ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka třída třída třída Stř. školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy"

Transkript

1 ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D třída třída třída Stř. školy

2 Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty MŠMT ČR: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j / ze dne 26. června 2007, Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a obory středního vzdělávání č. j / ze dne 28. června 2007 a č. j. 6907/ ze dne 29. května Naplňuje záměry vládního dokumentu Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Usnesení vlády ČR č ze dne 30. října 2002). Podkladem pro její zpracování, ale i důvodem pro realizaci výchovy ke zdraví na školách jsou kromě výše uvedených i další dokumenty: Úmluva o právech dítěte, Zdravotní stav populace ČR, Onkologický program ČR. Je určena pedagogům základních a středních škol a řeší problematiku výživy z pohledu výchovy ke zdraví na jednotlivých typech škol. ISBN

3 Obsah I. Úvod Výchova ke zdravé výživě do škol 3 Nutnost zavedení a propagace zdravé výživy ve školách II. Správná výživa ve škole 5 Aktuální zdravotní stav dětské populace III. Prevence v systému školy 8 Úlohy jednotlivých složek školy při podpoře výchovy a přístupu ke zdravé výživě IV. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 11 Realizace výchovy ke zdravé výživě ve školním vzdělávacím programu V. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a střední školy 23 Realizace výchovy ke zdravé výživě ve školním vzdělávacím programu VI. Rámcový vzdělávací program pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou 30 Realizace výchovy ke zdravé výživě ve školním vzdělávacím programu VII. Výživa a projektová výuka 38 Didaktická část Vybrané náměty pro interaktivní práci v hodinách s ohledem na věkové zvláštnosti dětí volné listy A D Návrh projektového týdne pro třídu ZŠ Návrh projektového týdne pro třídu ZŠ Návrh projektového týdne pro třídu ZŠ Návrh projektového týdne pro střední školy A B C D 1

4 Úvodní slovo Zlepšení zdraví a duševní pohody našich dětí a mladých lidí je investicí do budoucna a zatímco obecný zdravotní stav této populační skupiny má tendenci se zlepšovat, jsou zde oblasti, kde začíná být více a více důležité vyvinout strategie a programy zaměřené na podporu zlepšeného zdravý. Děti a mladí lidé vyrůstající v moderní společnosti čelí velmi složitým a náročným výzvám. V oblasti výživy a jídla není déle dostačující naučit se pouze základní dovednosti v hodinách vaření. Děti a mladí lidé dneška jsou konzumenti a proto potřebují mít dovednosti pomocí kterých se mohou aktivně zapojit do společnosti a mohou udělat informovaná a zdravá rozhodnutí ve svém každodenním životě. Masivní reklama od komerčních společností má rozhodující dopad na životní styl dneška. Roční spotřeba nealkoholických nápojů a sladkostí prudce roste v mnoha evropských zemích, také příjem jídla Fast Food jídla jako alternativa k tradičnímu rodinnému jídlu se stává více rozšířenou. Jeden z důsledků těchto změn ve stravovacích návycích je obrovský růst obezity. Komplexní přístup, který je využit v propagaci zdraví ve školách je potřebný také při řešení problémů jako je výživa, jídlo a kultura. Učitelé, rodiče a mladí lidé sami potřebují být zahrnuti v budovaní sociálního, tělesného a učebního prostředí, které je vhodné pro zlepšení zdraví a duševní pohody. Učitelé potřebují být lépe vybaveni, aby hráli aktivní roli v tomto procesu a já věřím, že tato kniha je cenným příspěvkem k takovému vývoji. Je důležité porozumět tomu, že vzdělávání ohledně jídla a výživy není pouze otázkou detailních znalostí o správném příjmu živin, je nezbytné si uvědomit, že sociálním kontext, mladá kultura, rodina, školní prostředí a několik dalších faktorů hrají všechny důležitou roly a musí být brány v potaz při vytváření úspěšných zdraví podporujících učebních procesů. Mgr. Ondřej Liška ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Výživa je jedním z klíčových témat Světové zdravotnické organizace, která upozorňuje na velikou závažnost problémů spojených s nedostatečnou a nevyváženou výživou a nesprávným životním stylem. Již delší dobu je možné sledovat zvyšování výskytu nadváhy a obezity u dětské populace jako celosvětového jevu. Tento trend se týká i České republiky. Na utváření výživových návyků má vliv mnoho faktorů: smyslové vnímání, preference chutí, vůní, barev, ale z velké části i sociálně kulturní prostředí, v němž dítě vyrůstá. Hlavní a nezastupitelnou úlohu hraje bezesporu rodina, ale čím je dítě starší, tím větší vliv získává jeho okolí škola i vrstevníci. Škola je tedy důležitý činitel ve výchově ke zdravému životnímu stylu, tuto funkci však nemůže plnit osamoceně. Je třeba vytvořit podmínky pro účinné uplatnění této role školy, k nimž patří také nezbytná spolupráce s rodinami, ale i dalšími institucemi. Vytvoření těchto podmínek a sítě spolupracujících institucí je možné uskutečnit právě prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích programů. Jedním z nich se může stát i tento předkládaný komplexní vzdělávací program Zrcadlo výživy. Program není zaměřen jen na výchovu ke zdravé výživě, ale také na vytvoření takového školní prostředí, jež ve spolupráci s okolními subjekty bude dlouhodobě a komplexně podporovat zdravý vývoj dětí a zabrání stále častějšímu výskytu chronických neinfekčních nemocí souvisejících se špatnými stravovacími návyky a nedostatkem pohybu. Děkuji realizátorům tohoto projektu a podporuji nové iniciativy k vytvoření takového prostředí, které umožní školám ve spolupráci s rodiči a dalšími subjekty vzdělávat a vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu. MUDr. Milan Bořek ředitel Státního zdravotního ústavu v Praze 2

5 I. Úvod Výchova ke zdravé výživě do škol Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, metodická příručka, kterou jste právě otevřeli, je součástí projektu Zrcadlo výživy, jehož cílem je nejenom rozšířit nabídku projektů podpory zdraví na základních a středních školách, ale především nabídnout pedagogům možnosti, jak danou problematiku zajímavým interaktivním způsobem předávat žákům a studentům v průběhu běžné výuky na jednotlivých stupních škol. Záměr projektu: připravit metodickou příručku pro pedagogy základních a středních škol, nabídnout pedagogům možnost zúčastnit se metodických seminářů, umožnit školám zrealizovat projektové dny zaměřené na problematiku výživy. Projekt Zrcadlo výživy vychází svým obsahem a cíli nejenom ze strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století ZDRAVÍ 21 a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Usnesení vlády ČR č ze dne 30. října 2002), ale i ze zdravotního stavu populace ČR na začátku 21. století (statistické ročenky) a z Onkologického programu ČR (představen v ČR 29. září 2005, jedním z úkolů, které si stanovuje, je odborná podpora výuky prevence nádorů na školách). Vlastní obsah projektu respektuje cíle a obsah výchovy ke zdraví na školách, jejíž součástí je i výchova ke zdravé výživě. Naplňuje schválené kurikulární dokumenty MŠMT ČR: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j / ze dne 26. června 2007), Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a obory středního vzdělávání (č. j / ze dne 28. června 2007 a č. j. 6907/ ze dne 29. května 2008). Podkladem pro zpracování projektu Zrcadlo výživy, ale i důvodem pro realizaci výchovy ke zdraví na školách je, kromě výše uvedených, i další dokument: Úmluva o právech dítěte (Valné shromáždění OSN přijalo dokument 20. listopadu 1989, v platnost Úmluva vstoupila 2. září 1990 a ČR je vázána tímto dokumentem od 1. ledna 1993). Projekt napovídá již svým názvem, co je jeho obsahem a čemu je věnovaná metodická příručka pro pedagogy. Obsahem je problematika výživy z pohledu výchovy ke zdraví, tak jak je navržena v Rámcových vzdělávacích programech pro základní školy, gymnázia a obory středního vzdělávání, a návrh její realizace v běžné výuce na jednotlivých stupních škol. Příručka je zaměřena na zmapování výchovy ke zdraví v nových kurikulárních dokumentech s ohledem na zařazení výchovy ke zdravé výživě a na možnosti interaktivní práce s žáky a studenty v dané oblasti. Nabízí náměty pro výuku vzhledem k věkovým charakteristikám dětí. Pro lepší orientaci se výchova ke zdraví se zaměřením na problematiku výživy zrcadlí v černém textu schválených kurikulí modrou barvou. Podívejte se, zda jste ve svých školních vzdělávacích programech akceptovali vše, co rámcové vzdělávací programy nabízejí v souvislosti s výchovou ke zdraví, kam problematika ochrany a podpory zdraví související s výživou neoddělitelně patří. Nesmíme ale také zapomenout na komplexnost a prostupnost ve vzdělávání, tedy na mezioborové vztahy a tzv. život celé školy, včetně možností školního stravování i to je v příručce zohledněno. Vzhledem k tomu, že při realizaci výchovy ke zdraví na školách je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v konkrétních situacích, připravili jsme pro Vás na dalších stránkách této příručky řadu didaktických námětů a modelových situací zaměřených na problematiku výživy, které lze využít nejenom v běžné výuce v rámci hodinové dotace, ale i při přípravě projektových dnů nebo týdnů na školách. Jak takový projektový týden na škole připravit a jaké konkrétní náměty pro práci se žáky použít? Pro inspiraci nabízíme ukázky projektových týdnů pro jednotlivé stupně škol. Praxe ukazuje, že interaktivní práce s žáky a studenty je velmi efektivní, umožňuje získané informace přetvářet v dovednosti a vede k budování postojů, které jsou základem zdravého a hodnotného života v dospělosti. V příručce najdete i ukázky zařazení problematiky výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího programu na základní škole a na gymnáziu a návrh komplexního pojetí výchovy ke zdraví na škole. Pokusili jsme se i o doplnění konkrétních témat týkajících se výživy do rámcových vzdělávacích programů pro základní školy, gymnázia a obory středního vzdělávání. Jde o náměty, které by Vám měly pomoci při řešení komplexního pojetí dané problematiky v průběhu školní docházky. V příručce jsou psány proloženě u jednotlivých doporučených témat uvedených v rámcových vzdělávacích programech pro jednotlivé stupně škol. Příručka si neklade za cíl komplexní rozpracování problematiky výchovy ke zdravé výživě na základních a středních školách, ale jejím cílem je především nabídnout řadu možných řešení jak danou problematiku v běžné výuce řešit a přiblížit ji žákům zajímavou, netradiční formou. 3

6 I. Úvod Výchova ke zdravé výživě do škol Výživa a stravovací návyky velmi významně ovlivňují náš zdravotní stav, a proto je nezbytně nutné efektivně působit v dané oblasti především na mladou generaci. Vzhledem k tomu, že zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkon, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit vzdělávání. Věříme, že námi připravená příručka Vám bude inspirací při práci s touto problematickou oblastí, která je z hlediska ochrany a podpory zdraví neopomenutelná. kolektiv autorů 4

7 II. Správná výživa ve škole Správná výživa není žádná velká věda. Je to prostě pestrá a plnohodnotná strava, která odpovídá biologickým potřebám dítěte. Je to strava obsahující všechno, co dítě potřebuje a co mu chutná. Kdyby mu to nechutnalo, buď by to nejedlo, nebo by to jedlo z donucení, a pak by byl z jídla odpuzující zážitek, na který se nezapomíná. A jídlo musí být navíc také lákavé. Děti si jídla většinou nevybírají samy, podrobují se nabídce rodičů a školních jídelen. A ruku na srdce, díky tomuto násilí vzniká často nechuť například k dušené zelenině táhnoucí se až do dospělosti. Pokud si děti mohou samy vybírat ovšem z rozumné nabídky většinou si vybírají dobře. Ony jaksi podvědomě cítí, že syrová zelenina a ovoce, jogurty či sýry jsou jim prospěšné. Vede je jejich chuť a zrak. Že by mělo jít o výrobky méně tučné nikoliv odtučněné je starost dospělých, ale děti dávají zcela správně přednost libovému masu, drůbeži nebo rybám. Rády mají i obilné výrobky a při troše kulinářské vynalézavosti uvítají i luštěniny. A dostatek tekutin? O pití se hlásí samy a často dost naléhavě. Výjimkou jsou snad jen sladkosti, které děti upřednostňují. Je to do značné míry víc zlozvyk než biologická potřeba, ale i přirozená inklinace. Její původ leží kdesi v prehistorii, kdy lidé žili ve volné přírodě. Sladká chuť rostliny byla totiž zárukou, že se to dá jíst, že to není jedovaté. Kromě toho jsou sacharidy rychlým zdrojem energie a děti energie spotřebují při pohybu relativně více než dospělí. Potěšení ze sladkého je možno s klidným svědomím dětem dopřát, pokud toho není moc a zejména pokud je zdrojem ovoce. Škola by měla děti, ale i rodiče naučit, že narozeniny je možné docela dobře oslavit nikoliv dortem, ale mísou krásného ovoce. Správná dětská strava má ovšem ještě i důležitou roli výchovnou. Vytvářejí se chuťové návyky na celý život, což je argument pro pestrost jídla nad jiné silný. Každá jednostrannost, byť třeba dobře vědecky míněná, může vést k chronickému nedostatku některé z nezbytných živin. Vždyť třeba i ten obávaný tuk a cholesterol mají v těle svůj zásadní význam. Každé dítě má také své individuální potřeby a chuťové preference, kterým je dobře v rozumné míře vyhovět. Mohou se měnit i během ročních období, měsíců i dnů. Nám také všechno vždycky nesedne. A argumentovat dětem tím, že se to musí jíst, protože je to zdravé, je v nejlepším případě zcela bezzubý argument a může vést třeba až k celoživotní nechuti k mrkvi. Pokud dítě odmítá některá jídla obsahující důležité živiny, je třeba hledat způsob jak je nahradit. Nucením do jídla lze dosáhnout odporu k němu a v nejhorším případě vypěstovat i anorexii. Množství jídla, které dítě potřebuje, není vždy totožné s představami plných stolů a baculatých dětiček. Záleží na konstitučním typu, zdravotním stavu a tělesné aktivitě. Letmý pohled na dětskou populaci, ale i výsledky mnoha studií provedených na reprezentativních souborech ukazují, že epidemie radosti z přejídání zasahuje hluboko do nízkých věkových skupin. Podle ročního statistického výkazu Ministerstva zdravotnictví ČR má nadváhu každé páté dítě mladšího školního věku a obézní je každé desáté. V průběhu posledních jedenácti let se počet dětí dispenzarizovaných pro nadváhu zdvojnásobil. U dorostu je situace ještě horší. Z výzkumu České obezitologické společnosti provedeného koncem roku 2005 na reprezentativním vzorku dětí ve věku 6 12 let ze všech oblastí ČR vyplývá alarmující zjištění: 10 % českých dětí ve věku 6 12 let trpí nadváhou a dalších 10 % obezitou. Výskyt nadváhy u dítěte souvisí s výskytem nadměrné hmotnosti v rodině, ve které vyrůstá. S nadváhou rodičů se zvyšuje riziko nadváhy u samotného dítěte. Děti ve věku 6 12 let nadměrně konzumují volné tuky a sladkosti. Naopak méně, než je doporučená denní dávka, jedí děti obiloviny a zeleninu včetně brambor. Jedno dítě sní za týden v průměru 11 bonbonů, 7 sušenek, 4 zákusky nebo buchty, zhruba 140 gramů čokolády, 2 dkg majonézového salátu a vypije přibližně tři čtvrti litru sladkého nápoje. Ve školní jídelně se stravuje 78 % dětí ve věku 6 12 let, ostatní chodí na oběd domů, kde jim ho připravuje matka nebo někdo jiný nebo neobědvají. Děti s nadměrnou hmotností vypijí v průměru více nápojů s vysokým obsahem cukru než děti s hmotností normální. Týdně věnují děti ve svém volném čase náročnější pohybové aktivitě zhruba pouze 6 hodin a 20 minut (včetně povinných hodin TV ve škole). V průměru tráví děti ve věku 6 12 let během jednoho týdne (7 dní): přes dvě hodiny činností v zájmových kroužcích, zhruba pět a čtvrt hodiny u počítače/ playstationu, téměř 11 hodin sledováním televize. Uvedené statistické údaje potvrzují, že nesprávná výživa se často sdružuje s nedostatkem pohybu. Školní oběd tvoří 35 % denního příjmu potravin a představuje model kompletního jídla obsahujícího celou paletu živin, které dítě potřebuje. Měl by být základem návyků správné výživy pro celý život. Musí tedy obsahovat ve správném poměru všechny nezbytné živiny. Dosáhnout toho není žádné velké umění, protože výživová doporučení převedená do praktické formy představuje spotřební potravinový koš pro školní stravování. Podle něho je nutno se řídit, ale dál záleží jen 5

8 II. Správná výživa ve škole na umění a fantazii kuchařek. Vařit pro děti je ovšem větší umění než pro hosty interhotelů, dětské jazýčky se nedají ošálit. Strava musí přinášet především základní živiny. Bílkoviny jsou nejdůležitějšími z nich. Jsou hlavními stavebními kameny a jsou naprosto nezbytné k růstu a vývoji, jsou nutné k tvorbě a obnovování všech buněk, podílejí se na tvorbě hormonů. Jejich nedostatek způsobuje poruchy růstu a vývoje, snížení schopnosti obnovy tkání a snížení obranyschopnosti organizmu. Nejdůležitějším zdrojem bílkovin je maso, a je proto nesmírně důležité, aby děti maso jedly. Jejich vztah k masu není ovšem vždy tak nadšený, jak by bylo záhodno. Do značné míry je to způsobeno texturou podávaného masa. Kdybychom dětem vždy pozorně naslouchali, dozvěděli bychom se něco jako: nesnáším v dobré rajské omáčce ty tvrdé kusy hovězího s dlouhými vlákny, hrozné je na mase to bílé, třaslavé tučné, nejlepší a nejvoňavější je měkké kuřátko, hamburger je príma, protože je hodně šťavnatý. Živočišné bílkoviny jsou plnohodnotné, protože obsahují všechny nezbytné aminokyseliny. Bílkoviny rostlinné, jejichž nejbohatším zdrojem jsou luštěniny, ovšem všechny aminokyseliny neobsahují, jsou tedy neplnohodnotné. Jedině sója se svým složením bílkovin blíží bílkovinám živočišným a lze ji někdy použít jako náhradu masa. Bílkoviny živočišné jsou ale nenahraditelné. Jsou samozřejmě obsaženy nejen v mase, ale hojně i v mléčných výrobcích a vejcích. Tuky mají velmi pošramocenou pověst zejména díky neúměrně vysoké spotřebě živočišných tuků. Za své nadužívání vděčí tomu, že dávají masu i mléčným výrobkům příjemnou vůni, chuť i konzistenci. Nadměrná je spotřeba tuků zejména ve skryté formě v uzeninách, paštikách, nekvalitních hamburgerech, sýrech a sladkostech. Ve stravě mají ovšem tuky své důležité místo, protože jsou důležitým zdrojem energie, umožňují vstřebávání významných vitaminů A, D, E a K, podílejí se na správné funkci kůže, nervové tkáně a hormonů. Tuky se ve stravě vyskytují v několika formách. Nejrozšířenější jsou živočišné tuky, nasycené mastné kyseliny. Jejich nadměrná spotřeba vede k nadváze a obezitě a k tvorbě cholesterolu. Vysoká hladina cholesterolu v krevní plazmě, zvláště jeho část zvaná LDL cholesterol, podporuje sklerotické změny v cévách, a je tedy rizikem onemocnění srdce a cév, která často končí infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou. Je sice pravda, že takové dramatické poruchy děti nepostihují, ale změny na cévách vznikají plíživě již od dětského věku. A protože přívod cholesterolu potravou má jen malý význam na jeho hladině v krvi, je hlavním rizikem cholesterol, který se v těle vytváří z živočišných tuků. Polynenasycené mastné kyseliny, obsažené v rybách a rostlinných olejích, a mononenasycené mastné kyseliny, obsažené v olivovém oleji, naopak cévy před vznikem aterosklerózy chrání. Obsahují důležité látky, kterých je jinak ve stravě nedostatek, jako např. kyselinu linolovou a vitamin E. Rostlinné oleje je ale nejvýhodnější užívat bez tepelné úpravy, protože přepalováním se jejich mastné kyseliny nasycují. Sacharidy, cukry se těší velké dětské oblibě především díky své formě jednoduchých cukrů, které mají známou sladkou chuť. Složité sacharidy, polysacharidy, mezi něž patří škrob a vlákniny, již tak populární nejsou, o to víc jsou užitečné. Sladké jednoduché cukry jsou pouze zdrojem snadno využitelné energie, jinak žádné potřebné látky nepřinášejí. Čím intenzivněji se dítě pohybuje, tím je přijatelnější tomu úměrná spotřeba sladkostí. Chuť na sladké je návyková a to přináší riziko nadměrné spotřeby cukrů. Výrazně se na tom podílí celý arzenál oblíbených slazených nápojů. Nadměrná spotřeba cukrů zvyšuje riziko rozvoje obezity a vzniku zubního kazu. Zatěžování přeměny látkové při zpracování cukrů spolu s obezitou může přispívat ke vzniku změn ústících v onemocnění cukrovkou. Mezi složité sacharidy patří vláknina, která je pro zdraví velmi důležitá. Je tvořena složitými polysacharidy, jako jsou celulóza, hemicelulóza, pektin a další. Její funkce je zejména mechanická ochrana střevní stěny. Je nestravitelná a pokrývá střevní sliznici a chrání ji tak před toxickými zbytky potravy a snižuje její vstřebávací schopnost pro škodlivé látky. Zvyšuje vylučovací funkci tlustého střeva a tím podporuje správné zažívání. Nejdůležitějšími zdroji vlákniny jsou celozrnné obilniny a výrobky z nich, zelenina (zvláště mrkev, růžičková kapusta, brokolice, brambory), luštěniny a ovoce (zvláště jablka, kiwi, hrušky, meruňky, švestky). Školní strava musí obsahovat také příslušný podíl z denního příjmu minerálních látek a vitaminů. Nezastupitelný je podíl vápníku. Je naprosto nezbytný pro růst kostí a zubů, pro funkci svalů, nervů a srdce. Jeho hlavními zdroji jsou mléko a mléčné výrobky. Přitom je důležité mít na paměti, že více vápníku obsahují jogurty a sýry méně tučné než ty plnotučné. Vápník je obsažen také v zelenině, luštěninách, obilninách a ovoci, z nichž je ovšem obtížněji vstřebatelný. Důležitý minerál v dětské výživě je železo, které tvoří krevní barvivo a umožňuje přenos kyslíku krví. Jeho hlavními zdroji jsou maso, vnitřnosti a vejce. Je také v luštěninách, obilninách, ovoci a zelenině. Řada minerálů se vyskytuje ve výživě v nepatrných množstvích jako tzv. stopové prvky. Jsou to např. selen, zinek, chrom. Každý z nich má svoji specifickou funkci ve složitém ději života. Jejich nejdůležitějšími zdroji jsou zelenina, ovoce, ořechy, semena a kvasnice. Vitaminy jsou látky zajišťující podporu mnoha funkcí a život bez nich je nemyslitelný. Jsou obsaženy ve větší 6

9 II. Správná výživa ve škole či menší míře ve většině potravin. Nejvíce jich je v zelenině, ovoci a obilovinách. Jsou samozřejmě obsaženy i v rostlinných produktech, jako jsou rostlinné oleje. Nejznámějším a nejsledovanějším z nich je vitamin C, který zvyšuje odolnost a má další ochranné funkce. Má významnou tzv. antioxidační funkci a tak se podílí na prevenci onemocnění srdce a cév i nádorových onemocnění. Jeho nejběžnějším zdrojem jsou brambory, zelenina (zvláště paprika, květák, brokolice, zelí) a ovoce (nejvíce pomeranče, kiwi, jahody, rybíz). Tepelnou úpravou a skladováním se z potravin vitamin ztrácí, proto je nejefektivnější jíst čerstvé a syrové ovoce a zeleninu. Důležitou součástí školního stravování je zajištění kontinuálního doplňování tekutin, tedy pitný režim. Veškeré děje látkové přeměny v těle a funkce všech buněk vyžadují dostatek vody. Voda umožňuje dobrou funkci ledvin a tím také odplavování škodlivých zplodin v těle vzniklých. Děti potřebují pít podle vlastní žízně a naprogramovat direktivně pití jen do jednotného harmonogramu je nevhodné. Potřeba příjmu potravin, ale zejména potřeba doplňování tekutin, jsou věci velmi individuální. Nedostatek vody snižuje celkovou výkonnost, tedy i duševní. Nedostatečné pití se projeví snížením koncentrace pozornosti a tak se díky chybějícím douškům vody snižuje i celková efektivita pedagogického procesu. Nejvhodnějšími nápoji je obyčejná pitná voda, která není ovšem pro děti žádným chuťovým hitem. Proto jim lze nabídnou ředěnou, málo slazenou ovocnou šťávu nebo ovocný čaj. Při všech úvahách o správném dětském stravování se vracíme obloukem v závěru vždy k úvodní zásadě nutnosti pestré stravy. Známá středomořská kuchyně je nejzdravější na světě nejen pro kvalitu svých surovin, ale i proto, že je velmi rozmanitá a bohatá v každém jídle. Má vždy několik chodů, od každého trochu. Ryby, maso, zeleninu, ovoce, chléb, pohár lehkého vína. S tím vínem to ovšem ve školách nejde, ale lze je nahradit neslazeným nápojem nealkoholickým. Pestrost stravy má také svůj půvab estetický a ten děti ocení. Správná výživa by měla být ve škole stejně důležitá jako kvalitní matematika či tělesná výchova. Je známo, že ve vyspělých zemích je práce ve školní kuchyni vysoce prestižní kreativní profesí. Úsilí vložené do dětské výživy se rozhodně mnohonásobně zúročí. 7

10 III. Prevence v systému školy Škola představuje pro dítě podstatnou arénu sociální komunikace. Je místem, kde se upevňují vztahověpostojové hodnoty a kde se vytváří životní styl dítěte. Od školních institucí se v poslední době vyžaduje stále častěji a stále větší měrou výchovné působení v užším smyslu. Že je podle pedagogické kategorizace výchova vzhledem k vzdělání pojmem širším a vzdělání zahrnujícím, je zatím vnímáno jen okrajově. Ve své podstatě je ale výchovný proces rozpoznatelně odlišný od vzdělávacího. Vzdělávání předpokládá dobrovolnost a spolupráci dítěte, výchova je naproti tomu procesem vedení ještě ne zcela kompetentního jedince. Těžiště výchovy se tak pod tlakem společnosti posouvá do školy, která se sice snaží dostát danému úkolu kompetentně, ale zároveň tak nepřímo snižuje primární odpovědnost za výchovu dětí v rodině. Hranice výchovných úkolů a povinností školy je těžko definovatelná a do slepé uličky se pak dostávají jak škola, tak rodina. Ne ojediněle stojí za kritikou školy vlastní výchovná bezmoc a limitovaná působnost rodiny. Přehazování výchovných kompetencí z rodiny na školu poškozuje především vlastní integritu systému rodiny. V této kapitole budeme pojednávat o škole jako o nabízené alternativě při utváření zdravého životního stylu dítěte. Tím bychom rádi odlišili výchovnou pozici rodiny od školy, jakkoliv sama OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rámci OSN) deklaruje už více než dvacet let, že ve stavu krajní nouze právě škola může působit jako integrující článek celého výchovného působení společnosti. Preventivní koncepce realizované na školách dosud postrádají systémově praktické zpracování. Teoretická pojetí tématu v rámci ŠVP jsou izolovaná a nebývají systémově propojena. Vyskytne-li se téma prevence jako problém teď a tady, bývá zjednodušováno s odůvodněním, že přímočarost a nedostatek času jsou diktovány potřebami praxe a omezeností kapacity školy. Preventivní koncepce školy ale předpokládá systémové myšlení a systémový přístup. V takovém případě se jedná o vytváření nového preventivního přístupu ve škole, pak hovoříme o systémové nebo systemické prevenci. Je žádoucí prevenci vestavět do celého systému školy a neodsouvat ji pouze po specifických liniích, do subsystému třídy nebo do výukových okének. Škola zároveň ve výchovně vzdělávacím procesu dítěte nepředstavuje totalitu. Měla by být alternativou nesoucí žádoucí hodnoty a zdravý životní styl. Systém lze v souvislosti s prevencí definovat jako soubor prvků, které jsou vzájemně spojeny vztahy, vytvářejí strukturu, dynamiku, mají svůj vztahový rámec, zpětnou vazbu a komunikaci. Prevence je soubor činností a opatření, které vedou k zabránění vzniku nemocí a pomáhají udržet optimální stav zdraví, posilovat jej i rozvíjet. Pokud budeme chtít hovořit o systémově pojaté prevenci na škole, měla by tato prevence představovat souhrn prostředků, postupů a metod, které se prolínají všemi subsystémy školního systému a zdůrazňují účinnost těchto subsystémů. Výsledkem takového pojetí prevence není pouze prevence zasazená a zúročená ve všech složkách systému, ale především posilující zdravý systém s normotvornou schopností. Systémová prevence má svou diagnostiku, metodiku, prognostiku, organizaci i vlastní systém. Zároveň bychom doporučovali pohled na systémovou prevenci jako na proces s vlastní historií, zvláště dochází-li k setkávání s osobní historií životního stylu každého dítěte, a tím i jeho rodiny. Rozdílná míra rizikovosti vyžaduje i odlišné cíle, prostředky a metody přístupu. Ve škole se takovou skupinou může stát i menší kolektiv dětí. Jinak potom budeme pracovat se skupinkou dětí ohrožených chybějícím pohybem a životním stylem fast-foodů, jinak a v jiném systému zase s dětmi projevujícími emoční a sociální deprivace. Rizikovost má totiž i svou vývojovost, která udává těžiště preventivních přístupů. Tam, kde byly primárně preventivní přístupy vyčerpány (cíl předcházení), stává se těžištěm prevence změna. To samozřejmě vyžaduje baterii nových a zvláštních postupů. Z praxe ale velmi dobře víme, že změna do systému školy příliš nepatří, vyžaduje totiž druhotnou prevenci, a tím i nadstandardní preventivní přístup, na který škola nemá dostatečné časové a profesní kapacity. Cílem systémové prevence je proto snižování hladiny rizikovosti v systému školy, a to nejen na úrovni jedince. Jak se na systémové prevenci mohou podílet jednotlivé subsystémy v rámci školy, dokresluje konkrétně graf, který je přílohou této příručky. 8

11 III. Prevence v systému školy Popis subsystémů školy ve vztahu k systémové prevenci Vedení školy Vedení školy stojí na pomyslném vrcholu mocenské hierarchie, stanovuje opatření, využívá potenciálu systému. Ve vztahu k systémové prevenci má v kompetenci především organizační činnost, částečně též metodickou. Schvaluje preventivní strategie. Participuje při řešení konkrétních situací (např. výchovná komise s rodiči a žákem). Školní specialista Nemusí se jednat pouze o výchovného poradce či metodika prevence. Školním specialistou může být i člověk se znalostí zdravé výživy resp. zdravého životního stylu. Vytváří a podle aktuálních potřeb a podmínek inovuje strategii školy v oblasti prevence. Detailně propracovává metodiku prevence, strategie zdravého životního stylu a její aplikaci ve školním prostředí a systému. Monitoruje a podchycuje výskyt sociálně-patologických jevů v systému školy. Může vést tematicky zaměřené skupiny, kultivovat výchovné prostředí na škole, realizovat krátkodobé i dlouhodobé cíle v naplňování zdravého životního stylu. Nabízí též alternativu k životnímu stylu dětí. Může spolupracovat s pedagogy při realizaci prevence a programů zdravého životního stylu a dále úspěšnost programů a kampaní vyhodnocovat. Sestavuje individuální plány osobnostního rozvoje dítěte a dokáže individuálně dítě vést, pokud dané problematice odpovídá i jeho vzdělání a kompetence. Reálné jsou i konzultace s rodiči. Jeho prostřednictvím se aktualizují a zatraktivňují informační složky systému (nástěnky, výzdoba, brožury). Ve vztahu k systémové prevenci se jedná především o metodickou a konativní činnost. Pedagogický sbor Pedagogický sbor propojuje jednotlivé informace a situace v systému, udržuje společně stanovené hranice. Naplňuje preventivní a výchovně vzdělávací cíle a strategie. Otevřeně komunikuje o problému, hledá a pojmenovává strategie společného řešení. Dokáže nahlížet do vlastního potenciálu a vybalancovávat epizodické oslabení pedagogického sboru. Pedagogický sbor. stejně jako školní specialista, má kontakty na externí odborníky, dokáže včas rozpoznat vážnost situace a zvolit vhodnou formu prevence nebo pomoci. Součástí pedagogického sboru může být i Preventivní tým složený z pedagogů specialistů na danou problematiku. Preventivní tým může mít své pravidelné výstupy i na úsekových poradách pedagogů. Externí spolupracovníci, odborníci, síť pomoci a podpory Tento subsystém školy je velice specifický, je podmíněn místem působení školy, její historií a mírou otevřenosti a důvěry k okolním subjektům při řešení problémů nebo konkrétní situace. V dobře fungujícím systému je tato složka se školou plynule propojena způsobem vyznačujícím se oboustrannou spoluprací a předáváním informací. Školy bez propojení s externími odborníky nebo bez potenciální sítě pomoci řeší výchovné, vzdělávací a vztahové problémy opožděně, takže závažný problém může dlouhodobě infikovat systém a zapouzdřovat se. V takovém případě si systém nese problém, který již neodpovídá jeho kompetencím a odbornosti, což má za následek pokles důvěry a rozpad funkčního systému. Škola má sice následně stálou organizační strukturu, ale vnitřní život školy se vyznačuje odklonem od normy. Za velmi účinnou pomoc zvenčí pro systém školy považujeme i přizvání supervizora. Při spolupráci s externími odborníky nebo institucemi je ale nezbytné přesně definovat zakázku a kontrakt mezi stranami. Do této skupiny patří i instituce, občanská sdružení, která přinášejí preventivní a osvětové programy do škol v různé intenzitě a interaktivitě. Vrstevnická skupina Vrstevnické skupina představuje jeden subsystém života a vztahů žáků školy, převážně pod záštitou pedagoga. Úmyslně zde nehovoříme o pedagogickém vedení, protože v mnoha vrstevnických skupinách, různě tematicky zaměřených, byla skupina schopna dozrát k samostatnosti s větším podílem samořízení. Jedná se o pravidelnou, středně- až dlouhodobou podpůrnou skupinu žáků napříč 2. stupněm. Skládá se z dětí, které v rámci dané tematiky nebo problematiky potřebují získat informace, podpořit, vést, zorientovat se ve svých pocitech, srovnat si názory, kultivovat je. Může mít podobu jakéhosi sociálního inkubátoru nebo být zaměřená na problematiku zdravého životního stylu, osvojení zdravých životních návyků, posílení sebevztahu, naučení sebeprosazování Výhodou této skupiny je vytvoření vztahové sítě napříč třídami a posílení nevýrazných dětí na bázi kamarádství. Volnočasové aktivity a kroužky S větší či menší měrou organizovanosti a pravidelnosti nabízí alternativu k životnímu stylu a podílí se na celkovém rozvoji dítěte. Kroužky vaření, zdravého životního stylu, sportovní kroužky, kroužek jógy atd. při kterých mohou žáci zažívat pedagogy i v jiných osobních rovinách nebo se setkávají s vedoucími a lektory externisty. To představuje pro systém školy další výrazné obohacení. Např., jedná-li se o trenéry, lektory, kteří vykompenzovávají feminizaci pedagogického sboru. 9

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 6 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO 1. STUPEŇ jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Předmět: Výchova ke zdraví

Předmět: Výchova ke zdraví 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.1 Obor: Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví Předmět Výchova ke zdraví přináší základní informace o člověku v souvislosti

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více