ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013"

Transkript

1 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( RVP verze platná od )

2 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Vzdělání pro budoucnost č.j.:205/2013 / ŠVP vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání verze platná od údaje o škole: Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okr. Kladno Tyršova 77, Buštěhrad Ředitel školy: Mgr. Bc. Kristýna Krečová Tel webové stránky: IČO IZO zřizovatel: Město Buštěhrad Hřebečská 660, PSČ Tel fax: webové stránky: platnost dokumentu: od Podpis ředitele: Razítko školy:

3 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno, je plně organizovanou školou se 9 třídami prvního a 4 třídami druhého stupně s cca 270 žáky, 4 odděleními školní družiny a 4 třídami mateřské školy. Část prvního stupně a školní družina sídlí v budově, která je asi 100 let stará.v těsné blízkosti je budova z padesátých let, ve které sídlí zbytek prvního a celý druhý stupeň. Budovy jsou opravené a přiměřeně udržované. V podkroví staré budovy jsou 4 byty pro zaměstnance školy. Nová budova byla zateplena a nově opláštěna. Všechny budovy jsou obklopeny zahradou a zelení. Mateřská škola sídlí v samostatném objektu v centru města. V jednom pavilonu MŠ dosud sídlí městský úřad. Jedno oddělení MŠ bylo zřízeno v budově 2. stupně. Vybavení školy a) materiální Škola má standardní vybavení z dřívější doby, nové pomůcky se příliš nekupují. V posledních letech se maximálně využívá počítačová učebna a internet, který je rozveden do všech učeben 1. i 2. stupně a obou sboroven. V rámci grantu EU z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který škola získala, bylo možno doplnit vybavení školy o kvalitní mikroskopy, kameru s počítačem a programem na úpravu filmového materiálu, fotoaparát, laminovačku, 2 dataprojektory a notebooky pro všechny pedagogy zapojené do grantu. Žáci mají k dispozici škálu výukových programů, které jsou ve všech předmětech pravidelně využívány. Kromě toho má škola (žáci i doma) bezplatný přístup na internetové výukové programy Škola za školou. Z příspěvku města byla zrekonstruována školní kuchyně a vybavena novými přístroji. Školní jídelna získala nový nábytek a byl instalován čipovací systém na objednávání obědů. Většina tříd je vybavena novým nábytkem a v pěti třídách byly vyměněny zastaralé a již velmi opotřebované tabule. Z VHČ si škola zakoupila keramickou pec. Částečně byla novým nábytkem vybavena i školní družina. b) prostorové Škola má dostatek učeben. Odborné učebny fyziky a chemie byly sloučeny, zůstaly odborné učebny přírodopisu, výtvarné výchovy, anglického jazyka a zeměpisu. Škola disponuje jednou tělocvičnou se standardním vybavením, je však potřeba rekonstrukce podlahy, a novým víceúčelovým a dobře vybaveným hřištěm. V atriu školy je možno využívat učebnu v přírodě.

4 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost c) technické Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Ve školním roce 2011/2012 byla kompletně přebudována počítačová učebna. Kvalitnější počítače umožňují efektivnější využití výukových programů Do obou sboroven a do všech tříd, včetně informačního centra, byl zaveden internet. Zpětné projektory ani jiné starší vybavení se již nevyužívá, využívají se dvě interaktivní tabule, 4 dataprojektory a počítače nainstalované do všech tříd. d) hygienické Hygienické vybavení je velmi dobré, WC na 1. i 2. stupni jsou zrekonstruovány, velmi slušné jsou i šatny a WC u tělocvičny, na WC je teplá voda, každá toaleta má automaty na papírové ručníky. V učebnách 1. stupně byly tyto automaty také nainstalovány. Do oken na jižní straně obou budov byly nainstalovány žaluzie. Díky zateplení a izolaci podkroví splňuje škola vyhláškou stanovené teploty chodeb i tělocvičny. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v současné době fyzicky 25 pedagogů (15 na ZŠ, 4 vychovatelky a 7 na MŠ ) Z toho jsou na ZŠ dva muži. Věkový průměr se snížil za posledních pět let z 53 na 38 let. Kvalifikační předpoklady na 1. stupni nesplňují 5 učitelek, na 2. stupni 2 učitelé. Na 1. stupni 3 nekvalifikované učitelky zahájily nebo studují potřebnou VŠ. Rovněž studují učitelky na 2. stupni. Všechny učitelky se průběžně vzdělávají a využívají nové metody a formy práce. Pracují v programu Začít spolu a v první třídě zavádějí genetickou metodu čtení. Kolektiv pedagogů je stabilizovaný, k výměnám dochází z důvodu odchodu do důchodu, MD. K částečné výměně učitelů na ZŠ došlo při změně ředitelky školy pro školní rok 2013/2014. Mladí pedagogové se snáze zapojují do týmové práce. Částečně ovládá jeden cizí jazyk 2/3 pedagogického sboru, 4 pedagogové na velmi dobré úrovni, dva pedagogové hovoří plynně 2 jazyky. Ve škole není školní psycholog, škola má výchovnou poradkyni, která však nemá k této funkci zvýšenu kvalifikaci. Další zaměstnanci prošli kurzy EVVO, kurzem pro program Začít spolu. Někteří učitelé prošli kurzy kritického myšlení, projektového vyučování, práce se žáky se SPUCH atd. V současné době se DVPP orientuje přesevším na problematiku změn v ŠVP, je potřeba vyškolit nového koordinátora ŠVP. Ve škole je vyškolený koordinátor ICT. Dlouhodobé projekty Škola pracuje na několika projektech, z nichž dlouhodobý charakter má projekt Les ve škole, Veřejné čtení, Noc s Andersenem, Zdraví hledej v přírodě. V posledních letech se osvědčují celoroční projekty pro 9. třídu s tématy, která si žáci vybírají podle svého zájmu. Svoji celoroční práci pak prezentují na konci školního roku formou Maturit na nečisto. V průběhu každého pololetí probíhá v každé třídě jeden jednodenní projekt, ve kterém jsou zapracována průřezová témata. Projektové dny jsou obohaceny i o další aktuální témata i nové formy práce, které tato forma práce umožňuje: - ochrana člověka za mimořádných okolností - zapojení rodičů žáků - společná práce žáků ZŠ a MŠ v tématu EVVO

5 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno - témata zaměřená k MPP a Dni Země - Děti učí děti, tzv. Den naruby - Do této oblasti začleňujeme i pravidelné akce dopravní výchova - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - sběr odpadových surovin - sportovní turnaje. V posledních letech se obnovila spolupráce s Lidickou galerií i obcí Lidice. Škola se tak účastní celé řady aktivit, z nichž se postupem doby vyvinula i spolupráce s britskou školou, která se dlouhodobě zajímá o Lidice i okolní průmyslovou oblast Kladenska. Připravovaný celoroční společný projekt obou škol by měl být zakončen výměnným zájezdem žáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o žácích prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních dnů, žákovských knížek, telefonicky, osobní návštěvou a v poslední době i em. Rodiče mají možnost zúčastnit se (po dohodě s vyučujícím) výuky i mimo Dnů otevřených dveří, které se konají 2x ročně. Rodiče se účastní dalších akcí školy slavnostního zahájení školního roku a vítání prvňáčků, slavnosti Halloween, vánoční besídky a vánočních trhů, jarní zahradní slavnosti, předávání pamětních listů žákům 9. třídy a v neposlední řadě jsou to vánoční a velikonoční keramické dny, kde si rodiče spolu se svými dětmi vyrábějí keramické výrobky. Většina tříd prvního stupně organizuje společné víkendové akce pro rodiče a děti. Do školy přicházejí i rodiče předškolních dětí a to několikrát do roka na akci Škola před školou. Zatímco se děti seznamují s prostředím školy, mají rodiče možnost diskutovat s vedením školy i pedagogy o všem, co je ve škole zajímá. Velmi úzká spolupráce je mezi vedením školy a městem. Škola se na zástupce města obrací s problémy týkajícími se nejen zajištění běžného provozu školy, ale zejména při vzniku mimořádných situací jako jsou drobné havárie, větší údržba atd. Vedení města vždy vychází škole vstříc a přednostně se zabývá jejími problémy. Spolupráce se Školskou radou probíhá formou jednání, která se konají v souladu se zákonem minimálně 2x ročně. Zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Velkou podporou školy jsou i větší podniky a soukromí podnikatelé, např. firma Peroutka, letiště Ruzyně, autobazar Štěpánek, odtahová a vyprošťovací služba Robert Oplt a další. Díky jejich podpoře má škola víceúčelové hřiště, ceny pro žáky, zajištěnu dopravu na sportovní akce, výtvarný materiál, reprodukce žákovských prací, pomoc při organizování branného cvičení a další.. Velmi dobrou spolupráci má škola s Policií ČR, kurátory oddělením péče o děti a mládež Magistrátu města Kladna i s PPP Kladno. Díky této spolupráci se daří včas podchycovat a řešit problémy patologického chování žáků.

6 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Charakteristika žáků Většina žáků je přímo z Buštěhradu, do buštěhradské školy však chodí i žáci z nebližšího okolí Lidic, Hřebče, Makotřas, Stehelčevse, Vrapic, jednotlivě jsou to i žáci z Kladna. Ve městě žije několik romských rodin, jejichž některé děti také navštěvují ZŠ Buštěhrad. Škole se daří zapojit tyto žáky do učebního procesu tak, že nejsou vnímány mezi ostatními spolužáky jako odlišní. Ve škole nejsou mezi dětmi výrazné sociální rozdíly. Velmi častým jevem jsou děti žijící po rozvodu rodičů v nové rodině. Tyto děti mívají zpočátku problémy v prospěchu i chování. Obecně lze charakterizovat žáky jako běžnou populaci bez výrazných rozdílů. Ve škole je i několik žáků vietnamské národnosti, 2 děti ze smíšeného manželství, dvě děti s mentální retardací a jedno dítě se zbytky zraku. Integrace všech těchto dětí je bezproblémová. V poslední době dochází v Buštěhradu k velké výstavbě rodinných domků, do kterých se stěhují převážně mladé rodiny. Děti z těchto rodin ve většině případů přicházejí do naší školy. Rodiny se stěhují nejvíce z Prahy a mají na školu vysoké požadavky. Škola proto musí pružně reagovat na požadavky těchto rodičů a neustále usilovat o vysokou kvalitu své práce. - Vlastní hodnocení školy Cílem evaluační činnosti školy je získat, shromáždit a provádět rozbory informací, které škole pomohou ke zkvalitnění a zefektivnění procesu výuky. Z tohoto důvodu jsme si stanovili oblasti, cíle, kritéria, nástroje a časové rozvržení evaluačních činností. Oblasti autoevaluace - Vize školy (přiměřenost a srozumitelnost, soulad vize s ŠVP, cíle školy jsou v souladu s očekáváním a potřebami žáků a zákonných zástupců). - Podmínky ke vzdělávání (kvalifikace pracovníků, vybavení školy, finanční zabezpečení). - Školní vzdělávací program (charakteristika žáků, přiměřenost k podmínkám školy, klíčové kompetence, realizace ŠVP, organizace vzdělávacího procesu). - Průběh vzdělávání (vhodnost metod výuky a hodnocení žáků, přiměřenost stanovených cílů, rozsah využívání pomůcek, techniky a učebnic, využívání vhodných forem práce, aktivita a zapojení žáků do výuky, využívání týmové práce a sebehodnocení). - Kultura školy (podpora školy směrem k žákům, spolupráce se zákonnými zástupci, vzájemné vztahy, výchovné poradenství, práce třídních učitelů). - Řízení školy (plánování, organizace školy, vedení lidí, kontrola). - Zajišťování kvality školy (plánování a provádění vlastního hodnocení školy, systematičnost, úspěšnost využívaných metod, výběr priorit, realizace aktivit).

7 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno - Výsledky vzdělávání (zjišťování výsledků vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání). - Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům (využívání lidských zdrojů, materiálních zdrojů a finančních zdrojů). Výše uvedené oblasti vlastního hodnocení pomáhají odpovědět na otázku: Je naše škola úspěšná? Cíle a kritéria autoevaluace Hlavním cílem vlastního hodnocení je zhodnocení stavu, tj. zjištění informací o tom, jak se osvědčil školní vzdělávací program, jak funguje škola jako celek, jaké je ve škole pracovní prostředí apod. Na zjištění stavu budou navazovat kroky, které povedou ke zkvalitnění výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Pro každou oblast má škola stanovena kritéria, podle kterých jednotlivé oblasti hodnotí. K těmto kritériím patří např.: míra souladu cílů školy s očekáváním žáků a jejich zákonných zástupců, stupeň odbornosti a aprobovanosti učitelů, stupeň vybavení školy, míra přiměřenosti cílů ŠVP k možnostem žáků, stupeň koordinace klíčových kompetencí, kvalita školního řádu a rozvrhu hodin, úroveň využívání didaktické techniky, pomůcek a vhodných metod, stupeň využívání samostatné a týmové práce žáků, míra odpovědnosti žáka za své učení, stupeň motivace žáků, úroveň vzájemných vztahů mezi žáky, kvalita vztahu učitelů a žáků, míra vzájemné spolupráce učitelů, úroveň podpory učitelů při zavádění změn ve škole, úroveň dalšího vzdělávání učitelů, hloubka a systematičnost kontrolní činnosti, míra úspěšnosti používaných metod a forem práce, efektivita nástrojů využívaných ke zjišťování výsledků vzdělávání, míra spokojenosti rodičů s prací školy, úroveň individuální péče o jednotlivé žáky apod. Nástroje autoevaluace Nástroje vlastního hodnocení umožňují měřit jednotlivé oblasti, na které se autoevaluce zaměřuje. Je možné je rozdělit na následující okruhy: - školní dokumentace (třídní knihy, tématické plány...) - dotazníky pro žáky, učitele a rodiče - žákovské práce (pravidelné písemné práce, výkresy, domácí úkoly, výrobky z různých oblastí) - testy vlastní, případně převzaté od jiných právních subjektů (SCIO) - rozhovory se žáky, s učiteli a dalšími zaměstnanci, se zástupci veřejnosti a se zákonnými zástupci

8 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost - hospitace a vzájemné hospitace a jejich vyhodnocení - systematické sledování práce učitele (plánování práce učitele, stanovování cílů a jejich naplňování apod.) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Všechny tyto, případně i jiné nástroje, je nutné používat promyšleně a plánovitě tak, aby jejich využití bylo efektivní a aby poskytovaly dostatek pokud možno objektivních informací o kvalitě výchovné a vzdělávací práce školy. Časové rozvržení evaluačních činností Evaluační činnost je možné rozvrhnout na čtyři etapy, z nichž každá má své specifické poslání: V první etapě tvoříme školní vzdělávací program (ať už nový či upravený podle aktuální legislativy) a jde o posouzení připravenosti školy vypracovat a realizovat školní vzdělávací program. Ve druhé etapě půjde o průběžné sledování práce učitelů a žáků, o ověřování ŠVP v běžné práci školy a případně o korigování tohoto programu. Ve třetí etapě bude škola hodnotit výsledky na konci určitého období např. na konci třetího ročníku, případně na konci pátého ročníku atd. Bude se hodnotit např. efektivita ŠVP, dopad ŠVP na klima školy, přístup učitelů k žákům, chování žáků atd. Čtvrtá etapa je završením autoevaluačních činností školy, dochází v ní k celkovému hodnocení případně k přehodnocení školního vzdělávacího programu. V této etapě bude možné upravit ŠVP tak, aby odpovídal měnícím se podmínkám výchovy a vzdělání. Na základě těchto etap bude škola zpracovávat na jednotlivá období plán evaluační činnosti, který bude určovat jednotlivé evaluační činnosti rozvržené do jednotlivých měsíců.

9 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ZŠ Buštěhrad je školou, která není profilována jednotlivým předmětem. Ve svém vzdělávacím programu však vychází ze specifik regionu i moderních trendů ve výchově a vzdělání. Škola se zaměřuje zejména na jazykovou vybavenost žáků (alespoň jeden světový jazyk na komunikační úrovni) - gramotnosti čtenářskou matematickou, jazykovou, ekologickou, etickou. - zdravý životní styl - tělesnou zdatnost - rozvoj matematických a technických dovedností - vnímání umění - pochopení základních přírodních zákonů - chápaní pojmu občanství Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. ZŠ Buštěhrad se snaží být školou pro všechny žáky tzn. pro žáky průměrně nadané, žáky s SPU i žáky nadané. Škola vede žáky k úctě k životu, přírodě a ke kvalitním životním hodnotám. Začleňuje projektové vyučování rozvíjí klíčové kompetence. V maximální možné míře se snaží o výuku v programu Step by step již od první třídy. Rozvíjí jiné formy spolupráce s rodinou, zejména s rodiči problémových žáků.

10 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Kompetence k učení Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizací je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k učení jsou naplňovány: 1. Žáci se zúčastňují exkurzí, soutěží a olympiád 2. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 3. Učitel pro výuku využívá výukové programy na školní počítačové síti. 4. Žáci se zúčastňují srovnávacího testování vědomostí a dovedností. 5. Klademe důraz na čtení s porozuměním, prací s textem, vyhledávání informací. 6. Žáci využívají své portfolio (pokud je v daném předmětu zavedeno) v průběhu učení žáci se učí zpracovávat oborové práce a referáty. 7. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. 8. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samostatné učení a pro jeho další přínos. 9. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šance prožít úspěch. 10. Vedeme žáky k využívání mezipředmětových vztahů (integrovaná tématická výuka). 11. Vytváříme prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení žáků 12. Umožňujeme žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení. 13. Vedeme žáky k sebehodnocení. 14. Vedeme žáky k důslednosti a pečlivosti. 15. Dbáme, aby zadané úkoly žáci vždy dokončili. 16. Seznamujeme žáky se situací na trhu práce, navštěvujeme úřad práce. 17. Žáci mají možnost zpracovat si test svých předpokladů, které můžeme rozvíjet.

11 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost 18. Nabízíme žákům velkou škálu kvalitních bezplatných kroužků. 19. Zařazujeme do výuky projektové dny. 20. Na prvním stupni zavádíme program Začít spolu. 21. Oceňujeme všechny žáky, kteří se zapojili do jakékoli soutěže, olympiády apod. 22. Sledujeme a podporujeme kvalitní mimoškolní činnosti žáků. Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Kompetence k řešení problémů V průběhu základního vzdělávání žák: - vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti objeví různé varianty řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické i matematické postupy - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - zapojuje se do různých soutěží Kompetence k řešení problému jsou naplňovány: 1. Učitel pracuje se žáky v projektech žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi získaných ze všech možných zdrojů (ústních, tištěných, mediálních i počítačových, včetně internetu), aby je mohli třídit a vhodným způsobem využívat. Úměrně ke svému věku se učí využívat informace z internetu. 2. Žáci se podle svých schopností zúčastňují olympiád a soutěží. 3. Žáci řeší strategické a skupinové úkoly v terénu. Vedeme je k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, tj. na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. 4. Žákům jsou především zadávány úlohy tak, aby umožňovaly volbu různých postupů, aby žáci dokázali své řešení obhájit. 5. Volíme žákovskou samosprávu a spolupracujeme s ní na řešení problémů, které žáci pociťují. 6. Diskutujeme se žáky o aktuálních celospolečenských problémech. 7. Vedeme žáky k vytváření vlastního názoru.

12 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Kompetence komunikativní V průběhu základního vzdělávání žák: - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, dokáže obhajit svůj názor a vhodně argumentuje - používá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence komunikativní jsou naplňovány: 1. Škola nabízí širokou škálu aktivit formou kroužků i v ŠD 2. Učitelé vedou žáky ke spolupráci při vyučování. 3. Žáci využívají ke svému rozvoji prostředky ICT. 4. Učitel se zajímá o názory, náměty, zkušenosti žáků. Vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo školu. 5. Klademe důraz na adekvátní diskusi učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. 6. Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu. 7. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami, podporujeme komunikaci s jinými školami. 8. Vedeme žáky k pomoci při začleňování do kolektivu žáků, kteří přišli z jiné školy, nebo žáků osamocených. 9. Na školách v přírodě zařezujeme hry, které slouží k většímu vzájemnému poznávání a vzájemné pomoci. 10. Problematické třídní kolektivy a žáky šestých tříd vysíláme na začátku školního roku na několikadenní sdružovací výjezd.

13 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Kompetence sociální a personální Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupinách, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl sebeúcty - podílí se na utváření příjemné atmosféry, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence sociální a personální jsou naplňovány: 1. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. 2. Sociální kompetence vyvozujeme při praktických cvičeních a úkolech - škola organizuje vícedenní výjezdy žáků ( seznamovací v 6. třídě, ŠvP, lyžařský výcvik) 3. Žáci spoluvytváří pravidla třídy žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 4. Škola zařazuje do svého výukového plánu blok Volba povolání žáci osmé a deváté třídy absolvují výstavu zaměřenou na volbu povolání, navštěvují poradenské středisko na úřadu práce pro volbu povolání. 5. Žáci devátých ročníků se zúčastňují profi vyšetření podporující dobrou volbu své profesní orientace. 6. Používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení, usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 7. Škola nabízí cyklus dílen a besed v rámci programu prevence před sociálně patologickými jevy 8. Škola klade důraz na toleranci a respekt k odlišnostem ( třídní pravidla a školní řád, kázeňský řád, školy v přírodě, program prevence, osobnostní a soc. výchova, dramatická výchova, občanská a rodinná výchova, etická výchova) 9. Učitel využívá skupinovou práci, spolupráci ve třídě a vzájemnou pomoc při učení. 10. Učitel žákům umožňuje vzájemné vyjadřování svých pocitů a názorů. 11. Navštěvujeme se žáky domov důchodců, a informace z besed využíváme v projektech. 12. Vedeme žáky k pomoci a zvýšené ohleduplnosti k žákům hendikepovaným. 13. Zavádíme projekty s problematikou diskriminace, šikany, rasové nesnášenlivosti. 14. Vedeme žáky k úctě k práci jiných. 15. Vedeme žáky ke kvalitnímu hodnotovému žebříčku. 16. Vedeme žáky k respektování autorit a slušnému chování.

14 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 17. Žáci se různými způsoby zapojují do pomoci potřebným, např. podpora indiánů v Peru ( prostředky získané prodejem žákovských výrobků) finanční příspěvek Haiti po zemětřesení ( celoškolní sběr), Strom splněných přání ( vánoční sbírka hraček pro potřebné děti ) atd. Kompetence občanské V průběhu základního vzdělávání žák: - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, rasismus, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - chápe základní principy společenského chování, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence občanské jsou naplňovány: 1. Škola pořádá za účasti žáků Den otevřených dveří, Jarní zahradní slavnost pro veřejnost. 2. Žáci se zúčastňují kulturních a společenských akcí, které škola pořádá (kino, divadlo, koncerty, výstavy. 3. Žáci se zúčastňují sportovních i kulturních akcí / spolupráce s památníkem Lidice/. 4. Žáci se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu, který navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídě. 5. Škola zajišťuje zázemí pro třídění odpadu a vede své žáky k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji (důraz na environmentální výchovu) 6. Žáci absolvují cvičení k ochraně člověka za mimořádných situacích ve spolupráci s hasičským záchranným sborem,cvičný poplach. 7. Ve škole se důsledně dbá na dodržování pravidel školního řádu. K přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. 8. Žáci jsou vedeni ke správnému životnímu stylu, ke slušnému vystupování a chování. 9. Podporujeme v žácích hrdost na svou školu, obec, město, zemi. 10. Žáci se při exkurzích a školních výletech prakticky seznamují s historií své země. 11. Žáci jsou vedeni k úctě ke státním symbolům, k Listině základních prán a svobod. 12. Vedeme žáky k orientaci v celospolečenských událostech ( volby, činnost samospráv a státní správy). Kompetence pracovní

15 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, dokáže reagovat na změněné nebo nové pracovní podmínky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot Kompetence osobnostně sociální jsou naplňovány: 1. Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. 2. Žáci jsou vedeni k plánování úkolů a postupů. 3. Učitel navozuje situace a volí metody, které podporují využití ICT ve výuce. 4. Žáci se zúčastňují výroby upomínkových předmětů (zápis dětí do 1.ročníku, vánoční trhy, jarní zahradní slavnost) 5. Škola nabízí prostor k praktickým činnostem (vaření, technické práce, péče o pozemek) 6. Žáci jsou vedeni k aktivnímu zapojení do předmětu Svět práce. 7. Žáky vedeme k sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. 8. Pestrou nabídkou zájmových útvarů ve škole podněc ujeme u žáků zájem o další orientaci. 9. Žáci se účastní exkurzí do výrobních závodů. 10. Žáci se zapojují do činností souvisejících s úpravou třídy výzdoba, úklid, péče o květiny atd. 11. Zavádíme volitelný předmět přírodovědné praktikum, kde žáci pěstují byliny a pečují o zahradní naučnou stezku a skleník. 12. Žáci se aktivně podílejí na jarním úklidu obce. 13. Žáci se zapojují do příprav a realizace akce Škola před školou, kde předškoláka i jeho rodiče provádějí školou a seznamují s novým prostředím. 14. Žáci se aktivně zapojují do příprav všech školních akcí.

16 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy). Při zabezpečení vzdělávání těchto žáků se vychází ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. a Vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č.73/ 2005 Sb. a vyhlášky č.62/ Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vždy je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci mezi vyučujícími žáka, třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů a vedením školy. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je realizováno soustavné další vzdělávání a zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Při zabezpečení vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a pro ideální rozvoj těchto žáků škola využívá vhodné metody a formy práce a individuální integraci. U žáků je realizována individuální speciálně pedagogická péče vedoucí k reedukaci obtíží. Žáky, u kterých vysledujeme projevy některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracuje zkušená učitelka, a to na 1. i 2. stupni. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné nápravy v dyslektických kroužcích na obou stupních školy (děti jsou do reedukačního programu zařazovány se souhlasem rodičů). V případě, že pedagogicko - psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení a doporučí integraci, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje a je mu věnována individuální reedukační péče. V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jména vyučujících, kteří budou s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme je s tolerancí dle školského zákona. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Škola při práci s žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním využívá zejména těchto pedagogicko organizačních úprav : seznámí všechny pedagogy s postižením nebo znevýhodněním žáka a jeho specifiky, možností úlev a tolerancí uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky zohledňuje druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení a klasifikaci žáků umožňuje žákům používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky,výukové programy, vhodné alternativní učebnice, texty a pomůcky uzpůsobené jeho individuálním potřebám s přihlédnutím k možnostem školy a návrhu poradenského pracoviště zajišťuje snížení počtu žáků ve třídě umožňuje žákovi kompenzovat své znevýhodnění jinými činnostmi, ve kterých je úspěšný uplatňuje pozitivní přístup k žákům - žák je chválen nejen za výkon, ale i za snahu, jsou hodnoceny jeho (třeba i dílčí) úspěchy snaží se navodit klidnou atmosféru a eliminovat rušivé vlivy

17 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Do této skupiny patří žáci, kteří pochází z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Při vzdělávání těchto žáků je uplatňována individuální péče, odpovídající formy a metody práce. Při zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním využívá škola specifické učebnice a materiály, v případě nutnosti zajišťuje menší počet žáků ve třídě či pomoc asistenta třídního učitele, dále pak spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně dalšími odborníky. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami) Vzdělávání žáků zdravotně postižených může probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se mohou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, bylo by v případě potřeby nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Škola má zatím zkušenost se žákyní se zbytky zraku, která je v současné době integrována ve čtvrté třídě. Do naší školy nastoupila v první třídě. Žákyně je pod dohledem SPC a pracuje podle individuálního plánu. Na základě doporučení SPC zajišťuje škola kromě IVP i vhodné podmínky pro integraci. ( jiný typ lavice, osvětlení, sešity, vhodné pomůcky atd.) Spolupráce s rodinou je mimořádně dobrá, neboť rodina dítě zbytečně neprotěžuje, ale snaží se o maximální spolupráci. Škola hledá možnosti, ve kterých by žákyně podle svých předpokladů mohla být úspěšná. Vzdělávání žáků nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň, Mají také možnost zapojit se do činnosti školní hudební skupiny. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají nadaní žáci pověřováni náročnějšími částmi

18 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu v různých soutěžích a olympiádách. Své nadání mohou uplatnit a prezentovat prostřednictvím aktivní účasti na přípravě školního časopisu. V mimořádném případě je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí se žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů.

19 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Začlenění průřezových témat Formy zařazení průřezových témat v předmětech: Průřezová témata jsou do předmětů integrována, každý žák školy v průběhu vzdělávání na 1. i 2. stupni se se všemi průřezovými tématy seznámí. Vzhledem k měnícím se aktuálním problémům a potřebám, škola obměňuje svá projektová témata, do kterých jsou nad rámec zařazována i průřezová témata. 1) Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Č2,M1, M2, M3, Hv2, Pv1, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Aj3, Aj4, Vv1, F6, M6, M7, M8, Vv7, VS, Tv 6-9,Č6,Č7,Č9 Vv Prv1 F7, Ov6, Vv6, Vv7,Čj M4, Tv1, Tv2, Tv4, Tv5, Pv1, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Vv1, Prv1 Vz8, Tv6, Aj6, M9, Vv6, M7,Vkz9,Č6,Č M3, M5, Tv1, Tv2, Tv3, Hv4, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Prv3,,Č4 Hv6, M8, M9,Tv 6-9,Č M4, Tv3, Tv4, Vv4, Pv4, Pv5, Tv5,Č5 Hv6, Hv7, Hv8, Hv9, F7, Vv6,Vs 7-9, M2, Hv1, Tv3, Aj5, Prv2 Hv8, D7, D9, Vv Hv3, Hv5, Tv4, Tv5, Prv2 Ov7, Vz9, Ov6, D9,Č Hv1, Hv2, Hv3, Hv4, Hv5,Aj 4,Č1,Č2,Č4 Č6, Č7, Č8, Č9, Tv8, Vs, M5 Tv6, M6, M8, M9, Vv9, M7,Č Vv2, Vv4, Prv3 Vv8, Č6,Č7,Č Prv2,Č5 Vkz9, Tv9, Vv8 2) Výchova demokratického občana: I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Prv2, Č1, Č5, Vl4 Ov6, Vz Vl4, Č5, Vl 5 D8, Vl4 Ov Vl4,Vl5,Č5 D8, D9, M7

20 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Vl5, Pv2, Pv4, Pv5, Aj5, Č2 Hv7, Hv8, Z9, Aj6, Aj9, Vv7, Vv8, Vl4, Vl5 Z7, Aj7, Aj8, Nj7-9, Ov8, Z Vl5, Z8, D6, D7, D9, Pč9, Vs7-9,, Z7, Z9 4) Multikulturní výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Tv1, Tv2, Tv3, Tv4, Tv5, Vv5, Č3 Hv6, Hv9, Ov8, Z7, Č6,Č7,Č8,Č Tv4, Aj3, Č3, Pv4, Pv5 Hv6, Hv7, Hv8, Hv9, Ov8, Tv6,7,8,9,7, D7, Vv8,D6,Ov Pv5, Č2 Z8, D9, Vv8, Z7,Ov9, Vkz8, Vkz Aj4 Hv9, Z7, D9, D6, Aj8, Vv7, Vkz8, Vkz Vl5 Ov7, Ov9,Ov8 5) Enviromentální výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Př4, Z6, Z9, Pč6, Př7, Ch8, Vv6, Pp7, Pp8, Př Pv1, Př4, Pv3, Pv4, Pv5, Pv2,Př5 Z8, F8, Pč6, Pč9, Př6, Př7, Př8, Př9, Ch8, Ch9, Pp7, Pp Př4, Pv4, Pv5, Vv3 Z7,Z8,Z9, F9, Tv7, Pč7, Ch9,Př6,Př7, Př8,Př9, Hv Vl4 F8, Ov7, Pp8, Pp9, Pč8, Př8, Ch9, Vv8, Vs7-9, Př9 6) Mediální výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Ikt5, Č4 Č9, Tv8, Vv7, Č Ikt5, Č6, Z6, F9, Vv9, Ov6, D9, Č6-9, Č 5, Tv5 Č Č4 Č9, Vv9, Hv9, Ikt Př5, Č5, Č8, Ov6, 0v9, D9,Ikt9, Ov8,Ov9,Hv Ikt5, Č4 Č7, D8, Nj7-9,Ikt9, Vv5, Vv3 Č9, Tv9,, Ikt 9, Vkz8

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech.

- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace. - Vyžadujeme dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který na 1. stupni ZŠ představuje úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu žáka

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více