ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013"

Transkript

1 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ( RVP verze platná od )

2 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Vzdělání pro budoucnost č.j.:205/2013 / ŠVP vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání verze platná od údaje o škole: Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okr. Kladno Tyršova 77, Buštěhrad Ředitel školy: Mgr. Bc. Kristýna Krečová Tel webové stránky: IČO IZO zřizovatel: Město Buštěhrad Hřebečská 660, PSČ Tel fax: webové stránky: platnost dokumentu: od Podpis ředitele: Razítko školy:

3 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno, je plně organizovanou školou se 9 třídami prvního a 4 třídami druhého stupně s cca 270 žáky, 4 odděleními školní družiny a 4 třídami mateřské školy. Část prvního stupně a školní družina sídlí v budově, která je asi 100 let stará.v těsné blízkosti je budova z padesátých let, ve které sídlí zbytek prvního a celý druhý stupeň. Budovy jsou opravené a přiměřeně udržované. V podkroví staré budovy jsou 4 byty pro zaměstnance školy. Nová budova byla zateplena a nově opláštěna. Všechny budovy jsou obklopeny zahradou a zelení. Mateřská škola sídlí v samostatném objektu v centru města. V jednom pavilonu MŠ dosud sídlí městský úřad. Jedno oddělení MŠ bylo zřízeno v budově 2. stupně. Vybavení školy a) materiální Škola má standardní vybavení z dřívější doby, nové pomůcky se příliš nekupují. V posledních letech se maximálně využívá počítačová učebna a internet, který je rozveden do všech učeben 1. i 2. stupně a obou sboroven. V rámci grantu EU z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který škola získala, bylo možno doplnit vybavení školy o kvalitní mikroskopy, kameru s počítačem a programem na úpravu filmového materiálu, fotoaparát, laminovačku, 2 dataprojektory a notebooky pro všechny pedagogy zapojené do grantu. Žáci mají k dispozici škálu výukových programů, které jsou ve všech předmětech pravidelně využívány. Kromě toho má škola (žáci i doma) bezplatný přístup na internetové výukové programy Škola za školou. Z příspěvku města byla zrekonstruována školní kuchyně a vybavena novými přístroji. Školní jídelna získala nový nábytek a byl instalován čipovací systém na objednávání obědů. Většina tříd je vybavena novým nábytkem a v pěti třídách byly vyměněny zastaralé a již velmi opotřebované tabule. Z VHČ si škola zakoupila keramickou pec. Částečně byla novým nábytkem vybavena i školní družina. b) prostorové Škola má dostatek učeben. Odborné učebny fyziky a chemie byly sloučeny, zůstaly odborné učebny přírodopisu, výtvarné výchovy, anglického jazyka a zeměpisu. Škola disponuje jednou tělocvičnou se standardním vybavením, je však potřeba rekonstrukce podlahy, a novým víceúčelovým a dobře vybaveným hřištěm. V atriu školy je možno využívat učebnu v přírodě.

4 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost c) technické Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Ve školním roce 2011/2012 byla kompletně přebudována počítačová učebna. Kvalitnější počítače umožňují efektivnější využití výukových programů Do obou sboroven a do všech tříd, včetně informačního centra, byl zaveden internet. Zpětné projektory ani jiné starší vybavení se již nevyužívá, využívají se dvě interaktivní tabule, 4 dataprojektory a počítače nainstalované do všech tříd. d) hygienické Hygienické vybavení je velmi dobré, WC na 1. i 2. stupni jsou zrekonstruovány, velmi slušné jsou i šatny a WC u tělocvičny, na WC je teplá voda, každá toaleta má automaty na papírové ručníky. V učebnách 1. stupně byly tyto automaty také nainstalovány. Do oken na jižní straně obou budov byly nainstalovány žaluzie. Díky zateplení a izolaci podkroví splňuje škola vyhláškou stanovené teploty chodeb i tělocvičny. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má v současné době fyzicky 25 pedagogů (15 na ZŠ, 4 vychovatelky a 7 na MŠ ) Z toho jsou na ZŠ dva muži. Věkový průměr se snížil za posledních pět let z 53 na 38 let. Kvalifikační předpoklady na 1. stupni nesplňují 5 učitelek, na 2. stupni 2 učitelé. Na 1. stupni 3 nekvalifikované učitelky zahájily nebo studují potřebnou VŠ. Rovněž studují učitelky na 2. stupni. Všechny učitelky se průběžně vzdělávají a využívají nové metody a formy práce. Pracují v programu Začít spolu a v první třídě zavádějí genetickou metodu čtení. Kolektiv pedagogů je stabilizovaný, k výměnám dochází z důvodu odchodu do důchodu, MD. K částečné výměně učitelů na ZŠ došlo při změně ředitelky školy pro školní rok 2013/2014. Mladí pedagogové se snáze zapojují do týmové práce. Částečně ovládá jeden cizí jazyk 2/3 pedagogického sboru, 4 pedagogové na velmi dobré úrovni, dva pedagogové hovoří plynně 2 jazyky. Ve škole není školní psycholog, škola má výchovnou poradkyni, která však nemá k této funkci zvýšenu kvalifikaci. Další zaměstnanci prošli kurzy EVVO, kurzem pro program Začít spolu. Někteří učitelé prošli kurzy kritického myšlení, projektového vyučování, práce se žáky se SPUCH atd. V současné době se DVPP orientuje přesevším na problematiku změn v ŠVP, je potřeba vyškolit nového koordinátora ŠVP. Ve škole je vyškolený koordinátor ICT. Dlouhodobé projekty Škola pracuje na několika projektech, z nichž dlouhodobý charakter má projekt Les ve škole, Veřejné čtení, Noc s Andersenem, Zdraví hledej v přírodě. V posledních letech se osvědčují celoroční projekty pro 9. třídu s tématy, která si žáci vybírají podle svého zájmu. Svoji celoroční práci pak prezentují na konci školního roku formou Maturit na nečisto. V průběhu každého pololetí probíhá v každé třídě jeden jednodenní projekt, ve kterém jsou zapracována průřezová témata. Projektové dny jsou obohaceny i o další aktuální témata i nové formy práce, které tato forma práce umožňuje: - ochrana člověka za mimořádných okolností - zapojení rodičů žáků - společná práce žáků ZŠ a MŠ v tématu EVVO

5 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno - témata zaměřená k MPP a Dni Země - Děti učí děti, tzv. Den naruby - Do této oblasti začleňujeme i pravidelné akce dopravní výchova - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - sběr odpadových surovin - sportovní turnaje. V posledních letech se obnovila spolupráce s Lidickou galerií i obcí Lidice. Škola se tak účastní celé řady aktivit, z nichž se postupem doby vyvinula i spolupráce s britskou školou, která se dlouhodobě zajímá o Lidice i okolní průmyslovou oblast Kladenska. Připravovaný celoroční společný projekt obou škol by měl být zakončen výměnným zájezdem žáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o žácích prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních dnů, žákovských knížek, telefonicky, osobní návštěvou a v poslední době i em. Rodiče mají možnost zúčastnit se (po dohodě s vyučujícím) výuky i mimo Dnů otevřených dveří, které se konají 2x ročně. Rodiče se účastní dalších akcí školy slavnostního zahájení školního roku a vítání prvňáčků, slavnosti Halloween, vánoční besídky a vánočních trhů, jarní zahradní slavnosti, předávání pamětních listů žákům 9. třídy a v neposlední řadě jsou to vánoční a velikonoční keramické dny, kde si rodiče spolu se svými dětmi vyrábějí keramické výrobky. Většina tříd prvního stupně organizuje společné víkendové akce pro rodiče a děti. Do školy přicházejí i rodiče předškolních dětí a to několikrát do roka na akci Škola před školou. Zatímco se děti seznamují s prostředím školy, mají rodiče možnost diskutovat s vedením školy i pedagogy o všem, co je ve škole zajímá. Velmi úzká spolupráce je mezi vedením školy a městem. Škola se na zástupce města obrací s problémy týkajícími se nejen zajištění běžného provozu školy, ale zejména při vzniku mimořádných situací jako jsou drobné havárie, větší údržba atd. Vedení města vždy vychází škole vstříc a přednostně se zabývá jejími problémy. Spolupráce se Školskou radou probíhá formou jednání, která se konají v souladu se zákonem minimálně 2x ročně. Zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Velkou podporou školy jsou i větší podniky a soukromí podnikatelé, např. firma Peroutka, letiště Ruzyně, autobazar Štěpánek, odtahová a vyprošťovací služba Robert Oplt a další. Díky jejich podpoře má škola víceúčelové hřiště, ceny pro žáky, zajištěnu dopravu na sportovní akce, výtvarný materiál, reprodukce žákovských prací, pomoc při organizování branného cvičení a další.. Velmi dobrou spolupráci má škola s Policií ČR, kurátory oddělením péče o děti a mládež Magistrátu města Kladna i s PPP Kladno. Díky této spolupráci se daří včas podchycovat a řešit problémy patologického chování žáků.

6 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Charakteristika žáků Většina žáků je přímo z Buštěhradu, do buštěhradské školy však chodí i žáci z nebližšího okolí Lidic, Hřebče, Makotřas, Stehelčevse, Vrapic, jednotlivě jsou to i žáci z Kladna. Ve městě žije několik romských rodin, jejichž některé děti také navštěvují ZŠ Buštěhrad. Škole se daří zapojit tyto žáky do učebního procesu tak, že nejsou vnímány mezi ostatními spolužáky jako odlišní. Ve škole nejsou mezi dětmi výrazné sociální rozdíly. Velmi častým jevem jsou děti žijící po rozvodu rodičů v nové rodině. Tyto děti mívají zpočátku problémy v prospěchu i chování. Obecně lze charakterizovat žáky jako běžnou populaci bez výrazných rozdílů. Ve škole je i několik žáků vietnamské národnosti, 2 děti ze smíšeného manželství, dvě děti s mentální retardací a jedno dítě se zbytky zraku. Integrace všech těchto dětí je bezproblémová. V poslední době dochází v Buštěhradu k velké výstavbě rodinných domků, do kterých se stěhují převážně mladé rodiny. Děti z těchto rodin ve většině případů přicházejí do naší školy. Rodiny se stěhují nejvíce z Prahy a mají na školu vysoké požadavky. Škola proto musí pružně reagovat na požadavky těchto rodičů a neustále usilovat o vysokou kvalitu své práce. - Vlastní hodnocení školy Cílem evaluační činnosti školy je získat, shromáždit a provádět rozbory informací, které škole pomohou ke zkvalitnění a zefektivnění procesu výuky. Z tohoto důvodu jsme si stanovili oblasti, cíle, kritéria, nástroje a časové rozvržení evaluačních činností. Oblasti autoevaluace - Vize školy (přiměřenost a srozumitelnost, soulad vize s ŠVP, cíle školy jsou v souladu s očekáváním a potřebami žáků a zákonných zástupců). - Podmínky ke vzdělávání (kvalifikace pracovníků, vybavení školy, finanční zabezpečení). - Školní vzdělávací program (charakteristika žáků, přiměřenost k podmínkám školy, klíčové kompetence, realizace ŠVP, organizace vzdělávacího procesu). - Průběh vzdělávání (vhodnost metod výuky a hodnocení žáků, přiměřenost stanovených cílů, rozsah využívání pomůcek, techniky a učebnic, využívání vhodných forem práce, aktivita a zapojení žáků do výuky, využívání týmové práce a sebehodnocení). - Kultura školy (podpora školy směrem k žákům, spolupráce se zákonnými zástupci, vzájemné vztahy, výchovné poradenství, práce třídních učitelů). - Řízení školy (plánování, organizace školy, vedení lidí, kontrola). - Zajišťování kvality školy (plánování a provádění vlastního hodnocení školy, systematičnost, úspěšnost využívaných metod, výběr priorit, realizace aktivit).

7 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno - Výsledky vzdělávání (zjišťování výsledků vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání). - Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům (využívání lidských zdrojů, materiálních zdrojů a finančních zdrojů). Výše uvedené oblasti vlastního hodnocení pomáhají odpovědět na otázku: Je naše škola úspěšná? Cíle a kritéria autoevaluace Hlavním cílem vlastního hodnocení je zhodnocení stavu, tj. zjištění informací o tom, jak se osvědčil školní vzdělávací program, jak funguje škola jako celek, jaké je ve škole pracovní prostředí apod. Na zjištění stavu budou navazovat kroky, které povedou ke zkvalitnění výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Pro každou oblast má škola stanovena kritéria, podle kterých jednotlivé oblasti hodnotí. K těmto kritériím patří např.: míra souladu cílů školy s očekáváním žáků a jejich zákonných zástupců, stupeň odbornosti a aprobovanosti učitelů, stupeň vybavení školy, míra přiměřenosti cílů ŠVP k možnostem žáků, stupeň koordinace klíčových kompetencí, kvalita školního řádu a rozvrhu hodin, úroveň využívání didaktické techniky, pomůcek a vhodných metod, stupeň využívání samostatné a týmové práce žáků, míra odpovědnosti žáka za své učení, stupeň motivace žáků, úroveň vzájemných vztahů mezi žáky, kvalita vztahu učitelů a žáků, míra vzájemné spolupráce učitelů, úroveň podpory učitelů při zavádění změn ve škole, úroveň dalšího vzdělávání učitelů, hloubka a systematičnost kontrolní činnosti, míra úspěšnosti používaných metod a forem práce, efektivita nástrojů využívaných ke zjišťování výsledků vzdělávání, míra spokojenosti rodičů s prací školy, úroveň individuální péče o jednotlivé žáky apod. Nástroje autoevaluace Nástroje vlastního hodnocení umožňují měřit jednotlivé oblasti, na které se autoevaluce zaměřuje. Je možné je rozdělit na následující okruhy: - školní dokumentace (třídní knihy, tématické plány...) - dotazníky pro žáky, učitele a rodiče - žákovské práce (pravidelné písemné práce, výkresy, domácí úkoly, výrobky z různých oblastí) - testy vlastní, případně převzaté od jiných právních subjektů (SCIO) - rozhovory se žáky, s učiteli a dalšími zaměstnanci, se zástupci veřejnosti a se zákonnými zástupci

8 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost - hospitace a vzájemné hospitace a jejich vyhodnocení - systematické sledování práce učitele (plánování práce učitele, stanovování cílů a jejich naplňování apod.) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Všechny tyto, případně i jiné nástroje, je nutné používat promyšleně a plánovitě tak, aby jejich využití bylo efektivní a aby poskytovaly dostatek pokud možno objektivních informací o kvalitě výchovné a vzdělávací práce školy. Časové rozvržení evaluačních činností Evaluační činnost je možné rozvrhnout na čtyři etapy, z nichž každá má své specifické poslání: V první etapě tvoříme školní vzdělávací program (ať už nový či upravený podle aktuální legislativy) a jde o posouzení připravenosti školy vypracovat a realizovat školní vzdělávací program. Ve druhé etapě půjde o průběžné sledování práce učitelů a žáků, o ověřování ŠVP v běžné práci školy a případně o korigování tohoto programu. Ve třetí etapě bude škola hodnotit výsledky na konci určitého období např. na konci třetího ročníku, případně na konci pátého ročníku atd. Bude se hodnotit např. efektivita ŠVP, dopad ŠVP na klima školy, přístup učitelů k žákům, chování žáků atd. Čtvrtá etapa je završením autoevaluačních činností školy, dochází v ní k celkovému hodnocení případně k přehodnocení školního vzdělávacího programu. V této etapě bude možné upravit ŠVP tak, aby odpovídal měnícím se podmínkám výchovy a vzdělání. Na základě těchto etap bude škola zpracovávat na jednotlivá období plán evaluační činnosti, který bude určovat jednotlivé evaluační činnosti rozvržené do jednotlivých měsíců.

9 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy ZŠ Buštěhrad je školou, která není profilována jednotlivým předmětem. Ve svém vzdělávacím programu však vychází ze specifik regionu i moderních trendů ve výchově a vzdělání. Škola se zaměřuje zejména na jazykovou vybavenost žáků (alespoň jeden světový jazyk na komunikační úrovni) - gramotnosti čtenářskou matematickou, jazykovou, ekologickou, etickou. - zdravý životní styl - tělesnou zdatnost - rozvoj matematických a technických dovedností - vnímání umění - pochopení základních přírodních zákonů - chápaní pojmu občanství Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání nelze ještě považovat za ukončenou, ale získané klíčové kompetence tvoří neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence se různými způsoby prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. ZŠ Buštěhrad se snaží být školou pro všechny žáky tzn. pro žáky průměrně nadané, žáky s SPU i žáky nadané. Škola vede žáky k úctě k životu, přírodě a ke kvalitním životním hodnotám. Začleňuje projektové vyučování rozvíjí klíčové kompetence. V maximální možné míře se snaží o výuku v programu Step by step již od první třídy. Rozvíjí jiné formy spolupráce s rodinou, zejména s rodiči problémových žáků.

10 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Kompetence k učení Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizací je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k učení jsou naplňovány: 1. Žáci se zúčastňují exkurzí, soutěží a olympiád 2. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování. 3. Učitel pro výuku využívá výukové programy na školní počítačové síti. 4. Žáci se zúčastňují srovnávacího testování vědomostí a dovedností. 5. Klademe důraz na čtení s porozuměním, prací s textem, vyhledávání informací. 6. Žáci využívají své portfolio (pokud je v daném předmětu zavedeno) v průběhu učení žáci se učí zpracovávat oborové práce a referáty. 7. Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly. 8. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samostatné učení a pro jeho další přínos. 9. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šance prožít úspěch. 10. Vedeme žáky k využívání mezipředmětových vztahů (integrovaná tématická výuka). 11. Vytváříme prostředí podnětné pro experiment, improvizaci, podporuje činnostní učení žáků 12. Umožňujeme žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení. 13. Vedeme žáky k sebehodnocení. 14. Vedeme žáky k důslednosti a pečlivosti. 15. Dbáme, aby zadané úkoly žáci vždy dokončili. 16. Seznamujeme žáky se situací na trhu práce, navštěvujeme úřad práce. 17. Žáci mají možnost zpracovat si test svých předpokladů, které můžeme rozvíjet.

11 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost 18. Nabízíme žákům velkou škálu kvalitních bezplatných kroužků. 19. Zařazujeme do výuky projektové dny. 20. Na prvním stupni zavádíme program Začít spolu. 21. Oceňujeme všechny žáky, kteří se zapojili do jakékoli soutěže, olympiády apod. 22. Sledujeme a podporujeme kvalitní mimoškolní činnosti žáků. Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Kompetence k řešení problémů V průběhu základního vzdělávání žák: - vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti objeví různé varianty řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů logické i matematické postupy - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí - zapojuje se do různých soutěží Kompetence k řešení problému jsou naplňovány: 1. Učitel pracuje se žáky v projektech žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi získaných ze všech možných zdrojů (ústních, tištěných, mediálních i počítačových, včetně internetu), aby je mohli třídit a vhodným způsobem využívat. Úměrně ke svému věku se učí využívat informace z internetu. 2. Žáci se podle svých schopností zúčastňují olympiád a soutěží. 3. Žáci řeší strategické a skupinové úkoly v terénu. Vedeme je k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, tj. na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. 4. Žákům jsou především zadávány úlohy tak, aby umožňovaly volbu různých postupů, aby žáci dokázali své řešení obhájit. 5. Volíme žákovskou samosprávu a spolupracujeme s ní na řešení problémů, které žáci pociťují. 6. Diskutujeme se žáky o aktuálních celospolečenských problémech. 7. Vedeme žáky k vytváření vlastního názoru.

12 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Kompetence komunikativní V průběhu základního vzdělávání žák: - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, dokáže obhajit svůj názor a vhodně argumentuje - používá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence komunikativní jsou naplňovány: 1. Škola nabízí širokou škálu aktivit formou kroužků i v ŠD 2. Učitelé vedou žáky ke spolupráci při vyučování. 3. Žáci využívají ke svému rozvoji prostředky ICT. 4. Učitel se zajímá o názory, náměty, zkušenosti žáků. Vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo školu. 5. Klademe důraz na adekvátní diskusi učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. 6. Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu. 7. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami, podporujeme komunikaci s jinými školami. 8. Vedeme žáky k pomoci při začleňování do kolektivu žáků, kteří přišli z jiné školy, nebo žáků osamocených. 9. Na školách v přírodě zařezujeme hry, které slouží k většímu vzájemnému poznávání a vzájemné pomoci. 10. Problematické třídní kolektivy a žáky šestých tříd vysíláme na začátku školního roku na několikadenní sdružovací výjezd.

13 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Kompetence sociální a personální Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce ve skupinách, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl sebeúcty - podílí se na utváření příjemné atmosféry, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence sociální a personální jsou naplňovány: 1. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. 2. Sociální kompetence vyvozujeme při praktických cvičeních a úkolech - škola organizuje vícedenní výjezdy žáků ( seznamovací v 6. třídě, ŠvP, lyžařský výcvik) 3. Žáci spoluvytváří pravidla třídy žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. 4. Škola zařazuje do svého výukového plánu blok Volba povolání žáci osmé a deváté třídy absolvují výstavu zaměřenou na volbu povolání, navštěvují poradenské středisko na úřadu práce pro volbu povolání. 5. Žáci devátých ročníků se zúčastňují profi vyšetření podporující dobrou volbu své profesní orientace. 6. Používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení, usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. 7. Škola nabízí cyklus dílen a besed v rámci programu prevence před sociálně patologickými jevy 8. Škola klade důraz na toleranci a respekt k odlišnostem ( třídní pravidla a školní řád, kázeňský řád, školy v přírodě, program prevence, osobnostní a soc. výchova, dramatická výchova, občanská a rodinná výchova, etická výchova) 9. Učitel využívá skupinovou práci, spolupráci ve třídě a vzájemnou pomoc při učení. 10. Učitel žákům umožňuje vzájemné vyjadřování svých pocitů a názorů. 11. Navštěvujeme se žáky domov důchodců, a informace z besed využíváme v projektech. 12. Vedeme žáky k pomoci a zvýšené ohleduplnosti k žákům hendikepovaným. 13. Zavádíme projekty s problematikou diskriminace, šikany, rasové nesnášenlivosti. 14. Vedeme žáky k úctě k práci jiných. 15. Vedeme žáky ke kvalitnímu hodnotovému žebříčku. 16. Vedeme žáky k respektování autorit a slušnému chování.

14 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 17. Žáci se různými způsoby zapojují do pomoci potřebným, např. podpora indiánů v Peru ( prostředky získané prodejem žákovských výrobků) finanční příspěvek Haiti po zemětřesení ( celoškolní sběr), Strom splněných přání ( vánoční sbírka hraček pro potřebné děti ) atd. Kompetence občanské V průběhu základního vzdělávání žák: - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, rasismus, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - chápe základní principy společenského chování, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence občanské jsou naplňovány: 1. Škola pořádá za účasti žáků Den otevřených dveří, Jarní zahradní slavnost pro veřejnost. 2. Žáci se zúčastňují kulturních a společenských akcí, které škola pořádá (kino, divadlo, koncerty, výstavy. 3. Žáci se zúčastňují sportovních i kulturních akcí / spolupráce s památníkem Lidice/. 4. Žáci se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu, který navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídě. 5. Škola zajišťuje zázemí pro třídění odpadu a vede své žáky k šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji (důraz na environmentální výchovu) 6. Žáci absolvují cvičení k ochraně člověka za mimořádných situacích ve spolupráci s hasičským záchranným sborem,cvičný poplach. 7. Ve škole se důsledně dbá na dodržování pravidel školního řádu. K přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. 8. Žáci jsou vedeni ke správnému životnímu stylu, ke slušnému vystupování a chování. 9. Podporujeme v žácích hrdost na svou školu, obec, město, zemi. 10. Žáci se při exkurzích a školních výletech prakticky seznamují s historií své země. 11. Žáci jsou vedeni k úctě ke státním symbolům, k Listině základních prán a svobod. 12. Vedeme žáky k orientaci v celospolečenských událostech ( volby, činnost samospráv a státní správy). Kompetence pracovní

15 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno V průběhu základního vzdělávání žák: - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - používá bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, dokáže reagovat na změněné nebo nové pracovní podmínky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot Kompetence osobnostně sociální jsou naplňovány: 1. Učitel vyžaduje dokončení práce v dohodnuté kvalitě a termínech. 2. Žáci jsou vedeni k plánování úkolů a postupů. 3. Učitel navozuje situace a volí metody, které podporují využití ICT ve výuce. 4. Žáci se zúčastňují výroby upomínkových předmětů (zápis dětí do 1.ročníku, vánoční trhy, jarní zahradní slavnost) 5. Škola nabízí prostor k praktickým činnostem (vaření, technické práce, péče o pozemek) 6. Žáci jsou vedeni k aktivnímu zapojení do předmětu Svět práce. 7. Žáky vedeme k sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. 8. Pestrou nabídkou zájmových útvarů ve škole podněc ujeme u žáků zájem o další orientaci. 9. Žáci se účastní exkurzí do výrobních závodů. 10. Žáci se zapojují do činností souvisejících s úpravou třídy výzdoba, úklid, péče o květiny atd. 11. Zavádíme volitelný předmět přírodovědné praktikum, kde žáci pěstují byliny a pečují o zahradní naučnou stezku a skleník. 12. Žáci se aktivně podílejí na jarním úklidu obce. 13. Žáci se zapojují do příprav a realizace akce Škola před školou, kde předškoláka i jeho rodiče provádějí školou a seznamují s novým prostředím. 14. Žáci se aktivně zapojují do příprav všech školních akcí.

16 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy). Při zabezpečení vzdělávání těchto žáků se vychází ze Školského zákona 561/ 2004 Sb. a Vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č.73/ 2005 Sb. a vyhlášky č.62/ Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Vždy je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a odborného pracoviště. V rámci školy jde o spolupráci mezi vyučujícími žáka, třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů a vedením školy. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je realizováno soustavné další vzdělávání a zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Při zabezpečení vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a pro ideální rozvoj těchto žáků škola využívá vhodné metody a formy práce a individuální integraci. U žáků je realizována individuální speciálně pedagogická péče vedoucí k reedukaci obtíží. Žáky, u kterých vysledujeme projevy některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracuje zkušená učitelka, a to na 1. i 2. stupni. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné nápravy v dyslektických kroužcích na obou stupních školy (děti jsou do reedukačního programu zařazovány se souhlasem rodičů). V případě, že pedagogicko - psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení a doporučí integraci, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje a je mu věnována individuální reedukační péče. V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jména vyučujících, kteří budou s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme je s tolerancí dle školského zákona. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Škola při práci s žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním využívá zejména těchto pedagogicko organizačních úprav : seznámí všechny pedagogy s postižením nebo znevýhodněním žáka a jeho specifiky, možností úlev a tolerancí uplatňuje princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem a metod výuky zohledňuje druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení a klasifikaci žáků umožňuje žákům používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky,výukové programy, vhodné alternativní učebnice, texty a pomůcky uzpůsobené jeho individuálním potřebám s přihlédnutím k možnostem školy a návrhu poradenského pracoviště zajišťuje snížení počtu žáků ve třídě umožňuje žákovi kompenzovat své znevýhodnění jinými činnostmi, ve kterých je úspěšný uplatňuje pozitivní přístup k žákům - žák je chválen nejen za výkon, ale i za snahu, jsou hodnoceny jeho (třeba i dílčí) úspěchy snaží se navodit klidnou atmosféru a eliminovat rušivé vlivy

17 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Do této skupiny patří žáci, kteří pochází z prostředí sociálně, kulturně nebo jazykově odlišného. Při vzdělávání těchto žáků je uplatňována individuální péče, odpovídající formy a metody práce. Při zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním využívá škola specifické učebnice a materiály, v případě nutnosti zajišťuje menší počet žáků ve třídě či pomoc asistenta třídního učitele, dále pak spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně dalšími odborníky. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami) Vzdělávání žáků zdravotně postižených může probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se mohou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola není bezbariérová, bylo by v případě potřeby nutné požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Škola má zatím zkušenost se žákyní se zbytky zraku, která je v současné době integrována ve čtvrté třídě. Do naší školy nastoupila v první třídě. Žákyně je pod dohledem SPC a pracuje podle individuálního plánu. Na základě doporučení SPC zajišťuje škola kromě IVP i vhodné podmínky pro integraci. ( jiný typ lavice, osvětlení, sešity, vhodné pomůcky atd.) Spolupráce s rodinou je mimořádně dobrá, neboť rodina dítě zbytečně neprotěžuje, ale snaží se o maximální spolupráci. Škola hledá možnosti, ve kterých by žákyně podle svých předpokladů mohla být úspěšná. Vzdělávání žáků nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň, Mají také možnost zapojit se do činnosti školní hudební skupiny. Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou. Při samotné výuce bývají nadaní žáci pověřováni náročnějšími částmi

18 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu v různých soutěžích a olympiádách. Své nadání mohou uplatnit a prezentovat prostřednictvím aktivní účasti na přípravě školního časopisu. V mimořádném případě je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí se žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů.

19 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno Začlenění průřezových témat Formy zařazení průřezových témat v předmětech: Průřezová témata jsou do předmětů integrována, každý žák školy v průběhu vzdělávání na 1. i 2. stupni se se všemi průřezovými tématy seznámí. Vzhledem k měnícím se aktuálním problémům a potřebám, škola obměňuje svá projektová témata, do kterých jsou nad rámec zařazována i průřezová témata. 1) Osobnostní a sociální výchova 1. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Č2,M1, M2, M3, Hv2, Pv1, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Aj3, Aj4, Vv1, F6, M6, M7, M8, Vv7, VS, Tv 6-9,Č6,Č7,Č9 Vv Prv1 F7, Ov6, Vv6, Vv7,Čj M4, Tv1, Tv2, Tv4, Tv5, Pv1, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Vv1, Prv1 Vz8, Tv6, Aj6, M9, Vv6, M7,Vkz9,Č6,Č M3, M5, Tv1, Tv2, Tv3, Hv4, Pv2, Pv3, Pv4, Pv5, Prv3,,Č4 Hv6, M8, M9,Tv 6-9,Č M4, Tv3, Tv4, Vv4, Pv4, Pv5, Tv5,Č5 Hv6, Hv7, Hv8, Hv9, F7, Vv6,Vs 7-9, M2, Hv1, Tv3, Aj5, Prv2 Hv8, D7, D9, Vv Hv3, Hv5, Tv4, Tv5, Prv2 Ov7, Vz9, Ov6, D9,Č Hv1, Hv2, Hv3, Hv4, Hv5,Aj 4,Č1,Č2,Č4 Č6, Č7, Č8, Č9, Tv8, Vs, M5 Tv6, M6, M8, M9, Vv9, M7,Č Vv2, Vv4, Prv3 Vv8, Č6,Č7,Č Prv2,Č5 Vkz9, Tv9, Vv8 2) Výchova demokratického občana: I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Prv2, Č1, Č5, Vl4 Ov6, Vz Vl4, Č5, Vl 5 D8, Vl4 Ov Vl4,Vl5,Č5 D8, D9, M7

20 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno 3) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Vl5, Pv2, Pv4, Pv5, Aj5, Č2 Hv7, Hv8, Z9, Aj6, Aj9, Vv7, Vv8, Vl4, Vl5 Z7, Aj7, Aj8, Nj7-9, Ov8, Z Vl5, Z8, D6, D7, D9, Pč9, Vs7-9,, Z7, Z9 4) Multikulturní výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Tv1, Tv2, Tv3, Tv4, Tv5, Vv5, Č3 Hv6, Hv9, Ov8, Z7, Č6,Č7,Č8,Č Tv4, Aj3, Č3, Pv4, Pv5 Hv6, Hv7, Hv8, Hv9, Ov8, Tv6,7,8,9,7, D7, Vv8,D6,Ov Pv5, Č2 Z8, D9, Vv8, Z7,Ov9, Vkz8, Vkz Aj4 Hv9, Z7, D9, D6, Aj8, Vv7, Vkz8, Vkz Vl5 Ov7, Ov9,Ov8 5) Enviromentální výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Př4, Z6, Z9, Pč6, Př7, Ch8, Vv6, Pp7, Pp8, Př Pv1, Př4, Pv3, Pv4, Pv5, Pv2,Př5 Z8, F8, Pč6, Pč9, Př6, Př7, Př8, Př9, Ch8, Ch9, Pp7, Pp Př4, Pv4, Pv5, Vv3 Z7,Z8,Z9, F9, Tv7, Pč7, Ch9,Př6,Př7, Př8,Př9, Hv Vl4 F8, Ov7, Pp8, Pp9, Pč8, Př8, Ch9, Vv8, Vs7-9, Př9 6) Mediální výchova I. stupeň (předmět a ročník) II. stupeň (předmět a ročník) Ikt5, Č4 Č9, Tv8, Vv7, Č Ikt5, Č6, Z6, F9, Vv9, Ov6, D9, Č6-9, Č 5, Tv5 Č Č4 Č9, Vv9, Hv9, Ikt Př5, Č5, Č8, Ov6, 0v9, D9,Ikt9, Ov8,Ov9,Hv Ikt5, Č4 Č7, D8, Nj7-9,Ikt9, Vv5, Vv3 Č9, Tv9,, Ikt 9, Vkz8

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více