STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule"

Transkript

1 STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech sdružených organizací, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování postavení nestátních neziskových organizací ve společnosti. Asociace se řídí demokratickými principy, základními lidskými právy a svobodami a právním řádem České republiky. Článek I. Základní ustanovení (1) Asociace nestátních neziskových organizací v České republice (dále jen asociace ) je zájmovým sdružením právnických osob ve smyslu 20f-20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (2) Sídlem Asociace je Praha. (3) Zkratka názvu: Asociace NNO (4) Asociace nebyla založena za účelem podnikání podle ustanovení 18, odst. 3-4 a 6-8 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti Asociace je: Článek II. Předmět činnosti Asociace - Podporovat rozvoj demokratické společnosti, posílení jejího neziskového sektoru. - Koordinovat svoji činnost s jinými zastřešujícími organizacemi v oblasti posilování pozice neziskového sektoru. - Zajišťovat dobrou komunikaci mezi NNO navzájem i s jinými subjekty, zejména se státními orgány. - Zprostředkovávat informace a zkušenosti členským organizacím v dohodnutých oblastech. - Informovat veřejnost o NNO. - Komunikovat o předem dohodnutých tématech: - se státními orgány - s jinými nestátními subjekty, sdružujícími NNO - s mezinárodními (mezivládními i nestátními) organizacemi - s národními asociacemi NNO v zahraničí - s orgány a institucemi Evropské unie v zahraničí i tuzemsku. 1

2 - Působit na legislativní procesy, týkající se činnosti NNO, zprostředkovávat a prosazovat návrhy legislativních a jiných opatření v této oblasti. Působit na utváření finančních pravidel obecně. - Prezentovat, obhajovat a prosazovat společné zájmy svých členů. - Připravovat své členy na budoucí podmínky činnosti NNO v souvislosti se vstupem ČR do EU. - Navrhovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, v nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací. - Delegovat své zástupce do orgánů, grémií, pracovních skupin či komisí, do nichž bude ANNO ČR přizváno. Článek III. Členství v Asociaci (1) Členem Asociace mohou být pouze právnické osoby. (2) Členství v Asociaci vzniká potvrzením členské přihlášky výkonným výborem (3) Členství v Asociaci zaniká vždy k poslednímu dni čtvrtletí, ve kterém bylo doručeno prohlášení člena o vystoupení předsedovi Dále členství zaniká ztrátou právní subjektivity člena, vyloučením člena nebo zánikem (4) Člen Asociace má právo: a) podávat návrhy a podněty ke všem orgánům Asociace, b) navrhovat kandidáty do orgánů Asociace, c) účastnit se voleb v rámci Asociace, d) obdržet potvrzení o přijetí za člena Asociace od výkonného výboru Asociace, e) podle svých možností a schopností se aktivně podílet na činnosti Asociace, f) být informován o činnosti Asociace prostřednictvím orgánů Asociace, g) odvolat se do 60 dnů k dozorčí radě Asociace proti rozhodnutí rady Asociace o svém vyloučení z (5) Člen je povinen: a) dodržovat Stanovy Asociace a přijatá pravidla vzájemných vztahů mezi členy Asociace a pravidla pro činnost Asociace, b) zaplatit do 30 dnů od přijetí za člena Asociace vstupní příspěvek, c) zaplatit do konce kalendářního roku členský příspěvek za následující rok, d) poskytovat základní informace o své činnosti (nejlépe formou výroční zprávy). Článek IV. Orgány Asociace (1) Orgány Asociace jsou: a) valná hromada Asociace; b) dozorčí rada Asociace; c) rada Asociace; d) výkonný výbor Asociace; e) předseda Asociace a místopředseda (2) Kompetence jednotlivých orgánů Asociace jsou upraveny níže. (3) Kandidovat do orgánů Asociace mohou pouze fyzické osoby s písemným souhlasem člena Před volbou je zapotřebí souhlasu kandidáta. 2

3 (4) Orgány Asociace mohou vytvářet pracovní skupiny. (5) Orgány Asociace jsou povinny projednat na svém nejbližším zasedání podněty členů, které jim byly doručeny, a podat těmto členům zprávu o výsledku jejich projednání. Článek V. Valná hromada Asociace (1) Valná hromada Asociace je nejvyšším orgánem Vykonává působnost členské schůze (2) Valnou hromadu svolává předseda Asociace na základě pověření radou Asociace nebo na podnět nejméně 1/3 členů či dozorčí rady. Valná hromada se svolává nejméně 1x za 2 roky. (3) Zasedání valné hromady řídí předseda (4) Delegátem valné hromady je pověřený zástupce každého člena Pozvánku s navrženým programem musí obdržet každý člen nejpozději 30 dnů před jejím konáním. (5) Valná hromada Asociace je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů. Nesejde-li se potřebná nadpoloviční většina všech delegátů, je valná hromada Asociace usnášeníschopná za přítomnosti prostého počtu delegátů o hodinu později, než byl původní termín zahájení. V takovém případě lze změnit navržený program valné hromady Asociace pouze za souhlasu všech přítomných členů rady Tento odstavec se netýká projednání změny stanov a zrušení asociace. (6) Na návrh rady Asociace schvaluje jednací řád valné hromady. (7) Projednává zprávu o činnosti a hospodaření Asociace, kterou jí předkládá rada Asociace prostřednictvím výkonného výboru Asociace za období uplynulé od posledního zasedání valné hromady (8) Jedná o zrušení Asociace a změně stanov na návrh alespoň 1/3 všech členů Asociace nebo dozorčí rady K přijetí usnesení o změně stanov a o zrušení Asociace, popřípadě o naložení s likvidačním zůstatkem Asociace, je zapotřebí nadpoloviční většiny všech členů (9) V případě rozhodnutí o zrušení Asociace má právo jmenovat likvidátora (10) Rozhoduje o vnitřní struktuře (11) Určuje zásadní koncepci činnosti Asociace na další období. (12) Projednává zprávu o činnosti dozorčí rady (13) Přijímá usnesení nadpoloviční většinou přítomných delegátů, pokud není stanoveno jinak. (14) Schvaluje výši členského příspěvku na další období. (15) Volí členy rady Asociace a jejich náhradníky na období 2 let. Určuje počet členů rady a počet a pořadí jejich náhradníků. (16) Volí členy dozorčí rady Asociace a jejich náhradníky na funkční období 2 let. Určuje pořadí náhradníků. Článek VI. Dozorčí rada Asociace (1) Je kontrolním orgánem (2) Má 5 členů a 5 náhradníků, volených valnou hromadou Asociace na funkční období 2 let. (3) Náhradníci se stávají členy dozorčí rady v určeném pořadí v případě rezignace nebo úmrtí člena dozorčí rady. (4) Kontroluje činnost všech orgánů 3

4 (5) Kontroluje hospodaření a majetek Asociace, zda je efektivně užíván v souladu s rozpočtem Asociace, s rozhodnutím orgánů Asociace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR. (6) Schází se alespoň dvakrát za rok. Její první zasedání svolává její nejstarší člen, kterého na tuto skutečnost upozorní předseda (7) Na svém prvním zasedání si volí ze svého středu předsedu. Dále volí ze svého středu místopředsedu, který je jeho zástupcem a v případě rezignace nebo úmrtí předsedy svolává dozorčí radu. Na prvním následujícím zasedání proběhne nová volba předsedy na zbytek funkčního období. (8) Předkládá zprávu o své činnosti valné hromadě (9) Po každém svém zasedání (nejméně však jednou ročně) písemně informuje předsedu Asociace o své činnosti a svém stanovisku k činnosti a hospodaření Asociace za uplynulý rok, o svých závěrech a případných nálezech. (10) Každý člen dozorčí rady Asociace má právo účastnit se s hlasem poradním zasedání kteréhokoliv orgánu (11) Má právo navrhovat opravná opatření k zjištěným skutečnostem orgánům Asociace, které jsou povinny se navrhovaným opatřením zabývat na svém nejbližším zasedání a do 60 dnů od tohoto zasedání sdělit své stanovisko k návrhu opravného opatření dozorčí radě (12) Dbá na dodržování Stanov Asociace, plnění usnesení orgánů Asociace a na to, zda Asociace dodržuje právní řád České republiky. (13) Je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rady Asociace o vyloučení člena. Rozhodnutí dozorčí rady Asociace je v tomto případě konečné a závazné. V tomto případě členství v Asociaci zaniká dnem rozhodnutí dozorčí rady (14) Je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. (15) Členství v dozorčí radě Asociace je neslučitelné s členstvím v jiném orgánu (16) Dává valné hromadě návrhy na změny stanov, pokud s ním souhlasí 2/3 členů rady. (17) V případě uvedeném v čl. XI., odst. 5 těchto stanov má právo jmenovat likvidátora Článek VII. Rada Asociace (1) Je nejvyšším orgánem Asociace v době mezi zasedáními valné hromady (2) Rada Asociace má nejvýše 41 členů a je volena valnou hromadou. Způsob volby je dán volebním řádem. Náhradníci se stávají členy rady v určeném pořadí v případě rezignace nebo úmrtí člena rady. (3) Přísluší jí rozhodovat ve všech záležitostech, jež nejsou Stanovami Asociace výslovně vyhrazeny jiným orgánům (4) Je svolávána nejméně dvakrát ročně předsedou Asociace, který řídí její zasedání. Její pracovní předsednictvo tvoří výkonný výbor (5) Na návrh výkonného výboru Asociace schvaluje svůj jednací řád, jednací řád výkonného výboru a volební řád. (6) Při svém jednání a usnášení je vázána usneseními valné hromady (7) Schvaluje plán činnosti a rozpočet Asociace na nadcházející kalendářní rok a zprávu o činnosti a hospodaření Asociace za uplynulý kalendářní rok, které předkládá radě Asociace výkonný výbor (8) Schvaluje na návrh výkonného výboru Směrnice o hospodaření Asociace a navrhuje výši členského příspěvku valné hromadě. (9) Rozhoduje o všech dispozicích s majetkem Asociace, jehož hodnota je vyšší než Kč. 4

5 (10) Volí předsedu Asociace, místopředsedu Asociace a dalších pět členů výkonného výboru Asociace na funkční období 2 let. Po uplynutí funkčního období je možné jejich opakované zvolení. (11) Rozhoduje o vyloučení člena (12) Je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. (13) K přijetí usnesení rady Asociace je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů rady (14) K výkonu svých funkcí a naplňování předmětu činnosti Asociace může rada Asociace zřizovat své poradní orgány. Členové těchto poradních orgánů nemusejí být členy rady (15) Má právo pověřit výkonem svých pravomocí výkonný výbor (16) Pověřuje předsedu Asociace svoláním valné hromady (17) V případě zrušení Asociace rozhoduje o použití likvidačního zůstatku Asociace podle čl. XI., odst. 3 a 8. V případě uvedeném v čl. XI., odst. 3 má právo jmenovat likvidátora Článek VIII. Výkonný výbor Asociace (1) Výkonný výbor Asociace je výkonným orgánem Asociace mezi zasedáními rady (2) Je tvořen předsedou Asociace, místopředsedou Asociace a pěti členy volenými radou Funkční období všech členů výkonného výboru Asociace je dvouleté. (3) Předseda svolává zasedání výkonného výboru nejméně 1x za 2 měsíce a připravuje podklady pro jeho jednání. Toto jednání řídí. (4) Vykonává usnesení rady (5) Při svém jednání a usnášení je vázán usneseními rady Asociace a valné hromady (6) Rozhoduje o dispozicích s majetkem Asociace do výše Kč. (7) Je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. Jednání musí být přítomen předseda Asociace nebo místopředseda Asociace, jinak není výkonný výbor Asociace usnášeníschopný. (8) Výkonný výbor Asociace přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých členů. (9) Výkonný výbor Asociace může jednat a usnášet se per rollam. (10) Potvrzuje přihlášku uchazeče o členství v Asociaci. (11) Podepisování za Asociaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Asociace připojí svůj podpis předseda Asociace nebo jím pověřený člen výkonného výboru Asociace, určený v souladu se Stanovami (12) Plní úkoly uvedené v čl. X., odst. 7, 8 a 9. (13) Může zřídit sekretariát. (14) Provádí vnitřní kontrolu majetku a hospodaření Asociace a jejích pracovníků a pracovních orgánů. (15) Má právo delegovat zástupce Asociace do všech orgánů, komisí, pracovních skupin či grémií, do nichž bude Asociace přizvána, a navrhovat zástupce Asociace do orgánů, komisí, pracovních skupin či grémií, v nichž je vyhrazeno místo pro zástupce nestátních neziskových organizací. (16) Má právo jmenovat likvidátora podle čl. XI., odst 4. Článek IX. 5

6 Předseda Asociace a místopředseda Asociace (1) Předseda Asociace je statutárním orgánem (2) Předseda Asociace řídí činnost Asociace mezi zasedáními výkonného výboru (3) Předseda Asociace koordinuje a kontroluje činnost sekretariátu, je-li zřízen. (4) Předseda Asociace jedná za Asociaci, vystupuje vůči jiným právnickým a fyzickým osobám. (5) Předseda Asociace je vázán při svém jednání usneseními orgánů (6) Předseda Asociace pověřuje podle potřeby výkonem svých pravomocí místopředsedu Asociace nebo další členy výkonného výboru (7) Místopředseda Asociace vykonává pravomoci předsedy Asociace v případě, že předseda Asociace není schopen je vykonávat. (8) Předseda Asociace a místopředseda Asociace jsou povinni hájit zájmy Asociace a zájmy členů (9) Předseda Asociace svolává nejméně 1x za 2 měsíce zasedání výkonného výboru Asociace a připravuje podklady pro jeho jednání. Tomuto jednání předsedá. (10) Předseda Asociace svolává nejméně 2x ročně zasedání rady Asociace a tomuto jednání předsedá. (11) Předseda Asociace svolává na základě pověření rady Asociace valnou hromadu Asociace a jejímu jednání předsedá. Článek X. Hospodaření a majetek Asociace (1) Finančními zdroji Asociace mohou být: a) členské příspěvky, b) příspěvky sponzorů, c) příjmy z vlastní činnosti, d) dotace státu, krajů, měst a obcí, e) příjmy z grantů, f) dary od fyzických a právnických osob, g) úroky z vkladů, h) příjmy z pronájmů a ostatní příjmy. (2) Asociace je oprávněna nabývat majetek bez omezení. (3) Dispozice s nabytým majetkem je upravena výše. (4) Členové Asociace neručí za závazky Asociace svým majetkem. (5) Asociace ručí za své závazky celým svým majetkem. (6) Vstupní příspěvek člena Asociace činí 300,- Kč. (7) Rada Asociace na návrh výkonného výboru Asociace schvaluje rozpočet Asociace na nadcházející kalendářní rok. (8) Rada Asociace schvaluje zprávu o hospodaření Asociace za uplynulý kalendářní rok, kterou jí předkládá výkonný výbor (9) Výsledky činnosti a hospodaření Asociace jsou zveřejňovány ve Výroční zprávě Asociace za každý kalendářní rok, kterou schvaluje rada Asociace nejpozději do následujícího roku. Článek XI. Způsob zrušení a naložení s likvidačním zůstatkem Asociace 6

7 (1) Přijetím usnesení o zrušení Asociace podle čl. V., odst. 8 těchto stanov Asociace nezaniká, ale přechází do likvidace, s výjimkou případu přechází-li celé jmění Asociace na jejího právního nástupce. Od vstupu do likvidace se k názvu Asociace připojí označení v likvidaci. (2) Podle čl. V., odst. 9 těchto stanov má valná hromada Asociace právo jmenovat likvidátora Asociace a rozhodnout o použití likvidačního zůstatku (3) Pokud není při zrušení Asociace likvidátor jmenován valnou hromadou Asociace, jmenuje ho rada Asociace, která také rozhodne o použití likvidačního zůstatku, a to do 60 dnů od přijetí usnesení o zrušení (4) Pokud nebude likvidátor jmenován ve lhůtě uvedené v odstavci 3, jmenuje likvidátora výkonný výbor Asociace nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3. (5) Pokud nebude likvidátor jmenován ani po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4, jmenuje likvidátora dozorčí rada Asociace nejpozději do 14 dnů od uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4. (6) V případě, že ani po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 5 nebude jmenován, stává se likvidátorem dosavadní předseda Pokud není funkce předsedy Asociace obsazena, postupuje se při jmenování likvidátora podle platných obecně závazných předpisů o likvidaci. (7) Likvidátor nahradí ve funkci dosavadní statutární orgán Asociace, který jmenováním likvidátora pozbývá svou dosavadní funkci předsedy (8) Likvidátor naloží po uspokojení všech závazků Asociace s likvidačním zůstatkem podle rozhodnutí valné hromady, popřípadě rady Pokud rada Asociace toto rozhodnutí nevydá ani do 30 dnů po dodatečné výzvě likvidátora, rozdělí likvidátor likvidační zůstatek rovným dílem mezi členy Asociace, jejichž členství ke dni rozhodnutí o zrušení Asociace trvalo. (9) Pro postup likvidace, který není těmito stanovami upraven, platí obecně závazné právní předpisy o likvidaci. (10) Asociace zanikne po ukončení likvidace výmazem z registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u příslušného orgánu v souladu s občanským zákoníkem. Návrh na výmaz podává likvidátor Asociace na základě dokladů o provedené likvidaci, které předkládá podle obecně závazných právních předpisů o likvidaci. Článek XII. Přechodná a závěrečná ustanovení (1) Asociace nabývá právní způsobilosti zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob, vedeného u příslušného orgánu v souladu s občanským zákoníkem. (2) Přípravný výbor Asociace, jehož složení stanovili zakladatelé v zakladatelské smlouvě Asociace, má práva a povinnosti všech dosud neustavených orgánů Přípravný výbor Asociace však není oprávněn provádět změny v zakladatelské smlouvě Asociace a ve Stanovách Asociace ( 20g 20h obč. zákoníku). (3) Přípravný výbor Asociace zvolí ze svého středu prozatímního předsedu Asociace, který vykonává všechna práva a povinnosti předsedy Asociace až do zvolení předsedy Asociace radou Stejným způsobem zvolí prozatímního místopředsedu Asociace, který vykonává všechny práva a povinnosti místopředsedy Asociace až do zvolení místopředsedy Asociace radou (4) Přípravný výbor Asociace je povinen do 15 dnů od zvolení předsedy Asociace zasedáním rady Asociace protokolárně předat veškerou dokumentaci a majetek Asociace předsedovi (5) Přípravný výbor Asociace zaniká okamžikem protokolárního předání veškeré dokumentace a majetku předsedovi (6) Tyto stanovy schválili všichni zakladatelé Asociace přistoupením k zakladatelské smlouvě 7

8 (7) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem účinnosti zakladatelské smlouvy 8

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Statut spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Statut spolku 1) Sdružení Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov se s účinností od 01.01.2014 považuje za spolek ve smyslu nového Občanského zákoníku. Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY KOKONÍN z. s.

STANOVY KOKONÍN z. s. STANOVY KOKONÍN z. s. Čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku: Kokonín z. s. (dále jen spolek); 2. Sídlem spolku je Jablonec nad Nisou Kokonín, Dělnická 4315, PSČ 468 01; 3. Spolek

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s.

S T A N O V Y. Tenisový klub Jeseník, z.s. S T A N O V Y Tenisový klub Jeseník, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Tenisový klub Jeseník, z.s., je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport. Sídlem Tenisového klubu Jeseník,

Více

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s.

STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. STANOVY Plaveckého klubu Zlín, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub působí pod názvem PLAVECKÝ KLUB ZLÍN, z.s. (dále jen klub ), se sídlem ve Zlíně, ul. Hradská 854, PSČ 760 01, IČ 49157540

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Stanovy spolku. ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku ANTHROPICTURES, z.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dne 13. listopadu 2013 vytvořili zakladatelé: Ing. Pavel Borecký, r.č.: 861011/0410, trvale bytem: Obvodová 34/401, Praha 9, 190 00; Mgr.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE

STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE STANOVY Občanského sdružení ONE4ONE I. Název sdružení Název sdružení je: Občanské sdružení ONE4ONE, zkratka ONE4ONE, dále jen sdružení. II. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Blatenská 36, Plzeň, 326 00

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ Článek I: Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně,

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Stanovy. Nevojánek - občanské sdružení pro děti a mládež

Stanovy. Nevojánek - občanské sdružení pro děti a mládež Stanovy Nevojánek - občanské sdružení pro děti a mládež Článek I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název občanského sdružení je: Nevojánek - občanské sdružení pro děti a mládež (dále jen

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Sportovní klub Rebel Praha, z. s. (dále jen Spolek ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ STANOV PO PŘIJETÍ ZMĚN VALNOU HROMADOU DNE 22.LISTOPADU 2006 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL OBCHODNÍ AKADEMIE

AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ STANOV PO PŘIJETÍ ZMĚN VALNOU HROMADOU DNE 22.LISTOPADU 2006 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL OBCHODNÍ AKADEMIE AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ STANOV PO PŘIJETÍ ZMĚN VALNOU HROMADOU DNE 22.LISTOPADU 2006 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL OBCHODNÍ AKADEMIE STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL OBCHODNÍ AKADEMIE nám.osvobození 422, Česká

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více