WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané Editoři: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Praha 2014

2 Recenzenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová, CSc. prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. Václav Hošek, Pavel Tilinger, 2014 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. ISBN Za odbornou a jazykovou úpravu odpovídají autoři příspěvků. Kvalita reprodukovaných obrázků, tabulek a grafů odpovídá kvalitě dodaných podkladů pro tisk. 2

3 Obsah Předmluva (Odborné jádro wellness) Pavol BARTÍK ANALÝZA POSTOJOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH K POHYBOVÝM A ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM Boris BEŤÁK VZŤAH ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K ZIMNÝM ŠPORTOM A K POHYBOVÝM AKTIVITÁM NA SNEHU Václav BUNC POHYB JAKO PROSTŘEDEK OVLIVŇOVÁNÍ ČLOVĚKA Václav HOŠEK DÝCHÁNÍ A JEHO PSYCHOFYZIOLOGICKÉ SOUVISLOSTI Ondřej JEŠINA POHYBOVÉ AKTIVITY JAKO SOUČÁST WELLNESS OSOB S POSTIŽENÍM Božena JIŘINCOVÁ WELLNESS KOMUNIKACE Zuzana KORNATOVSKÁ DOSTUPNOST A NABÍDKA ŘÍZENÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI S DISABILITOU VE VYBRANÝCH REGIONECH EU Milada KREJČÍ CIRKADIÁNNÍ PREFERENCE MLADISTVÝCH SPORTOVCŮ V KONTEXTU ADHERENCE KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Martin KRUŽLIAK Karin BAISOVÁ MONITOROVANIE VZŤAHU ŠTUDENTOV TU VO ZVOLENE K VYBRANÝM SEZÓNNYM ČINNOSTIAM Jiří MICHAL POSTOJE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K POHYBOVÝM ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM Jan NEUMAN AKTIVITY V PŘÍRODĚ A ZDRAVÍ Richard NEUWIRTH NÁKLADY FIREM NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ 3

4 Karel RÝDL MRAVNĚ-ETICKÉ ASPEKTY WELLNESS S OHLEDEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA Aleš SEKOT POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY Daniela STACKEOVÁ CVIČENÍ VE FITNESS CENTRECH JAKO SOUČÁST WELLNESS PROGRAMŮ Jana STARÁ, Michal CHARVÁT WELLNESS, JEHO POČÁTKY, TEORIE A SOUČASNÁ POJETÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH Stanislava STRAŇAVSKÁ VOLNOČASOVÉ POHYBOVÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Markéta ŠAUEROVÁ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ JAKO PROSTŘEDEK MOTIVACE ŽÁKŮ K ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH Gabriel ŠVEJDA MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A JEJICH NEGATIVNÍ VLIV NA SPOLEČNOST, VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jiří TŮMA, Pavol ŠTEFANKO ZÁUJMOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV NA ZÁKLADNÉ ŠKOLE Katarína Mária VADÍKOVÁ AXIOLOGICKÁ DIMENZIA APLIKÁCIE VYBRANÝCH ETICKÝCH PRINCÍPOV V ZARIADENÍ TYPU WELLNESS Hana VÁLKOVÁ APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY (APA) V KONTEXTU WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA Zdeněk VILIKUS VLIV KREATINU NA SILOVÝ SPORTOVNÍ VÝKON VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 4

5 PŘEDMLUVA Odborné jádro wellness Wellness dnes představuje široké abstraktní paradigma a v běžném diskursu je pojem asociován s něčím dobrým, zdravým a příjemným. Není divu, že je marketingově využíván, slouží k reklamě a často je tento pojem bez velkých skrupulí zneužíván, aby díky zmíněné asociaci zvýšil atraktivitu nabízeného produktu. Užívá se jako pojem k označení vyšší kvality, zaměřené na zdraví, prospívání, krásu a příjemnost. Spojení jako wellness šampon nebo wellness krůtí šunka pojem devalvují a u lidí, kteří se neztotožňují s brutální reklamou a konzumním šílenstvím vyvolávají a priori k pojmu nedůvěru. Stejně tak nedůvěra vzniká u lidí, kteří se spálili, věřili reklamě a výsledek je zklamal. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že tržní segment wellness je zlatý důl a wellness business odbornou obec od problematiky spíše odpuzuje a pojem je považován za zprofanovaný a komerčně globalizovaný. Situaci neprospívá ani wellness schizma, ke kterému dospěl jeho odborný vývoj. Dělítkem je zde bohužel neostrá hranice míry racionality v chápání wellness. Na jedné straně stojí vědecké chápání problematiky s operacionalizovanými proměnnými, verifikovatelnými hypotézami a statistickým přístupem a na druhé straně stojí alternativní chápání se zdůrazňovanou spiritualitou, s prvky magického myšlení a sklonem k mystice. Obé má asi právo na existenci, obé najde své zastánce i odpůrce, ale fakt je, že se představitelé obou křídel těžko domlouvají a v interpretacích wellness problematiky mohou být evidentní rozpory a odlišné kauzální výklady. S vědomím nelehkého pole působnosti přistoupila PALESTRA k problematice wellness jako k důležitému problému, který má svou společenskou důležitost a své odborné jádro skrývá v existenci biopsychosociální pohody (well-being), pomocí které už před léty definovala WHO lidské zdraví. Poslední výzkumy přinesly poznání souvislostí mezi tímto jevem a kvalitou života, životním stylem člověka a pomalu se rozkrývá řada důležitých vnitřních souvislostí v této komplexní oblasti. Navíc se zdá, že životní styl lidí se s rozvojem civilizace spíše vzdaluje potřebným parametrům, ubývá spontánní pohybová aktivita, zábava se posouvá do virtuální oblasti a objevují se škodlivé zdroje příjemnosti obluzující povahy. V této souvislosti upoutává cesta přes wellness k selfness, cesta k vědomému zodpovědnému chování ve smyslu osobnostního rozvoje, jak to je zdůrazňováno v některých přístupech. Podle toho se zdá, že by se asi wellness měl stát součástí kultury moderního člověka. Cesta k tomu je přes wellness coaching a wellness management, což je odborná záležitost vyžadující systematické vzdělávání. Proto se pořádají pravidelné konference a proto vznikl tento sborník, který se snaží shrnout stávající poznatky. K dosažení cílů naznačených v závěru předmluvy zbývá ještě dlouhá cesta. Editoři i autoři budou vděčni za případné připomínky, vedené cílem rozvinout badatelské a pedagogické úsilí v oblasti wellness. V Praze Václav Hošek editor 5

6 ANALÝZA POSTOJOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH K POHYBOVÝM A ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM ANALYSE OF ATTITUDES OF PUPILS AT BASIC SCHOOLS TO MOTOR AND SPORTS ACTIVITIES Pavol BARTÍK Abstrakt: Cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť, aké postoje k pohybovým a športovým aktivitám majú žiaci základných škôl. Skúmaný súbor tvorilo 621 žiakov 4. ročníka základných škôl a žiakov 9. ročníka základných škôl. Výskumom bolo zistené, že až 73,75 % žiakov 4. ročníkov malo pozitívny postoj. Naopak, len 45,21 % žiakov 9. ročníkov malo pozitívny postoj k pohybovým a športovým aktivitám a až 52,55 % žiakov prejavilo indiferentný postoj. Kľúčové slová: postoje, pohybové a športové aktivity, žiaci Abstract: The aim of this research was to find out the level of the attitudes of pupils at basic schools to motor and sports activities. The research sample consisted of 621 pupils of 4th forms and 1606 pupils of 9th forms of basic schools. We found out that % pupils of 4th forms showed positive attitudes to motor and sports activities. Only % pupils of 9th forms showed positive attitudes to motor and sports activities and % pupils showed indifferent attitudes. Key words: attitudes, motor and sports activities, pupils 1 Úvod Plnením špecifických výchovných cieľov telesnej výchovy sa vytvárajú pozitívne postoje žiakov k športu, vytvára sa záujem o rôzne druhy športových a telovýchovných odvetví so snahou dosiahnuť v nich výkon primeraný vlastným pohybovým predpokladom. Problematikou zisťovania postojov žiakov k telesnej výchove sa na základných školách v minulosti zaoberali napr. Chromík a kol. (1993); Antala Dorošová (1996); Görner Starší (2001); Bartík (2005, 2006, 2007), Vladovičová Novotná (2005 ) a i. V otázke postojov k školskej telesnej výchove u žiakov 6. a 8 ročníkov ZŠ považujeme za zaujímavé výsledky vo vybraných ZŠ Stredoslovenského kraja, ktoré prezentovali Görner Starší (2001). Uvedení autori zistili, že u žiakov a žiačok 6. a 8. ročníkov vybraných ZŠ prevažujú pozitívne postoje k školskej telesnej výchove a športu. Okrem dobrej práce učiteľov telesnej výchovy pripísali autori pozitívne názory na školskú telesnú výchovu a šport najmä faktu, že šport sa stal pre svoju popularitu vytvorenú médiami (najmä televíziou) významným spoločenským fenoménom. Bartík (2005) zistil u žiakov 1. stupňa ZŠ na vybraných školách ZŠ na východnom Slovensku v Starej Ľubovni a v Jakubovanoch prevahu veľmi pozitívnych a pozitívnych postojov nad postojmi indiferentnými, negatívnymi a veľmi negatívnymi. Veľmi pozitívne a pozitívne postoje k telesnej výchove a športu prejavilo 75% žiakov, indiferentné postoje 12% žiakov a negatívne a veľmi negatívne postoje malo 13% žiakov. Autor považuje za dôležité pozitívne ovplyvňovanie vzťahu u detí k telesnej výchove vôbec, formovanie jeho vedomia, výchovu k aktívnej starostlivosti o svoj zdravotný stav, rozširovanie vedomostí 6

7 použiteľných v ďalšom živote a najmä potrebu vytvárať kladný postoj žiaka k telovýchovnej činnosti a k telesnej kultúre. V ďalšom výskume sa Bartík (2005) venoval tejto istej otázke v inej časti východného Slovenska. Výskumom vykonaným na základných školách v meste Kežmarok a dedinách v blízkom okolí zistil, že žiaci 2. stupňa skúmaných základných škôl majú pozitívny vzťah k telesnej výchove. Výskumom bolo zistené, že žiaci 5. ročníkov mali pozitívnejší postoj k telesnej výchove ako žiaci 9. ročníkov. Zvlášť výrazne sa to prejavilo v skupine dievčat, kde deviatačky z mesta iba v 56,7 % prípadoch prejavili pozitívny postoj, kým piatačky až v 80 %. Bartík (2007) skúmal postoje žiakov 1. stupňa ZŠ k telesnej výchove na šiestich vybraných základných školách v meste Banská Bystrica. Veľmi pozitívny a pozitívny postoj vyjadrilo 72,35 % žiakov, indiferentný postoj zaujalo 26,4% žiakov a negatívny postoj prezentovalo iba 1,17 % žiakov. Chlapci mali pozitívnejší postoj k telesnej výchove ako dievčatá, keď 79,22 % chlapcov vyjadrilo pozitívny postoj a len 66,66 % dievčat. V jednom z posledných výskumov Bartík Mesiarik (2009) zisťovali úroveň postojov žiakov základných škôl v banskobystrickom regióne k telesnej výchove a športu. Zistili, že u žiakov prevládali indiferentné postoje. Postoje žiakov pohybovo nadpriemerných a pohybovo podpriemerných ku školskej telesnej výchove skúmali vo vekovej kategórii stredoškolákov Antala Dorošová (1996), ktorým sa u skúmaných 15ročných žiakov v bratislavských gymnáziách v otázke obľúbenosti telesnej výchovy potvrdili dovtedy známe výskumy, ktoré poukazovali na stále vysokú mieru obľúbenosti tohto predmetu a korešpondovali s výskumami psychológov. Górna (1997) realizovala výskum v uvedenej oblasti školskej telesnej výchovy a športu na stredných školách v olomouckom regióne (Česká republika) a v katowickom regióne (Poľsko), keď okrem iného zistila prevažujúci pozitívny postoj a vzťah študentov vybraných stredných škôl k hodinám telesnej výchovy od 59,84 % do 77,07 % v olomouckom regióne a od 59,40 % do 84,62 % v katowickom regióne. Medzi obidvoma regiónmi pri porovnaní výsledkov výskumu nezistila podstatnejšie rozdiely. Vo svojich záveroch odporúča rolu žiaka v didaktickom procese podporiť aj častejším vytváraním didaktických situácií, v ktorých sa žiaci môžu samostatne rozhodovať, samostatne riešiť uložené úlohy a riešiť vzniknuté, či zámerne navodené otvorené, problémové, alternatívne a obdobné situácie. 2 Cieľ a hypotézy výskumu Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u žiakov a žiačok štvrtých a deviatych ročníkov vybraných mestských a vidieckych základných škôl stredoslovenského regiónu ich postoje k pohybovým a športovým aktivitám. H 1: Na základe štúdia dostupných literárnych prameňov predpokladáme, že u žiakov štvrtých ročníkov základných škôl budú prevládať pozitívne postoje k pohybovým a športovým aktivitám a u žiakov deviatych ročníkov základných škôl budú prevládať indiferentné postoje k pohybovým a športovým aktivitám. H 2: Chlapci budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá. H 3: Žiaci mestských ZŠ budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych ZŠ. 7

8 3 Metodika výskumu 3.1 Charakteristika skúmaného súboru: Celkove sa výskumu zúčastnilo 621 žiakov štvrtých ročníkov základných škôl stredoslovenského regiónu (z uvedeného počtu bolo 303 chlapcov a 318 dievčat) a žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Z toho bolo 826 chlapcov a 780 dievčat. 3.2 Metódy získavania faktografického materiálu Na zistenie intenzity postojov žiakov 4. ročníka základnej školy k pohybovým a športovým aktivitám sme použili dotazník podľa Siváka (1997). Uvedený dotazník je rozdelený na tri dimenzie, kde každá obsahuje šesť položiek výrokov, ktoré monitorujú kognitívnu, emotívnu a konatívnu zložku postoja. Žiaci vyjadrovali svoje stanovisko ku každej položke. Kognitívna zložka postoja úzko súvisí s osvojovaním špecifických i všeobecných poznatkov z telesnej kultúry, hygieny, zdravovedy, teda elementárnych teoretických základov telovýchovného vzdelania. Emotívna zložka postoja citová zložka postoja, práve táto zložka sa pokladá v tomto veku za veľmi dôležitú pri vytváraní postoja k telesnej výchove. Konatívna zložka postoja tu ide o žiakovu aktivitu, jeho aktívne zapojenie do pohybových aktivít. Ide tu najmä o vôľu vykonávať pohybovú činnosť a zapojenie do aktívnej činnosti. Kvalita celkového postoja sa vyjadruje nasledovne: 0 7 bodov veľmi negatívny postoj 8 14 bodov negatívny postoj bodov indiferentný postoj bodov pozitívny postoj bodov veľmi pozitívny postoj Dotazník sme vyhodnocovali podľa tohto kľúča: A, pozitívna zložka bola ohodnotená 2 body......áno 1 bod....niekedy áno, niekedy nie 0 bodov...nie B, negatívna zložka bola ohodnotená 2 body...nie 1 bod...niekedy áno, niekedy nie 0 bodov...nie Na zistenie postojov žiakov deviatych ročníkov základnej školy k pohybovým a športovým aktivitám sme použili dotazník podľa Siváka et. al (2000). Dotazník pre žiakov 9. ročníka základnej školy je určený na zistenie špecifického deklaratívneho postoja k telovýchovným činnostiam. Dotazník obsahuje 51 položiek a zameriava sa na poznávaciu, emotívnu a konatívnu zložku postoja. Pre každú z uvedených zložiek je určených 17 položiek. Žiak zaujíma svoje stanovisko ku každej položke záznamom do archu odpovedí podčiarknutím jednej z možností. Žiak si vyberá iba jednu z troch alternatív: áno neviem nie. Vyhodnocovanie odpovedí žiakov sa realizuje podľa kľúča: v pozitívnych položkách áno = 2 body 8

9 neviem = 1 bod nie = 0 bodov v negatívnych položkách áno = 0 bodov neviem = 1 bod nie = 2 body Negatívne položky sú: 11, 12, 13, 16, 17, 34, 46, 48, 51. Ostatné položky sú pozitívne. Maximálny počet bodov v každej položke postoja je 34 bodov. Maximálny počet bodov za celý dotazník je 102 bodov. Intenzitu postoja k telesnej výchove určuje celkový zisk bodov a to: negatívny postoj od 0 do 34 bodov indiferentný postoj od 35 do 68 bodov pozitívny postoj od 69 do 102 bodov 4 Výsledky výskumu 4.1 Zhrnutie výsledkov žiakov 4.ročníka skúmaných základných škôl v oblasti ich postojov k pohybovým a športovým aktivitám: Výskumu sa zúčastnilo celkove 621 žiakov, z toho bolo 303 chlapcov a 318 dievčat. Žiakov z mestských základných škôl bolo 413 a žiakov z vidieckych základných škôl bolo 208. Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u chlapcov bola nasledovná: Spolu 227 chlapcov t. j. 74,92 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 64 chlapcov t. j. 21,12 %. Len 12 žiakov malo negatívny postoj (3,96 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u dievčat bola nasledovná: Spolu 231 dievčat t. j. 72,64 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 82 dievčat t. j. 25,79 %. Len 5 dievčat malo negatívny postoj (1,57 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z mestských škôl bola nasledovná: Spolu 298 žiakov t. j. 72,15 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 102 žiakov t. j. 24,70 %. Len 13 žiakov malo negatívny postoj (3,15 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z vidieckych škôl bola nasledovná: Spolu 160 žiakov t. j. 76,92 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 44 žiakov t. j. 21,15 %. Len 4 žiaci malo negatívny postoj (1,93 %). Celkove zo 621 respondentov prejavilo pozitívny postoj pohybovým a športovým aktivitám 458 žiakov t. j. 73,75 %. Indiferentný postoj malo 146 žiakov t. j. 23,51 % a negatívny postoj zaujalo len 17 žiakov t. j. 2,74%. Chlapci mali v priemere pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Žiaci z vidieckych základných škôl mali pozitívnejší postoj ako žiaci z mestských základných škôl, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Výsledky uvádzame v tabuľke 1. Tabuľka 1 Postoje žiakov 4.ročníkov ZŠ k pohybovým a športovým aktivitám Intenzita postoja Mesto (%) Vidiek (%) Chlapci (%) Dievčatá (%) Spolu (%) VPP a PP 72,15 76,92 74,92 72,64 73,75 IP 24,70 21,15 21,12 25,79 23,51 VNP a NP 3,15 1,93 3,96 1,57 2,74 9

10 Legenda: VPP veľmi pozitívny postoj PP pozitívny postoj IP indiferentný postoj VNP veľmi negatívny postoj NP negatívny postoj 4.2 Zhrnutie výsledkov žiakov 9.ročníka skúmaných základných škôl v oblasti ich postojov k pohybovým a športovým aktivitám: Výskumu sa zúčastnilo celkove žiakov, z toho bolo 826 chlapcov a 780 dievčat. Žiakov z mestských základných škôl bolo a žiakov z vidieckych základných škôl bolo 572. Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u chlapcov bola nasledovná: Spolu 381 chlapcov t. j. 46,12 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 433 chlapcov t. j. 52,42 %. Len 12 žiakov malo negatívny postoj (1,46 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u dievčat bola nasledovná: Spolu 345 dievčat t. j. 44,23 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 411 dievčat t. j. 52,69 %. Len 24 dievčat malo negatívny postoj (3,08 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z mestských škôl bola nasledovná: Spolu 436 žiakov t. j. 42,16 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 572 žiakov t. j. 55,32 %. Len 26 žiakov malo negatívny postoj (2,52 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z vidieckych škôl bola nasledovná: Spolu 290 žiakov t. j. 50,69 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 272 žiakov t. j. 47,55 %. Len 10 žiakov malo negatívny postoj (1,76 %). Celkove z respondentov prejavilo pozitívny postoj k pohybovým a športovým aktivitám 726 žiakov t. j. 45,21 %. Indiferentný postoj malo až 844 žiakov t. j. 52,55 % a negatívny postoj zaujalo len 36 žiakov t. j. 2,24 %. Chlapci mali v priemere pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Žiaci z vidieckych základných škôl mali pozitívnejší postoj ako žiaci z mestských základných škôl a uvedený rozdiel bol štatisticky významný na 5% hladine štatistickej významnosti. Výsledky uvádzame v tabuľke 2. Tabuľka 2 Postoje žiakov 9. ročníkov ZŠ k pohybovým a športovým aktivitám Intenzita postoja Mesto (%) Vidiek (%) Chlapci (%) Dievčatá (%) Spolu (%) PP 42,16 50,69 46,12 44,23 45,21 IP 55,32 47,55 52,42 52,69 52,55 NP 2,52 1,76 1,46 3,08 2,24 Legenda: PP pozitívny postoj IP indiferentný postoj NP negatívny postoj 5 Záver Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u žiakov a žiačok štvrtých a deviatych ročníkov vybraných mestských a vidieckych základných škôl ich postoje k pohybovým a športovým aktivitám. Môžeme konštatovať, že realizáciou stanovených úloh výskumu sme cieľ splnili. 10

11 V prvej hypotéze sme predpokladali, že u žiakov štvrtých ročníkov základných škôl budú prevládať pozitívne postoje k pohybovým a športovým aktivitám a u žiakov deviatych ročníkov základných škôl budú prevládať indiferentné postoje. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Až 73,75 % žiakov štvrtých ročníkov prejavilo k pohybovým a športovým aktivitám pozitívne postoje a 52,55 % žiakov deviatych ročníkov malo k pohybovým a športovým aktivitám indiferentný postoj. V druhej hypotéze sme predpokladali, že chlapci budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Chlapci štvrtých aj deviatych ročníkov skúmaných základných škôl mali pozitívnejší postoj ako dievčatá. V tretej hypotéze sme predpokladali, že žiaci z mestských základných škôl budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych ZŠ. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa nepotvrdila. Chlapci štvrtých aj deviatych ročníkov skúmaných mestských základných škôl nemali pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych základných škôl. Zvlášť výrazne sa to prejavilo u žiakov deviatych ročníkov, kde 50,69 % žiakov z vidieckych škôl malo pozitívny postoj a z mestských škôl to bolo len 42,16 % žiakov. Pre potreby praxe odporúčame skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školskej telesnej a športovej výchove, zavádzať netradičné pohybové a športové aktivity, modernizovať obsah vyučovania, formy a metódy práce. Zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie škôl. Zaktivizovať spoluprácu školy s rodičmi a športovými klubmi s cieľom zlepšiť postoje žiakov k školskej telesnej výchove a pravidelnej pohybovej a športovej aktivite a to najmä na 2. stupni základnej školy. Literatúra ANTALA, B. DOROŠOVÁ, S Postoje žiakov pohybovo podpriemerných a pohybovo nadpriemerných ku školskej telesnej výchove. In Telesná výchova a šport, roč. 6, 1996, č. 4. ISSN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 2. stupňa základnej školy k telesnej výchove. In Acta universitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác, č. 9. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 1. stupňa ZŠ k telesnej výchove a pohybovým aktivitám v regióne Čadca. In Sborník referátú z 6. medzinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. Olomouc: FTK UP, ISBN , s. 46. BARTÍK, P Úroveň plnenia vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In Telovýchovný proces na školách, Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov k telesnej výchove na 1. stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In Telovýchovný proces na školách, Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 5. a 9. ročníkov na vybraných ZŠ k telesnej výchove. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Sborník příspevků ze XVI. Ročníku interdisciplinární konference s medzinárodní účastí. Hradec Králové: PF UHK, ISBN , s

12 BARTÍK, P. MESIARIK,P Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v stredoslovenskom regióne k školskej telesnej výchove a športu. In Tel. Vých. Šport, 19,2009, 1 s.4-6. ISSN GÓRNA, K Vztah chlapců a dívek středních škol olomouckého a katowického regionu k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 63, 1997, č. 5. ISSN , s GÖRNER, K STARŠÍ, J Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu. Banská Bystrica: UMB, Fakulta humanitných vied, 2001, 162 s. ISBN CHROMÍK, M. et al Didaktika telesnej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, s. ISBN SIVÁK, J Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 1. stupeň základných škôl. In Pedagogické spektrum, roč. 6, 1997, č. 1/2. ISSN , s SIVÁK, J. et al Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: MŠ SR, s. VLADOVIČOVÁ, N. NOVOTNÁ, N Športové záujmy rómskych žiakov 1. stupňa základnej školy. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Zborník vedecko-výskumných prác, č. 9. Banská Bystrica :PF UMB, 2005, ISBN , s Kontakt Pavol Bartík, prof. PaedDr. PhD. Fakulta humanitných vied UMB Katedra telesnej výchovy a športu, Tajovského 40, Banská Bystrica 12

13 VZŤAH ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K ZIMNÝM ŠPORTOM A POHYBOVÝM AKTIVITÁM NA SNEHU THE SECONDARY SCHOOLS STUDENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE WINTER SPORTS AND MOVEMENT ACTIVITIES IN SNOW Boris BEŤÁK Abstrakt: V príspevku autor prezentuje, aký je vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na prieskumnej vzorke 312 žiakov s využitím dotazníka zistil autor u žiakov preferenciu letných športov pred zimnými a pozitívny vzťah k zimným športom. Najradšej vykonávaným zimným športom vo voľnom čase žiakov je zjazdové lyžovanie, aj keď z pohľadu atraktivity je pre žiakov atraktívnejší snowboarding. Kľúčové slová: žiaci stredných škôl, zimné športy, pohybové aktivity na snehu. Abstract: In the article, the author has presented what is the secondary schools students relationship to the winter sports and the movement activities in snow in Banska Bystrica town. On the research sample that consisted from 312 students and with the use of questionnaire, the author has found out that here is some certain preference for summer sports between the winter ones and also the positive relationship to the winter sports. The most likely performed winter sport in the students free time is downhill race. However, from the view of attractiveness, snowboarding is considered to be more attractive for them. Key words: secondary school students, winter sports, movement activities in snow. Úvod V súčasnosti pohyb ako dôležitá súčasť životného štýlu čoraz viac absentuje. Ide hlavne o kategóriu detí a mládeže. Pritom realizácia pohybových a športových aktivít má výrazný zdravotno-preventívny potenciál, čo výrazne zasahuje do zdravého životného štýlu (Michal, 2009). Výskumné práce, ale i životná prax a skúsenosti potvrdzujú, že športovo-rekreačnými aktivitami možno cielene a pozitívne pôsobiť na somatickú, motorickú a funkčnú stránku človeka, na zlepšenie úrovne zdravia, telesnej a psychickej kondície (Chovanová, 2011). Nie je podstatné na akej úrovni sú pohybové aktivity vykonávané, dôležité je, že sú súčasťou života človeka. Nevolná (2013) uvádza, že pohybové aktivity vykonávané aktívne alebo len rekreačne majú pozitívny účinok nielen na telesné, ale aj na duševné zdravie každého človeka. Ako uvádzajú Michal Nevolná (2012) pohybové aktivity povzbudzujú človeka k vyššej aktivite, dodávajú mu energiu, pomáhajú udržiavať v kondícii celkový organizmus. Aktívny pohyb podporuje dobrú náladu, ale i určitú zodpovednosť, sebadisciplínu k dosiahnutiu určitého športového výkonu. Pobyt v zimnej prírode patrí neodmysliteľne k životu človeka (Modrák a kol., 2008). Poznávanie prírodných krás, radosť z harmonického pohybu, prekonávanie ťažkostí to všetko prinášajú človeku zimné športy (Hellebrandtová Roučková, 2011). Práve zimné športy sú často vyhľadávanou rekreačnou pohybovou aktivitou ľudí každej vekovej kategórie. K najrozšírenejším zimným športom a vo všeobecnosti aj k najrozšírenejším aktivitám voľného času patrí zjazdové lyžovanie. Je výrazným fenoménom oslovujúcim v najrôznejších 13

14 podobách veľké množstvo ľudí (Král, 2006). Aj podľa Adamčáka Mandzáka (2004) a Žídeka Petroviča (2009) patrí lyžovanie už dlhé desaťročia k najobľúbenejším a najrozšírenejším pohybovým aktivitám všetkých vekových kategórií v zimnom prostredí. Podľa Michala (2013) má lyžovanie významné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého jednotlivca. Prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, prispieva k psychickému, spoločenskému a morálnemu vývinu mládeže. Pomáha pri budovaní kladného vzťahu k športu a pohybovej aktivite. Podobný názor majú aj Nemec (2004) a Veisová (2004), ktorí uvádzajú, že lyžovanie, ale aj ďalšie zimné sezónne činnosti kladú zvýšené nároky na všetky funkcie a systémy organizmu a majú nezastupiteľné miesto v pohybovom a funkčnom zdokonaľovaní človeka. Popri lyžovaní sa čoraz viac do popredia tlačí snowboarding, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube a je vhodnou alternatívnou popri lyžovaní. Paugschová Lužová Luža (2004) hovoria o snowboardingu, ako o športe tak atraktívnom, hravom, ba až bláznivom, že sa stal v priebehu málo zím skoro až symbolom všetkých slobodne mysliacich mladých ľudí túžiacich po športe a dobrodružstve. Podľa Pacha (2010) a Michala (2012) je snowboarding jedným z najprogresívnejšie rozvíjajúcich sa zimných športov v posledných rokoch. Postupom času si vydobyl svoje miesto na svahoch zimných stredísk. Cieľ Cieľom prieskumu bolo zistiť vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Metodika Prieskum sme realizovali v priebehu júna 2013 na 6-tich vybraných stredných školách v Banskej Bystrici. Prieskumnú vzorku tvorilo 312 žiakov z toho 170 chlapcov (54,49 %) a 142 dievčat (45,51 %). Na zistenie vzťahu žiakov stredných škôl k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu sme použili dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý bol anonymný. Dotazník obsahoval 20 uzavretých otázok. V príspevku uvádzame odpovede len na vybrané otázky. Jednotlivé odpovede sme rozdelili z pohľadu intersexuálnych vzťahov. Výsledky a diskusia Na začiatku prieskumu sme zisťovali, aký druh športov žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici preferujú. Žiaci mali na výber 4 možnosti: zimné športy, letné športy, preferovanie oboch druhov športov rovnako alebo žiadny šport. Výsledky prezentujeme na obrázku 1. Z výsledkov vyplýva, že obe pohlavia najviac preferujú letné športy. Uviedlo to až 44,71 % chlapcov a 47,18 % dievčat. Domnievame sa, že preferovanie letných športov súvisí s vysokou obľúbenosťou športových hier (futbal, basketbal, volejbal), ktorú zistili Nemec Nemcová (2012), ale aj iní autori. Preferovanie oboch druhov športov rovnako, uviedlo 32,94 % chlapcov 23,94 % dievčat. Až na treťom mieste skončili zimné športy, ktoré uviedlo 16,47 % chlapcov a 19,01 % dievčat. Preferovanie žiadneho z ponúkaných druhov športov uviedlo len 5,88 % chlapcov a 9,86 % dievčat, čo považujeme za veľmi pozitívne. V dotazníku sme ďalej zisťovali, aký majú vzťah žiaci daných stredných škôl k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na základe výsledkov prezentovaných na obrázku 2 konštatujeme, že prevažná väčšina našich respondentov má k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu skôr pozitívny vzťah (28,82 % chlapcov a 28,17 % dievčat) alebo veľmi pozitívny vzťah (40 % chlapcov a 25,35 % dievčat). Dievčatá najčastejšie volili neutrálny vzťah k zimným športom, keď túto odpoveď uviedlo až 36,62 % dievčat. Neutrálny vzťah k zimným športom zaujalo aj 25,88 % chlapcov. Za potešujúce považujeme, že len 14

15 9 chlapcov a 14 dievčat označilo ich vzťah k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu ako negatívny alebo veľmi negatívny. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% letné zimné oba rovnako žiadny chlapec 44,71% 16,47% 32,94% 5,88% dievča 47,18% 19,01% 23,94% 9,86% Obrázok 1 Druhy športov, ktoré žiaci viac preferujú Chí = 4,150 (p>0,05) Aj napriek tomu, že žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici preferujú letné športy pred zimnými, považujeme za pozitívne, že až 68,82 % chlapcov a 53,52 % dievčat má pozitívny vzťah k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na základe výsledkov môžeme usudzovať, že zimné športy sa medzi mládežou tešia veľkej obľúbenosti. Pri tejto otázke sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely v odpovediach chlapcov a dievčat na hladine významnosti p < 0,05. V podobnom výskume, realizovanom na žiakoch stredných škôl v Martine, zistil Beťák (2013a) pozitívny vzťah k zimným športom u 61,30 % chlapcov a 51,06 % dievčat, pričom celkovo prevládal u chlapcov skôr pozitívny vzťah k zimným športom, (31,03 %) a u dievčat neutrálny vzťah (33,58 %). 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny neutrálny Chí = 10,135 (p<0,05) skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 40,00% 28,82% 25,88% 3,53% 1,76% dievča 25,35% 28,17% 36,62% 7,04% 2,82% Obrázok 2 Vzťah žiakov k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu 15

16 Ďalej nás zaujímalo, ktorý zimný šport, prípadne pohybovú aktivitu na snehu vykonávajú žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici vo svojom voľnom čase najradšej. Žiaci mali na výber 7 možných odpovedí, pričom pri odpovedi,,iné mohli uviesť aj zimný šport alebo pohybovú aktivitu na snehu, ktorú najradšej vykonávajú a nenachádzala sa medzi danými možnosťami. Z obrázka 3 vyplýva, že najradšej vykonávaným zimným športom alebo pohybovou aktivitou na snehu vo voľnom čase žiakov je pre obe pohlavia zjazdové lyžovanie. Uviedlo ho 31,18 % chlapcov a 37,32 % dievčat. Podobné výsledky na stredných školách v Martine a Starej Ľubovni zistil aj Beťák (2013b). Na základných školách zistili podobné výsledky aj Chovanová (2011) a Michal (2011). Domnievame sa, že zistená prevaha vykonávania zjazdového lyžovania vo voľnom čase žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici, súvisí s faktom, že lyžovanie už dlhé desaťročia patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším pohybovým aktivitám všetkých vekových kategórií v zimnom prostredí (Žídek Petrovič, 2009). Ako autori ďalej uvádzajú, rastúci trend záujmu o zjazdové lyžovanie je zapríčinený dostatkom a širokým výberom lyžiarskeho výstroja a nových lyžiarskych zariadení nielen v Alpách, ale aj na Slovensku. Na druhom mieste sa umiestnil snowboarding, ktorý vo svojom voľnom čase najradšej vykonáva 24,12 % chlapcov a 22,54 % dievčat. Zistený fakt potvrdzuje stále väčšiu popularitu a rozmach tohto zimného športu. Vykonávanie snowboardingu vo voľnom čase u 33 % žiakov konštatuje Michal (2010), ktorý robil výskum na základných školách v okrese Žilina. Trochu prekvapením je nízky podiel bežeckého lyžovania, ktorý si zvolilo len 8,82 % chlapcov a 7,04 % dievčat. Domnievame sa, že daný stav súvisí s faktom, že bežecké lyžovanie sa zaraďuje medzi silovo-vytrvalostné pohybové aktivity cyklického charakteru, a nie je také atraktívne a dynamické ako zjazdové lyžovanie či snowboarding. Za zmienku stojí aj, že v rámci možnosti iné boli najčastejšie uvádzanými zimnými športami a pohybovými aktivitami na snehu hokej a guľovanie, ktoré uvádzali prevažne chlapci, pričom dievčatá uvádzali korčuľovanie a sánkovanie. 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% bežecké lyžovanie zjazdové lyžovanie snowboarding skialpinizmus akrobatické lyžovanie Chí = 2,753 (p>0,05) žiadny chlapec 8,82% 31,18% 24,12% 7,06% 3,53% 10,59% 14,71% dievča 7,04% 37,32% 22,54% 4,93% 2,11% 12,68% 13,38% Obrázok 3 Zimný šport alebo pohybová aktivita na snehu, ktorú žiaci vykonávajú vo svojom voľnom čase najradšej iné V nasledujúcej otázke nás zaujímalo, ktorý zo zimných športov: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowboarding prípadne,,iný, je pre žiakov daných stredných škôl najatraktívnejší. Na základe výsledkov konštatujeme, že v súčasnosti je pre obe pohlavia 16

17 najatraktívnejším zimným športom snowboarding. Prekvapujúce ale je, že snowboarding je atraktívnejší pre väčšie percento dievčat (56,34 %), ako chlapcov (46,47 %) (obrázok 4). K podobným výsledkom dospel aj Beťák (2012), ktorý uvádza vyššiu atraktivitu snowboardingu pred inými zimnými športmi, pričom v jeho výskume bol snowboarding najatraktívnejší, až pre 74,32 % dievčat a 50 % chlapcov. Zjazdové lyžovanie považuje za atraktívnejšie 35,29 % chlapcov a 33,10 % dievčat. Zaujímavé je aj zistenie, že vo voľnom čase sa žiaci radšej venujú zjazdovému lyžovaniu (obrázok 3), ale atraktívnejším športom je pre nich snowboarding. Sme presvedčení, že daný stav súvisí s možnosťou zaradenia snowboardingu do vyučovania telesnej a športovej výchovy ako voliteľného predmetu a aj s čoraz väčšou medializáciou tohto športu. O veľkej atraktivite snowboardingu hovoria aj Modrák Nemčík (2006). 60,00% 50,00% Chí = 5,847 (p>0,05) 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% zjazdové lyžovanie bežecké lyžovanie Obrázok 4 Atraktívnosť zimných športov pre žiakov snowboarding chlapec 35,29% 7,65% 46,47% 10,59% dievča 33,10% 6,34% 56,34% 4,23% iné 40,00% 35,00% Chí = 5,985 (p>0,05) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny Obrázok 5 Vzťah žiakov k zjazdovému lyžovaniu neutrálny skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 26,47% 34,71% 30,00% 6,47% 2,35% dievča 36,62% 25,35% 28,87% 4,93% 4,23% V rámci prieskumu sme zisťovali aj vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zjazdovému lyžovaniu. Na obrázku 5 môžeme vidieť, že u chlapcov prevažuje skôr pozitívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu, uviedlo ho 34,71 % chlapcov, ďalej nasleduje neutrálny vzťah 17

18 k zjazdovému lyžovaniu (30 % chlapcov) pred veľmi pozitívnym vzťahom (26,47 % chlapcov). U dievčat dominuje veľmi pozitívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu s 36,62 %, nasleduje neutrálny vzťah k zjazdovému lyžovaniu (28,87 % dievčat) pred vzťahom skôr pozitívnym (25,35 % dievčat). Za pozitívne zistenie považujeme, že skôr negatívny alebo veľmi negatívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu má len 28 žiakov. Zaujímal nás aj, aký je vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k snowboardingu. U oboch pohlaví dominoval neutrálny vzťah k snowboardingu. Zaujalo ho 37,65 % chlapcov a 33,10 % dievčat. Veľmi pozitívny vzťah k snowboardingu zaujalo 28,24 % chlapcov a 24,65 % dievčat a skôr pozitívny vzťah 24,71 % chlapcov a 28,87 % dievčat. Celkovo má pozitívne orientovaný vzťah k snowboardingu 52,95 % chlapcov a 53,52 % dievčat (obrázok 6). Na základe porovnania výsledkov vzťahu žiakov k zjazdovému lyžovaniu a snowboardingu konštatujeme, že na vybraných stredných školách v Banskej Bystrici majú obe pohlavia pozitívnejší vzťah k zjazdovému lyžovaniu. 40,00% 35,00% Chí = 2,551 (p>0,05) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny Obrázok 6 Vzťah žiakov k snowboardingu neutrálny skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 28,24% 24,71% 37,65% 5,88% 3,53% dievča 24,65% 28,87% 33,10% 9,15% 4,23% Záver Výsledky uvedené v našom príspevku prezentujú zistený vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Pomocou otázok v dotazníku sme u žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici zistili preferenciu letných športov pred športmi zimnými. Ďalej sme zistili pozitívny vzťah k zimným športom a pohybových aktivitám na snehu u 68,82 % chlapcov a 53,52 % dievčat. Za najradšej vykonávaný zimný šport alebo pohybovú aktivitou na snehu vo voľnom čase označili žiaci zjazdové lyžovanie, za ktorým nasledoval snowboarding, ktorý ako uvádzajú Modrák Nemčík (2006) je športom rýchlo sa rozvíjajúcim a pre mládež čoraz viac populárnejším. Toto tvrdenie potvrdzuje aj fakt, že z pohľadu atraktivity zvolili žiaci práve snowboarding za najatraktívnejší (46,47 % chlapcov a 56,34 % dievčat). Na základe výsledkov ďalej konštatujeme, že žiaci nami vybraných stredných škôl v Banskej Bystrici majú pozitívny vzťah aj k zjazdovému lyžovaniu aj snowboardingu, pričom obe pohlavia majú pozitívnejší vzťah k zjazdovému lyžovaniu. Domnievame sa, že celkový pozitívny vzťah respondentov k zjazdovému lyžovaniu, snowboardingu, ale aj ostatným zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu, môže 18

19 úzko súvisieť s podmienkami a možnosťami na realizáciu zimných športov v tejto oblasti, nakoľko sa v danom regióne nachádza viacero zimných stredísk. Zo zdravotného a preventívneho hľadiska považujeme za prínosné, že žiaci stredných škôl majú taký pozitívny vzťah k zimným športom a ich vykonávaniu, pretože pohybová a športová aktivita je súčasťou zdravého životného štýlu človeka, pričom prispieva k zlepšeniu imunity človeka a má pozitívny vplyv na jeho kvalitu života. Literatúra ADAMČÁK, Š. MANDZÁK, P Bezpečne na lyžiach. In Outdoor 2004 : sborník příspěvků z mezinárodního semináře. Brno : Masarykova univerzita, ISBN , s BEŤÁK, B The attitude of students at secondary schools towards snowboarding and the way of teaching it. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2012, roč. 4, č. 2, s BEŤÁK, B. 2013a. Relationship of the secondary grammar school pupils in Martin to winter sports, and its implementation. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2013, roč. 5, č. 1, s BEŤÁK, B. 2013b. Obľúbenosť zimných športov a vzťah žiakov stredných škôl k ich vykonávaniu. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Zvolen : ÚTVŠ, Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN , s HELLEBRANDTOVÁ, D. ROUČKOVÁ, M Základný zjazdový výcvik. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, s. ISBN CHOVANOVÁ, E Záujem školskej mládeže o lyžovanie a snowboarding na základných školách. In Perspectives of physical training process at schools. Oberegg : SAS School Innsbruck Austria, ISBN , s KRÁL, L Vyučovanie zjazdového lyžovania na základných školách v Banskej Bystrici. In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy zaťaženia. Bratislava : Strojnícka fakulta STU, ISBN MICHAL, J. NEVOLNÁ, T Physical activity as an effective means to a healthy lifestyle. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2012, roč. 4, č. 1, s MICHAL, J Pohybová aktivita, mládež a drogy. Banská Bystrica : Partner, s. ISBN MICHAL, J Snowboarding ako súčasť telesnej výchovy. In Telesná výchova prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 1. ročník vedeckej konferencie. Zvolen : Technická univerzita, ISBN , s MICHAL, J Spare time and recreation physical education for students of primary schools oriented to winter sports. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. ISSN , 2011, vol. 3, no. 1, p MICHAL, J Snowboarding a štátny vzdelávací program na školách. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Zvolen : Technická Univerzita, ISBN MICHAL, J Žiak a vyučovanie lyžovania na stredných školách. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Zvolen : ÚTVŠ, Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN , s

20 MODRÁK, M. NEMČÍK, R O potrebe zaradenia nácviku aj snowboardingu do učebných osnov pre žiakov ZŠ a SŠ. In Zborník prác z 11. vedecko-pedagogickej konferencie Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, ISBN , s MODRÁK, M. a kol Metodika výučby lyžovania. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava alokované pracovisko Prešov, s. ISBN NEMEC, M NEMCOVÁ, L Športové hry a voľný čas detí staršieho školského veku. In Exercitatio corpolis motus salus. ISSN , 2012, roč. 4, č. 2, s NEMEC, M Prípravné a pohybové hry pre zjazdový výcvik. In Lyžovanie : učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : FHV UMB BB, SLZ, ISBN , s NEVOLNÁ, T Záujmovo rekreačná telesná výchova ako účinný prostriedok k zdravému životnému štýlu. In Spolupracovníci kinantropológie a vedy. Brno : Masarykova univerzita Brno, ISBN PACH, M Snowboarding. Bratislava : PEEM, s. ISBN PAUGSCHOVÁ, B. LUŽOVÁ, P. LUŽA, J Snowboarding. In Lyžovanie : Učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN , s VEISOVÁ, M Letné a zimné sezónne činnosti. In Metodika telesnej výchovy. Bratislava : SPN, ISBN , s ŽÍDEK, J. PETROVIČ, P Lyžovanie: zjazd behy. Bratislava : PEEM, s. ISBN Kontakt PaedDr. Boris Beťák Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Tajovského Banská Bystrica 20

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL UČIVO ZÁKLADY GYMNASTIKY V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Alena Vaculíková; Ludmila Miklánková Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness

Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Současné trendy ve fitness cvičení a jejich význam pro wellness Daniela Stackeová Katedra fyzioterapie, FTVS UK v Praze J. Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Kontakt: stackeova@volny.cz Annotation

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko

Plánování ve školní TV. Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV Zpracoval: Ondřej Šimko Plánování ve školní TV je záměrná a cílevědomá činnost učitele k stanovení co nejracionálnějšího způsobu realizace a postupu v plnění vytčených cílů PLÁNOVÁNÍ

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci

Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy. Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Aktuální přístupy k rozvoji a hodnocení tělesné zdatnosti v rámci školní tělesné výchovy Aleš Suchomel Katedra tělesné výchovy FP TU v Liberci Úvod Z celoživotního hlediska je pro hodnocení kondičního

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS

POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS POPTÁVKA PO VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V ZÁVISLOSTI NA ŠKOLSTVÍ V KRAJI TRANSPORT DEMAND DEPENDS ON EDUCATION ON REGIONS Kateřina Pojkarová Anotace:Dopravu vužívají lidé za různým účelem, mimo jiné i ke svým cestám

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. Geriatrická péče o seniory - zařízení a služby pro seniory. Paliativní péče v České republice. Prevence zubního kazu v regionu. Systém zdravotnictví ve vybrané zemi - srovnání

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Valjent, Zdeněk 100%: Aktivní životní styl vysokoškoláků. - 1. vyd. - Praha : České

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice

Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice Scientia in educatione 5(1), 2014 p. 50 59 ISSN 1804-7106 Historické a moderní průmyslové metody ve výuce chemie na gymnáziích v České republice Jana Prášilová, Jiří Kameníček, Marta Klečková Abstrakt

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

recenzovaný vědecký sborník z mezinárodní konference Atletika 2015

recenzovaný vědecký sborník z mezinárodní konference Atletika 2015 recenzovaný vědecký sborník z mezinárodní konference Atletika 2015 Praha 2015 1 Katedra atletiky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ATLETIKA 2015 recenzovaný vědecký sborník z mezinárodní

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities

UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities UŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK MEZI ADOLESCENTY Z ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Substance use among adolescents from institutional facilities Blanka GRUBEROVÁ 1, Eva ŃOTOLOVÁ 2 Abstrakt Současná společnost je význačná

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference k zahájení kampaně, SZÚ 13.8.2009 2009 Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Škola a zdraví 21, 2011, Výchova a péče o zdraví VLIV INTERNETOVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA ŽIVOT STUDENTŮ ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ Anotace: Příspěvek se zabývá

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

Informální edukace a její metody

Informální edukace a její metody doc. Michal Kaplánek, Th.D. Jabok ZS 2011/2012 Informální edukace a její metody Přednáška č. 2 Volný čas, výchova ve volném čase a pro volný čas, možnosti výchovy v NZDM Chápání volného času v současnosti

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více