CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ"

Transkript

1 Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013

2 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1: ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1: HLAVNÍ VÝKRES, M 1: VÝKRES VYUŽITÍ ÚZEMÍ A TABULKA BILANCE PLOCH, M 1:1000 2

3 A. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Choustníkovo Hradiště lokalita Z09, je zpracována jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území podle 30 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Území je tvořeno plochou vyznačenou v územním plánu Choustníkovo Hradiště číslem Z9. Pozemky jsou ve vlastnictví obce a dalších vlastníků. Tyto pozemky leží dle platného Územního plánu Choustníkovo Hradiště ve funkční ploše bydlení v rodinných domech - venkovské, kód BV. Plochy BV - bydlení v rodinných domech - venkovské jsou dle Územního plánu Choustníkovo Hradiště určeny především pro bydlení v rodinných domech, pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství. Cílem územní studie je zejména ověřit možnosti změn v území a stanovit podmínky pro výstavbu v předmětné lokalitě, zejména z hlediska rozvržení jednotlivých funkčních ploch v území, prostorového uspořádání s ohledem na širší vztahy v území a též z hlediska koordinace se stávající zástavbou. Důležitým cílem je také prověření kapacity území a stanovení požadavků pro řešení dopravní a technické infrastruktury. Účelem studie je získání kvalifikovaného podkladu pro rozhodování v území a pro navazující úpravu tohoto území. B ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE B.1. Vymezení území, požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace města a z širších územních vztahů Lokalita se nachází ve správním území obce Choustníkovo Hradiště, na jejím jihovýchodním okraji. Lokalita je vymezena ze západu stávající zástavbou ohraničenou terénním zlomem, z jihu a severu stávající zástavbou, z východu zemědělským i pozemky. Návrhem řešení územní studie jsou dotčeny pozemky: Návrhem řešení územní studie jsou dotčeny pozemky: 2329 (orná půda), 2317(orná), 1927 (orná půda), 1929 (orná), 593/6 (ostatní), 593/8 (ostatní), 245 (zastavěná pl.), 1926 (orná půda), 1928 (orná půda, 2318 (orná půda), 2319 (orná půda), 593/7 (ostatní), 593/1 (ostatní), 1110/6 (ostatní), 1916 (ostatní), 1918 (ostatní), 593/9 (ostatní), 593/5 (ostatní),1080/15(ostatní), 2334(ostatní), 2335 (ostatní), 1095/2 (ostatní). Územní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Choustníkovo Hradiště vydaným dne , který nabyl účinnosti dne i v souladu s jejím zadáním. B.2. Požadavky na rozvoj území Charakteristika zastavitelné plochy Z9 specifikované Územním plánem Choustníkovo Hradiště: funkční vymezení: BV plochy bydlení v rodinných domech venkovské Hlavní využití: - pozemky rodinných domů, výjimečně bytových domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou 3

4 s bydlením slučitelní a slouží zejména obyvatelům dané funkční. plochy Přípustné využití: Nepřípustné: Podmíněně přípustné: Prostorové uspořádání: plošný rozsah: - rodinné domy s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, garáže jednotlivé, doplňkové stavby bazény, zimní zahrady, stavby pro chovatelství o ploše do 16 m2 - bytové domy -stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení maloobchodu, ubytovací, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální péče, kulturní místního významu) - stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům vymezené plochy a souvisejícím stavbám a zařízení - dětská hřiště, veřejná zeleň - stavby pro rodinnou rekreaci - stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby - čerpací stanice pohonných hmot - hromadné a řadové garáže - samostatně stojící fotovoltaické elektrárny - stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše - výšková regulace zástavby max. 2.NP + podkroví - koeficient zastavění pozemků max. 25% 3,98 ha podmínky prostorového uspořádání: - určit formu zástavby v ucelených plochách v jednotném duchu - vymezit plochy veřejného prostranství (zeleně) v rozsahu 1000m2 na každé 2 ha zastavitelného území podmínky napojení na technickou infrastrukturu - dopravní napojení řešit napojením na stávající komunikaci v severní části lokality 4

5 - odkanalizování řešit formou domovních ČOV s napojením na stávající kanalizaci V předmětné lokalitě se navrhuje vymezení cca 31 stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Dále j v území vymezena plocha pro veřejná prostranství. Předpokládaný počet obyvatel v lokalitě Z9: cca 93 obyvatel. B.3. Plošné a prostorové uspořádání území Předmětem řešení územní studie je zastavitelná plocha Z9. Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu se sklonem k jihu. Lokalita navazuje na východní a jižní okraj zastavěného území obce, kde převažuje zástavba rodinnými domy. Stávající zástavba je přízemní, domy mají převážně sedlové střechy, obytná podkroví. Veřejné prostory pro komunikace jsou navrženy v šířce 9m pro obousměrný provoz. Navržená zástavba uvnitř lokality je vymezena podél centrální místní komunikace napojené v severní části lokality na stávající místní komunikaci. V centrální části lokality je rozšířený prostor malé návsi s plochami zeleně. Komunikace je navržena jako obousměrná o šíři 5,0 m se zpomalujícími prvky. Podél komunikace v centrální prostoru je vymezena plocha veřejných prostranství. Navržené stavební parcely jsou velikosti min. 749 m2. Zákres navržených RD je orientační. Ve výkresu urbanistického řešení je navržena stavební čára, kterou je nutno respektovat. U některých parcel zejména na koncích komunikací stavební čára není závazně definována. Pro návrh staveb je stanovena podmínka objektů s max. 2.NP. Maximální výška staveb je 7,5 m od upraveného terénu, střechy mohou být šikmé, sedlové, valbové. Na pozemcích rodinných domů jsou přípustné pouze objekty plnící doplňkovou funkci k bydlení, jako jsou například garáže, bazény, občanské vybavení veřejné infrastruktury a komerční místního významu sloužící zejména pro obsluhu území. Oplocení budov bude výšky max. 1,80m. Součástí veřejných prostranství bude umístění odpočivných sezení, případně malého dětského hřiště. Celkový přehled ploch: Rodinné domy 31 Celková výměra řešeného území m2 Stavební pozemky pro RD m2 Plochy veřejných prostranství m2 Průměrná velikost stavebního pozemku m2 B.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území V řešeném území se nevyskytují evidované nemovité kulturní památky. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy a to kategorie UAN I a II. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. V řešeném území se nevyskytují VKP, ani vzrostlá zeleň. 5

6 B.5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Dopravní infrastruktura a) silniční doprava Řešené území se nachází na východním okraji obce. Jižně lokality prochází silnice I/37. Severně lokality prochází silnice III/29923 směr Kohoutov. Na silnici I/37 je intenzita dopravy cca vozidel /den. Na silnici III.třídy intenzita dopravy není známa, odhaduje se na vozidel za den. V nové lokalitě se předpokládá výstavby 31 RD (cca 93 obyvatel), což při stupni automobilizaci 1:2 znamená nárůst dopravy na silnici III/29923 o cca 100 vozidel denně. Na základě tohoto odhadu a vzhledem k tomu, že výstavba RD bude probíhat delší časový úsek, nebude nutné stavebně upravovat stávající křižovatku I/37 - III/ Dopravní napojení lokality je řešeno na severním okraji a to napojením na silnici III/29923 a to v místě stávající krátké místní komunikace, která dále pokračuje polní cestou. Nová místní komunikace bude napojena na stávající komunikaci a bude nutné řešit rozšíření stávající cesty v místě úvozu. Místní komunikace je navržena funkční skupiny C - obslužné a D1 obytné zóny dle ČSN Nová místní obslužná komunikace je navržena jako zóna OBYTNÁ ZÓNA 20 (případně jako TEMPO zona 30). Komunikace je navržena pro návrhovou rychlost 30 km/h v kategorii MO2 s šířkou jízdního pruhu 2,5 m a celkovou šířkou mezi obrubami 5,0 m pro obousměrné dvoupruhové komunikace. Součástí veřejných prostranství jsou zelené pásy podél vozovky, a pokud by byla lokalita řešena jako TEMPO zóna, bude po jedné straně vyhrazen pruh pro pěší chodník dle vyhl. č. 501/2006 Sb. Pro zpomalení pohybu vozidel jsou navrženy zpomalovací zvýšené pruhy z dlažby a zvýšené křižovatkové plochy. Směrové oblouky mají vnitřní poloměr =7 m. Celkový minimální prostor místní komunikace PMK je navržen pro obousměrné komunikace 8,0 m pro jednosměrné 6,5 m, dle vyhl. č. 501/2006 Sb. Výškové řešení je vázáno na stávající úroveň terénu, stávající komunikace a možnost odkanalizování. Zpevněné plochy budou vyspádované od objektů. Navržené objekty budou přístupné bezbariérově. Konkrétní návrh a posouzení skladby vozovky a dalších zpevněných ploch bude proveden v dalších stupních projektové dokumentace. V území je řešena doprava v klidu navržením parkovacích stání pro rezidenty i návštěvníky. Parkovací stání rezidentů budou na vlastních pozemcích jednotlivých RD. Parkovací stání pro návštěvníky budou umístěna v potřebném počtu ve veřejném prostranství rovnoměrně v řešeném území, jejich umístění dle postupu výstavby. Velikost parkovacích stání je nutno navrhovat pro osobní vozidla kategorie O2 a z celkového počtu návštěvnických stání je nutno vyhradit pro vozidla osob tělesně postižených příslušný počet míst dle 4 odst.2 vyhl. č. 398/2009 Sb. Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., a jeho prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb., Podrobný výkres rozmístění dopravního značení bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace. b) veřejná doprava Řešení veřejné dopravy se nepředpokládá. Nejbližší zastávka veřejné dopravy je u silnice I/37 ve středu obce. c) pěší a cyklistická doprava V území bude pěší doprava smíšená s dopravou po komunikaci. Ostatní cyklistická doprava se předpokládá po místních komunikacích. 6

7 Zásobování pitnou vodou Navržená zástavba bude napojena na stávající veřejný vodovod (systém A ) ve dvou bodech. Propojen bude vodovod PVC 160 ( severně lokality ulice směrem na Kohoutov), vodovod PE 63 (na jižním okraji lokality u silnice I/37). V území jsou navrženy vodovodní řady z potrubí PE granulát 100 v dimenzi 110, které tvoří okruh sítě. Požadované množství vody: Rodinné domy 31 x 3 obyvatele = 93 ob. Potřeba vody: 93 x 153 l/ob.den = l/d = 14,229 m3/d Potřeba vody pro občanskou vybavenost: 93 x 70 l/ob.den = 6,51 m3/d Celková potřeba vody: 20,739 m3/d Nové požadované množství vody lze zajistit ze stávajícího vodovodu, neboť obec má dostatečnou kapacitu vodojemu. Kanalizace Stávající stav V obci existuje nesoustavná kanalizace k odvádění dešťových a splaškových vod. Podél některých komunikací bylo provedeno zatrubnění dřívějších příkopů a je tudy odváděna povrchová dešťová voda z vozovek a přilehlých zpevněných ploch. Poměrně často jsou do této kanalizace napojeny i roztroušené vývěry podzemní vody, zejména v oblasti ulice směr Kohoutov a Kozího koutu. Podél hlavní komunikace při příjezdu od Kuksu je po pravé straně vybudována stoka pro odkanalizování přilehlých domů. Všechny tyto dílčí stoky jsou zaústěny do potoků. Obcí protékají Hradišťský potok a Kocbeřský potok, které po spojení tvoří pod obcí Černý potok. V ulici směr Kohoutov je povoleno užívání kanalizačního řadu z PVC DN 250 v délce cca 500 m, který odvádí dešťové a vyčistěné odpadní vody ze stávající zástavby do Hradišťského potoka. Pro likvidaci splašků není v obci žádné společné a účinné zařízení. U rodinných domů jsou buď bezodtokové jímky na vyvážení nebo biologické septiky, u novější zástavby domovní ČOV. Návrh V obci je dle územního plánu navržen oddílný způsob odkanalizování nová splašková kanalizace (kromě části Grunt), která bude zaústěna do navržené čistírny odpadních vod situované na jižním okraji obce u hřiště. Předčistěné vody budou vypouštěny do Kocbeřského potoka. V současné době není zpracována dokumentace na odkanalizování obce a nepředpokládá se její výstavba v blízké době. Pro lokalitu Z9 je navržena kanalizace, napojená do stávající obecní kanalizace (stoka A), která je napojena u silnice I/37 do Kocbeřského potoka. Tato kanalizace bude odvodňovat místní komunikací a budou do ní napojené domovní ČOV z plánované zástavby. V příloze je doloženo orientační posouzení vypouštěných předčistěných vod do Kocbeřského potoka (ADONIX s.r.o, Pardubice, červenec 2013). Předpokládané množství splaškových vod: 20,739 m3/d (0,24 l/s). Dešťové vody ze střech RD budou přednostně v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., zasakovány na pozemcích RD nebo akumulovány v případě nevyhovujících hydrogeologických poměrů na stavebních pozemcích. 7

8 Výpočet dešťového odtoku z návrhových ploch je pouze orientační dle ČSN Je uvažován návrhový déšť i=113 l/s.ha. Do dešťových odvodňovacích prvků (kanalizace, příkopy) je uvažováno s nátokem cca 10% z celkového množství (pouze komunikace). Předpokládané množství dešťových vod z komunikací: Qmax = 0,6996 x 113 x 0,1 = 7,90 l/s Zásobování elektrickou energií Navržená výstavba bude napojena na distribuční síť NN a VN ČEZ a.s. Obec Choustníkovo Hradiště je napájena vrchním primerním rozvodným systémem 35kV linkou VN 383. Napájecí bod- rozvodna a transformovna 110/35 kv Všestary resp. Poříčí. Primerní rozvodný systém tvoří odbočky z linky VN 383, z kterých jsou připojeny všechny trafostanice v řešeném území. K transformaci VN/NN slouží celkem 9 transformačních stanic. Nejbližší trafostanice: Číslo TS Název druh stanice výkon kva inst.výkon kva TS 253 Choustníkovo Hradiště BTS Sekundární rozvod: -soustava napětí: 3+PEN 3x 231/400V AC 50 Hz -ochrana před úrazem el. proudem samočinným odpojením (nulováním) Napojení lokality Z9 na rozvody elektrické energie bude podrobně řešeno v dalším stupni projektové přípravy ve spolupráci se spol. ČEZ Distribuce a.s. Předpokládá se kabelové vedení 1kV kabelem AYKY 3x120+70mm 2 ze stávající TS 253, kabelové vedení bude situováno do zeleného pásu podél vozovky. Povolený požadovaný rezervovaný příkon (hodnota součtu jističů před elektroměry pro celou lokalitu) činí pro 1 fáz.jistič 0.0 A, pro 3 fáz. jističe A. Předpokládaná potřeba elektrické energie: V území je navrženo 31 RD. Bilance příkonu a transformačního výkonu Z energetického hlediska se uvažuje smíšeným stupněm elektrizace. U bytů v RD se vzhledem k rostoucímu stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek uvažuje se stupněm elektrizace B. Rozšíření elektrického vytápění se bilančně uvažuje pro cca 10 % bytů v RD. Předpokládané rozdělení bytů podle stupně elektrizace: 27 bytů - stupeň elektrizace B (vaření plynem + el. energií) 4 bytů - stupeň elektrizace C (vaření el. energií + smíšené vytápění) Podílové maximum bytů (B max ) - měrný příkon bytové jednotky je podle ČSN stanoven na 2,8 kw/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně elektrifikované byty (vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje s měrným příkonem 12 kw/byt (stupeň elektrizace C). 8

9 B max = 27 x 2,8 + 4 x 12 = 123,6 kw Podílové maximum vybavenosti (V max ), včetně drobných podnikatelských aktivit, je stanoveno z měrného ukazatele vztaženého na bytovou jednotku - 0,8 kw/byt. V max 31 x 0,8 = 24,8 kw Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově - komunální sféry, včetně drobných podnikatelských aktivit. Při výpočtu transformačního výkonu (P DTS ) je uvažováno s 20 % rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu při krytí odběrových maxim. P DTS = (B max + V max ) x 1.20 = 178 kva Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro lokalitu Z9 výhledově zajistit cca 178 kva. Pro případné umístěné nové TS je navržena plocha na severním okraji lokality (TS1). Zásobování plynem Obec Choustníkovo Hradiště je plynofikována. Koncepčně je obec připojena na STL zásobní síť. Páteřní řad je DN 63, doplňovaný DN 50. Provozní tlak je 0,3 MPa. Lokalita Z9 bude napojena na stávající STL plynovody PE DN 90. Nový STL plynovod bude PE DN 63 a plynovodní přípojky zakončené na hranicích pozemků budoucích odběratelů hlavními uzávěry plynu HUP budou PE DN 32. Předpokládaná potřeba plynu: 31 RD x 2,0 m3/hod = 62 m3/hod m3/rok/rd x 31 = m3/rok Ochranná a bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. Ochranná pásma činí: a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu Veřejná prostranství Šířka veřejného prostranství, jehož součástí bude pozemní komunikace s obousměrným provozem je minimálně 8m a s jednosměrným provozem minimálně 6,5m. Návrh veřejných prostranství vychází z urbanistického a dopravního řešení obytného souboru. Nezpevněné plochy obytného souboru budou upraveny jako plochy zeleně. Základem koncepce zeleně jsou volné travnaté plochy se stromy a menšími skupinami stromů a keřů. Plocha veřejné zeleně je situovány do jedné větší centrální plochy ve středu lokality. Celková výměra veřejného prostranství v řešené lokalitě je m2 (včetně komunikací). Plocha veřejné zeleně v centrální části ( návsi) je m2, podél komunikace je dále 960 m2 travnatých ploch, což při součtu 2 133m2 splňuje požadavek 1000 m2 na 2 ha zastavitelného území (celkem 3,98 ha). Součástí veřejných prostranství bude návrh veřejné zeleně a její vybavenosti a mobiliáře dětská hřiště, odpadkové koše, lavičky a další. 9

10 B.6. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a) ochrana životního prostředí Uvedená problematika bude podrobněji řešena v dalším stupni projektové přípravy. b) ochrana veřejného zdraví Předpokládá se, že nárůst hluku a prašnosti prostředí spojený s výstavbou rodinných domů nepřesáhne limity dané příslušnými normami a předpisy. Uvedená problematika bude podrobněji řešena v dalším stupni projektové přípravy. Navržená zástavba se nachází mimo větší zdroje hluku, silnice I/37 je vzdálena cca 80 m je odcloněna stávající zástavbou a terénem ( svah z jižní strany). c) ochrana kulturních hodnot V řešeném území (lokalita Z9) se nevyskytují evidované nemovité kulturní památky. V případě realizace staveb bude stavební činnost prováděna na území s archeologickými nálezy a to kategorie UAN I a II. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost podle 22 odst. 2 zákona ČSN č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. d) vodní režim Územní studie řeší zásady způsobu odvodnění území včetně splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny kanalizací do stávající vodoteče. Dešťové vody ze střech RD budou přednostně zasakovány nebo akumulovány na pozemcích RD. Lokalita neleží v záplavovém území. e) ochranná pásma V lokalitě Z9 je nutno respektovat trasy technické infrastruktury včetně ochranných pásem, ochranné pásmo hřbitova, ochranné pásmo letiště Žireč, CHOPAV Východočeská křída, ochranné pásmo II. b vodních zdrojů. V území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení ve správě ministerstva obrany ČR. Nová obytná zástavba bude respektovat toto vedení včetně ochranných pásem. a) elektro Ochranná pásma stanovená do dle zákona 79/57Sb: vrchní vedení: -VN do 35kV včetně.. -TS objekt.. -TS stožárová m od krajního vodiče 30m od oplocení či objektu 10m od oplocení či objektu Ochranná pásma stanovená od dle zákona 222/94Sb a 458/2000Sb: vrchní vedení volnými vodiči: -VN nad 1kV do 35kV včetně 7m od krajního vodiče vrchní vedení izolovanými vodiči: -VN nad 1kV do 35kV včetně 2m od krajního vodiče Vrchní vedení NN do 1 kv nemá stanoveno ochranná pásma, Kabelové vedení -do 110kV včetně. 1m od krajního kabelu -objekt energetického zařízení.. 20m od oplocení či objektu

11 -TS stožárová 7m od oplocení či objektu b) vodovody a kanalizace - dle z.č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m, - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m. c) telekomunikační vedení 1,5 m od krajního vedení d) ochranné pásmo hřbitova 100 m e) CHOPAV f) ochranné pásmo vnější II. b vodních zdrojů B.7. Řešení hlavních problémů v území Hlavním problémem v lokalitě Z9 je zajištění účinného odvádění splaškových a dešťových vod a napojení lokality Z9 na stávající silnici III/ Dále bude nutno v dalším stupni projektové přípravy prověřit stávající napojení komunikace III/29923 na silnici I/37. 11

12 ORIENTAČNÍ POSOUZENÍ VYPOUŠTĚNÍ PŘEDČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Nová zástavba 31 rodinnými domky v zastavitelném území Z9 v Choustníkově Hradišti. 12

13 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Lokalita : ORP : Kraj : Charakter stavby : Tok : Choustníkovo Hradiště 31 rodinných domků v zastavitelném území Z9 Dvůr Králové nad Labem Královéhradecký Nová zástavba Kocbeřský potok (ČHP ) pod soutokem s Hradištským potokem 2. ORIENTAČNÍ VÝPOČET SMĚŠOVACÍ ROVNICE Předmětný tok tzn. Kocbeřský potok je ve správě Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, závod 1 Hradec Králové. Dle informace správce toku je prováděno v předmětné lokalitě standardní sledování kvality vody (bodové vzorky) v toku v profilu č. 823 Choustníkovo Hradiště v ř.km 1,08. V období až jsou uvedeny naměřené hodnoty v následující tabulce: Název toku Kocbeřský potok Název profilu Choustníkovo Hradiště Období Číslo profilu 823 Říční km 1,08 Síť sledování Standardní sledování Matrice Voda Typ vzorku Bodový Ukazatel Jednotka Průměr Minimum Maximum C 90 Počet BSK 5 mg. l -1 1,88 1,2 3,3 2,58 NL mg. l CHSK Cr mg. l -1 14, ,2 10 Orientační hydrologická data tzn.q 355 = 0,039 m 3. s -1 (tzn. 39 l. s -1 ) pro tok Kocbeřského potoka v profilu pod soutokem s Hradištským potokem poskytl vodoprávní úřad Dvůr Králové nad Labem. Pro rodinné domy budou použity čistírny odpadních vod typu BioCleaner pro 2 5 osob s parametry na výtoku pro BSK 5 = mg. l -1, CHSK Cr = mg. l -1 a NL = mg. l

14 Limitní hodnoty znečištění Obecně platné limitní hodnoty přípustného znečištění odpadních vod jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb požadavky na vypouštěné znečištění pro ČOV do 500 EO: p m CHSKcr 150 mg/l 220 mg/l NL 50 mg/l 80 mg/l BSK5 40 mg/l 80 mg/l Orientační posouzení na základě výše uvedených informací: Návrhové parametry ČOV (31 nových rodinných domků): Počet ekvivalentních obyvatel <500 EO Charakter odpadní vody splašky. Q d 18,97 m 3. den -1 Q rok m 3. rok -1 Q odtok (průměrný) 0,0013 m 3. s -1 (1,3 l. s -1 ) Q odtok (maximální) 0,00164 m 3. s -1 (1,64 l. s -1 ) Posouzení vlivu vypouštěných předčištěných vod z ČOV (31 nových domků) na tok Kocbeřského potoka (maximální denní průtok): BSK5 odtok z ČOV. Q ČOV + BSK5 tok. Q ,3 + 1, BSK 5 = = = 2,63 mg /l Σ Q 40,3 Porovnání výsledku s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod: BSK 5 = 2,63 mg/l < 6 mg/l (limit pro povrch.vody) CHSK = CHSK odtok z ČOV. Q ČOV + CHSK tok. Q ,3 + 14, = = 17,32 mg/l Σ Q 40,3 Porovnání výsledku s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod: CHSK = 17,32 mg/l < 35 mg/l (limit pro povrch.vody) NL = NL odtok z ČOV. Q ČOV + NL tok. Q ,3 + 9, = = 9,52 mg/ l Σ Q 40,3 Porovnání výsledku s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod: NL = 9,52 mg/l < 30 mg/l (limit pro povrch.vody) Posouzení vlivu vypouštěných předčištěných vod z ČOV (31 nových domků) na tok Kocbeřského potoka (maximální denní průtok): BSK5 odtok z ČOV. Q ČOV + BSK5 tok. Q ,64 + 3,

15 BSK 5 = = = 4,71 mg /l Σ Q 40,64 Porovnání výsledku s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod: BSK 5 = 4,18 mg/l < 6 mg/l (limit pro povrch.vody) CHSK = CHSK odtok z ČOV. Q ČOV + CHSK tok. Q , , = = 21,87 mg/l Σ Q 40,64 Porovnání výsledku s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod: CHSK = 21,87 mg/l < 35 mg/l (limit pro povrch.vody) NL = NL odtok z ČOV. Q ČOV + NL tok. Q , , = = 14,44 mg/ l Σ Q 40,64 Porovnání výsledku s imisními standardy ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod: NL = 14,44 mg/l < 30 mg/l (limit pro povrch.vody) Z výše uvedených výpočtů směšovací rovnice je zřejmé, že hodnoty požadovaných imisních standardů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod nebudou překročeny a to ani v případě dosažení maximálních denních hodnot průtoku ve vztahu k maximálním naměřeným hodnotám BSK 5, CHSK Cr a NL ve sledovaném období až Závěr Výsledky směšovací rovnice vyhovují obecně stanoveným limitům dle nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ve všech vypočtených ukazatelích. Přílohy: 1) Situace širších vztahů 2) Situace se zákresem do KN 3) Výřez z vodohospodářské mapy 15

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více