Německá škola v Praze ŠKOLNÍ PROGRAM. Německá škola v Praze. Setkávání jako dialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německá škola v Praze ŠKOLNÍ PROGRAM. Německá škola v Praze. Setkávání jako dialog"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PROGRAM Německá škola v Praze Setkávání jako dialog 1

2 Obsah 01 Předmluva Popis aktuální situace školy Podporujeme dialog mezi kulturami Vzděláváme schopné a tolerantní mladé Evropany Máme vysoké standardy kvality Aplikujeme kulturu celostního učení Škola jako místo setkávání Německá škola jako škola setkávání Integrace tříd setkávání Vzdělávací cesta v Německé škole v Praze Mateřská škola (srov. Koncepce mateřské školy) Základní škola (srov. Koncepce základní školy) Pokračující škola: Česko-německé gymnázium Vyučovací předměty Němčina / Němčina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk a čeština Další živé cizí jazyky a latina Matematika a přírodní vědy Společenské vědy Výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova Zprostředkování metod práce, v jejichž centru stojí žák Koncepce mediální výchovy v Německé škole v Praze Tabulka 1: Oblasti kompetencí Nová média Výchova k sociální kompetenci v životě ve společenství Rozvíjení sociální kompetence Studijní a profesní poradenství Škola s výrazným ekologickým povědomím Programy žákovských výměn Seznamovací a poznávací pobyty ve znamení česko-německého setkávání Žákovská rada Účast žáků a rodičů Škola jako prostor zkušenosti Nabídka celodenní školy Společné slavnosti a akce Zájmové kroužky Knihovna Hudební a umělecké akce Sportovní spolek a sportovní soutěže Projektový týden / Učení v projektech Soutěže Nabídka pedagogického dohledu v Německé škole v Praze Rozvoj lidských zdrojů / Personální plánování Pedagogické řízení kvality Základy pedagogického řízení kvality Organizace Řídicí skupiny Milníky rozvoje školy po prvním společném inspekčním šetření Spolku a zemí (BLI I). 42 2

3 7.4 Další vzdělávání učitelů Zpětná vazba Rozvojové cíle / realizační opatření Předmluva Tímto školním programem představuje Německá škola v Praze jako německá zahraniční škola dosahující vynikajících výsledků hlavní těžiska své činnosti, metody své práce a svůj profil. Chce tím všem, kdo se o ni zajímají, poskytnout co nejúplnější informace a usnadnit jim obeznámení se školou. Nad rámec toho formuluje úkoly, základní oblasti činnosti a cíle příštích let. Předkládaný školní program vznikl přepracováním školního programu, který byl zpracován ve školním roce 2004/2005. V souvislosti s novým zpracováním školního programu byly evaluovány vytyčené cíle, zapracovány nové úkoly a celý program byl přizpůsoben požadavkům na rozvoj moderní školy. K poslední aktualizaci došlo v letech se zřetelem k výsledkům prvního inspekčního šetření provedeného společně zástupci Spolku a zemí (Bund-Länder- Inspektion) v dubnu 2009 a hodnotícího šetření (duben 2012) a také s ohledem na připravované druhé společné inspekční šetření Spolku a zemí (pravděpodobně v roce 2015) z podnětu Ústředny pro zahraniční školy (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) a Konference ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo. 02 Popis aktuální situace školy Škola, jež byla založena v roce 1990, se zprvu nacházela v městské části Řepy v Praze 6; i nová budova školy, jejíž výstavba byla dokončena v roce 2004, se nachází na západě města, a to v městské části Jinonice na Praze 5, nedaleko stanice metra Nové Butovice. Jde o velkoryse pojatou moderní novostavbu s velmi dobře vybavenými odbornými učebnami a rozsáhlým přiléhajícím areálem a ohromující tělocvičnou. Architektonicky zajímavě řešená vstupní hala slouží jako polyfunkční prostor pro pořádání různých akcí, jako místo, kde žáci tráví přestávky, i jako společenský prostor pro rodiče. Školka se zvláštním vstupem se nachází v levé části budovy, základní škola s 1. až 4. třídou je integrována v hlavní budově v prostorách přízemí a má vlastní přístup do 3

4 družiny. Učebny německé a české jsou umístěny vedle sebe v 1. a ve 2. poschodí, na všech poschodích se nacházejí speciální učebny pro specifické formy vyučování, jako je výuka kladoucí důraz na aktivizaci žáků, práce v malých skupinách a podpůrná výuka žáků s určitými nedostatky. Učitelé mají k dispozici dvě sborovny a konferenční místnost; dobře vybavená a vedená knihovna nabízí hlavně žákům možnost důkladné přípravy před vyučováním i následného zpracování a utřídění probrané látky po skončení výuky. Volný přístup k počítačům a k internetu jsou v současné době při současném dodržování bezpečnostních předpisů pro žáky vyšších tříd gymnázia samozřejmostí. Správa školy, ředitelna a pracovny členů vedení školy se nacházejí v přízemí, stejně jako kancelář vedoucího Řídicí skupiny a manažerky pro oblast PR a marketingu. Díky aplikovanému konceptu co nejkratších cest a tomu odpovídajícímu řešení umístění kanceláří vedení školy, jednatelství školy, administrativy a velké sborovny je mezi všemi pracovníky školy zabezpečena dobrá komunikace. Všichni žáci a členové školního společenství se mohou stravovat ve školní kavárně (otevřena celodenně) a po dobu oběda ve školní jídelně (otevřena od 11:30 hod do 15:00 hod.). Škola se zcela záměrně rozhodla pro jednu z nejlepších cateringových společností v Praze, aby svým žákům, pedagogickému sboru a administrativním zaměstnancům mohla nabídnout vysoce kvalitní a hodnotné stravování. V okolí školy vznikla v posledních letech moderní obytná čtvrť s bytovými domy, samostatně stojícími rodinnými domy, dvojdomy a řadovými domy, v blízkosti mají svá sídla rovněž velké zahraniční koncerny. Na sever od školní budovy se rozprostírá rozlehlá přírodní chráněná oblast. V okolí školy byla realizována opatření vedoucí ke zklidnění dopravy, takže je v současné době považováno za klidné a bezpečné. Německá škola v Praze patří k nejvýznamnějším mezinárodním školám v Praze, na základě konkrétních podnětů spolupracuje s International School Prague, s Rakouským gymnáziem v Praze a s francouzským Lyceé Français. Žákovskou klientelu v současné době tvoří cca 450 žáků, z toho 180 žáků studuje v české sekci, převládají žáci německé a české národnosti, kromě nich navštěvují školu rovněž žáci různých dalších národností. Do mateřské školy v současné době dochází na 60 dětí, které jsou rozděleny do tří věkových skupin. 4

5 1. NAŠÍM HLAVNÍM CÍLEM JE: SETKÁVÁNÍ JAKO DIALOG Základní cíle Německé školy v Praze: 1.1 Podporujeme dialog mezi kulturami Německá škola v Praze je školou česko-německého setkávání. Jako německá zahraniční škola s němčinou jako vyučovacím jazykem zprostředkovává svým žákům německý jazyk, německou kulturu a německé dějiny a také reálný obraz současného Německa. To vše doplňuje studium českého jazyka a témata z kultury a dějin České republiky. Tak se rodí vědomí společných evropských dějin, které působí ve smyslu vzájemného respektování a tolerance. Interkulturní kompetenci svých žáků podporujeme a rozvíjíme konkrétním setkáváním mladých lidí na evropské a mezinárodní úrovni, k tomu patří jak vzájemné propojení sítě německých škol v Regionu 6 (Středovýchodní Evropa), tak výměnné programy s anglicky a francouzsky mluvícími zeměmi. V duchu mezinárodního charakteru místa svého působení je škola otevřena i žákům jiných národností. Tato skutečnost podporuje časné setkávání s lidmi jiného původu již v dětském věku a působí ve smyslu porozumění mezi národy a výchovy k míru. 1.2 Vzděláváme schopné a tolerantní mladé Evropany Výchova v Německé škole v Praze se zakládá na společném chápání hodnot. Pro toto společné chápání hodnot je charakteristické vědomí odpovědnosti vůči sobě samému, vůči bližním a vůči světu, v němž žijeme, uznávání mravních hodnot a náboženských norem a respekt k přesvědčení druhých. Cílem našeho vzdělávacího cyklu je odborně a metodicky kompetentní, sociálně odpovědný mladý člověk se schopností vlastního úsudku, který se naučí všestranně rozvíjet svůj potenciál (srov. Školní řád, Pravidla soužití v Německé škole v Praze). Tyto klíčové kompetence jsou svým předmětovým i mezipředmětovým zaměřením, jdoucím nad rámec jednotlivých vyučovacích předmětů, zakotveny v naší vzdělávací nabídce a v nabídce mimoškolních aktivit. Německá škola v Praze se přitom řídí 5

6 kritérii rozpracovanými Organizací pro ekonomickou a kulturní spolupráci (OECD, 2002). 1.3 Máme vysoké standardy kvality Německá škola v Praze si klade za cíl podporovat své žáky individuálně tak, aby se rozvinul individuální potenciál jednoho každého z nich. Ve velmi diferencovaném prostředí poskytuje výuka každému jednotlivému žákovi právě ty možnosti jeho rozvoje, které jsou pro něj optimální. K tomu patří aktivizující formy výuky koncentrující se výrazně právě na žáky. Vyučovací metody podporují schopnost i ochotu každého jednotlivce podávat dobré výkony. Zabezpečení kvality slouží interní a externí evaluace jakož i pravidelná účast v národních a mezinárodních soutěžích, jako například v literární soutěži Pražského literárního domu, v soutěži Mezinárodní debaty mládeže (Jugend debattiert international) nebo v soutěžích v cizích jazycích. 1.4 Aplikujeme kulturu celostního učení Na individualitu dětí a mladých lidí jsou v Německé škole v Praze kladeny vysoké nároky, na druhé straně je podporován její komplexní rozvoj. Na tomto principu se zakládá spolupráce mezi mateřskou školou, základní školou (1. stupněm) a českoněmeckým gymnáziem. Přechody mezi jednotlivými stupni vzdělávání jsou předmětem aktivního spoluutváření a jsou využívány k pedagogickým cílům. Německá škola chápe sebe samu jako místo, kde mladí lidé v podnětném prostředí poznávají a rozvíjejí svou osobnost v celé její šíři. Děje se tak ve vyučování i v oblasti mimoškolních aktivit. Vedle zprostředkování věcné a metodické kompetence a sebekompetence (reflexivní kompetence) představuje centrální prioritní zájem Německé školy v Praze kompetence sociální. Kompetence, jejichž cílem je ovládnutí a užívání nástrojů vědění ( using tools interactivity ), a kompetence samostatně jednat ( acting autonomy ) musí být doplněny o kompetenci umět jednat v sociálně heterogenních skupinách ( functioning in socially heterogenous groups ) tak, abychom ve své vzdělávací činnosti mohli nabídnout moderní celostní profil požadavků (vzdělávacích standardů), tak jak je vyžadován od mladých lidí počátku 21. století. 6

7 Vedle rozvíjení kognitivních schopností a emocionálního zrání osobností je ve středu zájmu zkušenost kolektivního soužití a konkrétního setkávání. Mezipředmětové projekty, pravidelně se opakující slavnosti a akce slouží jako fóra, na nichž mohou jednotliví žáci prezentovat své specifické dovednosti a své kompetence a získat si tak uznání a respekt ostatních. 2 Škola jako místo setkávání 2.1 Německá škola jako škola setkávání Německá škola v Praze je od roku 2001 školou česko-německého setkávání. Je školou podporovanou Spolkovou republikou Německo a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a zahraniční školou uznávanou Konferencí ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo. Vzdělávání ve škole je v německé sekci ukončeno německou maturitní zkouškou ve 12. třídě (v VII. ročníku) a v české sekci ve 13. třídě (v VIII. ročníku) navíc centrální maturitní zkouškou konanou dle českých školských předpisů. Kromě toho nabízí Německá škola v Praze žákům německé sekce po 9. třídě možnost absolvování tzv. hlavní školy a po 10. třídě možnost absolvování reálné školy. Německá škola v Praze je soukromá škola. Jejím provozovatelem majícím právní formu společnosti s ručením omezeným podle českého práva je společnost Německá škola v Praze s.r.o. Obchodní podíly v s.r.o. byly zakladatelem a zřizovatelem školy Občanským sdružením pro založení a podporu německé školy v Praze převedeny na Nadaci Německá škola v Praze ( Stiftung Deutsche Schule Prag ). Tímto krokem byla zajištěna existence školy a vyjádřena výslovná vůle provozovat školu trvale v duchu setkávání. Německá škola v Praze se skládá z německé mateřské školy, z německé základní školy, která má 1. až 4. třídu a česko-německého gymnázia, které v německé sekci zahrnuje 5. až 12. třídu a v české sekci 6. až 13. třídu (I. až VIII ročník). Zatímco v 5. třídě existuje pouze jedna třída, v níž se vyučuje německy, začíná 6. třídou (I. ročníkem) škola setkávání, která má vedle německé sekce paralelně i českou sekci, v níž se vyučuje dvojjazyčně. Přijetí ke studiu v šesté třídě (prvním ročníku) je podmíněno úspěšným vykonáním přijímací zkoušky a zpravidla také návštěvou 7

8 přípravného kursu německého jazyka v předcházejícím školním roce. Od 6. třídy (od I. ročníku) do 9. třídy (do IV. ročníku) existují v daném postupném ročníku vždy dvě paralelní třídy: česká třída s převážně českými žáky a německá třída s německým a mezinárodním žactvem. 2.2 Integrace tříd setkávání Paralelní třídy v rámci ročníku jsou od počátku do značné míry integrovány. Tak jsou předměty hudební výchova, tělesná výchova a výtvarná výchova vyučovány vesměs v německém jazyce. Matematika se ve třídách setkávání vyučuje již v prvním roce německy. V každém následujícím roce se přidává výuka jednoho dalšího integrovaného předmětu. Aby bylo možné zajistit bezpečné zvládnutí odborné terminologie a metodiky daného předmětu, probíhá výuka vždy nově zaváděného předmětu po dobu jednoho roku v němčině, není však vyučován integrovaně ve třídě setkávání. Jedinou výjimku představuje biologie, protože v jejím případě je z důvodu názornosti možná okamžitá integrace. V 10. postupném ročníku (v V. ročníku gymnázia) dochází k plné integraci české třídy s příslušnou třídou německé sekce. Počínaje 10. třídou (V. ročníkem), která funguje jako spojovací článek mezi nižším a vyšším stupněm gymnázia, tak probíhá veškerá výuka integrovaně v německém jazyce. Výjimkou jsou vyučovací předměty, které se vyučují v češtině a podle českých osnov, jako je český jazyk, české dějiny, česká občanská nauka a chemie. V 10. třídě (v V. ročníku) píší žáci gymnaziální sekce centrální písemnou práci, tak jak ji píši i žáci v Německu. Tato práce slouží tomu, aby bylo možno porovnat dosaženou úroveň znalostí v předmětech, které jsou předmětem ověřování, v němčině, angličtině a matematice, s výsledky dosaženými v jednotlivých předmětech ve školách v Německu. Studium v gymnáziu je obecně ukončováno ve 12. třídě (v VII. ročníku) německou všeobecnou maturitní zkouškou, žáci školy setkávání mají možnost složit v závěru studia v 13. třídě (VIII. ročníku) českou maturitu podle českých školských předpisů. 8

9 Třídy setkávání v Německé škole v Praze Třída 6b 9 hodin němčiny jako cizího jazyka Třída 7b 6 hodin němčiny jako cizího jazyka Třída 8b 5 hodin němčiny jako cizího jazyka Třída 9b 5 hodin němčiny jako cizího jazyka Od třídy 10 4 hod. němčiny jako mateřského jazyka Hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova Hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, matematika Hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, matematika Hudební výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova matematika, zeměpis, biologie Plná integrace Matematika Zeměpis, dějepis, informatika Dějepis, informatika Obrázek 1: Předměty, které se v české sekci školy setkávání vyučují v němčině Plná integrace: Chemie je českým žákům nabízena pouze v českém jazyce. Rovněž předměty české dějiny a česká občanská nauka se vyučují v českém jazyce. Integrovaná výuka v německém jazyce Výuka předmětu v německém jazyce Plná integrace Specifický charakter Německé školy v Praze jako školy setkávání je navíc doplňován a podtrhován specifickými mimoškolními akcemi. V tomto kontextu je třeba vyzdvihnout setkávací pobyty organizované pro žáky 6. a 9. tříd (I. a IV. ročníku), jež slouží lepšímu vzájemnému poznání (setkávání ve smyslu hlavního poslání školy). Široká nabídka aktivit stmelujících společenství žáků s vysokým podílem jazyka podporuje a posiluje pocit pospolitosti. Společné projekty obou paralelních tříd, jako jsou například lyžařské pobyty v 7. a 9. postupném ročníku (ve II. a IV. ročníku), vytvářejí mezi žáky obou tříd opakovaně intenzivní impulsy k výměně názorů, myšlenek, pocitů, zkušeností atd. Kromě toho je idea setkávání intenzivně 9

10 podporována též pestrou nabídkou školních zájmových kroužků a aktivit sportovního spolku. 3 Vzdělávací cesta v Německé škole v Praze 3.1 Mateřská škola (srov. Koncepce mateřské školy) Součástí Německé školy v Praze je mateřská škola, která nabízí opatrování a péči o děti ve věku od tří do šesti let v polodenním nebo celodenním provozu. Šest učitelek tu pečuje o 60 dětí rozdělených do tří skupin. Základní myšlenkou je rozvoj osobnosti dítěte, výchova k samostatnosti a osobnostní komplexnosti. Rozvíjeny mají být všechny smysly dítěte, tzn. že nám jde o vzdělávání hlavou, srdcem a rukama. Jako východisko nám při tom slouží německé výchovně vzdělávací plány. V naší projektové práci s dětmi jsou rozvíjeny všechny obory vzdělávání, jako je matematické vzdělávání, jazyková výchova, rané hudební vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, kreativní vzdělávání, náboženská výchova a vzdělávání, mediální kompetence atd. I volné hře u nás přikládáme velmi velkou důležitost. Naši zahradu koncipovali společně rodiče, učitelé i uznávaný zahradní architekt z Německa tak, aby odpovídala plně volné přírodě. Děti si tu mohou aktivně hrát s dřívky, prkny, kameny, čerpadlem a vodopádem. Plynulého přechodu do školy je dosahováno úzkou spoluprací mateřské školy a základní školy. Naše úspěšná práce se vyznačuje cílenou a individuální přípravou dětí na školu. Aby děti se vstupem do školy dosáhly potřebné jazykové kompetence, účastní se v mateřské škole jazykového kursu na podporu rozvoje příslušných jazykových dovedností. 3.2 Základní škola (srov. Koncepce základní školy) Základní škola má v každém postupném ročníku jednu třídu, avšak v mnoha projektech se na práci podílejí žáci z různých ročníků, takže se na bázi určitého 10

11 tématu nebo společného zájmu mohou navzájem setkávat a poznávat žáci různých ročníků. Tzv. garantovaná základní škola zajišťuje základní vyučování v době od 8.00 hod. do hod. Během této doby mají děti dvě velké přestávky určené pro pohyb a polední přestávku, během níž chodí celá střída společně na oběd do jídelny. Na základní dobu vyučování navazuje otevřená celodenní škola, jež nabízí možnost organizovaného vypracování domácích úkolů pod odborným dohledem a odpolední péči v družině maximálně do 16 hod, případně mohou děti využít připravené pestré nabídky zájmových kroužků nejrůznějšího zaměření. Koncepční práce ve výuce a uspořádání školního života v základní škole se opírá v první řadě o hlavní cíl a o čtyři základní cíle školního programu. Tím základní škola plynule navazuje na pedagogickou práci mateřské školy s cílem, aby přechod dětí předškolního věku do školy proběhl optimálně. V rámci řízení k zajištění školní způsobilosti se podrobně zkoumají předpoklady prvňáčků navštěvovat školu, jež zahrnují tělesné, kognitivní a jazykové předpoklady, hrubou a jemnou motoriku a předpoklady citové, motivační a sociální. Během čtyř let docházky do základní školy si žáci osvojí základní dovednosti, jak se mají s vědomím vlastní odpovědnosti učit a jak si mají sami organizovat učení, a dosáhnou vysoké míry sociálních a osobních kompetencí stejně jako věcných a metodických kompetencí. Vyučující svou roli v tomto procesu chápou jako roli toho, kdo žáky při učení doprovází. V centru našeho pedagogického konání stojí posilování žákovské osobnosti a rozvíjení její samostatnosti. Proto jsou žáci od samého začátku, pokud jde o jejich individuální učební biografii, bráni jako takoví, jací jsou, a cíleně podporováni. A to v úzké spolupráci s rodiči a mimoškolními organizacemi. Německá škola v Praze navíc nabízí i individuální podpornou výuku kvalifikovanými vyučujícími základní školy, která pokrývá všechny oblasti učení, zejména jazyk a matematiku. Tato podpůrná výuka se realizuje paralelně k dopolednímu vyučování. Přechod na konci primárního vzdělávání do nižšího sekundárního vzdělávání probíhá formou kolegiální spolupráce v rámci pedagogického sboru: individuální přípravné rozhovory předávajícího a přebírajícího třídního učitele, účast třídních učitelů 4. tříd na třídních konferencích nižšího sekundárního vzdělávání, návaznost na vyučovací metody základní školy atd. 11

12 Základní škola Německé školy v Praze je tu od počátku pro všechny děti, sama sebe vnímá jako mezinárodní pospolitost a ve výuce i ve školním životě reflektuje faktum heterogenity žákovského společenství. U nás jsou žáci nejrůznějších národností vyučováni ve věkově homogenních třídách. Vyučovacím jazykem je němčina. V závislosti na aktuální potřebě nabízíme dětem s jiným mateřským jazykem v rámci podpůrného vyučování podpůrnou výuku němčiny jako cizího jazyka (skupinové vyučování). Všichni žáci základní školy mají již od první třídy dvě hodiny češtiny a jednu hodinu angličtiny týdně. 3.3 Pokračující škola: Česko-německé gymnázium Jako německá zahraniční škola, jež je nositelkou označení vynikající škola, realizuje Německá škola v Praze celkem dvanáctiletý vzdělávací cyklus ukončovaný maturitou, tedy zkouškou, která je v celé Evropě uznávána jako oprávnění ke studiu na vysoké škole. Po 4 letech v základní škole vstupují německojazyční žáci do osmiletého gymnázia, na němž se vyučuje podle učebního plánu schváleného dne Konferencí ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo. Vyučování probíhá - podobně, jako je tomu ve všech německých zahraničních školách na severní polokouli - po vzoru rámcových osnov země Bádensko-Württembersko. Žáci ukončují své studium na gymnáziu zpravidla maturitní zkouškou podle Řádu německé maturitní zkoušky schváleného Konferencí ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo ze dne Od školního roku 2012/13 se písemná maturitní zkouška dle usnesení Konference ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo ze dne koná z předmětů tzv. jádrového kurikula (Kerncurriculum, core curriculum): němčiny, angličtiny, matematiky, biologie, chemie, fyziky a dějepisu jakožto součást regionální maturitní zkoušky v Regionu 6 (Středovýchodní Evropa). Kromě toho nabízí Německá škola v Praze možnost absolvování hlavní školy po 9. třídě a možnost absolvování reálné školy po 10. třídě. Počínaje 6. třídou (I. ročníkem) probíhá výuka v gymnáziu ve dvou paralelních třídách, vždy po jedné v německé sekci (sekce A) a v české sekci (sekce B) s cílem dosáhnout do konce 9. třídy (IV. ročníku) plné jazykové integrace českých žáků. V 10. až 12. postupném ročníku jsou žáci obou sekcí připravováni na maturitu ve 12

13 společných třídách. Smlouvou mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů v oblasti vysokého školství ze dne uznala Česká republika německé maturitní vysvědčení za doklad opravňující ke vstupu na univerzity v Česku. Nehledě na to mají čeští žáci ve 13. třídě (VIII. ročníku) možnost získat po vykonání maturitní zkoušky podle českých školských předpisů dodatečně i domácí doklad opravňující ke studiu na vysoké škole. Česko-německé gymnázium bylo zřízeno s pevným přesvědčením, že lepší znalost jazyka, dějin a kultury toho druhého může v obou národech významně přispět k dalšímu upevňování kulturních vztahů mezi oběma státy. K tomu, aby se podařilo, že pod jednou střechou v jedné třídě vedle sebe pokojně a plodně koexistují dva národní školské systémy, bylo třeba dlouhých odborných diskusí a celé řady školsko-politických jednání na úrovni ministerstev. Nakonec bylo rozhodnuto dát společnému projektu formu experimentálního ověřování a české ministerstvo školství propůjčilo Německé škole v Praze v létě roku 2001 odpovídající status školy s experimentálním ověřováním s tím, že tak bude pro aplikaci, kombinování a symbiózu německých a českých obsahů učiva, učebních osnov, vzdělávacích programů apod. vytvořena adekvátní právní forma. A tak se nakonec podařilo uvést do života unikátní školu, jejíž žáci a učitelé mohou mít prakticky neustále pocit, že ve stejnou dobu studují a vyučují zároveň na dvou školách ve dvou zemích. Česká sekce školy setkávání byla jako české gymnázium zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Její experimentální status umožňuje, že se řídí jak německými předpisy, tak platnou českou školskou legislativou, přičemž její činnost podléhá kontrole České školní inspekce. Původní rozhodnutí o udělení statutu experimentálního ověřování z roku 2001 bylo v roce 2010 v důsledku změny školské legislativy i školsko-politické konstelace nahrazeno novým rozhodnutím. V roce 2004 se Německá škola v Praze rozhodla pro otevřený celodenní provoz, při němž se odpoledne koná povinná výuka, probíhají zájmové kroužky nebo jsou žáci pod dohledem pracovnic školní družiny. 13

14 Obr. 2: Vzdělávací cesty v Německé škole v Praze 3.4 Vyučovací předměty Němčina / Němčina jako cizí jazyk Němčina jako mateřský jazyk Výuka němčiny jako mateřského jazyka významně přispívá k jazykovému a kulturnímu vzdělání žáků. Navíc učícímu se otvírá přístup k duchovním pokladům kulturního prostoru zemí hovořících německy i celkového evropského kulturního prostoru. Předmět němčina jako mateřský jazyk zprostředkovává žákům kompetence a obsahy ve třech pracovních oblastech Mluvení a psaní, Práce s texty a médii a Reflexe jazyka. Rámec naší práce ve vyučování tvoří zejména osnovy pro výuku němčiny (Bádensko-Württembersko), školní kurikula a jádrové kurikulum pro vyšší gymnaziální stupeň německých škol v zahraničí. Výuce němčiny připadá vzhledem k dalším vyučovacím předmětům klíčové postavení, protože mnoho z kompetencí nabytých při její výuce analyzování textů, pořizování excerpt, přednes krátkých referátů, dovednost argumentace atd. mají vysoký transferový potenciál. Tyto schopnosti a dovednosti jsou přejímány ostatními předměty, jež se na vzdělávání týkajícím se mateřského jazyka generelně podílejí výukou vědomě a cíleně podporující jazykovou výchovu. 14

15 Velkou důležitost má zapojení externích mimoškolních vzdělávacích míst, v nichž se žáci rovněž učí, jako je např. Goethův institut v Praze, Pražský literární dům a Muzeum Franze Kafky, a různých soutěží, jako je např. Recitační soutěž v německém jazyce. Na konci 9. třídy dosahují žáci v české sekci v němčině úrovně, jež odpovídá minimálně kompetenční úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Po dosažení těchto předpokladů jsou žáci z obou sekcí počínaje 10. třídou (V. ročníkem), tedy počínaje uváděcí fází vyššího stupně gymnázia, až do maturity vyučováni integrovaně i v předmětu německý jazyk Němčina jako cizí jazyk Výuka němčiny jako cizího jazyka začíná pro většinu žáků návštěvou přípravného kursu (4 hodiny týdně), který navštěvují v naší škole v rámci odpoledního vyučování externě. V případě, že žáci jsou po úspěšném absolvování přípravného kursu přijati ke studiu v naší škole, navštěvují od 6. do 9. třídy (od I. do IV. ročníku) výuku němčiny jako cizího jazyka v české sekci; v 6. třídě (v I. ročníku) činí rozsah této výuky devět vyučovacích hodin týdně, v 7. třídě (ve II. ročníku) šest vyučovacích hodin týdně; v 8. a 9. třídě (ve III. a IV. ročníku) pět vyučovacích hodin týdně. V 9. třídě (ve IV. ročníku) se již pracuje se stejnými učebnicemi jako v německé sekci. Od 10. třídy (od V. ročníku) jsou žáci české sekce vyučováni integrovaně s žáky německé sekce. Pokud se žáci rozhodnou skládat německou maturitu, je pro ně němčina povinným maturitním předmětem. V předmětu němčina jako cizí jazyk získávají žáci v rámci integrované výuky kultury, jazyka a literatury vhled do německého jazyka a německy hovořících zemí. Žáci jsou při vyučování nabádáni a povzbuzováni, aby komunikovali v cizím jazyce, a je v nich pěstován pocit radosti z používání jazyka. Ve spolupráci s Goethovým institutem mohou žáci skládat na základě dobrovolného rozhodnutí zkoušky vedoucí k získání certifikátů Goethova institutu na úrovních A1, A2, B1 a nakonec v 9. třídě (ve IV. ročníku) i certifikátu osvědčujícím zvládnutí německého jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Proces osvojování jazyka a interkulturní aspekt naší pedagogické činnosti provází a podporuje dobře strukturovaný program setkávání. Tak již na samém začátku a na konci 6. třídy (I. ročníku) je organizován česko-německý setkávací pobyt spojený se vzájemným poznáváním, který animuje žáky tohoto postupného ročníku k intenzivní 15

16 výměně názorů, pocitů a myšlenek. Podobné pobyty se konají také v 7. a v 9. třídě (ve II. a IV. ročníku), kromě aspektu setkávání se však tyto zájezdy soustřeďují na další těžiska, jako např. lyžařské kursy a realizace některých modulů interního školního programu protidrogové prevence. V 8. třídě (ve III. ročníku) se setkávání s kulturou a životním stylem mluvčích cílového jazyka posiluje díky žákovským výměnám s německými školami (např. Braunschweig, Coburg, Berlín), jež slouží i dalšímu zvyšování jazykové kompetence. Výrazná progrese v rámci výuky němčiny jako cizího jazyka je rovněž ku prospěchu výuce odborných předmětů v němčině a naopak osvojování odborného lexika vede k větší kompetenci v německém jazyce. Výuka němčiny jako cizího jazyka připravuje žáky Německé školy v Praze na požadavky, které na ně klade věcně a tematicky zaměřená komunikace v rámci výuky jednotlivých odborných předmětů v němčině. Při tom jsou žáci české sekce postupně spojováni s žáky německé sekce v různých předmětech vyučovaných v němčině (např. biologie, zeměpis, dějepis, výtvarná výchova, matematika, hudební výchova, fyzika, občanská výchova a tělesná výchova) a od 10. třídy (V. ročníku) až do maturity plně integrováni. Protože i v německé sekci studuje řada žáků, pro něž není němčina mateřským jazykem, soustřeďují se obsahy vzdělávání v předmětech vyučovaných v němčině nejenom na osvojování odborného učiva, nýbrž i na zvládnutí odborné němčiny a osvojení (vše)obecné zlepšené a rozšířené komunikativní kompetence v německém jazyce. V důsledku toho výuka předmětů v němčině naplňuje určitý dvojí požadavek, vycházející z předpokladu, že tato výuka by měla být komunikativní a zároveň jazykově sensibilní. V zájmu zabezpečení kvality odborné předmětové výuky v němčině usiluje Německá škola v Praze o realizaci konceptu týmové výuky (team teaching) sledujícího cíl, aby učitelé němčiny jako cizího jazyka podporovali ostatní učitele odborných předmětů vyučovaných v němčině, kteří nemají filologické vzdělání, při přípravě výuky i její vlastní realizaci a usnadňovali žákům získávání kompetencí a osvojování jazyka Čeština jako cizí jazyk a čeština Čeština má v Německé škole v Praze jakožto jazyk hostitelské země specifické postavení. Z toho důvodu je čeština jako cizí jazyk v německé sekci od 1. třídy až do 16

17 9. třídy součástí učebního plánu s celkovou dotací dvou vyučovacích hodin týdně. Od 10. třídy mají žáci možnost pokračovat ve studiu češtiny jako třetího cizího jazyka až do maturity Čeština jako cizí jazyk Češtinu jako cizí jazyk vyučují od 1. třídy vždy dva vyučující v každém ročníku. Při tom se rozlišuje mezi žáky, kteří hovoří česky jako mateřským jazykem, a žáky přicházejícími z prostředí jiného jazyka tak, aby bylo možné žákům s českým jazykem na úrovni mateřského jazyka nabídnout program odpovídající svou náročností této skutečnosti. Obě skupiny češtiny jako cizího jazyka pracují podle osnov zpracovaných předmětovou komisí Čeština jako cizí jazyk a schválený vedením Německé školy v Praze. V 9. třídě mají žáci možnost rozhodnout se pro pokračující výuku češtiny jako cizího jazyka s tím, že od 10. třídy si mohou zvolit češtinu jako třetí cizí jazyk. Při výuce češtiny jako cizího jazyka jsou pokládány základy komunikativní kompetence v češtině, a to jak v ústní tak v písemné formě Čeština jako druhý cizí jazyk Čeština jako druhý cizí jazyk se vyučuje od 6. třídy až do 12. třídy. Cílem výuky češtiny jako druhého jazyka není pouze získání základních komunikativních kompetencí pro potřebu orientace v každodenních situacích; žáci v rámci této výuky dosáhnou jazykové úrovně, jež je srovnatelná s jinými cizími jazyky v pozici druhého volitelného jazyka (v Německé škole v Praze je to francouzština) a jež umožňuje úspěšné vykonání maturitní zkoušky. V předmětu čeština jako druhý cizí jazyk se počítá s předběžnými znalostmi, protože žáci 1. až 5. třídy mají v učebním plánu 2 vyučovací hodiny povinné výuky češtiny jako cizího jazyka povinně. Češtinu jako cizí jazyk si volí obzvláště žáci, kteří by chtěli ve 12. třídě konat maturitní zkoušku z češtiny. Vzdělávací standard předmětu čeština jako cizí jazyk je sladěn s požadavky Všeobecného referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy. Žáci na konci 12. třídy dosahují v oblasti produktivních dovedností, ve zvládnutí jazykových prostředků měřeném schopností tyto jazykové prostředky aplikovat a jazykovou správností jakož i v interkulturní kompetenci povětšinou úrovně C1. 17

18 Čeština jako mateřský jazyk v české sekci Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se v české sekci vyučuje osm let a výuka je ukončena maturitní zkouškou. Předmět zahrnuje jazykovou výchovu, komunikaci, stylistiku a literaturu. Díky jazykové výchově si žáci osvojují základní znalost systému jazyka, tzn. fonetiky, morfologie, lexikologie, syntaxe a slovotvorby. Dovednosti a schopnosti, které získají, uplatňují žáci při komplexní jazykové analýze tak, že je propojují se znalostmi z oblasti literatury a stylistiky. Žáci jsou navíc schopni používat odbornou lingvistickou terminologii a v písemném i ústním projevu volit vhodnou slovní zásobu a její korektní jazykové formy. Cílem výuky literatury je motivovat žáky k uvědomělému přístupu a vztahu k literatuře. Žáci se učí vnímat literaturu podle obsahu, formy, v časovém kontextu a v její originalitě a zařazovat jednotlivá díla do jejich historického a literárního kontextu. V komunikaci a stylistice rozvíjejí žáci jazykově správné a věcně přiměřené způsoby ústního a písemného projevu tak, aby odpovídaly dané komunikační situaci. Žáci zvládají díky svým znalostem i složitější stylistické oblasti: interpretaci literatury, literární kritiku, publicistiku, argumentaci, esej, diskusi, volný písemný projev. V rámci vyučování jsou rozvíjeny důležité základní kompetence dle centrálního českého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pro gymnázia jako jsou například kompetence komunikativní, kompetence odborná, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální, kompetence užívat vhodných metod a kompetence občanská Další živé cizí jazyky a latina Výuka všech cizích jazyků se orientuje podle kategorií Všeobecného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozhodujícím didaktickým principem je přitom úzké propojení moderních cizích jazyků. Již od 1. třídy základní školy začíná výuka prvního cizího jazyka, kterým je angličtina. Jazyk je žákům přibližován hravou formou. Výuka angličtiny je v Německé škole v Praze do 9. třídy realizována z valné části v dělených třídách. Toto aranžmá umožňuje flexibilní využívání různých forem vyučování: možná je výuka v malých skupinách stejně jako užití diferencujících metod, týmová výuka 18

19 (team teaching) nebo otevřené formy výuky. Naši vyučující angličtiny se díky tomu mohou zabývat specifickými problémy žáků. Komunikativní kompetence žáků se opírá o pravidelné s běžnou výukou těsně spjaté vyučovací jednotky s rodilým mluvčím v postavení asistenta. Žáci dosahují v cílovém jazyce celkově velmi vysoké kompetence. Intenzivní osvojování vlastního jazyka v základní škole (1. až 4. ročník) a v nižších třídách gymnázia se pak projevuje v 10. až 12. třídě, kdy je v rostoucí míře věnována pozornost specifickým obsahovým aspektům zabývajícím se zeměmi daného jazykového společenství a jejich kulturou. Ústředními body výuky angličtiny na vyšším stupni gymnázia jsou vlastivědná témata, kultura a literatura. Vyučovací předmět angličtinu lze v rámci maturitní zkoušky volit jako předmět písemné nebo ústní zkoušky, v případě potřeby, resp. zájmu je možné individuálně realizovat externí mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (např. TOEFL, IELTS, Cambridge). V 6. třídě se v německé sekci k angličtině jako další cizí jazyk přidává francouzština, alternativně je nabízena čeština jako druhý cizí jazyk. Oba jazyky se rovněž vyučují až k maturitě. Cílem výuky francouzštiny je zprostředkovat žákům kompetenci autentického jednání, která jim umožní, aby se orientovali ve frankofonním prostředí. Za tím účelem se používají aktivizující metody, které navíc podporují autonomní učení. Komunikativní kompetenci žáků podporují dále intenzivní vyučovací jednotky s rodilým mluvčím v roli asistenta. Od 8. třídy (od III. ročníku) je francouzština nabízena jako třetí cizí jazyk. Díky tomu mají žáci sekce setkávání možnost zvolit si ještě jeden cizí jazyk. Žáci z německé sekce, kteří si zvolili jiný 2. cizí jazyk než francouzštinu, si tak rovněž mohou zvolit třetí cizí jazyk a pokračovat v jeho studiu až do maturity. Jako součást výuky francouzštiny je nabízena možnost složení zkoušky DELF na úrovních A1, A2, B1 a B2. Zkušebním centrem pro skládání zkoušek DELF scolaire v Praze je Institut français de Prague. Žákům od 10. třídy, kteří si v rámci předcházející vzdělávací dráhy zvolili jako druhý cizí jazyk latinu, je po dohodě s vedením školy umožňováno pokračování výuky až ke složení zkoušky z latiny (Latinum) ve 12. třídě. 19

20 Posloupnost výuky jazyků v Německé škole v Praze Základní škola (1-4. Postupný ročník) Angličtina 1. a 2. třída (1 hod./týdně) 3. a 4. třída (2 hod./týdně) Sekundární vzdělávání Česká sekce (6. 9. třída) První cizí jazyk Německá sekce (5. 9. třída) Angličtina Třídy 5a, 6a a 7a (5hod./týdně) Druhý cizí jazyk Česká sekce ( třída, I-VIII. roč.) Třídy 8a a 9a (4 hod./týdně) Německá sekce ( třída) Angličtina Třída 6 b (4 hod./týdně) Volitelný od třídy 6a Třída 7b (5 hod./týdně) Třída 8b a 9b (4 hod./týdně) Od 10. třídy jako 1.cizí jazyk (4-5 hod./týdně) Francouzština (4 hod./týdně) Čeština (4 hod./týdně) 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č. j. MSMT-24391/ Praha 6. září 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č. j. MSMT-24391/ Praha 6. září 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24391/2016-2 Praha 6. září 2016 Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání ve víceletém gymnáziu, které je součástí

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor školy: 600 038 408 Termín konání inspekce: 21. 23.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více