Mobilní Informační Systém pro studenty škol Timins

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mobilní Informační Systém pro studenty škol Timins"

Transkript

1 Středoškolská odborná činnost 2007/2008 Obor č. 18 Informatika Mobilní Informační Systém pro studenty škol Timins Autor práce: Petr Altman SPŠ Strojnická, Klatovská 109, Plzeň Konzultant práce: Ing. Petr Hlávka SPŠ Strojnická, Klatovská 109, Plzeň Plzeň,

2 Prohlašuji tímto, že jsem soutěžní práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petra Hlávky a uvedl v seznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Plzni dne vlastnoruční podpis autorů 2

3 Anotace Timins je informační systém určený pro poskytování aktuálních týdenních a denních rozvrhů včetně případných změn a dalších informací studentům školy prostřednictvím celosvětové sítě Internet a mobilního telefonu. Celý systém pracuje po počátečním nakonfigurování plně automaticky bez nároků na další obsluhu. Poskytované informace jsou automaticky získávány serverovou aplikací informačního systému z databází školního evidenčního systému Bakaláři. Aplikace na mobilním telefonu tak studentovi zprostředkuje v příjemném grafickém prostředí prostřednictvím Internetu žádané informace, a to vždy v aktuální formě. Student aplikaci může snadno získat stažením z webových stránek které jsou součástí projektu, a to jak prostřednictvím PC, tak i prostřednictvím mobilního telefonu. Informační systém je určen především pro studenty. V budoucnu není vyloučeno, po domluvě s autory systému Bakaláři, informační systém rozšířit i na mobilní telefony učitelů. 3

4 4

5 Obsah 1. Úvod Diagram informačního systému Metodika Metodika aplikací serveru Technologický souhrn serverových aplikací Metodika klientské aplikace Technologický souhrn řešení síťové komunikace Server informačního systému Rozdělení aplikací serveru Serverová aplikace Popis serverové aplikace Způsob získávání a zpracování informací Diagram serverové aplikace Ilustrační UML diagram serverové aplikace Konfigurační aplikace systémové služby Popis konfigurační aplikace Editor přihlašovacích jmen Diagram konfigurační aplikace Ilustrační obrázky konfigurační aplikace Klientská aplikace Popis klientské aplikace Online režim Offline režim Způsob distribuce aplikace studentům Ilustrační obrázky klientské aplikace Budoucnost vývoje informačního systému Výsledky Diskuse Závěr Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury

6 1. Úvod Nápad k tomuto projektu jsem získal již od nástupu na střední školu, kdy docházelo, oproti základní škole, hlavně na počátku nového školního roku k úpravám týdenních rozvrhů. Zejména pak pamatování si často rozsáhlých každodenních změn pro nadcházející den mě dokázalo často potrápit. Proto s postupem rozvoje mobilních technologií mě napadlo řešení, které by dokázalo orientaci ve změnách v rozvrhu efektivně vyřešit. Po třech letech poté, co jsem rozvíjel své vědomosti a zkušenosti v oblasti svého koníčku programování jsem získal potřebný základ k tomu, abych mohl tento nápad realizovat. Vytvořil jsem tak poměrně rozsáhlý mobilní informační systém, který poskytuje jak aktuální týdenní rozvrhy, tak i aktuální denní rozvrhy se změnami studentům přímo na jejich mobilní telefon prostřednictvím celosvětové sítě Internet. Vývoj projektu ale neprobíhal vždy úplně bez problémů. Problémy spočívaly zejména v oblastech, s kterými jsem neměl příliš zkušeností. Například s řešením serverové aplikace, u které je potřeba, aby byla spuštěna i poté, kdy pod operačním systémem nebude přihlášen žádný uživatel. Dalším úskalím bylo vyřešení získávání dat z evidenčního systému Bakaláři, která jsou využita pro generování aktuálních rozvrhů. Na druhou stranu však nejmenší obtíže znamenala komunikace prostřednictvím sítě Internet s mobilními telefony. S touto komunikací jsem již předtím získal bohaté zkušenosti a tak díky správné volbě síťové topologie klient-server a použitím protokolu TCP/IP pro přenos datových paketů jsem vytvořil kvalitní základ pro komunikaci. Celý informační systém je založen především na běžně používaných, a tím i běžným uživatelům snadno přístupných, výpočetních a mobilních technologiích. Toho je zejména docíleno použitím platforem Microsoft.NET Framework verze 2.0 a mobilní platformy Java 2 Micro Edition (J2ME) v konfiguraci MIDP 1.0 a CLDC 1.0. Zvolení nejnižší konfigurace platformy J2ME zaručuje použití informačního systému prostřednictvím nejširšího možného okruhu mobilních telefonů, jež tuto platformu podporují těch je v této době masivní většina. 6

7 2. Diagram informačního systému Obrázek č. 1.- Diagram informačního systému- zeleně zvýrazněné bloky jsou aplikace informačního systému

8 3. Metodika Vývoj informačního systému neprobíhal tak úplně přímočaře. Celý proces probíhal v období necelých tří měsíců, během kterého došlo i k radikálním změnám od předpokládaného řešení. Celkem tak ve výsledku informační systém sestává ze tří aplikací. Hlavní částí - mozkovnou - celého informačního systému je serverová aplikace, jež je řešena jako systémová služba tak, aby běžela na pozadí operačního systému i bez nutnosti být do tohoto operačního systému stále přihlášen. Druhou část systému tvoří konfigurační aplikace pro hlavní serverovou aplikaci. Právě z důvodu řešení serverové aplikace jako systémová služba, bylo nutné vytvořit uživatelské rozhraní pro nastavování parametrů této služby. K tomu slouží konfigurační aplikace. Celý systém uceluje poslední ze tří aplikací, a to klientská aplikace pro mobilní telefony. Tato aplikace je, jak již název napovídá, určena pro koncové uživatele, v tomto případě studenty. Aplikace především zobrazuje informace na displeji mobilního telefonu a také zajišťuje veškeré informace prostřednictvím bezdrátové technologie GPRS ze sítě Internet. Diagram rozložení informačního systému je zobrazen na obrázku č Metodika aplikací serveru Nejobsáhlejším řešením, kde jsem musel čelit velkému počtu problémů, je bezesporu server informačního systému. Ten právě plní veškeré funkce, které je informační systém schopen nabídnout. Prvním krokem při vytváření serverové aplikace bylo řešení získávání dat z databází evidenčního systému Bakaláři. To byl asi nejtvrdší oříšek, protože v té době jsem tento systém neznal a jen jsem předpokládal, jak tento oříšek rozlousknout. Po domluvě s vedením školy jsem získal demoverzi systému a moje práce mohla začít. S tím přišly i další problémy. První problém spočíval v kompatibilitě databázových technologií. Databáze systému Bakaláři jsou ukládány v databázích Microsoft Visual FoxPro a platforma, pro kterou je serverová aplikace informačního systému napsána, používá technologii ADO.NET. Vzájemnou kompatibilitu databázových technologií jsem vyřešil použitím tzv. providera - Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro jenž zajistil objektový přístup k databázím. Další komplikace představovala struktura databází. Protože se mi nepodařilo zajistit popis struktury databází, musel jsem jej zjistit empiricky. Prošel jsem tak veškeré databáze, které systém používá a sestavil si tak přibližnou strukturu, kterou jsem pak aplikoval do svého řešení informačního systému. Další, a také nejdůležitější aspekt informačního systému, který bylo nutné vyřešit, byla schopnost komunikace mezi serverovou a klientskou aplikací prostřednictvím celosvětové sítě Internet. V této oblasti jsem již získal mnoho zkušeností, a proto nebylo zapotřebí řešit větší problémy. Síťovou topologii jsem zvolil osvědčenou topologii klient-server. Celá komunikace probíhá po síti ethernet a datové pakety jsou přenášeny protokolem TCP/IP. Serverová aplikace je napsána v jazyce C# pro platformu MS.NET Framework 2.0. Zpočátku vývoje byla serverová aplikace řešena jako standardní aplikace pro operační systém MS Windows. Během prvních testování aplikace na školním serveru jsem však zjistil, že to není správné řešení. A to z toho důvodu, že při běžném provozu školního serveru není pod OS přihlášen žádný uživatel. Tím je znemožněn běh standardních aplikací po odhlášení uživatele, který aplikaci spustil. Tento problém jsem vyřešil řešením serverové aplikace jako systémová služba, která právě může běžet na pozadí OS i po odhlášení uživatele. S tím však přišel další problém. Systémová služba nedokáže poskytnout uživatelské rozhraní, pomocí kterého by bylo možné 8

9 službu konfigurovat. Proto jsem musel napsat druhou aplikaci konfigurační aplikaci - která toto rozhraní zprostředkuje. Dalším krokem bylo vytvoření komunikace mezi touto aplikací a systémovou službou. Tuto komunikaci jsem zajistil použitím technologie.net Remoting, která dokáže zprostředkovat komunikaci mezi dvěma nezávislými procesy prostřednictvím sítě. Pro potřeby svého projektu mi postačila lokální síť OS localhost Technologický souhrn serverových aplikací Aplikace serveru, a to jak hlavní serverová aplikace, tak i konfigurační aplikace, je napsána v plně objektovém jazyce C# a využívá tak moderní platformu Microsoft.NET Framework ve verzi 2.0. Aplikace jsou určeny pro operační systémy Microsoft Windows 98, 2000, XP, Vista, Server 2003, a vyšší. Pro komunikaci s databázemi je použita technologie ADO.NET, jež je schopna poskytnout obsah databází jako objektový model a využívá k tomu standardní databázový jazyk SQL. Školní evidenční systém Bakaláři, jehož databáze jsou zdrojem informací pro informační systém, však používá odlišnou databázovou technologii - Microsoft Visual FoxPro - než s kterou je ADO.NET běžně schopen pracovat. Proto je nutné nainstalovat alovat tzv. provider (poskytovatel) - Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro. Tento poskytovatel vytvoří redukci mezi databázemi Microsoft Visual FoxPro a objektovou technologií, s kterou pracuje ADO.NET. Architektura technologie ADO.NET je zobrazena na obrázku č. 2. Obrázek č. 2.- architektura ADO.NET S nevyhnutelným řešením hlavní serverové aplikace jako systémová služba, která běží pouze na pozadí OS a tak nedokáže poskytnout uživatelské rozhraní, bylo nutno vytvořit konfigurační ní aplikaci, jež toto uživatelské rozhraní zprostředkuje. Tím vznikla nemalá komplikace a to z toho hlediska, že OS chápe dvě běžící aplikace jako dva navzájem oddělené procesy. Proto nelze triviálním způsobem vyřešit komunikaci mezi nimi. Byla k tomu proto 9

10 použita technologie.net Remoting, která umožňuje komunikaci mezi procesy prostřednictvím vnitřní sítě OS (localhost). Ukládání externího nastavení systémové služby a databáze uživatelů na pevný disk je řešeno pomocí, v poslední době velmi oblíbeného, formátu XML Metodika klientské aplikace Hlavní přednost tohoto informačního systému představuje schopnost poskytování rozvrhů hodin studentům prostřednictvím mobilního telefonu. Aby bylo možné rozvrhy získávat a následně zobrazovat prostřednictvím displeje mobilního telefonu, vytvořil jsem pomocí jazyka Java klientskou aplikaci spustitelnou na masivní většině telefonů s podporou platformy J2ME. Při návrhu a následné realizaci mobilní aplikace jsem využil své zkušenosti nabyté během vývoje mobilních her a aplikací pro tuto platformu. I přes to však nešlo vše bez problémů a setkal jsem se s několika problémy, které jsem musel řešit. Hlavní komplikaci představovala kompatibilita síťové komunikace dvou rozdílných platforem platformy MS.NET a platformy J2ME. Obě platformy sice používají stejné technologie pro přenos datových paketů, ale každá z těchto platforem je používá trochu jinak. Hlavní rozdíl spočívá v posloupnosti přenášení bajtů více bajtových proměnných. Tento problém jsem snadno vyřešil napsáním vlastní implementace přenosu dat a zajistil jsem tak vzájemnou kompatibilitu obou platforem. Je přirozené, že mobilní telefony se vyvíjejí, a to nejen v možnostech, ale i například zvyšováním rozlišení displeje. Pokud k tomu přidáme svéráznou implementaci platformy J2ME u některých výrobců mobilních telefonů, máme zde komplikaci v podobě nekompatibility. To znamená, že není možné vytvořit jedinou verzi aplikace, která by spolehlivě běžela na mobilních telefonech všech typů a značek. Z tohoto důvodu se vytváří vždy více tzv. portů, jež jsou určeny vždy pro konkrétní zařízení, či skupinu zařízení. K vytváření těchto portů, často se jedná o velké množství, se používá tzv. preprocesor. Jazyk Java preprocesor nemá přímo zabudovaný, ale obstarává je například technologie Apache ANT (Another Neat Tool) ve spolupráci s technologií Antenna. Jedná se o skriptovací jazyk, jenž umožňuje plně zautomatizovat vytváření rozdílných verzí aplikací prostřednictvím značek preprocesoru ve zdrojovém kódu aplikace. 10

11 Příklad výsledku použití preprocesoru Definovaná značka Zdrojový kód po preprocesingu Výsledek zdrojového kódu Není NOKIA String text = ""; //#ifdef NOKIA //# text = "Verze Nokia"; //#elseif SE //# text = "Verze pro SonyEricsson"; //#else text = "Jina verze"; //#endif String text = ""; //#ifdef NOKIA text = "Verze Nokia"; //#elseif SE //# text = "Verze pro SonyEricsson"; //#else //# text = "Jina verze"; //#endif String text = ""; text = "Jina verze"; String text = ""; text = "Verze Nokia"; SE String text = ""; //#ifdef NOKIA //# text = "Verze Nokia"; //#elseif SE text = "Verze pro SonyEricsson"; //#else //# text = "Jina verze"; //#endif String text = ""; text = "Verze pro SonyEricsson"; 3.3. Technologický souhrn řešení síťové komunikace Hlavní výhoda informačního systému spočívá ve schopnosti komunikovat prostřednictvím celosvětové informační sítě Internet a získávat tak od serverové aplikace vždy aktuální informace. Pro tuto komunikaci je využito síťové topologie klient-server a pro přenos dat standardní protokol TCP/IP umožňující kvalitní přenos včetně kontroly přijatých datových paketů. V případě mobilního telefonu je přenos dat řešen za pomoci technologie GPRS, která prostřednictvím mobilního operátora propojuje mobilní telefon s internetem. 11

12 4. Server informačního systému 4.1. Rozdělení aplikací serveru Server informačního systému se skládá z dvou oddělených aplikací. Jedná se především o hlavní serverovou aplikaci, řešenou jako systémová služba, a dále o konfigurační aplikaci určenou pro uživatelské nastavení serverové aplikace. Diagram rozdělení aplikací serveru a jejich začlenění do systému je zobrazen na obrázku č. 3. Obrázek č Diagram rozdělení serveru informačního systému 12

13 4.2. Serverová aplikace Popis serverové aplikace Serverová aplikace je hlavním mozkem celého informačního systému. Zajišťuje tak získávání dat z databází evidenčního systému Bakaláři, které dále zpracovává na informace, jež dále poskytuje síťovým serverem prostřednictvím sítě Internet mobilní klientské aplikaci. Aplikace je řešena jako systémová služba. Běží tedy pouze na pozadí operačního systému a nedokáže tak zprostředkovat uživatelské rozhraní to zajišťuje konfigurační aplikace, viz kapitola 4.3. Objektový model serverové aplikace je zobrazen pomocí UML diagram na obrázku č Způsob získávání a zpracování informací Hlavním zdrojem informací, poskytovaných tímto informačním systémem, jsou databáze školního evidenčního systému Bakaláři. Získávání dat je zprostředkováno pomocí objektové technologie ADO.NET a jazyka SQL. Důležitým faktem, u způsobu získávání dat z těchto databází je, že informační systém k databázím přistupuje pouze v režimu čtení. Účelem informačního systému není databáze měnit, pouze číst proto v žádném případě nemůže dojít k jejich změně nebo poškození. Samotná data, získaná z databází systému Bakaláři, jsou serverovou aplikací načtena pouze v surovém stavu. Evidenční systém Bakaláři, například pro týdenní rozvrh, má údaje o rozvrhu uchovány ve formě úvazků pro učitele. Bylo tedy zapotřebí vytvořit algoritmus, který se postará o generování rozvrhů hodin, jež bude možné předat klientské aplikaci a zobrazit je studentovi. Tento algoritmus generuje rozvrh na základě aktuálního data, cyklu a třídy, pro kterou je určen. Obdobně funguje algoritmus pro generování denních rozvrhů s rozdílem, že je generován pouze jeden den pro požadovaný datum Diagram serverové aplikace Obrázek č Diagram serverové aplikace 13

14 Ilustrační UML diagram serverové aplikace Obrázek č Ilustrační UML diagram serverové aplikace 14

15 4.3. Konfigurační aplikace systémové služby Popis konfigurační aplikace Díky řešení hlavní serverové aplikace jako systémové služby bylo zapotřebí umožnit uživateli aplikaci snadno konfigurovat. Pro splnění tohoto účelu byla vytvořena druhá aplikace, již řešená jako běžná aplikace s uživatelským rozhraním. Pomocí uživatelského rozhraní této aplikace je možné řídit systémovou službu, tj. zahájit či zastavit její běh, dále sledovat kompletní dění v celém informačním systému pomocí logování zaznamenávání činnosti aplikace do externího souboru. Především však umožňuje nastavovat parametry, jak pro přístup k databázím systému Bakaláři, tak i parametry síťového serveru. Dále umožňuje vytváření databáze registrovaných uživatelů, respektive databázi studentů, obsahující přihlašovací jména a hesla, kteří mají oprávnění informace od informačního systému požadovat Editor přihlašovacích jmen Pro vytváření databáze registrovaných uživatelů slouží editor přihlašovacích jmen - viz obrázek č. 11. Tento editor umožňuje rychlé vytváření přihlašovacích jmen pro všechny studenty školy. Používá k tomu databázi studentů získanou ze systému Bakaláři. Ke snadnému definování, jak má přihlašovací jméno každého studenta vypadat, slouží seznam segmentů přihlašovacího jména na okně editoru umístěného v pravé části. Tyto segmenty tvoří: jméno, příjmení, třída a rok nástupu studenta. Jejich pomocí je tak možné poskládat strukturu, podle které budou následně vytvořena přihlašovací jména pro všechny studenty získané z databáze studentů systému Bakaláři. Po vygenerování přihlašovacích jmen je však také možné, že některá automaticky vytvořená přihlašovací jména, kvůli stejným jménům studentů, mohou být stejná. Pro řešení této situace slouží rozhraní, kde lze manuálně stejná přihlašovací jména změnit viz obrázek č Diagram konfigurační aplikace Obrázek č Diagram konfigurační aplikace 15

16 Ilustrační obrázky konfigurační aplikace Obrázek č. 7.- rozhraní pro řízení služby serverové aplikace Obrázek č. 8.- logování činností serverové aplikace 16

17 Obrázek č seznam registrovaných uživatelů Obrázek č předvolby serverové aplikace 17

18 Obrázek č editor přihlašovacích jmen Obrázek č okno pro řešení konfliktů generovaných přihlašovacích jmen 5. Klientská aplikace 5.1. Popis klientské aplikace Poslední uvedenou, přesto nejvýznamnější, aplikací je klientská aplikace. Tato aplikace je určena pro spuštění na mobilních telefonech studentů. Aplikace proto obsahuje především přehledné grafické uživatelské rozhraní, jež umožňuje snadné ovládání aplikace. Studentovi je tak snadno zpřístupněno zobrazení týdenního a denního rozvrhu včetně zahrnutých případných změn a dalších užitečných informací. Nastavení aplikace lze snadno upravovat. Jedná se především o nastavení IP adresy a síťového portu pro připojení k serveru prostřednictvím sítě Internet. Dále o nastavení přihlašovacích údajů studenta a v neposlední řadě o možnost měnit heslo pro přihlášení do informačního systému. Pro plné využití potenciálu tohoto informačního systému je však zapotřebí komunikace se serverem informačního systému prostřednictvím sítě Internet. Je tak umožněno získávat kdekoli a vždy aktuální informace, ať již pevné týdenní rozvrhy hodin, či rozvrhy na dnešní nebo jakýkoli jiný den včetně aktuálních změn v učebním plánu školy. Je však zbytečné připojovat se opětovně k internetu, pokud je aplikace používána několikrát denně. Proto je studentovi umožněno vybrat si mezi dvěma režimy - online a offline. 18

19 5.2. Online režim V režimu online je aplikace připojena k síti Internet a umožňuje tak získávat vždy aktuální informace. Z důvodu rychlosti datových přenosů je objem přenášených dat velmi zredukován. A to za pomoci ověřovacího algoritmu, který v případě, že je informace již uložena v paměti mobilního telefonu, provede pouze ověření jejího data platnosti. V případě, že je datum platné, načte se informace z paměti telefonu a tím tak odpadá nutnost informaci opětovně z Internetu získávat. Blokový diagram algoritmu je zobrazen na obrázku č. 13. Obrázek č Blokový diagram algoritmu pro ověřování a získávání aktuálního rozvrhu 5.3. Offline režim Režim offline umožňuje poskytování informací bez nutnosti připojení k Internetu. V tomto případě však neposkytne aktuální informace, nýbrž informace, jež byly získané během posledního připojení, tj. během posledního online režimu. Přednost tohoto režimu je především v pohotovosti, úspoře datových přenosů a s tím souvisejícím finančním ulehčením, i přes skutečnost, že se jedná řádově jen o desítky haléřů. 19

20 5.4. Způsob distribuce aplikace studentům Pro snadné poskytnutí klientské aplikace koncovým uživatelům byla vytvořena webová stránka na adrese za pomoci jazyků HTML a CSS. Tato stránka poskytuje uživateli aplikaci získat, a to buď stažením pomocí počítače a následného nainstalování alování aplikace do mobilního telefonu, nebo pohodlnějším způsobem OTA (Over The Air), který umožňuje aplikaci získat stažením prostřednictvím webového prohlížeče přímo v mobilním telefonu. Obrázek č Webová stránka pro distribuci klientské aplikaci 20

21 5.5. Ilustrační obrázky klientské aplikace Obrázek č Hlavní menu klientské aplikace Obrázek č Hlavní menu klientské aplikace 21

22 Obrázek č Zobrazení týdenního rozvrhu klientskou aplikací Obrázek č Výběr dne pro zobrazení denního rozvrhu 22

23 Obrázek č Zobrazení denního rozvrhu Obrázek č Zobrazení informací o vybrané hodině 6. Budoucnost vývoje informačního systému Další vývoj projektu by se mohl ubírat především směrem poskytování dalších užitečných informací, jako například rozvrhy učeben, rozvrhy učitelů, zpravodajství školy, apod. Mimo to lze tento projekt dále rozvíjet i po technické stránce. Například rozšířením možností získávání dat ze školního evidenčního systému Bakaláři prostřednictvím SQL serveru, či rozvojem dalších možností informačního systému. 23

24 7. Výsledky Výsledkem projektu je mobilní informační systém, který zprostředkovává studentům školy prostřednictvím mobilního telefonu a celosvětové sítě Internet rozvrhy hodin a denní změny v rozvrzích. Data pro generování rozvrhů hodin jsou získávána z databází evidenčního systému Bakaláři. Tato data jsou následně zpracována do formy, která je předána prostřednictvím sítě Internet klientské aplikaci na mobilním telefonu, jenž rozvrhy zobrazí v grafické podobě. Výsledné řešení je tedy schopné spolehlivě zprostředkovat vždy aktuální týdenní rozvrhy i denní rozvrhy včetně zahrnutých změn. Mimo rozvrhy je informační systém schopen poskytovat i další informace zde je nutné zdůraznit důležitý aspekt, že poskytovaná data nejsou citlivého, či osobního charakteru. 8. Diskuse Výsledný mobilní informační systém Timins s sebou přinesl očekávaná vylepšení dosavadního způsobu informování studentů ve školách o rozvrzích hodin a denních změnách v rozvrhu. Hlavní inovace oproti dosavadnímu způsobu informování vychází již ze samotné podstaty informačního systému, a to schopnost získávat vždy aktuální týdenní i denní rozvrhy hodin prostřednictvím mobilního telefonu. Evidenční systém Bakaláři, jehož databáze jsou zdrojem informací pro informační systém Timins, má sice také schopnost informování o změnách prostřednictvím mobilního telefonu, ale informační systém Timins tyto schopnosti posunuje na zcela jinou úroveň. Oproti systému Bakaláři, který informuje prostřednictvím krátkých textových zpráv SMS - systém Timins využívá modernějšího a flexibilnějšího řešení získávání dat prostřednictvím celosvětové sítě Internet a použitím mobilní platformy Java. Právě použitím platformy mobilní Javy je dosáhnuto přehledného grafického zobrazení rozvrhů a ve spojení s komunikací prostřednictvím sítě Internet je dosaženo získání rozvrhů hodin kdekoli a kdykoli v aktuální formě. Systém Bakaláři navíc toto řeší jen pro vyučující, a tudíž pro studenty dosud nebyla žádná jiná možnost, jak prostřednictvím mobilního telefonu snadno získat platný rozvrh hodin. 9. Závěr Vývoj a testování informačního systému v reálném provozu školy přinesl výrazné inovace v dosavadním způsobu informování žáků o rozvrzích hodin. Využitím moderních softwarových a mobilních technologií poslední doby, včetně zahrnutí celosvětové sítě Internet, se podařilo vyvinout takové řešení, které rozšiřuje informační možnosti škol, v nichž do této doby nebyly uplatněny mobilní technologie jako prostředek pro získání aktuálních rozvrhů hodin a dalších informací školního charakteru. Proto by informační systém tohoto druhu mohl najít ve školství praktického uplatnění. 24

25 10. Seznam použitých zkratek Zkratka Význam OS Operační systém PC Personal Computer Osobní počítač SQL Structured Query Language strukturovaný dotazový jazyk pro rozsáhlé databáze J2ME Platforma Java 2 Micro Edition pro mobilní telefony a další zařízení MIDP Mobile Information Device Profile CLDC Connected Limited Device Configuration.NET dotnet - objektová technologie společnosti Microsoft ANT Another Neat Tool IP Internet Protocol TCP Transmission Control Protocol UML Unified Modelling Language OTA Over The Air HTML HyperText Markup Language CSS Cascading Style Sheets 25

26 11. Seznam použité literatury J2ME v kostce, Kim Topley, 1. Vydání, Grada Publishing a.s., 2004, ISBN Dokonalý kód, Steve McConnell, 1. Vydání, Computer Press a.s., 2005, ISBN X UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, 2. Vydání, Computer Press a.s., 2007, ISBN CSS kaskádové styly pro webdesignéry, 1. Vydání, Mobil Media a.s., 2003, ISBN Živě: Elektronický magazín o výpočetní technice a informačních technologiích [online]. Computer Press a.s. URL: MSDN: Microsoft Developer Network [online]. Microsoft Corporation. URL: PCSvět: Počítače, programování, komunikace [online], internet. P.E.S. Consulting s.r.o. URL: Interval: Webdesign a vývoj aplikací [online]. Zoner Software s.r.o. URL: 26

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Comenis 2.0 jako příloha Výzvy k podání nabídek v rámci projektu Distanční jazykové vzdělávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského Jičín Název

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP

Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Základní informace pro zprovoznění Aktovky Dozory IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 15. 6. 2015, verze 1.00 Základní informace

Více

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server.

SIMATIC S IT. Micro Automation. Promoters Meeting October Představení CP IT SPIDER CONTROL TELESERVIS. TESTOVACÍ server. SIMATIC S7-200 243-1 2005, Page 1 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server (SINAUT MICRO SC,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Základní informace a postup instalace systému ISAO

Základní informace a postup instalace systému ISAO Základní informace a postup instalace systému ISAO Informační systém Auditního orgánu, verze 1.18.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 5. 2016, verze 1.00 Základní informace

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Visual Studio Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK4 Hodina: 4-6 Číslo: V/5 Programování

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč

Nové jazykové brány do Caché. Daniel Kutáč Nové jazykové brány do Caché Daniel Kutáč O čem budeme mluvit.net T/SQL Perl Python MultiValue Basic Téma.NET provider .NET Provider Co lze již dnes Factory / VisM ODBC.NET Web Services Factory a VisM

Více

PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém

PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém pro UAS Evidenční list software Název FV - Program pro evidenci naměřených dat a výsledků analýzy chování člověka při řízení letu letounu Datum realizace

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Kerio IMAP Migration Tool

Kerio IMAP Migration Tool Kerio IMAP Migration Tool 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Verze: 7.2 1 Úvod Tato příručka slouží jako průvodce migrací uživatelských účtů a dat z libovolného IMAP serveru do úložiště

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač

JUMO LOGOSCREEN 600. Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 Dotyková budoucnost záznamu: Obrazovkový zapisovač Nová generace Obrazovkový zapisovač JUMO LOGOSCREEN 600 je nový úvodní model řady LOGOSCREEN, který je určen pro skutečný provoz na

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Prehistorie. Doly Těžký průmysl

Prehistorie. Doly Těžký průmysl Prehistorie Doly Těžký průmysl Historie Energetické systémy Důlní dispečinky Chemie Hutnictví Ropa Teplárny SCADA 1986 SCADA ADT 4500 1992 SCADA DOS 1994 SCADA QNX 4 2005 SCADA QNX - 6 Reálný čas a výběr

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9 Začínáme programovat v Ruby on Rails 9 O autorovi 9 Poděkování 9 Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Jak je kniha uspořádána 11 Co ke knize potřebujete 12 Konvence 12 Zdrojový kód 13 Poznámka redakce českého

Více

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13 Obsah Úvod 11 Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET 12 1 Základní principy a syntaxe 13 Typový systém 13 Hodnotové typy 13 Struktury 15 Výčtové typy 15 Referenční typy 15 Konstanty 16 Deklarace

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x

Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x Novinky ve FlowMon 6.x/FlowMon ADS 6.x FlowMon je kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí, které je založeno na technologii sledování IP toků (NetFlow/IPFIX/sFlow) a analýze chování

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011

Displej DT20-6. Update firmware. Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat TM 2011_07_19 19. 7. 2011 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Displej DT20-6 Autor: Spolupracovníci: Ing. Jan Tupý Ing. Ivo Henych Vedoucí odd. : Ing. Jan Tupý TM 2011_07_19 19. 7. 2011 OSC, a. s. tel: +420

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechniky XD39NUR. Semestrální práce. Ovládání videokonferencí pomocí mobilního telefonu

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechniky XD39NUR. Semestrální práce. Ovládání videokonferencí pomocí mobilního telefonu České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechniky XD39NUR Semestrální práce Ovládání videokonferencí pomocí mobilního telefonu Ondřej Procházka 2013 / 2014 Obsah 1. Deliverable D4... 3 1.1.

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Fides Software Storage Administrator

Fides Software Storage Administrator Trade FIDES, a.s. Fides Software Storage Administrator 1.0.2.0 (aktualizace - 7/2014) Popis programu Manuál správce systému 2 Fides Software Storage Administrator manuál správce Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Popis

Více