Nedokonalá konkurence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedokonalá konkurence"

Transkript

1 Nedokonalá konkurence Podmínky pro existenci dokonalé konkurence (velký počet alespoň potencionálních prodávajících, nulové náklady na změnu dodavatele, dokonalá informovanost prodávajících i kupujících, homogenní produkt) jsou splněny jen velmi zřídka. Pro naprostou většinu trhů s různými statky potom platí, že výrobci/prodejci jsou tvůrci ceny, jinými slovy, že mohou ovlivnit množství statků, které si kupující/spotřebitelé budou chtít koupit tím, že změní cenu. Platí potom úměra: pokud výrobce/prodejce sníží cenu, kupující/spotřebitelé budou poptávat větší množství jeho statků. Proč pro většinu statků platí, že jejich trhy nejsou dokonalé? produkty nejsou homogenní různé druhy zubních past, pracích prášků, aut, televizorů, gulášů apod. se liší svými vlastnostmi. Různí výrobci tedy nabízejí rozdílné/diferenciované produkty. I v případě homogenních produktů typu benzín platí, že diferenciace je regionální. Příklad: pokud bude benzín v Aši levnější než v Jablunkově, asi občan z Jablunkova nebude pouze kvůli této skutečnosti jezdit do Aše. neexistují nulové náklady na změnu dodavatele viz příklad s benzínem neexistuje dokonalá informovanost v řadě odvětví je relativně malý počet producentů zejména proto, že náklady na vstup do odvětví jsou vysoké. Pro většinu statků potom platí, že trh s nimi má povahu nedokonalé konkurence. Uvedli jsme, že v nedokonalé konkurenci může producent ovlivnit velikost své produkce tím, že změní cenu statků, které produkuje. Příklad: Mějme následujícího producenta, který může prodat rozdílné množství statků při rozdílných cenách viz tabulka. Kolik statků bude tento producent produkovat? Q P TR (=P*Q) AR (=TR/Q) MR = (TR n - TR n-1 ) TC MC (=TC n - TC n-1 ) EP (=TR- TC) Je zřejmé, že maximálního ekonomického zisku (EP) dosahuje tento producent při produkci 25 statků. Při podrobnějším zkoumání zjistíme, že pro toto množství naposledy platí, že mezní příjmy (MR) jsou vyšší než mezní náklady (MC).

2 Obecně: i v nedokonalé konkurenci platí, že výrobce by měl produkovat a zvyšovat svou produkci, pokud mezní příjmy jsou vyšší nebo maximálně rovny než mezní náklady. Optimální bod produkce je takový bod, ve kterém se mezní příjmy a mezní náklady rovnají. MR=MC. Pokud totiž producent zvýší výrobu a zároveň mezní náklady vzrostou více než mezní příjmy, poklesne při tomto zvýšení výroby producentův ekonomický zisk (EP). Z tabulky plyne, že mezní příjem producenta má klesající charakter. Proč? Pokud producent zvyšuje počet svých statků, snižuje cenu, toto snížení se ale týká nejenom počtu statků, o který zvyšuje svou produkci, ale všech statků. Prakticky: pokud producent zvýší produkci statků z 20 na 21, nesníží zpravidla cenu pouze u 21. statku, ale i u všech předcházejících statků. Důvodem tohoto chování producenta je skutečnost, že se mu nevyplatí o ceně vyjednávat zvlášť s každým z kupujících/spotřebitelů, ale je pro něj jednodušší (a méně nákladné), když cenu stanoví stejnou pro všechny kupující (a uveřejní ji). Tento pokles ceny u všech vyprodukovaných/prodávaných statků vede k tomu, že mezní příjem má klesající charakter. Poznámka: v některých speciálních případech může producent vyjednávat s každým s kupujících, v tom případě může cenu diferencovat viz dále.

3 Obecný graf nedokonalé konkurence: MC AC P0 EP Q0 MR d=ar=mu d = poptávka po produktu jednoho podnikatele AR = průměrný příjem MU = mezní užitek MR = mezní příjem AC = průměrné náklady EP = ekonomický profit Křivka poptávky po produktu jednoho podnikatele (např. kolik pokojů si spotřebitelé pronajmou v hotelu Imperial, kolik gulášů se sní v restauraci U Nováků, kolik židlí si koupí v prodejně na náměstí, ) se značí d. Tato poptávková křivka je zároveň křivkou průměrného příjmu (AR) každý bod této křivky vyjadřuje průměrný příjem (příjem na jeden výrobek) pro různé množství výrobků. Je to proto, že průměrný příjem je roven: AR = TR/Q, přičemž TR = P*Q. Tato poptávková křivka je zároveň i křivkou mezního užitku vyjadřuje jaký mezní užitek přikládají spotřebitelé dané jednotce statku (vysvětlení proč je poptávková křivka křivkou mezního užitku viz dříve). Ostatní křivky (přímka je speciální tvar křivky) jsou standardní. Producent bude vyrábět takové množství statků, pro které platí rovnost MR=MC, čili dané množství statků (Q0) je dáno průsečíkem křivek MR a MC. Danou jednotku množství statku poptávají spotřebitelé za cenu P0. Pro dané množství statku platí, že průměrný příjem, tj. příjem na dané množství je vyšší než průměrné náklady. Ekonomický zisk (EP) daný jako rozdíl: AR-AC je tedy kladný. Pozn.: nezapomínejme, že ekonomický zisk rovněž můžeme vyjádřit jako rozdíl celkové příjmy mínus účetní náklady (náklady placené externistům) mínus náklady obětované příležitosti (příjem z nejlepší příležitosti, kterou nemůžeme realizovat proto, že podnikáme). Matematicky: EP = TR-ACC-OPC ACC = účetní náklady, OPC = náklad obětované příležitosti V nedokonalé konkurenci však není vyráběno optimální množství produkce. Optimální množství by bylo v bodě, kde se protíná křivka mezních nákladů a křivka mezního užitku. Plocha pod křivkou d, nad křivkou průměrných nákladů až po množství Q0 tak představuje ztrátu mrtvé váhy v nedokonalé konkurenci. Rozlišujeme následující případy nedokonalé konkurence: monopolistická konkurence oligopol monopol

4 Monopolistická konkurence Pro monopolistickou konkurenci je charakteristické, že náklady na vstup do odvětví (zahájení produkce) tyto náklady mají povahu utopených nákladů - jsou relativně nízké. Jednotliví producenti též nabízejí diferencovaný produkt např. zubní pasty, prací prášky, guláše. Tyto produkty se liší svým vlastnostmi, přinejmenším se liší tím, že jsou nabízeny v rozdílných místech (viz výše). Dané výrobky však mají relativně blízké substituty. V krátkém období mohou producenti v podmínkách monopolistické konkurence dosahovat ekonomického zisku (čili může nastat situace vyjádřená obecným grafem nedokonalé konkurence). Protože však náklady na vstup do odvětví jsou vcelku nízké, skutečnost, že producenti dosahují zisku, vede k tomu, že do odvětví vstupují další producenti. Tento vstup má za následek následující skutečnosti: 1. křivka tržní nabídky se posouvá doprava (z polohy S0 do polohy S1) roste nabízené množství, klesá cena. Tento pokles ceny vede k tomu, že cenu musí snižovat i stávající výrobci (např. v předcházejícím příkladě k tomu, aby producent prodal 20 jednotek daného statku, musel by cenu snížit ze 400 např. na 350. D S0 S1 P0 P1 Q0 Q1 2. Snižuje se poptávka po produktu jednoho podnikatele/producenta díky větší konkurenci si lidé mohou vybrat od kterého podnikatele si statek odeberou, takže od jednotlivých podnikatelů odebírají menší množství. Křivka poptávky d se tak posouvá doprava dolů. 3. Pokles ceny i pokles poptávaného množství od jednotlivých podnikatelů vede k tomu, že se zmenšuje i mezní příjem jednotlivých podnikatelů. Dlouhodobá rovnováha monopolistické konkurence P MC AC P0 MR d=ar= MU Q0 Q

5 Dlouhodobá rovnováha monopolistické konkurence nastává pro takové množství statků (Q0), pro nějž platí, že průměrné příjmy (AR) jsou rovny průměrným nákladům (AC), čili že ekonomický zisk (EP) je roven 0. Dané množství Q0 je průsečíkem křivky AR (což je zároveň křivka d a MU) a křivky AC. I pro toto množství Q0 platí, že se v něm mezní příjmy (MR) rovnají mezním nákladům (MC). Pokud je ekonomický zisk roven 0, nebudou do odvětví vstupovat žádní další výrobci. Dlouhodobá rovnováha monopolistické konkurence se liší od dlouhodobé rovnováhy dokonalé konkurence: 1. producenti nevyrábějí v minimu svých průměrných nákladů 2. mezní náklady pro množství, které producenti vyrábějí, jsou nižší než cena. Pro připomenutí dlouhodobá rovnováha dokonalé konkurence. Dlouhodobá rovnováha dokonalé konkurence P MC AC P0=MR0=AR0 Q0 Q

6 Oligopol Pro oligopol je charakteristické, že náklady na vstup do odvětví jsou relativně vysoké. Do odvětví tak nebude vstupovat příliš mnoho firem. V případě oligopolu platí, že i v dlouhém období mohou jednotliví producenti (na oligopolním trhu) dosahovat ekonomického zisku. Jinými slovy obecný graf nedokonalé konkurence pro oligopol platí i v dlouhém období. Proč? Pokud by totiž do odvětví vstoupili další producenti, posune se poptávková křivka d (křivka poptávky po produktu jednoho producenta), která je zároveň křivkou průměrných příjmů, až pod úroveň průměrných nákladů. Rozdíl průměrné příjmy mínus průměrné náklady tak bude pro každou velikost produkce záporný, oligopolista tak bude dosahovat záporného ekonomického zisku (ekonomické ztráty). To povede k tomu, že některý z producentů z odvětví odjede. Poptávková křivka d se v případě odchodu zase posune nad úroveň průměrných nákladů. Skutečnost, že náklady na vstup do odvětví jsou vysoké, tak vede k tomu, že poptávka kupujících je rozdělena pouze mezi několik producentů. Tito producenti si však mohou konkurovat kvalitou, doplňkovými službami apod., každý z producentů usiluje, aby poptávková křivka po jeho produktech byla co největší. Obr. oligopolní trh, na kterém je příliš mnoho firem P MC AC MR EP P0 Q0 d=ar=mu Q

7 Monopol Pod pojmem monopol se označuje situace, kdy na trhu je jediný producent. Monopol může vzniknout z několika důvodů: 1. vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 2. monopol vytvořený na základě rozhodnutí státu nebo nějakého právního či obdobného předpisu/rozhodnutí 3. je ekonomicky výhodné, aby v daném odvětví existoval jediný výrobce. Rozeberme si jednotlivé případy: ad 1): Pokud někdo vlastní nějaký jedinečný faktor, který nevlastní nikdo jiný, je nepochybně monopolistou. Příklad: Jihoafrická firma DeBeers vlastní naleziště, ve kterém se těží 80 % světové těžby diamantů. Můžeme prakticky prohlásit, že tato firma je monopolistou na výrobu diamantů. Musíme však zkoumat, na jakém trhu je výrobce monopolistou. Zmíněná firma je nepochybně monopolistou na trhu diamantů, ale není už monopolistou na trhu drahých kamenů (rubínů, safírů apod.). Dále musíme zkoumat, zda-li vstup do odvětví je volný, čili, zda-li do odvětví mohou vstupovat další producenti. Pokud ano, je nesmyslné hovořit o monopolu. Příklad: pokud by existoval jediný výrobce mléka v jihočeském kraji, můžeme hovořit, že je monopolistou? Jen stěží, protože mléko lze dovážet i odjinud (včetně zahraničí). Při zkoumání zda existuje volný vstup do odvětví, nesmíme zapomenout na skutečnost, že většina výrobků má substituty (mléko má substitut v limonádě apod.). Obecný závěr: o monopolu v situaci jedna má smysl hovořit jen tehdy, pokud vlastník daného výrobního faktoru, který tento faktor používá pro nějakou produkci, nemá u produkovaného zboží nějaký substitut a pokud vstup do odvětví není volný. Poznámky: V případě vlastnictví jedinečného výrobního faktoru platí, že ekonomický zisk (který v tomto případě můžeme nazývat monopolním ziskem) získává vlastník daného faktoru. Příklad: mějme město, ve kterém je řada restaurací. Jedna restaurace zaměstná velmi šikovného kuchaře, díky němuž je její celkový příjem o Kč vyšší než příjem ostatních restaurací. Kuchaře však platí, za běžnou mzdu. V okamžiku, kdy se tuto skutečnost dozví majitel jiné restaurace, může nabídnout kuchaři mzdu o Kč vyšší než je běžná mzda a stále tento majitel jiné restaurace bude mít celkový příjem o Kč vyšší. takto lze ale pokračovat, další majitel restaurace nabídne kuchaři mzdu o Kč vyšší než je běžná mzda a stále tento majitel jiné restaurace bude mít celkový příjem o Kč vyšší. Nakonec náš šikovný kuchař bude vydělávat o Kč víc než je běžná mzda kuchaře. K vlastnictví jedinečného výrobního faktoru můžeme přiřadit i podnikatelskou myšlenku, inovaci apod. Pokud někdo přijde na něco, na co nepřišel nikdo ostatní a dokáže svůj objev ekonomicky využít, nepochybně je, alespoň na chvíli monopolistou. Obecně můžeme říci, že podnikatelé inovují, přicházejí na trh s novými produkty apod., protože alespoň na chvíli jsou v nějaké oblasti monopolistou a dosahují tedy kladného ekonomického zisku. Poznámka: pro tento typ monopolu platí obecný graf nedokonalé konkurence producent produkuje maximálně takové množství produkce, pro které platí, že producentovi mezní

8 příjmy = jeho mezním nákladům. Toto množství produkce však není optimální, optimální by bylo množství, pro které platí, že se v něm křivka producentových mezních nákladů protíná s křivkou poptávky (mezního užitku) po produktech daného producenta (viz výše). ad 2): Pokud stát někomu udělí právo být jediným producentem, nebo pokud toto právo daná osoba získá aplikací právního nebo obdobného předpisu či rozhodnutí, je daný producent nepochybně monopolistou. Opět má smysl zkoumat, relevantní trh, včetně substitutů pokud někdo např. získá právo jako jediný vyrábět mléko v jižních Čechách, ale v ostatních regionech je vstup do odvětví volný a není zakázán dovoz do daného regionu, lze jen stěží hovořit o monopolu. Smysl to má jen tehdy, pokud na daném území nemůže statek ani jeho blízké substituty produkovat jiná osoba. Státem vytvářené monopoly vznikají z nejrůznějších důvodů, pravým důvodem je ale většinou zájem daného monopolisty. Pokud totiž monopolista nemá konkurenci, má své jisté, nemusí usilovat o zlepšování kvality, pravděpodobně bude dosahovat ekonomického zisku a je v jeho zájmu, aby jej konkurence o tento zisk nepřipravila. Monopolista tak bude tvrdit, že zrušení monopolu povede k nezaměstnanosti, k poklesu hrubého domácího produktu apod. Monopolista tak poukazuje na to, co je obvykle na první pohled vidět, nepoukazuje na jevy, které vidět nejsou např. na zlepšení kvality služeb apod. Pokud už stát chce, aby byla zajištěna nějaká činnost, nemusí to řešit monopolem, ale tím, že si danou činnost objedná od některého ze soukromých výrobců. Ostatním producentům ale nebrání v poskytování této činnosti. Příklad monopol České pošty: Česká pošta má monopol na doručování některých zásilek. Pokud už stát chce, aby zásilky byly doručovány na celém jeho území za jednotnou cenu, může si danou službu objednat od některé poštovní služby. Neměl by ale bránit ostatním poštovním službám, aby zásilky na dané území doručovaly, byť třeba za vyšší cenu. V případě monopolu pošty se často argumentuje tím, že, pokud by neexistoval, tak by pošta nedoručovala do některých oblastí (typu Boubínský prales) nebo by tam doručovala za vysokou cenu. Jedná se ale o diskutabilní argument. Konkurence v poštovních službách by vedla k tomu, že jednotlivé soukromé služby v rámci získání zákazníka byly ochotny doručovat i do odlehlých oblastí. Pro tyto poštovní služby by přitom zpravidla bylo nákladné provádět cenovou diferenciaci, takže i do těchto odlehlých oblastí by doručovali za stejnou cenu. Analogie: mobilním operátorům se na první pohled též nevyplatí mít pokrytu celou republiku, protože nepochybně jsou oblasti, kde se volá málo. Ale konkurence donutila mobilní operátory k tomu, že prakticky celé území ČR je pokryto. Poznámka: pro tento typ monopolu rovněž platí obecný graf nedokonalé konkurence producent produkuje maximálně takové množství produkce, pro které platí, že producentovi mezní příjmy = jeho mezním nákladům. Toto množství produkce však není optimální, optimální by bylo množství, pro které platí, že se v něm křivka producentových mezních nákladů protíná s křivkou poptávky (mezního užitku) po produktech daného producenta (viz výše). ad 3). Pokud je ekonomicky výhodné, aby nějakou činnost vykonával jediný producent, bude tento producent nepochybně monopolistou. Daná ekonomická výhodnost je u některých speciálních případů/odvětví, kde existují vysoké náklady na vstup do odvětví, produkce v daném odvětví může ale být po vynaložení těchto

9 vstupních nákladů prakticky neomezená. Slovy ekonomické teorie, pokud rozšiřujeme produkci, tak průměrné náklady (náklady na jednotku produkce, AC) neustále klesají. Stejně tak klesají i mezní náklady. S přirozeným monopolem se setkáme zejména v síťových odvětvích, kde jsou vysoké náklady na vybudování sítí (elektřiny, plynu, tepla, vody), kapacita těchto sítí je ale prakticky neomezená. Má smysl zde zdůraznit, že monopol se vztahuje k síti, čili k distribuci daného produktu, nikoliv ke vstupu do sítě čili může existovat několik nezávislých výrobců elektřiny, tepla, pitné vody apod. K síťovým odvětvím můžeme řadit i odvětví, kdy se vyplatí, aby, třeba z důvodu kompatibilnosti, daný statek, používalo co nejvíce osob. Typickým příkladem jsou počítačové programy, kdy jsou vysoké náklady na vstup do odvětví v podobě vývoje programu, tyto náklady jsou ale vysoké bez ohledu na počet prodaných programů. Přirozený monopol má následující graf: P d=ar=mu P0 MC MR AC Q0 Q Přirozený monopol může zneužívat svého monopolního postavení může uzavírat pro kupujícího nevýhodné smlouvy, může je nutit odebírat další produkty apod. Má tedy smysl přirozený monopol regulovat. Regulace se děje, jednak pomocí pravidel chování, zákony říkají, co přirozený monopol nesmí, jednak pomocí regulace ceny. Příklady na regulaci pomocí právních předpisů: zákon č. 143/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3 (1) Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, 4 ) pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. (2) Z dohod zakázaných podle odstavce 1 jsou zakázány zejména dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže proto, že obsahují ujednání o a) přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě o jiných obchodních podmínkách, b) omezení nebo kontrole výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic, c) rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, d) tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí, e) uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni,

10 f) tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot). 10 (1) Dominantní postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. (2) Tržní sílu podle odstavce 1 Úřad posuzuje podle hodnotového vyjádření zjištěného objemu dodávek nebo nákupu na trhu daného zboží (tržní podíl) dosaženého soutěžitelem nebo soutěžiteli se společnou dominancí v období, které je zkoumáno podle tohoto zákona a podle dalších ukazatelů, zejména podle hospodářské a finanční síly soutěžitelů, právních nebo jiných překážek vstupu na trh pro další soutěžitele, stupně vertikální integrace soutěžitelů, struktury trhu a velikosti tržních podílů nejbližších konkurentů. (3) Nebude-li pomocí ukazatelů podle odstavce 2 prokázán opak, má se za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel nebo soutěžitelé se společnou dominancí, kteří ve zkoumaném období dosáhli na trhu menší než 40% tržní podíl. 11 (1) Zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů je zakázáno. Zneužitím dominantního postavení je zejména a) přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění, b) vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí, c) uplatňování rozdílných podmínek při shodném nebo srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni, d) zastavení nebo omezení výroby, odbytu nebo výzkumu a vývoje na úkor spotřebitelů, e) dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které má nebo může mít za následek narušení hospodářské soutěže, f) odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím nebo obdobným rozvodným a jiným infrastrukturním zařízením, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud jiní soutěžitelé z právních nebo jiných důvodů nemohou bez spoluužívání takového zařízení působit na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé, kteří přitom neprokáží, že takové spoluužívání není z provozních nebo jiných důvodů možné anebo je od nich nelze spravedlivě požadovat; totéž přiměřeně platí pro odmítnutí přístupu jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu k využití duševního vlastnictví nebo přístupu k sítím, které soutěžitel v dominantním postavení vlastní nebo využívá na základě jiného právního důvodu, pokud je takové využití nezbytné pro účast v hospodářské soutěži na stejném trhu jako dominantní soutěžitelé nebo na jiném trhu, g) přímé nebo nepřímé požadování peněžních nebo nepeněžních plnění za vstup do evidence soutěžitele v postavení odběratele za umístění zboží v provozovně soutěžitele v postavení odběratele, nebo přímé či nepřímé požadování zvláštních slev a finančních zvýhodnění v souvislosti s otevřením provozovny nebo pořádáním různých prodejních akcí soutěžitelem v postavení odběratele. zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon 23 Výrobce (1) Výrobce má právo a) připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud je držitelem licence na výrobu elektřiny a splňuje podmínky připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám stanovené prováděcím právním předpisem a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy, b) nabízet elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu, c) dodávat elektřinu prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v případě, že 1. má uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny a smlouvu o přenosu a distribuci elektřiny nebo o přenosu elektřiny nebo o distribuci elektřiny, 2. jde o dodávku elektřiny organizovanou operátorem trhu na krátkodobém trhu s elektřinou, nebo 3. je požádán provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy o dodávku elektřiny, d) dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro potřebu ovládaných společností, pokud mu to podmínky provozování přenosové soustavy a distribučních soustav umožňují, e) nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy. (2) Výrobce je povinen a) na své náklady zajistit připojení svého zařízení k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, b) umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena; druhy měřicích zařízení, způsob jejich instalace, umístění a další podrobnosti měření obsahují Pravidla provozování přenosové soustavy nebo Pravidla provozování příslušné distribuční soustavy, c) zpřístupnit měřicí zařízení provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, d) instalovat u nově budovaných výroben o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 30 MW a více a provozovat zařízení pro poskytování podpůrných služeb; podrobnosti o druhu instalovaného zařízení pro poskytování podpůrných služeb obsahují Pravidla provozování přenosové soustavy nebo Pravidla provozování příslušné distribuční soustavy; podrobnosti o způsobu využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy (dále jen dispečerský řád ), který stanoví prováděcí právní předpis,

11 e) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, a to v souladu s dispečerským řádem, f) předávat operátorovi trhu technické údaje vyplývající ze smluv o dodávce elektřiny, g) poskytovat provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, potřebné údaje pro provoz a rozvoj přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v souladu s dispečerským řádem a Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy, h) dodržovat parametry kvality dodávané elektřiny stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy, i) podílet se na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením výrobny elektřiny; podrobnosti výpočtu výše podílu na oprávněných nákladech stanoví prováděcí právní předpis, j) uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy podle pravidel trhu s elektřinou systémové služby odpovídající objemu elektřiny vyrobené ve vlastní výrobně a spotřebované konečným zákazníkem bez použití energetického zařízení jiného držitele licence, k) informovat účastníky trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup 1. o podílu zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v uplynulém roce, 2. o množství emisí CO 2 a o množství radioaktivního odpadu vyprodukovaného při výrobě elektřiny v uplynulém roce, l) za účelem zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, pro případy předcházení a řešení stavu nouze a za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy, na pokyn provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity, m) řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, při činnostech bezprostředně zamezujících stavu nouze, při stavech nouze a při likvidaci následků stavů nouze, n) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na výrobu elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se výrobce stává registrovaným účastníkem trhu s elektřinou (dále jen registrovaný účastník trhu ). 24 Provozovatel přenosové soustavy (1) Provozovatel přenosové soustavy a) zajišťuje spolehlivé provozování a rozvoj přenosové soustavy, b) poskytuje přenos elektřiny na základě uzavřených smluv, c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační soustavě, d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni přenosové soustavy. (2) Provozovatel přenosové soustavy nesmí být držitelem licence na obchod s elektřinou, distribuci elektřiny a výrobu elektřiny. Obstarávání elektřiny pro zajišťování spolehlivého provozování přenosové soustavy není považováno za obchod s elektřinou. (3) Provozovatel přenosové soustavy má právo a) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu přenosové soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů, b) obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát elektřiny v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu; pro předcházení poruchovým stavům a stavům nouze a pro řešení poruchových stavů a stavů nouze obstarávat v nezbytném rozsahu elektřinu, a to i ze zahraničí, c) omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny odběratelům 1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, 2. při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku a při likvidaci následků stavů nouze, 3. při neoprávněném přenosu elektřiny podle 53, 4. jestliže mu odběratel neumožní přístup k měřicímu zařízení, 5. jestliže se jedná o neoprávněný odběr podle 51, 6. při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí, 7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, 8. při odběru elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob, nebo 9. při odběru elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních odběratelů a odběratel nevybavil tato odběrná zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, d) změnit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny z výroben a dovoz elektřiny ze zahraničí nebo vývoz elektřiny do zahraničí k zajištění spolehlivého provozu přenosové soustavy 1. při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, 2. při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku a při likvidaci následků stavů nouze, 3. při neoprávněném přenosu elektřiny podle 53, 4. při neoprávněné dodávce elektřiny do přenosové soustavy podle 52, 5. jestliže mu výrobce neumožní přístup k měřicímu zařízení, 6. při provádění plánovaných prací na zařízení přenosové soustavy nebo v jeho ochranném pásmu, zejména oprav, rekonstrukcí, údržby a revizí, 7. při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, 8. při dodávce elektřiny zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob, nebo

12 9. při dodávce elektřiny zařízeními, která ovlivňují kvalitu elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou a výrobce nevybavil tato zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, e) v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím a stavebním povolením zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení, f) vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním zařízení přenosové soustavy, g) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel, h) vstupovat v souladu se zvláštními právními předpisy do uzavřených prostor a zařízení sloužících k výkonu činností a služeb orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož i vstupovat na nemovitosti, kde jsou umístěna zvláštní zařízení telekomunikací, v rozsahu a způsobem nezbytným pro výkon licencované činnosti. (4) Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene. (10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen a) připojit k přenosové soustavě zařízení každého a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky stanovené prováděcím právním předpisem a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení spolehlivého provozu přenosové soustavy, b) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro připojení jejich zařízení k přenosové soustavě, c) zajišťovat všem účastníkům trhu s elektřinou neznevýhodňující podmínky pro přenos elektřiny přenosovou soustavou s výjimkou elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů energie a elektřiny prokazatelně vázané na výrobu tepla při kombinované výrobě elektřiny a tepla, které mají přednostní právo na přenos; přednostní právo se neuplatňuje při přidělení kapacity mezinárodních přenosových propojovacích vedení, d) zřídit a provozovat technický dispečink, e) zajišťovat měření v přenosové soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat operátorovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění jeho povinností; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis, f) zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem vydávat a zveřejňovat Pravidla provozování přenosové soustavy, která musí obsahovat zejména 1. základní podmínky pro užívání přenosové soustavy, 2. provozní předpisy včetně údržby, 3. pravidla pro plánování provozu a rozvoje přenosové soustavy, 4. havarijní plány a havarijní zásoby, 5. pravidla předávání dat a informací nezbytných pro spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy, g) poskytovat provozovatelům jiných přenosových soustav a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jeho soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce, h) omezit dovoz elektřiny na základě rozhodnutí ministerstva podle 44, i) zpracovávat v souladu s dispečerským řádem ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav roční přípravu provozu přenosové soustavy, a to zejména rozsah a termíny odstávek zařízení pro přenos a předpokládané omezení přenosu, a zveřejňovat ji, j) každoročně zpracovávat a zveřejňovat předpokládaný rozvoj přenosové soustavy včetně propojení s elektrizačními soustavami sousedních států, a to nejméně na 5 let, k) průběžně zveřejňovat informace o možnostech přenosu elektřiny přenosovou soustavou způsobem stanoveným v Pravidlech provozování přenosové soustavy, l) provádět ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav hodnocení provozu přenosové soustavy z technického hlediska, m) účtovat odděleně za přenos a za systémové služby, n) zpracovávat údaje potřebné pro rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o cenách za přenos a o cenách za systémové služby, o) zajišťovat ochranu skutečností majících povahu obchodního tajemství, které získává při výkonu své činnosti, včetně zajištění ochrany údajů předávaných operátorovi trhu, p) vypracovat havarijní plány do 6 měsíců od udělení licence a dále je každoročně upřesňovat, r) dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek elektřiny a služeb stanovené prováděcím právním předpisem, s) zpracovávat seznam oprávněných zákazníků připojených k přenosové soustavě a předávat jej operátorovi trhu, t) informovat ministerstvo nejpozději do konce druhého týdne měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí o fyzikálních tocích dovozu elektřiny ze států, které nejsou členy Evropské unie, u) zpracovávat a předávat ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu jednou ročně nejpozději do 1. března zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení přenosové soustavy a o opatřeních na pokrytí špičkové spotřeby elektřiny a řešení výpadku výroben elektřiny, v) poskytovat součinnost operátorovi trhu s elektřinou při organizování vnitrodenního trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu s regulační energií, x) zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na přenos elektřiny u operátora trhu s elektřinou; zaregistrováním se provozovatel přenosové soustavy stává registrovaným účastníkem trhu, y) hradit výrobcům příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů výrobcům přímo připojeným k přenosové soustavě v množství stanoveném podle prováděcího právního předpisu.

13 Příklady na cenovou regulaci: zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon 11) Provozovatel distribuční soustavy je dále povinen a) připojit k distribuční soustavě zařízení každého a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a splňuje podmínky stanovené prováděcím právním předpisem a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého provozu distribuční soustavy, b) do 31. prosince 2004 na základě žádosti chráněného zákazníka nebo provozovatele distribuční soustavy, který nemá právo volby dodavatele podle odstavce 4 písm. b), uzavřít s nimi smlouvu o dodávce elektřiny podle 50 a na základě této smlouvy jim dodávat elektřinu za regulované ceny; tato povinnost platí pro provozovatele distribuční soustavy, k jehož zařízení je připojeno méně než odběrných míst konečných zákazníků do 31. prosince 2005, Problémem cenové regulace je, jakou cenu stanovit. Lze například stanovit cenu, pro kterou platí, že průměrné náklady (AC) se rovnají průměrným příjmům (AR), tedy cenu Pac, kdy monopol produkuje Qac statků.. Potom monopol nedosahuje ekonomického zisku. Lze též stanovit cenu, pro kterou platí, že mezní náklady (MC) se rovnají meznímu užitku (MU), tedy cenu Pmc. V takovém případě monopol vyrábí Qmc statků, dosahuje ale ekonomické ztráty EL, kterou mu stát musí krýt. P d=ar=mu P0 Pac MR Pmc MC EL AC Q0 Qac Qmc Q Stát ale zpravidla nevidí do nákladů monopolu, proto jen obtížně stanoví cenu, při které by monopol nedosahoval ekonomického zisku. Ekonomická teorie potom ukazuje, že monopoly si mohou stát ochočit a de facto donutit, aby pro ně stanovil takovou cenu, při které ekonomického zisku dosahují dodávají státu takové nákladové podklady, které vedou stát ke zvyšování ceny, ve skutenosti však při této ceně monopoly dosahují zisku (typickým příkladem je růst cen elektřiny. plynu apod.). Monopoly tak mají zájem na regulaci, protože jednak jim zaručuje ekonomický zisk a jednak je chrání před konkurencí.

14 Poznámka: překážková metoda nebo-li cenová diskriminace Cílem každého prodávajícího/producenta, který maximalizuje zisk, je účtovat každému kupujícímu nejvyšší cenu, kterou je daný kupující ochoten zaplatit. Prodávající však zpravidla neví, kolik je daný kupující ochoten zaplatit. Dále prodávající musí zabránit tomu, aby lidé, kteří jsou ochotni platit za statky vysokou cenu, za ně platili nízkou cenu. Jednou z cest, jak účtovat kupujícím nejvyšší cenu, kterou jsou ochotni platit, a jak zabránit lidem kteří jsou ochotni platit za statky vysokou cenu, aby za ně platili nízkou cenu, je překážková metoda cenové diskriminace, kdy se poskytne na statek sleva, ale získání slevy je spojené s určitou překážkou/podmínkou např. s nutností vystřižení slevy v novinách, dotyčný musí být studentem a prokázat nárok na slevu studijním průkazem. Podmínkou cenové diskriminace je, že existují různí kupující, kteří jsou za statek ochotni platit různou cenu, tito kupující mají různé poptávkové křivky (elasticita individuálních křivek jednotlivých kupujících se liší). Ačkoliv cenová diskriminace může vypadat nepatřičně, je prospěšná, protože zvyšuje celkový přebytek spotřebitele i výrobce, Díky cenové diskriminaci si statek koupí i lidé, kteří by si jej jinak nekoupili. Příklad: Předpokládejme, že producent je schopen smlouvat o ceně statku s každým spotřebitelem zvlášť. Např. při prodeji 4 jednotek statku, prodá producent první jednotku za cenu 400 Kč, druhou jednotku za cenu 390 Kč, třetí jednotku za 380 Kč, čtvrtou jednotku za 370 Kč. V takovém případě je mezní příjem roven ceně za poslední jednotku statku. Q P TR (=P*Q) MR = (TR n - TR n-1 ) AR TC AC MC (=TC n - TC n-1 ) EP (=TR- TC) Pokud je producent schopen každému kupujícímu stanovit maximální cenu, kterou je daný kupující schopen platit, tak křivka poptávky d po produktech daného kupujícího je v tomto případě (zdůrazněme pouze za této situace) křivkou mezního příjmu. Spotřebitelé pak nerealizují žádná spotřebitelský přebytek. Veškerý přebytek připadá producentům. Producenti produkují takové množství, pro které mezní příjmy se rovnají mezním nákladům, tedy produkují množství, při kterém se protíná křivka mezních nákladů s poptávkovou křivkou. Toto množství je však vyšší, než množství, kterého by bylo dosaženo, pokud by producent musel snížit cenu nejen spotřebiteli/kupujícímu, který již není schopen platit vyšší cenu, ale i předcházejícím kupujícím (kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu).

15 Situaci příkladu zobrazuje následující graf: P P0 AC=MC AR Q0 d=mr Q V našem příkladě producent produkuje 7 jednotek statku. Pokud by zvýšení produkce snižoval cenu pro všechny vyprodukované jednotky, produkoval by 4 jednotky statku. Q P TR (=P*Q) MR = (TR n - AR TC AC MC (=TC n - EP (=TR- TC) TR n-1 ) TC n-1 ) Praktické příklady cenové diskriminace: dražší ceny pro cizince, slevy pro studenty, množstevní slevy apod.

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 7 Monopol 1. Druhy monopolů Obsah A. 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. Práva a povinnosti držitelů licencí

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. Práva a povinnosti držitelů licencí Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Držitel licence je povinen 11 Práva a povinnosti držitelů licencí e) poskytovat ministerstvu, Energetickému

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Trhy výrobních faktorů

Trhy výrobních faktorů Trhy výrobních faktorů Výrobní faktory Výrobními faktory (VF) je obecně vše, co slouží k produkci statků. Tedy jsou to vstupy, které používáme k produkci výstupu. Standardní hrubé dělení: práce, kapitál

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 99/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 99/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 99/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1.

Čl. I Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto: 1. Strana 4977 388 VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu

Více

1. Obecná charakteristika 2. Krátkodobá rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci 3. Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci 4. Dlouhodobá rovnováha v

1. Obecná charakteristika 2. Krátkodobá rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci 3. Mrtvá ztráta v nedokonalé konkurenci 4. Dlouhodobá rovnováha v Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 4 cvičení kap. 6 a 7 Poptávka, nabídka a tržní rovnováha Obsah A. 1. Obecná charakteristika 2. Krátkodobá

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKY MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE www.ekofun.cz Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízké substituty produkt je však diferencovaný Velký počet firem způsobuje,

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů Teorie her a ekonomické rozhodování 9. Modely nedokonalých trhů 9.1 Dokonalý trh Dokonalý trh Dokonalá informovanost kupujících Dokonalá informovanost prodávajících Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní

Více

Povinnosti provozovatele střešních instalací při dodávkách přímým vedením

Povinnosti provozovatele střešních instalací při dodávkách přímým vedením Povinnosti provozovatele střešních instalací při dodávkách přímým vedením 2 Přímé vedení Zákonná definice - vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové nebo k distribuční

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů

Konkurence. Konkurence. Konkurence dle subjektů. Konkurence dle subjektů Konkurence Konkurence Ing. Pavlína Štréglová Pilíř tržního mechanismu, hnací motor trhu Proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu. 1 2 Konkurence dle subjektů 1. Konkurence mezi

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5.

1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1 Základní pojmy, principy a zákony Obsah. 1. Vzácnost a užitečnost. 2. Princip nákladů

Více

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1

Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetická legislativa, trh s elektřinou, subjekty na trhu 2008 LS X15PES - 1 1 Energetický zákon zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

Více

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA Aktualizováno k zákonu 376/2012 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005 177/2006 406/2006

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/15 Aktualizováno k zákonu 239/2013 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Název právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly.

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly. Monopol Motivace V reálném světě není dokonalá konkurence příliš častá. Obvyklejší jsou různé formy nedokonalé konkurence: monopoly oligopoly monopolistická konkurence Dnes se zaměříme na monopoly. Co

Více

Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením. Brno, říjen 2017

Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením. Brno, říjen 2017 Optimalizace a využití elektřiny přímým vedením Brno, říjen 2017 2 Přímé vedení Zákonná definice - vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k přenosové nebo k distribuční soustavě,

Více

Dokonalá konkurence (DK)

Dokonalá konkurence (DK) Obsah Dokonalá konkurence řebytek výrobce a přebytek spotřebitele Dokonalá konkurence (DK) Je ekonomickou abstrakcí ředpoklad - existuje velký počet kupujících a prodávajících odmínky dokonalé konkurence

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice

CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice ČÍSLO PROJEKTU ČÍSLO MATERIÁLU NÁZEV ŠKOLY AUTOR TEMATICKÝ CELEK ROČNÍK CZ.1.07/1.5.00/34.0423 14 Konkurence Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence 8. Monopolistická konkurence Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence Literatura Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 10, str. 291

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona

Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. Katedra správního práva, PF UK v Praze Typy omezení vlastnických

Více

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice Citace: 219/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Na straně

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH

ČÁST PRVNĺ PODMĺNKY PODNIKÁNĺ A VÝKON STÁTNĺ SPRÁVY V ENERGETICKÝCH ODVĚTVĺCH ZÁKON 458 ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně Ludmila Vrbová 24. června 2009 Minulý stav Současná vyhláška Zkušenosti z 25.7.2006 ukázaly na nejasnosti výkladu a uplatnění snížení výkonu ve výši 37% při

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str 6. MONOPOL Obsah charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem Lernerův index křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

Vybraná legislativa ČR

Vybraná legislativa ČR Vybraná legislativa ČR ZÁKONY č. 505/1990 Sb., o metrologii a související předpisy Novely: č. 119/2000 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 137/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 481/2008

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální.

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální. Monopolistická konkurence charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR efektivnost monopolistické konkurence model rozmístění při výrobkové diferenciaci Charakteristika monopolistické konkurence nejjemnější

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 535/5 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka

Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží, peníze, cena, poptávka, nabídka Zboží Zboží je výsledkem lidské práce. Jde o výrobek, který může být hmotným statkem (věcí, předmětem) nebo službou, uspokojující svými vlastnostmi lidské potřeby,

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách nedokonalé

Více

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů

Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Ekonomie 1 Magistři Osmá přednáška Čistý přebytek na trhu výrobních faktorů Pojem čistý přebytek (ČP) To co získáme po odečtení našich nákladů. V nákladech jsou i OPC. Formy ČP: - trh VF: ekonomická renta

Více

Charakteristika oligopolu

Charakteristika oligopolu Oligopol Charakteristika oligopolu Oligopol v ekonomice převažuje - základní rysy: malý počet firem - činnost několika firem v odvětví vyráběný produkt může být homogenní (čistý oligopol) nebo heterogenní

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: monopol,

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Vybraná legislativa ČR

Vybraná legislativa ČR Vybraná legislativa ČR ZÁKONY č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). Novely: č. 151/2002 Sb., č. 262/2002 Sb., č. 309/2002 Sb.,

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ.

FORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH FAKTORŮ. ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ www.ekoun.cz www.ekoun.cz ORMOVÁNÍ CEN NA TRZÍCH VÝROBNÍCH AKTORŮ Výrobní faktory: práce + kapitál (pro nás) Na trzích výrobních faktorů: - poptávku vytvářejí firmy

Více

Modely oligopolu. I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu. Dokonalý trh. Nedokonalý trh

Modely oligopolu. I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu. Dokonalý trh. Nedokonalý trh Modely oligopolu Obsah kapitoly Studijní cíle I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu Student získá komplexní přehled teorií oligopolu, které lze úspěšně aplikovat v realitě. Doba potřebná

Více

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů Úplné znění 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená

Více

OLIGOPOL.

OLIGOPOL. OLIGOPOL CHARAKTERISTICKÉ RYSY OLIGOPOLU Malý počet firem a vysoký stupeň vzájemné závislosti při rozhodování (ceně, množství, kvalitě atd.) Firma musí předvídat reakci svých konkurentů na svá vlastní

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly.

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly. Monopol Motivace V reálném světě není dokonalá konkurence příliš častá. Obvyklejší jsou různé formy nedokonalé konkurence: monopoly oligopoly monopolistická konkurence Dnes se zaměříme na monopoly. Co

Více