1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5."

Transkript

1 Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, Téma 10 Všeobecná rovnováha

2 Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Podmínky a význam všeobecné rovnováhy

3 Rovnováha ve spotřebě Řešíme otázku, jak vyprodukované statky rozdělit mezi spotřebitele tak, aby nešlo zvýšit užitek jednoho spotřebitele jinak než za cenu snížení užitku druhého spotřebitele.

4 Krabicový diagram Předpokládáme, že množství statků, které mají jednotliví spotřebitelé k dispozici, je omezené.

5 Izokvanta je křivka stejného užitku, udává veškeré kombinace dvou spotřebních statků, jež vedou k stejnému uspokojení spotřebitele.

6 Krabicový diagram Do krabicového diagramu rovnováhy ve spotřebě můžeme nakreslit indiferenční křivky prvního i druhého spotřebitele.

7 Rovnováha ve spotřebě Při přesunu z X do E, si oba spotřebitelé zvýší svůj užitek oba se vyšší indiferenční křivku; 1. z IC 1 1 na IC 1 2; 1. z IC 2 1 na IC 2 2

8 Smluvní křivka ve spotřebě V bodě dotyku indiferenčních křivek mají oba spotřebitelé stejnou míru substituce ve spotřebě MRSC. Graficky to lze vyjádřit tečny v bodě dotyku indiferenčních křivek mající stejný sklon

9 Smluvní křivka ve spotřebě Nutnou a dostatečnou podmínkou dosažení rovnováhy ve spotřebě je: mezní míra substituce ve spotřebě obou spotřebitelů se rovná. MRSC 1 = MRSC 2 MRSC 1 mezní míra substituce 1. spotřebitele, MRSC 2 mezní míra substituce 1. spotřebitele

10 Tečna k indiferentním křivkám v bodech jejich dotyku a průniku V bodě průniku indiferenčních křivek prvního a druhého spotřebitele platí, že mezní míra substituce prvního i druhého spotřebitele platí MRSC 1N MRSC 2N.

11 Rovnováha ve spotřebě Podmínkou rovnováhy ve spotřebě je, že mezní míry substituce ve spotřebě jednotlivých spotřebitelů MRSC jsou shodné. Je to paretovsky efektivní stav, neboť nelze zvýšit užitek jednoho spotřebitele jinak než za cenu snížení užitku jiného spotřebitele.

12 Všeobecná rovnováha a její nastolování Hledáme takový stav, kdy je produkováno optimální množství statků, které je optimálně rozděleno (alokováno) mezi spotřebitele.

13 Výrobně spotřební rovnováha

14 Výrobně spotřební rovnováha Diagram vznikl vložením krabicového diagramu popisujícího optimum ve směně do schématu popisujícího hranici produkčních možností, ukazující optimum ve výrobě. Sklon tečny s, odpovídá mezní míře substituce ve spotřebě MRSC. Sklon tečny t odpovídá mezní míře transformace produkce MRTP.

15 Výrobně spotřební rovnováha MRTP = Q 1 : Q 2 = 2:1 MRSC = Q 1 : Q 2 = 1:2 Na trhu statků by vznikla nerovnováha!

16 Výrobně spotřební rovnováha Podmínka všeobecné rovnováhy: mezní míra substituce u daných produktů musí být rovna mezní míře transformace těchto produktů MRSC = MRTP MRSC mezní míra substituce, MRSC 2 mezní míra transformace

17 Výrobně spotřební rovnováha Rovnovážná cena vzniká jen v případě: MRSC = MRTP = ΔQ 2 / ΔQ 1 = P Q 1 / P Q 2

18 Výrobně spotřební rovnováha Aby nastal stav všeobecné rovnováhy, musí platit, že mezní míra substituce ve spotřebě se rovná mezní míře transformace produktu a obě tyto míry se rovnají cenovému poměru daných statků. Jen v této situaci nelze zvýšit produkci jednoho statku jinak než za cenu snížení produkce jiného statku a nelze zvýšit užitek jednoho spotřebitele jinak než za cenu snížení užitku jiného spotřebitele. Jen v této situaci nevzniká na žádném trhu statků přebytek, respektive nedostatek

19 Kroky k vyrovnání MRTP a MRSC 1. Cena statku Q 1, producentů, je pro spotřebitele nízká, cena statku Q 2 producentů je pro spotřebitele vysoká. 2. Spotřebitelé by za ceny, s nimiž by přišli výrobci, kupovali 1. statek a nekupovali 2. statek. 3. Na trhu 1. statku by vznikl nedostatek, na trhu 2. statku přebytek. 4. Výrobci by zjistili, že mohou zvyšovat cenu 1. statku, a že musí snižovat cenu 2. statku. Změnil by se tedy cenový poměr mezi statky. 5. Výrobci vyrábějící 1. statek by dosahovali kladného ekonomického zisku, výrobci vyrábějící 2. statek by se dostali do ztráty. 6. Do odvětví, ve kterém se vyrábí 1. statek, by začali vstupovat další výrobci, a z odvětví, ve kterém se vyrábí 2. statek, by začali výrobci vystupovat. 7. Zvýšení výroby 1. statku a snížení výroby 2. statku povede k tomu, že se začnou měnit mezní míry transformace produktu u obou statků. 8. Výše uvedené změny MRSC, cenových poměrů, a MRTP mezi 1. a 2. statkem by pokračovaly tak dlouho, dokud by nenastala rovnost MRSC = MRTP,, přičemž obě míry budou rovny cenovému poměru obou statků.

20 Vznik nové výrobně spotřební rovnováhy smluvní křivka CC se posouvá z polohy CC 1 do polohy CC 0 (spotřebitelé poptávají více 1. a méně 2. statku), tečna s, vyjadřující mezní míru substituce, se posouvá z polohy s 1 do polohy s 0, tečna t vyjadřující mezní míru transformace se posouvá z polohy t 1 do polohy t 0 (výrobci zvyšují produkci 1. statku a snižují produkci 2. statku).

21 Všeobecná ekonomická rovnováha syntéza Soulad mezi preferencemi spotřebitelů a strukturou produkce (graf výrobně spotřební efektivnosti). Vytváření rovnováhy v příslušném odvětví (graf rovnováhy firmy v odvětví). Soulad mezi množstvím nabízeného a poptávaného statku (graf tržní rovnováhy).

22 Pokud se rovnají MRTP = MRSC pak Při cenách vycházejících z podmínek výroby tj. MRTP vzniká na trhu 1. statku nedostatek, a na trhu 2. statku přebytek. Výrobci zjišťují, že u statku s nedostatkem na trhu Q 1 mohou zvýšit cenu, u statku s přebytkem na trhu Q 2 musí cenu snížit. Jakmile dojde v jednom odvětví ke zvýšení ceny, začnou do odvětví s vyšší cenou přicházet další firmy. Příchod firem do odvětví statku Q 1 posouvá na grafu tržní rovnováhy křivku S 1 z polohy S 1 2 do polohy S 1 0. Odchod firem z odvětví statku Q 2 posouvá na grafu tržní rovnováhy křivku S 2 z polohy S 2 2 do polohy S 2 0. Vzniká nová cena jednoho a druhého statku, a to na takové úrovni, kdy v obou odvětvích je právě tolik firem, aby jejich ekonomický zisk na jednotku byl nulový.

23 Výrobně-spotřební rovnováha

24 Stav v odvětví Q 1 a Q 2 před změnou cen a následná změna cen Firmy proto, že v odvětví statku Q 1 dosahují kladného ekonomického zisku na jednotku EP/ Q 1 > 0, přicházejí do tohoto odvětví výroby. Firmy v odvětví statku Q 2 dosahují záporného ekonomického zisku na jednotku EP/Q 2 < 0, odcházejí z tohoto odvětví.

25 Příchod firem do odvětví a odchod firem z odvětví

26 Ve výsledné rovnováze platí: MRSC = MRTP Na trzích obou statků je při daných cenách nabízeno tolik statků, kolik je poptáváno. Firmy vytvářejí nulový ekonomický zisk na jednotku při novém rozsahu produkce Q 1 a Q 2 (EP/Q 1 = EP/Q 2 = 0). Rovnováha firmy je v každém odvětví a každé odvětví je v bodě nulového ekonomického zisku v žádném odvětví není důvod k příchodu do, a odchodu z odvětví. Odvětví statku Q 1 i Q 2 jsou v rovnováze. Jak u statku Q 1, tak u statku Q 2 se tržní nabízené množství rovná tržnímu poptávanému množství. V obou odvětvích nastává tržní rovnováha.

27 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy 1. Mezní míra technické substituce (každého) jednoho vstupu za druhý musí být stejná pro oba (všechny) výstupy. 2. Mezní míra substituce ve spotřebě (každého) jednoho výstupu za druhý musí být stejná pro oba (všechny) spotřebitele. 3. Společná míra substituce ve spotřebě se musí rovnat společné míře transformace produktu pro oba (všechny) výstupy.

28 Základní předpoklady všeobecné ekonomické rovnováhy 1. Mezní výstup MQ všech firem je stejný. 2. Mezní míra transformace produktu MRTP je u všech firem stejná. 3. Mezní míra technické substituce MRTS všech výstupů je stejná. 4. Mezní užitek ze spotřeby každého statku MU v případě každého spotřebitele je stejný. 5. Mezní míra substituce ve spotřebě MRSC všech spotřebitelů je stejná. 6. Mezní míra substituce každého ze spotřebitelů MRSC se rovná mezní míře transformace produktu každé z firem MRTP.

29 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy Za těchto podmínek současně platí, že poměrná cena výstupů (poměr ceny jednoho statku ke druhému) se rovná mezní míře substituce ve spotřebě a mezní míře transformace produktu při jejich výrobě. MRSC = MRTP = Q 2 / Q 1 = PQ 1 /PQ 2

30 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy Model všeobecné rovnováhy je nepochybně elegantním výsledkem ekonomického bádání. O jeho praktickém přínosu či praktické aplikovatelnosti se dodnes vedou spory.

31 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy Reálný ekonomický systém je ovšem dynamický. Nejdůležitější změnou je inovace ať už v podobě snížení nákladů, objevení nové technologie, nového statku apod.

32 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy Jakákoliv změna (zejména v případě inovací) má multiplikační efekt.

33 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy V každém okamžiku působí v reálném ekonomickém systému dva protichůdné vlivy: 1. Adaptační chování ekonomických subjektů na základě informací zprostředkovaných tržním mechanismem a jím generovanou cenou statků, které usměrňuje ekonomický systém k rovnováze. 2. Inovační chování ekonomických subjektů (také podněcované informacemi poskytovaných v cenách), které vyvádí ekonomický systém z rovnováhy (mění podmínky rovnováhy).

34 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy I v podmínkách nedokonalé konkurence dochází k nastolování ekonomické rovnováhy. Pokud bude nastolení všeobecné rovnováhy výhodné, bude k němu docházet.

35 Podmínky a význam všeobecné rovnováhy V reálném ekonomickém systému v podmínkách nedokonalé konkurence působí i vlivy, kterými se ekonomické subjekty snaží zlepšit svůj užitek blokování procesů vedoucích k rovnováze či blokování inovačního chování jiných subjektů. V reálném ekonomickém systému hraje určitou roli stát.

36 Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou

8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8 Volba výstupu dokonale konkurenční firmou 8.1 Obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk Firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického

Více

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny

Edgeworthův diagram směny. Přínosy plynoucí ze směny Mařenčino množství jídla Mařenčino množství jídla Mikroekonomie a chování JEB060 Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Edgeworthův diagram směny Obrázek 1 130 75 25 R S 70 Bod R vyjadřuje původní vybavení

Více

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I

Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I Otázky a odpovědi z Mikroekonomie I 8. června 2005 1 Vztah ekonomiky a ekonomie 2 Ekonomické větve Matematická větev prosazuje názor, že kritériem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost

Více

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby.

Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. ČESÁ ZEMĚDĚLSÁ UNVERZTA V RAZE ROVOZNĚ EONOMCÁ FAULTA. Úvod do ekonomie Ekonomie zkoumá jednání a rozhodování lidí a vztahy mezi lidmi v procesu výroby, rozdělování, směny a spotřeby. Vzácnost statky vzácné

Více

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce

14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce 14 Poptávka na dokonale konkurenčním trhu práce Z podkapitoly 13.1 již známe podmínku maximalizace zisku firmy přicházející kupovat výrobní faktory na jejich trh jako rovnost příjmů z mezního produktu

Více

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ

MIKROEKONOMIE. pro bakalář ské studium. INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SPRÁVNÍ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚ LÁVÁNÍ HAVÍŘ OV o.p.s VYSOKÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ - SRÁVNÍ MIKROEKONOMIE pro bakalář ské studium TIBOR AULÍK, AVLÍNAS ELLEŠOVÁ HAVÍŘOV 2006 prof. Ing. Tibor aulík, CSc., doc. Ing.

Více

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth)

Z á k l a d y s p o l e č e n s k ý c h v ě d. Mikroekonomie. Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen. Směna a bohatství (exchange and welth) Mikroekonomie Nabídka, poptávka a rovnovážnost cen Směna a bohatství Spotřebitel užitečnost a poptávka Výrobce náklady a nabídka Interakce nabídky a poptávky a změny tržní rovnováhy Engelův zákon Regulace

Více

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Studijní opora. Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Trhy výrobních faktorů. Vzdělávací cíl: Téma Trhy výrobních faktorů je přednášeno ve dvou na sobě navazujících přednáškách.

Více

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci

10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci 10 Rozhodování firmy o výstupu a ceně v monopolistické konkurenci Dokonalá konkurence a monopol představuje dva krajní póly tržní struktury. Mezi těmito extrémy se nachází monopolistická konkurence a oligopol

Více

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup).

Firma je obvykle charakterizována jako subjekt specializující se na výrobu, tj. na přeměnu zdrojů (vstupů) ve statky (výstup). 5 Volba technologie 5.1 Základní východiska analýzy firmy V předcházejících kapitolách jsme soustředili pozornost na spotřebitele na trhu výrobků a služeb tedy na formování poptávky na tomto trhu. Nyní

Více

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU

AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU MIKROEKONOMIE grafy AC se rovná TC/Q, TC se rovná FC+VC Bod ukončení firmy v krátkém období se dá zapsat těmito rovnicemi: TR = TC, P = AVC Celkový užitek je SUMOU mezních užitků. Celkový zisk je rozdíl

Více

Konkurence a konkurenční politika

Konkurence a konkurenční politika KAPITOLA IX Konkurence a konkurenční politika Cílem konkurentů je zvítězit, nikoli zachovat tržní konkurenci. G S Struktura trhu Tržní síla Dokonalá a nedokonalá konkurence Monopolistická konkurence Oligopol

Více

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika

4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 4 Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika V tradičním modelu rozhodování spotřebitele není brána v úvahu informační bariéra lidé maximalizují svůj užitek za podmínek jistoty a dokonalých znalostí

Více

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně

9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně 9 Rozhodování firmy v postavení monopolu o výstupu a ceně Dosud jsme analyzovali chování firmy a odvětví pomocí modelu dokonalé konkurence kdy žádná z firem v odvětví nebyla schopna ovlivnit tržní cenu,

Více

1. Úvod do studia ekonomické teorie

1. Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Mikroekonomie -příklady a úkoly 1. Úvod do studia ekonomické teorie 1. Mikroekonomie analyzuje : a) chování dílčích ekonomických subjektů b) faktory vyvolávající poruchy celé

Více

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing.

Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Ekonomie 1 středně pokročilý kurz podkladová studijní literatura Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph. D. Mgr. Ing. Dominik Stroukal Ing. Herbert Heissler 1 Obsah Předmluva... 4 1 Dynamická rovnováha na trzích...

Více

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 5

www.thunova.cz MIES SBZ - Okruh č. 5 11. Obecný model tvorby cen výrobních faktorů Podstata a specifika trhů výrobních faktorů. Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobních faktorů. Formy cen výrobních faktorů. Teorie rozdělování na

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech.

Dříve než se jimi budeme zabývat, je třeba upozornit na skutečnost, že ekonomové používají pojem kapitál odlišně v různých souvislostech. 17 Trh kapitálu 17.1 Kapitál Pro trh kapitálu platí obecné principy utváření cen na trhu výrobních faktorů, se kterými jsme se seznámili ve 13. kapitole. Na druhé straně však trh kapitálu vykazuje řadu

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace

Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomická podstata různých forem cenové diskriminace Diplomová práce Autor: Bc. Vladimíra Nešporová, DiS. EKMAN FIN,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ 2005 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Edice učebních textů: Cvičebnice ekonomie POZNÁMKY Anotace Cvičebnice ekonomie obsahuje testové otázky s variantami odpovědí pro kontrolu znalostí

Více

Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti

Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti Předpoklady fungování vzdělanostní společnosti Ing.Heissler Herbert, Ing. Mgr. Wawrosz Petr Vysoká škola finanční a správní Abstrakt Příspěvek ukazuje, že o vzdělanostní společnosti nelze pouze hovořit,

Více

Předmět: Mikro- a makroekonomie, Slezská univerzita v Opavě, verze 29. 02. 2012 ÚVOD DO EKONOMIE ZS MU 11174, LS MU 11175

Předmět: Mikro- a makroekonomie, Slezská univerzita v Opavě, verze 29. 02. 2012 ÚVOD DO EKONOMIE ZS MU 11174, LS MU 11175 ÚVOD DO EKONOMIE ZS MU 11174, LS MU 11175 ÚVOD DO EKONOMIE... 1 1. Mikroekonomie - ZS... 2 1.1. Úvod do ekonomie... 2 1.2. Trh a jeho základní části... 6 1.3. Trh výrobků a služeb - chování spotřebitele,

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní

1 Daňové teorie 1.1 Členění daní 1 Daňové teorie 1.1 Členění daní Na daně jako zdroje veřejných rozpočtů lze pohlížet z různých stránek. Lze tak například členit daně z těchto hledisek: - podle místa dopadu, kdy mohou být daně uvalovány:

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

jklzxcvbnmqwertyuiop dfghjklzxcvbnmqwerty iopasdfghjklzxcvbnmqw tyuiopasdfghjklzxcvbn

jklzxcvbnmqwertyuiop dfghjklzxcvbnmqwerty iopasdfghjklzxcvbnmqw tyuiopasdfghjklzxcvbn qwertyuiopasdfghjklzxc nmqwertyuiopasdfghjk xcvbnmqwertyuiopasdf Mikroekonomická jklzxcvbnmqwertyuiop analýza dfghjklzxcvbnmqwerty Jindřich Soukup iopasdfghjklzxcvbnmqw 2012 tyuiopasdfghjklzxcvbn qwertyuiopasdfghjklzxc

Více

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013

UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 UKÁZKY TESTŮ Z PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013 MAG. NAVAZUJÍCÍ PROGRAM EKONOMIE EKONOMIE varianta: A2 1. Předpokládejme, že známe funkční průběh celkových příjmů (TR) u firmy: TR=15*Q, kde Q je objem produkce

Více