REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA"

Transkript

1 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Investiční záměr TEXTOVÁ ČÁST Archivní číslo : / Zhotovitel : Ing. Bronislav Bonczek Komorní Lhotka čp Hnojník Zodpovědný projektant : Ing. Bronislav Bonczek Objednatel : Obec DOLNÍ BEČVA čp Datum : 02/2015 Počet stran : 9

2 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA ÚVOD: Kostel sv. Antonína Paduánského, přilehlý park s lipovou alejí a základní škola se nachází v centru obce. Východně od kostela je nově vybudované návsí - nová odpočinková s multifunkční budovou (nákupní středisko, dům služeb, byty). Kostel je umístěn cca 100m od státní silnice I/35 po levé straně pěší zóny v lipové aleji. Lipová alej se táhne od sil. I/35 v délce cca 200m a napojuje se na zástavbu rodinných domků. Severozápadním směrem od kostela se nachází areál základní školy s moderní sportovní halou. Jižně od kostela jsou farní budovy se zahradou. Kostel sv. Antonína Paduánského r Ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP /8-3829). Rovněž přilehlá fara je od roku 1994 kulturní památkou pod č.10276/8-3829). Urbanisticky je investiční záměr v souladu územním plánem. Dle územního plánu se v zájmovém území jedná o plochu občanského vybavení plochu veřejné vybavenosti. Kostel sv. Antonína Paduánského v návaznosti na přilehlý park a pěší zónu vedoucí až k nově vybudovanému návsí patří v obci k nejexponovanějším z reprezentačního hlediska, proto lze nároky na estetické a architektonické ztvárnění tohoto území zařadit mezi nejvyšší. Tomu odpovídá materiálové řešení prostor výběr kvalitních beton. dlažeb zpevněných ploch u kostela a parkových chodníků, výběr svítidel nasvětlení kostela, uliční mobiliář pro park a lipovou alej, který je navržen stejného charakteru jako je použit na přilehlé návsi. Estetickým prvkem jsou také nově navržené sadové úpravy v parku. Investiční záměr je projekčně rozdělen na 3 stavby: 1. Úprava okolí kostela sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě 2. Revitalizace parku u pěší zóny 3. Úpravy okolí základní školy Pozemky dotčené stavbou se nachází v k.ú. : SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL: parc.č. vlastník svěřená správa 229/2 Římskokatolická farnost 229/4 Římskokatolická farnost Celková výměra využití nemovitostí /1 Obec /2 Římskokatolická farnost 228/3 Římskokatolická farnost druh pozemku zahrada trvalý travní porost 2643/1 Obec silnice 183/3 Obec trvalý travní porost 225/2 Římskokatolická farnost 224/2 Římskokatolická farnost st.357 Římskokatolická farnost trvalý travní porost zastavěná a nádvoří 2 /9

3 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA 229/3 Obec /1 Obec orná půda 2691/1 Obec ČÁST: Úprava okolí kostela sv. Antonína Paduánského v Dolní Bečvě Předmětem navrhované rekonstrukce je stávající asfaltová zpevněná před hlavním vstupem do kostela z jižní strany, dále chodník podél západní fasády kostela, který vede ke sakristii kostela a šikmý chodník podél východní fasády kostela, který se napojuje na lipovou alej. Součásti projektu je rovněž návrh osvětlení fasády kostela včetně dotažení přípojky NN pro toto nasvětlení a jeho propojení s veřejným osvětlením (nový pilíř veřejného osvětlení, z kterého jsou vedeny nové rozvody pro osvětlení kostela, vánočního stromku, a napojení V.O.). Seznam stavebních objektů a provozních souborů: SO 01 Úprava zpevněných ploch SO 02 Přípojka NN a zemní kabelové rozvody NN SO 03 Osvětlení kostela SO 01 Úprava zpevněných ploch Stávající zpevněné plochy kolem kostela sv. Antonína Paduánského jsou s živičným povrchem, částečně poškozeným, porušeným krytem v důsledku stáří a u hlavního vstupu do kostela s nerovnoměrně spádovaným povrchem (vyboulení). Jelikož je kostel sv. Antonína Paduánského kulturní památkou a patří v obci k nejexponovanějším z reprezentačního hlediska, je navržena rekonstrukce stávajících zpevněných ploch kolem kostela za účelem zvýšení atraktivity centra obce i v návaznosti na již v bezprostřední blízkosti vybudované nové návsí. Navržená rekonstrukce rozděluje opticky plochu před kostelem na 3 části, které jsou v jedné úrovni, odděleny zapuštěnou obrubou. Pás zeleně šíř. 1,25m v místě před opěrnou zdí s kovovým oplocením farní zahrady, který je doplněn o výsadbu záhonů trvalek. Živičný pruh šířky 3,00m, který spojuje lipovou alej a komunikaci, zpev. plochu před farní budovou a který kromě chodců bude sloužit i pro případný přejezd vozidel směrem k základní škole (např. svatba, pohřeb apod.). Hlavní hmotu budou tvořit dlážděné plochy navazující na jednotlivé vstupy do kostela zdůrazňující pobytovou klidovou funkci centra obce. Dlážděné zpevněné plochy před kostelem jsou navrženy jako pojížděné tl.8cm (pro možnost příp. otočení vozidel), chodníky po stranách kostela jsou nepojížděné, tl. dlažby 6cm. Přístupový chodník podél východní strany kostela směrem od návsí je navržen s úpravou pro slabozraké a nevidomé (po jedné straně zvýš. obr. +6cm). Rovněž je navržena zvýšená obruba po jedné straně zpevněné plochy směrem od farního úřadu, která navazuje na stávající oplocení areálu základní školy. Zpevněné plochy jsou upnuty do beton. obrub BO10/25, resp. záhonových beton. obrub BO8/20. V místě ukončení zpevněné plochy je před opěrnou zdi farní zahrady navržen pás zeleně, ve kterém je vyrovnán malý výškový rozdíl ukončení nové plochy a římsy opěrné zdi zahrady (stávající spád plochy je nerovnoměrný, místy příliš prudký, proto při rekonstrukci je navržen jednotný a mírnější sklon plochy oproti současnému stavu). Pro zvýšení atraktivity místa je v tomto zatravněném pásu navržena výsadba záhonů trvalek. 3 /9

4 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Navržená rekonstrukce půdorysně i výškově v max. míře kopíruje současný stav, nedojde k nárůstu odváděného množství dešťových vod. Dešťové vody jsou odvedeny příčným a podélným spádováním do okolního terénu, v místě napojení rekonstruovaných ploch na stáv. vozovku u farní budovy je navržena uliční vpusť. Z této vpusti je dešť. voda odvedena kanal. přípojkou do vsakovacího tunelu (bloku), kde dojde k jejímu postupnému zásaku do podloží. Pro dlážděné plochy je navržená dlažba typu Archia (tl.8cm), resp. Korzo (tl.6cm). Jedná se o elegantní sestavy kamenů 280x210, 210x140, 140x140, 140x70 v kombinaci barev pískovcové a žluté. Dlažba stejného charakteru je použita i na ploše přilehlé návsi. SO 02 Přípojka NN a zemní kabelové rozvody NN Přípojka nn pro veřejné osvětlení, osvětlení kostela a osvětlení vánočního stromku, bude provedena napojením z distribuční soustavy nn. Napojení bude provedeno ze stávajícího závěsného kabelového vedení nn, uchyceného na Jb stožáru nn na parcele č. 228/3. Na tomto stožáru bude instalována přípojková skříň SP, ze které bude zemním kabelovým vedením nn napojen přípojkový a elektroměrový pilíř RE, který bude umístěn na parcele č. 2690/1. V tomto pilíři bude provedeno fakturační měření spotřeby el. energie pro stávající veřejné osvětlení a dále pro napojení osvětlení kostela a vánočních stromků. Z pilíře RE bude napojen pilíř RVO pro napojení stávajícího rozvodu veřejného osvětlení (původní napojení tohoto rozvodu bude demontováno), pilíř R-OK (p.č. 229/2) pro osvětlení kostela a pilíř R-VS (p.č.228/2) pro osvětlení vánočního stromku. Napojení stávajícího veřejného osvětlení, a pilířů R-OK a R-VS bude provedeno pomocí zemních kabelů nn. Ovládání veřejného osvětlení, osvětlení kostela a osvětlení vánočního stromku bude provedeno pomocí soumrakových spínačů v kombinaci se spínacími hodinami, umístěnými v jednotlivých pilířích RVO R-OK a R-VS. SO 03 Osvětlení kostela Projekt řeší nový způsob osvětlení kostela v Dolní Bečvě v souvislosti s celkovou úpravou jeho okolí. V současnosti je čelo kostela osvětlováno světlometem širokozářičem, upevněným na nosné konstrukci na betonovém základu za plotem farské zahrady. Toto osvětlení bude demontováno. Projekt rozvodů osvětlení kostela je navržen bez podružného rozvaděče R-OK a bez pilíře RVOI/RE. Tyto rozvaděče řeší samostatný projekt přípojky a měření, projekt osvětlení řeší napojení na rozvaděč R-OK. R-OK bude umístěn v travnaté ploše po pravé straně kostela při pohledu na jeho čelo. Osvětlovací soustava bude realizována v rozsahu devíti zemních LED svítidel ve vzdálenosti 1350mm od fasády kostela (po třech podél bočních stran a zadní strany) a dvou světlometů se světelným tokem, usměrněným refraktorem, instalovaných na ocelových bezpaticových stožárcích za plotem farské zahrady tyto světlomety budou osvětlovat věž kostela. Jde o liniovou stavbu a elektrické rozvody budou provedeny zemními kabely. Svítidla Jak je uvedeno ve všeobecné části, bude osvětlovací soustava kostela tvořena dvěma typy svítidel. Pro osvětlení bočních stěn a zadní stěny kostela budou použita zemní svítidla s optikou, kterou je možno naklánět o ±24. Při jejich montáži je nutno dodržet montážní pokyny výrobce, především zabezpečení svítidla před nadměrným vlhkem ze země tzn. dobré podštěrkování pod tělesem svítidla. Zmíněné ocelové stožáry obou světlometů budou atypické a budou mít výšku dříku 3,0m nad terénem. Jejich povrchová bude tvořena žárovým zinkováním. 4 /9

5 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Kabelové rozvody Napájení osvětlovací soustavy bude tvořeno třemi větvemi, jištěnými v rozvaděči R-OK, přičemž všechny tři vývody budou osazeny jednopólovými jističi 10A. První větev bude smyčkově napájet všechna zemní LED svítidla. Druhé dvě větve budou sloužit pro napájení obou světlometů každého samostatně. Rozvody ke svítidlům budou z rozvaděče R-OK provedeny zemními kabely typu CYKY-J 5x 6. Vedení budou v celé jejich délce uložena ve dvouplášťové korugované chráničce bez použití pískového lože a budou označena výstražnou fólií. Základní údaje o kapacitě stavby Komunikace a zpevněné plochy : Odstranění stáv. konstrukce v tl. cca 45cm (živičný kryt): 345,00 m 2 Odstranění stáv. konstrukce v tl. cca 25cm (živičný kryt): 110,00 m 2 Nová asfaltová, tl. konstrukce 45cm: 130,00 m 2 Nové veřejné prostranství pojížděná beton. dlažba tl.8cm, tl. kce 42cm: 180,00 m 2 Nové chodníky pochůzí beton. dlažba tl.6cm, tl. kce 24cm: 140,00 m 2 Založení trávníku: 50,00 m 2 Bilance předpokládané spotřeby elektrické energie: Osvětlení kostela: Pi = 1,5 kw Osvětlení vánočního stromku: Pi = 1,0 kw Ps = 2,5 kw Orientační cenové náklady: SO 01 Úprava zpevněných ploch SO 02 Přípojka NN a zemní kabelové rozvody NN SO 03 Osvětlení kostela CELKEM: ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH 2. ČÁST: Revitalizace parku u pěší zóny Předmětem navrhované revitalizace parku je rekonstrukce dvou parkových chodníků, které se z jedné strany napojují na chodník podél sil.i/35 a z druhé na lipovou alej. Součásti projektu bude rovněž výměna stávajících parkových laviček za nové, návrh nového uličního mobiliáře a dále návrh nových sadových úprav v parku. Seznam stavebních objektů a provozních souborů: SO 01 Stavební úpravy chodníků SO 02 Uliční mobiliář SO 03 Sadové úpravy SO 01 Stavební úpravy chodníků Stávající chodníky v parku u pěší zóny se z jedné strany napojují na chodník podél sil.i/35 a z druhé na lipovou alej. Stávající chodníky jsou s živičným povrchem, poškozeným, porušeným krytem v důsledku stáří, popraskaným od prorůstajících kořenů přilehlých stromů. V návaznosti na rekonstrukci zpevněných ploch u kostela sv. Antonína Paduánského je navržena rekonstrukce stávajících parkových chodníku za účelem zvýšení atraktivity centra obce i vzhledem na již v bezprostřední blízkosti vybudované nové návsí. Rekonstrukce spočívá ve výměně celé konstrukce chodníků, návrhu nového povrchu včetně podkladních vrstev a nových obrub. Navržená rekonstrukce směrově i výškově kopíruje trasu stávajících chodníků, nové zpevněné plochy nejsou navrhovány. 5 /9

6 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Chodníky jsou navrženy šíř. 1,50m s povrchem z beton. dlažby tl.6cm a budou ukončeny beton. obrubami BO5/20, které budou po jedné straně chodníků zvýšené +6cm a tím budou vytvářet přirozenou vodící linii. V místě vjezdu na parc. č je navržena pojížděná dlažba tl.8cm. Jelikož navržená rekonstrukce sleduje stávající stav, nedojde k navýšení odváděného množství dešťových vod. Dešťové vody jsou odvedeny příčným a podélným spádováním do okolního terénu, zatravněné parkové plochy, kde postupně vsakují. Jako povrch chodníku je navržená dlažba typu Mozaik (tl.6cm), jedná se o elegantní sestavu kamenů 100x100 v bílé barvě. Dlažba stejného charakteru je použita i na přilehlých chodnících navazujících na plochu návsi. V místě vjezdu na parc.č je navržená dlažba typu Karo (tl.8cm), jedná se o elegantní sestavu kamenů 200x200 v šedé barvě. SO 02 Uliční mobiliář Vzhledem k poloze kostela a přilehlého parku v centru obce, důležitosti a exponovanosti zájmového území rovněž z hlediska cestovního ruchu, v návaznosti na přilehlé návsi je navržena rovněž výměna stávajícího mobiliáře a návrh nového mobiliáře v předmětném území. V parku u kostela a kolem lipové aleje je v současné době umístěno 12 laviček v kombinaci betonu a dřeva, které jsou již ve špatném stavu, betonové části laviček jsou pokryty machem, výkvětem. Je navrženo celkem 13 nových laviček, které budou umístěny na stejných místech (jedna nová lavička přibyla v parku). Lavičky jsou navrženy stejného charakteru jako lavičky na nově vybudovaném návsi (zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřena krycím lakem, sedák i opěradlo tvoří lamely z masivního borového dřeva). Lavičky budou doplněny novými odpadkovými koši. Celkem jsou navrženy 4 nové odpadkové koše, z toho 2 koše na psí exkrementy. Součásti předmětného stavebního objektu je i výměna stávajících 4 sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel, které jsou umístěny podél lipové aleje. Opět za výměnou stojí snaha o sjednocení jednotlivých uličních zařízení v centru obce. Lavičky : - zinkovaná ocelová nosná konstrukce opatřena krycím lakem, sedák i opěradlo tvoří lamely z masivního borového dřeva Odpadkové koše: - nosná zinková ocelová kostra s opláštěním z drážkovaného plechu (nerez), půdorys tvaru sférického čtverce, se stříškou 6 /9

7

8 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA Seznam stavebních objektů a provozních souborů: SO 01 Parkoviště SO 02 Chodník pod jídelnou ZŠ SO 03 Chodník u farní budovy SO 01 Parkoviště Předmětem stavebního objektu je vybudovat malé vyhrazené parkoviště (4 stání) pro návštěvníky základní školy, zejména pro rodiče, který ráno přivádějí a po obědě si vyzvedávají své děti ze základní školy. Parkoviště je situováno u hlavního vstupu do základní školy, v místě stávající zatravněné plochy. Parkoviště je navrženo s kolmým řazením a bezprostředně navazuje na přilehlou místní komunikaci. Parkoviště je navrženo s povrchem z beton. dlažby tl.8cm, celková tl. konstrukce 42cm. Rozměry jednotlivých stání 5,00 x 2,50m, resp. 5,00 x 2,75m u krajního stání a 5,00 x 3,50m u vyhrazeného stání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (v souladu s vyhl.398/2009sb.). Od stávající místní je parkoviště odděleno sníženou beton. obrubou BO10/25 (+2cm), od zatravněné plochy je kvůli překonání výškového rozdílu odděleno opěrnou zídkou z monolit. betonu s kamenným obkladem. Výška zídky cca 0,20-0,50m. Odvedení dešťových vod příčným a podélným spádem do stávajících ul. vpustí. Jako povrch parkoviště je navržená dlažba typu Karo (tl.8cm), jedná se o elegantní sestavu kamenů 200x200 v šedé barvě. SO 02 Chodník pod jídelnou ZŠ Podél asfaltového hřiště v areálu ZŠ je v současné době veden chodník s povrchem z beton. dlažby šiř.1,50m, který je ve špatném technickém stavu. Chodník na svém konci navazuje betonovým schodištěm na zásobovací komunikaci u jídelny ZŠ. Je navržena rekonstrukce předmětného chodníku s tím, že chodník se posune k hraně zásobovací. Stávající schodiště bude odstraněno, část navrhovaného chodníku bude tvořit rampu, kterou se překoná výškový rozdíl mezi výškovou úrovní hřiště a úrovní zásobovací. Navrhovaný chodník je od zásobovací oddělen beton. obrubou BO10/25 osazenou +12cm nad niveletou. Chodník šíř. 1,50m je navržen s povrchem z beton. dlažby tl. 6cm, celk. tl. konstrukce chodníku 24cm. Na druhé straně je chodník ukončen opěrnou zídkou, která ho odděluje od přilehlého hřiště. Opěrná zídka je navržena z monolit. betonu s kamenným obkladem, výš. 0,20-1,20m nad přilehlým terénem v závislosti na podélném spádu chodníku. Na zídce bude osazeno ocelové zábradlí výš. 1,10m, svislé šprušle. Jako povrch chodníku je navržená dlažba typu Mozaik (tl.6cm), jedná se o elegantní sestavu kamenů 100x100 v bílé barvě. SO 02 Chodník u farní budovy Podél budovy farního úřadu a přilehlé hospodářské budovy je navržen nový chodník, který propojuje rekonstruovanou zpevněnou plochu veřejné prostranství před kostelem sv. Antonína s areálem základní školy. Chodník je navržen proměnlivé šířky 1,50-1,75m. Navržením chodníku dojde k zmenšení šířky samotné stávající k farní budově na 4,00 5,50m. Tato je s asfaltovým povrchem. Aby šířka průjezdního profilu zůstala zachována, chodník je navržen jako pojížděný s povrchem z beton. dlažby tl.8cm, celk. tl. konstrukce 42cm. Od přilehlé asfaltové je oddělen beton. obrubou BO10/25, sníženou +2cm nad niveletu. Na druhé straně je chodník ukončen zdi farní resp. hospodářské budovy. Tím, že chodník je navržen jako pojížděný, zůstane rovněž zachován stávající průjezdný 8 /9

9 REVITALACE CENTRA OBCE DOLNÍ BEČVA 2. ETAPA profil v rozmezí 5,50 7,00m. Dešťové vody budou odvedeny příčným a podélným spádem do nově navržených ul. vpustí, které jsou dešť. přípojkami pvc dn150(200) napojeny na stávající dešťovou kanalizaci v území. Pro pojížděný chodník je navržená dlažba typu Archia (tl.8cm). Jedná se o elegantní sestavy kamenů 280x210, 210x140, 140x140, 140x70 v kombinaci barev pískovcové a žluté. Dlažba stejného charakteru je použita i pro návrh rekonstrukce zpevněné plochy před kostelem sv. Antonína Paduánského. Základní údaje o kapacitě stavby Odstranění stáv. konstrukce v tl. cca 42cm (živičný kryt): 40,00 m 2 Odstranění stáv. konstrukce v tl. cca 25cm (dlažděný kryt): 45,00 m 2 Nové parkoviště - pojížděná beton. dlažba tl.8cm, tl. kce 42cm: 60,00 m 2 Nový chodník pochůzí beton. dlažba tl.6cm, tl. kce 24cm: 35,00 m 2 Nový pojížděný chodník pojížděná beton. dlažba tl.8cm, tl. kce 42cm: 40,00 m 2 Svahové úpravy, trávnik: 65,00 m2 Orientační cenové náklady: SO 01 Parkoviště SO 02 Chodník pod jídelnou ZŠ SO 03 Chodník u farní budovy CELKEM: ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH SOUHRN ORIENTAČNÍCH NÁKLADŮ: Úprava okolí kostela sv. Antonína Paduánského: ,- Kč bez DPH Revitalizace parku u pěší zóny : ,- Kč bez DPH Úpravy okolí základní školy : ,- Kč bez DPH CELKEM: ,- Kč bez DPH Únor 2015 vypracoval: ing. Bonczek Bronislav 9 /9

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST

KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST KROMĚŘÍŽ, LOKALITA B 12 ( ZA VÝHONÍ ) ÚZEMNÍ STUDIE TEXTOVÁ ČÁST Vypracoval : ZNOJMOPROJEKT Ing..arch. Radomír Kaman s.r.o. Kuchařovická 11 669 02 Znojmo Autor : Ing. Oto Liebiger Datum : říjen 2011 2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více