Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012

2 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice, Kojetická 1028 Název organizace: Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Sídlo organizace: Mládežnická 984, Neratovice Právní forma organizace: příspěvková organizace IČO: , IZO: Statutární zástupce: ředitelka Miloslava Hainová Kontakty: tel. č , Zařazení do sítě školských zařízení: Právní a majetkové podmínky DDM Neratovice je příspěvkovou organizací, od 17. ledna 1995, zřizovatelem je město Neratovice, které vydalo její zřizovací listinu. Dne schválilo zastupitelstvo města Neratovice novou zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice, a to s účinností od 1. ledna Organizace je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Statutárním orgánem je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada města Neratovic. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen a který organizace nabyla v průběhu činnosti.

3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti DDM Neratovice Naše zařízení pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu. DDM Neratovice je střediskem volného času dětí a mládeže. Ve smyslu zřizovací listiny plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační se širokou zájmovou působností, je zřízen za účelem výchovy, vzdělávání a rekreačních činností dětí, mládeže a dospělých v jejich volném čase. Předmětem jeho činnosti je poskytování zájmového vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Organizuje zájmové činnosti se zaměřením na různé oblasti. Podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty. Ve spolupráci se školami a dalšími institucemi organizuje soutěže a přehlídky dětí a žáků. Poskytuje metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením. Spolupořádá akce výchovného a vzdělávacího charakteru, kulturní a sportovní akce, přehlídky, výstavy.

4 Organizační struktura DDM Neratovice Statutární zástupce organizace: ředitelka Ředitelka přímo řídí: ostatní pracovníky, jejich práci koordinuje prostřednictvím porad. Kompetence interních pracovníků jsou dány pracovními náplněmi. Ředitelku v době její nepřítomnosti zastupuje pověřená vychovatelka.

5 Kontrolní činnost Prováděli jsme ji formou cílených kontrol se zhodnocením na pracovních poradách, kontrolou výchovné činnosti formou hospitací v zájmových kroužcích, klubech nebo při příležitostných akcích. Pedagogické porady s interními zaměstnanci Pedagogické porady s interními pracovníky se konají vždy podle potřeby. Porady s externími zaměstnanci Pedagogické porady s externími pracovníky se konají dle potřeby. Hospitace byly součástí vnitřní a vnější kontrolní činnosti, zaměřovaly se na složky výchovného procesu prováděly se průběžně po dobu školního roku hospitační činnost se prováděla v ZÚ, při příležitostných akcích hospitace byly zaměřeny na dodržování minimálních a maximálních počtů dětí v zájmových útvarech, dodržování bezpečnosti při činnostech, na náplň činností Pedagogické pracovnice jsou zařazeny do kategorie vychovatelka v DDM. Pracovníci Interní pracovníci Hainová Miloslava - ředitelka DDM Vzdělání: Gymnázium Mělník UK Pedagogická DPS vychovatelství Zaměstnána: od Ředitelka je statutárním zástupcem organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se organizace Přímá výchovná práce vedení ZÚ Dívčí klub, Cvičení s písničkou Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art

6 Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Jóga pro děti Studium pro ředitele škol a školských zařízení (studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) Manažérská příprava Studium pro ředitele škol a školských zařízení Dosažení základních ICT znalostí a dovedností Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců ve školství v oblasti BOZP a PO Andrová Milena vychovatelka DDM Vzdělání: Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola a gymnázium Praha, obor vychovatelství Zaměstnána od roku Přímá výchovná práce - vedení ZÚ Flétnička, Výtvarná výchova, Kreativní kroužek, Aerobic disko dance Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Preventista řečové výchovy Dosažení základních ICT znalostí a dovedností.

7 Bolková Olga - vychovatelka DDM Vzdělání: SOU farmaceutické obor chemička operátorka Zaměstnaná od V současnosti na RD Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností Weishäuplová Pavla vychovatelka DDM Vzdělání: Střední pedagogická škola obor vychovatelství Zaměstnaná od Přímá výchovná práce vedení ZÚ výtvarná výchova, kreativní kroužek, Klubíčko kroužek pro handicapované, doučování Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově Průběžné vzdělávání v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Metody a techniky aktivního učení v EVVO Matematika Fraus První předlékařská pomoc Dysgrafie grafomotorická a optografická Primární prevence proti šikanování/ Pokyn MŠMT a tvorba programu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Diferenciace a individualizace ve výuce Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Pedagogická diagnostika a prevence Rodina a organizace zájmového vzdělávání Volný čas Nepedagogičtí pracovníci Rajchertová Markéta účetní Vysoká škola ekonomická Praha Zaměstnána od

8 Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Postupy účtování v příspěvkových organizacích Účetnictví ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací Bodnárová Libuše - uklízečka Zaměstnána: od Bartoš Jaroslav správce Zaměstnán: od Externí pracovníci vedoucí zájmových útvarů Renáta Finferlová Keramika I. Radovan Finferle Keramika II. Tereza Jinochová Zumba Iva Jinochová Hrátky s řečí - logopedie Tomáš Prejzek Florbal Martina Jinochová Hip hop I. a II. Jana Farníková Flétna Iva Jinochová, Cvičení s písničkou Zdeněk Žižka Teraristika Jiří Veselý Šachy Jakub Běžel Judo Roman Hejsek Historický šerm Jaromír Veselý Pouliční sebeobrana Daniela Vrbová Street dance Barbora Lebedová Kytara k táboráku I. Barbora Lebedová Kytara k táboráku II. Antonín Čvančara Atletika I. Jiří Šmíd Atletika II. Milan Vyroubal Atletika III. Jiří Sloup Volejbal I. Marcela Slavíková Volejbal II.

9 Lucie Šperlová Volejbal III. Anna Antonová Volejbal IV. Marta Votavová Volejbal V. Renata Radiová Volejbal VI. Vojtěch Špetlák Karate I. Vít Svárovský Karate II. Tomáš Bodešínský Karate III. Pavel Priškin Karate IV. Michal Křížek Karate V. Martin Brejcha Karate VI. Tereza Pňovská Zumba Interní pracovníci vedoucí zájmových útvarů Milena Andrová Milena Andrová Hip - hop Flétna Milena Andrová Výtvarný kroužek I. Milena Andrová Milena Andrová Milena Andrová Pavla Weishäuplová Pavla Weishäuplová Pavla Weishäuplová Pavla Weishäuplová Miloslava Hainová Miloslava Hainová Flétna Hrátky s řečí - logopedie Kreativní kroužek Klubíčko Výtvarný kroužek II. Kreativní kroužek Doučování Cvičení s písničkou Dívčí klub

10 Fotografie z kroužků Cíle DDM Strategické cíle DDM dlouhodobé zlepšovat kvalitu zájmového vzdělávání rozšíření nabídky ZÚ vytvářet podmínky pro stabilitu kvalifikovaného pedagogického sboru podporovat odborný růst pedagogů v rámci DVPP doplnit, zvýšit a prohloubit kvalifikaci zaměstnanců nové metody práce nové vzdělávací postupy kladný vztah k práci všichni pracovníci musí prezentovat DDM kladně pozitivní soulad v DDM připravit zaměstnance na větší nasazení při akcích zaměřovat se na celkové kulturní prostředí DDM Taktické cíle DDM krátkodobé zajistit aktuální informace pro všechny zaměstnance

11 upevnit pocit sounáležitosti zaměstnanců s DDM, a to prostřednictvím neformálních akcí vyšší pracovní nasazení při akcích rozvoj loajality zaměstnanců k DDM zájem zaměstnanců o vše, co s prací DDM souvisí Taktické cíle vnější jsou zvýšit počet účastníků ZÚ lepší informovanost veřejnosti o akcích DDM (články do tisku) účastnit se akcí pořádaných městem pestrá nabídka aktivit pravidelná zájmová činnost, příležitostná činnost, tradiční akce, víkendové akce, prázdninová činnost nabízet veřejnosti vhodné služby (dospělí jazykové, počítačové, keramické, kreativní kurzy, pronájem prostor DDM) chceme být i do budoucna místem, kde se setkávají a respektují osoby různých generací, zaměření, názorů, nápadů, přesvědčení navyšování počtu zájmových útvarů i krátkodobých kurzů a počet jejich členů rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeží uplatňovat při organizování akcí pro širokou veřejnost kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody nabízet služby v takové kvalitě, aby se účastníci rádi vraceli zavádět nové prvky a přitažlivější formy práce se staršími dětmi a mládeží, rozšiřovat jednorázové příležitostné akce pro tuto věkovou skupinu Formy a obsah zájmového vzdělávání DDM Neratovice DDM Neratovice poskytuje zájmové vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a Školním vzdělávacím programem DDM Neratovice.

12 Zájmové vzdělávání poskytuje DDM Neratovice zejména těmito formami: příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (divadelní, pěvecká či taneční vystoupení, akce pro širokou veřejnost, specializované výstavy, zájezdy) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení prevenci sociálně patologických jevů individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí a studentů spontánní činností (je volně přístupná, bez dohledu pedagogického pracovníka) organizováním soutěží a přehlídek dětí a žáků Rekonstrukce DDM Neratovice Od začala očekávaná rekonstrukce celého Domu dětí a mládeže. Finanční prostředky byly přiděleny z regionálního operačního programu, na základě vypracovaného projektu. Slavnostní zahájení činnosti DDM Neratovice v nově zrekonstruované budově proběhlo za přítomnosti starostky města Neratovice, zastupitelů Středočeského krajského úřadu a široké veřejnosti. Fotografie ze slavnostního zahájení

13 Délka a časový plán zájmového vzdělávání Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost začíná zpravidla od druhé poloviny měsíce září a končí v první polovině měsíce června. Zájmové kroužky účastníci navštěvují minimálně 1 hodinu týdně. Příležitostná zájmová činnost Příležitostná zájmová činnost se uskutečňuje od září do června, včetně sobot. Táborová činnost Táborová činnost se uskutečňuje v době školních prázdnin pobytové akce, příměstské tábory, tábory. Materiálně technické zabezpečení Materiálně technické vybavení bylo dáno stavem financí. Vybavení bylo až na výjimky dostačující pro rámec činností, které DDM nabízí. Prováděli jsme pravidelné revize a dle finančních možností i údržbu budovy. Činnost střediska volného času: V DDM ve školním roce pracovalo 39 zájmových útvarů. K bylo evidováno 378 účastníků zájmového vzdělávání, z toho 48 dětí předškolního věku, 310 žáků, 20 ostatních. Během školního roku se tento počet změnil na 402, z toho 52 dětí předškolního věku, 330 žáků a studentů a 20 ostatních. Zájmové útvary byly během školního roku vedeny 3 interními pracovnicemi a 29 externími pracovníky. Pravidelná a příležitostná činnost v DDM Neratovice za rok 2011/2012 Od 1. dubna 2011 byl Dům dětí a mládeže uzavřen z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Tato investice do naší budoucnosti byla spolufinancována Evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Středočeský kraj). Z tohoto důvodu jsme museli hledat náhradní prostory pro naše kroužky i pro nás. Vstříc nám vyšla Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Neratovice, která nám poskytla budovu vedle Sportovní haly TJ Neratovice. Pro sportovní kroužky jsme získali místo na gymnáziu

14 Františka Palackého Neratovice a na SOŠ a SOU v Neratovicích. Přes všechny obtíže s tímto spojené, fungovali dobře všechny kroužky až do poloviny června, kdy byla jejich činnost ukončena. Hodnocení pravidelné zájmové činnosti Pravidelná zájmová činnost tvořila u nás nejvyšší část hlavní činnosti. Vzrůstá zájem o keramiku, velký zájem je také o taneční a sportovní kroužky. Pravidelnou zájmovou činnost jsme plánovali již v měsíci květnu. V měsíci červnu vydávali přehled zájmové činnosti, který jsme uveřejňovali v měsíčníku Neratovické listy, na webových stránkách a na našich nástěnkách. V tu dobu se již děti hlásily do některých kroužků. Kroužky začínaly v polovině září, kdy byly již upřesňovány termíny schůzek. Nabídku ZÚ jsme měli pestrou, zaměřenou na různá odvětví, uspokojili jsme všechny věkové kategorie (od nejmenších dětí až po dospělé). Naše sportovní úspěchy Náš kroužek karate Dragon DDM Neratovice zaznamenal velký úspěch na mistrovství Evropy. Dne v maďarském Gÿoru vyhrála Denisa Brejchová titul mistryně Evropy v kategorii Kata Children A Female. Mezi naše další úspěchy patří titul druhého vícemistra Evropy pro Davida Le. 21 titulů Mistr ČR a 8 titulů Vícemistr ČR. V letošním roce získal náš kroužek karate Dragon 192 medailí z různých národních a mezinárodních soutěží.

15 Hodnocení příležitostné zájmové činnosti Plán příležitostné zájmové činnosti jsme navrhovali koncem školního roku, kde jsme vycházeli ze zájmu účastníků o akce z předešlých let. Plán byl vypracován v souladu s poptávkou dětí a mládeže po aktivitách ve volném čase. Zaměřili jsme se na spontánní aktivity ve dnech pracovního volna a krátkých prázdninách, kde jsme uskutečnili řadu zajímavých akci (spontánní akce pro děti a jejich rodiče). Během roku jsme se snažili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb zájemců. Příležitostnou činnost organizovali nebo přímo řídili pedagogové na velmi dobré úrovni. Přes možnou pravidelnost není příležitostná zájmová činnost průběžná a do této aktivity zahrnujeme např. besedy, jarmarky, výstavy, burzy, Den dětí, pálení čarodějnic, dny otevřených dveří apod. Uspořádali jsme různorodé akce od malého rozsahu, akce náborové, až po akce celoměstského charakteru. Vzhledem k rekonstrukci našeho DDM a stísněným prostorám byly příležitostné akce omezeny. Tabulka příležitostných akcí Akce Den Místo Počet Počet Počet dětí dospělých zam. Školní mejdan SOVA Den otevřených dveří SOVA Kreativní tvoření SOVA Kurz FIMO SOVA Svatobarborský Nám jarmark Republiky Vánoční zájezd Drážďany Německo Pletení z papíru SOVA Besídka zumba a hip hop SOVA Besídka street dance SOVA Besídka kytara SOVA Vánoční koncert SD Výměnný bazar SOVA

16 Kresba pro děti SOVA Diskotéka SOVA Vycházka Mlékojedy SOVA Turnaj v člověče nezlob se SOVA Zdobení stromečku DKE DKE Otevření DDM po rekonstrukci DDM Den dětí lesík Celkem Táborová činnost DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Vedoucí na letních táborech: Martin Růžička, Hana Fingerhutová, Pavla Kellnerová, Martin Brejcha, Vojtěch Špetlák, Michal Křížek, Tomáš Bodešínský, Martina Jinochová, Tereza Jinochová, Milena Andrová, Pavla Weishäuplová, Miloslava Hainová Soustředění SK karate Dragon DDM Neratovice a Soustředění se zúčastnilo 27 dětí a 4 vedoucí a 25 dětí a 4 vedoucí. Náplní soustředění bylo pro členy oddílu karate zdokonalení technik karate a sebeobrany, výuka nových mistrovských KATA, příprava na soutěže a složení zkoušek STV. Dále byly pro účastníky soustředění připraveny sportovní soutěže, soutěže v KATA, sledování video záznamů z různých mezinárodních a republikových soutěží. V neposlední řadě jsou pro účastníky připraveny různé besedy a přednášky o bojových uměních a zdravovědy. Děti jsou rozděleny do tréninkových skupin dle technické vyspělosti. Každá skupina absolvovala 3 tréninkové jednotky karate a sebeobrany. Cvičení probíhalo v tělocvičně, na venkovních sportovištích a v přírodě. Po celou dobu soustředění byl zajištěn zdravotnický dozor. Během soustředění proběhly zkoušky technické vyspělosti pro vybrané členy. Soustředění volejbalového kroužku Kolín od do Soustředění se zúčastnilo 20 dětí a 3 vedoucí. Náplní soustředění bylo zlepšení techniky při hře (příjem, podání, bloky). Nacvičování různých herních situací. Děti byly rozděleny do tří skupin, které proti sobě hrály. Každá skupina byla vedená odborným trenérem. Trénink probíhal ve třech fázích na místních kurtech a večer v tělocvičně místního učiliště. Celé soustředění proběhlo bez problémů.

17 Letní camp s výukou karate Holany od do Campu se zúčastnilo 33 dětí a 4 dospělí. Programem campu je zdokonalení technik karate a sebeobrany včetně výuky mistrovských KATA a výcviku KUMITE. Pro začátečníky je připravena výuka základních technik karate a sebeobrany a výuka jiných bojových umění. Děti zde prožijí dny plné sportu, her a zábavy. Dále hry rozvíjející jejich dovednosti, vztah k přírodě a kolektivu. Dále jsou pro účastníky připraveny sportovní a zábavné soutěže, výlety, jízda na lodičkách aj. O děti se stará kolektiv zkušených a vyškolených pracovníků a trenérů. Příměstský tábor Zumba DDM Neratovice Tanečního tábora se zúčastnilo 9 dětí a dvě vedoucí. Příměstský tábor byl zaměřen na výuku Zumby a procvičování moderních tanečních stylů. Děti trénovaly ve dvou fázích. Závěrečný den byl věnován ukázce nacvičené sestavy. Příměstský tábor Kreativ DDM Neratovice Kreativního příměstského tábora se zúčastnilo 14 dětí a tři vedoucí. Tento tábor byl zaměřen na různé kreativní techniky. Každý den byl zaměřený jiným směrem. Děti si samy vařily oběd spolu s vedoucími. Vyrobily mnoho hezkých výrobků, se kterými potěšily svoje blízké. Závěrečné hodnocení: Můžeme konstatovat, že všechny pobyty proběhly bez problémů a komplikací. Děti i rodiče hodnotili pobyty kladně. Nebyla zaznamenána žádná stížnost. Naopak rodiče opakovaně chválili práci vedoucích. Kvalifikovaní vedoucí měli k dětem individuální přístup. Brali ohled na jejich zdravotní, fyzický i psychický stav. Strava dětí byla 5x denně s přídavky. Pitný režim byl dodržován. Organizace soutěží Soutěže a přehlídky jsou součástí výchovně- vzdělávací práce DDM. Jejich posláním je vyhledávat v práci s dětmi a mládeží talenty a účelně využívat volný čas. DDM organizují sportovní nebo vzdělávací soutěže vyhlašované z pověření MŠMT, soutěžní kola vyšší (okresní, regionální)

18 Probíhaly sportovní soutěže a olympiády, které jsou vyhlašované MŠMT. Zúčastnilo se jich celkem 1689 dětí, řada z nich se pak přihlašuje do různých sportovních zájmových útvarů DDM Přehled soutěží ve školním roce 2011/2012 Sportovní soutěže DDM Neratovice 2011/2012 Podzim dětí dospělí Zam Atletický čtyřboj okresní kolo IV. kat Šachy, okresní kolo ZŠ a SŠ Volejbal VI.B CH, D okresní kolo Volejbal VI.B CH krajské kolo Volejbal VI.B CH, D oblastní kolo Šachy krajské kolo ZŠ a SŠ Florbal Orion Cup IV. kat. oblastní kolo Florbal Orion Cup IV. kat. okresní kolo Jaro Volejbal V. kat. oblastní kolo Volejbal V. kat. okresní kolo Preventan Cup vybíjená oblastní kolo Preventan Cup vybíjená okresní kolo Mc Donald s Cup oblastní kolo -kategorie A Mc Donald s Cup oblastní kolo -kategorie B Mc Donald s Cup okresní kolo kat.a Mc Donald s Cup okresní kolo kat.b Pohár rozhlasu okresní kolo III.kat Pohár rozhlasu okresní kolo IV. kat Malá kopaná IV. kat. oblastní kolo Atletická všestrannost oblastní kolo Atletická všestrannost okresní kolo Neratovický jezdec šachy Vědomostní soutěže DDM 2011/ Matematická olympiáda kat. Z5 a Z Chemická olympiáda Matematická olympiáda kat. Z6,7, Celkem: Při pořádání těchto akcí jsme se setkali s velkým ohlasem žáků, studentů i pedagogů. Rozvíjíme tím sportovní aktivity a logické uvažování dětí i mimo hodiny výuky ve školách.

19 Fotografie ze soutěží: Prevence sociálně patologických jevů Všichni účastníci spontánní činnosti i jejich zákonní zástupci mají povinnost všemožně předcházet všem projevům i náznakům rasizmu, xenofobie, agresivity a všem způsobům šikanování, které nesmí být v jakékoliv formě akceptovány. Při plnění této povinnosti je dále třeba věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu a pocitu bezpečí, osobním příkladem rozvíjet žádoucí postoje ostatních účastníků při spontánních činnostech v DDM Neratovice. Spolupráce s jinými organizacemi Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti životního stylu. Spolupráce se školskými zařízeními (ZŠ a SŠ v celém okrese, MŠ, školní družiny, DDM v okrese a středočeském kraji, atd.) Spolupráce s policií ČR a Městskou policií (návštěvy na akcích DDM, besedy, jednorázové akce). Spolupráce - Sportovní hala TJ Neratovice, Sportovní hala gymnasia F. Palackého Neratovice, Středočeský kraj - odbor školství, mládeže a sportu, Asociace školních sportovních klubů České republiky, Občanské sdružení Rotunda Mlékojedy, ZŠ Kojetice, Společenský dům Neratovice, Základní umělecká škola Neratovice, Město Neratovice, Dům Kněžny Emmy, Svaz tělesně postižených Neratovice apod.

20 Forma prezentace DDM Prezentace se odvíjela několika směry: pravidelná propagace byla umístěna ve vestibulu SOA SOVA, kde jsme sídlili v náhradních prostorách pravidelně jsme přispívali informacemi do Neratovických listů provozovali jsme webové stránky

21 Závěr Hodnocení Nabídka činnosti našeho Domu dětí a mládeže v Neratovicích byla pestrá, ale přesto k nám docházel malý počet mladých lidí ve věku let. Několik jich navštěvovalo ZÚ karate, sebeobrana, historický šerm, judo. V loňském roce se počet mládeže (6-15 let) navýšil především činností zájmového útvaru keramika, hip hop, zumba, karate, florbal a volejbal. Je třeba v rámci pedagogiky volného času zajistit kvalitní nabídku společenských programů zaměřených na mladou populaci, programů, které by tuto mládež naučily kvalitně využívat volný čas a také jim tuto možnost poskytly. Podíleli jsme se rovněž na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi zajišťujeme organizaci soutěží a olympiád, které jsou vyhlášeny MŠMT. Talentovanou mládež podchycujeme i v tanečních kroužcích, výtvarně estetických i sportovních. Zajišťujeme výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační akce, prázdninovou činnost, osvětovou činnost pro žáky, studenty a další osoby. Lze konstatovat, že úkoly a funkce svěřené zřizovatelem DDM byly splněny. Byly nabídnuty nové aktivity a rozšířena nabídka zájmové činnosti, aby byl udržen a navýšen počet účastníků všech volnočasových činností a aktivit DDM. Naše plány, záměry i cíle do budoucna je nadále nabízet co nejširší spektrum aktivit, přinášet dětem, mládeži i dospělým pocit uspokojení a radosti v jejich volném čase, rozšiřovat jejich vědomosti a dovednosti. Tuto výroční zprávu vydává ředitelka DDM Neratovice. Miloslava Hainová V Neratovicích

22 Závěrečný přehled - Příloha pro Radu města Přesný název organizace: IČO IZO Statutární zástupce: Miloslava Hainová Telefon pevná linka Mobil www stránky ddmneratovice.cz ová adresa Počet zaměstnanců Pedagogičtí Nepedagogičtí Externisté Celkem Z toho muži Počet dětí MŠ 52 školní 330 ostatní 20 celkem 402 Školní družina Počet zaměstnanců Počet žáků Školní jídelna Počet zaměstnanců Počet stravovaných žáků

23 Učebny Kmenové třídy Odborné učebny 8 Knihovny, studovny, jiné 2 Celkem 10 Hospodaření organizace: 1. Prostředky přidělené KÚ Provozní dotace celkem: Z toho na mzdy: Odvody: ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2. Prostředky přidělené MÚ Provozní dotace celkem: Z toho na energie: Opravy a údržba: ,- Kč ,- Kč 0,- Kč 3. Vedlejší hospodářská činnost Tržby a výnosy celkem: 0,- Kč 4. Fondy Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav Odměn ,- Kč , ,85 Kč Rezervní ,29 Kč , ,- Kč ,26 Kč Reprodukce Komentář ředitele: Vratka KÚ 5. Granty a dotace MŠMT Název Dotace na zabezpečení soutěží Komentář ředitele: Organizování soutěží Částka ,- Kč

24 6. Granty a dotace KÚ Název Částka 0 0 Komentář ředitele: 7. Granty a dotace z rozpočtu města Název Příspěvek na ME v karate 2011 Komentář ředitele: Doprava na ME Částka ,- Kč 8. Inventarizace majetku Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý drobný nehmotný majetek Dlouhodobý drobný hmotný majetek Umělecká díla Celkem ,40 Kč ,- Kč ,79 Kč ,- Kč ,19 Kč

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více