VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY"

Transkript

1 KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4

2 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých vzrostlých stromů v intravilánu města a podpoření jejich životnosti a dlouhodobé perspektivy pro obyvatele města. Oproti okolním městům se v intravilánu Velkého Meziříčí nachází mnoho letitých stromů. Ty jsou uspořádány ve velké většině v okolí silnic a cest, kde byly v minulosti hojně vysazovány. Jedná se především o lípy srdčité (Tilia cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum), duby letní (Quercus robur) a javory mléče (Acer platanoides). Nejvýznamnější stromořadí se nachází v okolí zámeckého parku a Hotelové školy Světlé, která byla založena roku Další významné skupiny vzrostlých stromů se nachází v prostoru hřbitova na Moráni a v okolí řeky Oslavy, konkrétně na ulici Vrchovecká. V těchto lokalitách tvoří stromy významnou dominantu ulic a veřejných prostranství a mají velký význam pro obyvatele města. Poloha jednotlivých lokalit je znázorněna na obrázku 2.0. Z hlediska provozní bezpečnosti stromů byly k těmto lokalitám do projektu také zařazeny prostranství základních a mateřských škol, v jejichž areálech se nachází vzrostlé stromy, které vyžadují ošetření. Vzhledem k umístění stromů v blízkosti budov a hracích prvků, je jejich ošetření nutné. V okolí mateřských a základních škol jsou dále navržena pěstební opatření u mladších výsadeb stromů tak, aby byla zajištěna a podpořena perspektivita těchto výsadeb a minimalizovány defekty koruny, které by do budoucna zhoršily zdravotní stav a provozní bezpečnost těchto stromů. Poslední skupinou řešených lokalit jsou veřejná prostranství, na kterých se nachází vzrostlé stromy vyžadující nutné ošetření. Jedná se o areály autobusového a vlakového nádraží a stromořadí na nábřeží řeky Oslavy před zdravotním střediskem (ul. Poříčí a Moráňská). Vzhledem k umístění řešených stromořadí a skupin stromů podél ulic a na veřejných prostranstvích, jsou tyto stromy pro město a životní prostředí jeho obyvatel velmi cenné. Cílem představitelů města je v co největší míře zachovat tato vzrostlá stromořadí a stromy v intravilánu města a zajistit jejich dlouhodobou vitalitu a tím perspektivu pro město. 5 Celkový zdravotní stav stromů je dobrý. Stromy nejeví napadení hnilobou nebo houbami. Velké procento jedinců ovšem trpí výraznými defekty koruny a proto vyžaduje nutné ošetření. Kvůli nevhodným redukčním zásahům jsou u některých jedinců patrné defekty tlakové vidlice neboli větve s vrůstající korunou. Koruny mnoha stromů jsou kvůli výrazným redukcím vyvětvené. Zbývající stromy, které nevykazují výrazné defekty, mají naopak přehoustlé koruny, které nebyly po dlouhou dobu nijak systematicky udržovány. Tyto stromy proto vyžadují nutné ošetření. Součástí pěstebních opatření jsou také mladší stromy, které se nachází na veřejných prostranstvích. U těchto jedinců je naprosto nutné odborné provedení výchovného řezu, tak aby byly minimalizovány možné problémy a defekty koruny do budoucna a tím byla zajištěna jejich vitalita a dlouhodobá perspektivita. a2 b3 a1 b2 b1 a4 Obrázek 2.0: Fotografie zachycující město Velké Meziříčí a lokality se vzrostlými stromořadími a stromy, jejichž ošetření je součástí projektu (a1 okolí zámeckého parku, 2 - Hotelová škola Světlá (ul. U Světlé), 3 Hřbitov na Moráni, 4 - ul.vrchovecká, b1 MŠ Mírová, b2 ZŠ Oslavická a Školní c1 autobusové a vlakové nádraží, 2 ul. Poříčí a Moráňská). (Fotografie: Geodis, 2009, editováno: Greenberg 2011) c2 a3 c1

3 2.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI Řešenou oblast tvoří několik lokalit v intravilánu města. Součástí analýzy řešené oblasti bylo provedení inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu vzrostlých stromů, které se na těchto plochách nachází. Veškeré plochy, které jsou předmětem řešení, jsou v majetku města. Přehled lokalit dle parcelních čísel je uveden v tabulce 2.1. Jednotlivé lokality lze rozdělit dle jejich charakteru zhruba do tří skupin. Jsou to lokality se vzrostlými letitými stromy a stromořadími v blízkosti ulic a cest, dále prostory mateřských a základních škol a veřejná prostranství v centru města a jeho okolí. Sem patří prostranství autobusového a vlakového nádraží a okolí zdravotního střediska. Pro jednoduchost bude tohle členění používáno v následujícím textu. Kompletní inventarizace dřevin je uvedena v textové části v příloze 2.A a v mapové části v příloze 2.B. Tento přehled se týká vzrostlých stromů, které jsou předmětem řešení. Tabulka 2.1: Přehled řešených lokalit dle parcelních čísel. Lokalita Parcelní čísla Okolí zámeckého parku Ulice Zámecká 2823, 2824/1 Ulice Ke Třem křížům 974, 976/1, 2829 Ulice K Rakůvkám 972/2, 977, 978/1, 979/2, 1044/4, 2824/1, 2824/2, 2828 Ulice U Světlé 2832/1 Hřbitov na Moráni 1383 Park na ulici Vrchovecká 1189 Mateřská škola Mírová 5597/156 Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/ /1, 5998/11 Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace 5924/3 Autobusové nádraží ulice K Novému nádraží 2437/1, 2437/3, 5552/1, 5710/1, 5710/2, 5710/3 Vlakové nádraží ulice K Novému nádraží 5711, 5712 Ulice Poříčí a Moráňská 2781/6,

4 2.2.1 Lokality se vzrostlými stromy a stromořadím První část řešené oblasti tvoří lokality se vzrostlými stromy a stromořadími. Tyto se nachází především v okolí zámeckého parku, Hotelové školy Světlé, která byla založena v roce 1902, dále pak hřbitova na Moráni, kde se nachází mnoho cenných náhrobků a v parčíku na ulici Vrchovecká. Poloha řešených lokalit je znázorněna na obrázku 2.1. Inventarizace stromořadí a stromů, jejichž obnova je součástí této studie, je obsažena v Tabulce 2.2 na konci této sekce. Zeleň v okolí zámeckého parku tvoří především stromořadí umístěná v okolí cest v této části města. Vymezení řešené oblasti v okolí zámeckého parku je znázorněno na obrázku 2.2. Vzrostlé stromy v této oblasti se nachází podél silnice, která lemuje hranici zámeckého parku, dále pak v okolí rybníku Jordánek a dětského hřiště, které je umístěno nad ním a v okolí sýpky na ulici Ke Třem křížům. Vzrostlé stromy a stromořadí, která se zde nachází, tvoří z velké části pozůstatky alejí. Ty zde byly v minulosti hojně vysazovány podél cest a jsou pro tuto část města charakteristické. Rozmístění stromů je znázorněno na Obrázku 2.3. Stávající stromy tvoří především duby letní (Quercus robur Fastigiata ), jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum), lípy srdčité (Tilia cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a javory mléče (Acer platanoides). Na ulici zámecká se v blízkosti parku nachází stromořadí 14 dubů letních (Quercus robur Fastigiata, inv.č. 2-11, 40, 41, 52 a 53, Obrázek 2.4), které je co do stáří a počtu stromů jedinečné. Tyto stromy jsou v relativně dobrém zdravotním stavu. Výjimkou jsou dva jedinci (Quercus robur Fastigiata, inv.č. 3 a 11) u kterých je nutné provést bezpečnostní řez. Souběžně s tímto stromořadím se na druhé straně ulice Zámecká nachází stromořadí jírovce maďala. Koruny některých jedinců prosychají a trpí defekty. Ošetření koruny je nutné u čtyř stromů (Aesculus hippocastanum, inv.č. 15, 16, 38 a 39). Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu je doporučena eliminace jednoho jedince (Aesculus hippocastanum, inv.č. 12). Na jižním okraji stromořadí se nachází solitér trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia, inv.č. 1), který je ve velmi špatném zdravotním stavu. Fotografie stromů navržených k eliminaci jsou na obrázku 2.5. Vzhledem k deformaci koruny a zdravotnímu stavu je také u tohoto jedince doporučena jeho eliminace. V blízkosti dětského hřiště se nachází mohutné stromy jírovce maďala (Aesculus hippocastanum, inv.č. 46 a 47), lípy srdčité (Tilia cordata, inv.č. 45) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior, inv.č. 51) (Obrázek 2.6). Jejich koruna je přehoustlá a u jírovce maďala (inv.č. 47) jsou patrné výrazné defekty koruny. Vzhledem k blízkosti dětského hřiště je nutné u těchto jedinců provést zdravotní a bezpečnostní řezy tak, aby bylo zoptimalizováno zatížení jednotlivých asymetrických větví a zajištěna bezpečnost těchto stromů. V blízkosti stromů se na ulici K Rakůvkám nachází vzrostlé javory mléče (Acer platanoides, inv.č. 43 a 44). Na konci ulice se dále nachází řada čtyř stromů tvořená javory mléči (Acer platanoides, inv.č. 70 a 73), lípou srdčitou (Tilia cordata, inv.č. 71) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus, inv.č. 72) (Obrázek 2.6). U těchto stromů je s Výjimkou javoru mléče (inv.č. 70) nutné provést ošetření koruny bezpečnostními řezy a použití redukce větví pro snížení celkového zatížení koruny stromů. U lípy srdčité je vzhledem k defektům koruny nutné použití zdravotního řezu a spolu s instalací dvouúrovňové vazby pro zajištění bezpečnosti stromu a podporu jeho zdravotního stavu a bezpečnosti do budoucna. Poslední skupin vzrostlých mohutných stromů v této lokalitě tvoří stromy na ulici Ke Třem křížům, kde se nachází javory mléče, jírovce maďaly a lípy. Ošetření koruny je nutné provést celkem u čtyř jedinců a to javoru mléče (Acer platanoides, inv.č. 64), jírovce maďala (Aesculus hippocastanum, inv.č. 65) a lípy srdčité a velkolisté (Tilia cordata a Tilia platyphyllos, inv.č. 67 a 68). U těchto stromů bylo provedeno nevhodné a celkem extenzivní vyvětvení na kmeni stromu. To způsobilo vytvoření vysoké koruny, která je přehoustlá a vykazuje mírné asymetrie. Proto je u těchto stromů doporučeno provést zdravotní řezy a redukci koruny. 7

5 A D B C C B A Obrázek 2.1: Lokality se vzrostlými, letitými stromy, které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí (A- okolí zámeckého parku, B ulice U Světlé, C hřbitov na Moráni, D ulice Vrchovecká, náměstí značeno šipkou). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) Obrázek 2.2: Lokality se vzrostlými, letitými stromy v okolí zámeckého parku (ve výřezu), které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí (Azámecký park, B rybník Jordánek, C-dětské hřiště). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 8

6 79 Obrázek 2.3: Schematické znázornění polohy stromů v okolí zámeckého parku, které jsou předmětem návrhu pěstebního opatření. 9

7 Obrázek 2.4: Stromořadí dubů letních (vpravo) na ulici Zámecká v blízkosti zámeckého parku. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 2.5: Trnovník akát (inv.č. 1, levý snímek) a jírovce maďal (inv.č. 12, snímky vpravo) na ulici Zámecká. (Fotografie: Greenberg, 2011) 10

8

9 72 73 Obrázek 2.6: Ukázky stromů v okolí zámeckého parku (inventarizační číslo je uvedeno pod fotografií). (Fotografie: Greenberg, 2011) 12

10 Druhým významným stromořadím, které se nachází v intravilánu města, je stromořadí u Hotelové školy Světlé na ulici U Světlé (Obrázek 2.7). Výřez řešené oblasti je ukázán na obrázku 2.8. Stromořadí tvoří celkem 40 lip srdčitých (Tilia cordata, inv. č a 40-62, Obrázek 2.9.), které jsou umístěny po obou stranách ulice. Většina z těchto stromů vykazuje v důsledku rozsáhlých a nevhodných řezů výrazné defekty a vyvětvení koruny. Příklady takovýchto deformací jsou ukázány na obrázku U lípy srdčité (Tilia cordata, inv. č. 44, Obrázek 2.10) byla větev v důsledku redukce napadena hnilobou. Koruna tohoto stromu vykazuje výrazný defekt tlakové vidlice neboli větve s vrůstající korunou. Z hlediska výrazně narušeného zdravotního stavu je u tohoto jedince doporučena eliminace. Výrazné narušení růstu je patrné také u stromu lípy srdčité s inventarizačním číslem 15 (Obrázek 2.10). Tento způsob deformace není možné napravit odbornými řezy a strom je do budoucna neperspektivní. Proto je u tohoto stromu také doporučena eliminace. Vzhledem k umístění stromořadí na frekventované ulici a jejich zdravotnímu stavu je nutné u většiny zbývajících jedinců provést odborné ošetření pro zajištění stability koruny a podpoření dlouhodobé perspektivy těchto stromů. A Obrázek 2.7: Pohled na stromořadí lip srdčitých na ulici U Světlé ze západní (vlevo) a z východní strany (vpravo). (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 2.8: Stromořadí lip srdčitých u Hotelové školy Světlé (A) na ulici U Světlé (ve výřezu), které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí. (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 13

11 A A Obrázek 2.9: Schematické znázornění polohy stromů u Hotelové školy Světlé (A) na ulici U Světlé, které jsou předmětem návrhu pěstebního opatření. 14

12 Obrázek 2.10: Ukázky stromů lip srdčitých, které tvoří stromořadí u Hotelové školy Světlé na ulici U Světlé (nahoře) a dvou stromů lípy srdčité z tohoto stromořadí, které jsou vzhledem k výraznému narušení koruny určeny k eliminaci (Tilia cordata, inv.č. 15 a 44, dole). (Fotografie: Greenberg, 2011) 15

13 Další výrazná skupina vzrostlých stromů ve středu města se nachází v prostoru hřbitova na Moráni (Obrázek 2.11). Tento hřbitov již neslouží svému účelu a je spíše využíván obyvateli města, kteří tudy příležitostně prochází z centra k obytným domům nad hřbitovem. Proto představitelé města zvažují tento prostor do budoucna využít jako odpočinkovou zónu pro místní obyvatele. V prostoru hřbitova se nachází mnoho vzrostlých stromů, které svojí velikostí mají velký význam pro obyvatele obytných domů, které se nachází v jeho okolí. Rozmístění stromů je znázorněno na obrázku Podél jižního a západního okraje se nachází souvislá řada dubů letních Fastigiata (Quercus robur Fastigiata, inv.č. 1-24, Obrázek 2.13). Jedná se ve velké většině o vzrostlé zdravé stromy, z nichž pouze u dvou stromů (Quercus robur Fastigiata, inv.č. 6 a 17) je navrženo ošetření bezpečnostním řezem. Výsadba dubů letních podobného charakteru a stáří se nachází také u zámeckého parku. Co do počtu jedinců je možné označit tato početná seskupení dubů letních v intravilánu města za velmi ojedinělá a výjimečná. Ve středové linii hřbitova byla v nedávné době vysazena nově řada dubů letních. Některé z těchto stromů uhynuli a je nutné je odstranit (Quercus robur Fastigiata, inv.č. 39, 46, 66, 75 a 80-82, Obrázek 2.14). V rámci těchto výsadeb byly duby dosazeny také do řady vzrostlých dubů u obvodové zdi. Tyto stromy byly ovšem vysazeny v nedostatečné vzdálenosti a většina se jich neuchytila, proto budou muset být odstraněny. Jedná se o stromy s inventarizačními čísly 1, 12, 16, 18, 19, 23 a 24 (Obrázek 2.14). U některých z nově vysazených stromů zůstaly úvazky a kůly, které je vzhledem k velikosti a stáří stromů nutné odstranit (Obrázek 2.15). Zdravotní stav těchto stromů je relativně dobrý. V severní části hřbitova se dále nachází tři kaštanovníky seté (Castanea sativa, inv.č. 25, 27 a 28, Obrázek 2.16). Jedná se o ojedinělé stromy tohoto druhu v intravilánu města, jejichž zdravotní stav je celkem dobrý. Pro zachování jejich dlouhodobé perspektivy a podpoření zdravého růstu je u těchto jedinců navrženo ošetření bezpečnostními řezy. Na východním okraji hřbitova se nachází nesouvislá řada dubů letních Fastigiata (Quercus robur Fastigiata, inv.č. 56, 59 a 61), u kterých je vzhledem ke stavu koruny navrženo ošetření bezpečnostními řezy. Mezi těmito stromy se nachází mladé stromy lip srdčitých (Tilia cordata, inv.č. 55, 58 a 60). Vzhledem ke stáří těchto jedinců je navrženo odborné ošetření jejich koruny výchovnými řezy tak, aby byly minimalizovány defekty jejich koruny do budoucna a aby byl podpořen správný růst těchto stromů. U stromů lip srdčitých jsou ponechány úvazky s kůly, které budou muset být odstraněny (Obrázek 2.15). V blízkosti středové linie hřbitova se dále nachází dvě lípy (inv.č. 45 a 73 a jasan ztepilý (inv.č. 62). Jedná se o stromy, u kterých je vzhledem ke vzrostlé koruně doporučeno ošetření zdravotním a v případě jasanu bezpečnostním řezem. Vzhledem k záměrům města do budoucna vybudovat zde odpočinkovou zónu pro obyvatele města, není součástí návrhu náhradní výsadba. Stávající pěstební opatření se soustředí na ošetření vzrostlých stromů v prostoru hřbitov, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá perspektiva a vitalita a aby zde v případě obnovy prostoru hřbitova byly zachovány. 16

14 Oslava ul. Novosady Obrázek 2.11 Prostor hřbitova na Moráni (ve výřezu) se vzrostlými stromy, které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí. (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 17

15 Obrázek 2.12: Schematické znázornění polohy stromů v prostoru hřbitova na Moráni, které jsou předmětem návrhu pěstebního opatření. 18

16 Obrázek 2.13: Duby letní Fastigiata v blízkosti zdi na jižním (vlevo) a západním (vpravo) okraji hřbitova. (Fotografie: Greenberg, 2011) 19

17 Obrázek 2.14: Příklady suchých dubů letních Fastigiata, které byly v nedávné době vysazeny podél cesty ve středové linii hřbitova (inv. číslo je uvedeno na fotografii). (Fotografie: Greenberg, 2011) 20

18 Obrázek 2.15: Dub letní (inv.č. 57, kůl značen šipkou) a lípa srdčitá (inv.č. 55) u kaple ve východní části hřbitova. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 2.16: Kaštanovníky seté v severní části hřbitova na Moráni. (Fotografie: Greenberg, 2011) 21

19 Poslední lokalitou, ve které je nutné provést ošetření vzrostlých stromů, je park na ulici Vrchovecká (Obrázek 2.17). Tento park se nachází v blízkosti silnice č. 360 vedoucí z Velkého Meziříčí směrem na Křižanov. Park tvoří zelenou plochu mezi hlavní silnicí na ulici Vrchovecká a řekou Oslavou. Na severním okraji parku se nachází autobusová zastávka. Na straně řeky Oslavy se nachází celkem 7 vzrostlých listnatých stromů. Jsou to jasany ztepilé (Fraxinus excelsior, inv.č. 12, 14, 15, 17, 19 a 20) a lípu velkolistou (Tilia platyphyllos, inv.č. 13), která roste v řadě mezi jasany na jižní straně parku. Rozmístění stromů je znázorněno na Obrázku Řada stromů na straně řeky Oslavy tvoří významnou bariéru mezi rušnou hlavní silnicí a řadou rodinných domů, které jsou na protější straně řeky. Zdravotní stav těchto jedinců je relativně dobrý, přestože u nich nebyla dlouhodobě prováděna běžná údržba. To způsobilo vytvoření vysoké koruny, která je u všech jedinců přehoustlá. Vzhledem ke stavu koruny je u těchto stromů navrženo ošetření odbornými řezy pro zajištění co nejdelší vitality a růstu na břehu řeky Oslavy. V blízkosti jasanů ztepilých s inventarizačními čísly 15 a 19 se nachází dva smrky ztepilé (Picea abies, inv.č. 18 a 21, Obrázek 2.19). Jedná se o vzrostlé stromy, které ovšem byly vysazeny naprosto nevhodně v nedostatečné vzdálenosti od listnatých stromů. V současné době tyto stromy již vrůstají do koruny jasanů. Proto je u těchto jedinců doporučena eliminace tak, aby se zabránilo vrůstaní do koruny jasanů, které by do budoucna způsobovalo deformace a asymetrie v jejich korunách. U silnice na východním okraji parku se nachází lípa velkolistá (Tilia platyphyllos, č. 16, Obrázek 2.20). U tohoto stromu byly opakovaně provedeny rozsáhlé redukční řezy kombinované s nepravidelně prováděnými ořezy koruny tzv. na hlavu, které ji naprosto zdeformovaly. V důsledku těchto redukcí koruna stromu výrazně prosychá a je náchylná k napadení hnilobou a houbami. Vzhledem ke zdravotnímu stavu je u tohoto jedince doporučena eliminace. Oslava ul. Vrchovecká Obrázek 2.17: Prostor parku na ulici Vrchovecká (ve výřezu) se vzrostlými stromy, které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí. (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 22

20 Obrázek 2.18: Schematické znázornění polohy stromů v parku na ul. Vrchovecká, které jsou předmětem 23 návrhu pěstebního opatření.

21 Obrázek 2.19: Smrky ztepilé (inv.č. 18 a 21) v blízkosti jasanů ztepilých v parku na ulici Vrchovecká. (Fotografie: Greenberg, 2011) 24

22 Obrázek 2.20: Lípa velkolistá (inv.č. 16) v blízkosti hlavní silnice v parku na ulici Vrchovecká. (Fotografie: Greenberg, 2011) 25

23 Tabulka 2.2: Seznam stávající zeleně. Okolí zámeckého parku Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) 26 Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Robinia pseudoacacia Trnovník akát 252;171 80; Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Thuja Zerav Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Pinus sylvestris Borovice lesní 58;51 18; Larix decidua Modřín opadavý Larix decidua Modřín opadavý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní

24 33 Robinia pseudoacacia Trnovník akát Tilia cordata Lípa srdčitá A 35 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá B 36 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá C 37 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer platanoides Javor mléč Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Aesculus hippocastanum Jírovec maďal Robinia pseudoacacia Trnovník akát Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Acer platanoides Javor mléč Tilia cordata Lípa srdčitá Acer pseudoplatanus Javor klen Acer platanoides Javor mléč Fagus sylvatica Buk lesní Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Ulice U Světlé Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá

25 5 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá

26 Hřbitov na Moráni Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Castanea sativa Kaštanovník setý Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Castanea sativa Kaštanovník setý Castanea sativa Kaštanovník setý Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Euonymus europaeus Brslen evropský Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata'

27 33 Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Pinus nigra Borovice černý Euonymus europaeus Brslen evropský Tilia cordata Lípa srdčitá Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Tilia cordata Lípa srdčitá Thuja occidentalis Zerav Thuja occidentalis Zerav Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia cordata Lípa srdčitá Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Tilia cordata Lípa srdčitá Quercus robur Dub letní Tilia cordata Lípa srdčitá Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Thuja orientalis Zerav 96; 77 30,5; 24, Thuja occidentalis Zerav Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata'

28 69 Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Quercus robur 'Fastigiata' Dub letní 'Fastigiata' Park na ulici Vrchovecká Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Picea abies Smrk ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Picea abies Smrk ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Picea abies Smrk ztepilý

29 2.2.2 Lokality mateřských a základních škol Druhou část řešené oblasti tvoří zelené plochy v okolí mateřských a základních škol, na kterých se nachází stromy, které pro zajištění provozní bezpečnosti vyžadující nutné ošetření. To se týká celkem tří škol a to Mateřské školy Mírové (dále jen MŠ Mírová), Základní školy Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 (dále jen ZŠ Oslavická) a Základní školy Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvkové organizace (dále jen ZŠ Školní). Tyto lokality byly vybrány na základě zhodnocení stavu zeleně v okolí základních a mateřských škol ve Velkém Meziříčí. Jedná se o lokality, na kterých se nachází vzrostlé stromy, které vyžadují nutné ošetření nebo případně stromy mladé, u kterých je doporučeno provedení výchovných řezů pro minimalizování výskytu defektů v korunách těchto stromů do budoucna. Inventarizace stromů v jednotlivých lokalitách je obsažena v Tabulce 2.3 na konci této sekce. Poloha lokalit v intravilánu města je znázorněna na obrázku Mateřská škola Mírová se nachází na rohu ulic Mírová a Pionýrská (Obrázek 2.22). Tvoří ji uzavřený areál, na kterém se v okolí budovy školky nachází několik vzrostlých stromů. Umístění stromů je znázorněno na obrázku Celkový prostor areálu MŠ je upravený a nevyžaduje nové výsadby. Na plochách, které jsou zatravněné, se nachází hrací prvky a lavičky obklopené skupinami jehličnatých a listnatých stromů (Obrázek 2.24). Nejvýznamnějším stromem v areálu školky je letitá lípa srdčitá (Tilia cordata, inv.č. 1, Obrázek 2.25), která se nachází v blízkosti oplocení na jižní straně areálu. Jedná se o mohutný strom s pěti hlavními kmeny, které vyrůstají u báze stromu. Pod stromem jsou umístěny balvany, u kterých si děti často hrají. V blízkosti stromu stojí hrací prvky. Celkový zdravotní stav stromu je dobrý.jeho koruna je však mírně přehoustlá, což zvyšuje zatížení větví a destabilizaci koruny. Proto je u tohoto stromu navrženo ošeření zdravotním řezem s celkovou redukcí koruny pro zajištění provozní bezpečnosti stromu. V blízkosti budovy MŠ se nachází čtyři smrky pichlavé (Picea pungens, inv.č. 5-8). Jedná se o středně velké stromy, které vzhledem k zdravotnímu stavu a stáří nevyžadují nutná pěstební opatření. Ve střední části zatravněné plochy se v blízkosti zadního vchodu nachází tři mladé stromy jeřábů ptačích (Sorbus aucuparia, inv.č. 2-4, Obrázek 2.26). Pro zajištění dobrého růstu a zdravotního stavu je u těchto jedinců doporučeno ošetření koruny výchovnými řezy. 32

30 ul. Mírová ul. Pionýrská A C B Obrázek 2.21: Areály mateřských a základních škol, které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí (A - MŠ Mírová, B prostor před ZŠ Oslavická, C-prostor před ZŠ Školní, náměstí značeno šipkou). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) Obrázek 2.22: Areál mateřské školy Mírová (ve výřezu). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 33

31 Obrázek 2.23: Schematické znázornění zeleně v areálu MŠ Mírové, která je předmětem návrhu pěstebního opatření. 34

32 Obrázek 2.24: Panoramatický snímek areálu MŠ Mírové. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 2.25: Lípy srdčitá (inv. č. 1) na jižním okraji areálu MŠ Mírové. (Fotografie: Greenberg, 2011) 35 Obrázek 2.26: Ukázky jeřábů ptačích ve střední části areálu MŠ Mírové. (Fotografie: Greenberg, 2011)

33 Druhou řešenou lokalitou je prostor před Základní školou Oslavická (Obrázek 2.27). Zde byly v nedávné době provedeny nové výsadby, které město udržuje. Z dřívější výsadby zde zbyl strom lípy velkolisté (Tilia platyphyllos, inv.č. 1, Obrázek 2.28 a 2.29). Ten se nachází ve středu ostrůvku, kolem kterého probíhá točna určená pro autobusy a auta přijíždějící ke škole. Jedná se o vhodně umístěný solitérní strom, který může být do budoucna výraznou dominantou před budovou školy. Jeho zdravotní stav je dobrý. Pro podpoření správného růstu stromu je tento strom v návrhu ošetřen výchovným řezem. Třetí lokalitou, kterou se tato část projektu zabývá, je areál před Základní školou Školní (Obrázek 2.30). Pozice stromů, které jsou předmětem pěstebních opatření, je znázorněna na obrázku Severním okrajem řešené lokality prochází chodník, který vede k hlavnímu vchodu školy. Ve střední části na něj navazuje chodník směřující k obytným domům východně od školy. Na vnitřní straně chodníků je vysazeno stromořadí 12 jeřábů ptačích (Sorbus aucuparia, inv.č. 9-20, Obrázek 2.32). Nad touto výsadbou je směrem ke škole vysazena podél chodníku řada 7 javorů mléče (Acer platanoides, inv.č. 2-8, Obrázek 2.32). V obou případech se jedná o mladé stromy, které vyžadují ošetření výchovnými řezy. A Obrázek 2.27: Řešená oblast (ve výřezu) před budovou Základní školy Oslavická (A). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 36

34 Obrázek 2.28: Schematické znázornění zeleně před Základní školou Oslavická, která je předmětem návrhu pěstebního opatření. Obrázek 2.29: Lípa velkolistá (inv. č. 1) na ostrůvku před Základní školou Oslavická. (Fotografie: Greenberg, 2011) 37

35 A Obrázek 2.30: Řešená oblast (ve výřezu) před Základní školou Školní (A, příchozí komunikace značena šipkou). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) A Obrázek 2.31: Schematické znázornění zeleně před Základní školou Školní (A), která je předmětem návrhu pěstebního opatření. 38

36 39 Obrázek 2.32: Javory mléče (nahoře) a jeřáby ptačí (dole) lemující příchozí komunikaci k budově Základní školy Školní (vpravo dole). (Fotografie: Greenberg, 2011)

37 Tabulka 2.3: Seznam stávající zeleně. Mateřská škola Mírová Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Tilia cordata Lípa srdčitá 70/120/93/89/114 22/38/30/28/ Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Picea pungens Smrk pichlavý Ovocný strom Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Picea glauca Smrk sivý Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 15/8/11/8 5/3/4/ Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 15/13 5/ Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 11/13 4/ Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 10/8 3/ Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí

38 16 Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 12/9/7 4/3/ Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí

39 2.2.3 Veřejná prostranství Poslední část projektu, která se zabývá ošetřením stávajících stromů v intravilánu města, tvoří veřejná prostranství a plochy se středně velkými nebo relativně mladými stromy, u kterých je nutné provést ošetření koruny. Jedná se o plochy u autobusového a vlakového nádraží na ulici K Novému nádraží a plochy na nábřeží řeky Oslavy na ulicích Poříčí a Moráňská. Plochy v okolí autobusového nádraží tvoří zatravněné pásy lemující jednotlivé zastávky autobusy a příjezdovou komunikaci (Obrázek 2.33). Znázornění zeleně v řešené oblasti je na obrázku Na plochách podél zastávek se nachází řadové výsadby javorů klenu, několika ovocných stromů a dubů letních (Obrázek 2.35 a 2.36). V severní části autobusového nádraží se nachází skupina javorů mléče a okrasných jabloní (Obrázek 2.37). Celkový stav stromů v řešené oblasti je dobrý. Výjimkou je skupina 4 dubů letních (Quercus robur, inv.č , Obrázek 2.38) na východním okraji autobusového nádraží. Tato výsadba se neujala a uschlé stromy je proto nutné odstranit. Nedaleko se nachází javor klen, který je také navržen k odstranění. Tento strom byl vysazen společně s okolními javory. Jeho koruna je ovšem výrazně deformovaná a koliduje se sousedícím stromem. Na západním okraji autobusového nádraží se nachází dvě vrby křehké a strom náletu (inv.č. 23, 27 a 14), které je vzhledem k deformacím a prosychání doporučeno odstranit. Pro údržbu zdravotního stavu a růstu koruny je u zbývajících stromů navrženo ošetření výchovnými řezy. A ul. K Novému nádraží B Obrázek 2.33: Areál autobusového nádraží se vzrostlými stromy (ve výřezu), které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí (A budova Penny marketu, B točna autobusového nádraží). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 42

40 Obrázek 2.34: Schematické znázornění stromů v okolí autobusového nádraží, které jsou předmětem návrhu pěstebního opatření. 43

41 Obrázek 2.35: Pohled na stromy na západním okraji autobusového nádraží určených k ošetření řezy. (Fotografie: Greenberg, 2011) Obrázek 2.36: Pohled na stromy na východním okraji autobusového nádraží určených k ošetření řezy. (Fotografie: Greenberg, 2011) 44

42 Obrázek 2.37: Javory mléče (inv.č. 1 a 4) a okrasné jabloně (inv.č. 2 a 3, v pozadí) na ostrůvku v severní části autobusového nádraží určené k ošetření řezy. (Fotografie: Greenberg, 2011) 45

43 Obrázek 2.38: Stromy Salix fragilis inv.č. 23 a 27, Acer pseudoplatanus inv.č. 33, Prunus sp. inv.č. 14 (nahoře) a Quercus robur inv.č (dole) v prostoru autobusového nádraží určené k eliminaci. (Fotografie: Greenberg, 2011) 46

44 Vlakové nádraží se nachází na konci ulice K Novému nádraží (Obrázek 2.39). Prostor před vestibulem a plochy lemující příjezdovou komunikaci k nádraží jsou hustě osázeny (Obrázek 2.40). Před vestibulem se nachází park s hustou skupinou dřevin (Obrázek 2.41). Tu tvoří relativně velké množství perspektivních dřevin. Na okraji plochy rostou břízy bělokoré (Betula pendula, inv.č. 30, 32, 34, 40, 46 a 49). Ve středu parku se nachází krásně rostlá lípa srdčitá (Tilia cordata, inv.č. 38, Obrázek 2.42). Druhý strom lípy srdčité roste na severní straně parku (Tilia cordata, inv.č. 47). Ve střední části plochy roste krásné stromy douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii, inv.č. 31, 35, 37, a 48). Listnaté stromy a douglasky jsou v dobrém zdravotním stavu a proto jsou v návrhu zachovány. U listnatých stromů je navrženo ošetření řezy prováděnými lezeckou technikou. Pouze u břízy bělokoré (inv.č. 34) je navržena eliminace, z důvodů nedostatečné vzdálenosti od okolních stromů. U douglasky tisolisté (inv.č. 44) je navrženo vzhledem ke stavu koruny ošetření bezpečnostním řezem. Před vestibulem se na okraji plochy nachází skupiny smrků pichlavých (Picea pungens, inv.č. 36, 39 a 50) a borovic lesních (Pinus sylvestris, inv.č. 51 a 52). Stromy s inventarizačním číslem rostou v nedostatečné vzdálenosti od okolních perspektivních jedinců. Proto je u nich navržena eliminace. Po obvodu příjezdové komunikace k nádraží se nachází dvě stromořadí topolů černých (Obrázek 2.43). U některých jedinců jsou v korunách patrné výrazné defekty růstu včetně defektů tlakového vidlení, které snižují provozní bezpečnost stromu (Obrázek 2.44). Tyto stromy jsou proto určeny k eliminaci. Zbývající stromy tvoří stěnu, která vhodně chrání prostor nádraží od silných poryvů větrů. Vzhledem k vysokému počtu stromů a jejich funkci je stromořadí topolů v okolí nádraží zachováno. Pro zajištění provozní bezpečnosti je u stromů navrženo ošetření řezy. ul. K Novému nádraží A Obrázek 2.39: Řešená oblast vlakového nádraží se vzrostlými stromy (ve výřezu), které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí (A-hlavní budova vlakového nádraží). (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 47

45 Obrázek 2.40: Schematické znázornění stromů v okolí vlakového nádraží, které jsou předmětem návrhu pěstebního opatření. 48

46 Obrázek 2.41: Panoramatický pohled na park před hlavní budovou vlakového nádraží (vpravo). (Fotografie: Greenberg, 2011) 49

47 31 30 Obrázek 2.42: Pohled na park (vlevo) a strom č. 38 (uprostřed) a 47 (vpravo) u vlakového nádraží. (Fotografie: Greenberg, 2011) 50

48 Obrázek 2.43: Pohled na řadu topolů severní straně parku (vlevo) a na východní straně parku (vpravo) u vlakového nádraží. (Fotografie: Greenberg, 2011) 51

49

50 34 zleva 52, 51, 50 Obrázek 2.44: Fotografie stromů, které se nachází na plochách u vlakového nádraží, určených k eliminaci (inventarizační číslo stromu je uvedeno pod fotografií). (Fotografie: Greenberg, 2011) 53

51 Ulice Poříčí a Moráňská Poslední část projektu, ve které je řešeno ošetřením stromů, tvoří stromořadí na ulici Poříčí a vzrostlé stromy na ulici Moráňská (Obrázek 2.45). Na ulici Poříčí se nachází budova zdravotního střediska a Základní umělecké školy. Stromořadí lemuje ulici Poříčí v celé délce. Tvoří jej celkem 39 stromů javoru mléče, které rostou na nábřeží řeky Oslavy (Obrázek 2.46). Stromořadí tvoří dominantu nábřeží řeky Oslavy v této části města (Obrázek 2.47). Jednotlivé stromy byly v minulých letech ovšem velmi radikálně řezány na tzv. na hlavu, což mělo negativní dopad na jejich zdravotní stav. Z hlediska nevhodného uložení sítí, které se nachází v těsné blízkosti stromořadí, je jeho obnova za stávajícího stavu nemožná. Proto je nutné provést u jednotlivých stromů odborné ošetření řezy tak, aby byla maximálně podpořena jejich vitalita a aby mohlo být stromořadí zachováno na ulici Poříčí co nejdéle. Na jižním konci ulice se nachází jasany ztepilé (Fraxinus excelsior, inv.č. 3-5). Stromy jsou v dobrém stavu a nevyžadují žádná opatření. Ulice Moráňská navazuje na ulici Poříčí za mostem na jižní straně řešené oblasti. Zde se v blízkosti parkoviště na straně řeky Oslavy nachází dva vzrostlé stromy lípy srdčité (Tilia cordata, inv.č. 1 a 2, Obrázek 2.48 a 2.49). Jejich koruny jsou přehoustlé a vyžadují ošetření řezy. Vzhledem k parkovišti, které se nachází pod nimi, jsou stromy navrženy k ošetření zdravotním řezem, který řeší provozní bezpečnost a také stabilitu a stav koruny stromu do budoucna. U lípy s číslem 2 je viditelná asymetrie boční větve, která směřuje nad řeku. Vzhledem k umístění větve nad řekou není nutná instalace vazby. Ošetření stromu řezem sníží zatížení koruny a zajistí tak její stabilitu. Náměstí Novosady Oslava A B Obrázek 2.45: Výřez řešené oblasti na ulici Poříčí (A) a Moráňská (B), které jsou předmětem regenerace zeleně ve městě Velkém Meziříčí. (Fotografie: Geodis, 2011, editováno: Greenberg 2011) 54

52 Obrázek 2.46: Schematické znázornění stromů na ulici Poříčí a Moráňská, které jsou předmětem návrhu pěstebního opatření. 55

53 Obrázek 2.47: Pohled na řadu javorů mléče Globosum na nábřeží řeky oslavy na ulici Poříčí (vlevo) a ukázky dvou stromů javorů mléče (vpravo). (Fotografie: Greenberg, 2011) 56

54 Obrázek 2.48: Pohled na ulici Moráňská. (Fotografie: Greenberg, 2011) 57

55 Obrázek 2.49: Lípy srdčité inv.č. 1 (vlevo) a inv.č. 2 (vpravo) na ulici Moráňská. (Fotografie: Greenberg, 2011) 58

56 Tabulka 2.4: Seznam stávající zeleně. Autobusové nádraží ulice K Novému nádraží Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* (cm) Průměr kmene (cm) Inv. číslo** 1 Acer platanoides Javor mléč Malus sp. Jabloň (okr.) Malus sp. Jabloň (okr.) Acer platanoides Javor mléč Pinus Borovice Pinus Borovice Pinus Borovice Pinus Borovice Pinus Borovice Pinus Borovice Prunus sp. ov. strom 8/12/11 3/4/ Prunus sp. ov. strom 13/13 4/ Prunus sp. ov. strom Prunus sp. ov. strom Prunus sp. ov. strom 10/8 3/ Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Salix fragilis Vrba křehká Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Salix fragilis Vrba křehká 35/19/19/28/22/33 11/6/6/9/7/ Acer platanoides Javor mléč Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen 33/19 11/

57 33 Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Quercus robur Dub letní Quercus robur Dub letní Quercus robur Dub letní Quercus robur Dub letní Acer pseudoplatanus Javor klen Acer pseudoplatanus Javor klen Salix caprea Vrba jíva Ulmus glabra Jilm drsný Vlakové nádraží ulice K Novému nádraží Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* Průměr kmene (cm) 60 Inv. číslo** (cm) 1 Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Betula pendula Bříza bělokorá Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Salix Vrba Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý 106/140 34/45 20

58 21 Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý 124/160 39/ Populus nigra Topol černý Populus nigra Topol černý 165/195 53/62 24A 25 Populus nigra Topol černý 170/183 54/ Populus tremula Topol osika Betula pendula Bříza bělokorá 63/60/41 20/19/ Betula pendula Bříza bělokorá Rhus typhina Škumpa orobincová Betula pendula Bříza bělokorá Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Betula pendula Bříza bělokorá 119/128 38/ Betula pendula Bříza bělokorá 105/107 33/ Betula pendula Bříza bělokorá 81/89 26/ Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Picea pungens Smrk pichlavý Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Tilia cordata Lípa srdčitá Picea pungens Smrk pichlavý Betula pendula Bříza bělokorá 127/129 40/ Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Betula pendula Bříza bělokorá Tilia platyphyllos Lípa velkolistá Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá Betula pendula Bříza bělokorá Picea pungens Smrk pichlavý Pinus sylvestris Borovice lesní Pinus sylvestris Borovice lesní

59 Ulice Poříčí a Moráňská Poř. číslo Latinský název Český název Obvod kmene* Průměr kmene (cm) 62 Inv. číslo** (cm) 1 Tilia cordata Lípa srdčitá Tilia cordata Lípa srdčitá Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč Acer platanoides Javor mléč

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ KOCHÁNOV 23 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 23 KOCHÁNOV... 23 3.1 ÚVOD... 25 3.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 26 3.3 NÁVRH... 28 3.3.1 Návrh obnovy zeleně... 28 24

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ FRANKŮV ZHOŘEC 48 OBSAH: NÁVRH OBNOVY ZELENĚ V LOKALITĚ... 48 5.1 ÚVOD.... 51 5.2 ANALÝZA ŘEŠENÉ OBLASTI... 52 5.3 NÁVRH... 54 5.3.1 Návrh obnovy zeleně... 54 50 5.1 ÚVOD.

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum:

Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Název: Investor: Popis: Zpracovatel: Datum: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření Florstyl s.r.o. květen 2011

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady

Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Bakov nad Jizerou - obnova zeleně v parku Komenského sady Současný stav : V současné době je zeleň v parku málo zastoupena, plocha parku je víceméně v pořádku, ale vzrostlé zeleně je zde velký nedostatek.

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre javor babyka v=10-15 m, L barví žlutě 275-300 dtbal Sol 670 Kč 80-100 dtbal 183 Kč

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Seznam dřevin a jejich označení v systému IDD

Seznam dřevin a jejich označení v systému IDD Seznam dřevin a jejich označení v systému IDD Skupina Sdružená zkratka Jehličnaté dřeviny Listnaté dřeviny BO Zkratka podle EU zkratka podle zákona 138/2010 zákona 138/2010 Český název Vědecký název BO

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY

PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY PARK VRSKMAŇ DOPORUČENÉ PĚSTEBNÍ ZÁSAHY: 1. ETAPA STROMY Na základě prohlídky ze dne 19. 10. 2017 doporučujeme níže popsané pěstební zásahy u stromů rostoucích v parku v obci Vrskmaň. Opatření by měla

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích

Město Blšany Náměstí Blšany IČ: Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Město Blšany Náměstí 29 439 88 Blšany IČ: 00264784 Návrh na revitalizaci (ošetření) stromů rostoucích v katastru města Blšany a přilehlých obcích Návrh na ošetření stromů v katastru města Blšany a čtyřech

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA KAPITOLA 3. REGENERACE ZELENĚ V ULICÍCH VE STŘEDU MĚSTA 131 3.1 ÚVOD Tato část projektu zahrnuje celkem pět lokalit, které se nachází ve středu města. Jedná se o veřejné plochy v okolí bytových domů a

Více

ÚMČ P /2019/OST/Jso-PDo 37935/2018/OST/JSo-PDo Ing. Jiří Sobota ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚMČ P /2019/OST/Jso-PDo 37935/2018/OST/JSo-PDo Ing. Jiří Sobota ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: Čj.: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: ÚMČ P15 19885/2019/OST/Jso-PDo 37935/2018/OST/JSo-PDo

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP

A b 2 Lípa= S-RZ Klen= S-KPP Tabulka - inventarizace posuzovaných stromů Poř. -1. Acer platanoides 123 A 1-2 3-4 1 1 b 0 S-RZ 3 První strom hned u mostu, jen zdravotní řez+ vyřezání podrostu kolem kmene 0. Ulmus glabra 169 B 5 5 5

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje

Přehled všech projektů najdete na: Revitalizace Jiráskovy aleje Pořadové číslo projektu: 11 Název projektu: Revitalizace Jiráskovy aleje Popis projektu: Návrhem je řešena komplexní revitalizace Jiráskovy aleje. Pro zlepšení kondice stromů je navrhován dendrologický

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota NUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZK V KRLOVÝCH VRECH Smetanovy sady 1 1 javor mléč cer platanoides 1 10 68 4 3 RU1 1 3 lípa srdčitá Tilia cordata 1 7 32 4 4 RU1 1 4 lípa srdčitá Tilia cordata 1 5 30 4 4 1 5 lípa

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa IČ:260428 oddělení technické správy majetku nám. T.G. Masaryka 1 470 36 Česká Lípa Váš

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: DATUM POČET STRAN. 5 Blatenská 189, Březnice PARÉ: IČ OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD 2013 DPS + DZS 1. REVITALIZACE ZELENĚ NÁVSI OBCE MALÝ ÚJEZD 1.3 Inventarizace,

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně

Zdravotní. Šířka koruny (m) Fyziologické stáří. Naléhavost Taxon. Vitalita. stav * a 1 S-RB 1 suché větve v koruně Číslo stromu Průměr kmene (cm) Obvod kmene (cm) Výška stromu (m) Spodní okraj koruny (m) Šířka koruny (m) Fyziologické stáří Vitalita Zdravotní stav Perspektiva Stabilita Technologie ošetření Naléhavost

Více

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019

ZMĚNOVÝ LIST za období po realizaci dodatek ke změnovým listům za roky 2016 a 2017 opatření pro rok 2019 RK-16-2019-75, př. 38 počet stran: 23 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava ZMĚNOVÝ LIST za

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal 1 658 Kč Acer

Více

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah

plánovaný průměr šířka koruny/ kmene/cm zásah výška / průěr kene/c stáří 4. Acer capestre 6 4 15 X 2 3 3 3 2 Mladý stro, ale výrazně deforovaný nedostatke prostoru, v koruně patrné časté ořezávání, roste nakloněně sěre ke kounikaci (uhýbá sousedníu

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /14

ZNALECKÝ POSUDEK č /14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 197-2 037/14 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v zámecké aleji v Pardubicích. Objednatel posudku : Statutární město Pardubice

Více

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

Veřejná zeleň malých měst. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice

Veřejná zeleň malých měst. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice Veřejná zeleň malých měst Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice Zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla, která

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě.

Projekt péče o stromy. Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. Projekt péče o stromy Revitalizace zámeckého kopce, inventarizace a dendrologické posouzení zeleně v Náchodě. 2014 SAFE TREES, s.r.o. Na Štěpnici 945 665 01 ROSICE e-mail: info@safetrees.cz Projekt péče

Více