ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013"

Transkript

1 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( RVP verze platná od )

2 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Vzdělání pro budoucnost č.j.:205/2013 / ŠVP vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání verze platná od údaje o škole: Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okr. Kladno Tyršova 77, Buštěhrad Ředitel školy: Mgr. Bc. Kristýna Krečová Tel webové stránky: IČO IZO zřizovatel: Město Buštěhrad Hřebečská 660, PSČ Tel fax: webové stránky: platnost dokumentu: od Podpis ředitele: Razítko školy:

3 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno, je plně organizovanou školou se 9 třídami prvního a 4 třídami druhého stupně s cca 270 žáky, 4 odděleními školní družiny a 4 třídami mateřské školy. Část prvního stupně a školní družina sídlí v budově, která je asi 100 let stará.v těsné blízkosti je budova z padesátých let, ve které sídlí zbytek prvního a celý druhý stupeň. Budovy jsou opravené a přiměřeně udržované. V podkroví staré budovy jsou 4 byty pro zaměstnance školy. Nová budova byla zateplena a nově opláštěna. Všechny budovy jsou obklopeny zahradou a zelení. Mateřská škola sídlí v samostatném objektu v centru města. V jednom pavilonu MŠ dosud sídlí městský úřad. Jedno oddělení MŠ bylo zřízeno v budově 2. stupně. Vybavení školy a) materiální Škola má standardní vybavení z dřívější doby, nové pomůcky se příliš nekupují. V posledních letech se maximálně využívá počítačová učebna a internet, který je rozveden do všech učeben 1. i 2. stupně a obou sboroven. V rámci grantu EU z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který škola získala, bylo možno doplnit vybavení školy o kvalitní mikroskopy, kameru s počítačem a programem na úpravu filmového materiálu, fotoaparát, laminovačku, 2 dataprojektory a notebooky pro všechny pedagogy zapojené do grantu. Žáci mají k dispozici škálu výukových programů, které jsou ve všech předmětech pravidelně využívány. Kromě toho má škola (žáci i doma) bezplatný přístup na internetové výukové programy Škola za školou. Z příspěvku města byla zrekonstruována školní kuchyně a vybavena novými přístroji. Školní jídelna získala nový nábytek a byl instalován čipovací systém na objednávání obědů. Většina tříd je vybavena novým nábytkem a v pěti třídách byly vyměněny zastaralé a již velmi opotřebované tabule. Z VHČ si škola zakoupila keramickou pec. Částečně byla novým nábytkem vybavena i školní družina. b) prostorové Škola má dostatek učeben. Odborné učebny fyziky a chemie byly sloučeny, zůstaly odborné učebny přírodopisu, výtvarné výchovy, anglického jazyka a zeměpisu. Škola disponuje jednou tělocvičnou se standardním vybavením, je však potřeba rekonstrukce podlahy, a novým víceúčelovým a dobře vybaveným hřištěm. V atriu školy je možno využívat učebnu v přírodě.

4 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost c) technické Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Ve školním roce 2011/2012 byla kompletně přebudována počítačová učebna. Kvalitnější počítače umožňují efektivnější využití výukových programů Do obou sboroven a do všech tříd, včetně informačního centra, byl zaveden internet. Zpětné projektory ani jiné starší vybavení se již nevyužívá, využívají se dvě interaktivní tabule, 4 dataprojektory a počítače nainstalované do všech tříd. d) hygienické Hygienické vybavení je velmi dobré, WC na 1. i 2. stupni jsou zrekonstruovány, velmi slušné jsou i šatny a WC u tělocvičny, na WC je teplá voda, každá toaleta má automaty na papírové ručníky. V učebnách 1. stupně byly tyto automaty také nainstalovány. Do oken na jižní straně obou budov byly nainstalovány žaluzie. Díky zateplení a izolaci podkroví splňuje škola vyhláškou stanovené teploty chodeb i tělocvičny. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v současné době fyzicky 25 pedagogů (15 na ZŠ, 4 vychovatelky a 7 na MŠ ) Z toho jsou na ZŠ dva muži. Věkový průměr se snížil za posledních pět let z 53 na 38 let. Kvalifikační předpoklady na 1. stupni nesplňují 5 učitelek, na 2. stupni 2 učitelé. Na 1. stupni 3 nekvalifikované učitelky zahájily nebo studují potřebnou VŠ. Rovněž studují učitelky na 2. stupni. Všechny učitelky se průběžně vzdělávají a využívají nové metody a formy práce. Pracují v programu Začít spolu a v první třídě zavádějí genetickou metodu čtení. Kolektiv pedagogů je stabilizovaný, k výměnám dochází z důvodu odchodu do důchodu, MD. K částečné výměně učitelů na ZŠ došlo při změně ředitelky školy pro školní rok 2013/2014. Mladí pedagogové se snáze zapojují do týmové práce. Částečně ovládá jeden cizí jazyk 2/3 pedagogického sboru, 4 pedagogové na velmi dobré úrovni, dva pedagogové hovoří plynně 2 jazyky. Ve škole není školní psycholog, škola má výchovnou poradkyni, která však nemá k této funkci zvýšenu kvalifikaci. Další zaměstnanci prošli kurzy EVVO, kurzem pro program Začít spolu. Někteří učitelé prošli kurzy kritického myšlení, projektového vyučování, práce se žáky se SPUCH atd. V současné době se DVPP orientuje přesevším na problematiku změn v ŠVP, je potřeba vyškolit nového koordinátora ŠVP. Ve škole je vyškolený koordinátor ICT. Dlouhodobé projekty Škola pracuje na několika projektech, z nichž dlouhodobý charakter má projekt Les ve škole, Veřejné čtení, Noc s Andersenem, Zdraví hledej v přírodě. V posledních letech se osvědčují celoroční projekty pro 9. třídu s tématy, která si žáci vybírají podle svého zájmu. Svoji celoroční práci pak prezentují na konci školního roku formou Maturit na nečisto. V průběhu každého pololetí probíhá v každé třídě jeden jednodenní projekt, ve kterém jsou zapracována průřezová témata. Projektové dny jsou obohaceny i o další aktuální témata i nové formy práce, které tato forma práce umožňuje: - ochrana člověka za mimořádných okolností - zapojení rodičů žáků - společná práce žáků ZŠ a MŠ v tématu EVVO

5 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno - témata zaměřená k MPP a Dni Země - Děti učí děti, tzv. Den naruby - Do této oblasti začleňujeme i pravidelné akce dopravní výchova - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - sběr odpadových surovin - sportovní turnaje. V posledních letech se obnovila spolupráce s Lidickou galerií i obcí Lidice. Škola se tak účastní celé řady aktivit, z nichž se postupem doby vyvinula i spolupráce s britskou školou, která se dlouhodobě zajímá o Lidice i okolní průmyslovou oblast Kladenska. Připravovaný celoroční společný projekt obou škol by měl být zakončen výměnným zájezdem žáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o žácích prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních dnů, žákovských knížek, telefonicky, osobní návštěvou a v poslední době i em. Rodiče mají možnost zúčastnit se (po dohodě s vyučujícím) výuky i mimo Dnů otevřených dveří, které se konají 2x ročně. Rodiče se účastní dalších akcí školy slavnostního zahájení školního roku a vítání prvňáčků, slavnosti Halloween, vánoční besídky a vánočních trhů, jarní zahradní slavnosti, předávání pamětních listů žákům 9. třídy a v neposlední řadě jsou to vánoční a velikonoční keramické dny, kde si rodiče spolu se svými dětmi vyrábějí keramické výrobky. Většina tříd prvního stupně organizuje společné víkendové akce pro rodiče a děti. Do školy přicházejí i rodiče předškolních dětí a to několikrát do roka na akci Škola před školou. Zatímco se děti seznamují s prostředím školy, mají rodiče možnost diskutovat s vedením školy i pedagogy o všem, co je ve škole zajímá. Velmi úzká spolupráce je mezi vedením školy a městem. Škola se na zástupce města obrací s problémy týkajícími se nejen zajištění běžného provozu školy, ale zejména při vzniku mimořádných situací jako jsou drobné havárie, větší údržba atd. Vedení města vždy vychází škole vstříc a přednostně se zabývá jejími problémy. Spolupráce se Školskou radou probíhá formou jednání, která se konají v souladu se zákonem minimálně 2x ročně. Zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Velkou podporou školy jsou i větší podniky a soukromí podnikatelé, např. firma Peroutka, letiště Ruzyně, autobazar Štěpánek, odtahová a vyprošťovací služba Robert Oplt a další. Díky jejich podpoře má škola víceúčelové hřiště, ceny pro žáky, zajištěnu dopravu na sportovní akce, výtvarný materiál, reprodukce žákovských prací, pomoc při organizování branného cvičení a další.. Velmi dobrou spolupráci má škola s Policií ČR, kurátory oddělením péče o děti a mládež Magistrátu města Kladna i s PPP Kladno. Díky této spolupráci se daří včas podchycovat a řešit problémy patologického chování žáků.

6 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Charakteristika žáků Většina žáků je přímo z Buštěhradu, do buštěhradské školy však chodí i žáci z nebližšího okolí Lidic, Hřebče, Makotřas, Stehelčevse, Vrapic, jednotlivě jsou to i žáci z Kladna. Ve městě žije několik romských rodin, jejichž některé děti také navštěvují ZŠ Buštěhrad. Škole se daří zapojit tyto žáky do učebního procesu tak, že nejsou vnímány mezi ostatními spolužáky jako odlišní. Ve škole nejsou mezi dětmi výrazné sociální rozdíly. Velmi častým jevem jsou děti žijící po rozvodu rodičů v nové rodině. Tyto děti mívají zpočátku problémy v prospěchu i chování. Obecně lze charakterizovat žáky jako běžnou populaci bez výrazných rozdílů. Ve škole je i několik žáků vietnamské národnosti, 2 děti ze smíšeného manželství, dvě děti s mentální retardací a jedno dítě se zbytky zraku. Integrace všech těchto dětí je bezproblémová. V poslední době dochází v Buštěhradu k velké výstavbě rodinných domků, do kterých se stěhují převážně mladé rodiny. Děti z těchto rodin ve většině případů přicházejí do naší školy. Rodiny se stěhují nejvíce z Prahy a mají na školu vysoké požadavky. Škola proto musí pružně reagovat na požadavky těchto rodičů a neustále usilovat o vysokou kvalitu své práce. - Vlastní hodnocení školy Cílem evaluační činnosti školy je získat, shromáždit a provádět rozbory informací, které škole pomohou ke zkvalitnění a zefektivnění procesu výuky. Z tohoto důvodu jsme si stanovili oblasti, cíle, kritéria, nástroje a časové rozvržení evaluačních činností. Oblasti autoevaluace - Vize školy (přiměřenost a srozumitelnost, soulad vize s ŠVP, cíle školy jsou v souladu s očekáváním a potřebami žáků a zákonných zástupců). - Podmínky ke vzdělávání (kvalifikace pracovníků, vybavení školy, finanční zabezpečení). - Školní vzdělávací program (charakteristika žáků, přiměřenost k podmínkám školy, klíčové kompetence, realizace ŠVP, organizace vzdělávacího procesu). - Průběh vzdělávání (vhodnost metod výuky a hodnocení žáků, přiměřenost stanovených cílů, rozsah využívání pomůcek, techniky a učebnic, využívání vhodných forem práce, aktivita a zapojení žáků do výuky, využívání týmové práce a sebehodnocení). - Kultura školy (podpora školy směrem k žákům, spolupráce se zákonnými zástupci, vzájemné vztahy, výchovné poradenství, práce třídních učitelů). - Řízení školy (plánování, organizace školy, vedení lidí, kontrola). - Zajišťování kvality školy (plánování a provádění vlastního hodnocení školy, systematičnost, úspěšnost využívaných metod, výběr priorit, realizace aktivit).

7 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno - Výsledky vzdělávání (zjišťování výsledků vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání). - Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům (využívání lidských zdrojů, materiálních zdrojů a finančních zdrojů). Výše uvedené oblasti vlastního hodnocení pomáhají odpovědět na otázku: Je naše škola úspěšná? Cíle a kritéria autoevaluace Hlavním cílem vlastního hodnocení je zhodnocení stavu, tj. zjištění informací o tom, jak se osvědčil školní vzdělávací program, jak funguje škola jako celek, jaké je ve škole pracovní prostředí apod. Na zjištění stavu budou navazovat kroky, které povedou ke zkvalitnění výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Pro každou oblast má škola stanovena kritéria, podle kterých jednotlivé oblasti hodnotí. K těmto kritériím patří např.: míra souladu cílů školy s očekáváním žáků a jejich zákonných zástupců, stupeň odbornosti a aprobovanosti učitelů, stupeň vybavení školy, míra přiměřenosti cílů ŠVP k možnostem žáků, stupeň koordinace klíčových kompetencí, kvalita školního řádu a rozvrhu hodin, úroveň využívání didaktické techniky, pomůcek a vhodných metod, stupeň využívání samostatné a týmové práce žáků, míra odpovědnosti žáka za své učení, stupeň motivace žáků, úroveň vzájemných vztahů mezi žáky, kvalita vztahu učitelů a žáků, míra vzájemné spolupráce učitelů, úroveň podpory učitelů při zavádění změn ve škole, úroveň dalšího vzdělávání učitelů, hloubka a systematičnost kontrolní činnosti, míra úspěšnosti používaných metod a forem práce, efektivita nástrojů využívaných ke zjišťování výsledků vzdělávání, míra spokojenosti rodičů s prací školy, úroveň individuální péče o jednotlivé žáky apod. Nástroje autoevaluace Nástroje vlastního hodnocení umožňují měřit jednotlivé oblasti, na které se autoevaluce zaměřuje. Je možné je rozdělit na následující okruhy: - školní dokumentace (třídní knihy, tématické plány...) - dotazníky pro žáky, učitele a rodiče - žákovské práce (pravidelné písemné práce, výkresy, domácí úkoly, výrobky z různých oblastí) - testy vlastní, případně převzaté od jiných právních subjektů (SCIO) - rozhovory se žáky, s učiteli a dalšími zaměstnanci, se zástupci veřejnosti a se zákonnými zástupci

8 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost - hospitace a vzájemné hospitace a jejich vyhodnocení - systematické sledování práce učitele (plánování práce učitele, stanovování cílů a jejich naplňování apod.) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Všechny tyto, případně i jiné nástroje, je nutné používat promyšleně a plánovitě tak, aby jejich využití bylo efektivní a aby poskytovaly dostatek pokud možno objektivních informací o kvalitě výchovné a vzdělávací práce školy. Časové rozvržení evaluačních činností Evaluační činnost je možné rozvrhnout na čtyři etapy, z nichž každá má své specifické poslání: V první etapě tvoříme školní vzdělávací program (ať už nový či upravený podle aktuální legislativy) a jde o posouzení připravenosti školy vypracovat a realizovat školní vzdělávací program. Ve druhé etapě půjde o průběžné sledování práce učitelů a žáků, o ověřování ŠVP v běžné práci školy a případně o korigování tohoto programu. Ve třetí etapě bude škola hodnotit výsledky na konci určitého období např. na konci třetího ročníku, případně na konci pátého ročníku atd. Bude se hodnotit např. efektivita ŠVP, dopad ŠVP na klima školy, přístup učitelů k žákům, chování žáků atd. Čtvrtá etapa je završením autoevaluačních činností školy, dochází v ní k celkovému hodnocení případně k přehodnocení školního vzdělávacího programu. V této etapě bude možné upravit ŠVP tak, aby odpovídal měnícím se podmínkám výchovy a vzdělání. Na základě těchto etap bude škola zpracovávat na jednotlivá období plán evaluační činnosti, který bude určovat jednotlivé evaluační činnosti rozvržené do jednotlivých měsíců.

9 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ZŠ Buštěhrad je školou, která není profilována jednotlivým předmětem. Ve svém vzdělávacím programu však vychází ze specifik regionu i moderních trendů ve výchově a vzdělání. Škola se zaměřuje zejména na jazykovou vybavenost žáků (alespoň jeden světový jazyk na komunikační úrovni) - gramotnosti čtenářskou matematickou, jazykovou, ekologickou, etickou. - zdravý životní styl - tělesnou zdatnost - rozvoj matematických a technických dovedností - vnímání umění - pochopení základních přírodních zákonů - chápaní pojmu občanství Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. ZŠ Buštěhrad se snaží být školou pro všechny žáky tzn. pro žáky průměrně nadané, žáky s SPU i žáky nadané. Škola vede žáky k úctě k životu, přírodě a ke kvalitním životním hodnotám. Začleňuje projektové vyučování rozvíjí klíčové kompetence. V maximální možné míře se snaží o výuku v programu Step by step již od první třídy. Rozvíjí jiné formy spolupráce s rodinou, zejména s rodiči problémových žáků.

10 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Kompetence k učení Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizací je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k učení jsou naplňovány: 1. Žáci se zúčastňují exkurzí, soutěží a olympiád 2. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 3. Učitel pro výuku využívá výukové programy na školní počítačové síti. 4. Žáci se zúčastňují srovnávacího testování vědomostí a dovedností. 5. Klademe důraz na čtení s porozuměním, prací s textem, vyhledávání informací. 6. Žáci využívají své portfolio (pokud je v daném předmětu zavedeno) v průběhu učení žáci se učí zpracovávat oborové práce a referáty. 7. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. 8. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samostatné učení a pro jeho další přínos. 9. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šance prožít úspěch. 10. Vedeme žáky k využívání mezipředmětových vztahů (integrovaná tématická výuka). 11. Vytváříme prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení žáků 12. Umožňujeme žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení. 13. Vedeme žáky k sebehodnocení. 14. Vedeme žáky k důslednosti a pečlivosti. 15. Dbáme, aby zadané úkoly žáci vždy dokončili. 16. Seznamujeme žáky se situací na trhu práce, navštěvujeme úřad práce. 17. Žáci mají možnost zpracovat si test svých předpokladů, které můžeme rozvíjet.

11 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost 18. Nabízíme žákům velkou škálu kvalitních bezplatných kroužků. 19. Zařazujeme do výuky projektové dny. 20. Na prvním stupni zavádíme program Začít spolu. 21. Oceňujeme všechny žáky, kteří se zapojili do jakékoli soutěže, olympiády apod. 22. Sledujeme a podporujeme kvalitní mimoškolní činnosti žáků. Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Kompetence k řešení problémů V průběhu základního vzdělávání žák: - vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti objeví různé varianty řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické i matematické postupy - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - zapojuje se do různých soutěží Kompetence k řešení problému jsou naplňovány: 1. Učitel pracuje se žáky v projektech žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi získaných ze všech možných zdrojů (ústních, tištěných, mediálních i počítačových, včetně internetu), aby je mohli třídit a vhodným způsobem využívat. Úměrně ke svému věku se učí využívat informace z internetu. 2. Žáci se podle svých schopností zúčastňují olympiád a soutěží. 3. Žáci řeší strategické a skupinové úkoly v terénu. Vedeme je k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, tj. na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. 4. Žákům jsou především zadávány úlohy tak, aby umožňovaly volbu různých postupů, aby žáci dokázali své řešení obhájit. 5. Volíme žákovskou samosprávu a spolupracujeme s ní na řešení problémů, které žáci pociťují. 6. Diskutujeme se žáky o aktuálních celospolečenských problémech. 7. Vedeme žáky k vytváření vlastního názoru.

12 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Kompetence komunikativní V průběhu základního vzdělávání žák: - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, dokáže obhajit svůj názor a vhodně argumentuje - používá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence komunikativní jsou naplňovány: 1. Škola nabízí širokou škálu aktivit formou kroužků i v ŠD 2. Učitelé vedou žáky ke spolupráci při vyučování. 3. Žáci využívají ke svému rozvoji prostředky ICT. 4. Učitel se zajímá o názory, náměty, zkušenosti žáků. Vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo školu. 5. Klademe důraz na adekvátní diskusi učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. 6. Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu. 7. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami, podporujeme komunikaci s jinými školami. 8. Vedeme žáky k pomoci při začleňování do kolektivu žáků, kteří přišli z jiné školy, nebo žáků osamocených. 9. Na školách v přírodě zařezujeme hry, které slouží k většímu vzájemnému poznávání a vzájemné pomoci. 10. Problematické třídní kolektivy a žáky šestých tříd vysíláme na začátku školního roku na několikadenní sdružovací výjezd.

13 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Kompetence sociální a personální Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupinách, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl sebeúcty - podílí se na utváření příjemné atmosféry, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence sociální a personální jsou naplňovány: 1. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. 2. Sociální kompetence vyvozujeme při praktických cvičeních a úkolech - škola organizuje vícedenní výjezdy žáků ( seznamovací v 6. třídě, ŠvP, lyžařský výcvik) 3. Žáci spoluvytváří pravidla třídy žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 4. Škola zařazuje do svého výukového plánu blok Volba povolání žáci osmé a deváté třídy absolvují výstavu zaměřenou na volbu povolání, navštěvují poradenské středisko na úřadu práce pro volbu povolání. 5. Žáci devátých ročníků se zúčastňují profi vyšetření podporující dobrou volbu své profesní orientace. 6. Používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení, usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 7. Škola nabízí cyklus dílen a besed v rámci programu prevence před sociálně patologickými jevy 8. Škola klade důraz na toleranci a respekt k odlišnostem ( třídní pravidla a školní řád, kázeňský řád, školy v přírodě, program prevence, osobnostní a soc. výchova, dramatická výchova, občanská a rodinná výchova, etická výchova) 9. Učitel využívá skupinovou práci, spolupráci ve třídě a vzájemnou pomoc při učení. 10. Učitel žákům umožňuje vzájemné vyjadřování svých pocitů a názorů. 11. Navštěvujeme se žáky domov důchodců, a informace z besed využíváme v projektech. 12. Vedeme žáky k pomoci a zvýšené ohleduplnosti k žákům hendikepovaným. 13. Zavádíme projekty s problematikou diskriminace, šikany, rasové nesnášenlivosti. 14. Vedeme žáky k úctě k práci jiných. 15. Vedeme žáky ke kvalitnímu hodnotovému žebříčku. 16. Vedeme žáky k respektování autorit a slušnému chování.

14 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 17. Žáci se různými způsoby zapojují do pomoci potřebným, např. podpora indiánů v Peru ( prostředky získané prodejem žákovských výrobků) finanční příspěvek Haiti po zemětřesení ( celoškolní sběr), Strom splněných přání ( vánoční sbírka hraček pro potřebné děti ) atd. Kompetence občanské V průběhu základního vzdělávání žák: - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, rasismus, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - chápe základní principy společenského chování, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence občanské jsou naplňovány: 1. Škola pořádá za účasti žáků Den otevřených dveří, Jarní zahradní slavnost pro veřejnost. 2. Žáci se zúčastňují kulturních a společenských akcí, které škola pořádá (kino, divadlo, koncerty, výstavy. 3. Žáci se zúčastňují sportovních i kulturních akcí / spolupráce s památníkem Lidice/. 4. Žáci se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu, který navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídě. 5. Škola zajišťuje zázemí pro třídění odpadu a vede své žáky k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji (důraz na environmentální výchovu) 6. Žáci absolvují cvičení k ochraně člověka za mimořádných situacích ve spolupráci s hasičským záchranným sborem,cvičný poplach. 7. Ve škole se důsledně dbá na dodržování pravidel školního řádu. K přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. 8. Žáci jsou vedeni ke správnému životnímu stylu, ke slušnému vystupování a chování. 9. Podporujeme v žácích hrdost na svou školu, obec, město, zemi. 10. Žáci se při exkurzích a školních výletech prakticky seznamují s historií své země. 11. Žáci jsou vedeni k úctě ke státním symbolům, k Listině základních prán a svobod. 12. Vedeme žáky k orientaci v celospolečenských událostech ( volby, činnost samospráv a státní správy). Kompetence pracovní

15 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, dokáže reagovat na změněné nebo nové pracovní podmínky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot Kompetence osobnostně sociální jsou naplňovány: 1. Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. 2. Žáci jsou vedeni k plánování úkolů a postupů. 3. Učitel navozuje situace a volí metody, které podporují využití ICT ve výuce. 4. Žáci se zúčastňují výroby upomínkových předmětů (zápis dětí do 1.ročníku, vánoční trhy, jarní zahradní slavnost) 5. Škola nabízí prostor k praktickým činnostem (vaření, technické práce, péče o pozemek) 6. Žáci jsou vedeni k aktivnímu zapojení do předmětu Svět práce. 7. Žáky vedeme k sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. 8. Pestrou nabídkou zájmových útvarů ve škole podněc ujeme u žáků zájem o další orientaci. 9. Žáci se účastní exkurzí do výrobních závodů. 10. Žáci se zapojují do činností souvisejících s úpravou třídy výzdoba, úklid, péče o květiny atd. 11. Zavádíme volitelný předmět přírodovědné praktikum, kde žáci pěstují byliny a pečují o zahradní naučnou stezku a skleník. 12. Žáci se aktivně podílejí na jarním úklidu obce. 13. Žáci se zapojují do příprav a realizace akce Škola před školou, kde předškoláka i jeho rodiče provádějí školou a seznamují s novým prostředím. 14. Žáci se aktivně zapojují do příprav všech školních akcí.

16 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy). Při zabezpečení vzdělávání těchto žáků se vychází ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. a Vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č.73/ 2005 Sb. a vyhlášky č.62/ Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vždy je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci mezi vyučujícími žáka, třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů a vedením školy. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je realizováno soustavné další vzdělávání a zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Při zabezpečení vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a pro ideální rozvoj těchto žáků škola využívá vhodné metody a formy práce a individuální integraci. U žáků je realizována individuální speciálně pedagogická péče vedoucí k reedukaci obtíží. Žáky, u kterých vysledujeme projevy některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracuje zkušená učitelka, a to na 1. i 2. stupni. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné nápravy v dyslektických kroužcích na obou stupních školy (děti jsou do reedukačního programu zařazovány se souhlasem rodičů). V případě, že pedagogicko - psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení a doporučí integraci, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje a je mu věnována individuální reedukační péče. V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jména vyučujících, kteří budou s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme je s tolerancí dle školského zákona. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Škola při práci s žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním využívá zejména těchto pedagogicko organizačních úprav : seznámí všechny pedagogy s postižením nebo znevýhodněním žáka a jeho specifiky, možností úlev a tolerancí uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky zohledňuje druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení a klasifikaci žáků umožňuje žákům používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky,výukové programy, vhodné alternativní učebnice, texty a pomůcky uzpůsobené jeho individuálním potřebám s přihlédnutím k možnostem školy a návrhu poradenského pracoviště zajišťuje snížení počtu žáků ve třídě umožňuje žákovi kompenzovat své znevýhodnění jinými činnostmi, ve kterých je úspěšný uplatňuje pozitivní přístup k žákům - žák je chválen nejen za výkon, ale i za snahu, jsou hodnoceny jeho (třeba i dílčí) úspěchy snaží se navodit klidnou atmosféru a eliminovat rušivé vlivy

17 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Do této skupiny patří žáci, kteří pochází z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Při vzdělávání těchto žáků je uplatňována individuální péče, odpovídající formy a metody práce. Při zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním využívá škola specifické učebnice a materiály, v případě nutnosti zajišťuje menší počet žáků ve třídě či pomoc asistenta třídního učitele, dále pak spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně dalšími odborníky. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami) Vzdělávání žáků zdravotně postižených může probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se mohou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, bylo by v případě potřeby nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Škola má zatím zkušenost se žákyní se zbytky zraku, která je v současné době integrována ve čtvrté třídě. Do naší školy nastoupila v první třídě. Žákyně je pod dohledem SPC a pracuje podle individuálního plánu. Na základě doporučení SPC zajišťuje škola kromě IVP i vhodné podmínky pro integraci. ( jiný typ lavice, osvětlení, sešity, vhodné pomůcky atd.) Spolupráce s rodinou je mimořádně dobrá, neboť rodina dítě zbytečně neprotěžuje, ale snaží se o maximální spolupráci. Škola hledá možnosti, ve kterých by žákyně podle svých předpokladů mohla být úspěšná. Vzdělávání žáků nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň, Mají také možnost zapojit se do činnosti školní hudební skupiny. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají nadaní žáci pověřováni náročnějšími částmi

18 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu v různých soutěžích a olympiádách. Své nadání mohou uplatnit a prezentovat prostřednictvím aktivní účasti na přípravě školního časopisu. V mimořádném případě je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí se žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů.

19 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Začlenění průřezových témat Formy zařazení průřezových témat v předmětech: Průřezová témata jsou do předmětů integrována, každý žák školy v průběhu vzdělávání na 1. i 2. stupni se se všemi průřezovými tématy seznámí. Vzhledem k měnícím se aktuálním problémům a potřebám, škola obměňuje svá projektová témata, do kterých jsou nad rámec zařazována i průřezová témata. 1) Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Č2,M1, M2, M3, Hv2, Pv1, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Aj3, Aj4, Vv1, F6, M6, M7, M8, Vv7, VS, Tv 6-9,Č6,Č7,Č9 Vv Prv1 F7, Ov6, Vv6, Vv7,Čj M4, Tv1, Tv2, Tv4, Tv5, Pv1, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Vv1, Prv1 Vz8, Tv6, Aj6, M9, Vv6, M7,Vkz9,Č6,Č M3, M5, Tv1, Tv2, Tv3, Hv4, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Prv3,,Č4 Hv6, M8, M9,Tv 6-9,Č M4, Tv3, Tv4, Vv4, Pv4, Pv5, Tv5,Č5 Hv6, Hv7, Hv8, Hv9, F7, Vv6,Vs 7-9, M2, Hv1, Tv3, Aj5, Prv2 Hv8, D7, D9, Vv Hv3, Hv5, Tv4, Tv5, Prv2 Ov7, Vz9, Ov6, D9,Č Hv1, Hv2, Hv3, Hv4, Hv5,Aj 4,Č1,Č2,Č4 Č6, Č7, Č8, Č9, Tv8, Vs, M5 Tv6, M6, M8, M9, Vv9, M7,Č Vv2, Vv4, Prv3 Vv8, Č6,Č7,Č Prv2,Č5 Vkz9, Tv9, Vv8 2) Výchova demokratického občana: I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Prv2, Č1, Č5, Vl4 Ov6, Vz Vl4, Č5, Vl 5 D8, Vl4 Ov Vl4,Vl5,Č5 D8, D9, M7

20 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Vl5, Pv2, Pv4, Pv5, Aj5, Č2 Hv7, Hv8, Z9, Aj6, Aj9, Vv7, Vv8, Vl4, Vl5 Z7, Aj7, Aj8, Nj7-9, Ov8, Z Vl5, Z8, D6, D7, D9, Pč9, Vs7-9,, Z7, Z9 4) Multikulturní výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Tv1, Tv2, Tv3, Tv4, Tv5, Vv5, Č3 Hv6, Hv9, Ov8, Z7, Č6,Č7,Č8,Č Tv4, Aj3, Č3, Pv4, Pv5 Hv6, Hv7, Hv8, Hv9, Ov8, Tv6,7,8,9,7, D7, Vv8,D6,Ov Pv5, Č2 Z8, D9, Vv8, Z7,Ov9, Vkz8, Vkz Aj4 Hv9, Z7, D9, D6, Aj8, Vv7, Vkz8, Vkz Vl5 Ov7, Ov9,Ov8 5) Enviromentální výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Př4, Z6, Z9, Pč6, Př7, Ch8, Vv6, Pp7, Pp8, Př Pv1, Př4, Pv3, Pv4, Pv5, Pv2,Př5 Z8, F8, Pč6, Pč9, Př6, Př7, Př8, Př9, Ch8, Ch9, Pp7, Pp Př4, Pv4, Pv5, Vv3 Z7,Z8,Z9, F9, Tv7, Pč7, Ch9,Př6,Př7, Př8,Př9, Hv Vl4 F8, Ov7, Pp8, Pp9, Pč8, Př8, Ch9, Vv8, Vs7-9, Př9 6) Mediální výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Ikt5, Č4 Č9, Tv8, Vv7, Č Ikt5, Č6, Z6, F9, Vv9, Ov6, D9, Č6-9, Č 5, Tv5 Č Č4 Č9, Vv9, Hv9, Ikt Př5, Č5, Č8, Ov6, 0v9, D9,Ikt9, Ov8,Ov9,Hv Ikt5, Č4 Č7, D8, Nj7-9,Ikt9, Vv5, Vv3 Č9, Tv9,, Ikt 9, Vkz8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více