SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008"

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků a účast lesnických subjektů v programu LEADER Zpracovali: Ing. Jiří Matějíček, CSc. a kolektiv Strnady červen 2008 Copyright

2 Obsah: 1. ÚVOD Tématický přehled podpor s vazbou na lesní hospodářství Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce Finanční příspěvky krajů v rámci jejich samostatné a přenesené působnosti Program rozvoje venkova podpora hospodaření v lesích prostřednictvím fondů EU Investice do lesů (I.1.2) Další odborné vzdělávání a informační činnost (I.3.1) Využívání poradenských služeb (I.3.4) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) Tématický přehled podpor s vazbou na životní prostředí a další lesnicky přidružené činnosti Podpora ochrany a tvorby životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí Podpora biodiverzity Obnova krajinných struktur Optimalizace vodního režimu krajiny Podpora regenerace urbanizované krajiny Rozvoj infrastruktury Program rozvoje venkova Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (II.2.2.) Lesnicko-environmentální platby (II.2.3.) Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů (II.2.4.) Podpory v oblasti vodního hospodářství Podpora prevence před povodněmi Podpora na odstraňování povodňových škod Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství Operační program rybářství Podpora lesnicky přidružených činností v rámci Programu rozvoje venkova Skupina opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy (II.2.) Program LEADER (IV) Podpora efektivního využívání energie, obnovitelné zdroje energie Operační program podnikání a inovace EKO-ENERGIE Program rozvoje venkova Operační program životní prostředí Udržitelné využívání zdrojů energie Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Program EFEKT Program Inteligentní energie pro Evropu II Tématický přehled podpor s vazbou na dřevozpracující průmysl

3 4.1 Programy podpory malého a středního podnikání Zvýhodněné úvěry, bankovní záruky Záruka START TRH PROGRES CERTIFIKACE Přímé dotace na rozvoj podnikání Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury ROZVOJ INOVACE SPOLUPRÁCE NEMOVITOSTI PROSPERITA POTENCIÁL MARKETING Programy podpory drobného podnikání Program rozvoje venkova Diverzifikace činností nezemědělské povahy (III.1.1) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (III.1.2) Podpora cestovního ruchu (III.1.3 a) Podpora cestovního ruchu (III.1.3 b) Tématický přehled ostatních (průřezových) veřejných podpor Podpora informačních technologií Operační program podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Podpora rozvoje lidských zdrojů Operační program podnikání a inovace ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Národní podpory MPSV Regionální přehled veřejných podpor Regiony NUTS II Regionální operační programy (ROP) Kraje Praha Mezinárodní, nadnárodní a meziregionální spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP Nadnárodní spolupráce OP Přeshraniční spolupráce

4 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Zákon č. 47/2002Sb., o podpoře malého a středního podnikání Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnik Podporované OKEČ Podpora de-minimis (veřejná podpora malého rozsahu) Příloha č. 6 Mapa regionální veřejné podpory na léta Příloha č. 7 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: APZ BIC (PIC) ČIA ČMZRB ČR ČSSZ EK EMAS ERM ES ESF EU EUR EVVO CHKO CHPM ICT IS ISBN ISO LHP MPO MPSV MSP MZD MZE MŽP NATURA 2000 NP NRP NUTS OKEČ OZE RRD ROP SÚPM SZIF ÚP VaV VÚZE Aktivní politika zaměstnanosti Podnikatelské a inovační centrum Český institut pro akreditaci Českomoravská záruční a rozvojová banka Česká republika Česká správa sociálního zabezpečení Evropská komise Schéma environmentálního managementu Enterprise Resource management Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie měnová jednotka Euro Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Chráněná krajinná oblast Chráněná pracovní místa Informační a komunikační technologie Informační systém Mezinárodní standardní číslování knih Mezinárodní organizace pro normalizaci Lesní hospodářský plán Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Malý a střední podnik Meliorační a zpevňující dřeviny Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Soustava mezinárodně chráněných území Evropské unie Národní park Národní registr poradců Klasifikace územních statistických jednotek Odvětvová klasifikace ekonomických činností Obnovitelné zdroje energie Rychle rostoucí dřeviny Regionální operační program Společensky účelná pracovní místa Státní zemědělský intervenční fond Úřad práce Věda a výzkum Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 5

6 1. ÚVOD Cílem tohoto materiálu, který je každoročně aktualizován již od roku 2001, je provést na základě dostupných informačních zdrojů přehledné shrnutí existujících veřejných podpor, které je možné využít v roce 2008 nejen vlastníky, nájemci a správci lesních majetků, ale i jinými vymezenými okruhy subjektů, které vykazují určitý vztah k lesům a k lesnímu hospodářství, případně se zabývají zpracováním lesních produktů (především surového dříví). Do tohoto okruhu byla snaha zařadit i subjekty zaměřené na služby a obchodní činnost související či navazující na lesní prvovýrobu. Z výše uvedeného důvodu není tedy předkládaný přehled podpor omezen jen na podpory výlučně zaměřené na podporu hospodaření v lesích, ale je mnohem širší, neboť zahrnuje i malé a střední podniky zabývající se např. dřevařskou výrobou apod. Pozornost lesních nebo na lesní výrobu navazujících podniků bude, podle našeho názoru, stále více zaměřována i do problémových oblastí jako je např. problematika ochrany a tvorby životního prostředí, energetiky, zaměstnanosti, odborného vzdělávání, poradenství, informatiky apod. Zvláštní pozornost byla věnována podpoře venkovských mikropodniků a účasti lesnických subjektů v programu LEADER. Oproti roku 2007, kdy výčet podpor z tzv. Operačních programů byl uveden pouze orientačně (vzhledem k tomu, že tyto programy neprošly dosud schvalovacím procesem v Bruselu), jsou již v letošním roce uvedené typy podpor plně funkční. Klíčovými kapitolami tohoto materiálu jsou tradiční témata jako lesní hospodářství, životní prostředí a dřevozpracující průmysl. Velký důraz byl kladen zejména na identifikaci a popis nástrojů finanční pomoci prostřednictvím EU fondů, které se staly pro období nosným prvkem v systému veřejných podpor v ČR. Finanční prostředky ze státního rozpočtu tak fungují zejména jako kofinancování evropské pomoci a jsou poskytovány do oblastí, které nejsou podporovány z fondů EU. U všech popsaných programů a dotačních titulů byla snaha čtenáři poskytnout základní a konkrétní informace (účel podpory, podmínky programu, definice žadatele, forma a výše podpory, atd.) a usnadnit tak jeho orientaci a rozhodování jak, kde a za jakých podmínek lze získat finanční podporu. Úplná verze tohoto materiálu je k dispozici všem zájemcům na internetové adrese Jíloviště-Strnady ve volbě Útvary, Lesnická politika, Služby.. 6

7 2. TÉMATICKÝ PŘEHLED PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Klíčovou kapitolou tohoto materiálu je analýza možností veřejných podpor do oblasti lesního hospodářství, která je předkládána ve formě výčtu aktuálních možností kde, jak a kdo může žádat o veřejnou podporu. Cílovými čtenáři této kapitoly by měli být zejména vlastníci, nájemci, či správci lesních majetků, subjekty hospodařící v lesích, myslivecká sdružení, honební společenstva a další subjekty vazbou na lesní hospodářství. 2.1 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v roce Finanční příspěvky krajů v rámci jejich samostatné a přenesené působnosti Zákon č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, příloha č. 10: Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2008 a způsobu kontroly jejich využití. V případě, že vlastník lesa, resp. nájemce lesa, chce požádat o příspěvek na hospodaření v lesích, je třeba, aby se obrátil na krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmětný lesní majetek. Do roku 2004 byly finanční prostředky na hospodaření v lesích součástí státního rozpočtu. V důsledku přijetí novely zákona o rozpočtovém určení daní byly finanční prostředky na úhradu příspěvků poskytovaných ve smyslu přílohy k zákonu o státním rozpočtu České republiky Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití" začleněny procentním podílem do rozpočtů krajů. Od orgány kraje rozhodují o poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích v samostatné působnosti. Ministerstvo zemědělství bude v roce 2008 hradit příspěvky na hospodaření v lesích podle písm. H vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. I ostatní hospodaření v lesích, dále příspěvky na myslivecké hospodaření podle písm. G-Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a podle písm. K - Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců. Pro snazší orientaci žadatelů jsou níže uvedeny kontakty na příslušné odbory Krajských úřadů včetně odkazů na příslušné webové stránky jednotlivých krajů: KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Kateřina Marková, odborný referent na úseku lesního hospodářství a dotací, tel.: , 7

8 KRAJ STŘEDOČESKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, Petr Blažek, Oddělení zemědělství a lesnictví, tel.: KRAJ PARDUBICKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Pavel Vovesný, Oddělení zemědělství, tel.: , KRAJ JIHOČESKÝ Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Jana Červenková, Oddělení lesního hospodářství a zemědělství, tel: , KRAJ VYSOČINA Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Ing. Jiří Bartoš, Oddělení lesního hospodářství a myslivosti, tel.: , , KRAJ PLZEŇSKÝ Odbor životního prostředí, Ing. Olga Jirmanová, Oddělení zemědělství a lesnictví, tel.:

9 KRAJ JIHOMORAVSKÝ Odbor životního prostředí, Ing. Jakoby Vladimír, Oddělení vodního a lesního hospodářství, tel.: , KRAJ KARLOVARSKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, Jan Klíma, Oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, tel.: , KRAJ OLOMOUCKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, ing. Jan Musil, Oddělení lesnictví, tel.: , KRAJ ÚSTECKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Diana Kvapilová, Oddělení zemědělství, tel.: , KRAJ ZLÍNSKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Marcela Strakošová, Oddělení zemědělství, lesního hosp., myslivosti a rybářství, tel.: , KRAJ LIBERECKÝ Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí, Ing. Karel Pop, Oddělení vodního a lesního hospodářství, tel.: , 9

10 KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ Odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Milan Machač, Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství, tel.: , Kompletní obecné znění pravidel je předmětem Přílohy č. 1; pro konkrétní informace o jednotlivých příspěvcích je nutné obrátit se na výše uvedená oddělení krajských úřadů, v jejichž územní působnosti se předmětné lesní majetky nacházejí. 10

11 2.1.2 Program rozvoje venkova podpora hospodaření v lesích prostřednictvím fondů EU 1 Program rozvoje venkova České republiky na období vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nařízením Rady (ES) č. 1290/2005, o financování Společné zemědělské politiky, a rozhodnutím Komise č. 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova. Program rozvoje venkova byl schválen Výborem pro rozvoj venkova při Evropské komisi 23. května Česká republika se tak společně se Švédskem stala první zemí, která měla schváleno čerpání evropských peněz pro rozvoj zemědělství a venkova. Více informací na regionálních odborech SZIF (www.szif.cz ve složce Kontakty): SZIF Praha Slezská 7, Praha 2, tel.: SZIF České Budějovice Rudolfovská 80, České Budějovice, tel.: SZIF Ústí nad Labem Masarykova 19/275, Ústí n. Labem, tel.: SZIF Hradec Králové Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, tel.: SZIF Brno Kotlářská 53, Brno, tel.: SZIF Olomouc Blanická 1, Olomouc, tel.: SZIF Opava Horní nám. 2, Opava, tel Další informace: Informační kancelář MZe Těšnov Praha 1 Tel.: , Fax: Číselné označení kapitol uváděné v závorkách u příslušných nadpisů programu rozvoje venkova koresponduje s označením příslušných kapitol (Prioritních os a Opatření) tohoto programu. 11

12 Investice do lesů (I.1.2) Charakteristika opatření Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se zaměřuje na podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podporované akce by měly řešit problematické oblasti, jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví. Ve schválené verzi Programu rozvoje venkova bylo vypuštěno podopatření Zvyšování hospodářské hodnoty lesa. Cíle opatření Zvýšení hospodářské hodnoty soukromých i obecních lesů, zvýšení diverzifikace a rozšíření tržních příležitostí. Zlepšení zpracování a marketingu surovin. Zlepšení infrastruktury. Využívání tržních příležitostí díky inovacím. Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů. Zvýšení konkurenceschopnosti. Vymezení podporovaných oblastí Projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Podmínky poskytnutí podpory pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování ze zdrojů EU, projekt obsahuje souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, a to v případě podpory: o výstavby lesních cest, o výstavby, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích. Kompletní znění programu je k dispozici na webové adrese: 12

13 Lesnická technika (I ) Kategorie příjemců podpory Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich družení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení; Způsobilé výdaje Pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Forma a výše podpory přímá nenávratná dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů, způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt, maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Podmínky poskytnutí dotace podpora se poskytuje na investice, které jsou v souladu s lesním hospodářským plánem, podpora se poskytuje na lesní majetky o minimální výměře 3 ha. Kompletní znění programu je k dispozici na webové adrese: Technické vybavení provozoven (I ) Kategorie příjemců podpory Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil.. Způsobilé výdaje pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic), které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic), Forma a výše podpory přímá nenávratná dotace ve výši 50 % způsobilých výdajů, způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt, maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období

14 Kompletní znění programu je k dispozici na webové adrese: Lesnická infrastruktura (I ) Kategorie příjemců podpory Fyzická nebo právnická osoba, obec nebo jejich sdružení hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení Způsobilé výdaje výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Forma a výše podpory přímá nenávratná dotace ve výši až 100 % způsobilých výdajů, způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt, maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Kompletní znění programu je k dispozici na webové adrese: Další odborné vzdělávání a informační činnost (I.3.1) Podpora je v rámci lesnického hospodaření zacílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací, mimo výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací soustavy. Kategorie příjemců podpory Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Způsobilé výdaje zabezpečení výukových prostor a zařízení, technické zabezpečení včetně nákladů na pronájem techniky a dodávku technických služeb, příprava a poskytnutí výukových a informačních materiálů, nákup kancelářských potřeb maximálně do výše 1 % způsobilých výdajů, vlastní organizace vzdělávacích a informačních akcí mzdové a režijní náklady organizátorů, 14

15 výdaje na činnost odborných lektorů (přednášejících), náklady spojené se zajištěním překladů a tlumočení, náklady na propagaci vzdělávacích a informačních aktivit. Forma a výše podpory přímá nenávratná dotace ve výši až 100 % způsobilých výdajů, způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 200 tis. Kč do 1 mil. Kč na jeden projekt vzdělávacích a informačních činností, maximální výše podpory na jednoho předkladatele projektů je 50 mil. Kč pro období Kompletní znění programu je k dispozici na webové adrese: Využívání poradenských služeb (I.3.4) Opatření je určeno ke zlepšení informovanosti podnikatelů v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství, vlastníků lesa, sdružení vlastníků, nájemců lesa, odborných lesních hospodářů a dalších osob podílejících se na resortních a dalších činnostech ve venkovské krajině. Cílem je usnadnit orientaci a podpořit zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany životního prostředí. Předmět podpory finanční podpora vlastníkům lesa, nájemcům lesa a podnikatelským subjektům v lesním hospodářství pro poradenství v okruzích platné legislativy včetně příslušnosti orgánů státní správy a procesních lhůt (ochrana životního prostředí, pracovně právní vztahy, bezpečnost práce aj.), norem příslušného certifikačního systému, managementu a marketingu, logistiky, nových technologií. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními. Podmínky poskytnutí podpory poradenská služba je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každou schválenou žádost se může použít pouze jeden zdroj financování ze zdrojů EU, poradenské služby se týkají zákonných požadavků uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 a odpovídají vodítkům VI/185/250/04 v platném znění. Kategorie příjemců podpory fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. 15

16 Způsobilé výdaje Podporu lze poskytnout jako příspěvek na nákup poradenských a konzultačních služeb, které odpovídají účelu podpory. Forma a výše podpory přímá nenávratná dotace ve výši až 80 % způsobilých výdajů, způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora jsou stanoveny do 1500, maximální výše podpory na jednoho příjemce je 315 tis. Kč pro období Kompletní znění programu je k dispozici na webové adrese: Více informací na regionálních odborech SZIF (www.szif.cz ve složce Kontakty): SZIF Praha Slezská 7, Praha 2, tel.: SZIF České Budějovice Rudolfovská 80, České Budějovice, tel.: SZIF Ústí nad Labem Masarykova 19/275, Ústí n. Labem, tel.: SZIF Hradec Králové Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, tel.: SZIF Brno Kotlářská 53, Brno, tel.: SZIF Olomouc Blanická 1, Olomouc, tel.: SZIF Opava Horní nám. 2, Opava, tel Poznámka: Koncepce zemědělského poradenství na roky MZe č.j. 2160/ pověřuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) spolupracovat v oblasti lesnictví s Ústavem zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) při poskytování podpory poradcům zařazeným do registru MZe a plnit úlohu Krajského informačního střediska (KIS) pro přenos lesnických informací. Cílem ekonomicko-právního poradenství, které zajišťuje ÚHÚL Brandýs nad Labem pro oblast lesnictví, je zajistit pro vlastníka lesa srozumitelné informace jak maximalizovat zisk z hospodaření v lese při respektování právních norem 16

17 dotýkajících se lesnictví. ÚHÚL však nevyvíjí komerční aktivity jako je např. tvorba projektů pro žadatele o finanční podporu z fondů EU. Důležitým nástrojem pro poskytování informací se staly poradenské internetové stránky, které vznikly s podporou MZe ČR (www.uhul.cz/poradenstvi). Pod odkazem Registr poradců MZe mapa působnosti na poradenských internetových stránkách je možné vyhledávat akreditované poradce MZe zapsané v Registru MZe. Informace o nejbližším akreditovaném poradci je možné velmi snadno získat prostřednictvím mapového zobrazení v mapserveru ÚHÚL, který v souladu s technickým vývojem slouží k poskytování nejdůležitějších geografických informací bez nutnosti instalace GIS software. Pro využití Mapserveru stačí běžný osobní počítač s připojením k internetu a s internetovým prohlížečem Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) Vzhledem k nutnosti zajištění souladu poskytovaných podpor v rámci jednotlivých dotačních programů s komunitárním právem, byla v roce 2007 ukončena veškerá podpora prostřednictvím investičních programů PGRLF. Pro rok 2008 bylo obnoveno poskytování dotací v programech ZEMĚDĚLEC a PŮDA v režimu nových pokynů. V obou programech může být žadatelem pouze subjekt, který realizuje zemědělskou prvovýrobu. Subjektům s vazbou na lesní hospodářství nejsou programy určeny. Více informací: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. Za Poříčskou branou č.p. 256/ Praha 8 Recepce telefon: Fax: Infolinka:

18 3. TÉMATICKÝ PŘEHLED PODPOR S VAZBOU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DALŠÍ LESNICKY PŘIDRUŽENÉ ČINNOSTI V rámci této kapitoly bude provedena analýza dostupných veřejných podpor s vazbou na ochranu, tvorbu a zlepšování životního prostředí, jehož je les a lesní hospodářství nedílnou a důležitou součástí. Dále zde budou představeny podpory lesnicky přidružených činností a dalších činností, které vykazují určitý vztah k lesnímu hospodářství. 3.1 Podpora ochrany a tvorby životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí Podpora biodiverzity Cíl programu: posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu. Podporované aktivity: opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci, zajišťování péče o chráněná území a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ, opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel, investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy, předcházení zavlékání, regulaci a likvidaci populací invazních druhů rostlin a živočichů, realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek). Příjemce podpory: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správy národních parků a koneční uživatelé: o fyzické osoby, 18

19 o právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné společnosti, o obce, kraje, svazky obcí, o občanská sdružení, o příspěvkové organizace, o organizační složky státu (mimo pozemkové úřady), o státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku, o právnické osoby, jimiž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, o správci vodních toků, o správci povodí, Forma a výše dotace nevratná dotace, jejíž konkrétní výše bude stanovena na základě finančněekonomické analýzy a v závislosti na charakteru příjemce podpory, maximální výše do 85% celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty, maximální výše podpory pro podnikatelský subjekt nepřesáhne 40 % celkových způsobilých výdajů, přičemž při poskytnutí podpory těmto subjektům budou dodržena platná pravidla pro poskytování veřejné podpory stanovená Evropskou komisí. Podmínky programu: konečný uživatel musí být vlastníkem nebo nájemcem pozemku, na kterém bude realizováno opatření na dobu nejméně 10 let, případně musí disponovat notářsky ověřenou smlouvou s vlastníkem pozemku, ve které vlastník vyjádří souhlas s realizací opatření na jeho pozemku a umožní konečnému uživateli následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 10 let. Další informace: Agentura ochrany přírody a krajiny, Nuselská 39, Praha 4, tel , fax Internet: 19

20 3.1.2 Obnova krajinných struktur Cíl programu: zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích a zlepšení stavu lesních půd. Podporované aktivity: realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy, příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy, opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám, realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy Natura Příjemce podpory: fyzické osoby, právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména obecně prospěšné společnosti, obce, kraje, svazky obcí, občanská sdružení, příspěvkové organizace, organizační složky státu (mimo pozemkové úřady), státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu obchodního zákoníku, právnické osoby, jímž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, správci vodních toků, správci povodí. Forma a výše dotace nevratná dotace, jejíž konkrétní výše bude stanovena na základě finančněekonomické analýzy a v závislosti na charakteru příjemce podpory, maximální výše do 85% celkových způsobilých výdajů u projektů předkládaných veřejnými subjekty, maximální výše podpory pro podnikatelský subjekt nepřesáhne 40 % celkových způsobilých výdajů, přičemž při poskytnutí podpory těmto 20

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004

ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 ANALÝZA VEŘEJNÝCH PODPOR S NEGATIVNÍM DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KONEČNÁ VERZE 15.11.2004 Zadavatel: Zelený kruh o.s. Vypracoval: Ing. Jaroslav Klusák, PORSENNA o.p.s. Datum: 15.11.2004 1 OBSAH 0. ÚVOD...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více