OBEC CHLUMÍN, Chlumín čp. 44

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44"

Transkript

1 OBEC CHLUMÍN, Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM 1. Územní plán obce 2. Životní prostředí, ochrana a obnova kulturní krajiny a) vzhled obce a údržba zeleně b) odpadní vody c) komunální odpad 3. Doprava a) dopravní obslužnost b) autobusové čekárny c) údržba a výstavba místních komunikací 4. Veřejné osvětlení a rozhlasový systém obce 5. Bytové hospodářství, zachování, obnova a údržba venkovské zástavby 6. Obecní budovy 7. Školství 8. Zájmové organizace v obci 9. Kultura 10. Sport a volný čas III. ZÁVĚR strana 1 (celkem 6)

2 I. ÚVOD Obec Chlumín leží v úrodné polabské nížině při silnici č. 101 z Neratovic na Kralupy nad Vltavou, asi 7 km vzdušnou čarou od Mělníka a 14 km od hranic hlavního města Prahy. Leží v rovinaté bezlesné krajině labsko-vltavského meziříčí. Obcí protéká potok Černava. Kdysi významné městečko s trhovým a hrdelním právem. Chlumín je malá obec ( 423 obyvatel ) bez větších podnikatelských subjektů a tudíž bez výraznějších příjmů. Vzhledem ke své velikosti buduje občanskou vybavenost pozvolna. Zastupitelstvo obce Chlumín při tvorbě tohoto programu bralo na vědomí potřeby obyvatel. Místní program obnovy vesnice je rozdělen do několika částí, které určují obecný směr rozvoje obce a jejího trvale udržitelného stavu tak, aby byly obyvatelům poskytnuty odpovídající podmínky pro žití z hlediska možností obce. II. PROGRAM 1. Územní plán obce Územní plán obce je rozpracován a měl by být dokončen a schválen v průběhu roku Hlavními cíli je stabilita, podpora a rozvoj bytové výstavby, středního a drobného podnikání s možností zaměstnanosti a volnočasových aktivit za předpokladu zajištění ekonomickoekologické stability a technického vybavení, ochrana kulturních památek a alespoň částečná ochrana proti přírodním živlům. 2. Životní prostředí, ochrana a obnova kulturní krajiny a) vzhled obce a údržba zeleně Údržba veřejných prostranství včetně pozemků ve vlastnictví obce je zajišťována Obecním úřadem vlastním pracovníkem. Udržování a úprava pozemků, úpravu okolí rodinných domků i bytových domů je nutno podporovat. V rozpočtu obce Chlumín pro rok 2006 bude vyčleněna finanční částka na osázení dřevin na veřejně přístupných místech v obci a okolo dětského hřiště. Na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně životního prostředí vydává Obecní úřad povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les. Po zvážení jednotlivých případů je ukládána žadatelům náhradní výsadba. Je zapotřebí trvale udržovat místní hřbitov a prostranství kolem, upravit celkový vzhled návsi s ohledem na vesnický ráz a dnešní potřeby občanů, provést zmlazovací řezy stromů tvořících významné dominanty krajiny či obce, zabránit růstu nežádoucí ( plevelité ) vegetace na veřejných prostranství, likvidovat divoké a nepovolené skládky a předcházet jejich vzniku. strana 2 (celkem 6)

3 b) odpadní vody Vodovod v obci je celý ve vlastnictví Vodárny Kladno Mělník a.s., mezi jejíž akcionáře patří i Obec Chlumín. Po celé obci je zřízen vodovodní řád. Nyní probíhají přípravné práce na vybudování kanalizace a čističky odpadních vod, která v obci chybí. Je zapotřebí v těchto pracích pokračovat. V jedné části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace. V současné době obec nechala zpracovat projekt na dešťovou kanalizaci gravitační a splaškovou tlakovou v úseku od Dlouhých k Vokounům. Je nutné zjistit možnosti dotačních titulů na vybudování dešťové kanalizace v tomto úseku za finanční spoluúčasti obce. Dešťovou kanalizaci by obec Chtěla vybudovat v průběhu roku c) komunální odpad Systém sběru a likvidace komunálních odpadů je řešen obecně závaznou vyhláškou. Odpad z domácností je shromažďován v popelnicích, jejichž vyvážení zabezpečuje smluvní firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha. Je zapotřebí zahájit s touto společností jednání ohledně budoucí spolupráce, popř. uzavřít výhodnější smlouvu s jinou svozovou firmou. Složky tříděného odpadu papír, plasty a sklo se sbírají do kontejnerů, jejich odvoz zajišťuje smluvní firma Středočeské sběrné suroviny a.s., Praha, která taktéž pro obec zajišťujme odvoz nebezpečných složek odpadu. Obec má zřízen sběrný dvůr s velkoobjemovým kontejnerem. 3. Doprava a) dopravní obslužnost Obec Chlumín je silniční sítí propojena okresem Mělník a Prahou. Není přímo napojena na železnici, přestože železniční trať územím okrajově prochází. Železniční zastávka Chlumín na této trati však neleží na katastru obce. Obec Chlumín přispívá finančními prostředky na dopravní obslužnost. Je zapotřebí i nadále zachovat četnost spojů, jelikož případné omezení dopravní obslužnosti by se negativně promítlo do rozvoje obce. b) autobusové čekárny V obci Chlumín je nutné obnovit dvě autobusové čekárny na zastávkách hromadné dopravy. Obec požádá o dotaci na rok 2006 z Programu obnovy venkova a finančně se bude spolupodílet na jejich obnově. I nadále je zapotřebí udržovat pořádek v čekárnách a jejich okolí. c) údržba a výstavba místních komunikací Obec každoročně vyčleňuje prostředky z rozpočtu na opravy místních komunikací a je nutné v tomto pokračovat. Na podzim roku 2005 vybudovala obec část místní komunikace v úseku od hasičské zbrojnice k Dlouhým. V průběhu roku 2006 by obec chtěla vybudovat strana 3 (celkem 6)

4 další kus obecní komunikace v úseku od Dlouhých k Vokounům. Na této akci se může obec finančně spolupodílet pouze s minimální spoluúčastí. Obec zažádá o dotaci Středočeský kraj v příslušném dotačním titulu. 4. Veřejné osvětlení a rozhlasový systém obce Obec bude průběžně a dle potřeb udržovat veřejné osvětlení a vyřeší žádosti občanů o rozšíření veřejného osvětlení. V roce 2005 proběhla celková rekonstrukce rozhlasového systému obce. Je zapotřebí tento systém udržovat. 5. Bytové hospodářství, zachování, obnova a údržba venkovské zástavby Obec je v současné době vlastníkem 2 bytů. V blízké budoucnosti je nutno vyřešit otázku výstavby nových bytů, aby se zvýšil počet obyvatel v obci a současně se zabránilo vylidňování. Obec v rámci zpracovávaného územního plánu vytipuje vhodné lokality pro soustředěnou zástavbu s možností napojení na inženýrské sítě. Dále bude obec jednat s majiteli zanedbaných staveb ohledně oprav, bude dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a územním plánem pro zástavbu a úpravy venkovních prostor, dbát na zachování venkovského rázu nových staveb i při rekonstrukcích staveb již existujících. 6. Obecní budovy V současné době obec vlastní 3 budovy včetně budovy Základní školy a mateřské školy Chlumín. I nadále je nutné pokračovat v jejich udržování. S ohledem na snižování energetické náročnosti je zapotřebí zateplit budovu Obecního úřadu. Na tuto akci by taktéž obec chtěla najít vhodný dotační program a podat žádost o dotaci. 7. Školství Obec Chlumín je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Chlumín, okres Mělník. Obecní budova sdružuje ve svých prostorách provoz školy, školní družiny, jídelny a mateřské školy. Celá budova je relativně v dobrém technickém stavu. Je dobře vybavena učebními pomůckami a je zapotřebí ji dovybavit výpočetní technikou. Také zahrada v prostorách školy se bude dovybavovat některými herními prvky. Školu navštěvují žáci ročníků. Od 6. ročníků žáci dojíždějí do okolních škol. Obec Chlumín uzavřela s Obcí Obříství dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy. V zájmu obce je udržovat o podporovat rozvoj Základní školy a mateřské školy Chlumín. Zrušení organizace by mělo velmi negativní dopad na místní i přespolní obyvatelstvo. strana 4 (celkem 6)

5 8. Zájmové organizace v obci Obec chce podporovat práci zájmových a sportovních organizací. Samotné organizace a konkrétní akce pořádané těmito organizacemi bude i nadále podporovat příspěvky a sponzorskými dary. V obci pracují tyto místní organizace: Sbor dobrovolných hasičů, Chlumín, Základní organizace Českého svazu chovatelů Chlumín, Tělovýchovná jednota Sokol Chlumín, Honební společenstvo Chlumín-Újezdec a Sbor pro občanské záležitosti Chlumín. Obec se bude finančně podílet na zajištění provozuschopnosti technického vybavení Sboru dobrovolných hasičů Chlumín a vybavení hasičů protipožárními prostředky. 9. Kultura Obec nevlastní žádný společenský sál, ve kterém by mohla realizovat různé kulturní akce, tudíž je naprosto závislá na nepříliš úspěšně spolupráci s podnikateli, kteří podobné prostory v obci vlastní. V této souvislosti chce obec zahájit spolupráci s místní organizací TJ Sokol Chlumín a podpořit je v jejich záměru výstavby nebytových prostor v areálu jejich organizace, ve kterých by mohly být kulturní akce pořádány. Obec bude i nadále podporovat vedení obecní kroniky, spolupracovat s regionálním tiskem a tím zlepšovat propagaci dění v obci i v širším regionálním podvědomí, pravidelně aktualizovat internetové stránky obce, zajišťovat přivítání nově narozených občánků do života, spolupracovat se Základní a mateřskou školou a podílet se na vytváření společenských programů a aktivit. Dle finančních možností má obec zájem podílet se na údržbě kulturních památek v obci. Zdejší kostel spadá pod Arcibiskupský vikariátní úřad v Roudnici nad Labem. Tento úřad podal žádost o dotaci na opravu střechy kostela. V případě získání dotace přispěje obec na tuto opravu finanční částkou ze svého rozpočtu na rok V obci se jako každoročně budou konat tyto akce: Den dětí, besídka žáků Základní školy a mateřské školy Chlumín, ples TJ Sokol Chlumín, ples SDH Chlumín, výstava ZO ČSCH Chlumín, závody pořádané SDH Chlumín, výlet do pražského divadla, předvánoční koncert v místním kostele, návštěva seniorů v pečovatelských domech a osvětové besedy. 10. Sport a volný čas Ke sportovnímu vyžití obyvatelstva slouží především areál TJ Sokol Chlumín. Od léta 2005 se obyvatelům nabízí nová možnost, jak trávit v obci volný čas. Obec Chlumín za velké finanční podpory z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje vybudovala na veřejném prostranství dětské hřiště s herními prvky. Záměrem obce je vybudovat exteriérové víceúčelové, tenisové a streetbal hřiště. Realizace těchto sportovišť je převážně závislá na dotaci z krajského úřadu Středočeského kraje, o kterou obec již požádala. Cílem tohoto projektu je aktivní zapojení mládeže, další možnosti trávení volného času obyvatel, vznik nových sportovních oddílů. strana 5 (celkem 6)

6 III. ZÁVĚR Místní program obnovy vesnice vymezuje jednotlivé okruhy problémů, které je nutné řešit. Vlastní realizace cílů a záměrů úzce souvisí s tím, jak se podaří zajistit financování konkrétních akcí. Realizace bude pečlivě sledována a program bude dle potřeby doplňován a upravován Jiří Šilhart místostarosta obce Vít Vogeltanz - starosta obce strana 6 (celkem 6)

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017

PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017 PROGRAM OBNOVY OBCE H R A B O V Á PRO LÉTA 2007-2017 Zastupitelstvo obce Hrabová v souladu s ustanovením 84 odstavce 2) písmene a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více