ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka třída třída třída Stř. školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy"

Transkript

1 ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D třída třída třída Stř. školy

2 Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty MŠMT ČR: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j / ze dne 26. června 2007, Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a obory středního vzdělávání č. j / ze dne 28. června 2007 a č. j. 6907/ ze dne 29. května Naplňuje záměry vládního dokumentu Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Usnesení vlády ČR č ze dne 30. října 2002). Podkladem pro její zpracování, ale i důvodem pro realizaci výchovy ke zdraví na školách jsou kromě výše uvedených i další dokumenty: Úmluva o právech dítěte, Zdravotní stav populace ČR, Onkologický program ČR. Je určena pedagogům základních a středních škol a řeší problematiku výživy z pohledu výchovy ke zdraví na jednotlivých typech škol. ISBN

3 Obsah I. Úvod Výchova ke zdravé výživě do škol 3 Nutnost zavedení a propagace zdravé výživy ve školách II. Správná výživa ve škole 5 Aktuální zdravotní stav dětské populace III. Prevence v systému školy 8 Úlohy jednotlivých složek školy při podpoře výchovy a přístupu ke zdravé výživě IV. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 11 Realizace výchovy ke zdravé výživě ve školním vzdělávacím programu V. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia a střední školy 23 Realizace výchovy ke zdravé výživě ve školním vzdělávacím programu VI. Rámcový vzdělávací program pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou 30 Realizace výchovy ke zdravé výživě ve školním vzdělávacím programu VII. Výživa a projektová výuka 38 Didaktická část Vybrané náměty pro interaktivní práci v hodinách s ohledem na věkové zvláštnosti dětí volné listy A D Návrh projektového týdne pro třídu ZŠ Návrh projektového týdne pro třídu ZŠ Návrh projektového týdne pro třídu ZŠ Návrh projektového týdne pro střední školy A B C D 1

4 Úvodní slovo Zlepšení zdraví a duševní pohody našich dětí a mladých lidí je investicí do budoucna a zatímco obecný zdravotní stav této populační skupiny má tendenci se zlepšovat, jsou zde oblasti, kde začíná být více a více důležité vyvinout strategie a programy zaměřené na podporu zlepšeného zdravý. Děti a mladí lidé vyrůstající v moderní společnosti čelí velmi složitým a náročným výzvám. V oblasti výživy a jídla není déle dostačující naučit se pouze základní dovednosti v hodinách vaření. Děti a mladí lidé dneška jsou konzumenti a proto potřebují mít dovednosti pomocí kterých se mohou aktivně zapojit do společnosti a mohou udělat informovaná a zdravá rozhodnutí ve svém každodenním životě. Masivní reklama od komerčních společností má rozhodující dopad na životní styl dneška. Roční spotřeba nealkoholických nápojů a sladkostí prudce roste v mnoha evropských zemích, také příjem jídla Fast Food jídla jako alternativa k tradičnímu rodinnému jídlu se stává více rozšířenou. Jeden z důsledků těchto změn ve stravovacích návycích je obrovský růst obezity. Komplexní přístup, který je využit v propagaci zdraví ve školách je potřebný také při řešení problémů jako je výživa, jídlo a kultura. Učitelé, rodiče a mladí lidé sami potřebují být zahrnuti v budovaní sociálního, tělesného a učebního prostředí, které je vhodné pro zlepšení zdraví a duševní pohody. Učitelé potřebují být lépe vybaveni, aby hráli aktivní roli v tomto procesu a já věřím, že tato kniha je cenným příspěvkem k takovému vývoji. Je důležité porozumět tomu, že vzdělávání ohledně jídla a výživy není pouze otázkou detailních znalostí o správném příjmu živin, je nezbytné si uvědomit, že sociálním kontext, mladá kultura, rodina, školní prostředí a několik dalších faktorů hrají všechny důležitou roly a musí být brány v potaz při vytváření úspěšných zdraví podporujících učebních procesů. Mgr. Ondřej Liška ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Výživa je jedním z klíčových témat Světové zdravotnické organizace, která upozorňuje na velikou závažnost problémů spojených s nedostatečnou a nevyváženou výživou a nesprávným životním stylem. Již delší dobu je možné sledovat zvyšování výskytu nadváhy a obezity u dětské populace jako celosvětového jevu. Tento trend se týká i České republiky. Na utváření výživových návyků má vliv mnoho faktorů: smyslové vnímání, preference chutí, vůní, barev, ale z velké části i sociálně kulturní prostředí, v němž dítě vyrůstá. Hlavní a nezastupitelnou úlohu hraje bezesporu rodina, ale čím je dítě starší, tím větší vliv získává jeho okolí škola i vrstevníci. Škola je tedy důležitý činitel ve výchově ke zdravému životnímu stylu, tuto funkci však nemůže plnit osamoceně. Je třeba vytvořit podmínky pro účinné uplatnění této role školy, k nimž patří také nezbytná spolupráce s rodinami, ale i dalšími institucemi. Vytvoření těchto podmínek a sítě spolupracujících institucí je možné uskutečnit právě prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích programů. Jedním z nich se může stát i tento předkládaný komplexní vzdělávací program Zrcadlo výživy. Program není zaměřen jen na výchovu ke zdravé výživě, ale také na vytvoření takového školní prostředí, jež ve spolupráci s okolními subjekty bude dlouhodobě a komplexně podporovat zdravý vývoj dětí a zabrání stále častějšímu výskytu chronických neinfekčních nemocí souvisejících se špatnými stravovacími návyky a nedostatkem pohybu. Děkuji realizátorům tohoto projektu a podporuji nové iniciativy k vytvoření takového prostředí, které umožní školám ve spolupráci s rodiči a dalšími subjekty vzdělávat a vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu. MUDr. Milan Bořek ředitel Státního zdravotního ústavu v Praze 2

5 I. Úvod Výchova ke zdravé výživě do škol Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, metodická příručka, kterou jste právě otevřeli, je součástí projektu Zrcadlo výživy, jehož cílem je nejenom rozšířit nabídku projektů podpory zdraví na základních a středních školách, ale především nabídnout pedagogům možnosti, jak danou problematiku zajímavým interaktivním způsobem předávat žákům a studentům v průběhu běžné výuky na jednotlivých stupních škol. Záměr projektu: připravit metodickou příručku pro pedagogy základních a středních škol, nabídnout pedagogům možnost zúčastnit se metodických seminářů, umožnit školám zrealizovat projektové dny zaměřené na problematiku výživy. Projekt Zrcadlo výživy vychází svým obsahem a cíli nejenom ze strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století ZDRAVÍ 21 a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR (Usnesení vlády ČR č ze dne 30. října 2002), ale i ze zdravotního stavu populace ČR na začátku 21. století (statistické ročenky) a z Onkologického programu ČR (představen v ČR 29. září 2005, jedním z úkolů, které si stanovuje, je odborná podpora výuky prevence nádorů na školách). Vlastní obsah projektu respektuje cíle a obsah výchovy ke zdraví na školách, jejíž součástí je i výchova ke zdravé výživě. Naplňuje schválené kurikulární dokumenty MŠMT ČR: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j / ze dne 26. června 2007), Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a obory středního vzdělávání (č. j / ze dne 28. června 2007 a č. j. 6907/ ze dne 29. května 2008). Podkladem pro zpracování projektu Zrcadlo výživy, ale i důvodem pro realizaci výchovy ke zdraví na školách je, kromě výše uvedených, i další dokument: Úmluva o právech dítěte (Valné shromáždění OSN přijalo dokument 20. listopadu 1989, v platnost Úmluva vstoupila 2. září 1990 a ČR je vázána tímto dokumentem od 1. ledna 1993). Projekt napovídá již svým názvem, co je jeho obsahem a čemu je věnovaná metodická příručka pro pedagogy. Obsahem je problematika výživy z pohledu výchovy ke zdraví, tak jak je navržena v Rámcových vzdělávacích programech pro základní školy, gymnázia a obory středního vzdělávání, a návrh její realizace v běžné výuce na jednotlivých stupních škol. Příručka je zaměřena na zmapování výchovy ke zdraví v nových kurikulárních dokumentech s ohledem na zařazení výchovy ke zdravé výživě a na možnosti interaktivní práce s žáky a studenty v dané oblasti. Nabízí náměty pro výuku vzhledem k věkovým charakteristikám dětí. Pro lepší orientaci se výchova ke zdraví se zaměřením na problematiku výživy zrcadlí v černém textu schválených kurikulí modrou barvou. Podívejte se, zda jste ve svých školních vzdělávacích programech akceptovali vše, co rámcové vzdělávací programy nabízejí v souvislosti s výchovou ke zdraví, kam problematika ochrany a podpory zdraví související s výživou neoddělitelně patří. Nesmíme ale také zapomenout na komplexnost a prostupnost ve vzdělávání, tedy na mezioborové vztahy a tzv. život celé školy, včetně možností školního stravování i to je v příručce zohledněno. Vzhledem k tomu, že při realizaci výchovy ke zdraví na školách je třeba klást důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v konkrétních situacích, připravili jsme pro Vás na dalších stránkách této příručky řadu didaktických námětů a modelových situací zaměřených na problematiku výživy, které lze využít nejenom v běžné výuce v rámci hodinové dotace, ale i při přípravě projektových dnů nebo týdnů na školách. Jak takový projektový týden na škole připravit a jaké konkrétní náměty pro práci se žáky použít? Pro inspiraci nabízíme ukázky projektových týdnů pro jednotlivé stupně škol. Praxe ukazuje, že interaktivní práce s žáky a studenty je velmi efektivní, umožňuje získané informace přetvářet v dovednosti a vede k budování postojů, které jsou základem zdravého a hodnotného života v dospělosti. V příručce najdete i ukázky zařazení problematiky výchovy ke zdraví do školního vzdělávacího programu na základní škole a na gymnáziu a návrh komplexního pojetí výchovy ke zdraví na škole. Pokusili jsme se i o doplnění konkrétních témat týkajících se výživy do rámcových vzdělávacích programů pro základní školy, gymnázia a obory středního vzdělávání. Jde o náměty, které by Vám měly pomoci při řešení komplexního pojetí dané problematiky v průběhu školní docházky. V příručce jsou psány proloženě u jednotlivých doporučených témat uvedených v rámcových vzdělávacích programech pro jednotlivé stupně škol. Příručka si neklade za cíl komplexní rozpracování problematiky výchovy ke zdravé výživě na základních a středních školách, ale jejím cílem je především nabídnout řadu možných řešení jak danou problematiku v běžné výuce řešit a přiblížit ji žákům zajímavou, netradiční formou. 3

6 I. Úvod Výchova ke zdravé výživě do škol Výživa a stravovací návyky velmi významně ovlivňují náš zdravotní stav, a proto je nezbytně nutné efektivně působit v dané oblasti především na mladou generaci. Vzhledem k tomu, že zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkon, stává se poznávání a praktické ovlivňování rozvoje a ochrany zdraví jednou z priorit vzdělávání. Věříme, že námi připravená příručka Vám bude inspirací při práci s touto problematickou oblastí, která je z hlediska ochrany a podpory zdraví neopomenutelná. kolektiv autorů 4

7 II. Správná výživa ve škole Správná výživa není žádná velká věda. Je to prostě pestrá a plnohodnotná strava, která odpovídá biologickým potřebám dítěte. Je to strava obsahující všechno, co dítě potřebuje a co mu chutná. Kdyby mu to nechutnalo, buď by to nejedlo, nebo by to jedlo z donucení, a pak by byl z jídla odpuzující zážitek, na který se nezapomíná. A jídlo musí být navíc také lákavé. Děti si jídla většinou nevybírají samy, podrobují se nabídce rodičů a školních jídelen. A ruku na srdce, díky tomuto násilí vzniká často nechuť například k dušené zelenině táhnoucí se až do dospělosti. Pokud si děti mohou samy vybírat ovšem z rozumné nabídky většinou si vybírají dobře. Ony jaksi podvědomě cítí, že syrová zelenina a ovoce, jogurty či sýry jsou jim prospěšné. Vede je jejich chuť a zrak. Že by mělo jít o výrobky méně tučné nikoliv odtučněné je starost dospělých, ale děti dávají zcela správně přednost libovému masu, drůbeži nebo rybám. Rády mají i obilné výrobky a při troše kulinářské vynalézavosti uvítají i luštěniny. A dostatek tekutin? O pití se hlásí samy a často dost naléhavě. Výjimkou jsou snad jen sladkosti, které děti upřednostňují. Je to do značné míry víc zlozvyk než biologická potřeba, ale i přirozená inklinace. Její původ leží kdesi v prehistorii, kdy lidé žili ve volné přírodě. Sladká chuť rostliny byla totiž zárukou, že se to dá jíst, že to není jedovaté. Kromě toho jsou sacharidy rychlým zdrojem energie a děti energie spotřebují při pohybu relativně více než dospělí. Potěšení ze sladkého je možno s klidným svědomím dětem dopřát, pokud toho není moc a zejména pokud je zdrojem ovoce. Škola by měla děti, ale i rodiče naučit, že narozeniny je možné docela dobře oslavit nikoliv dortem, ale mísou krásného ovoce. Správná dětská strava má ovšem ještě i důležitou roli výchovnou. Vytvářejí se chuťové návyky na celý život, což je argument pro pestrost jídla nad jiné silný. Každá jednostrannost, byť třeba dobře vědecky míněná, může vést k chronickému nedostatku některé z nezbytných živin. Vždyť třeba i ten obávaný tuk a cholesterol mají v těle svůj zásadní význam. Každé dítě má také své individuální potřeby a chuťové preference, kterým je dobře v rozumné míře vyhovět. Mohou se měnit i během ročních období, měsíců i dnů. Nám také všechno vždycky nesedne. A argumentovat dětem tím, že se to musí jíst, protože je to zdravé, je v nejlepším případě zcela bezzubý argument a může vést třeba až k celoživotní nechuti k mrkvi. Pokud dítě odmítá některá jídla obsahující důležité živiny, je třeba hledat způsob jak je nahradit. Nucením do jídla lze dosáhnout odporu k němu a v nejhorším případě vypěstovat i anorexii. Množství jídla, které dítě potřebuje, není vždy totožné s představami plných stolů a baculatých dětiček. Záleží na konstitučním typu, zdravotním stavu a tělesné aktivitě. Letmý pohled na dětskou populaci, ale i výsledky mnoha studií provedených na reprezentativních souborech ukazují, že epidemie radosti z přejídání zasahuje hluboko do nízkých věkových skupin. Podle ročního statistického výkazu Ministerstva zdravotnictví ČR má nadváhu každé páté dítě mladšího školního věku a obézní je každé desáté. V průběhu posledních jedenácti let se počet dětí dispenzarizovaných pro nadváhu zdvojnásobil. U dorostu je situace ještě horší. Z výzkumu České obezitologické společnosti provedeného koncem roku 2005 na reprezentativním vzorku dětí ve věku 6 12 let ze všech oblastí ČR vyplývá alarmující zjištění: 10 % českých dětí ve věku 6 12 let trpí nadváhou a dalších 10 % obezitou. Výskyt nadváhy u dítěte souvisí s výskytem nadměrné hmotnosti v rodině, ve které vyrůstá. S nadváhou rodičů se zvyšuje riziko nadváhy u samotného dítěte. Děti ve věku 6 12 let nadměrně konzumují volné tuky a sladkosti. Naopak méně, než je doporučená denní dávka, jedí děti obiloviny a zeleninu včetně brambor. Jedno dítě sní za týden v průměru 11 bonbonů, 7 sušenek, 4 zákusky nebo buchty, zhruba 140 gramů čokolády, 2 dkg majonézového salátu a vypije přibližně tři čtvrti litru sladkého nápoje. Ve školní jídelně se stravuje 78 % dětí ve věku 6 12 let, ostatní chodí na oběd domů, kde jim ho připravuje matka nebo někdo jiný nebo neobědvají. Děti s nadměrnou hmotností vypijí v průměru více nápojů s vysokým obsahem cukru než děti s hmotností normální. Týdně věnují děti ve svém volném čase náročnější pohybové aktivitě zhruba pouze 6 hodin a 20 minut (včetně povinných hodin TV ve škole). V průměru tráví děti ve věku 6 12 let během jednoho týdne (7 dní): přes dvě hodiny činností v zájmových kroužcích, zhruba pět a čtvrt hodiny u počítače/ playstationu, téměř 11 hodin sledováním televize. Uvedené statistické údaje potvrzují, že nesprávná výživa se často sdružuje s nedostatkem pohybu. Školní oběd tvoří 35 % denního příjmu potravin a představuje model kompletního jídla obsahujícího celou paletu živin, které dítě potřebuje. Měl by být základem návyků správné výživy pro celý život. Musí tedy obsahovat ve správném poměru všechny nezbytné živiny. Dosáhnout toho není žádné velké umění, protože výživová doporučení převedená do praktické formy představuje spotřební potravinový koš pro školní stravování. Podle něho je nutno se řídit, ale dál záleží jen 5

8 II. Správná výživa ve škole na umění a fantazii kuchařek. Vařit pro děti je ovšem větší umění než pro hosty interhotelů, dětské jazýčky se nedají ošálit. Strava musí přinášet především základní živiny. Bílkoviny jsou nejdůležitějšími z nich. Jsou hlavními stavebními kameny a jsou naprosto nezbytné k růstu a vývoji, jsou nutné k tvorbě a obnovování všech buněk, podílejí se na tvorbě hormonů. Jejich nedostatek způsobuje poruchy růstu a vývoje, snížení schopnosti obnovy tkání a snížení obranyschopnosti organizmu. Nejdůležitějším zdrojem bílkovin je maso, a je proto nesmírně důležité, aby děti maso jedly. Jejich vztah k masu není ovšem vždy tak nadšený, jak by bylo záhodno. Do značné míry je to způsobeno texturou podávaného masa. Kdybychom dětem vždy pozorně naslouchali, dozvěděli bychom se něco jako: nesnáším v dobré rajské omáčce ty tvrdé kusy hovězího s dlouhými vlákny, hrozné je na mase to bílé, třaslavé tučné, nejlepší a nejvoňavější je měkké kuřátko, hamburger je príma, protože je hodně šťavnatý. Živočišné bílkoviny jsou plnohodnotné, protože obsahují všechny nezbytné aminokyseliny. Bílkoviny rostlinné, jejichž nejbohatším zdrojem jsou luštěniny, ovšem všechny aminokyseliny neobsahují, jsou tedy neplnohodnotné. Jedině sója se svým složením bílkovin blíží bílkovinám živočišným a lze ji někdy použít jako náhradu masa. Bílkoviny živočišné jsou ale nenahraditelné. Jsou samozřejmě obsaženy nejen v mase, ale hojně i v mléčných výrobcích a vejcích. Tuky mají velmi pošramocenou pověst zejména díky neúměrně vysoké spotřebě živočišných tuků. Za své nadužívání vděčí tomu, že dávají masu i mléčným výrobkům příjemnou vůni, chuť i konzistenci. Nadměrná je spotřeba tuků zejména ve skryté formě v uzeninách, paštikách, nekvalitních hamburgerech, sýrech a sladkostech. Ve stravě mají ovšem tuky své důležité místo, protože jsou důležitým zdrojem energie, umožňují vstřebávání významných vitaminů A, D, E a K, podílejí se na správné funkci kůže, nervové tkáně a hormonů. Tuky se ve stravě vyskytují v několika formách. Nejrozšířenější jsou živočišné tuky, nasycené mastné kyseliny. Jejich nadměrná spotřeba vede k nadváze a obezitě a k tvorbě cholesterolu. Vysoká hladina cholesterolu v krevní plazmě, zvláště jeho část zvaná LDL cholesterol, podporuje sklerotické změny v cévách, a je tedy rizikem onemocnění srdce a cév, která často končí infarktem myokardu nebo cévní mozkovou příhodou. Je sice pravda, že takové dramatické poruchy děti nepostihují, ale změny na cévách vznikají plíživě již od dětského věku. A protože přívod cholesterolu potravou má jen malý význam na jeho hladině v krvi, je hlavním rizikem cholesterol, který se v těle vytváří z živočišných tuků. Polynenasycené mastné kyseliny, obsažené v rybách a rostlinných olejích, a mononenasycené mastné kyseliny, obsažené v olivovém oleji, naopak cévy před vznikem aterosklerózy chrání. Obsahují důležité látky, kterých je jinak ve stravě nedostatek, jako např. kyselinu linolovou a vitamin E. Rostlinné oleje je ale nejvýhodnější užívat bez tepelné úpravy, protože přepalováním se jejich mastné kyseliny nasycují. Sacharidy, cukry se těší velké dětské oblibě především díky své formě jednoduchých cukrů, které mají známou sladkou chuť. Složité sacharidy, polysacharidy, mezi něž patří škrob a vlákniny, již tak populární nejsou, o to víc jsou užitečné. Sladké jednoduché cukry jsou pouze zdrojem snadno využitelné energie, jinak žádné potřebné látky nepřinášejí. Čím intenzivněji se dítě pohybuje, tím je přijatelnější tomu úměrná spotřeba sladkostí. Chuť na sladké je návyková a to přináší riziko nadměrné spotřeby cukrů. Výrazně se na tom podílí celý arzenál oblíbených slazených nápojů. Nadměrná spotřeba cukrů zvyšuje riziko rozvoje obezity a vzniku zubního kazu. Zatěžování přeměny látkové při zpracování cukrů spolu s obezitou může přispívat ke vzniku změn ústících v onemocnění cukrovkou. Mezi složité sacharidy patří vláknina, která je pro zdraví velmi důležitá. Je tvořena složitými polysacharidy, jako jsou celulóza, hemicelulóza, pektin a další. Její funkce je zejména mechanická ochrana střevní stěny. Je nestravitelná a pokrývá střevní sliznici a chrání ji tak před toxickými zbytky potravy a snižuje její vstřebávací schopnost pro škodlivé látky. Zvyšuje vylučovací funkci tlustého střeva a tím podporuje správné zažívání. Nejdůležitějšími zdroji vlákniny jsou celozrnné obilniny a výrobky z nich, zelenina (zvláště mrkev, růžičková kapusta, brokolice, brambory), luštěniny a ovoce (zvláště jablka, kiwi, hrušky, meruňky, švestky). Školní strava musí obsahovat také příslušný podíl z denního příjmu minerálních látek a vitaminů. Nezastupitelný je podíl vápníku. Je naprosto nezbytný pro růst kostí a zubů, pro funkci svalů, nervů a srdce. Jeho hlavními zdroji jsou mléko a mléčné výrobky. Přitom je důležité mít na paměti, že více vápníku obsahují jogurty a sýry méně tučné než ty plnotučné. Vápník je obsažen také v zelenině, luštěninách, obilninách a ovoci, z nichž je ovšem obtížněji vstřebatelný. Důležitý minerál v dětské výživě je železo, které tvoří krevní barvivo a umožňuje přenos kyslíku krví. Jeho hlavními zdroji jsou maso, vnitřnosti a vejce. Je také v luštěninách, obilninách, ovoci a zelenině. Řada minerálů se vyskytuje ve výživě v nepatrných množstvích jako tzv. stopové prvky. Jsou to např. selen, zinek, chrom. Každý z nich má svoji specifickou funkci ve složitém ději života. Jejich nejdůležitějšími zdroji jsou zelenina, ovoce, ořechy, semena a kvasnice. Vitaminy jsou látky zajišťující podporu mnoha funkcí a život bez nich je nemyslitelný. Jsou obsaženy ve větší 6

9 II. Správná výživa ve škole či menší míře ve většině potravin. Nejvíce jich je v zelenině, ovoci a obilovinách. Jsou samozřejmě obsaženy i v rostlinných produktech, jako jsou rostlinné oleje. Nejznámějším a nejsledovanějším z nich je vitamin C, který zvyšuje odolnost a má další ochranné funkce. Má významnou tzv. antioxidační funkci a tak se podílí na prevenci onemocnění srdce a cév i nádorových onemocnění. Jeho nejběžnějším zdrojem jsou brambory, zelenina (zvláště paprika, květák, brokolice, zelí) a ovoce (nejvíce pomeranče, kiwi, jahody, rybíz). Tepelnou úpravou a skladováním se z potravin vitamin ztrácí, proto je nejefektivnější jíst čerstvé a syrové ovoce a zeleninu. Důležitou součástí školního stravování je zajištění kontinuálního doplňování tekutin, tedy pitný režim. Veškeré děje látkové přeměny v těle a funkce všech buněk vyžadují dostatek vody. Voda umožňuje dobrou funkci ledvin a tím také odplavování škodlivých zplodin v těle vzniklých. Děti potřebují pít podle vlastní žízně a naprogramovat direktivně pití jen do jednotného harmonogramu je nevhodné. Potřeba příjmu potravin, ale zejména potřeba doplňování tekutin, jsou věci velmi individuální. Nedostatek vody snižuje celkovou výkonnost, tedy i duševní. Nedostatečné pití se projeví snížením koncentrace pozornosti a tak se díky chybějícím douškům vody snižuje i celková efektivita pedagogického procesu. Nejvhodnějšími nápoji je obyčejná pitná voda, která není ovšem pro děti žádným chuťovým hitem. Proto jim lze nabídnou ředěnou, málo slazenou ovocnou šťávu nebo ovocný čaj. Při všech úvahách o správném dětském stravování se vracíme obloukem v závěru vždy k úvodní zásadě nutnosti pestré stravy. Známá středomořská kuchyně je nejzdravější na světě nejen pro kvalitu svých surovin, ale i proto, že je velmi rozmanitá a bohatá v každém jídle. Má vždy několik chodů, od každého trochu. Ryby, maso, zeleninu, ovoce, chléb, pohár lehkého vína. S tím vínem to ovšem ve školách nejde, ale lze je nahradit neslazeným nápojem nealkoholickým. Pestrost stravy má také svůj půvab estetický a ten děti ocení. Správná výživa by měla být ve škole stejně důležitá jako kvalitní matematika či tělesná výchova. Je známo, že ve vyspělých zemích je práce ve školní kuchyni vysoce prestižní kreativní profesí. Úsilí vložené do dětské výživy se rozhodně mnohonásobně zúročí. 7

10 III. Prevence v systému školy Škola představuje pro dítě podstatnou arénu sociální komunikace. Je místem, kde se upevňují vztahověpostojové hodnoty a kde se vytváří životní styl dítěte. Od školních institucí se v poslední době vyžaduje stále častěji a stále větší měrou výchovné působení v užším smyslu. Že je podle pedagogické kategorizace výchova vzhledem k vzdělání pojmem širším a vzdělání zahrnujícím, je zatím vnímáno jen okrajově. Ve své podstatě je ale výchovný proces rozpoznatelně odlišný od vzdělávacího. Vzdělávání předpokládá dobrovolnost a spolupráci dítěte, výchova je naproti tomu procesem vedení ještě ne zcela kompetentního jedince. Těžiště výchovy se tak pod tlakem společnosti posouvá do školy, která se sice snaží dostát danému úkolu kompetentně, ale zároveň tak nepřímo snižuje primární odpovědnost za výchovu dětí v rodině. Hranice výchovných úkolů a povinností školy je těžko definovatelná a do slepé uličky se pak dostávají jak škola, tak rodina. Ne ojediněle stojí za kritikou školy vlastní výchovná bezmoc a limitovaná působnost rodiny. Přehazování výchovných kompetencí z rodiny na školu poškozuje především vlastní integritu systému rodiny. V této kapitole budeme pojednávat o škole jako o nabízené alternativě při utváření zdravého životního stylu dítěte. Tím bychom rádi odlišili výchovnou pozici rodiny od školy, jakkoliv sama OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rámci OSN) deklaruje už více než dvacet let, že ve stavu krajní nouze právě škola může působit jako integrující článek celého výchovného působení společnosti. Preventivní koncepce realizované na školách dosud postrádají systémově praktické zpracování. Teoretická pojetí tématu v rámci ŠVP jsou izolovaná a nebývají systémově propojena. Vyskytne-li se téma prevence jako problém teď a tady, bývá zjednodušováno s odůvodněním, že přímočarost a nedostatek času jsou diktovány potřebami praxe a omezeností kapacity školy. Preventivní koncepce školy ale předpokládá systémové myšlení a systémový přístup. V takovém případě se jedná o vytváření nového preventivního přístupu ve škole, pak hovoříme o systémové nebo systemické prevenci. Je žádoucí prevenci vestavět do celého systému školy a neodsouvat ji pouze po specifických liniích, do subsystému třídy nebo do výukových okének. Škola zároveň ve výchovně vzdělávacím procesu dítěte nepředstavuje totalitu. Měla by být alternativou nesoucí žádoucí hodnoty a zdravý životní styl. Systém lze v souvislosti s prevencí definovat jako soubor prvků, které jsou vzájemně spojeny vztahy, vytvářejí strukturu, dynamiku, mají svůj vztahový rámec, zpětnou vazbu a komunikaci. Prevence je soubor činností a opatření, které vedou k zabránění vzniku nemocí a pomáhají udržet optimální stav zdraví, posilovat jej i rozvíjet. Pokud budeme chtít hovořit o systémově pojaté prevenci na škole, měla by tato prevence představovat souhrn prostředků, postupů a metod, které se prolínají všemi subsystémy školního systému a zdůrazňují účinnost těchto subsystémů. Výsledkem takového pojetí prevence není pouze prevence zasazená a zúročená ve všech složkách systému, ale především posilující zdravý systém s normotvornou schopností. Systémová prevence má svou diagnostiku, metodiku, prognostiku, organizaci i vlastní systém. Zároveň bychom doporučovali pohled na systémovou prevenci jako na proces s vlastní historií, zvláště dochází-li k setkávání s osobní historií životního stylu každého dítěte, a tím i jeho rodiny. Rozdílná míra rizikovosti vyžaduje i odlišné cíle, prostředky a metody přístupu. Ve škole se takovou skupinou může stát i menší kolektiv dětí. Jinak potom budeme pracovat se skupinkou dětí ohrožených chybějícím pohybem a životním stylem fast-foodů, jinak a v jiném systému zase s dětmi projevujícími emoční a sociální deprivace. Rizikovost má totiž i svou vývojovost, která udává těžiště preventivních přístupů. Tam, kde byly primárně preventivní přístupy vyčerpány (cíl předcházení), stává se těžištěm prevence změna. To samozřejmě vyžaduje baterii nových a zvláštních postupů. Z praxe ale velmi dobře víme, že změna do systému školy příliš nepatří, vyžaduje totiž druhotnou prevenci, a tím i nadstandardní preventivní přístup, na který škola nemá dostatečné časové a profesní kapacity. Cílem systémové prevence je proto snižování hladiny rizikovosti v systému školy, a to nejen na úrovni jedince. Jak se na systémové prevenci mohou podílet jednotlivé subsystémy v rámci školy, dokresluje konkrétně graf, který je přílohou této příručky. 8

11 III. Prevence v systému školy Popis subsystémů školy ve vztahu k systémové prevenci Vedení školy Vedení školy stojí na pomyslném vrcholu mocenské hierarchie, stanovuje opatření, využívá potenciálu systému. Ve vztahu k systémové prevenci má v kompetenci především organizační činnost, částečně též metodickou. Schvaluje preventivní strategie. Participuje při řešení konkrétních situací (např. výchovná komise s rodiči a žákem). Školní specialista Nemusí se jednat pouze o výchovného poradce či metodika prevence. Školním specialistou může být i člověk se znalostí zdravé výživy resp. zdravého životního stylu. Vytváří a podle aktuálních potřeb a podmínek inovuje strategii školy v oblasti prevence. Detailně propracovává metodiku prevence, strategie zdravého životního stylu a její aplikaci ve školním prostředí a systému. Monitoruje a podchycuje výskyt sociálně-patologických jevů v systému školy. Může vést tematicky zaměřené skupiny, kultivovat výchovné prostředí na škole, realizovat krátkodobé i dlouhodobé cíle v naplňování zdravého životního stylu. Nabízí též alternativu k životnímu stylu dětí. Může spolupracovat s pedagogy při realizaci prevence a programů zdravého životního stylu a dále úspěšnost programů a kampaní vyhodnocovat. Sestavuje individuální plány osobnostního rozvoje dítěte a dokáže individuálně dítě vést, pokud dané problematice odpovídá i jeho vzdělání a kompetence. Reálné jsou i konzultace s rodiči. Jeho prostřednictvím se aktualizují a zatraktivňují informační složky systému (nástěnky, výzdoba, brožury). Ve vztahu k systémové prevenci se jedná především o metodickou a konativní činnost. Pedagogický sbor Pedagogický sbor propojuje jednotlivé informace a situace v systému, udržuje společně stanovené hranice. Naplňuje preventivní a výchovně vzdělávací cíle a strategie. Otevřeně komunikuje o problému, hledá a pojmenovává strategie společného řešení. Dokáže nahlížet do vlastního potenciálu a vybalancovávat epizodické oslabení pedagogického sboru. Pedagogický sbor. stejně jako školní specialista, má kontakty na externí odborníky, dokáže včas rozpoznat vážnost situace a zvolit vhodnou formu prevence nebo pomoci. Součástí pedagogického sboru může být i Preventivní tým složený z pedagogů specialistů na danou problematiku. Preventivní tým může mít své pravidelné výstupy i na úsekových poradách pedagogů. Externí spolupracovníci, odborníci, síť pomoci a podpory Tento subsystém školy je velice specifický, je podmíněn místem působení školy, její historií a mírou otevřenosti a důvěry k okolním subjektům při řešení problémů nebo konkrétní situace. V dobře fungujícím systému je tato složka se školou plynule propojena způsobem vyznačujícím se oboustrannou spoluprací a předáváním informací. Školy bez propojení s externími odborníky nebo bez potenciální sítě pomoci řeší výchovné, vzdělávací a vztahové problémy opožděně, takže závažný problém může dlouhodobě infikovat systém a zapouzdřovat se. V takovém případě si systém nese problém, který již neodpovídá jeho kompetencím a odbornosti, což má za následek pokles důvěry a rozpad funkčního systému. Škola má sice následně stálou organizační strukturu, ale vnitřní život školy se vyznačuje odklonem od normy. Za velmi účinnou pomoc zvenčí pro systém školy považujeme i přizvání supervizora. Při spolupráci s externími odborníky nebo institucemi je ale nezbytné přesně definovat zakázku a kontrakt mezi stranami. Do této skupiny patří i instituce, občanská sdružení, která přinášejí preventivní a osvětové programy do škol v různé intenzitě a interaktivitě. Vrstevnická skupina Vrstevnické skupina představuje jeden subsystém života a vztahů žáků školy, převážně pod záštitou pedagoga. Úmyslně zde nehovoříme o pedagogickém vedení, protože v mnoha vrstevnických skupinách, různě tematicky zaměřených, byla skupina schopna dozrát k samostatnosti s větším podílem samořízení. Jedná se o pravidelnou, středně- až dlouhodobou podpůrnou skupinu žáků napříč 2. stupněm. Skládá se z dětí, které v rámci dané tematiky nebo problematiky potřebují získat informace, podpořit, vést, zorientovat se ve svých pocitech, srovnat si názory, kultivovat je. Může mít podobu jakéhosi sociálního inkubátoru nebo být zaměřená na problematiku zdravého životního stylu, osvojení zdravých životních návyků, posílení sebevztahu, naučení sebeprosazování Výhodou této skupiny je vytvoření vztahové sítě napříč třídami a posílení nevýrazných dětí na bázi kamarádství. Volnočasové aktivity a kroužky S větší či menší měrou organizovanosti a pravidelnosti nabízí alternativu k životnímu stylu a podílí se na celkovém rozvoji dítěte. Kroužky vaření, zdravého životního stylu, sportovní kroužky, kroužek jógy atd. při kterých mohou žáci zažívat pedagogy i v jiných osobních rovinách nebo se setkávají s vedoucími a lektory externisty. To představuje pro systém školy další výrazné obohacení. Např., jedná-li se o trenéry, lektory, kteří vykompenzovávají feminizaci pedagogického sboru. 9

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA. - propojení Zdravé školní jídelny a školy ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA A ŠKOLA - propojení Zdravé školní jídelny a školy Z ČEHO VYCHÁZÍME? školní stravování má mimo jiné, také výchovnou složku může nenásilně a postupně ovlivňovat výživové chování dětí

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo Profil žáka definuje očekávanou úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Profil

Více

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA

Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA Podklady pro pedagogickou radu 3. dubna 2017 PROJEKT ZLEPŠENÍ STRAVOVÁNÍ ZŠ VRATISLAVOVA SHRNUTÍ PROJEKTU Chceme zlepšit kvalitu stravování za účasti nejen vedení a personálu jídelny, ale také vedení školy,

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

1.1 Učební osnovy 2. stupeň

1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1.1 Český jazyk a literatura 1.1.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více