Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014 1

2 Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Sídlo organizace: Mládežnická 984, Neratovice IČO: IZO: Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice, Kojetická 1028 Právní forma organizace: příspěvková organizace Statutární zástupce: Miloslava Hainová Ředitelka DDM: Miloslava Hainová Kontakty: tel. č , Zařazení do sítě školských zařízení: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika DDM Dům dětí a mládeže Neratovice je státní školské zařízení, které se zabývá zájmovým vzděláváním ve všech oblastech činnosti. DDM pracuje celoročně. Nabízíme činnosti určené všem věkovým kategoriím, od dětí předškolního věku až po seniory. Ve smyslu zřizovací listiny plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační se širokou zájmovou působností. Nabízí své činnosti zaměřené na trávení volného času zejména formou zájmových útvarů, příležitostnými akcemi, klubovou činností pro širokou veřejnost, prázdninovými akcemi pro děti. DDM spolupracuje s ostatními DDM formou vzájemných návštěv a konzultací. Organizuje zájmové činnosti se zaměřením na různé oblasti, podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty, 2

3 Ve spolupráci se školami a dalšími institucemi organizuje soutěže a přehlídky dětí a žáků, poskytuje metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením, spolupořádá akce výchovného a vzdělávacího charakteru, kulturní a sportovní akce, přehlídky, výstavy. Právní a majetkové podmínky DDM Neratovice je příspěvkovou organizací od 17. ledna 1995, zřizovatelem je město Neratovice, které vydalo její zřizovací listinu. Zastupitelstvo města Neratovice svým usnesením ze dne v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává novou zřizovací listinu. Organizace je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Statutárním orgánem je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada města Neratovic. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen a který organizace nabyla v průběhu činnosti. 3

4 Organizační struktura DDM Neratovice Řídicí a kontrolní činnost Ředitelka přímo řídí: ostatní pracovníky, jejich práci koordinuje prostřednictvím porad. Kompetence interních pracovníků jsou dány pracovními náplněmi. Ředitelku v době její nepřítomnosti zastupuje pověřený pedagog volného času. Kontrolní činnost Ředitelka provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu v oblasti pedagogické a ekonomické. Interní pracovníci zodpovídají za úkoly, které jsou jim svěřené. Pracovní porady se prováděly pravidelně 1x měsíčně, účastnili se jich interní zaměstnanci. Porady s externími zaměstnanci probíhali dle potřeby individuálně. Hospitace byly zaměřeny na kvalitu v zájmových útvarech, dodržování bezpečnosti a náplně činnosti, prováděly se průběžně po dobu školního roku 4

5 Strategické cíle DDM dlouhodobé zlepšovat kvalitu zájmového vzdělávání rozšíření nabídky ZÚ vytvářet podmínky pro stabilitu kvalifikovaného pedagogického sboru podporovat odborný růst pedagogů v rámci DVPP prohloubit kvalifikaci zaměstnanců nové metody práce nové vzdělávací postupy kladný vztah k práci všichni pracovníci musí prezentovat DDM kladně pozitivní soulad v DDM připravit zaměstnance na větší nasazení při akcích zaměřovat se na celkové kulturní prostředí DDM Taktické cíle DDM krátkodobé zajistit aktuální informace pro všechny zaměstnance upevnit pocit sounáležitosti zaměstnanců s DDM, a to prostřednictvím neformálních akcí vyšší pracovní nasazení při akcích rozvoj loajality zaměstnanců k DDM zájem zaměstnanců o vše, co s prací DDM souvisí 5

6 Taktické cíle vnější jsou lepší informovanost veřejnosti o akcích DDM (články do tisku) účastnit se akcí pořádaných městem pestrá nabídka aktivit pravidelná zájmová činnost, příležitostná činnost, tradiční akce, víkendové akce, prázdninová činnost nabízet veřejnosti vhodné služby (dospělí jazykové, počítačové, keramické, kreativní kurzy, pronájem prostor DDM) chceme být i do budoucna místem, kde se setkávají a respektují osoby různých generací, zaměření, názorů, nápadů, přesvědčení navyšování počtu zájmových útvarů i krátkodobých kurzů a počet jejich členů rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeží uplatňovat při organizování akcí pro širokou veřejnost kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody nabízet služby v takové kvalitě, aby se účastníci rádi vraceli zavádět nové prvky a přitažlivější formy práce se staršími dětmi a mládeží, rozšiřovat jednorázové příležitostné akce pro tuto věkovou skupinu pořádat společné akce pro děti a rodiče Formy a obsah zájmového vzdělávání DDM Neratovice DDM Neratovice poskytuje zájmové vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a Školním vzdělávacím programem DDM Neratovice. 6

7 Zájmové vzdělávání poskytuje DDM Neratovice zejména těmito formami: příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (divadelní, pěvecká či taneční vystoupení, akce pro širokou veřejnost, specializované výstavy, zájezdy) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení prevenci sociálně patologických jevů individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí a studentů spontánní činností (je volně přístupná, bez ohledu pedagogického pracovníka) Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost začíná zpravidla od druhé poloviny měsíce září a končí v první polovině měsíce června, je uskutečňována každý všední den. Zájmové kroužky účastníci navštěvují minimálně 1 hodinu týdně. Na vedení zájmové činnosti se podílejí interní a externí pedagogičtí zaměstnanci. V DDM ve školním roce pracovalo 48 zájmových útvarů. Během školního roku kroužky navštěvovalo 549 přihlášených. Zájmové útvary byly během školního roku vedeny 4 interními pracovnicemi a 3 externími pracovníky. 7

8 Externí pracovníci vedoucí zájmových útvarů Renáta Finferlová Keramika I. II. Tereza Jinochová Zumba Iva Jinochová Hrátky s řečí - logopedie Tomáš Prejzek Florbal Martina Jinochová Hip hop Barbora Lebedová Flétna Iva Jinochová, Cvičení s písničkou Zdeněk Žižka Teraristika Jiří Veselý Šachy I. Jan Verner Šachy II. Jakub Běžel Judo Roman Hejsek Historický šerm Jaromír Veselý Pouliční sebeobrana Barbora Lebedová Kytara k táboráku I. II. III. Antonín Čvančara Atletika I. Jiří Šmíd Atletika II. Milan Vyroubal Atletika III. Lenka Vyhnalová Volejbal I. Hana Fingerhutová Volejbal II. Lucie Šperglová Volejbal III. Anna Antonová Volejbal IV. Marta Votavová Volejbal V. Hana Hoffmanová Volejbal VI. Vojtěch Špetlák Karate I. Tomáš Bodešínský Karate II. Michal Křížek Karate III. Martin Brejcha Karate IV. Pavel Priškin Karate V. Markéta Rajchertová Trampolíny pro děti I. II. Lenka Tschöplová Trampolíny pro děti III. Martin Scholz Mladí vynálezci a zlepšovatelé 8

9 Diana Vysušilová Filmová tvorba Karel Hoza Stolní tenis I. Miloslava Fišerová Malířák Michal Jurman Hra na piano Ludvík Vondráček Fotografický Oldřich Kadlec Klub her Interní pracovníci vedoucí zájmových útvarů Milena Andrová Judo Milena Andrová Flétnička I. II. Milena Andrová Hrátky s řečí - logopedie Milena Andrová Kreativní kroužek Milena Andrová Malířák Milena Andrová Klub patchworku Soňa Skřípská Výtvarný kroužek I. II. (od ) Soňa Skřípská Vaření I. II. (od ) Miloslava Hainová Dívčí klub Pavla Weishäuplová Výtvarná výchova I. II.(do ) Pavla Weishäuplová Vaření I. II. (do ) 9

10 Fotografie z kroužků Hodnocení pravidelné zájmové činnosti Pravidelná zájmová činnost tvořila u nás nejvyšší část hlavní činnosti Vzrůstá zájem o sportovní kroužky, velký zájem byl o kroužek mladých vynálezců, také kroužky zaměřené na různé kreativní techniky si našel své příznivkyně Pravidelnou zájmovou činnost jsme plánovali již v měsíci květnu. V měsíci červnu jsme vydávali přehled zájmové činnosti, který jsme uveřejňovali v měsíčníku Neratovické listy, na webových stránkách a na našich nástěnkách. V tu dobu se již děti hlásily do některých kroužků Kroužky začínaly v polovině září, kdy byly již upřesňovány termíny schůzek Nabídku ZÚ jsme měli pestrou, zaměřenou na různá odvětví, uspokojili jsme všechny věkové kategorie (od nejmenších dětí až po dospělé) 10

11 Prezentace úspěchů zájmových útvarů DDM Náš kroužek karate Dragon DDM Neratovice zaznamenal velký úspěch na mistrovství Evropy WUKF v červnu 2014 v Italské Veroně. Zde vyhrála Denisa Brejchová titul mistryně Evropy v kategorii Kata Children A Female a 3. místa obsadili Daniel Brejcha, Nikola Kunertová, Kateřina Smetanová a Patrik Vébr ve svých kategoriích. V říjnu 2013 jsme v Anglii na mistrovství Evropy získali 5 medailí. Zde vyhráli 1. místa David Lee a Jan Řápek, 2. místa sourozenci Brejchovi a 3. místo Jan Lee. Celkem se ZÚ karate zúčastnilo 11 soutěží, ze kterých přivezli celkem 122 medailí. Děti z kroužku zumba a hip hop obsadily 3. místo ve Středočeském tanečním poháru 2013, které se konalo v Kralupech nad Vltavou. Postoupily do krajského kola v Čáslavi, kde obsadily 8. místo soutěž Čelákovická Duběnka - 4. místo Úspěchem šachového kroužku byl postup Alexandry Havlíčkové a Ondřeje Vernera do finále krajského přeboru Příležitostná zájmová činnost Příležitostná zájmová činnost se uskutečňuje od září do června, včetně sobot. Tabulka příležitostných akcí Akce Den Místo Počet Počet dětí dospělých Senohraní DDM Výlet na Kokořín Kokořínsko Obsluha PC DDM Digitální fotografie DDM Výroba pralinek DDM Výlet na Kokořín Kokořínsko Patchworková dílna DDM Vánoční výstava DDM Výchovný koncert SD Mikulášská nadílka DDM Autorské čtení DDM Kurz šití DDM Seminář pro MŠ DDM Počet celkem

12 Karneval DDM Základy PC Březen-duben DDM Výstava Velikonoce DDM Velikonoční prázdniny DDM Čarodějnice DDM Den dětí DDM Interaktivní výstava DDM Koncert žáků klávesových nástrojů DDM Celkem: Hodnocení příležitostné zájmové činnosti Plán příležitostné zájmové činnosti jsme navrhovali koncem školního roku, kde jsme vycházeli ze zájmu účastníků o akce z předešlých let. Plán byl vypracován v souladu s poptávkou dětí a mládeže po aktivitách ve volném čase. Zaměřili jsme se na aktivity ve dnech pracovního volna a krátkých prázdninách, kde jsme uskutečnili řadu zajímavých akci (akce pro děti a jejich rodiče). Během roku jsme se snažili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb zájemců. Příležitostnou činnost organizovali nebo přímo řídili pedagogové na velmi dobré úrovni. Do této aktivity zahrnujeme např. besedy, jarmarky, výstavy, burzy, Den dětí, pálení čarodějnic, dny otevřených dveří, výlety apod. Uspořádali jsme různorodé akce od malého rozsahu, akce náborové, až po akce celoměstského charakteru Táborová činnost Táborová činnost se uskutečňuje v době školních prázdnin pobytové akce, příměstské tábory, tábory. Podzimní soustředění karate od Soustředění se zúčastnilo 26 dětí a 4 dospělí. Mladí karatisté si zdokonalovali techniky karate a sebeobrany a výuku nových mistrovských KATA. Po celou dobu soustředění byl zajištěn zdravotnický dozor. Během soustředění proběhly zkoušky technické vyspělosti pro vybrané členy. 12

13 Jarní soustředění karate Soustředění se zúčastnilo 28 dětí a 4 vedoucí. Náplní soustředění bylo pro členy oddílu karate zdokonalení technik karate a sebeobrany, výuka nových mistrovských KATA, příprava na soutěže a složení zkoušek STV. Po celou dobu soustředění byl zajištěn zdravotnický dozor. Během soustředění proběhly zkoušky technické vyspělosti pro vybrané členy. Letní camp s výukou karate od Campu se zúčastnilo 26 dětí a 4 dospělí. Programem campu je zdokonalení technik karate a sebeobrany včetně výuky mistrovských KATA a výcviku KUMITE. Pro začátečníky je připravena výuka základních technik karate a sebeobrany a výuka jiných bojových umění. Děti zde prožijí dny plné sportu, her a zábavy. Dále hry rozvíjející jejich dovednosti, vztah k přírodě a kolektivu. Dále jsou pro účastníky připraveny sportovní a zábavné soutěže, výlety, jízda na lodičkách aj. O děti se stará kolektiv zkušených a vyškolených pracovníků a trenérů. Letní soustředění volejbalového kroužku od Soustředění se zúčastnilo 25 dětí a 3 vedoucí. Náplní soustředění bylo zlepšení techniky při hře (příjem, podání, bloky). Nacvičování různých herních situací. Děti byly rozděleny do tří skupin, které proti sobě hrály. Každá skupina byla vedená odborným trenérem. Trénink probíhal ve třech fázích na místních kurtech a večer v tělocvičně místního učiliště. Celé soustředění proběhlo bez problémů. Příměstský tábor Kreativního příměstského tábora se zúčastnilo 20 dětí a tři vedoucí. Tento tábor byl zaměřen na různé kreativní techniky. Každý den byl zaměřený jiným směrem. Děti vyrobily mnoho hezkých výrobků, se kterými potěšily svoje blízké. Druhý týden byl zaměřen na různé sportovní aktivity. Zúčastnilo se ho 20 dětí. Naučily se základy nových sportů a her. Závěrečné hodnocení: Děti i rodiče hodnotili pobyty i příměstské tábory kladně. Nebyla zaznamenána žádná stížnost. Naopak rodiče opakovaně chválili práci vedoucích. Kvalifikovaní vedoucí měli k dětem individuální přístup. Brali ohled na jejich zdravotní, fyzický i psychický stav. Pitný režim byl dodržován. 13

14 Spontánní činnost Spontánní činnost probíhá v DDM během celého školního roku. Pro tuto činnost jsou v areálu zahrady vybudována dvě dětská hřiště, basketbalové hřiště a stůl na stolní tenis a horolezecká stěna, která je hojně navštěvována. V budově DDM je pro tento účel zařízená herna, klubovna pro stolní hry a lze hrát stolní tenis na sále. V letošním školním roce probíhala setkání zájemců v klubu Magic, který navštívilo 260 dětí a dospělých. Ve večerních hodinách probíhalo cvičení žen Zumba fit, Jumping skákejte s radostí. Všichni účastníci spontánní činnosti i jejich zákonní zástupci mají povinnost všemožně předcházet všem projevům i náznakům rasizmu, xenofobie, agresivity a všem způsobům šikanování, které nesmí být v jakékoliv formě akceptovány. Při plnění této povinnosti je dále třeba věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu a pocitu bezpečí, osobním příkladem rozvíjet žádoucí postoje ostatních účastníků při spontánních činnostech v DDM Neratovice. Organizace soutěží Soutěže a olympiády jsou součástí výchovně - vzdělávací práce DDM. Jejich posláním je vyhledávat v práci s dětmi a mládeží talenty a účelně využívat volný čas. DDM organizují sportovní nebo vzdělávací soutěže vyhlašované z pověření MŠMT a AŠSK, soutěžní kola oblastní, okresní a krajská Zúčastnilo se jich celkem 1905 dětí, řada z nich se pak přihlašuje do různých sportovních zájmových útvarů DDM. 14

15 Přehled soutěží ve školním roce 2013/2014 Sportovní soutěže DDM Neratovice 2013/2014 Podzim dětí dospělí Celkem Florbal IV.kat. CH okresní kolo Šachy, okresní kolo ZŠ a SŠ Turnaj jednotlivců stolní tenis Šachy, krajské kolo ZŠ a SŠ Jaro Vybíjená, oblastní kolo Vybíjená, okresní kolo Šachový turnaj Minifotbal, oblastní kolo Mc Donald s Cup oblastní kolo -kategorie A Mc Donald s Cup oblastní kolo -kategorie B Mc Donald s Cup okresní kolo kat.a Mc Donald s Cup okresní kolo kat.b Pohár rozhlasu okresní kolo III.kat Pohár rozhlasu okresní kolo IV. kat Atletický čtyřboj, okresní kolo Atletická všestrannost oblastní kolo Sportovní dny Atletická všestrannost okresní kolo Celkem: Vědomostní soutěže DDM 2013/ Matematická olympiáda kat. Z5 a Z Chemická olympiáda Matematická olympiáda kat. Z6,7, Celkem:

16 Závěrečné hodnocení: Při pořádání těchto akcí jsme se setkali s velkým ohlasem žáků, studentů i pedagogů. Rozvíjíme tím sportovní aktivity a logické uvažování dětí i mimo hodiny výuky ve školách. Fotografie ze soutěží: Dopolední aktivity v DDM Po celý školní rok probíhalo v sále rehabilitační cvičení pro MŠ. Schází se zde Rodinné centrum Myšák, které navštívilo 750 dětí a rodičů. Probíhaly počítačové kurzy pro dospělé. Uskutečňují se pravidelná setkání STP. Probíhaly kurzy pro nastávající maminky. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo uspořádáno několik besed zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů v rámci zájmových útvarů a prázdninové činnosti. V DDM nebyl zaznamenán žádný případ diskriminace nebo šikany. Environmentální výchova Environmentální výchova se projevuje v zájmových útvarech, při pořádání příležitostných akcí vedením ke kladnému vztahu k přírodě, ke svému okolí. 16

17 Materiálně technické zabezpečení Budova DDM je ze 70. let minulého století, kdy se budovala v akci Z. V roce prošel DDM celkovou rekonstrukcí. V budově jsou 4 klubovny, výtvarný a keramický ateliér, teraristika, počítačová učebna, kuchyňka, hudebna a víceúčelový sál. Vybavení je moderní a na dobré úrovni. DDM se nachází v dobré lokalitě střed města, dobrá dostupnost, v blízkosti autobusová zastávka a vlakové nádraží. Je zasazen do krásného prostředí zahrady, která přechází v lesík. V zahradě jsou dvě dětská hřiště, venkovní stůl na stolní tenis, basketbalové hřiště, ohniště a lavičky. V létě 2014 byla vyměněna podlahová krytina ve 4 místnostech v přízemí. Materiální vybavení zájmových útvarů je na velice dobré úrovni a je průběžně doplňováno. Prováděli jsme pravidelné revize. Spolupráce s jinými organizacemi ZŠ a SŠ v celém okrese, MŠ, školní družiny, DDM v okrese a středočeském kraji, atd. policií ČR a Městskou policií TJ Neratovice Krajský úřad Středočeského kraje Asociace školních sportovních klubů České republiky ZŠ Kojetice Společenský dům Neratovice Základní umělecká škola Neratovice Město Neratovice Dům Kněžny Emmy Svaz tělesně postižených Neratovice Dobrovolní hasiči Neratovice Hasičský záchranný sbor Neratovice Klub českých turistů Rotunda Mlékojedy OÚ Kojetice 17

18 Propagační činnost: vydáváme informační letáky vývěska u DDM pravidelně přispíváme informacemi do Neratovických listů provozujeme webové stránky vytvořili jsme facebookové stránky DDM přispíváme do týdeníku Mělnicko přispíváme do Mělnického deníku Pedagogičtí pracovníci Hainová Miloslava - ředitelka DDM UK Pedagogická DPS vychovatelství Gymnázium Mělník Zaměstnána: od Ředitelka je statutárním zástupcem organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Jóga pro děti Studium pro ředitele škol a školských zařízení (studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) Manažérská příprava Studium pro ředitele škol a školských zařízení Dosažení základních ICT znalostí a dovedností Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců ve školství v oblasti BOZP a PO Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času I Školská legislativa 18

19 Andrová Milena pedagog volného času Vzdělání: Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola a gymnázium Praha, obor vychovatelství Zaměstnána od roku Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Preventista řečové výchovy Dosažení základních ICT znalostí a dovedností Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času I Bolková Olga - pedagog volného času Vzdělání: SOU farmaceutické obor chemička operátorka Zaměstnaná od Pracovní poměr ukončen Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností Weishäuplová Pavla - pedagog volného času Vzdělání: Střední pedagogická škola obor vychovatelství Zaměstnaná od Pracovní poměr ukončen

20 Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově Průběžné vzdělávání v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Metody a techniky aktivního učení v EVVO Matematika Fraus První předlékařská pomoc Dysgrafie grafomotorická a optografická Primární prevence proti šikanování/ Pokyn MŠMT a tvorba programu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Diferenciace a individualizace ve výuce Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Pedagogická diagnostika a prevence Rodina a organizace zájmového vzdělávání Volný čas Didaktické hry v ŠD Co se skrývá za bludným kořenem Soňa Skřípská - pedagog volného času Vzdělání: Technická univerzita v Liberci fakulta pedagogická Zaměstnána od Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Trenér beach volejbalu 3. třídy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce pracovníci v rámci DVPP absolvovali odborné semináře. Pedagogičtí pracovníci se DVPP věnovali i formou samostudia 20

21 Projekty Byl podán projekt Poznávací vzdělávací okruhy v rozsahu Máchova jezera doprava Tento projekt jsme uskutečnili dvěma zájezdy. 21

22 Počet členů jednotlivých kroužků Název kroužku 2012/ /2014 Atletika od 7 let Cvičení rodičů s dětmi 8 0 Cvičení s písničkou od 5 let Dívčí klub od 8 let Filmový let 6 12 Flétna od 2. třídy 7 4 Flétnička I. od 5 let 9 6 Florbal od 1. třídy Fotografický,úprava foto od 6. třídy 0 5 Hrátky s řečí od 4,5 let 9 5 Já a písnička - zpívání od 2. třídy 0 5 Judo od 1. třídy 10 8 Karate 6-15 let Karate od 1. třídy 20 4 Karate od 6 let Keramika I. od 1. třídy Keramika II. od 1. třídy Keramika pro dospělé dospělí 0 0 Klub her od 6 let Kreativní kroužek od 9 let 7 8 Kytara - pokročilí od 10 let 9 15 Kytara - začátečníci od 1. třídy 9 6 Malířák - tužka let 0 10 Piano I. od 8 let 2 4 Piáno II. od 1. třídy 2 4 Sebeobrana od 8 let Stolní tenis let Šachy od 1. třídy Šachy od 6 let 12 9 Škola mladých vynálezců a zlepšovatelů 9-18 let 8 11 T eraristika od 1. třídy 6 5 T rampolíny I. od 1. třídy T rampolíny II. od 1. třídy T rampolíny III. od 1. třídy Vaření I. od 1. třídy 9 9 Vaření II. od 1. třídy 8 5 Volejbal od 1.třídy Volejbal pokročilí 43 Výtvarný I. předškoláci 12 9 Výtvarný II. předškoláci Zumba I, Hip hop 6-11 let Zumba II. od 10let Klubíčko 3 0 Street dance 12 0 Šerm 5 5 Celkem

23 DDM - srovnání - žáci, zaměstnanci, akce Počet členů kroužků Z toho Předškolní děti Děti od zahájení šk.docházky do 18 let Dospělí Celkem Učebny Odborné učebny, tělocvičny Počet zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Z toho externí pracovníci Celkem Počet pravidelných zájmových útvarů Kroužky pro děti Kroužky pro dospělé Celkem Jednorázové akce - dle cílové skupiny Akce pouze pro děti Akce pouze pro dospělé Akce pro děti a dospělé současně Celkem

24 Jednorázové akce - dle typu akce Výlety Sportovní akce Ostatní akce (výstavy, besedy, Den dětí ) Akce pro školy Sportovní akce Vědomostní olympidády Příměstské tábory Počet uskutečněných dnů PT DDM - srovnání - hospodaření, inventarizace Prostředky přidělené KÚ Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z toho na mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odvody ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Prostředky přidělené MěÚ Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z toho na energie ,00 Kč ,02 Kč ,02 Kč Opravy a údržba ,60 Kč ,00 Kč 3 027,40 Kč Vedlejší hospodářská činnost Tržby a výnosy celkem - Kč 24

25 Fondy Odměn ,85 Kč ,85 Kč ,00 Kč Rezervní ,04 Kč ,25 Kč ,21 Kč Rezervní fond ostatní - Kč - Kč - Kč Reprodukce - Kč Granty a dotace MŠMT Dotace na zabezpečení soutěží ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Granty a dotace KÚ - Kč - Kč Granty a dotace z rozpočtu města Příspěvek na MS v karate ,00 Kč ,00 Kč - Kč dotace města č.26/ ,00 Kč 6 590,00 Kč Inventarizace majetku Dlouhodobý hmotný ,40 Kč ,40 Kč - Kč Dlouhodobý drobný nehmotný ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobý drobný hmotný ,19 Kč ,72 Kč ,53 Kč Umělecká díla ,00 Kč ,00 Kč - Kč Celkem ,59 Kč ,12 Kč ,53 Kč 25

26 Závěr: Ve školník roce DDM uskutečňoval všechny činnosti zájmového vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Během celého školního roku se nám dařilo vytvářet dobré podmínky pro smysluplné trávení volného času. Naše plány, záměry i cíle do budoucna je nadále nabízet co nejširší spektrum aktivit, přinášet dětem, mládeži i dospělým pocit uspokojení a radosti v jejich volném čase, rozšiřovat jejich vědomosti a dovednosti. Tuto výroční zprávu vydává ředitelka DDM Neratovice. Miloslava Hainová V Neratovicích

27 27

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2012/2013 Obsah: Základní údaje o Domu dětí a mládeže Neratovice 3 Právní a majetkové podmínky 3 Vymezení hlavního

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Bystřici dne 2. 9. 2014 Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM OBSAH: 1. 2. 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice 30.09.2012... František Dostál, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více