WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané Editoři: prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc. Praha 2014

2 Recenzenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová, CSc. prof. PaedDr. Pavol Bartík, Ph.D. Václav Hošek, Pavel Tilinger, 2014 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. ISBN Za odbornou a jazykovou úpravu odpovídají autoři příspěvků. Kvalita reprodukovaných obrázků, tabulek a grafů odpovídá kvalitě dodaných podkladů pro tisk. 2

3 Obsah Předmluva (Odborné jádro wellness) Pavol BARTÍK ANALÝZA POSTOJOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH K POHYBOVÝM A ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM Boris BEŤÁK VZŤAH ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K ZIMNÝM ŠPORTOM A K POHYBOVÝM AKTIVITÁM NA SNEHU Václav BUNC POHYB JAKO PROSTŘEDEK OVLIVŇOVÁNÍ ČLOVĚKA Václav HOŠEK DÝCHÁNÍ A JEHO PSYCHOFYZIOLOGICKÉ SOUVISLOSTI Ondřej JEŠINA POHYBOVÉ AKTIVITY JAKO SOUČÁST WELLNESS OSOB S POSTIŽENÍM Božena JIŘINCOVÁ WELLNESS KOMUNIKACE Zuzana KORNATOVSKÁ DOSTUPNOST A NABÍDKA ŘÍZENÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI S DISABILITOU VE VYBRANÝCH REGIONECH EU Milada KREJČÍ CIRKADIÁNNÍ PREFERENCE MLADISTVÝCH SPORTOVCŮ V KONTEXTU ADHERENCE KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Martin KRUŽLIAK Karin BAISOVÁ MONITOROVANIE VZŤAHU ŠTUDENTOV TU VO ZVOLENE K VYBRANÝM SEZÓNNYM ČINNOSTIAM Jiří MICHAL POSTOJE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K POHYBOVÝM ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM Jan NEUMAN AKTIVITY V PŘÍRODĚ A ZDRAVÍ Richard NEUWIRTH NÁKLADY FIREM NA ZAMĚSTNÁVÁNÍ 3

4 Karel RÝDL MRAVNĚ-ETICKÉ ASPEKTY WELLNESS S OHLEDEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA Aleš SEKOT POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY Daniela STACKEOVÁ CVIČENÍ VE FITNESS CENTRECH JAKO SOUČÁST WELLNESS PROGRAMŮ Jana STARÁ, Michal CHARVÁT WELLNESS, JEHO POČÁTKY, TEORIE A SOUČASNÁ POJETÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH Stanislava STRAŇAVSKÁ VOLNOČASOVÉ POHYBOVÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL Markéta ŠAUEROVÁ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ JAKO PROSTŘEDEK MOTIVACE ŽÁKŮ K ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH Gabriel ŠVEJDA MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A JEJICH NEGATIVNÍ VLIV NA SPOLEČNOST, VÝCHOVU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jiří TŮMA, Pavol ŠTEFANKO ZÁUJMOVÉ AKTIVITY ŽIAKOV NA ZÁKLADNÉ ŠKOLE Katarína Mária VADÍKOVÁ AXIOLOGICKÁ DIMENZIA APLIKÁCIE VYBRANÝCH ETICKÝCH PRINCÍPOV V ZARIADENÍ TYPU WELLNESS Hana VÁLKOVÁ APLIKOVANÉ POHYBOVÉ AKTIVITY (APA) V KONTEXTU WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA Zdeněk VILIKUS VLIV KREATINU NA SILOVÝ SPORTOVNÍ VÝKON VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE 4

5 PŘEDMLUVA Odborné jádro wellness Wellness dnes představuje široké abstraktní paradigma a v běžném diskursu je pojem asociován s něčím dobrým, zdravým a příjemným. Není divu, že je marketingově využíván, slouží k reklamě a často je tento pojem bez velkých skrupulí zneužíván, aby díky zmíněné asociaci zvýšil atraktivitu nabízeného produktu. Užívá se jako pojem k označení vyšší kvality, zaměřené na zdraví, prospívání, krásu a příjemnost. Spojení jako wellness šampon nebo wellness krůtí šunka pojem devalvují a u lidí, kteří se neztotožňují s brutální reklamou a konzumním šílenstvím vyvolávají a priori k pojmu nedůvěru. Stejně tak nedůvěra vzniká u lidí, kteří se spálili, věřili reklamě a výsledek je zklamal. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že tržní segment wellness je zlatý důl a wellness business odbornou obec od problematiky spíše odpuzuje a pojem je považován za zprofanovaný a komerčně globalizovaný. Situaci neprospívá ani wellness schizma, ke kterému dospěl jeho odborný vývoj. Dělítkem je zde bohužel neostrá hranice míry racionality v chápání wellness. Na jedné straně stojí vědecké chápání problematiky s operacionalizovanými proměnnými, verifikovatelnými hypotézami a statistickým přístupem a na druhé straně stojí alternativní chápání se zdůrazňovanou spiritualitou, s prvky magického myšlení a sklonem k mystice. Obé má asi právo na existenci, obé najde své zastánce i odpůrce, ale fakt je, že se představitelé obou křídel těžko domlouvají a v interpretacích wellness problematiky mohou být evidentní rozpory a odlišné kauzální výklady. S vědomím nelehkého pole působnosti přistoupila PALESTRA k problematice wellness jako k důležitému problému, který má svou společenskou důležitost a své odborné jádro skrývá v existenci biopsychosociální pohody (well-being), pomocí které už před léty definovala WHO lidské zdraví. Poslední výzkumy přinesly poznání souvislostí mezi tímto jevem a kvalitou života, životním stylem člověka a pomalu se rozkrývá řada důležitých vnitřních souvislostí v této komplexní oblasti. Navíc se zdá, že životní styl lidí se s rozvojem civilizace spíše vzdaluje potřebným parametrům, ubývá spontánní pohybová aktivita, zábava se posouvá do virtuální oblasti a objevují se škodlivé zdroje příjemnosti obluzující povahy. V této souvislosti upoutává cesta přes wellness k selfness, cesta k vědomému zodpovědnému chování ve smyslu osobnostního rozvoje, jak to je zdůrazňováno v některých přístupech. Podle toho se zdá, že by se asi wellness měl stát součástí kultury moderního člověka. Cesta k tomu je přes wellness coaching a wellness management, což je odborná záležitost vyžadující systematické vzdělávání. Proto se pořádají pravidelné konference a proto vznikl tento sborník, který se snaží shrnout stávající poznatky. K dosažení cílů naznačených v závěru předmluvy zbývá ještě dlouhá cesta. Editoři i autoři budou vděčni za případné připomínky, vedené cílem rozvinout badatelské a pedagogické úsilí v oblasti wellness. V Praze Václav Hošek editor 5

6 ANALÝZA POSTOJOV ŽIAKOV NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH K POHYBOVÝM A ŠPORTOVÝM AKTIVITÁM ANALYSE OF ATTITUDES OF PUPILS AT BASIC SCHOOLS TO MOTOR AND SPORTS ACTIVITIES Pavol BARTÍK Abstrakt: Cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť, aké postoje k pohybovým a športovým aktivitám majú žiaci základných škôl. Skúmaný súbor tvorilo 621 žiakov 4. ročníka základných škôl a žiakov 9. ročníka základných škôl. Výskumom bolo zistené, že až 73,75 % žiakov 4. ročníkov malo pozitívny postoj. Naopak, len 45,21 % žiakov 9. ročníkov malo pozitívny postoj k pohybovým a športovým aktivitám a až 52,55 % žiakov prejavilo indiferentný postoj. Kľúčové slová: postoje, pohybové a športové aktivity, žiaci Abstract: The aim of this research was to find out the level of the attitudes of pupils at basic schools to motor and sports activities. The research sample consisted of 621 pupils of 4th forms and 1606 pupils of 9th forms of basic schools. We found out that % pupils of 4th forms showed positive attitudes to motor and sports activities. Only % pupils of 9th forms showed positive attitudes to motor and sports activities and % pupils showed indifferent attitudes. Key words: attitudes, motor and sports activities, pupils 1 Úvod Plnením špecifických výchovných cieľov telesnej výchovy sa vytvárajú pozitívne postoje žiakov k športu, vytvára sa záujem o rôzne druhy športových a telovýchovných odvetví so snahou dosiahnuť v nich výkon primeraný vlastným pohybovým predpokladom. Problematikou zisťovania postojov žiakov k telesnej výchove sa na základných školách v minulosti zaoberali napr. Chromík a kol. (1993); Antala Dorošová (1996); Görner Starší (2001); Bartík (2005, 2006, 2007), Vladovičová Novotná (2005 ) a i. V otázke postojov k školskej telesnej výchove u žiakov 6. a 8 ročníkov ZŠ považujeme za zaujímavé výsledky vo vybraných ZŠ Stredoslovenského kraja, ktoré prezentovali Görner Starší (2001). Uvedení autori zistili, že u žiakov a žiačok 6. a 8. ročníkov vybraných ZŠ prevažujú pozitívne postoje k školskej telesnej výchove a športu. Okrem dobrej práce učiteľov telesnej výchovy pripísali autori pozitívne názory na školskú telesnú výchovu a šport najmä faktu, že šport sa stal pre svoju popularitu vytvorenú médiami (najmä televíziou) významným spoločenským fenoménom. Bartík (2005) zistil u žiakov 1. stupňa ZŠ na vybraných školách ZŠ na východnom Slovensku v Starej Ľubovni a v Jakubovanoch prevahu veľmi pozitívnych a pozitívnych postojov nad postojmi indiferentnými, negatívnymi a veľmi negatívnymi. Veľmi pozitívne a pozitívne postoje k telesnej výchove a športu prejavilo 75% žiakov, indiferentné postoje 12% žiakov a negatívne a veľmi negatívne postoje malo 13% žiakov. Autor považuje za dôležité pozitívne ovplyvňovanie vzťahu u detí k telesnej výchove vôbec, formovanie jeho vedomia, výchovu k aktívnej starostlivosti o svoj zdravotný stav, rozširovanie vedomostí 6

7 použiteľných v ďalšom živote a najmä potrebu vytvárať kladný postoj žiaka k telovýchovnej činnosti a k telesnej kultúre. V ďalšom výskume sa Bartík (2005) venoval tejto istej otázke v inej časti východného Slovenska. Výskumom vykonaným na základných školách v meste Kežmarok a dedinách v blízkom okolí zistil, že žiaci 2. stupňa skúmaných základných škôl majú pozitívny vzťah k telesnej výchove. Výskumom bolo zistené, že žiaci 5. ročníkov mali pozitívnejší postoj k telesnej výchove ako žiaci 9. ročníkov. Zvlášť výrazne sa to prejavilo v skupine dievčat, kde deviatačky z mesta iba v 56,7 % prípadoch prejavili pozitívny postoj, kým piatačky až v 80 %. Bartík (2007) skúmal postoje žiakov 1. stupňa ZŠ k telesnej výchove na šiestich vybraných základných školách v meste Banská Bystrica. Veľmi pozitívny a pozitívny postoj vyjadrilo 72,35 % žiakov, indiferentný postoj zaujalo 26,4% žiakov a negatívny postoj prezentovalo iba 1,17 % žiakov. Chlapci mali pozitívnejší postoj k telesnej výchove ako dievčatá, keď 79,22 % chlapcov vyjadrilo pozitívny postoj a len 66,66 % dievčat. V jednom z posledných výskumov Bartík Mesiarik (2009) zisťovali úroveň postojov žiakov základných škôl v banskobystrickom regióne k telesnej výchove a športu. Zistili, že u žiakov prevládali indiferentné postoje. Postoje žiakov pohybovo nadpriemerných a pohybovo podpriemerných ku školskej telesnej výchove skúmali vo vekovej kategórii stredoškolákov Antala Dorošová (1996), ktorým sa u skúmaných 15ročných žiakov v bratislavských gymnáziách v otázke obľúbenosti telesnej výchovy potvrdili dovtedy známe výskumy, ktoré poukazovali na stále vysokú mieru obľúbenosti tohto predmetu a korešpondovali s výskumami psychológov. Górna (1997) realizovala výskum v uvedenej oblasti školskej telesnej výchovy a športu na stredných školách v olomouckom regióne (Česká republika) a v katowickom regióne (Poľsko), keď okrem iného zistila prevažujúci pozitívny postoj a vzťah študentov vybraných stredných škôl k hodinám telesnej výchovy od 59,84 % do 77,07 % v olomouckom regióne a od 59,40 % do 84,62 % v katowickom regióne. Medzi obidvoma regiónmi pri porovnaní výsledkov výskumu nezistila podstatnejšie rozdiely. Vo svojich záveroch odporúča rolu žiaka v didaktickom procese podporiť aj častejším vytváraním didaktických situácií, v ktorých sa žiaci môžu samostatne rozhodovať, samostatne riešiť uložené úlohy a riešiť vzniknuté, či zámerne navodené otvorené, problémové, alternatívne a obdobné situácie. 2 Cieľ a hypotézy výskumu Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u žiakov a žiačok štvrtých a deviatych ročníkov vybraných mestských a vidieckych základných škôl stredoslovenského regiónu ich postoje k pohybovým a športovým aktivitám. H 1: Na základe štúdia dostupných literárnych prameňov predpokladáme, že u žiakov štvrtých ročníkov základných škôl budú prevládať pozitívne postoje k pohybovým a športovým aktivitám a u žiakov deviatych ročníkov základných škôl budú prevládať indiferentné postoje k pohybovým a športovým aktivitám. H 2: Chlapci budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá. H 3: Žiaci mestských ZŠ budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych ZŠ. 7

8 3 Metodika výskumu 3.1 Charakteristika skúmaného súboru: Celkove sa výskumu zúčastnilo 621 žiakov štvrtých ročníkov základných škôl stredoslovenského regiónu (z uvedeného počtu bolo 303 chlapcov a 318 dievčat) a žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Z toho bolo 826 chlapcov a 780 dievčat. 3.2 Metódy získavania faktografického materiálu Na zistenie intenzity postojov žiakov 4. ročníka základnej školy k pohybovým a športovým aktivitám sme použili dotazník podľa Siváka (1997). Uvedený dotazník je rozdelený na tri dimenzie, kde každá obsahuje šesť položiek výrokov, ktoré monitorujú kognitívnu, emotívnu a konatívnu zložku postoja. Žiaci vyjadrovali svoje stanovisko ku každej položke. Kognitívna zložka postoja úzko súvisí s osvojovaním špecifických i všeobecných poznatkov z telesnej kultúry, hygieny, zdravovedy, teda elementárnych teoretických základov telovýchovného vzdelania. Emotívna zložka postoja citová zložka postoja, práve táto zložka sa pokladá v tomto veku za veľmi dôležitú pri vytváraní postoja k telesnej výchove. Konatívna zložka postoja tu ide o žiakovu aktivitu, jeho aktívne zapojenie do pohybových aktivít. Ide tu najmä o vôľu vykonávať pohybovú činnosť a zapojenie do aktívnej činnosti. Kvalita celkového postoja sa vyjadruje nasledovne: 0 7 bodov veľmi negatívny postoj 8 14 bodov negatívny postoj bodov indiferentný postoj bodov pozitívny postoj bodov veľmi pozitívny postoj Dotazník sme vyhodnocovali podľa tohto kľúča: A, pozitívna zložka bola ohodnotená 2 body......áno 1 bod....niekedy áno, niekedy nie 0 bodov...nie B, negatívna zložka bola ohodnotená 2 body...nie 1 bod...niekedy áno, niekedy nie 0 bodov...nie Na zistenie postojov žiakov deviatych ročníkov základnej školy k pohybovým a športovým aktivitám sme použili dotazník podľa Siváka et. al (2000). Dotazník pre žiakov 9. ročníka základnej školy je určený na zistenie špecifického deklaratívneho postoja k telovýchovným činnostiam. Dotazník obsahuje 51 položiek a zameriava sa na poznávaciu, emotívnu a konatívnu zložku postoja. Pre každú z uvedených zložiek je určených 17 položiek. Žiak zaujíma svoje stanovisko ku každej položke záznamom do archu odpovedí podčiarknutím jednej z možností. Žiak si vyberá iba jednu z troch alternatív: áno neviem nie. Vyhodnocovanie odpovedí žiakov sa realizuje podľa kľúča: v pozitívnych položkách áno = 2 body 8

9 neviem = 1 bod nie = 0 bodov v negatívnych položkách áno = 0 bodov neviem = 1 bod nie = 2 body Negatívne položky sú: 11, 12, 13, 16, 17, 34, 46, 48, 51. Ostatné položky sú pozitívne. Maximálny počet bodov v každej položke postoja je 34 bodov. Maximálny počet bodov za celý dotazník je 102 bodov. Intenzitu postoja k telesnej výchove určuje celkový zisk bodov a to: negatívny postoj od 0 do 34 bodov indiferentný postoj od 35 do 68 bodov pozitívny postoj od 69 do 102 bodov 4 Výsledky výskumu 4.1 Zhrnutie výsledkov žiakov 4.ročníka skúmaných základných škôl v oblasti ich postojov k pohybovým a športovým aktivitám: Výskumu sa zúčastnilo celkove 621 žiakov, z toho bolo 303 chlapcov a 318 dievčat. Žiakov z mestských základných škôl bolo 413 a žiakov z vidieckych základných škôl bolo 208. Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u chlapcov bola nasledovná: Spolu 227 chlapcov t. j. 74,92 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 64 chlapcov t. j. 21,12 %. Len 12 žiakov malo negatívny postoj (3,96 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u dievčat bola nasledovná: Spolu 231 dievčat t. j. 72,64 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 82 dievčat t. j. 25,79 %. Len 5 dievčat malo negatívny postoj (1,57 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z mestských škôl bola nasledovná: Spolu 298 žiakov t. j. 72,15 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 102 žiakov t. j. 24,70 %. Len 13 žiakov malo negatívny postoj (3,15 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z vidieckych škôl bola nasledovná: Spolu 160 žiakov t. j. 76,92 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 44 žiakov t. j. 21,15 %. Len 4 žiaci malo negatívny postoj (1,93 %). Celkove zo 621 respondentov prejavilo pozitívny postoj pohybovým a športovým aktivitám 458 žiakov t. j. 73,75 %. Indiferentný postoj malo 146 žiakov t. j. 23,51 % a negatívny postoj zaujalo len 17 žiakov t. j. 2,74%. Chlapci mali v priemere pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Žiaci z vidieckych základných škôl mali pozitívnejší postoj ako žiaci z mestských základných škôl, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Výsledky uvádzame v tabuľke 1. Tabuľka 1 Postoje žiakov 4.ročníkov ZŠ k pohybovým a športovým aktivitám Intenzita postoja Mesto (%) Vidiek (%) Chlapci (%) Dievčatá (%) Spolu (%) VPP a PP 72,15 76,92 74,92 72,64 73,75 IP 24,70 21,15 21,12 25,79 23,51 VNP a NP 3,15 1,93 3,96 1,57 2,74 9

10 Legenda: VPP veľmi pozitívny postoj PP pozitívny postoj IP indiferentný postoj VNP veľmi negatívny postoj NP negatívny postoj 4.2 Zhrnutie výsledkov žiakov 9.ročníka skúmaných základných škôl v oblasti ich postojov k pohybovým a športovým aktivitám: Výskumu sa zúčastnilo celkove žiakov, z toho bolo 826 chlapcov a 780 dievčat. Žiakov z mestských základných škôl bolo a žiakov z vidieckych základných škôl bolo 572. Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u chlapcov bola nasledovná: Spolu 381 chlapcov t. j. 46,12 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 433 chlapcov t. j. 52,42 %. Len 12 žiakov malo negatívny postoj (1,46 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u dievčat bola nasledovná: Spolu 345 dievčat t. j. 44,23 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 411 dievčat t. j. 52,69 %. Len 24 dievčat malo negatívny postoj (3,08 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z mestských škôl bola nasledovná: Spolu 436 žiakov t. j. 42,16 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 572 žiakov t. j. 55,32 %. Len 26 žiakov malo negatívny postoj (2,52 %). Intenzita postojov k pohybovým a športovým aktivitám u žiakov z vidieckych škôl bola nasledovná: Spolu 290 žiakov t. j. 50,69 % prejavilo pozitívny postoj. Indiferentný postoj malo 272 žiakov t. j. 47,55 %. Len 10 žiakov malo negatívny postoj (1,76 %). Celkove z respondentov prejavilo pozitívny postoj k pohybovým a športovým aktivitám 726 žiakov t. j. 45,21 %. Indiferentný postoj malo až 844 žiakov t. j. 52,55 % a negatívny postoj zaujalo len 36 žiakov t. j. 2,24 %. Chlapci mali v priemere pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá, ale uvedený rozdiel nebol štatisticky významný. Žiaci z vidieckych základných škôl mali pozitívnejší postoj ako žiaci z mestských základných škôl a uvedený rozdiel bol štatisticky významný na 5% hladine štatistickej významnosti. Výsledky uvádzame v tabuľke 2. Tabuľka 2 Postoje žiakov 9. ročníkov ZŠ k pohybovým a športovým aktivitám Intenzita postoja Mesto (%) Vidiek (%) Chlapci (%) Dievčatá (%) Spolu (%) PP 42,16 50,69 46,12 44,23 45,21 IP 55,32 47,55 52,42 52,69 52,55 NP 2,52 1,76 1,46 3,08 2,24 Legenda: PP pozitívny postoj IP indiferentný postoj NP negatívny postoj 5 Záver Cieľom nášho výskumu bolo zistiť u žiakov a žiačok štvrtých a deviatych ročníkov vybraných mestských a vidieckych základných škôl ich postoje k pohybovým a športovým aktivitám. Môžeme konštatovať, že realizáciou stanovených úloh výskumu sme cieľ splnili. 10

11 V prvej hypotéze sme predpokladali, že u žiakov štvrtých ročníkov základných škôl budú prevládať pozitívne postoje k pohybovým a športovým aktivitám a u žiakov deviatych ročníkov základných škôl budú prevládať indiferentné postoje. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Až 73,75 % žiakov štvrtých ročníkov prejavilo k pohybovým a športovým aktivitám pozitívne postoje a 52,55 % žiakov deviatych ročníkov malo k pohybovým a športovým aktivitám indiferentný postoj. V druhej hypotéze sme predpokladali, že chlapci budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako dievčatá. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa potvrdila. Chlapci štvrtých aj deviatych ročníkov skúmaných základných škôl mali pozitívnejší postoj ako dievčatá. V tretej hypotéze sme predpokladali, že žiaci z mestských základných škôl budú mať pozitívnejšie postoje k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych ZŠ. Na základe výsledkov nášho výskumu konštatujeme, že hypotéza sa nepotvrdila. Chlapci štvrtých aj deviatych ročníkov skúmaných mestských základných škôl nemali pozitívnejší postoj k pohybovým a športovým aktivitám ako žiaci z vidieckych základných škôl. Zvlášť výrazne sa to prejavilo u žiakov deviatych ročníkov, kde 50,69 % žiakov z vidieckych škôl malo pozitívny postoj a z mestských škôl to bolo len 42,16 % žiakov. Pre potreby praxe odporúčame skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v školskej telesnej a športovej výchove, zavádzať netradičné pohybové a športové aktivity, modernizovať obsah vyučovania, formy a metódy práce. Zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie škôl. Zaktivizovať spoluprácu školy s rodičmi a športovými klubmi s cieľom zlepšiť postoje žiakov k školskej telesnej výchove a pravidelnej pohybovej a športovej aktivite a to najmä na 2. stupni základnej školy. Literatúra ANTALA, B. DOROŠOVÁ, S Postoje žiakov pohybovo podpriemerných a pohybovo nadpriemerných ku školskej telesnej výchove. In Telesná výchova a šport, roč. 6, 1996, č. 4. ISSN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 2. stupňa základnej školy k telesnej výchove. In Acta universitatis Matthiae Belii, Zborník vedeckovýskumných prác, č. 9. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 1. stupňa ZŠ k telesnej výchove a pohybovým aktivitám v regióne Čadca. In Sborník referátú z 6. medzinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. Olomouc: FTK UP, ISBN , s. 46. BARTÍK, P Úroveň plnenia vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In Telovýchovný proces na školách, Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov k telesnej výchove na 1. stupni ZŠ na vybraných školách v Banskej Bystrici. In Telovýchovný proces na školách, Recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác. Banská Bystrica: PF UMB, ISBN , s BARTÍK, P Postoje žiakov 5. a 9. ročníkov na vybraných ZŠ k telesnej výchove. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Sborník příspevků ze XVI. Ročníku interdisciplinární konference s medzinárodní účastí. Hradec Králové: PF UHK, ISBN , s

12 BARTÍK, P. MESIARIK,P Postoje žiakov deviateho ročníka základných škôl v stredoslovenskom regióne k školskej telesnej výchove a športu. In Tel. Vých. Šport, 19,2009, 1 s.4-6. ISSN GÓRNA, K Vztah chlapců a dívek středních škol olomouckého a katowického regionu k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. In Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 63, 1997, č. 5. ISSN , s GÖRNER, K STARŠÍ, J Postoje, vedomosti a názory žiakov II. stupňa ZŠ na telesnú výchovu. Banská Bystrica: UMB, Fakulta humanitných vied, 2001, 162 s. ISBN CHROMÍK, M. et al Didaktika telesnej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, s. ISBN SIVÁK, J Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 1. stupeň základných škôl. In Pedagogické spektrum, roč. 6, 1997, č. 1/2. ISSN , s SIVÁK, J. et al Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: MŠ SR, s. VLADOVIČOVÁ, N. NOVOTNÁ, N Športové záujmy rómskych žiakov 1. stupňa základnej školy. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Zborník vedecko-výskumných prác, č. 9. Banská Bystrica :PF UMB, 2005, ISBN , s Kontakt Pavol Bartík, prof. PaedDr. PhD. Fakulta humanitných vied UMB Katedra telesnej výchovy a športu, Tajovského 40, Banská Bystrica 12

13 VZŤAH ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL K ZIMNÝM ŠPORTOM A POHYBOVÝM AKTIVITÁM NA SNEHU THE SECONDARY SCHOOLS STUDENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE WINTER SPORTS AND MOVEMENT ACTIVITIES IN SNOW Boris BEŤÁK Abstrakt: V príspevku autor prezentuje, aký je vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na prieskumnej vzorke 312 žiakov s využitím dotazníka zistil autor u žiakov preferenciu letných športov pred zimnými a pozitívny vzťah k zimným športom. Najradšej vykonávaným zimným športom vo voľnom čase žiakov je zjazdové lyžovanie, aj keď z pohľadu atraktivity je pre žiakov atraktívnejší snowboarding. Kľúčové slová: žiaci stredných škôl, zimné športy, pohybové aktivity na snehu. Abstract: In the article, the author has presented what is the secondary schools students relationship to the winter sports and the movement activities in snow in Banska Bystrica town. On the research sample that consisted from 312 students and with the use of questionnaire, the author has found out that here is some certain preference for summer sports between the winter ones and also the positive relationship to the winter sports. The most likely performed winter sport in the students free time is downhill race. However, from the view of attractiveness, snowboarding is considered to be more attractive for them. Key words: secondary school students, winter sports, movement activities in snow. Úvod V súčasnosti pohyb ako dôležitá súčasť životného štýlu čoraz viac absentuje. Ide hlavne o kategóriu detí a mládeže. Pritom realizácia pohybových a športových aktivít má výrazný zdravotno-preventívny potenciál, čo výrazne zasahuje do zdravého životného štýlu (Michal, 2009). Výskumné práce, ale i životná prax a skúsenosti potvrdzujú, že športovo-rekreačnými aktivitami možno cielene a pozitívne pôsobiť na somatickú, motorickú a funkčnú stránku človeka, na zlepšenie úrovne zdravia, telesnej a psychickej kondície (Chovanová, 2011). Nie je podstatné na akej úrovni sú pohybové aktivity vykonávané, dôležité je, že sú súčasťou života človeka. Nevolná (2013) uvádza, že pohybové aktivity vykonávané aktívne alebo len rekreačne majú pozitívny účinok nielen na telesné, ale aj na duševné zdravie každého človeka. Ako uvádzajú Michal Nevolná (2012) pohybové aktivity povzbudzujú človeka k vyššej aktivite, dodávajú mu energiu, pomáhajú udržiavať v kondícii celkový organizmus. Aktívny pohyb podporuje dobrú náladu, ale i určitú zodpovednosť, sebadisciplínu k dosiahnutiu určitého športového výkonu. Pobyt v zimnej prírode patrí neodmysliteľne k životu človeka (Modrák a kol., 2008). Poznávanie prírodných krás, radosť z harmonického pohybu, prekonávanie ťažkostí to všetko prinášajú človeku zimné športy (Hellebrandtová Roučková, 2011). Práve zimné športy sú často vyhľadávanou rekreačnou pohybovou aktivitou ľudí každej vekovej kategórie. K najrozšírenejším zimným športom a vo všeobecnosti aj k najrozšírenejším aktivitám voľného času patrí zjazdové lyžovanie. Je výrazným fenoménom oslovujúcim v najrôznejších 13

14 podobách veľké množstvo ľudí (Král, 2006). Aj podľa Adamčáka Mandzáka (2004) a Žídeka Petroviča (2009) patrí lyžovanie už dlhé desaťročia k najobľúbenejším a najrozšírenejším pohybovým aktivitám všetkých vekových kategórií v zimnom prostredí. Podľa Michala (2013) má lyžovanie významné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého jednotlivca. Prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, prispieva k psychickému, spoločenskému a morálnemu vývinu mládeže. Pomáha pri budovaní kladného vzťahu k športu a pohybovej aktivite. Podobný názor majú aj Nemec (2004) a Veisová (2004), ktorí uvádzajú, že lyžovanie, ale aj ďalšie zimné sezónne činnosti kladú zvýšené nároky na všetky funkcie a systémy organizmu a majú nezastupiteľné miesto v pohybovom a funkčnom zdokonaľovaní človeka. Popri lyžovaní sa čoraz viac do popredia tlačí snowboarding, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube a je vhodnou alternatívnou popri lyžovaní. Paugschová Lužová Luža (2004) hovoria o snowboardingu, ako o športe tak atraktívnom, hravom, ba až bláznivom, že sa stal v priebehu málo zím skoro až symbolom všetkých slobodne mysliacich mladých ľudí túžiacich po športe a dobrodružstve. Podľa Pacha (2010) a Michala (2012) je snowboarding jedným z najprogresívnejšie rozvíjajúcich sa zimných športov v posledných rokoch. Postupom času si vydobyl svoje miesto na svahoch zimných stredísk. Cieľ Cieľom prieskumu bolo zistiť vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Metodika Prieskum sme realizovali v priebehu júna 2013 na 6-tich vybraných stredných školách v Banskej Bystrici. Prieskumnú vzorku tvorilo 312 žiakov z toho 170 chlapcov (54,49 %) a 142 dievčat (45,51 %). Na zistenie vzťahu žiakov stredných škôl k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu sme použili dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý bol anonymný. Dotazník obsahoval 20 uzavretých otázok. V príspevku uvádzame odpovede len na vybrané otázky. Jednotlivé odpovede sme rozdelili z pohľadu intersexuálnych vzťahov. Výsledky a diskusia Na začiatku prieskumu sme zisťovali, aký druh športov žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici preferujú. Žiaci mali na výber 4 možnosti: zimné športy, letné športy, preferovanie oboch druhov športov rovnako alebo žiadny šport. Výsledky prezentujeme na obrázku 1. Z výsledkov vyplýva, že obe pohlavia najviac preferujú letné športy. Uviedlo to až 44,71 % chlapcov a 47,18 % dievčat. Domnievame sa, že preferovanie letných športov súvisí s vysokou obľúbenosťou športových hier (futbal, basketbal, volejbal), ktorú zistili Nemec Nemcová (2012), ale aj iní autori. Preferovanie oboch druhov športov rovnako, uviedlo 32,94 % chlapcov 23,94 % dievčat. Až na treťom mieste skončili zimné športy, ktoré uviedlo 16,47 % chlapcov a 19,01 % dievčat. Preferovanie žiadneho z ponúkaných druhov športov uviedlo len 5,88 % chlapcov a 9,86 % dievčat, čo považujeme za veľmi pozitívne. V dotazníku sme ďalej zisťovali, aký majú vzťah žiaci daných stredných škôl k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na základe výsledkov prezentovaných na obrázku 2 konštatujeme, že prevažná väčšina našich respondentov má k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu skôr pozitívny vzťah (28,82 % chlapcov a 28,17 % dievčat) alebo veľmi pozitívny vzťah (40 % chlapcov a 25,35 % dievčat). Dievčatá najčastejšie volili neutrálny vzťah k zimným športom, keď túto odpoveď uviedlo až 36,62 % dievčat. Neutrálny vzťah k zimným športom zaujalo aj 25,88 % chlapcov. Za potešujúce považujeme, že len 14

15 9 chlapcov a 14 dievčat označilo ich vzťah k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu ako negatívny alebo veľmi negatívny. 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% letné zimné oba rovnako žiadny chlapec 44,71% 16,47% 32,94% 5,88% dievča 47,18% 19,01% 23,94% 9,86% Obrázok 1 Druhy športov, ktoré žiaci viac preferujú Chí = 4,150 (p>0,05) Aj napriek tomu, že žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici preferujú letné športy pred zimnými, považujeme za pozitívne, že až 68,82 % chlapcov a 53,52 % dievčat má pozitívny vzťah k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Na základe výsledkov môžeme usudzovať, že zimné športy sa medzi mládežou tešia veľkej obľúbenosti. Pri tejto otázke sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely v odpovediach chlapcov a dievčat na hladine významnosti p < 0,05. V podobnom výskume, realizovanom na žiakoch stredných škôl v Martine, zistil Beťák (2013a) pozitívny vzťah k zimným športom u 61,30 % chlapcov a 51,06 % dievčat, pričom celkovo prevládal u chlapcov skôr pozitívny vzťah k zimným športom, (31,03 %) a u dievčat neutrálny vzťah (33,58 %). 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny neutrálny Chí = 10,135 (p<0,05) skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 40,00% 28,82% 25,88% 3,53% 1,76% dievča 25,35% 28,17% 36,62% 7,04% 2,82% Obrázok 2 Vzťah žiakov k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu 15

16 Ďalej nás zaujímalo, ktorý zimný šport, prípadne pohybovú aktivitu na snehu vykonávajú žiaci stredných škôl v Banskej Bystrici vo svojom voľnom čase najradšej. Žiaci mali na výber 7 možných odpovedí, pričom pri odpovedi,,iné mohli uviesť aj zimný šport alebo pohybovú aktivitu na snehu, ktorú najradšej vykonávajú a nenachádzala sa medzi danými možnosťami. Z obrázka 3 vyplýva, že najradšej vykonávaným zimným športom alebo pohybovou aktivitou na snehu vo voľnom čase žiakov je pre obe pohlavia zjazdové lyžovanie. Uviedlo ho 31,18 % chlapcov a 37,32 % dievčat. Podobné výsledky na stredných školách v Martine a Starej Ľubovni zistil aj Beťák (2013b). Na základných školách zistili podobné výsledky aj Chovanová (2011) a Michal (2011). Domnievame sa, že zistená prevaha vykonávania zjazdového lyžovania vo voľnom čase žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici, súvisí s faktom, že lyžovanie už dlhé desaťročia patrí k najobľúbenejším a najrozšírenejším pohybovým aktivitám všetkých vekových kategórií v zimnom prostredí (Žídek Petrovič, 2009). Ako autori ďalej uvádzajú, rastúci trend záujmu o zjazdové lyžovanie je zapríčinený dostatkom a širokým výberom lyžiarskeho výstroja a nových lyžiarskych zariadení nielen v Alpách, ale aj na Slovensku. Na druhom mieste sa umiestnil snowboarding, ktorý vo svojom voľnom čase najradšej vykonáva 24,12 % chlapcov a 22,54 % dievčat. Zistený fakt potvrdzuje stále väčšiu popularitu a rozmach tohto zimného športu. Vykonávanie snowboardingu vo voľnom čase u 33 % žiakov konštatuje Michal (2010), ktorý robil výskum na základných školách v okrese Žilina. Trochu prekvapením je nízky podiel bežeckého lyžovania, ktorý si zvolilo len 8,82 % chlapcov a 7,04 % dievčat. Domnievame sa, že daný stav súvisí s faktom, že bežecké lyžovanie sa zaraďuje medzi silovo-vytrvalostné pohybové aktivity cyklického charakteru, a nie je také atraktívne a dynamické ako zjazdové lyžovanie či snowboarding. Za zmienku stojí aj, že v rámci možnosti iné boli najčastejšie uvádzanými zimnými športami a pohybovými aktivitami na snehu hokej a guľovanie, ktoré uvádzali prevažne chlapci, pričom dievčatá uvádzali korčuľovanie a sánkovanie. 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% bežecké lyžovanie zjazdové lyžovanie snowboarding skialpinizmus akrobatické lyžovanie Chí = 2,753 (p>0,05) žiadny chlapec 8,82% 31,18% 24,12% 7,06% 3,53% 10,59% 14,71% dievča 7,04% 37,32% 22,54% 4,93% 2,11% 12,68% 13,38% Obrázok 3 Zimný šport alebo pohybová aktivita na snehu, ktorú žiaci vykonávajú vo svojom voľnom čase najradšej iné V nasledujúcej otázke nás zaujímalo, ktorý zo zimných športov: zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, snowboarding prípadne,,iný, je pre žiakov daných stredných škôl najatraktívnejší. Na základe výsledkov konštatujeme, že v súčasnosti je pre obe pohlavia 16

17 najatraktívnejším zimným športom snowboarding. Prekvapujúce ale je, že snowboarding je atraktívnejší pre väčšie percento dievčat (56,34 %), ako chlapcov (46,47 %) (obrázok 4). K podobným výsledkom dospel aj Beťák (2012), ktorý uvádza vyššiu atraktivitu snowboardingu pred inými zimnými športmi, pričom v jeho výskume bol snowboarding najatraktívnejší, až pre 74,32 % dievčat a 50 % chlapcov. Zjazdové lyžovanie považuje za atraktívnejšie 35,29 % chlapcov a 33,10 % dievčat. Zaujímavé je aj zistenie, že vo voľnom čase sa žiaci radšej venujú zjazdovému lyžovaniu (obrázok 3), ale atraktívnejším športom je pre nich snowboarding. Sme presvedčení, že daný stav súvisí s možnosťou zaradenia snowboardingu do vyučovania telesnej a športovej výchovy ako voliteľného predmetu a aj s čoraz väčšou medializáciou tohto športu. O veľkej atraktivite snowboardingu hovoria aj Modrák Nemčík (2006). 60,00% 50,00% Chí = 5,847 (p>0,05) 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% zjazdové lyžovanie bežecké lyžovanie Obrázok 4 Atraktívnosť zimných športov pre žiakov snowboarding chlapec 35,29% 7,65% 46,47% 10,59% dievča 33,10% 6,34% 56,34% 4,23% iné 40,00% 35,00% Chí = 5,985 (p>0,05) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny Obrázok 5 Vzťah žiakov k zjazdovému lyžovaniu neutrálny skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 26,47% 34,71% 30,00% 6,47% 2,35% dievča 36,62% 25,35% 28,87% 4,93% 4,23% V rámci prieskumu sme zisťovali aj vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zjazdovému lyžovaniu. Na obrázku 5 môžeme vidieť, že u chlapcov prevažuje skôr pozitívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu, uviedlo ho 34,71 % chlapcov, ďalej nasleduje neutrálny vzťah 17

18 k zjazdovému lyžovaniu (30 % chlapcov) pred veľmi pozitívnym vzťahom (26,47 % chlapcov). U dievčat dominuje veľmi pozitívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu s 36,62 %, nasleduje neutrálny vzťah k zjazdovému lyžovaniu (28,87 % dievčat) pred vzťahom skôr pozitívnym (25,35 % dievčat). Za pozitívne zistenie považujeme, že skôr negatívny alebo veľmi negatívny vzťah k zjazdovému lyžovaniu má len 28 žiakov. Zaujímal nás aj, aký je vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k snowboardingu. U oboch pohlaví dominoval neutrálny vzťah k snowboardingu. Zaujalo ho 37,65 % chlapcov a 33,10 % dievčat. Veľmi pozitívny vzťah k snowboardingu zaujalo 28,24 % chlapcov a 24,65 % dievčat a skôr pozitívny vzťah 24,71 % chlapcov a 28,87 % dievčat. Celkovo má pozitívne orientovaný vzťah k snowboardingu 52,95 % chlapcov a 53,52 % dievčat (obrázok 6). Na základe porovnania výsledkov vzťahu žiakov k zjazdovému lyžovaniu a snowboardingu konštatujeme, že na vybraných stredných školách v Banskej Bystrici majú obe pohlavia pozitívnejší vzťah k zjazdovému lyžovaniu. 40,00% 35,00% Chí = 2,551 (p>0,05) 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% veľmi pozitívny skôr pozitívny Obrázok 6 Vzťah žiakov k snowboardingu neutrálny skôr negatívny veľmi negatívny chlapec 28,24% 24,71% 37,65% 5,88% 3,53% dievča 24,65% 28,87% 33,10% 9,15% 4,23% Záver Výsledky uvedené v našom príspevku prezentujú zistený vzťah žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici k zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu. Pomocou otázok v dotazníku sme u žiakov stredných škôl v Banskej Bystrici zistili preferenciu letných športov pred športmi zimnými. Ďalej sme zistili pozitívny vzťah k zimným športom a pohybových aktivitám na snehu u 68,82 % chlapcov a 53,52 % dievčat. Za najradšej vykonávaný zimný šport alebo pohybovú aktivitou na snehu vo voľnom čase označili žiaci zjazdové lyžovanie, za ktorým nasledoval snowboarding, ktorý ako uvádzajú Modrák Nemčík (2006) je športom rýchlo sa rozvíjajúcim a pre mládež čoraz viac populárnejším. Toto tvrdenie potvrdzuje aj fakt, že z pohľadu atraktivity zvolili žiaci práve snowboarding za najatraktívnejší (46,47 % chlapcov a 56,34 % dievčat). Na základe výsledkov ďalej konštatujeme, že žiaci nami vybraných stredných škôl v Banskej Bystrici majú pozitívny vzťah aj k zjazdovému lyžovaniu aj snowboardingu, pričom obe pohlavia majú pozitívnejší vzťah k zjazdovému lyžovaniu. Domnievame sa, že celkový pozitívny vzťah respondentov k zjazdovému lyžovaniu, snowboardingu, ale aj ostatným zimným športom a pohybovým aktivitám na snehu, môže 18

19 úzko súvisieť s podmienkami a možnosťami na realizáciu zimných športov v tejto oblasti, nakoľko sa v danom regióne nachádza viacero zimných stredísk. Zo zdravotného a preventívneho hľadiska považujeme za prínosné, že žiaci stredných škôl majú taký pozitívny vzťah k zimným športom a ich vykonávaniu, pretože pohybová a športová aktivita je súčasťou zdravého životného štýlu človeka, pričom prispieva k zlepšeniu imunity človeka a má pozitívny vplyv na jeho kvalitu života. Literatúra ADAMČÁK, Š. MANDZÁK, P Bezpečne na lyžiach. In Outdoor 2004 : sborník příspěvků z mezinárodního semináře. Brno : Masarykova univerzita, ISBN , s BEŤÁK, B The attitude of students at secondary schools towards snowboarding and the way of teaching it. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2012, roč. 4, č. 2, s BEŤÁK, B. 2013a. Relationship of the secondary grammar school pupils in Martin to winter sports, and its implementation. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2013, roč. 5, č. 1, s BEŤÁK, B. 2013b. Obľúbenosť zimných športov a vzťah žiakov stredných škôl k ich vykonávaniu. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Zvolen : ÚTVŠ, Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN , s HELLEBRANDTOVÁ, D. ROUČKOVÁ, M Základný zjazdový výcvik. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, s. ISBN CHOVANOVÁ, E Záujem školskej mládeže o lyžovanie a snowboarding na základných školách. In Perspectives of physical training process at schools. Oberegg : SAS School Innsbruck Austria, ISBN , s KRÁL, L Vyučovanie zjazdového lyžovania na základných školách v Banskej Bystrici. In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy zaťaženia. Bratislava : Strojnícka fakulta STU, ISBN MICHAL, J. NEVOLNÁ, T Physical activity as an effective means to a healthy lifestyle. In Acta Universitatis Matthiae Belii = physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií. ISSN , 2012, roč. 4, č. 1, s MICHAL, J Pohybová aktivita, mládež a drogy. Banská Bystrica : Partner, s. ISBN MICHAL, J Snowboarding ako súčasť telesnej výchovy. In Telesná výchova prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 1. ročník vedeckej konferencie. Zvolen : Technická univerzita, ISBN , s MICHAL, J Spare time and recreation physical education for students of primary schools oriented to winter sports. In Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. ISSN , 2011, vol. 3, no. 1, p MICHAL, J Snowboarding a štátny vzdelávací program na školách. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : 3. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Zvolen : Technická Univerzita, ISBN MICHAL, J Žiak a vyučovanie lyžovania na stredných školách. In Telesná výchova a šport prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu recenzovaný zborník vedeckých príspevkov. Zvolen : ÚTVŠ, Technická Univerzita vo Zvolene, ISBN , s

20 MODRÁK, M. NEMČÍK, R O potrebe zaradenia nácviku aj snowboardingu do učebných osnov pre žiakov ZŠ a SŠ. In Zborník prác z 11. vedecko-pedagogickej konferencie Zdravá škola. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, ISBN , s MODRÁK, M. a kol Metodika výučby lyžovania. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava alokované pracovisko Prešov, s. ISBN NEMEC, M NEMCOVÁ, L Športové hry a voľný čas detí staršieho školského veku. In Exercitatio corpolis motus salus. ISSN , 2012, roč. 4, č. 2, s NEMEC, M Prípravné a pohybové hry pre zjazdový výcvik. In Lyžovanie : učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : FHV UMB BB, SLZ, ISBN , s NEVOLNÁ, T Záujmovo rekreačná telesná výchova ako účinný prostriedok k zdravému životnému štýlu. In Spolupracovníci kinantropológie a vedy. Brno : Masarykova univerzita Brno, ISBN PACH, M Snowboarding. Bratislava : PEEM, s. ISBN PAUGSCHOVÁ, B. LUŽOVÁ, P. LUŽA, J Snowboarding. In Lyžovanie : Učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : FHV UMB, ISBN , s VEISOVÁ, M Letné a zimné sezónne činnosti. In Metodika telesnej výchovy. Bratislava : SPN, ISBN , s ŽÍDEK, J. PETROVIČ, P Lyžovanie: zjazd behy. Bratislava : PEEM, s. ISBN Kontakt PaedDr. Boris Beťák Katedra telesnej výchovy a športu, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Tajovského Banská Bystrica 20

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ 195 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 3, s.195 212. PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava MANIFESTATIONS

Více

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI

KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UP V OLOMOUCI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ V OLOMOUCI OLOMOUC 2014 Sborník jako celek recenzoval: The proceedings were reviewed

Více

Identifikace pohybových talentů

Identifikace pohybových talentů Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Identifikace pohybových talentů Sborník z mezinárodní konference editoři: Tomáš Perič Jiří Suchý Praha 2004 PaedDr. Tomáš Perič, PhD., PhDr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (bakalářská) 2012 Alexandra Libová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ROLE A VÝZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY V ŽIVOTNÍM

Více

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.)

Vzdělávání a rozvoj seniorů. Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Renata Kocianová, Miroslava Dvořáková (eds.) Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013 Vychází v rámci projektu Visegrad Fund Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education

Více

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference)

Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol (sborník z konference) VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 2012 Ludmila Půbalová a kol. Projektový management pro vedoucí pracovníky základních

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski,

Více

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou

Více

konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu 31. května 2012 Jihlava

konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu 31. května 2012 Jihlava konference Veřejná správa jako významný faktor rozvoje regionu 31. května 2012 Jihlava Recenzenti: Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D. Ing. Věra Nečadová Ing. Vladimír Křesťan Ing. Bc. Ota Kovář, CSc. doc. Ing.

Více

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE OŠETŘOVATELSTVÍ

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE OŠETŘOVATELSTVÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ Daniel Jirkovský, Hana Nikodemová (Ed.) INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY VE VÝUCE OŠETŘOVATELSTVÍ RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍHO

Více

II. MEZINÁ RODNI VE DECKÁ KONFERENCE Š KOLŠKE HO MÁNÁGEMENTU

II. MEZINÁ RODNI VE DECKÁ KONFERENCE Š KOLŠKE HO MÁNÁGEMENTU II. MEZINÁ RODNI VE DECKÁ KONFERENCE Š KOLŠKE HO MÁNÁGEMENTU 13. 6. 2013 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 2. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

Josef Šedivý Jan Chromý Mirosław Kowalski

Josef Šedivý Jan Chromý Mirosław Kowalski Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

biológia ekológia chémia ISSN 1338-1024

biológia ekológia chémia ISSN 1338-1024 biológia ekológia chémia časopis pre školy ročník 18 číslo 4 2014 biológia ekológia chémia časopis pre školy ročník 18 číslo 4 2014 vydavateľ Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta Priemyselná

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU. Vybrané aspekty teorie a praxe

KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU. Vybrané aspekty teorie a praxe KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X Vybrané aspekty teorie a praxe Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU X Vybrané aspekty

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTÍ ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY

RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTÍ ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY RYCHLOSTNÍ SCHOPNOSTÍ ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY MARIE VALOVÁ Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika KLÍČOVÉ SLOVA: tělesná výchova, testování, talentovaná

Více