KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011

2 2 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE POPIS ÚZEMÍ - ZADÁNÍ ZÁMĚR INVESTORA URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ELEKTRO Základní údaje, popis řešení Ochrana živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny Ochrana neživých částí rozvodných elektrických zařízení v distribuční soustavě dodavatele elektřiny Veřejné osvětlení VO Uložení kabelů Styk s ostatními podzemními vedeními VEŘEJNÝ VODOVOD, KANALIZACE Veřejný vodovod Splašková kanalizace Dešťová kanalizace PLYN SDĚLOVACÍ ROZVODY DOPRAVA ZELEŇ... 15

3 3 Název akce: územní studie 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Místo stavby: Kroměříž, lokalita B12 Za výhoní Investor: Pořizovatel: Zodp. projektant: Vypracoval: COOKSON a.s. Václavské náměstí 1601/ Praha 1 MěÚ Kroměříž odbor rozvoje města ZNOJMOPROJEKT, Ing.arch. Radomír Kaman, s.r.o. Kuchařovická Znojmo Ing. Oto Liebiger Celková plocha pozemku: m 2 Kapacita území: smíšená plocha obchodu a služeb zvláštní stavební plochy regionálního nákupního centra a) obchodní centrum navržené m2 b) rozvojová plocha obchodního centra c) plocha určená pro 2.etapu zástavby m2 Počet nových parkovacích stání: a) parkoviště při objektu obchodního centra : 337 b) pro rozvojovou plochu obch. centra: cca 15 c) pro 2.etapu smíšené plochy : dle finálního účelu

4 4 2. POPIS ÚZEMÍ - ZADÁNÍ Lokalita se nachází v severovýchodní části města Kroměříž. Plynule navazuje ze západní strany na zastavěné území, rodinné domy, občanská vybavenost. Z východní strany řešené území uzavírá pozemek určený pro protipovodňovou hráz a dále následuje plocha určená pro výhledový průplav D-O-L. Celá řešená plocha leží v záplavovém území řeky Moravy. Z tohoto důvodu byla prověřena v průběhu vypracování studie hodnota Q 100 ( výšková úroveň tzv. stoleté vody) a navržené objekty výškově osazeny nad tuto úroveň. Tato zvýšená niveleta je předstupněm do doby vybudování ochranné hráze, jež bude chránit navazující území před záplavou. Terén je rovinatý, velmi mírně svažitý k jihu. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví fyzických osob a soukromých firem. Dnes jsou převážně využívané jako orná půda. Dle závazné části schváleného územního plánu města Kroměříž je území určeno pro smíšené plochy obchodu a služeb (SO) a pro zvláštní stavební plochy regionálního nákupního centra (NC) rozvojová plocha B12 Tyto plochy slouží převážně k umístění obchodu a objektů služeb a administrativy. Přípustné jsou : - provozoven maloobchodu a služeb do velikosti 1000 m2 prodejní plochy - staveb pro ubytování - provozoven veřejného stravování - administrativních budov - řemeslných provozoven do 500 m2 zastavěné plochy - staveb pro veřejnou a státní správu, policii, požární ochranu, a pro církevní, kulturní sociální, zdravotnické, školské účely, včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit a integrovaných zařízení sportu, pokud tyto svým rozsahem neomezí fungování tohoto vybavení v existujících plochách OV a SC (dle územního plánu) - bytové domy s integrovaným občanským vybavením - sběrné dvory odpadů do 2000 m2 areálové plochy Podmíněně jsou přípustné : - velkoplošná zařízení maloobchodu nad 1000 m2 prodejní plochy - zařízení velkoobchodu a sklady - výrobní provozovny - monofunkční bytové domy - rodinné domy - zahradnictví - samostatné stavby pro sport - samostatné stavby technického vybavení sloužícího širšímu území - sběrné dvory odpadů nad 2000 m2 areálové plochy. Výřez z ÚP města Kroměříž je zobrazen v příloze

5 5 3. ZÁMĚR INVESTORA Na základě ÚP města Kroměříž se investor rozhodl vstoupit do území s myšlenkou začlenění nového centra občanské vybavenosti Obchodního centra Kroměříž,které může nabídnout obyvatelům Kroměříže specializovaný sortiment zboží v komplexu regionálního významu. Zájemcům o nové příležitosti výstavby se zde současně naskýtá nová možnost využití místa v přímé návaznosti toto centrum. Záměrem je do budoucna vybudovat v lokalitě Za výhoní centrum obchodu a služeb. Cílem územní studie bylo prověřit kapacity daného území určeného k využití dle ÚP blíže viz oddíl URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Hlavní ideou celkového řešení bylo navrhnout novou zástavbu, která citlivě reaguje na stávající urbanistickou podobu této části města. Jasně byla stanovena doprava. V souvislosti s tím byla určena i výška zastavění. Výměra řešeného území činí 7,9 ha. Umístění hmoty nového Obchodního centra Kroměříž uzavírá a pohledově odcloňuje stávající parkoviště, s navrhovanou výškou budov nebude převyšovat okolní výstavbu. Zastavěná plocha činí 3500 m 2. Z rozvojové plochy B12.. Výsadbou vysoké zeleně podél severovýchodního okraje pozemku se dosáhne odizolování rozdílných částí v území. Současně budou tvořit předstupeň pro plánovaný biokoridor. Zásobování Obchodního centra je řešeno z komunikace 1.tř. Kroměříž Hulín. V budoucnosti po začlenění jižní dosud nevyužité části území se počítá s propojovací komunikací z ulice Jožky Silného. Tím se dosáhne druhého odlehčovacího komunikačního napojení této lokality.. Uspořádání navrhovaných objektů je vymezeno klasickým typem komunikací. Komunikace jsou řešeny pro dvousměrný provoz. Chodník probíhá vždy po jedné straně komunikace. Návrh vymezuje pouze limitní prvky pro výstavbu. Vlastní rozpracování a napojení z účelové komunikace bude předmětem řešení investora 2. etapy zástavby. Objekty budou provedení běžných halových typů pro obchodní účely, které optimálně vyhovují přehledností zákazníkům i prodejcům. Striktně bude dodržena stavební čára a výška zástavby. Tyto regulativy jsou součástí této územní studie. Typový ráz města při příjezdu ze severu tvoří objekty dálnice, sladoven a masokombinátu typické pro okrajovou část měst, která se rozvíjejí. Vlastní výška zástavby : max. výška objektů 12 m od úrovně terénu. Při dodržení tohoto regulativu nebude rušivě zasahovat do rázu města. Vlastní stavební čára (odstup zástavby) činí 5 m od líce komunikací a je vyznačena v situaci. V území je navrženo pěší napojení areálu ze zklidněné zóny od ulice Jožky Silného. Zde jsou situovány i zastávky hromadné dopravy osob, které je možno využít pro pěší návštěvníky areálu. V I.etapě bude využit přístup pro pěší pod ČS PHM. Po vybudování komunikace z ulice J. Silného bude jako další přístup pro pěší využit chodník v šířce 2 m podél této silnice. Z celkové plochy 7,9 ha je vyčleněno veřejné prostranství ozeleněné plochy na západním okraji areálu a v ochraných pásmech komunikací v rozsahu 3950 m 2.

6 6 5. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 5.1 ELEKTRO Předmětem této studie je stanovení rozsahu prací pro přeložení nadzemního vedení VN, nové inženýrské sítě kabelového rozvodu NN, veřejného osvětlení (VO) a pro vybudování nové trafostanice. Tato studie je zpracována v rozsahu, odpovídajícímu územní studii. Nenahrazuje v žádném případě prováděcí projektovou dokumentaci, která musí být v případě rozhodnutí o realizaci následně zpracována. Přeložení nadzemního vedení VN Vzhledem k tomu, že přes lokalitu prochází vzdušné vedení VN 22 kv, je nutné toto vedení přeložit a to část vedení za hranici řešeného území a část do tras navrhovaných komunikací. Vedení procházející přes řešenou lokalitu bude provedeno jako podzemní. Stávající vedení bude před řešenou lokalitou zakončeno nově osazeným sloupem (kabelosvodem). Z přeloženého vedení bude napojena i nově vybudovaná trafostanice, sloužící pro napojení plánované výstavby. Nový kabelový rozvod NN Objekty v dané lokalitě budou napojeny z nové trafostanice přes rozpojovací skříně a přípojkové skříně - samostatné. V místech přípojkových skříní budou osazeny též elektroměrové rozváděče. Zásobování el. energií a telekomunikace dle územního plánu

7 7 Zásobování el. energií a telekomunikace dle územní studie ZÁKLADNÍ ÚDAJE, POPIS ŘEŠENÍ Střídavá síť VN : Střídavá síť NN, VO : 3 ~ 50Hz, V/IT 3 + PEN ~ 50Hz, 230/400V - TN-C Prostory z hlediska úrazu el. proudem: nebezpečné dle PNE Prostory: VI. venkovní dle PNE Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy : PNE , tabulka 6 + AE4, AT2, AU2 Ostatní vnější vlivy jsou normální a nejsou zde tedy samostatně uváděny OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ ROZVODNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V I NAD 1000 V V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY polohou, dle PNE V a Z1, čl izolací, dle PNE V a Z1, čl

8 OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ ROZVODNÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DODAVATELE ELEKTŘINY nad 1000 V (vn), ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích IT dle PNE V a Z1, čl do 1000 V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky, dle PNE V a Z1, čl polohou - v nově budovaných částech sítě nn dle PNE V a Z1, čl izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE V a Z1, čl VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VO Předpokládá osazení výbojkových svítidel 70W, popř. zářivkových svítidel na sadových trubkových stožárech, umístěných v chodnících. Délka nadzemní části stožáru (výška navržených svítidel nad komunikací) je cca 6m, rozteče jednotlivých stožárů max. 25 m. Svítidla budou osazena buď přímo na stožár nebo s použitím výložníků. Napojení kabelových rozvodů bude provedeno z nového rozváděče veřejného osvětlení RVO ULOŽENÍ KABELŮ Kabely NN, VO budou uloženy převážně v chodnících, popř. v krajnici místní komunikace. Ve vjezdech, křížení komunikace a v krajnicích budou kabely uloženy v min. hloubce 100 cm v chráničkách, v zatravněném terénu hl. min. 70 cm a v chodnících budou kabely uloženy v min. hloubce 35 cm s překrytím ochrannými deskami, uloženými nad pískové lože. Pod kabelové lože bude do rostlé zeminy v určených úsecích kladena zemnící páska FeZn 30 x STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI V navržené trase nových kabelů se předpokládá vybudování i ostatních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, telefon atd.). Trasu kabelů nutno koordinovat s těmito sítěmi a při křížení a souběhu nových kabelů s ostatními vedeními je nutno dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN VEŘEJNÝ VODOVOD, KANALIZACE VEŘEJNÝ VODOVOD V lokalitě nové zástavby a objektu občanské vybavenosti budeou zřízeny přípojky z veřejného vodovodu. Místo napojení na stávající rozvod (PVC 90 DN 80 mm) je vyznačeno ve výkresech. Předběžný návrh vodovodních řádů: PVC 90 mm (DN 80 mm). Na rozvodech budou dle potřeby (předpisů) osazeny hydranty DN 80 mm (kalníky a vzdušníky). Trasa rozvodů je uvažována v navrhovaných místních komunikacích vedle rozvodů kanalizace. Napojení je navrženo na stávající vodovodní řad PVC 250 mm nacházející se v bezprostřední blízkostí řešené lokality,

9 9 Zásobování vodou dle územního plánu

10 10 Zásobování vodou dle územní studie SPLAŠKOVÁ KANALIZACE Navrhované rozvody splaškové kanalizace DN 250 a 300 mm (dle PD) materiál dle požadavku investora (provozovatele). Vzdálenost šachet mezi sebou bude max. 50 m (výjimečně 60 m). V této lokalitě v současnosti není samostatný kanalizační řad. Pro areál obchodního centra (I.etapa) bude realizována kanalizační přípojka (výtlak) do koncové kanalizační šachty, která je u regulační stanice plynu zaústěn do stávajícího kanalizačního sběrače. Způsob napojení na stávající kanalizační sběrač nutno projednat s majitelem i provozovatelem stávajícího kanalizačního řadu. Pro jižní část lokality (II.etapa) je v souladu s územním plánem předpokládáno napojení do plánované kanalizace v ulici Jožky Silného (která bude po dvojím přečerpání zaústěna za tratí ČD).

11 11 Odkanalizování dle územního plánu

12 12 Odkanalizování dle územní studie DEŠŤOVÁ KANALIZACE Dešťová kanalizace v navržené lokalitě bude vedena v komunikacích a parkovištích. Přednostně je preferováno zaústění dešťových vod do vsaků. Přebytečné vody budou v souladu s územním plánem zaústěny do Wolfova splávku.materiál potrubí dešťové kanalizace bude upřesněn v dalším stupni PD, po dohodě s budoucím správcem řadu. Uvažovaná dimenze navrhovaného dešťového kanalizačního řadu bude DN mm. 5.3 PLYN Obchodní centrum (I.etapa) bude dle podmínek správce plynovodu napojeno od regulační stanice plynu v ul. Hulínská. Pro výstavbu v 2. Etapě v jižní části lokality se počítá s napojením na nově vybudovaný plynovod v ulici Jožky Silného, jak je určeno ve stávajícím územním plánu.. Vlastní plynovod bude uložen v komunikaci nebo chodníku s ohledem na uložení ostatních inženýrských sítí. Jejich rozmístění musí odpovídat ČSN Min. krytí v zeleném pásu a chodníku bude 0,8 m, v silnici 1,2 m.

13 13 Zásobování plynem a teplem dle územního plánu Zásobování plynem a teplem dle územní studie

14 SDĚLOVACÍ ROZVODY Vlastní napojení území bude provedeno na rozvody Telefonica O2 Toto bude provedeno od křižovatky ulic Bílanská x Jožky Jilného z SR TR 6/3 (KROM 219) Vlastní rozvody budou realizovány formou zemních kabelů s napojením dle podmínek správce. Schema viz bod DOPRAVA Lokalita se nachází v území, které dnes není komunikačně napojeno na hlavní komunikační síť města. Návrh řeší hlavní napojení v 1. etapě napojením na silnici 1. třídy Kroměříž Hiulín.Druhý hlavní vjezd do území je řešen z ulice Jožky Silného tento bude vybudován a propojen s areállem obchodního centra v rámci budování 2. Etapy jižní zástavby lokality. Na tuto novou komunikaci bude navazuje síť obslužných komunikací dle skutečného investičního záměru v jižní části.. Nová komunikace propojí území s obchodním centrem i silnicí 1. Tř. Kroměříž Hulín.. Tyto komunikace budou opatřeny asfaltovým povrchem. Komunikační napojení lokality Za výhoní při ulici Jožky Silného je jednak ze silnice I/47 Kroměříž - Hulín formou stykové křižovatky ve vzdálenosti cca 200 m od stávající křižovatky s dálničním přivaděčem (silnice III/4327), jednak z místní komunikace - ul. Jožky Silného formou stykové křižovatky ve vzdálenosti cca 250 m od křižovatky se silnicí I/47. Základní komunikační síť lokality je zokruhována, propojená z obou komunikačních připojení. Komunikace jsou obousměrné, s neomezeným přístupem. Vjezd na plochy parkovišť bude omezen místním značením jen pro vozidla do 3,5 t. Pěší přístup do území bude zajištěn již od 1. etapy přístupovým chodníkem pro pěší v šířce 2,00 m jižně od ČS PHM.Tento bude zajišťovat přístup pěších osob ze zklidněné komunikace Jožky Silného a od autobusových zastávek hromadné dopravy v této ulici Pěší provoz se bude odvíjet zejména na plochách parkovišť a před vstupy do obchodních center. Všechny chodníky budou navrženy v souladu s vyhláškou 398/2008 Sb. s úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířky chodníků budou min. 2,0 m. Uvnitř zásobovacích dvorů chodníky nejsou navrženy. Přístup pěších do areálu v II.etapě zástavby bude doplněn dalším chodníkem z ulice Jožky Silného,vedeným podél příjezdné komunikace. Všechny komunikace v tomto území jsou navrženy s výškovým rozlišením chodníků a vozovky jako obslužné komunikace.jsou řešeny jako dvousměrné. Dopravní prostor má šířku 7 m, minimální průjezdná šířka je 5,8 m. Po jedné straně vede chodník, široký 2,0 m. V silnici budou uloženy inženýrské sítě. Komunikace v parkovištích, vjezdy a vstupy do objektů budou zadlážděny betonovou zámkovou dlažbou. Hlavní vstup do obchodního centra je řešen přímo z parkoviště. Zásobování i příjezd návštěvníků v 1. etapě zástavby je navrženo přes sjezd ze silnice 1. tř. Kroměříž Hulín Parkování: Doprava v klidu - parkování vozidel pro zákazníky a zaměstnance obchodních center bude na dostatečně kapacitních parkovacích plochách v souladu s ČSN Kryté garáže a poschoďová parkoviště nejsou navržena. Při novém objektu obchodního centra vznikne parkoviště s celkovým počtem nových stání. Pro zástavbu v 2. Etapě bude počet park. míst podřízen skutečné potřebě dle investičního záměru. Odhad počítá s max. 150 park. místy..

15 15 7. ZELEŇ Na stávajícím pozemku nejsou z hlediska flory žádné konfliktní oblasti. Jedná se pozemek bez vzrostlé zeleně, jsou zde pouze zemědělské plodiny a při okraji silnice I/47 rákosiny, trávy a ruderální byliny. V rámci navržené zástavby se předpokládá výsadba kultivované sadové vegetace. Podél I/47, zásobovacího dvora i v parkovišti obchodního centra se objeví listnaté stromy a keře. Keřové patro bude při východním okraji hranice s nanavazující lokalitou ve směru S-J. Zde bude tvořit předstupeň pro realizaci biokoridoru, který se v těsné blízkosti této rozvojové plochy nachází V jižní části lokality bude výstavba 2. etapy rovněž doplněna výsadbou okrasné zeleně ( stromy, keře, trávníky). Příloha č. 1 - Výřez z ÚP města Kroměříž

16 16

17 17

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : 15-03 / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp.406 739 53 Hnojník Zodpovědný projektant : Ing.

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více