Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2012/2013

2 Obsah: Základní údaje o Domu dětí a mládeže Neratovice 3 Právní a majetkové podmínky 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti DDM Neratovice 4 Charakteristika Domu dětí a mládeže 5 Spolupráce s jinými organizacemi 5 Organizační struktura DDM Neratovice 6 Pedagogičtí pracovníci 6 Řídicí a kontrolní činnost 11 Materiálně technické zabezpečení 12 Formy poskytování vzdělávání 12 Pravidelná zájmová činnost 13 Seznam zájmových útvarů pro školní rok 2012 / Příležitostná zájmová činnost 16 Táborová činnost 18 Prevence sociálně patologických jevů 20 Další akce a činnosti 21 Forma prezentace DDM 22 Závěr 22 Závěrečný přehled - Příloha pro Radu města 23 2

3 Základní údaje o Domu dětí a mládeže Neratovice Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, IČO Název organizace: Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník, IČO , IZO Sídlo organizace: Mládežnická 984, Neratovice Právní forma: příspěvková organizace Statutární zástupce: ředitelka Miloslava Hainová Kontakty: tel. č , , Zařazení do sítě školských zařízení: Právní a majetkové podmínky Statutárním orgánem je ředitelka, kterou jmenuje do funkce na základě výsledku konkurzního řízení, a z ní odvolává Rada Města Neratovice. Ředitelka DDM vystupuje jménem organizace, zastupuje jí při různých jednáních. Její základní pravomoci jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb. Při své činnosti se řídí zákony, dalšími předpisy a dále směrnicemi a pokyny Města Neratovice. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen a který organizace nabyla v průběhu činnosti. Vymezení majetkových práv je uvedeno v platném znění zřizovací listiny. 3

4 Právní vymezení Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vyhláška č. 74/2005Sb., o zájmovém vzdělávání Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti DDM Neratovice DDM pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu. podařilo se nám zajistit zájmové vzdělávání pro různé věkové skupiny (předškoláky, školáky, středoškoláky i dospělé), organizovali jsme zájmové činnosti se zaměřením na různé oblasti, podíleli se na další péči o nadané děti, žáky a studenty, ve spolupráci se školami a dalšími institucemi jsme organizovali soutěže a přehlídky dětí a žáků, poskytovali metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením, spolupořádali akce výchovného a vzdělávacího charakteru, kulturní a sportovní akce, přehlídky, výstavy, zaměřovali se na osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti a na trhu práce, organizovali aktivity na ochranu před sociálně patologickými jevy a jejich následky, podporovali zdravý životní styl, vytvářeli jsme podmínky pro uspokojování zájmů v nejrůznějších oborech 4

5 Charakteristika Domu dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Neratovice leží ve středu města v krásném prostředí zahrady, kde jsou dvě dětská hřiště, venkovní stůl na stolní tenis, basketbalové hřiště a lavičky na posezení. Součástí pozemku je i přilehlý lesík, který bychom chtěli přeměnit v lesopark. DDM pracuje celoročně, nabízí činnosti všem věkovým kategoriím od dětí předškolního věku až po seniory. Budova DDM má bezbariérový přístup. Disponuje osmi klubovnami, hernou pro děti a jedním víceúčelovým sálem. DDM nabízí své činnosti zaměřené na trávení volného času zejména formou zájmových útvarů, klubovou činností, příležitostnými akcemi pro širokou veřejnost, táborovými a prázdninovými akcemi pro děti. Spolupráce s jinými organizacemi spolupráce se školskými zařízeními (ZŠ a SŠ v celém okrese, MŠ, školní družiny, Gymnázium F. Palackého Neratovice, SOŠ a SOU Neratovice, SOU Liběchov, DDM v okrese a středočeském kraji, atd.) spolupráce s Městskou policií Odhoď ulici, pojď cvičit spolupráce - Město Neratovice, Sportovní hala TJ Neratovice, KÚ Středočeského kraje - odbor školství, mládeže a sportu, Asociace školních sportovních klubů České republiky, Občanské sdružení Rotunda Mlékojedy, Společenský dům Neratovice, Dům Kněžny Emmy, Svaz tělesně postižených apod. 5

6 Organizační struktura DDM Neratovice Pozn.: Pedagogické pracovnice jsou zařazeny do kategorie pedagog volného času. Pedagogičtí pracovníci Interní pracovníci Hainová Miloslava - ředitelka DDM UK Pedagogická DPS vychovatelství Vzdělání: Gymnázium Mělník Zaměstnána: od Ředitelka je statutárním zástupcem organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se organizace Přímá výchovná práce vedení ZÚ Dívčí klub, 6

7 Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Jóga pro děti Studium pro ředitele škol a školských zařízení (studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) Manažérská příprava Studium pro ředitele škol a školských zařízení Dosažení základních ICT znalostí a dovedností Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců ve školství v oblasti BOZP a PO Andrová Milena vychovatelka DDM Vzdělání: Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola a gymnázium Praha, obor vychovatelství Zaměstnána od roku Přímá výchovná práce - vedení ZÚ Flétnička, Kreativní kroužek, Aerobic disko dance Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Preventista řečové výchovy Dosažení základních ICT znalostí a dovedností 7

8 Bolková Olga - vychovatelka DDM Vzdělání: SOU farmaceutické obor chemička operátorka Zaměstnaná od V současnosti na RD Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností Weishäuplová Pavla vychovatelka DDM Vzdělání: Střední pedagogická škola obor vychovatelství Zaměstnaná od Přímá výchovná práce vedení ZÚ výtvarná výchova, kreativní kroužek, Klubíčko kroužek pro handicapované, doučování Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově Průběžné vzdělávání v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Metody a techniky aktivního učení v EVVO Matematika Fraus První předlékařská pomoc Dysgrafie grafomotorická a optografická Primární prevence proti šikanování/ Pokyn MŠMT a tvorba programu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Diferenciace a individualizace ve výuce Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Pedagogická diagnostika a prevence Rodina a organizace zájmového vzdělávání Volný čas 8

9 Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 Jméno, příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací instituce Miloslava Hainová Školská legislativa VISK Seminář pro SVČ, ŠD, ŠK příklady dobré praxe Zákon o pedag. prac a pracovně právní problematika ve školství. Milena Andrová Seminář pro SVČ, ŠD, ŠK příklady dobré praxe Řeč není jen o hláskách skupinová logopedická cvičení NIDM Comenius Agency NIDM Služba škole Mladá Boleslav Pavla Weishäuplová EKOATELIÉR praktický kurz tvořivé recyklace Seminář BAREVNÉ MOTIVY KASIUS Vzdělávací institut 9

10 Externí pedagogičtí pracovníci vedoucí zájmových útvarů Externisté jméno pedagoga Zájmový útvar 1. ŽIŽKA ZDENĚK TERARISTIKA 2. ČVANČARA ANTONÍN ATLETIKA 3. ŠMÍD JIŘÍ ATLETIKA 4. VYROUBAL MILAN ATLETIKA 5. VOTAVOVÁ MARTA VOLEJBAL 6. ANTONOVÁ ANNA VOLEJBAL 7. HOFMANNOVÁ HANA VOLEJBAL 8. FINGERHUTOVÁ HANA VOLEJBAL 9. KAŇKOVÁ MICHAELA VOLEJBAL 10. ŠPERGLOVÁ LUCIE VOLEJBAL 11. BREJCHA MARTIN KARATE 12. SOPROVÁ VĚRA KARATE 13. KŘÍŽEK MICHAL KARATE 14. ŠPETLÁK VOJTĚCFH KARATE 15. BODEŠÍNSKÝ TOMÁŠ KARATE 16. PRIŠKIN PAVEL KARATE 17. VESELÝ JIŘÍ ŠACHY 18. LEBEDOVÁ BARBORA KYTARA 19. VESELÝ JAROMÍR SEBEOBRANA 20. PREJZEK TOMÁŠ FLORBAL 21. VERNER JAN ŠACHY 22. FINFERLOVÁ RENATA KERAMIKA 23. JINOCHOVÁ IVA CVIČENÍ S PÍSNIČKOU, HRÁTKY S ŘEČÍ 24. JINOCHOVÁ TEREZA ZUMBA I, II 25. JINOCHOVÁ MARTINA HIP - HOP 26. FARNÍKOVÁ JANA FLÉTNA, PIANO 27. BĚŽEL JAKUB JUDO 28. KADLEC OLDŘICH KLUB HER 29. VRBOVÁ DANIELA STREET DANCE 30. HOZA KAREL STOLNÍ TENIS 31. SCHOLZ MARTIN VYNÁLEZCI 10

11 32. RAJCHERTOVÁ MARKÉTA TRAMPOLÍNY I, II 33. TSCHOPLOVÁ LENKA TRAMPOLÍNY III 34. VEJVODA MARCEL ŠERM 35. VYSUŠILOVÁ DIANA FILMOVÁ TVORBA Ostatní interní pracovníci Bc. Rajchertová Markéta účetní Vysoká škola ekonomická Praha Zaměstnána od Bodnárová Libuše - uklízečka Zaměstnána: od Bartoš Jaroslav správce Zaměstnán: od Řídicí a kontrolní činnost Ředitelka přímo řídí ostatní pracovníky, jejich práci koordinuje prostřednictvím porad. Kompetence interních pracovníků jsou dány pracovními náplněmi. Ředitelku v době její nepřítomnosti zastupuje pověřený pedagog volného času. Kontrolní činnost Prováděli jsme hospitace, které byly součástí kontrolní činnosti, zaměřovaly se na složky výchovného procesu. Byly prováděny průběžně po dobu školního roku. Hospitační činnost se prováděla v ZÚ i při příležitostných akcích. 11

12 Pedagogické porady s interními a externími zaměstnanci Pedagogické porady s interními a externími pracovníky se konají vždy podle potřeby. Materiálně technické zabezpečení DDM provozuje svojí činnost v nově zrekonstruované budově. DDM disponuje jedním víceúčelovým sálem a devíti klubovnami, každá klubovna je vybavená dostačujícími pomůckami a zařízením Formy poskytování vzdělávání Zájmové vzdělávání jsme poskytovali zejména těmito formami: pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností, spontánními aktivitami, táborovou činností, osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, využitím otevřené nabídky spontánních činností, organizováním soutěží a přehlídek dětí a žáků. 12

13 Pravidelná zájmová činnost V DDM ve školním roce pracovalo 50 zájmových útvarů. Během školního roku kroužky navštěvovalo 598 přihlášených. Hodnocení pravidelné zájmové činnosti Pravidelnou zájmovou činnost jsme plánovali již v měsíci květnu. V měsíci červnu vydávali přehled zájmové činnosti, který jsme uveřejňovali v měsíčníku Neratovické listy, na webových stránkách a na našich nástěnkách. Pravidelná zájmová činnost začala ve druhé polovině měsíce září, kdy byly již upřesňovány termíny schůzek, a byla ukončena v první polovině měsíce června. Zájmové kroužky účastníci navštěvovali minimálně 1 hodinu týdně. Pravidelná zájmová činnost byla uskutečňována každý všední den v odpoledních hodinách. Na vedení zájmových útvarů se podíleli všechny 3 interní pedagogické pracovnice a 35 externích pracovníků. Pravidelná zájmová činnost tvořila u nás nejvyšší část hlavní činnosti. Velký zájem byl o taneční a sportovní kroužky, vzrostl zájem o kroužek mladých vynálezců a zlepšovatelů. Nabídku ZÚ jsme měli pestrou, zaměřenou na různá odvětví, uspokojili jsme všechny věkové kategorie (od nejmenších dětí až po dospělé). Seznam zájmových útvarů pro školní rok 2012 / 2013 Zájmové útvary Počet dětí, žáků, Vedení zájmového Vedení zájmového studentů, ostatních - účastníků útvaru - interní útvaru - externí zájmového útvaru pracovník pracovník ATLETIKA I. 14 A. Čvančara ATLETIKA II. 13 M. Vyroubal ATLETIKA III. 14 J. Šmíd CVIČENÍ RODIČŮ S 8 I. Jinochová DĚTMI CVIČENÍ S PÍSNIČKOU 18 I. Jinochová DÍVČÍ KLUB 11 M. Hainová FILMOVÝ 6 D. Vysušilová FLÉTNA 7 J. Farníková FLÉTNIČKA 9 M. Andrová FLORBAL 17 T. Prejzek HIP HOP I. 16 M. Jinochová HRÁTKY S ŘEČÍ 9 M. Andrová I. Jinochová JUDO 10 J. Běžel 13

14 KARATE I. 18 M. Brejcha KARATE II. 11 T. Bodešínský KARATE III. 17 M. Křížek, V Špetlák KARATE IV. 20 V. Soprová KARATE V. 15 P. Priškin KERAMIKA I. 19 R. Finferlová KERAMIKA II. 15 R. Finferlová KLUB HER 16 O. Kadlec KLUBÍČKO 3 P. Weishäuplová KREATIVITA PERLIČKY 7 M. Andrová, M. Hainová KYTARA I. 5 B. Lebedová KYTARA II. 6 B. Lebedová KYTARA III. 7 B. Lebedová PIANO 4 J. Farníková SEBEOBRANA 22 J. Veselý STOLNÍ TENIS 14 K. Hoza STREET DANCE 12 D. Vrbová ŠACHY I. 7 J. Veselý ŠACHY II. 6 J. Veselý ŠACHY III. 9 J. Verner ŠERM 5 M.Vejvoda TERARISTIKA 6 Z. Žižka TRAMPOLÍNY I. 11 M. Rajchertová TRAMPOLÍNY II. 10 M. Rajchertová TRAMPOLÍNY III. 11 L. Tschöplová VAŘENÍ 17 P. Weishäuplová VOLEJBAL I. 14 M. Votavová VOLEJBAL II. 7 M. Kaňková VOLEJBAL III. 8 L. Šperglová VOLEJBAL IV. 9 A. Antonová VOLEJBAL V. 18 H. Fingerhutová VOLEJBAL VI. 21 H. Hofmannová VÝTVARKA I. 12 P. Weishäuplová VÝTVARKA II. 12 P. Weishäuplová ZLEPŠOVATELÉ 8 M. Schölz ZUMBA I. 30 T. Jinochová ZUMBA II. 14 T. Jinochová CELKEM

15 Fotografie z kroužků Práce s talenty reprezentace a úspěchy ZÚ Zumba a Hip hop Okresní kolo Středočeského tanečního poháru Místo - postup do krajského kola ZÚ Karate Memoriál J.Fuchse Praha 1. místo v celkovém hodnocení 19 medailí Liberecký pohár místo v celkovém hodnocení 8 medailí Vánoční cena Mladá Boleslav 2. místo v celkovém hodnocení 12 medailí Mistrovství světa Srbsko 2012 nejúspěšnější klub z české reprezentace 4 medaile Mistrovství ČR FSKA 3. místo v celkovém hodnocení 14 medailí Mistrovství ČR ČABK 1. místo v celkovém hodnocení 35 medailí Mistrovství ČR mládeže 2x 1. místo V. Kesl Cup 2013 mezinárodní turnaj v karate 8 medailí MP M.Šianského Louny 2. místo v celkovém hodnocení 22 medailí Pohár mládeže ČABK 1. místo v celkovém hodnocení 18 medailí GP Hradec Králové 5 medailí VC Nymburka 8 medailí Pohár nadějí Č.Lípa 5 medailí 15

16 ZÚ Šachy Žákovská liga Kolín Podzimní rošáda Mladá Boleslav Jarní rošáda Mladá Boleslav O vánočního kapra Mladá Boleslav ZÚ Atletika Krajský přebor v Houšťce ZÚ Volejbal Barevný minivolejbal Jablonec nad Nisou - postup do republikového finále Příležitostná zájmová činnost Hodnocení příležitostné zájmové činnosti Plán příležitostné zájmové činnosti jsme navrhovali koncem školního roku, kde jsme vycházeli ze zájmu účastníků o akce z předešlých let. Plán byl vypracován v souladu s poptávkou dětí a mládeže po aktivitách ve volném čase. Zaměřili jsme se na spontánní aktivity ve dnech pracovního volna a krátkých prázdninách, kde jsme uskutečnili řadu zajímavých akci (spontánní akce pro děti a jejich rodiče). Během roku jsme se snažili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb zájemců. Příležitostnou činnost organizovali nebo přímo řídili pedagogové na velmi dobré úrovni. Přes možnou pravidelnost není příležitostná zájmová činnost průběžná a do této aktivity zahrnujeme např. besedy, jarmarky, výstavy, burzy, Den dětí, pálení čarodějnic, dny otevřených dveří apod. Pořádali jsme různorodé akce od malého rozsahu, akce náborové, až po akce celoměstského charakteru. 16

17 Tabulka příležitostných akcí Akce Den Počet dětí Počet dospělých Hurá do školy Výměnný bazar Akademie Domů dětí a mládeže tří měst Dýňování Patchworková dílna Vánoční výstava Mikulášská nadílka Koncert hudebních ZÚ Vánoční trhy Drážďany Výtvarná soutěž Vánoční besídka ZÚ Vánoční koncert O nejhezčího sněhuláka Krmení ptactva Skály Piškvorky Dětský karneval Dívka roku Velikonoční výstava Patchworková dílna Šachový turnaj O velikonoční vejce Výstava kraslic Velikonoční pečení Bazárek Čarodějnice Kurz pralinek Cesta Řáholcovým lesem Závěrečný koncert ZÚ Humanitární sbírka povodně Celkem

18 Táborová činnost Táborová činnost se uskutečňuje v době školních prázdnin pobytové akce, příměstské tábory, tábory. DATUM NÁZEV AKCE POČET ÚČASTNÍKŮ Podzimní prázdniny v DDM Podzimní soustředění- karate Pololetní prázdniny v DDM Jarní prázdniny v DDM Velikonoční prázdniny Jarní soustředění - karate Příměstský tábor Letní camp Tábor na Lhotce 24 Celkem 215 Hodnocení táborové činnosti Můžeme konstatovat, že všechny pobyty proběhly bez problémů a komplikací. Děti i rodiče hodnotili pobyty kladně. Nebyla zaznamenána žádná stížnost. Naopak rodiče opakovaně chválili práci vedoucích. Kvalifikovaní vedoucí měli k dětem individuální přístup. Brali ohled na jejich zdravotní, fyzický i psychický stav. Strava dětí byla 5x denně s přídavky. Pitný režim byl dodržován. Organizace soutěží Soutěže a olympiády Soutěže a olympiády jsou součástí výchovně-vzdělávací práce DDM. Organizace soutěží a olympiád představuje zejména práci s talentovanými dětmi a mládeží. Probíhaly sportovní soutěže a olympiády, které jsou vyhlašované MŠMT a Asociací školních sportovních klubů. Zúčastnilo se jich celkem 1589 dětí. Celkový počet soutěžících v základních, okresních a krajských kolech byl uspokojivý. 18

19 Přehled soutěží ve školním roce 2012/2013 Přehled soutěží ve školním roce 2012/2013 Sportovní soutěže DDM Neratovice 2012/2013 Datum Název akce Počet dětí Florbal CH,V.kat.oblast. kolo Šachy, okresní kolo ZŠ a SŠ Florbal Orion Cup IV. kat. okresní kolo Volejbal V. CH, D okresní kolo Volejbal V. CH, krajské kolo Šachy krajské kolo ZŠ a SŠ Florbal Orion Cup IV. kat. oblastní kolo Florbal Orion Cup IV. kat. okresní kolo Matematická olympiáda Z5,Z9 okresní kolo Chemická olympiáda kat. D, okresní kolo Preventan Cup vybíjená oblastní kolo Preventan Cup vybíjená okresní kolo Mc Donald s Cup oblastní kolo - kategorie A Mc Donald s Cup oblastní kolo - kategorie B Mc Donald s Cup okresní kolo kat.a Mc Donald s Cup okresní kolo kat.b Matematická olympiáda Z6,7, Pohár rozhlasu okresní kolo III.kat Pohár rozhlasu okresní kolo IV. kat Malá kopaná IV. kat. oblastní kolo Atletický čtyřboj IV.kat. CH,D Sportovní dny ZŠ 208 celkem 1589 Při pořádání těchto akcí jsme se setkali s velkým ohlasem žáků, studentů i pedagogů. Rozvíjíme tím sportovní aktivity a logické uvažování dětí i mimo hodiny výuky ve školách. 19

20 Fotografie ze soutěží: Prevence sociálně patologických jevů Všichni účastníci spontánní činnosti i jejich zákonní zástupci mají povinnost všemožně předcházet všem projevům i náznakům rasizmu, xenofobie, agresivity a všem způsobům šikanování, které nesmí být v jakékoliv formě akceptovány. Při plnění této povinnosti je dále třeba věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu a pocitu bezpečí, osobním příkladem rozvíjet žádoucí postoje ostatních účastníků při spontánních činnostech v DDM Neratovice. V průběhu školního roku bylo uspořádáno několik krátkých besed, zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů v rámci zájmových útvarů a prázdninové činnosti. Nebyl řešen žádný případ diskriminace nebo šikany. Podíleli jsme se na projektu prevence kriminality Odhoď ulici, pojď cvičit, který navštívilo 135 dětí. 20

21 Další akce a činnosti Akce a činnosti, které probíhaly v DDM. Akce pro mládež a dospělé Akce Počet účastníků Cvičení pro ženy 700 Zpět do zaměstnání efektivně (kurz) 10 Příprava k porodu (kurz) 10 STOB cvičení 180 STOB (kurz) 16 Patchwork (klub) 360 Jóga 570 Kresba(kurz) 15 Malba (kurz) 5 Trampolíny 417 Keramika (kurz) 12 Základy obsluhy osobních počítačů (kurz) 23 Digitální fotografie (kurz) 9 Úprava digitální foto v programu GIMP 6 Setkávání u studny (beseda) 192 dospělí dětí Svaz tělesně postižených 76 Akce pro předškolní děti Akce Počet RC Myšák 572 dospělých dětí MŠ rehabilitační cvičení 1860 dětí Helen Doron Early English (kurz angličtiny) 10 Tanečky Andělky (kroužek) 18 SHM keramika (kurz) 39 dětí + 17 dospělých 21

22 Forma prezentace DDM Prezentace se odvíjela několika směry: pravidelně jsme přispívali informacemi do Neratovických listů, provozujeme webové stránky informovali jsme veřejnost na vývěsce před DDM, rozdávali jsme letáčky do škol a jiných zařízení, přispívali jsme články do Mělnického deníku. Závěr Hodnocení Ve školním roce 2012 / 2013 se počet mládeže (6-15 let) navýšil především činností nových zájmových útvarů, především zájmového útvaru mladý vynálezce, florbal, filmaři. Podíleli jsme se rovněž na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi zajišťovali organizaci soutěží a olympiád, které jsou vyhlášeny MŠMT a AŠSK. Talentovanou mládež podchycujeme i v tanečních kroužcích, výtvarně estetických i sportovních. Tuto výroční zprávu vydává ředitelka DDM Neratovice. Miloslava Hainová V Neratovicích

23 Závěrečný přehled - Příloha pro Radu města Přesný název organizace: IČO IZO Statutární zástupce: Miloslava Hainová Telefon pevná linka Mobil www stránky ddmneratovice.cz ová adresa Počet zaměstnanců Celkem Z toho muži Interní pedagogický pracovník 3 0 Externí pedagogický pracovník Ostatní 3 1 Počet dětí MŠ 64 školní 515 ostatní 19 celkem 598 Učebny Kmenové třídy Odborné učebny 8 Knihovny, studovny, jiné 2 Celkem 10 23

24 Hospodaření organizace: 1. Prostředky přidělené KÚ Provozní dotace celkem: Z toho na mzdy: Odvody: ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2. Prostředky přidělené MÚ Provozní dotace celkem: Z toho na energie: Opravy a údržba: ,- Kč ,- Kč ,60 Kč 3. Vedlejší hospodářská činnost Tržby a výnosy celkem: 0,- Kč 4. Fondy Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav Odměn ,85 Kč ,- Kč ,- Kč ,85 Kč Rezervní ,26 Kč ,78 Kč ,- Kč ,04Kč Reprodukce Komentář ředitele: RF byl čerpán na úhradu daně z příjmu PO za rok 2011 a na využití daňové úspory z roku Granty a dotace MŠMT Název Dotace na zabezpečení soutěží Komentář ředitele: Organizování soutěží Částka ,- Kč 6. Granty a dotace KÚ Název Částka 0 0 Komentář ředitele: 7. Granty a dotace z rozpočtu města Název Příspěvek na MS v karate 2012 Částka ,- Kč 24

25 Komentář ředitele: Doprava na MS v Srbsku 8. Inventarizace majetku Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý drobný nehmotný majetek Dlouhodobý drobný hmotný majetek Umělecká díla Celkem ,40 Kč ,- Kč ,19 Kč ,- Kč ,59 Kč 25

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e mail:mimrova@libertin.

Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e mail:mimrova@libertin. Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e mail:mimrova@libertin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM LIBERTIN, ČESKÁ LÍPA, ŠKROUPOVO NÁM.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 2008 Hospodářský rok 2007 Moravské Budějovice 30.9.2008... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1473/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 416 277 Dům dětí a mládeže OSTROV, Slaný, Šultysova 518 Šultysova 518,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2013/14 Obsah: strana Obsah 2 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více