Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice a Velké Británii Lenka Nejezchlebová Vedoucí práce: Mgr. Alena Hlochová Olomouc 2013

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto absolventskou práci zhotovila samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury...

3 Tímto bych chtěla poděkovat své vedoucí paní Mgr. Aleně Hlochové za milé a trpělivé vedení mé práce během celého průběhu. Taktéţ děkuji škole, která mi umoţnila zahraniční praxi, jeţ mi velmi pomohla v rámci mého tématu, a v neposlední řadě také děkuji svým rodičům, příteli a přátelům za dlouhodobou podporu během celého studia.

4 Obsah Úvod Zprostředkování pěstounské péče v České republice Typy pěstounské péče Pěstounská péče (PP) Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPP) Standardy kvality sociálně-právní ochrany Cesta potencionálního pěstouna k dítěti Ţádost a spisová dokumentace Odborné posouzení Rozhodnutí o zařazení do evidence Vyhledávání vhodných pěstounů dítěti Oznámení ţadateli o nalezení vhodného dítěte Konečné rozhodnutí a Dohoda o výkonu PP/PPP Výjimka v cestě budoucího pěstouna k dítěti Cesta ohroţeného dítěte Individuální plán a případová konference Spisová dokumentace a odborné posouzení Nalezení vhodných pěstounů Zprostředkování pěstounské péče ve Velké Británii Typy pěstounské péče Standardy kvality pro sluţby zabývající se pěstounskou péčí Cesta potencionálního pěstouna k dítěti Ţádost a výběr vhodných zprostředkovatelů Spisová dokumentace a odborné posouzení Odborný panel aneb rozhodnutí o zařazení do evidence... 30

5 2.3.4 Vyhledávání vhodných pěstounů dítěti Cesta ohroţeného dítěte Dítě v systému a jeho posouzení Konference ochrany dítěte Plán ochrany dítěte a volba PP Srovnání institutu pěstounské péče především v rámci zprostředkování Pěstounská péče z pohledu cesty ţadatele Pěstounská péče z pohledu cesty dítěte Závěr Seznam literatury Seznam zkratek Seznam obrázků Seznam příloh... 54

6 Úvod Pěstounská péče jako hlavní pilíř výchovy ohroţených dětí. O tom se nám v České republice ještě do nedávna mohlo teprve zdát většina z nás si pod náhradní výchovou představí výchovu ústavní a dětské či kojenecké ústavy praskající ve švech. Nicméně, schválením novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, to můţe být nyní skutečností. V minulosti Česká republika přijala během pár let řadu mezinárodních závazků Úmluva o právech dítěte, Úmluva o právech osob se zdravotním postiţením, Evropská úmluva o výkonu práv dětí, atd., ale implementace do praxe uţ byla mnohokrát těţší neţ pouhý podpis. Za tento stav (malý důraz na podporu a pomoc v rodině v zájmu zachování dítěte v prostředí, kde vyrůstalo, 54% vynakládaných prostředků směřováno do institucionální výchovy, zdroje na prevenci nedostatečné, většina energie a zdrojů věnována na řešení následků, atd.) byla následně a opakovaně Česká republika kritizována ze stran různých mezinárodních organizací a stíţnosti byly podávány přímo české vládě. Po mnoha letech akceptace našeho ne nijak slavného systému, se muselo přijít s řešením, kterým je dnes alespoň z části jiţ zmiňovaná novela (Macela, 2012, s. 16). Avšak tato novela se potýká se značnou skepsí jak v rovině profesionální (absolutně nový neodzkoušený systém v našem prostředí), tak u široké veřejnosti (především převládající názor, ţe člověk nedokáţe vychovávat dítě tak, aby si nevytvořil silně citovou, aţ rodičovskou vazbu na dítě). Dokáţeme mít v našem prostředí, snad i v docela konzervativní české společnosti, něco, co můţeme nazvat pěstounskou péčí na profesionální úrovni (tento pojem není oficiálním názvoslovím)? Na tuto otázku se v těchto místech bude odpovídat těţko. Vše je velmi nové a je moc brzo na to, abychom hledali v tomto okruhu odpovědi, protoţe v České republice to bude ještě pár let systém značně vyvíjející. Proto se podíváme na systém pěstounské péče ve Velké Británii, který má jiţ několikaletou tradici a je značným průkopníkem v této problematice. Jelikoţ se u nás jedná o systém relativně nový (pěstounská péče jako taková zde funguje jiţ řadu let, nicméně není tolik vyuţívána jako v dalších zemích, avšak díky změnám od můţeme mluvit o jakési nové a profesionální formě pěstounské péči v ČR), je všude málo popsaný celý průběh zprostředkování, který je vlastně 6

7 základem pro vytvoření široké škály potencionálních i stávajících pěstounů, kde by s jejich narůstajícím počtem klesal počet dětí v dětských domovech. Z tohoto jednoduchého důvodu se podíváme především na tuto část pěstounské péče jelikoţ je základem. Podíváme se, co bylo vytvořeno po britském vzoru v České republice a kde nadále zůstávají rozdíly. Cílem této teoretické práce je tedy srovnání zprostředkování pěstounské péče v České republice a Velké Británii a to jak z pohledu pěstouna, tak i dítěte, a to včetně popisu celého procesu, který se této záleţitosti týká, a to aţ do doby umístění dítěte do náhradní rodinné výchovy formou pěstounské péče. Práce bude mít podobu komparace, o které Šanderová (2005, s ) píše, ţe text tohoto žánru podává zprávu o průběhu a výsledcích porovnání dvou nebo více textů, pojetí nebo přístupů k určitému problému nebo jeho řešení. V zásadě lze srovnávat cokoliv, nalezneme-li nějaká společná kritéria, jejichž prizmatem se lze na srovnávané objekty dívat. Informace, které komparací získáme, mohou sloţit jako manuál, co vše je zahrnuto ve zprostředkování. Dále mohou slouţit jako přehled, co se děje s dítětem v rámci sociálně právní ochrany, a v neposlední řadě jako náhled do moţné budoucnosti vývoje systému, jelikoţ se Česká republika inspiruje Velkou Británií (za předpokladu, ţe se jimi dál inspirovat budeme). Je zřejmé, ţe se nedají opomíjet zkušenosti ostatních zemí a to přesněji proto, ţe se můţeme od nich dost poučit a případně vyvarovat chybám. Prameny pro tuto práci byly především zákony, nařízení a metodiky ministerstev a jejich oddělení. Dále nám poslouţili jako zdroj informací u VB jednotliví poskytovatelé a asociace podílející se na legislativě a rozpracovávání manuálů a pokynů k vydaným zákonům a nařízením. Samozřejmě jsme čerpali i z monografie, nicméně jen zřídka v rámci nutné aktuálnosti. Rozhodně bude dál zajímavé sledovat vývoj v České republice, nicméně já osobně skeptická rozhodně nejsem, protoţe mi bylo umoţněno po dva měsíce sledovat systém britský a nemůţu být víc neţ nadšená. Samozřejmě ne vše má jen pozitiva (např. na britském systému pěstounské péče se značně přiţivují komerční společnosti, tzv. nezávislé agentury jako zprostředkovatelé profesionálních pěstounů), ale pořád mají značně dobré výsledky, za které tato enormní změna (kritizována dosti širokou veřejností z pohledu motivování zájemců o pěstounskou péči penězi) rozhodně stojí. 7

8 1 Zprostředkování pěstounské péče v České republice Neţ se podíváme na samotný proces zprostředkování, bude dobré zmínit, jakým způsobem se vůbec mohou lidé v České republice dozvědět o moţnosti stát se pěstounem. V České republice neexistuje systém nějaké celoplošné reklamy tak aby se zviditelnil daný institut. Lidé se o tuto moţnost většinou musí začít sami zajímat (z různého přesvědčení, jako je například potřeba pěstouna v rodině či člověk má potřebu dětem pomoci z vlastních dobrých úmyslů). S danou motivací lidí dost souvisí odměny pěstouna, které momentálně byly upraveny tak, aby mohly nahrazovat mzdu/plat člověka. S tím ovšem moc osob obeznámeno není. Není zde tedy potřeba trochu více zapracovat? Odpověď na tuto otázku nám právě můţe poskytnout zkušenost z Velké Británie. Nicméně teď k samotnému procesu zprostředkování, který následuje bezprostředně poté, co se člověk o moţnosti být pěstounem dozví a rozhodne se jím stát. Procesu zprostředkování svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně právní ochrany dětí a samozřejmě i soudy. Upravujícím předpisem této problematiky je zákon o sociálně právní ochraně dětí, kde nalezneme postup ţadatelů při uplatňování ţádostí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dále upravuje postup orgánů sociálně-právní ochrany při vyhledávání vyhovujících pěstounů pro děti, které z různých důvodů nemohou zůstat ve vlastní rodině, a je pro ně potřeba zajistit výchovu v náhradní rodinné péči (MPSV ČR, 2013, ze dne ). Tento proces se můţe zdát velmi zdlouhavý, ale toto vnímání musíme brát jako individuálně subjektivní, protoţe záleţí na mnoha faktorech. Kaţdý proces má několik fází a stejně tak i proces zprostředkování, které ovšem nemusí vyplývat pouze z příslušné legislativy, ale samozřejmě ji musíme brát na vědomí (Noţířová, 2012, s. 38). Zákon o sociálně právní ochraně dětí definuje tyto fáze dle 19a takto: a) Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, 8

9 b) Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, c) Odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, d) Výběr určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuţ se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou. Neţ se ostatně ale vydáme touto zdánlivě dlouhou tratí celého zprostředkování, bylo by na místě si nejprve v následující kapitole definovat, jaké typy pěstounské péče v České republice máme. Seznámit se s druhy PP je důleţité pro kaţdého, kdo bude mít zájem se podrobněji věnovat problematice pěstounství, ale zejména je to podstatné pro ţadatele samotné, kteří v první řadě musí popřemýšlet o svých dovednostech, motivaci, přístupu a preferencích. 1.1 Typy pěstounské péče Pěstounská péče má v České republice jiţ dlouhou tradici, nicméně jak jsme se jiţ zmínili, tak od začátku roku 2013 se její forma rapidně změnila dle vzoru Velké Británie (Zezulová, 2012, s. 178), tudíţ se teď podíváme na dva typy, které se nyní vyskytují v naší zemi Pěstounská péče (PP) Tento pojem definuje Matoušek (2008, s. 134) jako: Forma náhradní rodinné péče, kterou v ČR garantuje stát (z. 94/1963). Rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče přísluší soudu. Soud dítě svěří do pěstounské péče, pokud to zájem dítěte vyžaduje a pokud osoba pěstouna poskytuje záruky řádné výchovy dítěte. Stát dostatečně zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu pěstounovi. Dítě můţe být svěřeno do péče fyzické osobě nebo do společné péče manţelů a především se zde zohledňuje zájem dítěte. Úkolem pěstouna je poskytovat řádnou výchovu, zastupovat dítě a spravovat záleţitosti jen v běţných věcech (k výkonu mimořádných a závaţných událostí potřebuje pěstoun souhlas zákonného zástupce dítěte). Pěstounskou péčí nevzniká příbuzenský vztah a další styk mezi původními rodiči a dítětem není vyloučen, nicméně v některých případech můţe být omezen. K zániku pěstounské péče dochází dovršením zletilosti (18 let) dítěte nebo z rozhodnutí soudu (Matějíček, Koluchová, Bubleová, Kovařík, Benešová, 2002, s ). 9

10 Dávky pěstounské péče od roku 2013 upravuje zákon 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ( 47 e za) namísto zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a zároveň během této změny došlo k navýšení částek a dalším změnám. Dle platného zákona se dávkami pěstounské péče rozumí: příspěvek na úhradu potřeb dítěte (výše v rozmezí Kč/kalendářní měsíc/věk dítěte/stupeň závislosti), odměna pěstouna (nárok má pečující osoba a osoba v evidenci, výše v rozmezí Kč/měsíčně/stupeň závislosti + navýšení při svěření dalšího dítěte), příspěvek při převzetí dítěte (náleţí pečující osobě, výše v rozmezí Kč/věk dítěte/jednorázově), příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla (náleţící osobě pečující, výše činí aţ 70% pořizovací ceny, nejvýše však do Kč), příspěvek při ukončení pěstounské péče (náleţící ke dni zletilosti osobě, jeţ byla v pěstounské péči, výše Kč/jednorázově). Velmi zajímavou změnou v této novele zákona 359/ 1999 je přesně 47k, kde stojí, ţe odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, povaţuje za příjem ze závislé činnosti. 47v (5) pověřuje Úřad práce jako osobu, která provádí sráţky a odvody z přiznané odměny pěstouna a na úseku zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků plní daný Úřad práce České republiky povinnosti plátce daně. Tudíţ ve volném výkladu tohoto zákona to znamená, ţe z pěstounské péče je nyní právoplatné zaměstnání Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPP) Dle platného zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí a 27a odstavců (1) a (2) je tvořena evidence pěstounů na přechodnou dobu a mohou se sem zařadit pouze osoby, které podaly ţádost o zařazení do tohoto institutu a které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě, a to zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození. v odstavci (7) dále zákon uvádí situace, kdy budou svěřeny děti do péče na přechodnou dobu, a to na: a) Dobu, po kterou nemůţe rodič ze závaţných důvodů dítě vychovávat, b) Dobu, po jejímţ uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo c) Dobu do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, ţe souhlasu rodičů k osvojení není třeba. 10

11 Pěstounská péče na přechodnou dobu můţe však trvat nejdéle jeden rok. Pokud byl svěřen pěstounovi PPP později jeden ze sourozenců, oba nadále spolu v této péči mohou setrvat, ale nejpozději do jednoho roku od přijetí posledního ze sourozenců (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 27a). Dále je moţné rozdělit PPP na tyto tři druhy: a) raná nejrozvinutější a zároveň nejpřínosnější, kdy je dítě umístěno přímo z porodnice do NRP, a to přesněji k pěstounům na přechodnou dobu, neţ se najdou vhodní osvojitelé či se navrátí dítě zpět k rodině, ale taktéţ se v některých případech můţe dítě nakonec ocitnout v ÚV (Noţířová, 2012, s ). b) akutní jedná se o případ, kdy se dítě ocitlo zcela náhle bez rodičů - samoţivitelka musí podstoupit operaci a není nikdo, kdo by se o dítě postaral, vazba rodiče, atd. (Noţířová, 2012, s. 21) c) respitní pro rodiny, které mají děti dlouhodobě v PP, aby se předcházelo jejich vyčerpání, vyhoření a především se podporovala účinnost PP (Zezulová, 2012, s. 175). Pěstoun na přechodnou dobu má nárok na odměnu pěstouna dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí dle 47j jde o částku Kč, která se taktéţ jako PP řídí 47k, tudíţ se tato osoba stává osobou zaměstnanou dle platných právních norem a o sráţky a odvody se stará příslušný ÚP ( 47v (5)). 1.2 Standardy kvality sociálně-právní ochrany Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí jsou stále nová záleţitost v českém prostředí. Přesněji řečeno nám jakákoliv zmínka o standardech, které by sjednocovaly pracovní postupy, chyběla aţ do roku Jak komentoval stav do roku 2012 Macela (2012, s. 16): V rámci jednoto typu zařízení či jednoto typu úřadu je možno se setkat s naprosto rozdílnými přístupy, založenými často na intuitivních řešeních. Tento stav navíc neumožňuje ani efektivní řízení a kontrolu hospodárnosti vynakládaných prostředků. Od jsou v České republice vypracovány standardy kvality, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní-ochrany dětí. Najdeme zde tři přílohy standardů kvality sociálněprávní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany a to pro orgány sociálněprávní ochrany (14 kritérií: místní a časová dostupnost; prostředí a podmínky; 11

12 informovanost o výkonu SPOD; personální zabezpečení SPOD; přijímaní a zaškolování; profesní rozvoj zaměstnanců; prevence; přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu; jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte; kontrola případu; rizikové a nouzové situace; dokumentace o výkonu sociálněprávní ochrany dětí; vyřizování a podávání stíţností; návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty), zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (cíle a způsoby činnosti ZDVOP; ochrana práv a chráněných zájmů; prostředí a podmínky; informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany; podpora přirozeného sociálního prostředí; personální zabezpečení ZDVOP; přijímaní a zaškolování zaměstnanců; profesní rozvoj zaměstnanců; přijímaní dětí do zařízení; plán sociálně-právní ochrany dítěte umístěného v zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc; předávání informací; ukončení péče v ZDVOP; dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany; vyřizování a podávání stíţností; rizikové, havarijní a nouzové situace; zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany) a pověřené osoby (cíle a způsoby činnosti pověřené osoby; ochrana práv a chráněných zájmů; prostředí a podmínky; informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby; podpora přirozeného sociálního prostředí; personální zabezpečení; přijímání a zaškolování zaměstnanců; profesní rozvoj zaměstnanců; pracovní postupy pověřené osoby; dohoda o výkonu pěstounské péče; předávání informací; změna situace; dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany; vyřizování a podávání stíţností; rizikové, havarijní a nouzové situace; zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany). Nicméně se tyto standardy kvality velmi podobají standardům kvality sociálních sluţeb a z naší pozice nelze s přesností říct, zda to byla zrovna šťastně zvolená forma a zda je dostatečná a adekvátní. Kaţdopádně bylo zjištěno 1, ţe tvorba standardů kvality pro sociálně-právní ochranu je stále aktuální téma, na kterém se dále pracuje na odborné úrovni. 1.3 Cesta potencionálního pěstouna k dítěti Po zdaleka nevyčerpaném popisu forem pěstounské péče uţívaných v České republice, kterým jsme chtěli nastínit moţnosti a o kterých musí přemýšlet i potencionální pěstouni, aby se sami popřípadě rozmysleli, které z těchto druhů jim bude vyhovovat, se můţeme vydat k popisu celého zprostředkování, a to aţ ke kontaktu 1 Informaci poskytla pracovnice OSPOD na KÚ 12

13 s dítětem a umístění dítěte do rodiny. Zde by navazovalo další velmi široké odvětví, coţ je podpora rodiny s dítětem v pěstounské péči (v rámci rozsahu práce se této problematice věnovat nebudeme) Žádost a spisová dokumentace Aby se celý proces zprostředkování u potencionálních pěstounů rozběhl (resp. aby začalo správní řízení (Noţířová, 2012, s. 43)), je nutné, aby podali ţádost (viz příloha) u obecního úřadu s rozšířenou působností (OÚ III) se všemi náleţitostmi (Zákon o sociálně právní ochraně dětí 21). Ţádost můţe podat fyzická osoba, která je občanem ČR a má zde zároveň trvalý pobyt. Cizinec si můţe podat ţádost, jen pokud má povolen TP na území ČR nebo je hlášen k pobytu v ČR nejméně 365 dnů (MPSV ČR, 2013, ze dne ). Po podání ţádosti se zakládá spisová dokumentace, která v případě ţadatele obsahuje tyto náleţitosti: ţádost (obsahuje osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, místo TP), doklad o státním občanství nebo o povolení k TP na území ČR nebo o nepřetrţitém přechodném pobytu na území ČR, opis z evidence rejstříku trestů, doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se ţadatel zdrţoval nepřetrţitě déle neţ 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání ţádosti, zprávu o zdravotním stavu předloţenou ţadatelem, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, písemný souhlas s tím, ţe orgán sociálněprávní ochrany děti zprostředkující pěstounskou péči je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování a ţe je tento úřad kdykoliv oprávněn zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci, písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny, stanovisko OÚ III k ţádosti o zprostředkování pěstounské péče, vyjádření OÚ, KÚ, pověřené osoby nebo OÚ III (Zákon o sociálně právní-ochraně dětí 21). Zákon neukládá povinnost, aby ţadatelé uváděli do spisové dokumentace svoje kontakty, nicméně uvést tyto informace je velmi uţitečné a v praxi se velmi vyuţívá uţ jen pro zlepšení a zefektivnění komunikace. Dále často spisová dokumentace - přes nepovinnost uloţením zákonem - obsahuje fotografie ţadatelů či hodnocení zaměstnavatele (Noţířová, 2012, s. 48) Spisová dokumentace s výše uvedenými údaji se neprodleně postupuje KÚ, který vede pro účely zprostředkování pěstounské péče evidenci dětí a evidenci ţadatelů vhodných stát se pěstouny (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 21, 22). 13

14 Krajský úřad po obdrţení spisové dokumentace okamţitě pokračuje ve správním řízení, které pokračuje odborným posouzením (Noţířová, 2012, s ) Odborné posouzení Odborné posouzení KÚ se skládá ze 4 hledisek zdravotní, psychologické, sociální a přípravné kurzy (Noţířová, 2012, s ) a celkově zahrnuje: zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, vyjádření dětí ţadatele, jsou-li takového vyjádření s ohledem na jejich věk a vyspělost schopny, posouzení schopnosti dětí ţijících v domácnosti ţadatele přijmout dítě do rodiny, zjištění bezúhonnosti a u ţadatelů PPP posouzení schopnosti pečovat o děti vyţadující speciální péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí. Dále se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický a zdravotní stav, předpoklad vychovávat dítě, motivace (MPSV ČR, 2013, ze dne ). Zdravotní posouzení Krajský úřad zajišťuje posouzení zdravotního stavu tím způsobem, ţe jejich posudkový lékař projde a nastuduje doloţené zdravotní zprávy ţadatelů (ty, co jsou součástí ţádosti). Pokud nemá výhrad, tak ţadatele doporučí. v opačném případě si můţe vyţádat další dokumenty nebo si pozvat ţadatele na prohlídku. Pokud vyjde stanovisko posudkového lékaře negativně, neznamená to, ţe ţadatelé jiţ nemohou kladně projít celým procesem, jelikoţ zdravotní posouzení je pouze část celku. Nicméně všechny osoby ţádající o zařazení do evidence pěstounů by měly být natolik soudné, aby zváţily své moţnosti a fyzickou náročnost výchovy (Noţířová, 2012, s. 59). Sociální posouzení Sociální šetření uskutečňující sociální pracovnice z OÚ III, která zpracovává podrobnou anamnézu ţadatelů. Následně z této zprávy vychází psycholog a sociální pracovník KÚ, protoţe doplňuje informace o sociálních a bytových podmínkách a zároveň funguje jako zhodnocení předpokladů ţadatelů pro výkon NRP z pohledu sociální pracovnice (Gabriel, Novák, 2008, s. 77). Psychologické posouzení Matějíček a kol. (2002, s. 23) popisuje psychologické posouzení takto: Budete pozváni k psychologickému posouzení, v němž budou shrnuty zkušenosti vašeho života, vaše dětství, vaše manželství, jeho stabilita, vaše vlastnosti, rodičovské postoje, důvody, které vás vedou k přijetí opuštěného dítěte, apod. 14

15 Přípravné kurzy Krajský úřad má povinnost zorganizovat přípravu, a to především ve formě kurzů, která má ţadatele připravit na specifické situace vyplívající z přijetí dítěte do rodiny (mnoho ţadatelů si neuvědomuje na začátku rozdíl mezi výchovou vlastního dítěte a dítěte v NRP). Během těchto kurzů dost často vyjdou napovrch otázky, které by je samotné nenapadly, ale také zároveň zde mohou najít odpovědi a hlavně společenské kontakty na další ţadatele, kteří budou proţívat jednou podobné situace. v tuto chvíli jsou přípravné kurzy povinné pro prvoţadatele a v některých krajích můţeme najít kurzy i pro osoby, které jiţ zkušenost s NRP mají (Noţířová, 2012, s. 47). Časový rozsah této přípravy pro ţadatele o pěstounskou péči činí 48 hodin a pro ţadatele, kteří chtějí vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu je to 72 hodin (MPSV ČR, 2013, ze dne ). Zhodnocení přípravy je součástí odborného posouzení pro zprostředkování pěstounské péče (MPSV ČR, 2013, ze dne ) Rozhodnutí o zařazení do evidence Jak uvádí Gabriel a Novák (2008, s. 84): Pokud žadatelé úspěšně projdou odborným posouzením na krajském úřadě, obdrží následně správní rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny. Neúspěšní žadatelé, tedy ti, kteří z krajského úřadu obdrželi rozhodnutí o nezařazení do evidence (evidencí) vhodných žadatelů, mají možnost do 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí podat odvolání, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Evidence ţadatelů obsahuje: kopii spisové dokumentace, odborné posouzení a další potřebné doklady pro zprostředkování pěstounské péče (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 22) KÚ oznámí, zda byl ţadatel zařazen do evidence ţadatelů OÚ III nebo OÚ, OÚ III, KÚ nebo pověřené osobě, s nimiţ ţadatel uzavřel dohodu (viz. kapitola 1.2.6) o výkonu pěstounské péče (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 22). Podle zákonu o sociálně-právní ochraně dětí se v 47a dočteme práva a povinnosti osoby pečující a osoby v evidenci. Přesněji mají tyto osoby právo na: poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě, právo na zprostředkování odborné pomoci, právo na bezplatné zvyšování znalostí a dovedností. Povinnosti těchto osob se týkají: zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin za 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, umoţnit sledování 15

16 naplňování dohody o výkonu PP a v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udrţovat, rozvíjet a prohlubovat sounáleţitost dítěte s osobami dítěti blízkými. O právech a povinnostech se taktéţ zmiňuje zákon o rodině ( 45c, odst. 1, 2, 3), kde je zaznamenáno, ţe je pěstoun povinen o dítě osobně pečovat a při péči vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyţivovací povinnosti k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záleţitosti můţe jen v běţných věcech. Pokud má pěstoun za to, ţe rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, můţe se domáhat rozhodnutí soudu. Stejně tak má povinnosti i dítě, které má podle svých schopností v domácnosti pěstouna pomáhat a pokud má vlastní příjem a ţije ve společné domácnosti s pěstounem, je povinno přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny Vyhledávání vhodných pěstounů dítěti Většinou se období po zařazení do evidence a před příchodem vhodného dítěte stává nejdelší dobou pro většinu pěstounů (mimo pěstouny na přechodnou dobu, kde se očekává příjem dětí značně rychle a celkově krátkodobý pobyt). Nehledá se vhodné dítě pro rodiče, ale vhodná rodina pro dítě, protoţe v centru musí stát vţdy především zájem dítěte (Gabriel, Novák, 2008, s. 84). Kaţdopádně v případě pěstounské péče se dá čekací doba jen těţko odhadnout (Neckař, 2009, s. 5). Proces vyhledávání vhodné rodiny pro dítě je dost často zdlouhavý díky nereálným a neadekvátním představám rodiny (ţadatelů) o dítěti, tudíţ se tím brzdí celý proces zprostředkování. Zde ostatně můţe hodně pomoci příprava pěstounů jiţ ve fázi schvalování ţadatelů (Noţířová, 2012, s ). Stejně tak uvádí Neckař (2009, s. 8), ţe hodně záleţí na tom, jaké má rodina představy o dítěti. Pokud jsou budoucí náhradní rodiče tolerantní a jsou ochotni přijmout dítě starší, hendikepované nebo skupinu sourozenců, budou čekat krátce, pokud je jejich poţadavek ovšem omezen pouze na zdravé, velmi malé dítě majoritního etnika, mohou čekat i několik let. Smutková (2007, s. 48) konstatuje: Vyhledávání vhodné rodiny pro konkrétní dítě je výsledkem odborných aktivit celé řady jednotlivců a pracovních týmů. Různé formy náhradní péče pak vycházejí z odlišných potřeb jednotlivých dětí a z daných objektivních možností. Pozornost věnována vhodnému výběru dětí a rodin by se měla projevit snížením rizika ohrožení nově vznikajících rodin. 16

17 Ještě do nedávna se věnoval vytipovávání vhodných pěstounů k dítěti, tzv. poradní sbor, ten ale tuto roli ztratil od novelizace ZSPOD k Dnes je nazelení vhodných pěstounů v rukou KÚ. U projednání konkrétního podnětu ke zprostředkování by ovšem neměli chybět: OSPOD dítěte, který je zodpovědný za vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorbu individuálního plánu ochrany dítěte, osoba, která o dítě pečuje (například vychovatel z ústavního zařízení), OSPOD ţadatelů, pracovník krajského úřadu zodpovědný za NRP, lektor z příprav ţadatelů a popřípadě další osoby (MPSV ČR, 2013, ze dne ). U tohoto setkání, které má rozhodnout o tom, zda vytipovaný pěstoun je vhodný pro vybrané dítě, se můţeme setkat s názvem Odborný panel 2. Krajský úřad při zprostředkování, respektive vybírání vhodných pěstounů přihlíţí k výsledkům odborného posouzení dítěte a ţadatelů, k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a k plnění opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 24 odst. 1) a dle toho vybírají i ţadatele, jeţ zvolili formy PP nebo PPP či oboje. Po nalezení vhodné rodiny pro dítě, je kontaktován ţadatel/pěstoun (Noţířová, 2012, s. 67) Oznámení žadateli o nalezení vhodného dítěte V oznámení o nalezení vhodného dítěte je ţadatel pozván na osobní schůzku na krajský úřad a je seznámen se spisovou dokumentací dítěte (Noţířová, 2012, s. 67). Na základně písemného oznámení KÚ má ţadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhoţ se dítě nachází, je povinen toto seznámení umoţnit. Ţadatel má moţnost podat ţádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů nejpozději do 30 dnů od doručení oznámení (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 24 odst. 2, 3). Příslušný OÚ III rozhodne nadále o této péči budoucích pěstounů a zasílá tuto informaci příslušnému soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 19). Pokud ţadatelé s přijetím dítěte souhlasí, musí ve velmi krátké době zařídit hodně věcí, jelikoţ je v této části proces rychlý, avšak je snaha dát ţadatelům dostatek prostoru a času pro to, aby si vše mohli zařídit a popřípadě rozmyslet (Noţířová, 2012, s. 67). Co se týče pěstounů na přechodnou dobu, ti by měli být jiţ připraveni (především prostřednictvím přípravných kurzů) na rychlý příjem dítěte, které se dostalo do nouze a jeho situace je potřeba řešit okamţitě. 2 Informaci poskytla pracovnice OSPOD na KÚ 17

18 1.3.6 Konečné rozhodnutí a Dohoda o výkonu PP/PPP Soudním rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče proces zprostředkování téměř končí, avšak pěstounské rodiny jsou samozřejmě nadále navštěvovány OSPOD a spolupracuje se s neziskovými organizacemi a dalšími odborníky dle potřeby (Gabriel, Novák, 2008, s ). Tento proces zakončení je od 1. ledna roku 2013 (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 47b) ještě obohacen o uzavření tzv. Dohody o výkonu PP/PPP (viz příloha, kde je ilustrační dohoda pouţívaná jedním občanským sdruţením, jeţ je pověřenou osobou), která upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností (uvedeny v kapitole Rozhodnutí o zařazení do evidence). Dohodu navrhne uzavřít OÚ III dle trvalého bydliště osoby pečující (či osoby v evidenci), ale zároveň informuje o moţnosti uzavření dohody se souhlasem daného OÚ III, a to přesně s OÚ, OÚ III, kde nemá OP/OE trvalý pobyt, KÚ nebo pověřenou osobou. Daný subjekt, který uzavře dohodu s OP/OE je povinný sledovat naplňování dohody o výkonu PP/PPP prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří jsou povinni minimálně jednou za 2 měsíce být v osobním styku s OP a s dětmi svěřenými do jejich péče. o průběhu výkonu péče daný subjekt zpracuje kaţdých 6 měsíců zprávu, kterou předá OÚ III, v jehoţ obvodu má OP trvalý pobyt. Zároveň s uzavíráním dohody je moţno ţádat o příslušné dávky pěstounské péče, o kterých jsme mluvili v kapitole 1. 1 Typy pěstounské péče Výjimka v cestě budoucího pěstouna k dítěti Celý zdlouhavý proces zprostředkování pěstounské péče se neprovádí u jedné výjimky, kterou definuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí v 20 odst. 3, kdy podala návrh na svěření dítěte do pěstounské péče fyzická osoba dítěti příbuzná nebo fyzická osoba blízká dítěti nebo jeho rodině. To v praxi znamená, ţe podaný a zpracovaný návrh posílá OÚ III rovnou k rozhodnutí soudu. Jak uvádí zákon o rodině ( 45a, odst. 1), pokud projeví zájem o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, tak jí soud musí dát přednost (nemusí, pokud to není v souladu se zájmy dítěte). V případě osoby příbuzné jde například o úmrtí manţelského páru a svěření dítěte do péče matky či otce jednoho z biologických rodičů dítěte. Zde vzniká dilema, zda mají tyto osoby právo na pobírání odměny pěstouna. Daný problém zákon řeší tak, ţe tito prarodiče dítěte mají nárok na danou dávku jen v případě hodného zvláštního zřetele s ohledem na sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Záleţí tedy dost na uváţení sociální pracovnice vyřizující onen případ. U osoby blízké 18

19 stačí, aby prokázala blízkost k dítěti či rodině. Zde se dá například setkat i s tetami ze zařízení jako jsou Klokánci, které podají návrh svěření dítěte do péče, o které se staraly pod jmenovanou institucí. 1.4 Cesta ohroženého dítěte Podle zákonu o sociálně-právní ochraně dětí v 7 můţe kaţdý upozornit OSPOD na porušení či neplnění povinností nebo zneuţití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti. Matoušek (2005, s. 28) však konstatuje, ţe v západoevrospkém kontextu přes tuto povinnost bývá oznamována jen malá část případů a ţe se jen malé části z evidovaných případů dostane vůbec nějaké systematické pozornosti a intervence, a tudíţ předpokládá, ţe situace v ČR nebude jiná. Co se týče posuzování situace ohroţeného dítěte, tak zde by byl prostor na další práci v podobném rozsahu, proto pro potřeby práce této, budeme vycházet z předpokladu, ţe se dítě v ohroţení nachází a je důleţité nastavit opatření za pomoci orgánu sociálně-právní pomoci dětí. Pokud OSPOD věnuje danému dítěti (celé rodině) pozornost, je zaloţena jeho spisová dokumentace, která obsahuje osobní údaje dětí, jejich rodičů, údaje o výchovných poměrech těchto dětí, záznamy o výsledcích šetření v rodině, záznamy o jednání s rodiči nebo jinými osobami, kopie podání soudům a jiným státním orgánům, písemná vyhotovení rozhodnutí soudů, orgánů činných v trestním řízení a správních orgánů (MPSV ČR, 2013, ze dne ). Tímto způsobem se nám dostává dítě do systému a nadále se s ním pracuje pomocí jeho individuálního plánu Individuální plán a případová konference Po vyhodnocení situace sociální pracovnicí (popřípadě dalších odborníků), ke které se daný případ dítěte dostal, je dalším krokem příprava, projednání a vytvoření individuálního plánu dítěte (MPSV ČR, 2009, ze dne ). Individuální plán dítěte se zpracovává s důrazem na přijetí opatření, které umoţní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vypracovává se od počátku doby poskytování sociálně-právní ochrany, a to nejpozději do jednoho měsíce od zařazení dítěte do evidence OÚ III. Pravidelně se musí aktualizovat, a to především v případech, kdy je uloţeno výchovné opatření, nařízená ústavní výchova, ochranná výchova nebo kdy je dítě svěřeno do zařízení pro děti 19

20 vyţadující okamţitou pomoc, do pěstounské péče nebo jiné náhradní výchovy (Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 10 odst. 5). Odpovědnost za vytvoření plánu má odbor sociálně právní ochrany dítěte a na jeho tvorbě spolupracuje s odborníky a dalšími stranami (lékaři, školou, členy rodiny dítěte) a nejlépe také s odbornou (většinou z nestátního neziskového sektoru) specializovanou organizací na náhradní rodinnou péči. Plán péče má na starosti sociální pracovník OSPOD, který je odpovědný za daný případ dítěte. Aby byl plán dítěte kvalitní a funkční, je zapojení všech zainteresovaných stran zásadním bodem. Sociální pracovník tedy vyuţívá různých metod k vyhodnocení situace dítěte. Jednou z těchto metod je například případová konference, která hraje velkou roli. U případové konference jsou do konzultačního procesu zapojeny všechny objekty a subjekty, kterých se případ týká - rodiče, dítě, širší rodina, škola, lékař, psycholog, policie a další (MPSV ČR, 2009, ze dne ). Cílem případové konference je rychlé a úplné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a nalezení optimálního řešení. Účelem je taktéţ získat a sdílet stanoviska ostatních informovaných subjektů (všichni, kdo mají ze zákona právo nebo povinnost vystupovat k ochraně zájmu dítěte a další subjekty či osoby dle aktuální povahy případu dítěte včetně pověřených osob poskytující sociálně-právní ochranu dítěte nebo poskytovatelů sociálních sluţeb) a ověřit správnost dosavadních a dále zvolených postupů (MPSV ČR, 2010, ze dne ). Výstupem případové konference je protokol nebo zápis, který je součástí spisové dokumentace dítěte, a jak uvádí metodický pokyn MPSV ČR (2010, ze dne ) tak jeho obsahem je: obsahuje zejména místo, datum a označení cíle, který je předmětem případové konference, údaje o účastnících případové konference (tzn. jméno, příjmení, označení instituce, za kterou vystupují), poučení o mlčenlivosti, vylíčení průběhu případové konference a stanovení konkrétních úkolů včetně termínů jejich plnění. Účast pozvaných odborníků, zástupců ostatních orgánů a dalších subjektů na případovou konferenci je zcela dobrovolná, neboť tyto konference je třeba pořádat na principu spolupráce všech dotčených subjektů a OSPOD funguje pouze jako koordinátor v působení zúčastněných subjektů, nikoli jako orgán, který ostatním ukládá autoritativně úkoly a povinnosti (Macela, 2012, s. 17). Pokud je řešením v individuálním plánu náhradní rodinná péče, zakládá se dítěti spisová dokumentace pro zprostředkování náhradní rodinné péče. OÚ III zaloţí 20

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel ne všichni rodiče

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 28. ledna Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 28. ledna 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice

Standardy kvality sociálně-právní ochrany. dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. Obecní úřad Lenešice Standardy kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Lenešice Obecní úřad Lenešice je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany

Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany Metodické doporučení Krajského úřadu Ústeckého kraje pro tvorbu standardů kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Pro obecní úřady I.

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Markéta Hračovová Srovnání pěstounské péče a ústavní péče Bakalářská

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

401/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

401/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí 401/2012 Sb. ZÁKON ze dne 5. září 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013

Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok 2013 Zpracoval: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí OBSAH 1. Úvod...4 I. Koncepční část

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den.

Děkuji Vám za strávený čas naším rozhovorem a přeji Vám příjemný den. PŘÍLOHY: Příloha č. 1: Scénář rozhovoru s OSPOD Příloha č. 2: Scénář rozhovoru se zástupci ústavních zařízení Příloha č. 3: Scénář rozhovoru s pěstouny Příloha č. 4: Vyhodnocení individuálního plánu dítěte

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2011,

Návrh ZÁKON. ze dne 2011, Návrh ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH

OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBECNÍ ÚŘAD LIŠANY STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBECNÍM ÚŘADEM V LIŠANECH OBSAH Úvod 1. Místní a časová dostupnost 2. Prostředí a podmínky 3. Informovanost

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 102. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 18. schůze dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 102. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 18. schůze dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 102. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 18. schůze dne 17. května 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz Pěstounská péče na přechodnou

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení:

Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: Postup OSPOD jako prevence umístění dítěte v ústavním zařízení: vybrané problémy a dobrá praxe z pohledu veřejné ochránkyně práv Mgr. Petra Šuplerová Mgr. Barbora Jechová 1 Obsah 1. Principy, z nichž je

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Sociálně-právní ochrana dětí (1) Sociálně-právní

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Mapa standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standard Stručný popis standardu Kritérium:Seznam příloh 1 Cíle

Více

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Krajský úřad Libereckého kraje odbor sociálních věcí METODIKA PRO POSKYTOVATELE POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁKON Č. 189/2016 Sb. (DETENČNÍ NOVELA), kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Dohoda o výkonu pěstounské péče Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ10 Datum vypracování: Vypracoval:

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství

Zpráva o zájemci o pěstounství Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 10.12.2007 do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 359/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

ZÁKON. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ze dne 9. prosince 1999 jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb.,

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více