Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 1/19. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 1/19. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 1/19 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

2 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 2/19 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání Personální zabezpečení činnosti školy Výsledky zápisu V. Výsledky výchovy a vzdělávání VI. VII. VIII. IX. Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Údaje o kontrole provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Údaje o předložených a realizovaných projektech financování z cizích zdrojů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam příloh

3 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 3/19 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavní náměstí 9, Krnov IZO: Identifikátor zařízení: IČO: Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. : /0100 Telefon/Fax: Statutární orgán /ředitel/: Mgr. Kamil Trávníček Statutární zástupce /zástupce ředitele/: Ivo Unčovský Webové stránky a Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Adresa: 28. října 117, Ostrava Kontakty

4 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 4/19 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutím MŠMT ze dne byla škola jako čtyřoborová s pobočkou v Osoblaze zařazena do rejstříku škol. Poslední změna zařazení je ze dne pod č.j / s platností od , kdy byla zrušena pobočka v ZŠ Třešňové 99, Osoblaha. Základní umělecká škola Krnov má zastoupeny 4 umělecké obory: o Hudební obor kapacita 330 cílová 360 o Výtvarný obor kapacita 100 cílová 130 o Taneční obor kapacita 50 cílová 70 o Literárně dramatický obor kapacita 65 cílová 80 Cílová kapacita školy je 600 žáků. Naplněnost je v posledních letech stabilní. Vyučovány jsou tyto studijní obory: hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný. počet tříd počet žáků SPD počet žáků na učitele a b šk. rok 2009/ /11 obor a b a b a b HO HO 19,39 21,37 TO Nehud. obory 75,45 74,24 VO LDO ,86 22, SPD dot Z tabulky vyplývá, že celkový počet žáků zůstal zachován. Je to důsledek požadavku zřizovatele, aby se z ekonomických důvodů nenavyšovaly počty žáků. K uvedenému počtu žáků nutno ještě připočítat žáky SPD, z nichž převážnou část 84% tvoří žáci navštěvující v HO pouze kolektivní výuku (viz výkaz S oddíl I.) Z 25 žáků SPD pouze 9 splňuje kritéria pro dotaci (studenti SŠ, VOŠ a konzervatoří v denní formě studia). Přehled učebních plánů v oborech: Hudební obor Výuka hudebního oboru probíhala podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválených MŠMT ČR dne 26.června 1995 pod č.j /95-25 s účinností od 1.září 1995.

5 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 5/19 Přehled učebních plánů hudebního oboru: - přípravné studium UP č. 1a - přípravné studium UP č. 1b - hra na klavír UP č. 2a - hra na elektronické klávesové nástroje UP č. 2b - hra na housle, violu a violoncello UP č. 3 - hra na kontrabas UP č. 4 - hra na zobcovou flétnu UP č. 5a - hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj UP č. 5b - hra na klarinet, příčnou flétnu, saxofon a bicí nástroje UP č. 6 - hra na cimbál UP č. 7 - hra na kytaru UP č. 8 - hra na akordeon UP č. 9 - pěvecká hlasová výchova UP č hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje UP č pěvecká výchova a zpěv UP č příprava ke studiu na VŠ pro žáky s předběžnou hud. průpravou UP č příprava ke studiu na SŠ pro žáky bez předběžné hud. přípravy UP č technika zvukového záznamu a vedení diskoték UP č. 17 /2.pol/ - hra na housle, violu a violoncello UP č. 19 Výtvarný obor Výuka výtvarného oboru probíhala podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č.j / s platností od I. stupeň studia UP č. 2a - II. stupeň studia UP č. 3a Taneční obor Taneční obor je vyučován podle učebních dokumentů schválených MŠMT pod č.j / a pod č.j / s platností od přípravné studium UP č.1 - základní studium I. stupeň UP č.2 - základní studium II. stupeň UP č.4 Literárně-dramatický obor Literárně dramatický obor byl vyučován podle učebních plánů schválených pod č.j / s platností od a pod č.j / s platností od přípravné studium UP č. 1 - oddělení dramatické a slovesné UP č. 2 - oddělení dramatické II.stupeň UP č. 5

6 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 6/19 Při škole pracují dvě občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel Dechového orchestru mladých Krnov a Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Krnov. Obě sdružení pomáhají finančně i organizačně zajišťovat akce školy a Dechového orchestru mladých. Celkový počet pracovníků: osob/úvazků III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pedagogové 2009/ /2011 Pedagogů interních 22/18,3 19/16,7 Pedagogů externích 6/1,6 8/1,9 Nepedagogických pracovníků 4/2,72 4/2,64 Zaměstnanců celkem 32/22,62 31/21,24 Pozn. Uvedené součty vycházejí z výkazu S Skutečnost za celý rok se liší (externisté a pracovníci se smlouvou na dobu určitou nejsou zaměstnáni přes prázdniny), takže stanovený limit pracovníků není překročen. šk.rok 2010/2011 Pedagogové Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Celkem PP jeden zaměstnavatel PP více zaměstnavatelů Studenti Důchodci Celkem PP= pracovní poměr Pedagogové HO VO TO LDO Vysokoškoláci PP jeden zaměstnavatel PP více zaměstnavatelů studenti důchodci Celkem 23/15,3 2/1,3 1/1 1/1 11/6,17 PP = pracovní poměr

7 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 7/19 Vedoucí nehudebních oborů jsou kmenoví zaměstnanci. Ve VO působí v menším úvazku pedagog, který vyučuje i na jiné škole. V HO to bylo 11 pedagogů kmenových, 7 má i jiné pracoviště, 1 student VŠ a 4 důchodci. Pedagog uvedený ve sloupci nekvalifikovaný splňuje pedagogickou způsobilost. Z nedostatku jiných příležitostí využívá vzdělávací akce zaměřené na prohloubení znalostí v oboru. Odborná kvalifikace učitelů na škole je 95%. Složení učitelského sboru je takové, aby v hudebním oboru byla co nejširší nabídka odborně vedené nástrojové i pěvecké výuky a v oborech nehudebních byli odborně i pedagogicky fundovaní učitelé schopní práce s nejširším věkovým spektrem. V nehudebních oborech je 75% pedagogů vysokoškolsky vzdělaných a v rámci celého učitelského sboru je to 47% pedagogů. IV. VÝSLEDKY ZÁPISU Výsledky zápisu konaného dne 26. května 2010 Obor Přípravné studium 1. ročník Starší žáci Hudební obor 33 žáků /4 nepřijati/ 10 žáků 18 žáků /8 nepřijato/ Taneční obor 9 žáků 0 žáků 0 žáků Výtvarný obor 17 žáků 0 žáků 0 žáků Literárně dramatický obor 10 žáků 0 žáků 0 žáků V uvedeném termínu se k zápisu dostavilo 97 zájemců o studium. V porovnání s minulým školním rokem, kdy přišlo k zápisu 81 dětí, jejich počet vzrostl. Z celkového počtu zájemců nebylo přijato 12% z důvodu neprokázání základních předpokladů ke studiu. V nehudebních oborech rodiče přicházejí s dítětem i na začátku září, tj. v období, kdy se hlásí do kroužků v jiných institucích. V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ e) Výsledky výchovy a vzdělávání Klasifikace HO TO VO LDO Celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Přípravné studium (neklasifikováni) Celkem

8 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 8/19 Pět žáků hudebního oboru navštěvovalo pouze soubory (viz statist.výkaz S 24-01, odd. I., sloupec 8). Porovnáním stavu na začátku šk.roku a na konci šk.roku zjistíme, že v hudebním oboru školní rok dokončilo 95% žáků, v tanečním oboru 81% a ve zbývajících nehudebních oborech se počet žáků navýšil. V celkovém součtu počet žáků poklesl o 5%. Veřejně absolvovalo Obor I. stupeň II. stupeň Hudební obor 17 9 Literárně dramatický obor 3 2 Taneční obor 1 0 Výtvarný obor 1 0 Závěrečnou zkouškou ukončilo v hudebním oboru I. stupně studia 7 žáků, II. stupně 1 žák. Celkem absolvovalo I.stupeň studia HO 24 žáků (10,5% žáků I.stupně HO) a II. stupeň 1 žák (0,2 % z celkového počtu žáků II. stupně). VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Prevence sociálně patologických jevů u žáků se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. Je zakotvena ve školním řádku školy. Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u žáků dotýká. Důraz je kladen především na oblast zdravého životního stylu, oblast společenskovědní a oblast sociálně-právní. Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména řešením aktuálních problémů, souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování apod.).

9 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 9/19 VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků se děje hlavně formou jednotlivých či cyklických i celoročních vzdělávacích akcí, pořádaných akreditovanými pracovišti. Přestože DVPP není dotováno a je hrazeno ze školného, je další vzdělávání pedagogů vedením školy podporováno. Typ kurzu Počet zúčast. prac. Klavírní metodika, interpretace 2 Dechové soboty 1 Studium pro koordinátory ŠVP (stále pokračuje) 1 Smyčcové soboty 1 Klasická taneční technika pro výuku na ZUŠ 1 Hudební rok v RVP 3 Studium pro ředitele škol (stále pokračuje) 1 Metodika výuky hry na příčnou flétnu 1 Ostravská setkání s akordeonem 1 O počasí s hudbou a pohybem 1 Využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově 1 Školení školních týmů (ŠVP) většina pedagogů Školení ředitelů 1 Benchlearningové setkání - dechové nástroje 3 Benchlearningové setkání - elektr. klávesové nástroje 1 Psychologie dítěte, psychologie vztahová, kolegiální 1 Všichni pedagogové i ředitelka školy se zúčastňuje školení pořádaných v rámci Artprogramu 1 a Artprogramu 2. VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Jednou z forem prezentace školy jsou soutěže. Přestože je účast v soutěžích dobrovolná, všichni pedagogové naší školy se do soutěží zapojují. Považují setkávání v rámci soutěží za prospěšné a v případě dobře pracující poroty i motivační.

10 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 10/19 V rámci plánu práce: výstava výtvarného oboru Z očí do očí účinkování Cimbálové muziky spolu s dětmi z MŠ Žižkova v Polsku organizace úvodního koncertu IX. ročníku KHS, účinkování DOM a školního dixielandu koncert bigbandu v polském Paczkově velmi úspěšná účast klarinetového kvarteta HOT POTATO v 17. ročníku interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus (1. místo a Cena za nejlepší provedení skladby K. Ditterse z Dittersdorfu) podzimní besídka mikulášská besídka účast na festivalu bigbandů v Olomouci Mikulášské swingobraní Novoroční koncert vánoční koncert DOM s pořízením zvukového záznamu organizace a účast v okresním kole, popř. ve vyšších kolech soutěží jarní besídka jarní koncert DOM absolventské koncerty žáků HO I. a II. stupně přehlídka LDO přehlídka TO Krnovské slunéčko uspořádání výchovných koncertů pro MŠ a žáky I. stupně ZŠ ve spolupráci s MIKS Nad rámec plánu práce: Soutěže a přehlídky Hudební obor umístění v krajských i ústředních kolech (klavíristé, violoncellista), v klavírních soutěžích Broumovská klávesa a Prague Junior Note umístění všech zúčastněných a účast na koncertě vítězů úspěšná účast na soutěži Rajecká hudobná jar 2 hlavní ceny, titul laureáta (absolutní vítěz), cena města Rajec, Čestné uznání velmi vydařený koncert kolegyně violoncellistky k 20 letům působení v ČR za spoluúčinkování žáků, kolegů a přátel 3. absolventský koncert v sále školy, na němž se představili absolventi na elektrické kytary velmi úspěšná účast Dechového orchestru mladých na prestižním festivalu Kmochův Kolín a na festivalu Osoblažské hudební léto účinkování Bigbandu Krnov na festivalu v Holčovicích a v rámci Colours of Ostrava Soutěže a přehlídky Výtvarný obor postup do ústředního kola přehlídky VO ZUŠ ocenění žáků v prestižních výtvarných soutěžích Lidická růže a Malujeme po síti Literárně dramatický obor postup žákyně na Národní přehlídku,

11 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 11/19 umístění v krajském kole Wolkerova Prostějova /dvě čestná uznání/ Taneční obor ocenění dvou choreografií na krajské přehlídce scénického tance v Ústí nad Orlicí ocenění na krajské přehlídce TO ZUŠ MSK Účast na akcích pro jiné subjekty nebo ve spolupráci s nimi: spoluúčinkování na benefičním koncertě Slezské diakonie Tříkrálový koncert pro Caritas Krnov koncert pro Gymnázium, na němž hlavními účinkujícími byli studenti G-žáci ZUŠ účast dixielandu Jazzsle na koncertě Gymnázia Krnov v německém Friedbergu spoluúčinkování cimbálové muziky a tanečního oboru na koncertě Ženského pěveckého sboru účinkování cimbálové muziky a dixielandu Jazzsle na jarmarku u příležitosti Dne Země účinkování Jazzsle na Lichnovských slavnostech účinkování kapely Free Boys na Dni dětí v Kofola Music Clubu účinkování na Múziádě věnované výročí skladatelů Bély Bartóka, W. A. Mozarta A. Dvořáka a ocenění úspěšných žáků Moravskoslezským krajem velmi úspěšná reprezentace naší školy na 3. krajském koncertě učitelů účinkováním 6 učitelek Účinkování v rámci česko-polských projektů: účast tanečního oboru na Festivalu prudnicko-krnovské kultury Tanec bez hranic v polské Nise (6 choreografií) Umístění v soutěžích vyhlašovaných MŠMT- pro ZUŠ Soutěžní kola krajské kolo ústřední kolo Umístění I. s post. I. II. III. ČU I. Hra na akordeon 1 2 Hra na smyčcové nástroje místo cello Hra na kytaru 1 3. místo duo Hra na klavír dvě 2. místa Celkem Z výše uvedeného vyplývá, že Základní umělecká škola Krnov má své nezastupitelné místo v kulturním životě nejen města, ale i česko-polského euroregionu. Její činnost je širokou veřejností vnímána jako prospěšná i úspěšná. Dokládá to trvalý zájem a vysoká návštěvnost akcí školy. V souladu s naplňováním klíčových kompetencí jsou poznatky a dovednosti získané v ZUŠ uplatňovány v dalších aktivitách. Žáci a absolventi hudebního oboru hrají a zpívají

12 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 12/19 v Krnovském hudebním sdružení. Starší žáci a absolventi literárně dramatického oboru se začleňují do ochotnického divadelního souboru a loutkářského souboru. Řada našich absolventů vyhledává příležitosti k uměleckému uplatnění v místech svých vysokoškolských studií (jiného než uměleckého zaměření.) Přibývá rovněž žáků, kteří i o prázdninách vyhledávají aktivity spojené s uměleckou činností (např. účast žáků na Mezinárodním hudebním táboře v Horním Jelení). IX. ÚDAJE O KONTROLE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2010/2011 neproběhla na ZUŠ Krnov kontrola České školní inspekce. X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Finance školy se skládají ze dvou základních položek - z peněz na platy a zákonné odvody, které poskytuje škole zřizovatel, a ze školného, jehož výši si určuje škola a které slouží k financování provozu, nákupu učebních pomůcek, financování dalšího vzdělávání pedagogických (i nepedagogických) pracovníků, k vybavování školy apod. Daří se také získávat peníze na základě zpracovaných projektů (viz níže). Škola se snaží hospodařit tak, aby nemusela zvyšovat školné a zatěžovat tak neúměrně rodinné rozpočty, což se daří, protože stávající školné (až na malou změnu v TO a VO) je neměnné již od roku Zdrojem financování investic je FRIM, který má škola pokryt. Škola má rovněž FO, RF a FKSP. Zákonné zvýšení platů se podařilo pokrýt tak, že nedošlo ke změně nenárokových složek. Všechny závazné ukazatele posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. 1. Účetní období roku 2010 rok 2010 Příjmy - výnosy ,95 Výdaje - náklady ,95 Výsledek hospodaření 0 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 Výsledek hospodaření 0 Plnění rezervního fondu 0 Plnění fondu odměn 0 Uhrazení ztrát z minulých let 0

13 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 13/19 Mzdové náklady 2010 stanoveno vyčerpáno nevyčerpáno prostředky na platy OON zákonné odvody * příděl do FKSP limit přepočteného počtu zaměstnanců celkem 20,95 20,17 Stav peněžních fondů k Investiční fond ,30 Rezervní fond ,23 FKSP ,61 Fond odměn ,00 * nevyčerpaná částka byla použita na nákup učebních pomůcek (nemuseli jsme tuto částku vracet) 2. Účetní období leden - srpen 2011 Mzdové náklady leden - srpen 2011 vyčerpáno k Vyčerpáno v stanoveno % prostředky na platy UZ % OPPP % z toho: odstupné 0 0 Stav peněžních fondů k Investiční fond ,30 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření ,23 FKSP ,61 Fond odměn ,00 Prostředky na provoz jsou rovnoměrně čerpány.

14 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 14/19 ŠKOLNÉ 2010/2011 HUDEBNÍ OBOR 2009/ /2011 PHV 1.pololetí PHV 2.pololetí Individuální výuka Skupinová výuka LDO LDO přípravné studium TANEČNÍ OBOR TO přípravné studium VÝTVARNÝ OBOR Pozn. údaje jsou uvedeny za pololetí školního roku. Škola nabízí také slevy na školném. Ind. výuka 2 sourozenci Ind. výuka 3 sourozenci Ind. výuka 4 sourozenci mladší má 10 % slevu první dva platí plně, třetí má 50 % slevu první dva platí plně, třetí má 50% slevu a čtvrtý je zdarma XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ Škola se účastní Artprogramu 1, což je vzdělávací projekt, který je určen ředitelům, jejich zástupcům, vedoucím předmětových komisí, uměleckých rad, garantům v základních uměleckých školách Moravskoslezského kraje sdružených v o.s. MÚZA a ve vybraných základních uměleckých školách z krajů Olomouckého a Zlínského. Finančně je projekt zajištěn z grantu, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci "Podpory rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ. Dále je škola zapojena také v Artprogramu 2, který je více určen školním kolektivům ZUŠ Moravskoslezského kraje. Projekt je financován z grantu, jehož poskytovatelem je Moravskoslezský kraj, v rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola také participuje na programech nabízených mikroregionem Praděd, jež jsou pořádány městem Krnov nebo Městským informačním a kulturním střediskem (viz výše uvedená účinkování v rámci česko-polského festivalu krnovsko-prudnické kultury a účinkování na Slovensku).

15 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 15/19 XII. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace se ve školním roce 2010/2011 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi. XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH, FINANCOVANÝCH Z JINYCH ZDROJŮ Škola zpracovala projekt Podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže v kulturní oblasti na území města v rámci programu Veřejná finanční podpora z rozpočtu Města Krnova, a získala tak Kč, které použila zejména na úhradu aktivit, jež nelze hradit z provozních prostředků. Dále podala tyto projekty: Rajecká hudobná jar - II.ročník interpretační soutěže (8 665 Kč), Krnovské slunéčko - přehlídka scénického tance (6 200 Kč). Celkem škola získala Kč. SRPŠ ZUŠ podalo projekt 6.Swingobraní (7 000 Kč). XIV. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Škola je členem občanského sdružení MÚZA (ředitelka je členkou výboru), které zajišťuje mj. vzdělávání v oblasti tvorby RVP ZUV a bude metodicky pomáhat při tvorbě ŠVP. Také je členem AZUŠ. V ZUŠ Krnov není zřízena odborová organizace. XV. ZÁVĚR Situace na ZUŠ Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace je díky obětavé práci většiny pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy dobrá. Pedagogičtí pracovníci všech čtyř oborů se aktivně zapojili do bohatého školního či mimoškolního dění, což je patrné na výsledcích soutěží a úrovni veřejných akcí pořádaných školou.

16 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 16/19 XVI. SEZNAM PŘÍLOH Kalendářní plán akcí Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9 K a l e n d á ř n í p l á n a k c í - 1. pololetí 2010/11 (www.zuskrnov.cz) datum: den: akce: hod: místo: 1.9. stř Zahájení školního roku 8:30 celá ZUŠ 1.9. stř Schůzka rodičů ţáků přijatých do PHV 16:30 Rev.ul pá-ne Klavírní ateliéry ZUŠ Karviná Flemmichova pá Vernisáž výstavy VO " Z očí do očí " 16:00 vila pá porada ředitelů ZUŠ Ostrava ne účinkování cimbálové muziky v Polsku (projekt MŠ Ţiţkova ul.) Mieszkowice stř-ne Krnovské hudební slavnosti - (KHS) Krnov čtv Koncert žáků, absolventů a učitelů ZUŠ (KHS) 19:00 Konc.síň čt-pá školení učitelů HN Čeladná 18.9 so Koncert DOM (KHS) + maţoretky Rytmus Ostrava 10:30 Hlavní nám so Školní dixieland ZUŠ (KHS) 16:00 Hlavní nám so JaRadRom (KHS) 18:00 Hlavní nám út Státní svátek - den prac. klidu stř Burza notových materiálů a pomůcek ZUŠ Hl.nám čt-pá školení ředitelů ZUŠ Čeladná út Výbor SRPŠ ředitelna čtv-pá školení učitelů "sólový a sborový zpěv" Čeladná so účinkování Bigbandu Krnov v Polsku Paczkow roč. interpret. soutěţe K.Ditters, účast čtv-pá klarinet.kvarteta Vidnava út Plenární schůze SRPŠ 18:00 sál ZUŠ, Hl.n čtv Valná hromada asociace ZUŠ (hotel Atom) Ostrava stř-pá Podzimní prázdniny čtv-pá školení učitelů "akordeonu a cimbálu" Čeladná 11. čtv Podzimní besídka (org. Jurošková, Špičková) 18:00 sál ZUŠ, Hl.n stř Celostátní akce SPgŠ Krnov v prostorách ZUŠ Revoluční budova Rev.ul stř Benchlearningové setkání "VO" Orlová út Pedagogická porada 9:30 č.6, Hl. n stř Státní svátek - den prac. klidu čtv-pá školení ředitelů ZUŠ Čeladná

17 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 17/ stř Benchlearningové setkání "LDO a TO" Orlová stř Benchlearningové setkání "KLAVÍR" Orlová čtv Mikulášská besídka (org: Richterová, Strnadová, Vidličková) 18:00 Koncertní síň pá účinkování Bigbandu Krnov v Olomouci Olomouc so Mikulášské Swingobraní (akce Bigbandu Krnov) 19:00 Kofola klub stř Benchlearningové setkání "STRUNNÉ NÁSTROJE" Orlová čtv-pá školení ředitelů ZUŠ Čeladná so Vánoční koncert DOM Městské 17:00 divadlo čtv začátek vánočních prázdnin 3.1. po zahájení vyučování po vánočních prázdninách út Novoroční koncert ZUŠ sál ZUŠ Hl.nám stř Benchlearningové setkání "SMYČCE" Orlová sál ZUŠ stř koncert Daniely Waldhansové Hl.nám út Pedagogická porada - pololetní 9:30 č.6, Hl. n čtv-pá školení ředitelů ZUŠ Čeladná stř Benchlearningové setkání "DECHOVÉ NÁSTROJE" Orlová po Pololetní prázdniny K a l e n d á ř n í p l á n a k c í - II. pololetí 2010/11 datum: den: akce: hod: místo: 4.2. pá Pololetní prázdniny 4.2. pá Školní kolo soutěţe - klavír 14:00 ZUŠ Krnov pá Okr. kolo soutěţe ZUŠ - akordeon ZUŠ Krnov stř Okr. kolo soutěţe ZUŠ - klavír ZUŠ Krnov po-pá Jarní prázdniny 2.3. stř Okr. kolo soutěţe ZUŠ - kytara ZUŠ Krnov 3.3. čtv Okr. kolo soutěţe ZUŠ - smyčcové nástroje 9:00 ZUŠ Krnov účinkování Bigbandu Krnov na plese mezinárodní 4.3. pá školy Ostrava Wolkerův Prostějov - okr. kolo sout. přehlídky v Trám (ZUŠ 8.3. út recitaci Rev.ul) 9.3. stř Koncert ţáků ZUŠ (studentů Gymnázia Krnov) org. Děcká, Richterová Koncertní síň út Jarní besídka org: Unčovský, Gajdoš sál ZUŠ 17.- čtv pá Školení školních týmů ZUŠ (ŠVP) Čeladná 21.- po út Krajské kolo soutěţe ZUŠ - klavír Karviná 21.- po čtv účinkování dixielandu Jazzsle Německo stř Výchovný koncert pro ţáky 6.tř. ZŠ, "Muzeum hudby" Koncertní síň 24.- čtv pá Krajské kolo soutěţe ZUŠ - akordeon Klimkovice pá - ne soutěţ Pro Bohemia Ostrava

18 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 18/ so Večírek ZUŠ Kofola Music Club 3.4. ne Krajská přehlídka scénického tance Ostrava 6.4. stř Výchovné koncerty - dechové nástroje 8:30 Koncertní síň út - pá Krajské kolo soutěţe ZUŠ - smyčcové nástroje Moravská Ostrava 9.4. so Přehlídka mládeţe dospělých "Tanec, tanec 2011" Prostějov 9.4. so Jarní koncert Dech. orch. mladých (DOM) 17:00 Městské divadlo út Výchovné koncerty - strunné nástroje 8:30 Koncertní síň stř - čtv Krajská přehlídka - kytary Frýdek Místek čtv - ne Celostátní kolo soutěţe ZUŠ - klavír Praha po Výchovné koncerty - klávesové nástroje 8:30 Koncertní síň stř I. Absolventský koncert org: Strnadová, Maliňáková, Polková 18:00 Koncertní síň čt - pá Velikonoční prázdniny stř II. Absolventský koncert org: Strnadová, Maliňáková, Polková 18:00 Koncertní síň út Pedagogická porada 9:30 č.6 Hl. nám po - út Krajská přehlídka VO Ostrava čtv - so Celostátní kolo soutěţe ZUŠ - akordeon Havířov 7.5. so Swingobraní VI. - koncert Bigbandu Krnov 19:00 Městské divadlo pá - ne Broumovská klávesa, účast klavíristů. Broumov čtv Rajecká hudebná jar - soutěţ na Slovensku Rajec so "Flétnová dílna" účast ţákyň třídy K.Vidličkové Kravaře út - První krůčky k umění Trám - org: Vidličková,Strnadová,Špičková,Jurošková, stř Steing. Revoluční ul čtv - ne Celostátní kolo soutěţe ZUŠ - smyčcové nástroje Liberec stř Zápis do ZUŠ - HO, VO, TO, LDO :00-17:00, obě budovy čtv - so Celostátní kolo soutěţe ZUŠ - kytara Nové Strašecí so Krnovské slunéčko - přehlídka TO, org: Špičková Městské divadlo so vystoupení dixielandu Jazzsle - "Lichnovské slavnosti" Lichnov 6.6. po Muziáda - přehlídka vítězů kraj. kol s postupem do národ. soutěží Hradec nad Moravicí čtv - ne XX.roč. Junior Prague Note, účast klavíristů Praha pá - ne Kmochův Kolín - festival dech.orch., účast DOM Kolín po - pá Postupové - závěrečné zkoušky HO út Pedagogická porada - závěrečná 9:30 č.6 Hl. nám út Koncert učitelů ZUŠ Moravskosl. kraje Český Těšín stř Závěrečný koncert ZUŠ, org: Richterová, Jurošková, Vidličková, Špičková 18:00 sál ZUŠ Krnov pá - so účast DOM na "Osoblaţské hudební léto" Osoblaha

19 Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2010/2011 Strana 19/ čtv Závěr školního roku, výdej vysvědčení 8:30 celá ZUŠ 2.7. so účinkování Bigbandu Krnov na letním festivalu Holčovice Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada 19. října V Ostravě dne 19. října 2011 Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2011/2012 Strana 1/31 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2010/2011 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š K R N O V HRA NA KLAVÍR 064 1/I. Hra na klavír 20,1 uspěl/přijat Boková 065 1/I. Hra na klavír 20 uspěl/přijat Děcká 013 PS HO Hra na klavír 19,9 uspěla/přijata Boková

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2014/2015 Strana 1/71. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2014/2015 Strana 1/71. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2014/2015 Strana 1/71 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 PLÁN PRÁCE šk. rok 2016/2017 SRPEN 30.8., út PEDAGOGICKÁ RADA 9:45 ZÁŘÍ 1.9., čt ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2016/2017 21.9., st KPH JAN PÁLENÍČEK - violoncellový recitál Jitka Čechová - kl. spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Marie Pochopová Město Liberec ŠÚ v Liberci Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 083 538/98-4017 Oblastní pracoviště č. 8 Signatura: ah4ks101 Okresní pracoviště Liberec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Liberec

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více