WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané Editoři: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Praha 2014

2 Recenzenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová, CSc. prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. Václav Hošek, Pavel Tilinger, 2014 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. ISBN Za odbornou a jazykovou úpravu odpovídají autoři příspěvků. Kvalita reprodukovaných obrázků, tabulek a grafů odpovídá kvalitě dodaných podkladů pro tisk. 2

3 Obsah Předmluva (Odborné jádro wellness) Pavol BARTÍK ANALÝZA POSTOJOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH K POHYBOVÝM A ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM Boris BEŤÁK VZŤAH ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K ZIMNÝM ŠPORTOM A K POHYBOVÝM AKTIVITÁM NA SNEHU Václav BUNC POHYB JAKO PROSTŘEDEK OVLIVŇOVÁNÍ ČLOVĚKA Václav HOŠEK DÝCHÁNÍ A JEHO PSYCHOFYZIOLOGICKÉ SOUVISLOSTI Ondřej JEŠINA POHYBOVÉ AKTIVITY JAKO SOUČÁST WELLNESS OSOB S POSTIŽENÍM Božena JIŘINCOVÁ WELLNESS KOMUNIKACE Zuzana KORNATOVSKÁ DOSTUPNOST A NABÍDKA ŘÍZENÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI S DISABILITOU VE VYBRANÝCH REGIONECH EU Milada KREJČÍ CIRKADIÁNNÍ PREFERENCE MLADISTVÝCH SPORTOVCŮ V KONTEXTU ADHERENCE KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Martin KRUŽLIAK Karin BAISOVÁ MONITOROVANIE VZŤAHU ŠTUDENTOV TU VO ZVOLENE K VYBRANÝM SEZÓNNYM ČINNOSTIAM Jiří MICHAL POSTOJE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K POHYBOVÝM ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM Jan NEUMAN AKTIVITY V PŘÍRODĚ A ZDRAVÍ Richard NEUWIRTH NÁKLADY FIREM NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ 3

4 Karel RÝDL MRAVNĚ-ETICKÉ ASPEKTY WELLNESS S OHLEDEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA Aleš SEKOT POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY Daniela STACKEOVÁ CVIČENÍ VE FITNESS CENTRECH JAKO SOUČÁST WELLNESS PROGRAMŮ Jana STARÁ, Michal CHARVÁT WELLNESS, JEHO POČÁTKY, TEORIE A SOUČASNÁ POJETÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH Stanislava STRAŇAVSKÁ VOLNOČASOVÉ POHYBOVÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Markéta ŠAUEROVÁ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ JAKO PROSTŘEDEK MOTIVACE ŽÁKŮ K ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH Gabriel ŠVEJDA MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A JEJICH NEGATIVNÍ VLIV NA SPOLEČNOST, VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jiří TŮMA, Pavol ŠTEFANKO ZÁUJMOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV NA ZÁKLADNÉ ŠKOLE Katarína Mária VADÍKOVÁ AXIOLOGICKÁ DIMENZIA APLIKÁCIE VYBRANÝCH ETICKÝCH PRINCÍPOV V ZARIADENÍ TYPU WELLNESS Hana VÁLKOVÁ APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY (APA) V KONTEXTU WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA Zdeněk VILIKUS VLIV KREATINU NA SILOVÝ SPORTOVNÍ VÝKON VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 4

5 PŘEDMLUVA Odborné jádro wellness Wellness dnes představuje široké abstraktní paradigma a v běžném diskursu je pojem asociován s něčím dobrým, zdravým a příjemným. Není divu, že je marketingově využíván, slouží k reklamě a často je tento pojem bez velkých skrupulí zneužíván, aby díky zmíněné asociaci zvýšil atraktivitu nabízeného produktu. Užívá se jako pojem k označení vyšší kvality, zaměřené na zdraví, prospívání, krásu a příjemnost. Spojení jako wellness šampon nebo wellness krůtí šunka pojem devalvují a u lidí, kteří se neztotožňují s brutální reklamou a konzumním šílenstvím vyvolávají a priori k pojmu nedůvěru. Stejně tak nedůvěra vzniká u lidí, kteří se spálili, věřili reklamě a výsledek je zklamal. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že tržní segment wellness je zlatý důl a wellness business odbornou obec od problematiky spíše odpuzuje a pojem je považován za zprofanovaný a komerčně globalizovaný. Situaci neprospívá ani wellness schizma, ke kterému dospěl jeho odborný vývoj. Dělítkem je zde bohužel neostrá hranice míry racionality v chápání wellness. Na jedné straně stojí vědecké chápání problematiky s operacionalizovanými proměnnými, verifikovatelnými hypotézami a statistickým přístupem a na druhé straně stojí alternativní chápání se zdůrazňovanou spiritualitou, s prvky magického myšlení a sklonem k mystice. Obé má asi právo na existenci, obé najde své zastánce i odpůrce, ale fakt je, že se představitelé obou křídel těžko domlouvají a v interpretacích wellness problematiky mohou být evidentní rozpory a odlišné kauzální výklady. S vědomím nelehkého pole působnosti přistoupila PALESTRA k problematice wellness jako k důležitému problému, který má svou společenskou důležitost a své odborné jádro skrývá v existenci biopsychosociální pohody (well-being), pomocí které už před léty definovala WHO lidské zdraví. Poslední výzkumy přinesly poznání souvislostí mezi tímto jevem a kvalitou života, životním stylem člověka a pomalu se rozkrývá řada důležitých vnitřních souvislostí v této komplexní oblasti. Navíc se zdá, že životní styl lidí se s rozvojem civilizace spíše vzdaluje potřebným parametrům, ubývá spontánní pohybová aktivita, zábava se posouvá do virtuální oblasti a objevují se škodlivé zdroje příjemnosti obluzující povahy. V této souvislosti upoutává cesta přes wellness k selfness, cesta k vědomému zodpovědnému chování ve smyslu osobnostního rozvoje, jak to je zdůrazňováno v některých přístupech. Podle toho se zdá, že by se asi wellness měl stát součástí kultury moderního člověka. Cesta k tomu je přes wellness coaching a wellness management, což je odborná záležitost vyžadující systematické vzdělávání. Proto se pořádají pravidelné konference a proto vznikl tento sborník, který se snaží shrnout stávající poznatky. K dosažení cílů naznačených v závěru předmluvy zbývá ještě dlouhá cesta. Editoři i autoři budou vděčni za případné připomínky, vedené cílem rozvinout badatelské a pedagogické úsilí v oblasti wellness. V Praze Václav Hošek editor 5

6 ANALÝZA POSTOJOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH K POHYBOVÝM A ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM ANALYSE OF ATTITUDES OF PUPILS AT BASIC SCHOOLS TO MOTOR AND SPORTS ACTIVITIES Pavol BARTÍK Abstrakt: Cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť, aké postoje k pohybovým a športovým aktivitám majú žiaci základných škôl. Skúmaný súbor tvorilo 621 žiakov 4. ročníka základných škôl a žiakov 9. ročníka základných škôl. Výskumom bolo zistené, že až 73,75 % žiakov 4. ročníkov malo pozitívny postoj. Naopak, len 45,21 % žiakov 9. ročníkov malo pozitívny postoj k pohybovým a športovým aktivitám a až 52,55 % žiakov prejavilo indiferentný postoj. Kľúčové slová: postoje, pohybové a športové aktivity, žiaci Abstract: The aim of this research was to find out the level of the attitudes of pupils at basic schools to motor and sports activities. The research sample consisted of 621 pupils of 4th forms and 1606 pupils of 9th forms of basic schools. We found out that % pupils of 4th forms showed positive attitudes to motor and sports activities. Only % pupils of 9th forms showed positive attitudes to motor and sports activities and % pupils showed indifferent attitudes. Key words: attitudes, motor and sports activities, pupils 1 Úvod Plnením špecifických výchovných cieľov telesnej výchovy sa vytvárajú pozitívne postoje žiakov k športu, vytvára sa záujem o rôzne druhy športových a telovýchovných odvetví so snahou dosiahnuť v nich výkon primeraný vlastným pohybovým predpokladom. Problematikou zisťovania postojov žiakov k telesnej výchove sa na základných školách v minulosti zaoberali napr. Chromík a kol. (1993); Antala Dorošová (1996); Görner Starší (2001); Bartík (2005, 2006, 2007), Vladovičová Novotná (2005 ) a i. V otázke postojov k školskej telesnej výchove u žiakov 6. a 8 ročníkov ZŠ považujeme za zaujímavé výsledky vo vybraných ZŠ Stredoslovenského kraja, ktoré prezentovali Görner Starší (2001). Uvedení autori zistili, že u žiakov a žiačok 6. a 8. ročníkov vybraných ZŠ prevažujú pozitívne postoje k školskej telesnej výchove a športu. Okrem dobrej práce učiteľov telesnej výchovy pripísali autori pozitívne názory na školskú telesnú výchovu a šport najmä faktu, že šport sa stal pre svoju popularitu vytvorenú médiami (najmä televíziou) významným spoločenským fenoménom. Bartík (2005) zistil u žiakov 1. stupňa ZŠ na vybraných školách ZŠ na východnom Slovensku v Starej Ľubovni a v Jakubovanoch prevahu veľmi pozitívnych a pozitívnych postojov nad postojmi indiferentnými, negatívnymi a veľmi negatívnymi. Veľmi pozitívne a pozitívne postoje k telesnej výchove a športu prejavilo 75% žiakov, indiferentné postoje 12% žiakov a negatívne a veľmi negatívne postoje malo 13% žiakov. Autor považuje za dôležité pozitívne ovplyvňovanie vzťahu u detí k telesnej výchove vôbec, formovanie jeho vedomia, výchovu k aktívnej starostlivosti o svoj zdravotný stav, rozširovanie vedomostí 6

7 použiteľných v ďalšom živote a najmä potrebu vytvárať kladný postoj žiaka k telovýchovnej činnosti a k telesnej kultúre. V ďalšom výskume sa Bartík (2005) venoval tejto istej otázke v inej časti východného Slovenska. Výskumom vykonaným na základných školách v meste Kežmarok a dedinách v blízkom okolí zistil, že žiaci 2. stupňa skúmaných základných škôl majú pozitívny vzťah k telesnej výchove. Výskumom bolo zistené, že žiaci 5. ročníkov mali pozitívnejší postoj k telesnej výchove ako žiaci 9. ročníkov. Zvlášť výrazne sa to prejavilo v skupine dievčat, kde deviatačky z mesta iba v 56,7 % prípadoch prejavili pozitívny postoj, kým piatačky až v 80 %. Bartík (2007) skúmal postoje žiakov 1. stupňa ZŠ k telesnej výchove na šiestich vybraných základných školách v meste Banská Bystrica. Veľmi pozitívny a pozitívny postoj vyjadrilo 72,35 % žiakov, indiferentný postoj zaujalo 26,4% žiakov a negatívny postoj prezentovalo iba 1,17 % žiakov. Chlapci mali pozitívnejší postoj k telesnej výchove ako dievčatá, keď 79,22 % chlapcov vyjadrilo pozitívny postoj a len 66,66 % dievčat. V jednom z posledných výskumov Bartík Mesiarik (2009) zisťovali úroveň postojov žiakov základných škôl v banskobystrickom regióne k telesnej výchove a športu. Zistili, že u žiakov prevládali indiferentné postoje. Postoje žiakov pohybovo nadpriemerných a pohybovo podpriemerných ku školskej telesnej výchove skúmali vo vekovej kategórii stredoškolákov Antala Dorošová (1996), ktorým sa u skúmaných 15ročných žiakov v bratislavských gymnáziách v otázke obľúbenosti telesnej výchovy potvrdili dovtedy známe výskumy, ktoré poukazovali na stále vysokú mieru obľúbenosti tohto predmetu a korešpondovali s výskumami psychológov. Górna (1997) realizovala výskum v uvedenej oblasti školskej telesnej výchovy a športu na stredných školách v olomouckom regióne (Česká republika) a v katowickom regióne (Poľsko), keď okrem iného zistila prevažujúci pozitívny postoj a vzťah študentov vybraných stredných škôl k hodinám telesnej výchovy od 59,84 % do 77,07 % v olomouckom regióne a od 59,40 % do 84,62 % v katowickom regióne. Medzi obidvoma regiónmi pri porovnaní výsledkov výskumu nezistila podstatnejšie rozdiely. Vo svojich záveroch odporúča rolu žiaka v didaktickom procese podporiť aj častejším vytváraním didaktických situácií, v ktorých sa žiaci môžu samostatne rozhodovať, samostatne riešiť uložené úlohy a riešiť vzniknuté, či zámerne navodené otvorené, problémové, alternatívne a obdobné situácie. 2 Cieľ a hypotézy výskumu Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u žiakov a žiačok štvrtých a deviatych ročníkov vybraných mestských a vidieckych základných škôl stredoslovenského regiónu ich postoje k pohybovým a športovým aktivitám. H 1: Na základe štúdia dostupných literárnych prameňov predpokladáme, že u žiakov štvrtých ročníkov základných škôl budú prevládať pozitívne postoje k pohybovým a športovým aktivitám a u žiakov deviatych ročníkov základných škôl budú prevládať indiferentné postoje k pohybovým a športovým aktivitám. H 2: Chlapci budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá. H 3: Žiaci mestských ZŠ budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych ZŠ. 7

8 3 Metodika výskumu 3.1 Charakteristika skúmaného súboru: Celkove sa výskumu zúčastnilo 621 žiakov štvrtých ročníkov základných škôl stredoslovenského regiónu (z uvedeného počtu bolo 303 chlapcov a 318 dievčat) a žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Z toho bolo 826 chlapcov a 780 dievčat. 3.2 Metódy získavania faktografického materiálu Na zistenie intenzity postojov žiakov 4. ročníka základnej školy k pohybovým a športovým aktivitám sme použili dotazník podľa Siváka (1997). Uvedený dotazník je rozdelený na tri dimenzie, kde každá obsahuje šesť položiek výrokov, ktoré monitorujú kognitívnu, emotívnu a konatívnu zložku postoja. Žiaci vyjadrovali svoje stanovisko ku každej položke. Kognitívna zložka postoja úzko súvisí s osvojovaním špecifických i všeobecných poznatkov z telesnej kultúry, hygieny, zdravovedy, teda elementárnych teoretických základov telovýchovného vzdelania. Emotívna zložka postoja citová zložka postoja, práve táto zložka sa pokladá v tomto veku za veľmi dôležitú pri vytváraní postoja k telesnej výchove. Konatívna zložka postoja tu ide o žiakovu aktivitu, jeho aktívne zapojenie do pohybových aktivít. Ide tu najmä o vôľu vykonávať pohybovú činnosť a zapojenie do aktívnej činnosti. Kvalita celkového postoja sa vyjadruje nasledovne: 0 7 bodov veľmi negatívny postoj 8 14 bodov negatívny postoj bodov indiferentný postoj bodov pozitívny postoj bodov veľmi pozitívny postoj Dotazník sme vyhodnocovali podľa tohto kľúča: A, pozitívna zložka bola ohodnotená 2 body......áno 1 bod....niekedy áno, niekedy nie 0 bodov...nie B, negatívna zložka bola ohodnotená 2 body...nie 1 bod...niekedy áno, niekedy nie 0 bodov...nie Na zistenie postojov žiakov deviatych ročníkov základnej školy k pohybovým a športovým aktivitám sme použili dotazník podľa Siváka et. al (2000). Dotazník pre žiakov 9. ročníka základnej školy je určený na zistenie špecifického deklaratívneho postoja k telovýchovným činnostiam. Dotazník obsahuje 51 položiek a zameriava sa na poznávaciu, emotívnu a konatívnu zložku postoja. Pre každú z uvedených zložiek je určených 17 položiek. Žiak zaujíma svoje stanovisko ku každej položke záznamom do archu odpovedí podčiarknutím jednej z možností. Žiak si vyberá iba jednu z troch alternatív: áno neviem nie. Vyhodnocovanie odpovedí žiakov sa realizuje podľa kľúča: v pozitívnych položkách áno = 2 body 8

9 neviem = 1 bod nie = 0 bodov v negatívnych položkách áno = 0 bodov neviem = 1 bod nie = 2 body Negatívne položky sú: 11, 12, 13, 16, 17, 34, 46, 48, 51. Ostatné položky sú pozitívne. Maximálny počet bodov v každej položke postoja je 34 bodov. Maximálny počet bodov za celý dotazník je 102 bodov. Intenzitu postoja k telesnej výchove určuje celkový zisk bodov a to: negatívny postoj od 0 do 34 bodov indiferentný postoj od 35 do 68 bodov pozitívny postoj od 69 do 102 bodov 4 Výsledky výskumu 4.1 Zhrnutie výsledkov žiakov 4.ročníka skúmaných základných škôl v oblasti ich postojov k pohybovým a športovým aktivitám: Výskumu sa zúčastnilo celkove 621 žiakov, z toho bolo 303 chlapcov a 318 dievčat. Žiakov z mestských základných škôl bolo 413 a žiakov z vidieckych základných škôl bolo 208. Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u chlapcov bola nasledovná: Spolu 227 chlapcov t. j. 74,92 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 64 chlapcov t. j. 21,12 %. Len 12 žiakov malo negatívny postoj (3,96 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u dievčat bola nasledovná: Spolu 231 dievčat t. j. 72,64 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 82 dievčat t. j. 25,79 %. Len 5 dievčat malo negatívny postoj (1,57 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z mestských škôl bola nasledovná: Spolu 298 žiakov t. j. 72,15 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 102 žiakov t. j. 24,70 %. Len 13 žiakov malo negatívny postoj (3,15 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z vidieckych škôl bola nasledovná: Spolu 160 žiakov t. j. 76,92 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 44 žiakov t. j. 21,15 %. Len 4 žiaci malo negatívny postoj (1,93 %). Celkove zo 621 respondentov prejavilo pozitívny postoj pohybovým a športovým aktivitám 458 žiakov t. j. 73,75 %. Indiferentný postoj malo 146 žiakov t. j. 23,51 % a negatívny postoj zaujalo len 17 žiakov t. j. 2,74%. Chlapci mali v priemere pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Žiaci z vidieckych základných škôl mali pozitívnejší postoj ako žiaci z mestských základných škôl, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Výsledky uvádzame v tabuľke 1. Tabuľka 1 Postoje žiakov 4.ročníkov ZŠ k pohybovým a športovým aktivitám Intenzita postoja Mesto (%) Vidiek (%) Chlapci (%) Dievčatá (%) Spolu (%) VPP a PP 72,15 76,92 74,92 72,64 73,75 IP 24,70 21,15 21,12 25,79 23,51 VNP a NP 3,15 1,93 3,96 1,57 2,74 9

10 Legenda: VPP veľmi pozitívny postoj PP pozitívny postoj IP indiferentný postoj VNP veľmi negatívny postoj NP negatívny postoj 4.2 Zhrnutie výsledkov žiakov 9.ročníka skúmaných základných škôl v oblasti ich postojov k pohybovým a športovým aktivitám: Výskumu sa zúčastnilo celkove žiakov, z toho bolo 826 chlapcov a 780 dievčat. Žiakov z mestských základných škôl bolo a žiakov z vidieckych základných škôl bolo 572. Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u chlapcov bola nasledovná: Spolu 381 chlapcov t. j. 46,12 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 433 chlapcov t. j. 52,42 %. Len 12 žiakov malo negatívny postoj (1,46 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u dievčat bola nasledovná: Spolu 345 dievčat t. j. 44,23 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 411 dievčat t. j. 52,69 %. Len 24 dievčat malo negatívny postoj (3,08 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z mestských škôl bola nasledovná: Spolu 436 žiakov t. j. 42,16 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 572 žiakov t. j. 55,32 %. Len 26 žiakov malo negatívny postoj (2,52 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z vidieckych škôl bola nasledovná: Spolu 290 žiakov t. j. 50,69 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 272 žiakov t. j. 47,55 %. Len 10 žiakov malo negatívny postoj (1,76 %). Celkove z respondentov prejavilo pozitívny postoj k pohybovým a športovým aktivitám 726 žiakov t. j. 45,21 %. Indiferentný postoj malo až 844 žiakov t. j. 52,55 % a negatívny postoj zaujalo len 36 žiakov t. j. 2,24 %. Chlapci mali v priemere pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Žiaci z vidieckych základných škôl mali pozitívnejší postoj ako žiaci z mestských základných škôl a uvedený rozdiel bol štatisticky významný na 5% hladine štatistickej významnosti. Výsledky uvádzame v tabuľke 2. Tabuľka 2 Postoje žiakov 9. ročníkov ZŠ k pohybovým a športovým aktivitám Intenzita postoja Mesto (%) Vidiek (%) Chlapci (%) Dievčatá (%) Spolu (%) PP 42,16 50,69 46,12 44,23 45,21 IP 55,32 47,55 52,42 52,69 52,55 NP 2,52 1,76 1,46 3,08 2,24 Legenda: PP pozitívny postoj IP indiferentný postoj NP negatívny postoj 5 Záver Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u žiakov a žiačok štvrtých a deviatych ročníkov vybraných mestských a vidieckych základných škôl ich postoje k pohybovým a športovým aktivitám. Môžeme konštatovať, že realizáciou stanovených úloh výskumu sme cieľ splnili. 10

11 V prvej hypotéze sme predpokladali, že u žiakov štvrtých ročníkov základných škôl budú prevládať pozitívne postoje k pohybovým a športovým aktivitám a u žiakov deviatych ročníkov základných škôl budú prevládať indiferentné postoje. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Až 73,75 % žiakov štvrtých ročníkov prejavilo k pohybovým a športovým aktivitám pozitívne postoje a 52,55 % žiakov deviatych ročníkov malo k pohybovým a športovým aktivitám indiferentný postoj. V druhej hypotéze sme predpokladali, že chlapci budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Chlapci štvrtých aj deviatych ročníkov skúmaných základných škôl mali pozitívnejší postoj ako dievčatá. V tretej hypotéze sme predpokladali, že žiaci z mestských základných škôl budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych ZŠ. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa nepotvrdila. Chlapci štvrtých aj deviatych ročníkov skúmaných mestských základných škôl nemali pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych základných škôl. Zvlášť výrazne sa to prejavilo u žiakov deviatych ročníkov, kde 50,69 % žiakov z vidieckych škôl malo pozitívny postoj a z mestských škôl to bolo len 42,16 % žiakov. Pre potreby praxe odporúčame skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školskej telesnej a športovej výchove, zavádzať netradičné pohybové a športové aktivity, modernizovať obsah vyučovania, formy a metódy práce. Zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie škôl. Zaktivizovať spoluprácu školy s rodičmi a športovými klubmi s cieľom zlepšiť postoje žiakov k školskej telesnej výchove a pravidelnej pohybovej a športovej aktivite a to najmä na 2. stupni základnej školy. Literatúra ANTALA, B. DOROŠOVÁ, S Postoje žiakov pohybovo podpriemerných a pohybovo nadpriemerných ku školskej telesnej výchove. In Telesná výchova a šport, roč. 6, 1996, č. 4. ISSN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 2. stupňa základnej školy k telesnej výchove. In Acta universitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác, č. 9. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 1. stupňa ZŠ k telesnej výchove a pohybovým aktivitám v regióne Čadca. In Sborník referátú z 6. medzinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. Olomouc: FTK UP, ISBN , s. 46. BARTÍK, P Úroveň plnenia vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In Telovýchovný proces na školách, Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov k telesnej výchove na 1. stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In Telovýchovný proces na školách, Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 5. a 9. ročníkov na vybraných ZŠ k telesnej výchove. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Sborník příspevků ze XVI. Ročníku interdisciplinární konference s medzinárodní účastí. Hradec Králové: PF UHK, ISBN , s

12 BARTÍK, P. MESIARIK,P Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v stredoslovenskom regióne k školskej telesnej výchove a športu. In Tel. Vých. Šport, 19,2009, 1 s.4-6. ISSN GÓRNA, K Vztah chlapců a dívek středních škol olomouckého a katowického regionu k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 63, 1997, č. 5. ISSN , s GÖRNER, K STARŠÍ, J Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu. Banská Bystrica: UMB, Fakulta humanitných vied, 2001, 162 s. ISBN CHROMÍK, M. et al Didaktika telesnej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, s. ISBN SIVÁK, J Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 1. stupeň základných škôl. In Pedagogické spektrum, roč. 6, 1997, č. 1/2. ISSN , s SIVÁK, J. et al Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: MŠ SR, s. VLADOVIČOVÁ, N. NOVOTNÁ, N Športové záujmy rómskych žiakov 1. stupňa základnej školy. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Zborník vedecko-výskumných prác, č. 9. Banská Bystrica :PF UMB, 2005, ISBN , s Kontakt Pavol Bartík, prof. PaedDr. PhD. Fakulta humanitných vied UMB Katedra telesnej výchovy a športu, Tajovského 40, Banská Bystrica 12

13 VZŤAH ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K ZIMNÝM ŠPORTOM A POHYBOVÝM AKTIVITÁM NA SNEHU THE SECONDARY SCHOOLS STUDENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE WINTER SPORTS AND MOVEMENT ACTIVITIES IN SNOW Boris BEŤÁK Abstrakt: V príspevku autor prezentuje, aký je vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na prieskumnej vzorke 312 žiakov s využitím dotazníka zistil autor u žiakov preferenciu letných športov pred zimnými a pozitívny vzťah k zimným športom. Najradšej vykonávaným zimným športom vo voľnom čase žiakov je zjazdové lyžovanie, aj keď z pohľadu atraktivity je pre žiakov atraktívnejší snowboarding. Kľúčové slová: žiaci stredných škôl, zimné športy, pohybové aktivity na snehu. Abstract: In the article, the author has presented what is the secondary schools students relationship to the winter sports and the movement activities in snow in Banska Bystrica town. On the research sample that consisted from 312 students and with the use of questionnaire, the author has found out that here is some certain preference for summer sports between the winter ones and also the positive relationship to the winter sports. The most likely performed winter sport in the students free time is downhill race. However, from the view of attractiveness, snowboarding is considered to be more attractive for them. Key words: secondary school students, winter sports, movement activities in snow. Úvod V súčasnosti pohyb ako dôležitá súčasť životného štýlu čoraz viac absentuje. Ide hlavne o kategóriu detí a mládeže. Pritom realizácia pohybových a športových aktivít má výrazný zdravotno-preventívny potenciál, čo výrazne zasahuje do zdravého životného štýlu (Michal, 2009). Výskumné práce, ale i životná prax a skúsenosti potvrdzujú, že športovo-rekreačnými aktivitami možno cielene a pozitívne pôsobiť na somatickú, motorickú a funkčnú stránku človeka, na zlepšenie úrovne zdravia, telesnej a psychickej kondície (Chovanová, 2011). Nie je podstatné na akej úrovni sú pohybové aktivity vykonávané, dôležité je, že sú súčasťou života človeka. Nevolná (2013) uvádza, že pohybové aktivity vykonávané aktívne alebo len rekreačne majú pozitívny účinok nielen na telesné, ale aj na duševné zdravie každého človeka. Ako uvádzajú Michal Nevolná (2012) pohybové aktivity povzbudzujú človeka k vyššej aktivite, dodávajú mu energiu, pomáhajú udržiavať v kondícii celkový organizmus. Aktívny pohyb podporuje dobrú náladu, ale i určitú zodpovednosť, sebadisciplínu k dosiahnutiu určitého športového výkonu. Pobyt v zimnej prírode patrí neodmysliteľne k životu človeka (Modrák a kol., 2008). Poznávanie prírodných krás, radosť z harmonického pohybu, prekonávanie ťažkostí to všetko prinášajú človeku zimné športy (Hellebrandtová Roučková, 2011). Práve zimné športy sú často vyhľadávanou rekreačnou pohybovou aktivitou ľudí každej vekovej kategórie. K najrozšírenejším zimným športom a vo všeobecnosti aj k najrozšírenejším aktivitám voľného času patrí zjazdové lyžovanie. Je výrazným fenoménom oslovujúcim v najrôznejších 13

14 podobách veľké množstvo ľudí (Král, 2006). Aj podľa Adamčáka Mandzáka (2004) a Žídeka Petroviča (2009) patrí lyžovanie už dlhé desaťročia k najobľúbenejším a najrozšírenejším pohybovým aktivitám všetkých vekových kategórií v zimnom prostredí. Podľa Michala (2013) má lyžovanie významné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého jednotlivca. Prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, prispieva k psychickému, spoločenskému a morálnemu vývinu mládeže. Pomáha pri budovaní kladného vzťahu k športu a pohybovej aktivite. Podobný názor majú aj Nemec (2004) a Veisová (2004), ktorí uvádzajú, že lyžovanie, ale aj ďalšie zimné sezónne činnosti kladú zvýšené nároky na všetky funkcie a systémy organizmu a majú nezastupiteľné miesto v pohybovom a funkčnom zdokonaľovaní človeka. Popri lyžovaní sa čoraz viac do popredia tlačí snowboarding, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube a je vhodnou alternatívnou popri lyžovaní. Paugschová Lužová Luža (2004) hovoria o snowboardingu, ako o športe tak atraktívnom, hravom, ba až bláznivom, že sa stal v priebehu málo zím skoro až symbolom všetkých slobodne mysliacich mladých ľudí túžiacich po športe a dobrodružstve. Podľa Pacha (2010) a Michala (2012) je snowboarding jedným z najprogresívnejšie rozvíjajúcich sa zimných športov v posledných rokoch. Postupom času si vydobyl svoje miesto na svahoch zimných stredísk. Cieľ Cieľom prieskumu bolo zistiť vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Metodika Prieskum sme realizovali v priebehu júna 2013 na 6-tich vybraných stredných školách v Banskej Bystrici. Prieskumnú vzorku tvorilo 312 žiakov z toho 170 chlapcov (54,49 %) a 142 dievčat (45,51 %). Na zistenie vzťahu žiakov stredných škôl k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu sme použili dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý bol anonymný. Dotazník obsahoval 20 uzavretých otázok. V príspevku uvádzame odpovede len na vybrané otázky. Jednotlivé odpovede sme rozdelili z pohľadu intersexuálnych vzťahov. Výsledky a diskusia Na začiatku prieskumu sme zisťovali, aký druh športov žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici preferujú. Žiaci mali na výber 4 možnosti: zimné športy, letné športy, preferovanie oboch druhov športov rovnako alebo žiadny šport. Výsledky prezentujeme na obrázku 1. Z výsledkov vyplýva, že obe pohlavia najviac preferujú letné športy. Uviedlo to až 44,71 % chlapcov a 47,18 % dievčat. Domnievame sa, že preferovanie letných športov súvisí s vysokou obľúbenosťou športových hier (futbal, basketbal, volejbal), ktorú zistili Nemec Nemcová (2012), ale aj iní autori. Preferovanie oboch druhov športov rovnako, uviedlo 32,94 % chlapcov 23,94 % dievčat. Až na treťom mieste skončili zimné športy, ktoré uviedlo 16,47 % chlapcov a 19,01 % dievčat. Preferovanie žiadneho z ponúkaných druhov športov uviedlo len 5,88 % chlapcov a 9,86 % dievčat, čo považujeme za veľmi pozitívne. V dotazníku sme ďalej zisťovali, aký majú vzťah žiaci daných stredných škôl k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na základe výsledkov prezentovaných na obrázku 2 konštatujeme, že prevažná väčšina našich respondentov má k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu skôr pozitívny vzťah (28,82 % chlapcov a 28,17 % dievčat) alebo veľmi pozitívny vzťah (40 % chlapcov a 25,35 % dievčat). Dievčatá najčastejšie volili neutrálny vzťah k zimným športom, keď túto odpoveď uviedlo až 36,62 % dievčat. Neutrálny vzťah k zimným športom zaujalo aj 25,88 % chlapcov. Za potešujúce považujeme, že len 14

15 9 chlapcov a 14 dievčat označilo ich vzťah k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu ako negatívny alebo veľmi negatívny. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% letné zimné oba rovnako žiadny chlapec 44,71% 16,47% 32,94% 5,88% dievča 47,18% 19,01% 23,94% 9,86% Obrázok 1 Druhy športov, ktoré žiaci viac preferujú Chí = 4,150 (p>0,05) Aj napriek tomu, že žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici preferujú letné športy pred zimnými, považujeme za pozitívne, že až 68,82 % chlapcov a 53,52 % dievčat má pozitívny vzťah k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na základe výsledkov môžeme usudzovať, že zimné športy sa medzi mládežou tešia veľkej obľúbenosti. Pri tejto otázke sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely v odpovediach chlapcov a dievčat na hladine významnosti p < 0,05. V podobnom výskume, realizovanom na žiakoch stredných škôl v Martine, zistil Beťák (2013a) pozitívny vzťah k zimným športom u 61,30 % chlapcov a 51,06 % dievčat, pričom celkovo prevládal u chlapcov skôr pozitívny vzťah k zimným športom, (31,03 %) a u dievčat neutrálny vzťah (33,58 %). 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny neutrálny Chí = 10,135 (p<0,05) skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 40,00% 28,82% 25,88% 3,53% 1,76% dievča 25,35% 28,17% 36,62% 7,04% 2,82% Obrázok 2 Vzťah žiakov k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu 15

16 Ďalej nás zaujímalo, ktorý zimný šport, prípadne pohybovú aktivitu na snehu vykonávajú žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici vo svojom voľnom čase najradšej. Žiaci mali na výber 7 možných odpovedí, pričom pri odpovedi,,iné mohli uviesť aj zimný šport alebo pohybovú aktivitu na snehu, ktorú najradšej vykonávajú a nenachádzala sa medzi danými možnosťami. Z obrázka 3 vyplýva, že najradšej vykonávaným zimným športom alebo pohybovou aktivitou na snehu vo voľnom čase žiakov je pre obe pohlavia zjazdové lyžovanie. Uviedlo ho 31,18 % chlapcov a 37,32 % dievčat. Podobné výsledky na stredných školách v Martine a Starej Ľubovni zistil aj Beťák (2013b). Na základných školách zistili podobné výsledky aj Chovanová (2011) a Michal (2011). Domnievame sa, že zistená prevaha vykonávania zjazdového lyžovania vo voľnom čase žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici, súvisí s faktom, že lyžovanie už dlhé desaťročia patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším pohybovým aktivitám všetkých vekových kategórií v zimnom prostredí (Žídek Petrovič, 2009). Ako autori ďalej uvádzajú, rastúci trend záujmu o zjazdové lyžovanie je zapríčinený dostatkom a širokým výberom lyžiarskeho výstroja a nových lyžiarskych zariadení nielen v Alpách, ale aj na Slovensku. Na druhom mieste sa umiestnil snowboarding, ktorý vo svojom voľnom čase najradšej vykonáva 24,12 % chlapcov a 22,54 % dievčat. Zistený fakt potvrdzuje stále väčšiu popularitu a rozmach tohto zimného športu. Vykonávanie snowboardingu vo voľnom čase u 33 % žiakov konštatuje Michal (2010), ktorý robil výskum na základných školách v okrese Žilina. Trochu prekvapením je nízky podiel bežeckého lyžovania, ktorý si zvolilo len 8,82 % chlapcov a 7,04 % dievčat. Domnievame sa, že daný stav súvisí s faktom, že bežecké lyžovanie sa zaraďuje medzi silovo-vytrvalostné pohybové aktivity cyklického charakteru, a nie je také atraktívne a dynamické ako zjazdové lyžovanie či snowboarding. Za zmienku stojí aj, že v rámci možnosti iné boli najčastejšie uvádzanými zimnými športami a pohybovými aktivitami na snehu hokej a guľovanie, ktoré uvádzali prevažne chlapci, pričom dievčatá uvádzali korčuľovanie a sánkovanie. 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% bežecké lyžovanie zjazdové lyžovanie snowboarding skialpinizmus akrobatické lyžovanie Chí = 2,753 (p>0,05) žiadny chlapec 8,82% 31,18% 24,12% 7,06% 3,53% 10,59% 14,71% dievča 7,04% 37,32% 22,54% 4,93% 2,11% 12,68% 13,38% Obrázok 3 Zimný šport alebo pohybová aktivita na snehu, ktorú žiaci vykonávajú vo svojom voľnom čase najradšej iné V nasledujúcej otázke nás zaujímalo, ktorý zo zimných športov: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowboarding prípadne,,iný, je pre žiakov daných stredných škôl najatraktívnejší. Na základe výsledkov konštatujeme, že v súčasnosti je pre obe pohlavia 16

17 najatraktívnejším zimným športom snowboarding. Prekvapujúce ale je, že snowboarding je atraktívnejší pre väčšie percento dievčat (56,34 %), ako chlapcov (46,47 %) (obrázok 4). K podobným výsledkom dospel aj Beťák (2012), ktorý uvádza vyššiu atraktivitu snowboardingu pred inými zimnými športmi, pričom v jeho výskume bol snowboarding najatraktívnejší, až pre 74,32 % dievčat a 50 % chlapcov. Zjazdové lyžovanie považuje za atraktívnejšie 35,29 % chlapcov a 33,10 % dievčat. Zaujímavé je aj zistenie, že vo voľnom čase sa žiaci radšej venujú zjazdovému lyžovaniu (obrázok 3), ale atraktívnejším športom je pre nich snowboarding. Sme presvedčení, že daný stav súvisí s možnosťou zaradenia snowboardingu do vyučovania telesnej a športovej výchovy ako voliteľného predmetu a aj s čoraz väčšou medializáciou tohto športu. O veľkej atraktivite snowboardingu hovoria aj Modrák Nemčík (2006). 60,00% 50,00% Chí = 5,847 (p>0,05) 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% zjazdové lyžovanie bežecké lyžovanie Obrázok 4 Atraktívnosť zimných športov pre žiakov snowboarding chlapec 35,29% 7,65% 46,47% 10,59% dievča 33,10% 6,34% 56,34% 4,23% iné 40,00% 35,00% Chí = 5,985 (p>0,05) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny Obrázok 5 Vzťah žiakov k zjazdovému lyžovaniu neutrálny skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 26,47% 34,71% 30,00% 6,47% 2,35% dievča 36,62% 25,35% 28,87% 4,93% 4,23% V rámci prieskumu sme zisťovali aj vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zjazdovému lyžovaniu. Na obrázku 5 môžeme vidieť, že u chlapcov prevažuje skôr pozitívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu, uviedlo ho 34,71 % chlapcov, ďalej nasleduje neutrálny vzťah 17

18 k zjazdovému lyžovaniu (30 % chlapcov) pred veľmi pozitívnym vzťahom (26,47 % chlapcov). U dievčat dominuje veľmi pozitívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu s 36,62 %, nasleduje neutrálny vzťah k zjazdovému lyžovaniu (28,87 % dievčat) pred vzťahom skôr pozitívnym (25,35 % dievčat). Za pozitívne zistenie považujeme, že skôr negatívny alebo veľmi negatívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu má len 28 žiakov. Zaujímal nás aj, aký je vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k snowboardingu. U oboch pohlaví dominoval neutrálny vzťah k snowboardingu. Zaujalo ho 37,65 % chlapcov a 33,10 % dievčat. Veľmi pozitívny vzťah k snowboardingu zaujalo 28,24 % chlapcov a 24,65 % dievčat a skôr pozitívny vzťah 24,71 % chlapcov a 28,87 % dievčat. Celkovo má pozitívne orientovaný vzťah k snowboardingu 52,95 % chlapcov a 53,52 % dievčat (obrázok 6). Na základe porovnania výsledkov vzťahu žiakov k zjazdovému lyžovaniu a snowboardingu konštatujeme, že na vybraných stredných školách v Banskej Bystrici majú obe pohlavia pozitívnejší vzťah k zjazdovému lyžovaniu. 40,00% 35,00% Chí = 2,551 (p>0,05) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny Obrázok 6 Vzťah žiakov k snowboardingu neutrálny skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 28,24% 24,71% 37,65% 5,88% 3,53% dievča 24,65% 28,87% 33,10% 9,15% 4,23% Záver Výsledky uvedené v našom príspevku prezentujú zistený vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Pomocou otázok v dotazníku sme u žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici zistili preferenciu letných športov pred športmi zimnými. Ďalej sme zistili pozitívny vzťah k zimným športom a pohybových aktivitám na snehu u 68,82 % chlapcov a 53,52 % dievčat. Za najradšej vykonávaný zimný šport alebo pohybovú aktivitou na snehu vo voľnom čase označili žiaci zjazdové lyžovanie, za ktorým nasledoval snowboarding, ktorý ako uvádzajú Modrák Nemčík (2006) je športom rýchlo sa rozvíjajúcim a pre mládež čoraz viac populárnejším. Toto tvrdenie potvrdzuje aj fakt, že z pohľadu atraktivity zvolili žiaci práve snowboarding za najatraktívnejší (46,47 % chlapcov a 56,34 % dievčat). Na základe výsledkov ďalej konštatujeme, že žiaci nami vybraných stredných škôl v Banskej Bystrici majú pozitívny vzťah aj k zjazdovému lyžovaniu aj snowboardingu, pričom obe pohlavia majú pozitívnejší vzťah k zjazdovému lyžovaniu. Domnievame sa, že celkový pozitívny vzťah respondentov k zjazdovému lyžovaniu, snowboardingu, ale aj ostatným zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu, môže 18

19 úzko súvisieť s podmienkami a možnosťami na realizáciu zimných športov v tejto oblasti, nakoľko sa v danom regióne nachádza viacero zimných stredísk. Zo zdravotného a preventívneho hľadiska považujeme za prínosné, že žiaci stredných škôl majú taký pozitívny vzťah k zimným športom a ich vykonávaniu, pretože pohybová a športová aktivita je súčasťou zdravého životného štýlu človeka, pričom prispieva k zlepšeniu imunity človeka a má pozitívny vplyv na jeho kvalitu života. Literatúra ADAMČÁK, Š. MANDZÁK, P Bezpečne na lyžiach. In Outdoor 2004 : sborník příspěvků z mezinárodního semináře. Brno : Masarykova univerzita, ISBN , s BEŤÁK, B The attitude of students at secondary schools towards snowboarding and the way of teaching it. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2012, roč. 4, č. 2, s BEŤÁK, B. 2013a. Relationship of the secondary grammar school pupils in Martin to winter sports, and its implementation. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2013, roč. 5, č. 1, s BEŤÁK, B. 2013b. Obľúbenosť zimných športov a vzťah žiakov stredných škôl k ich vykonávaniu. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Zvolen : ÚTVŠ, Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN , s HELLEBRANDTOVÁ, D. ROUČKOVÁ, M Základný zjazdový výcvik. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, s. ISBN CHOVANOVÁ, E Záujem školskej mládeže o lyžovanie a snowboarding na základných školách. In Perspectives of physical training process at schools. Oberegg : SAS School Innsbruck Austria, ISBN , s KRÁL, L Vyučovanie zjazdového lyžovania na základných školách v Banskej Bystrici. In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy zaťaženia. Bratislava : Strojnícka fakulta STU, ISBN MICHAL, J. NEVOLNÁ, T Physical activity as an effective means to a healthy lifestyle. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2012, roč. 4, č. 1, s MICHAL, J Pohybová aktivita, mládež a drogy. Banská Bystrica : Partner, s. ISBN MICHAL, J Snowboarding ako súčasť telesnej výchovy. In Telesná výchova prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 1. ročník vedeckej konferencie. Zvolen : Technická univerzita, ISBN , s MICHAL, J Spare time and recreation physical education for students of primary schools oriented to winter sports. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. ISSN , 2011, vol. 3, no. 1, p MICHAL, J Snowboarding a štátny vzdelávací program na školách. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Zvolen : Technická Univerzita, ISBN MICHAL, J Žiak a vyučovanie lyžovania na stredných školách. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Zvolen : ÚTVŠ, Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN , s

20 MODRÁK, M. NEMČÍK, R O potrebe zaradenia nácviku aj snowboardingu do učebných osnov pre žiakov ZŠ a SŠ. In Zborník prác z 11. vedecko-pedagogickej konferencie Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, ISBN , s MODRÁK, M. a kol Metodika výučby lyžovania. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava alokované pracovisko Prešov, s. ISBN NEMEC, M NEMCOVÁ, L Športové hry a voľný čas detí staršieho školského veku. In Exercitatio corpolis motus salus. ISSN , 2012, roč. 4, č. 2, s NEMEC, M Prípravné a pohybové hry pre zjazdový výcvik. In Lyžovanie : učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : FHV UMB BB, SLZ, ISBN , s NEVOLNÁ, T Záujmovo rekreačná telesná výchova ako účinný prostriedok k zdravému životnému štýlu. In Spolupracovníci kinantropológie a vedy. Brno : Masarykova univerzita Brno, ISBN PACH, M Snowboarding. Bratislava : PEEM, s. ISBN PAUGSCHOVÁ, B. LUŽOVÁ, P. LUŽA, J Snowboarding. In Lyžovanie : Učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN , s VEISOVÁ, M Letné a zimné sezónne činnosti. In Metodika telesnej výchovy. Bratislava : SPN, ISBN , s ŽÍDEK, J. PETROVIČ, P Lyžovanie: zjazd behy. Bratislava : PEEM, s. ISBN Kontakt PaedDr. Boris Beťák Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Tajovského Banská Bystrica 20

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA Václav Bunc UK FTVS Praha Tělo nechť každodenní své hýbání má (J. A. Komenský) Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) Pohyb

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VYSOKÁ ŠKOLA TÌLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Výzkumný roèníkový projekt magisterského studia

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Október 2011 Charakteristika prieskumu Hlavné ciele Zistiť mieru záujmu o nájomné byty ako typ bývania Zmapovať preferencie

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe

Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŢE Dunajská Streda Ţivotný štýl, vybrané ukazovatele zdravia a telesná zdatnosť u aktívne športujúcej a nešportujúcej mládeţe MUDr. Peter Mišenda Terézia Mederiová, DAHE Regionálny

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate

Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E Okruhy otázok štátnej skúšky z predmetu Teória a didaktika športovej špecializácie karate Bakalársky stupeň štúdia 1. a) Vznik, vývoj a história

Více

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie

Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie Sociálne determinanty a možnosti ich vplyvu na zdravie 2.SAVEZ Konferencia s medzinárodnou účasťou 21.-22. 09. 2006 Košice Podpora zdravia Štefková, G., Katreniaková, Z. Sociálne determinanty zdravia Sociálne

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia

Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Odbor podpory zdravia Vplyv konzumácie ovocia a zeleniny na výskyt metabolického syndrómu u klientov poradne zdravia Seminár pre MTP pracovníkov,

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL. Kateřina Janovská

Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL. Kateřina Janovská Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL Kateřina Janovská Jste zdravotně gramotní? 1. Raw strava (strava, kdy se konzumují pouze potraviny, které neprošly tepelnou úpravou nad

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ 64 1 TESTOVANIE ŠTATISTICKÝCH HYPOTÉZ OBLASŤ PRIJATIA A ZAMIETNUTIA HYPOTÉZY PRI TESTOVANÍ CHYBY I. A II. DRUHU Chyba I. druhu sa vyskytne vtedy, ak je hypotéza správna, ale napriek tomu je zamietnutá,

Více

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 1. OKRUH: DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY. Vývoj, úlohy, predmet a obsah skúmania v didaktike telesnej výchovy. Štruktúra

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH DOI: 10.5507/tvv.2016.015 Trendy ve vzdělávání 2016 ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH CHRÁSKA Miroslav, CZ Resumé Příspěvek popisuje částečné výsledky výzkumu, který zkoumal

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík

Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík Situácia v chove kôz v niektorých štátoch EÚ a vo svete. E. Gyarmathy M. Gálisová A. Čopík V niektorých štátoch EÚ chov kôz zaujíma významné postavenie v rámci živočíšnej výroby. Medzi takéto štáty patrí

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí

SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí SIZAR systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí 7.3.2005 7.3.2008 ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA /vedúci partner rozvojového partnerstva/ Sekulská 1,

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Podíl populace 65+ ve vybraných regionech % 31,2 31,8 32,9 32,3 30 27,8 26,9 29,7 28,1

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Každá značka má svoje DNA

Každá značka má svoje DNA Každá značka má svoje DNA AKO NAKUPUJEME Je vek jediné kritérium pre nákup na internete? Nakupujeme v prvých obchodoch vo vyhľadávači? Je cena kľúčová pre všetkých kupujúcich na internete? Sú kamenné obchody

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA

Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA Dobrý deň, práve sa pozeráte na dotazník, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce a je zameraný na analýzu spokojnosti návštevníkov

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Daniela Stackeová Katedra fyzioterapie, FTVS UK v Praze J. Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Kontakt: stackeova@volny.cz Annotation

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více