Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2013/2014 1

2 Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Sídlo organizace: Mládežnická 984, Neratovice IČO: IZO: Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice, Kojetická 1028 Právní forma organizace: příspěvková organizace Statutární zástupce: Miloslava Hainová Ředitelka DDM: Miloslava Hainová Kontakty: tel. č , Zařazení do sítě školských zařízení: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika DDM Dům dětí a mládeže Neratovice je státní školské zařízení, které se zabývá zájmovým vzděláváním ve všech oblastech činnosti. DDM pracuje celoročně. Nabízíme činnosti určené všem věkovým kategoriím, od dětí předškolního věku až po seniory. Ve smyslu zřizovací listiny plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační se širokou zájmovou působností. Nabízí své činnosti zaměřené na trávení volného času zejména formou zájmových útvarů, příležitostnými akcemi, klubovou činností pro širokou veřejnost, prázdninovými akcemi pro děti. DDM spolupracuje s ostatními DDM formou vzájemných návštěv a konzultací. Organizuje zájmové činnosti se zaměřením na různé oblasti, podílí se na další péči o nadané děti, žáky a studenty, 2

3 Ve spolupráci se školami a dalšími institucemi organizuje soutěže a přehlídky dětí a žáků, poskytuje metodickou, odbornou, případně materiální pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením, spolupořádá akce výchovného a vzdělávacího charakteru, kulturní a sportovní akce, přehlídky, výstavy. Právní a majetkové podmínky DDM Neratovice je příspěvkovou organizací od 17. ledna 1995, zřizovatelem je město Neratovice, které vydalo její zřizovací listinu. Zastupitelstvo města Neratovice svým usnesením ze dne v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává novou zřizovací listinu. Organizace je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Statutárním orgánem je ředitelka, kterou jmenuje a odvolává Rada města Neratovic. Organizace hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen a který organizace nabyla v průběhu činnosti. 3

4 Organizační struktura DDM Neratovice Řídicí a kontrolní činnost Ředitelka přímo řídí: ostatní pracovníky, jejich práci koordinuje prostřednictvím porad. Kompetence interních pracovníků jsou dány pracovními náplněmi. Ředitelku v době její nepřítomnosti zastupuje pověřený pedagog volného času. Kontrolní činnost Ředitelka provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu v oblasti pedagogické a ekonomické. Interní pracovníci zodpovídají za úkoly, které jsou jim svěřené. Pracovní porady se prováděly pravidelně 1x měsíčně, účastnili se jich interní zaměstnanci. Porady s externími zaměstnanci probíhali dle potřeby individuálně. Hospitace byly zaměřeny na kvalitu v zájmových útvarech, dodržování bezpečnosti a náplně činnosti, prováděly se průběžně po dobu školního roku 4

5 Strategické cíle DDM dlouhodobé zlepšovat kvalitu zájmového vzdělávání rozšíření nabídky ZÚ vytvářet podmínky pro stabilitu kvalifikovaného pedagogického sboru podporovat odborný růst pedagogů v rámci DVPP prohloubit kvalifikaci zaměstnanců nové metody práce nové vzdělávací postupy kladný vztah k práci všichni pracovníci musí prezentovat DDM kladně pozitivní soulad v DDM připravit zaměstnance na větší nasazení při akcích zaměřovat se na celkové kulturní prostředí DDM Taktické cíle DDM krátkodobé zajistit aktuální informace pro všechny zaměstnance upevnit pocit sounáležitosti zaměstnanců s DDM, a to prostřednictvím neformálních akcí vyšší pracovní nasazení při akcích rozvoj loajality zaměstnanců k DDM zájem zaměstnanců o vše, co s prací DDM souvisí 5

6 Taktické cíle vnější jsou lepší informovanost veřejnosti o akcích DDM (články do tisku) účastnit se akcí pořádaných městem pestrá nabídka aktivit pravidelná zájmová činnost, příležitostná činnost, tradiční akce, víkendové akce, prázdninová činnost nabízet veřejnosti vhodné služby (dospělí jazykové, počítačové, keramické, kreativní kurzy, pronájem prostor DDM) chceme být i do budoucna místem, kde se setkávají a respektují osoby různých generací, zaměření, názorů, nápadů, přesvědčení navyšování počtu zájmových útvarů i krátkodobých kurzů a počet jejich členů rozvíjet práci s talentovanými dětmi a mládeží uplatňovat při organizování akcí pro širokou veřejnost kvalitu, atraktivnost a moderní pedagogické metody nabízet služby v takové kvalitě, aby se účastníci rádi vraceli zavádět nové prvky a přitažlivější formy práce se staršími dětmi a mládeží, rozšiřovat jednorázové příležitostné akce pro tuto věkovou skupinu pořádat společné akce pro děti a rodiče Formy a obsah zájmového vzdělávání DDM Neratovice DDM Neratovice poskytuje zájmové vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a Školním vzdělávacím programem DDM Neratovice. 6

7 Zájmové vzdělávání poskytuje DDM Neratovice zejména těmito formami: příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání (divadelní, pěvecká či taneční vystoupení, akce pro širokou veřejnost, specializované výstavy, zájezdy) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (zájmové kroužky, kurzy, kluby a oddíly) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení prevenci sociálně patologických jevů individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí a studentů spontánní činností (je volně přístupná, bez ohledu pedagogického pracovníka) Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost začíná zpravidla od druhé poloviny měsíce září a končí v první polovině měsíce června, je uskutečňována každý všední den. Zájmové kroužky účastníci navštěvují minimálně 1 hodinu týdně. Na vedení zájmové činnosti se podílejí interní a externí pedagogičtí zaměstnanci. V DDM ve školním roce pracovalo 48 zájmových útvarů. Během školního roku kroužky navštěvovalo 549 přihlášených. Zájmové útvary byly během školního roku vedeny 4 interními pracovnicemi a 3 externími pracovníky. 7

8 Externí pracovníci vedoucí zájmových útvarů Renáta Finferlová Keramika I. II. Tereza Jinochová Zumba Iva Jinochová Hrátky s řečí - logopedie Tomáš Prejzek Florbal Martina Jinochová Hip hop Barbora Lebedová Flétna Iva Jinochová, Cvičení s písničkou Zdeněk Žižka Teraristika Jiří Veselý Šachy I. Jan Verner Šachy II. Jakub Běžel Judo Roman Hejsek Historický šerm Jaromír Veselý Pouliční sebeobrana Barbora Lebedová Kytara k táboráku I. II. III. Antonín Čvančara Atletika I. Jiří Šmíd Atletika II. Milan Vyroubal Atletika III. Lenka Vyhnalová Volejbal I. Hana Fingerhutová Volejbal II. Lucie Šperglová Volejbal III. Anna Antonová Volejbal IV. Marta Votavová Volejbal V. Hana Hoffmanová Volejbal VI. Vojtěch Špetlák Karate I. Tomáš Bodešínský Karate II. Michal Křížek Karate III. Martin Brejcha Karate IV. Pavel Priškin Karate V. Markéta Rajchertová Trampolíny pro děti I. II. Lenka Tschöplová Trampolíny pro děti III. Martin Scholz Mladí vynálezci a zlepšovatelé 8

9 Diana Vysušilová Filmová tvorba Karel Hoza Stolní tenis I. Miloslava Fišerová Malířák Michal Jurman Hra na piano Ludvík Vondráček Fotografický Oldřich Kadlec Klub her Interní pracovníci vedoucí zájmových útvarů Milena Andrová Judo Milena Andrová Flétnička I. II. Milena Andrová Hrátky s řečí - logopedie Milena Andrová Kreativní kroužek Milena Andrová Malířák Milena Andrová Klub patchworku Soňa Skřípská Výtvarný kroužek I. II. (od ) Soňa Skřípská Vaření I. II. (od ) Miloslava Hainová Dívčí klub Pavla Weishäuplová Výtvarná výchova I. II.(do ) Pavla Weishäuplová Vaření I. II. (do ) 9

10 Fotografie z kroužků Hodnocení pravidelné zájmové činnosti Pravidelná zájmová činnost tvořila u nás nejvyšší část hlavní činnosti Vzrůstá zájem o sportovní kroužky, velký zájem byl o kroužek mladých vynálezců, také kroužky zaměřené na různé kreativní techniky si našel své příznivkyně Pravidelnou zájmovou činnost jsme plánovali již v měsíci květnu. V měsíci červnu jsme vydávali přehled zájmové činnosti, který jsme uveřejňovali v měsíčníku Neratovické listy, na webových stránkách a na našich nástěnkách. V tu dobu se již děti hlásily do některých kroužků Kroužky začínaly v polovině září, kdy byly již upřesňovány termíny schůzek Nabídku ZÚ jsme měli pestrou, zaměřenou na různá odvětví, uspokojili jsme všechny věkové kategorie (od nejmenších dětí až po dospělé) 10

11 Prezentace úspěchů zájmových útvarů DDM Náš kroužek karate Dragon DDM Neratovice zaznamenal velký úspěch na mistrovství Evropy WUKF v červnu 2014 v Italské Veroně. Zde vyhrála Denisa Brejchová titul mistryně Evropy v kategorii Kata Children A Female a 3. místa obsadili Daniel Brejcha, Nikola Kunertová, Kateřina Smetanová a Patrik Vébr ve svých kategoriích. V říjnu 2013 jsme v Anglii na mistrovství Evropy získali 5 medailí. Zde vyhráli 1. místa David Lee a Jan Řápek, 2. místa sourozenci Brejchovi a 3. místo Jan Lee. Celkem se ZÚ karate zúčastnilo 11 soutěží, ze kterých přivezli celkem 122 medailí. Děti z kroužku zumba a hip hop obsadily 3. místo ve Středočeském tanečním poháru 2013, které se konalo v Kralupech nad Vltavou. Postoupily do krajského kola v Čáslavi, kde obsadily 8. místo soutěž Čelákovická Duběnka - 4. místo Úspěchem šachového kroužku byl postup Alexandry Havlíčkové a Ondřeje Vernera do finále krajského přeboru Příležitostná zájmová činnost Příležitostná zájmová činnost se uskutečňuje od září do června, včetně sobot. Tabulka příležitostných akcí Akce Den Místo Počet Počet dětí dospělých Senohraní DDM Výlet na Kokořín Kokořínsko Obsluha PC DDM Digitální fotografie DDM Výroba pralinek DDM Výlet na Kokořín Kokořínsko Patchworková dílna DDM Vánoční výstava DDM Výchovný koncert SD Mikulášská nadílka DDM Autorské čtení DDM Kurz šití DDM Seminář pro MŠ DDM Počet celkem

12 Karneval DDM Základy PC Březen-duben DDM Výstava Velikonoce DDM Velikonoční prázdniny DDM Čarodějnice DDM Den dětí DDM Interaktivní výstava DDM Koncert žáků klávesových nástrojů DDM Celkem: Hodnocení příležitostné zájmové činnosti Plán příležitostné zájmové činnosti jsme navrhovali koncem školního roku, kde jsme vycházeli ze zájmu účastníků o akce z předešlých let. Plán byl vypracován v souladu s poptávkou dětí a mládeže po aktivitách ve volném čase. Zaměřili jsme se na aktivity ve dnech pracovního volna a krátkých prázdninách, kde jsme uskutečnili řadu zajímavých akci (akce pro děti a jejich rodiče). Během roku jsme se snažili plán akcí aktuálně měnit a přizpůsobovat dle potřeb zájemců. Příležitostnou činnost organizovali nebo přímo řídili pedagogové na velmi dobré úrovni. Do této aktivity zahrnujeme např. besedy, jarmarky, výstavy, burzy, Den dětí, pálení čarodějnic, dny otevřených dveří, výlety apod. Uspořádali jsme různorodé akce od malého rozsahu, akce náborové, až po akce celoměstského charakteru Táborová činnost Táborová činnost se uskutečňuje v době školních prázdnin pobytové akce, příměstské tábory, tábory. Podzimní soustředění karate od Soustředění se zúčastnilo 26 dětí a 4 dospělí. Mladí karatisté si zdokonalovali techniky karate a sebeobrany a výuku nových mistrovských KATA. Po celou dobu soustředění byl zajištěn zdravotnický dozor. Během soustředění proběhly zkoušky technické vyspělosti pro vybrané členy. 12

13 Jarní soustředění karate Soustředění se zúčastnilo 28 dětí a 4 vedoucí. Náplní soustředění bylo pro členy oddílu karate zdokonalení technik karate a sebeobrany, výuka nových mistrovských KATA, příprava na soutěže a složení zkoušek STV. Po celou dobu soustředění byl zajištěn zdravotnický dozor. Během soustředění proběhly zkoušky technické vyspělosti pro vybrané členy. Letní camp s výukou karate od Campu se zúčastnilo 26 dětí a 4 dospělí. Programem campu je zdokonalení technik karate a sebeobrany včetně výuky mistrovských KATA a výcviku KUMITE. Pro začátečníky je připravena výuka základních technik karate a sebeobrany a výuka jiných bojových umění. Děti zde prožijí dny plné sportu, her a zábavy. Dále hry rozvíjející jejich dovednosti, vztah k přírodě a kolektivu. Dále jsou pro účastníky připraveny sportovní a zábavné soutěže, výlety, jízda na lodičkách aj. O děti se stará kolektiv zkušených a vyškolených pracovníků a trenérů. Letní soustředění volejbalového kroužku od Soustředění se zúčastnilo 25 dětí a 3 vedoucí. Náplní soustředění bylo zlepšení techniky při hře (příjem, podání, bloky). Nacvičování různých herních situací. Děti byly rozděleny do tří skupin, které proti sobě hrály. Každá skupina byla vedená odborným trenérem. Trénink probíhal ve třech fázích na místních kurtech a večer v tělocvičně místního učiliště. Celé soustředění proběhlo bez problémů. Příměstský tábor Kreativního příměstského tábora se zúčastnilo 20 dětí a tři vedoucí. Tento tábor byl zaměřen na různé kreativní techniky. Každý den byl zaměřený jiným směrem. Děti vyrobily mnoho hezkých výrobků, se kterými potěšily svoje blízké. Druhý týden byl zaměřen na různé sportovní aktivity. Zúčastnilo se ho 20 dětí. Naučily se základy nových sportů a her. Závěrečné hodnocení: Děti i rodiče hodnotili pobyty i příměstské tábory kladně. Nebyla zaznamenána žádná stížnost. Naopak rodiče opakovaně chválili práci vedoucích. Kvalifikovaní vedoucí měli k dětem individuální přístup. Brali ohled na jejich zdravotní, fyzický i psychický stav. Pitný režim byl dodržován. 13

14 Spontánní činnost Spontánní činnost probíhá v DDM během celého školního roku. Pro tuto činnost jsou v areálu zahrady vybudována dvě dětská hřiště, basketbalové hřiště a stůl na stolní tenis a horolezecká stěna, která je hojně navštěvována. V budově DDM je pro tento účel zařízená herna, klubovna pro stolní hry a lze hrát stolní tenis na sále. V letošním školním roce probíhala setkání zájemců v klubu Magic, který navštívilo 260 dětí a dospělých. Ve večerních hodinách probíhalo cvičení žen Zumba fit, Jumping skákejte s radostí. Všichni účastníci spontánní činnosti i jejich zákonní zástupci mají povinnost všemožně předcházet všem projevům i náznakům rasizmu, xenofobie, agresivity a všem způsobům šikanování, které nesmí být v jakékoliv formě akceptovány. Při plnění této povinnosti je dále třeba věnovat zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu a pocitu bezpečí, osobním příkladem rozvíjet žádoucí postoje ostatních účastníků při spontánních činnostech v DDM Neratovice. Organizace soutěží Soutěže a olympiády jsou součástí výchovně - vzdělávací práce DDM. Jejich posláním je vyhledávat v práci s dětmi a mládeží talenty a účelně využívat volný čas. DDM organizují sportovní nebo vzdělávací soutěže vyhlašované z pověření MŠMT a AŠSK, soutěžní kola oblastní, okresní a krajská Zúčastnilo se jich celkem 1905 dětí, řada z nich se pak přihlašuje do různých sportovních zájmových útvarů DDM. 14

15 Přehled soutěží ve školním roce 2013/2014 Sportovní soutěže DDM Neratovice 2013/2014 Podzim dětí dospělí Celkem Florbal IV.kat. CH okresní kolo Šachy, okresní kolo ZŠ a SŠ Turnaj jednotlivců stolní tenis Šachy, krajské kolo ZŠ a SŠ Jaro Vybíjená, oblastní kolo Vybíjená, okresní kolo Šachový turnaj Minifotbal, oblastní kolo Mc Donald s Cup oblastní kolo -kategorie A Mc Donald s Cup oblastní kolo -kategorie B Mc Donald s Cup okresní kolo kat.a Mc Donald s Cup okresní kolo kat.b Pohár rozhlasu okresní kolo III.kat Pohár rozhlasu okresní kolo IV. kat Atletický čtyřboj, okresní kolo Atletická všestrannost oblastní kolo Sportovní dny Atletická všestrannost okresní kolo Celkem: Vědomostní soutěže DDM 2013/ Matematická olympiáda kat. Z5 a Z Chemická olympiáda Matematická olympiáda kat. Z6,7, Celkem:

16 Závěrečné hodnocení: Při pořádání těchto akcí jsme se setkali s velkým ohlasem žáků, studentů i pedagogů. Rozvíjíme tím sportovní aktivity a logické uvažování dětí i mimo hodiny výuky ve školách. Fotografie ze soutěží: Dopolední aktivity v DDM Po celý školní rok probíhalo v sále rehabilitační cvičení pro MŠ. Schází se zde Rodinné centrum Myšák, které navštívilo 750 dětí a rodičů. Probíhaly počítačové kurzy pro dospělé. Uskutečňují se pravidelná setkání STP. Probíhaly kurzy pro nastávající maminky. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo uspořádáno několik besed zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů v rámci zájmových útvarů a prázdninové činnosti. V DDM nebyl zaznamenán žádný případ diskriminace nebo šikany. Environmentální výchova Environmentální výchova se projevuje v zájmových útvarech, při pořádání příležitostných akcí vedením ke kladnému vztahu k přírodě, ke svému okolí. 16

17 Materiálně technické zabezpečení Budova DDM je ze 70. let minulého století, kdy se budovala v akci Z. V roce prošel DDM celkovou rekonstrukcí. V budově jsou 4 klubovny, výtvarný a keramický ateliér, teraristika, počítačová učebna, kuchyňka, hudebna a víceúčelový sál. Vybavení je moderní a na dobré úrovni. DDM se nachází v dobré lokalitě střed města, dobrá dostupnost, v blízkosti autobusová zastávka a vlakové nádraží. Je zasazen do krásného prostředí zahrady, která přechází v lesík. V zahradě jsou dvě dětská hřiště, venkovní stůl na stolní tenis, basketbalové hřiště, ohniště a lavičky. V létě 2014 byla vyměněna podlahová krytina ve 4 místnostech v přízemí. Materiální vybavení zájmových útvarů je na velice dobré úrovni a je průběžně doplňováno. Prováděli jsme pravidelné revize. Spolupráce s jinými organizacemi ZŠ a SŠ v celém okrese, MŠ, školní družiny, DDM v okrese a středočeském kraji, atd. policií ČR a Městskou policií TJ Neratovice Krajský úřad Středočeského kraje Asociace školních sportovních klubů České republiky ZŠ Kojetice Společenský dům Neratovice Základní umělecká škola Neratovice Město Neratovice Dům Kněžny Emmy Svaz tělesně postižených Neratovice Dobrovolní hasiči Neratovice Hasičský záchranný sbor Neratovice Klub českých turistů Rotunda Mlékojedy OÚ Kojetice 17

18 Propagační činnost: vydáváme informační letáky vývěska u DDM pravidelně přispíváme informacemi do Neratovických listů provozujeme webové stránky vytvořili jsme facebookové stránky DDM přispíváme do týdeníku Mělnicko přispíváme do Mělnického deníku Pedagogičtí pracovníci Hainová Miloslava - ředitelka DDM UK Pedagogická DPS vychovatelství Gymnázium Mělník Zaměstnána: od Ředitelka je statutárním zástupcem organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech týkajících se organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Jóga pro děti Studium pro ředitele škol a školských zařízení (studium ke splnění kvalifikačních předpokladů) Manažérská příprava Studium pro ředitele škol a školských zařízení Dosažení základních ICT znalostí a dovedností Osvědčení o absolvování školení vedoucích zaměstnanců ve školství v oblasti BOZP a PO Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času I Školská legislativa 18

19 Andrová Milena pedagog volného času Vzdělání: Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola a gymnázium Praha, obor vychovatelství Zaměstnána od roku Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Výtvarné techniky Twist art Mozaika Výtvarné techniky Výtvarné techniky Vánoční inspirace Pletení z ratanu Výtvarné hrátky/jarní a letní inspirace Drátování/ Pro pokročilé Práce se sklem/ Tvoříme ve stylu Tiffany Preventista řečové výchovy Dosažení základních ICT znalostí a dovedností Systém přípravy rozvoje a vedení pedagogů volného času I Bolková Olga - pedagog volného času Vzdělání: SOU farmaceutické obor chemička operátorka Zaměstnaná od Pracovní poměr ukončen Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností Weishäuplová Pavla - pedagog volného času Vzdělání: Střední pedagogická škola obor vychovatelství Zaměstnaná od Pracovní poměr ukončen

20 Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově Průběžné vzdělávání v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Metody a techniky aktivního učení v EVVO Matematika Fraus První předlékařská pomoc Dysgrafie grafomotorická a optografická Primární prevence proti šikanování/ Pokyn MŠMT a tvorba programu Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce Diferenciace a individualizace ve výuce Klíčové kompetence a jejich rozvíjení Pedagogická diagnostika a prevence Rodina a organizace zájmového vzdělávání Volný čas Didaktické hry v ŠD Co se skrývá za bludným kořenem Soňa Skřípská - pedagog volného času Vzdělání: Technická univerzita v Liberci fakulta pedagogická Zaměstnána od Osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí: Trenér beach volejbalu 3. třídy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce pracovníci v rámci DVPP absolvovali odborné semináře. Pedagogičtí pracovníci se DVPP věnovali i formou samostudia 20

21 Projekty Byl podán projekt Poznávací vzdělávací okruhy v rozsahu Máchova jezera doprava Tento projekt jsme uskutečnili dvěma zájezdy. 21

22 Počet členů jednotlivých kroužků Název kroužku 2012/ /2014 Atletika od 7 let Cvičení rodičů s dětmi 8 0 Cvičení s písničkou od 5 let Dívčí klub od 8 let Filmový let 6 12 Flétna od 2. třídy 7 4 Flétnička I. od 5 let 9 6 Florbal od 1. třídy Fotografický,úprava foto od 6. třídy 0 5 Hrátky s řečí od 4,5 let 9 5 Já a písnička - zpívání od 2. třídy 0 5 Judo od 1. třídy 10 8 Karate 6-15 let Karate od 1. třídy 20 4 Karate od 6 let Keramika I. od 1. třídy Keramika II. od 1. třídy Keramika pro dospělé dospělí 0 0 Klub her od 6 let Kreativní kroužek od 9 let 7 8 Kytara - pokročilí od 10 let 9 15 Kytara - začátečníci od 1. třídy 9 6 Malířák - tužka let 0 10 Piano I. od 8 let 2 4 Piáno II. od 1. třídy 2 4 Sebeobrana od 8 let Stolní tenis let Šachy od 1. třídy Šachy od 6 let 12 9 Škola mladých vynálezců a zlepšovatelů 9-18 let 8 11 T eraristika od 1. třídy 6 5 T rampolíny I. od 1. třídy T rampolíny II. od 1. třídy T rampolíny III. od 1. třídy Vaření I. od 1. třídy 9 9 Vaření II. od 1. třídy 8 5 Volejbal od 1.třídy Volejbal pokročilí 43 Výtvarný I. předškoláci 12 9 Výtvarný II. předškoláci Zumba I, Hip hop 6-11 let Zumba II. od 10let Klubíčko 3 0 Street dance 12 0 Šerm 5 5 Celkem

23 DDM - srovnání - žáci, zaměstnanci, akce Počet členů kroužků Z toho Předškolní děti Děti od zahájení šk.docházky do 18 let Dospělí Celkem Učebny Odborné učebny, tělocvičny Počet zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Z toho externí pracovníci Celkem Počet pravidelných zájmových útvarů Kroužky pro děti Kroužky pro dospělé Celkem Jednorázové akce - dle cílové skupiny Akce pouze pro děti Akce pouze pro dospělé Akce pro děti a dospělé současně Celkem

24 Jednorázové akce - dle typu akce Výlety Sportovní akce Ostatní akce (výstavy, besedy, Den dětí ) Akce pro školy Sportovní akce Vědomostní olympidády Příměstské tábory Počet uskutečněných dnů PT DDM - srovnání - hospodaření, inventarizace Prostředky přidělené KÚ Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z toho na mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odvody ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Prostředky přidělené MěÚ Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Z toho na energie ,00 Kč ,02 Kč ,02 Kč Opravy a údržba ,60 Kč ,00 Kč 3 027,40 Kč Vedlejší hospodářská činnost Tržby a výnosy celkem - Kč 24

25 Fondy Odměn ,85 Kč ,85 Kč ,00 Kč Rezervní ,04 Kč ,25 Kč ,21 Kč Rezervní fond ostatní - Kč - Kč - Kč Reprodukce - Kč Granty a dotace MŠMT Dotace na zabezpečení soutěží ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Granty a dotace KÚ - Kč - Kč Granty a dotace z rozpočtu města Příspěvek na MS v karate ,00 Kč ,00 Kč - Kč dotace města č.26/ ,00 Kč 6 590,00 Kč Inventarizace majetku Dlouhodobý hmotný ,40 Kč ,40 Kč - Kč Dlouhodobý drobný nehmotný ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dlouhodobý drobný hmotný ,19 Kč ,72 Kč ,53 Kč Umělecká díla ,00 Kč ,00 Kč - Kč Celkem ,59 Kč ,12 Kč ,53 Kč 25

26 Závěr: Ve školník roce DDM uskutečňoval všechny činnosti zájmového vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Během celého školního roku se nám dařilo vytvářet dobré podmínky pro smysluplné trávení volného času. Naše plány, záměry i cíle do budoucna je nadále nabízet co nejširší spektrum aktivit, přinášet dětem, mládeži i dospělým pocit uspokojení a radosti v jejich volném čase, rozšiřovat jejich vědomosti a dovednosti. Tuto výroční zprávu vydává ředitelka DDM Neratovice. Miloslava Hainová V Neratovicích

27 27

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2014/2015 Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2014/2015 1 Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2012/2013 Obsah: Základní údaje o Domu dětí a mládeže Neratovice 3 Právní a majetkové podmínky 3 Vymezení hlavního

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Telefon 315 682 187, fax 315 682 187 e-mail. ddmnera@centrum.cz www.dddmneratovice.

Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Telefon 315 682 187, fax 315 682 187 e-mail. ddmnera@centrum.cz www.dddmneratovice. Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, okres Mělník Telefon 315 682 187, fax 315 682 187 e-mail. ddmnera@centrum.cz www.dddmneratovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zřizovatel: Město Neratovice,

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350

Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Dům dětí a mládeţe BLUDIŠTĚ 357 35 Chodov okres Sokolov, IČO : 70976350 Zřizovatel : Město Chodov Komenského 1077, Chodov, Okres Sokolov IČ : 00259349 ředitelka DDM Bludiště : Mgr. Renáta Dočkalová Hodnotící

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více