Asociace od výkonného výboru Asociace, e) podle svých možností a schopností se aktivně podílet na činnosti Asociace, f) být informován o činnosti Asociace prostřednictvím orgánů Asociace, g) odvolat se do 60 dnů k dozorčí radě Asociace proti rozhodnutí rady Asociace o svém vyloučení z (5) Člen je povinen: a) dodržovat Stanovy Asociace a přijatá pravidla vzájemných vztahů mezi členy Asociace a pravidla pro činnost Asociace, b) zaplatit do 30 dnů od přijetí za člena Asociace vstupní příspěvek, c) zaplatit do konce kalendářního roku členský příspěvek za následující rok, d) poskytovat základní informace o své činnosti (nejlépe formou výroční zprávy). Článek IV. Orgány Asociace (1) Orgány Asociace jsou: a) valná hromada Asociace; b) dozorčí rada Asociace; c) rada Asociace; d) výkonný výbor Asociace; e) předseda Asociace a místopředseda (2) Kompetence jednotlivých orgánů Asociace jsou upraveny níže. (3) Kandidovat do orgánů Asociace mohou pouze fyzické osoby s písemným souhlasem člena Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta. 2

3 (4) Orgány Asociace mohou vytvářet pracovní skupiny. (5) Orgány Asociace jsou povinny projednat na svém nejbližším zasedání podněty členů, které jim byly doručeny, a podat těmto členům zprávu o výsledku jejich projednání. Článek V. Valná hromada Asociace (1) Valná hromada Asociace je nejvyšším orgánem Vykonává působnost členské schůze (2) Valnou hromadu svolává předseda Asociace na základě pověření radou Asociace nebo na podnět nejméně 1/3 členů či dozorčí rady. Valná hromada se svolává nejméně 1x za 2 roky. (3) Zasedání valné hromady řídí předseda (4) Delegátem valné hromady je pověřený zástupce každého člena Pozvánku s navrženým programem musí obdržet každý člen nejpozději 30 dnů před jejím konáním. (5) Valná hromada Asociace je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů. Nesejde-li se potřebná nadpoloviční většina všech delegátů, je valná hromada Asociace usnášeníschopná za přítomnosti prostého počtu delegátů o hodinu později, než byl původní termín zahájení. V takovém případě lze změnit navržený program valné hromady Asociace pouze za souhlasu všech přítomných členů rady Tento odstavec se netýká projednání změny stanov a zrušení asociace. (6) Na návrh rady Asociace schvaluje jednací řád valné hromady. (7) Projednává zprávu o činnosti a hospodaření Asociace, kterou jí předkládá rada Asociace prostřednictvím výkonného výboru Asociace za období uplynulé od posledního zasedání valné hromady (8) Jedná o zrušení Asociace a změně stanov na návrh alespoň 1/3 všech členů Asociace nebo dozorčí rady K přijetí usnesení o změně stanov a o zrušení Asociace, popřípadě o naložení s likvidačním zůstatkem Asociace, je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů (9) V případě rozhodnutí o zrušení Asociace má právo jmenovat likvidátora (10) Rozhoduje o vnitřní struktuře (11) Určuje zásadní koncepci činnosti Asociace na další období. (12) Projednává zprávu o činnosti dozorčí rady (13) Přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných delegátů, pokud není stanoveno jinak. (14) Schvaluje výši členského příspěvku na další období. (15) Volí členy rady Asociace a jejich náhradníky na období 2 let. Určuje počet členů rady a počet a pořadí jejich náhradníků. (16) Volí členy dozorčí rady Asociace a jejich náhradníky na funkční období 2 let. Určuje pořadí náhradníků. Článek VI. Dozorčí rada Asociace (1) Je kontrolním orgánem (2) Má 5 členů a 5 náhradníků, volených valnou hromadou Asociace na funkční období 2 let. (3) Náhradníci se stávají členy dozorčí rady v určeném pořadí v případě rezignace nebo úmrtí člena dozorčí rady. (4) Kontroluje činnost všech orgánů 3

4 (5) Kontroluje hospodaření a majetek Asociace, zda je efektivně užíván v souladu s rozpočtem Asociace, s rozhodnutím orgánů Asociace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR. (6) Schází se alespoň dvakrát za rok. Její první zasedání svolává její nejstarší člen, kterého na tuto skutečnost upozorní předseda (7) Na svém prvním zasedání si volí ze svého středu předsedu. Dále volí ze svého středu místopředsedu, který je jeho zástupcem a v případě rezignace nebo úmrtí předsedy svolává dozorčí radu. Na prvním následujícím zasedání proběhne nová volba předsedy na zbytek funkčního období. (8) Předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě (9) Po každém svém zasedání (nejméně však jednou ročně) písemně informuje předsedu Asociace o své činnosti a svém stanovisku k činnosti a hospodaření Asociace za uplynulý rok, o svých závěrech a případných nálezech. (10) Každý člen dozorčí rady Asociace má právo účastnit se s hlasem poradním zasedání kteréhokoliv orgánu (11) Má právo navrhovat opravná opatření k zjištěným skutečnostem orgánům Asociace, které jsou povinny se navrhovaným opatřením zabývat na svém nejbližším zasedání a do 60 dnů od tohoto zasedání sdělit své stanovisko k návrhu opravného opatření dozorčí radě (12) Dbá na dodržování Stanov Asociace, plnění usnesení orgánů Asociace a na to, zda Asociace dodržuje právní řád České republiky. (13) Je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rady Asociace o vyloučení člena. Rozhodnutí dozorčí rady Asociace je v tomto případě konečné a závazné. V tomto případě členství v Asociaci zaniká dnem rozhodnutí dozorčí rady (14) Je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. (15) Členství v dozorčí radě Asociace je neslučitelné s členstvím v jiném orgánu (16) Dává valné hromadě návrhy na změny stanov, pokud s ním souhlasí 2/3 členů rady. (17) V případě uvedeném v čl. XI., odst. 5 těchto stanov má právo jmenovat likvidátora Článek VII. Rada Asociace (1) Je nejvyšším orgánem Asociace v době mezi zasedáními valné hromady (2) Rada Asociace má nejvýše 41 členů a je volena valnou hromadou. Způsob volby je dán volebním řádem. Náhradníci se stávají členy rady v určeném pořadí v případě rezignace nebo úmrtí člena rady. (3) Přísluší jí rozhodovat ve všech záležitostech, jež nejsou Stanovami Asociace výslovně vyhrazeny jiným orgánům (4) Je svolávána nejméně dvakrát ročně předsedou Asociace, který řídí její zasedání. Její pracovní předsednictvo tvoří výkonný výbor (5) Na návrh výkonného výboru Asociace schvaluje svůj jednací řád, jednací řád výkonného výboru a volební řád. (6) Při svém jednání a usnášení je vázána usneseními valné hromady (7) Schvaluje plán činnosti a rozpočet Asociace na nadcházející kalendářní rok a zprávu o činnosti a hospodaření Asociace za uplynulý kalendářní rok, které předkládá radě Asociace výkonný výbor (8) Schvaluje na návrh výkonného výboru Směrnice o hospodaření Asociace a navrhuje výši členského příspěvku valné hromadě. (9) Rozhoduje o všech dispozicích s majetkem Asociace, jehož hodnota je vyšší než Kč. 4

5 (10) Volí předsedu Asociace, místopředsedu Asociace a dalších pět členů výkonného výboru Asociace na funkční období 2 let. Po uplynutí funkčního období je možné jejich opakované zvolení. (11) Rozhoduje o vyloučení člena (12) Je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. (13) K přijetí usnesení rady Asociace je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů rady (14) K výkonu svých funkcí a naplňování předmětu činnosti Asociace může rada Asociace zřizovat své poradní orgány. Členové těchto poradních orgánů nemusejí být členy rady (15) Má právo pověřit výkonem svých pravomocí výkonný výbor (16) Pověřuje předsedu Asociace svoláním valné hromady (17) V případě zrušení Asociace rozhoduje o použití likvidačního zůstatku Asociace podle čl. XI., odst. 3 a 8. V případě uvedeném v čl. XI., odst. 3 má právo jmenovat likvidátora Článek VIII. Výkonný výbor Asociace (1) Výkonný výbor Asociace je výkonným orgánem Asociace mezi zasedáními rady (2) Je tvořen předsedou Asociace, místopředsedou Asociace a pěti členy volenými radou Funkční období všech členů výkonného výboru Asociace je dvouleté. (3) Předseda svolává zasedání výkonného výboru nejméně 1x za 2 měsíce a připravuje podklady pro jeho jednání. Toto jednání řídí. (4) Vykonává usnesení rady (5) Při svém jednání a usnášení je vázán usneseními rady Asociace a valné hromady (6) Rozhoduje o dispozicích s majetkem Asociace do výše Kč. (7) Je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. Jednání musí být přítomen předseda Asociace nebo místopředseda Asociace, jinak není výkonný výbor Asociace usnášeníschopný. (8) Výkonný výbor Asociace přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů. (9) Výkonný výbor Asociace může jednat a usnášet se per rollam. (10) Potvrzuje přihlášku uchazeče o členství v Asociaci. (11) Podepisování za Asociaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí svůj podpis předseda Asociace nebo jím pověřený člen výkonného výboru Asociace, určený v souladu se Stanovami (12) Plní úkoly uvedené v čl. X., odst. 7, 8 a 9. (13) Může zřídit sekretariát. (14) Provádí vnitřní kontrolu majetku a hospodaření Asociace a jejích pracovníků a pracovních orgánů. (15) Má právo delegovat zástupce Asociace do všech orgánů, komisí, pracovních skupin či grémií, do nichž bude Asociace přizvána, a navrhovat zástupce Asociace do orgánů, komisí, pracovních skupin či grémií, v nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací. (16) Má právo jmenovat likvidátora podle čl. XI., odst 4. Článek IX. 5

6 Předseda Asociace a místopředseda Asociace (1) Předseda Asociace je statutárním orgánem (2) Předseda Asociace řídí činnost Asociace mezi zasedáními výkonného výboru (3) Předseda Asociace koordinuje a kontroluje činnost sekretariátu, je-li zřízen. (4) Předseda Asociace jedná za Asociaci, vystupuje vůči jiným právnickým a fyzickým osobám. (5) Předseda Asociace je vázán při svém jednání usneseními orgánů (6) Předseda Asociace pověřuje podle potřeby výkonem svých pravomocí místopředsedu Asociace nebo další členy výkonného výboru (7) Místopředseda Asociace vykonává pravomoci předsedy Asociace v případě, že předseda Asociace není schopen je vykonávat. (8) Předseda Asociace a místopředseda Asociace jsou povinni hájit zájmy Asociace a zájmy členů (9) Předseda Asociace svolává nejméně 1x za 2 měsíce zasedání výkonného výboru Asociace a připravuje podklady pro jeho jednání. Tomuto jednání předsedá. (10) Předseda Asociace svolává nejméně 2x ročně zasedání rady Asociace a tomuto jednání předsedá. (11) Předseda Asociace svolává na základě pověření rady Asociace valnou hromadu Asociace a jejímu jednání předsedá. Článek X. Hospodaření a majetek Asociace (1) Finančními zdroji Asociace mohou být: a) členské příspěvky, b) příspěvky sponzorů, c) příjmy z vlastní činnosti, d) dotace státu, krajů, měst a obcí, e) příjmy z grantů, f) dary od fyzických a právnických osob, g) úroky z vkladů, h) příjmy z pronájmů a ostatní příjmy. (2) Asociace je oprávněna nabývat majetek bez omezení. (3) Dispozice s nabytým majetkem je upravena výše. (4) Členové Asociace neručí za závazky Asociace svým majetkem. (5) Asociace ručí za své závazky celým svým majetkem. (6) Vstupní příspěvek člena Asociace činí 300,- Kč. (7) Rada Asociace na návrh výkonného výboru Asociace schvaluje rozpočet Asociace na nadcházející kalendářní rok. (8) Rada Asociace schvaluje zprávu o hospodaření Asociace za uplynulý kalendářní rok, kterou jí předkládá výkonný výbor (9) Výsledky činnosti a hospodaření Asociace jsou zveřejňovány ve Výroční zprávě Asociace za každý kalendářní rok, kterou schvaluje rada Asociace nejpozději do následujícího roku. Článek XI. Způsob zrušení a naložení s likvidačním zůstatkem Asociace 6

7 (1) Přijetím usnesení o zrušení Asociace podle čl. V., odst. 8 těchto stanov Asociace nezaniká, ale přechází do likvidace, s výjimkou případu přechází-li celé jmění Asociace na jejího právního nástupce. Od vstupu do likvidace se k názvu Asociace připojí označení v likvidaci. (2) Podle čl. V., odst. 9 těchto stanov má valná hromada Asociace právo jmenovat likvidátora Asociace a rozhodnout o použití likvidačního zůstatku (3) Pokud není při zrušení Asociace likvidátor jmenován valnou hromadou Asociace, jmenuje ho rada Asociace, která také rozhodne o použití likvidačního zůstatku, a to do 60 dnů od přijetí usnesení o zrušení (4) Pokud nebude likvidátor jmenován ve lhůtě uvedené v odstavci 3, jmenuje likvidátora výkonný výbor Asociace nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3. (5) Pokud nebude likvidátor jmenován ani po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4, jmenuje likvidátora dozorčí rada Asociace nejpozději do 14 dnů od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4. (6) V případě, že ani po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5 nebude jmenován, stává se likvidátorem dosavadní předseda Pokud není funkce předsedy Asociace obsazena, postupuje se při jmenování likvidátora podle platných obecně závazných předpisů o likvidaci. (7) Likvidátor nahradí ve funkci dosavadní statutární orgán Asociace, který jmenováním likvidátora pozbývá svou dosavadní funkci předsedy (8) Likvidátor naloží po uspokojení všech závazků Asociace s likvidačním zůstatkem podle rozhodnutí valné hromady, popřípadě rady Pokud rada Asociace toto rozhodnutí nevydá ani do 30 dnů po dodatečné výzvě likvidátora, rozdělí likvidátor likvidační zůstatek rovným dílem mezi členy Asociace, jejichž členství ke dni rozhodnutí o zrušení Asociace trvalo. (9) Pro postup likvidace, který není těmito stanovami upraven, platí obecně závazné právní předpisy o likvidaci. (10) Asociace zanikne po ukončení likvidace výmazem z registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u příslušného orgánu v souladu s občanským zákoníkem. Návrh na výmaz podává likvidátor Asociace na základě dokladů o provedené likvidaci, které předkládá podle obecně závazných právních předpisů o likvidaci. Článek XII. Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Asociace nabývá právní způsobilosti zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u příslušného orgánu v souladu s občanským zákoníkem. (2) Přípravný výbor Asociace, jehož složení stanovili zakladatelé v zakladatelské smlouvě Asociace, má práva a povinnosti všech dosud neustavených orgánů Přípravný výbor Asociace však není oprávněn provádět změny v zakladatelské smlouvě Asociace a ve Stanovách Asociace ( 20g 20h obč. zákoníku). (3) Přípravný výbor Asociace zvolí ze svého středu prozatímního předsedu Asociace, který vykonává všechna práva a povinnosti předsedy Asociace až do zvolení předsedy Asociace radou Stejným způsobem zvolí prozatímního místopředsedu Asociace, který vykonává všechny práva a povinnosti místopředsedy Asociace až do zvolení místopředsedy Asociace radou (4) Přípravný výbor Asociace je povinen do 15 dnů od zvolení předsedy Asociace zasedáním rady Asociace protokolárně předat veškerou dokumentaci a majetek Asociace předsedovi (5) Přípravný výbor Asociace zaniká okamžikem protokolárního předání veškeré dokumentace a majetku předsedovi (6) Tyto stanovy schválili všichni zakladatelé Asociace přistoupením k zakladatelské smlouvě 7

8 (7) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem účinnosti zakladatelské smlouvy 8

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy Mladí lidovci, z. s.

Stanovy Mladí lidovci, z. s. Stanovy Mladí lidovci, z. s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Mladí lidovci, z. s. jsou spolkem řádně zapsaným ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. 2. Úplný název spolku je Mladí lidovci,

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s.

S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. S T A N O V Y Akademie architektury, z.s. 1. Název spolku: Akademie architektury, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. Čl. I Název, sídlo a působnost Čl. II Charakter

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s.

S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. S T A N O V Y Alcedo Praha, z. s. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Název spolku zní: ALCEDO Praha, z. s. (dále jen spolek ). Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy)

STANOVY zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko (dále jen Stanovy) 140226_01_04_05 Příloha č. 5 k čj. MULA 5623/2014 Stanovy aktualizované znění č. 5 [Zadejte citát z dokumentu nebo souhrn zajímavého bodu. Textové pole lze umístit kdekoli v dokumentu. Formátování textového

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Česká psychedelická společnost, z.s.

Česká psychedelická společnost, z.s. [Poslední draft Stanov, bude nahrazen konečnou schválenou verzí.] Česká psychedelická společnost, z.s. Stanovy spolku Čl. I Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Česká psychedelická společnost, z.s.(dále

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Stanovy asociace ADMEZ

Stanovy asociace ADMEZ Stanovy asociace ADMEZ I. Název sdružení a) Úplný název: Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu b) Zkrácený název: ADMEZ c) Název v anglickém jazyce: Direct marketing, e-commerce

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s.

STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. STANOVY ASOCIACE PRO VODU ČR z.s. 1. Název spolku: Asociace pro vodu ČR z.s. Článek I. Základní ustanovení 2. Sídlo spolku: Brno, Trnitá, Masná 189/5, PSČ 602 00 3. Identifikační číslo spolku: 44994397

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s.

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Jihlavská unie sportu, z.s. (dále jen JUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

Č eske asociace discgolfu, z. s.

Č eske asociace discgolfu, z. s. STANOVY Č eske asociace discgolfu, z. s. Název spolku: Česká asociace discgolfu, z. s. Užívaná zkratka: ČADG Užívaný anglický překlad názvu spolku: Czech discgolf association, z. s. Sídlo: Jílovišťská

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s.

Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Stanovy spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Keplera, z.s. (dále jen Spolek

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238 Cíl: viz stanovy Stanovy Preambule Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více