Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání"

Transkript

1 Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský úřad Miletín, stavební úřad, Ladislav Hejna REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové, Ing.arch.Jana Šejvlová Květen 2007

2 1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popř. z dalších širších územních vztahů Území navrhovaných změn je vymezeno administrativním, resp. katastrálním územím města Miletín. Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice byl schválen v roce Následně byly zpracovány, projednány a schváleny Změny I. V území nyní vyvstaly nové požadavky na změnu funkčního využití některých ploch. Proto zastupitelstvo obce vyslovilo dne souhlas k pořízení změn, které nejsou takového rozsahu, aby vyvolaly zpracování nového územního plánu. Řešené území neleží v rozvojových oblastech a koridorech vymezených Politikou územního rozvoje a neleží ani ve vymezených specifických oblastech. Z tohoto dokumentu nejsou na řešené území kladeny speciální požadavky vyplývající z navržených koridorů a ploch dopravy a technické infrastruktury. Ze stanovených priorit územního plánování v dokumentu Politika územního rozvoje se v řešení územního plánu obrazí zejména v následujících bodech: (16) Vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. (20) Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území. (22) Stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). (27) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných případech a zvlášť zdůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. Území města Miletín je řešeno v ÚP VÚC Hradecko-Pardubické sídelní regionální aglomerace, který však není doposud schválen. Z tohoto ani dalších dokumentů nevyplývají žádné požadavky, dotýkající se území změn 2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady nejsou doposud zpracovány. Jako vhodný podklad k analýze dotčeného území byly použity průzkumové a rozborové práce a zpracovaný územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice. 3. Požadavky na rozvoj území obce

3 Návrhové lokality doplňují urbanistickou strukturu obce o nové plochy obytné zástavby v okrajových částech obce (lokality č. 3, 4 a 5). U lokality č.4 a 2 se jedná o změnu funkčního využití již v územním plánu navržených zastavitelných ploch s ohledem na současné potřeby rozvoje Miletína. Lokalita č.1 je určena pro obnovu rybníka v nivě Bystřice dle zpracované studie. Zde je nutno z Vašeho pohledu doplnit stručné odůvodnění potřeby nových rozvojových lokalit, když ještě nejsou zastavěny pozemky vymezené územním plánem. Změny II. ÚPSÚ Miletín, Rohoznice budou obsahovat: Lokalita č.1 dle ÚPSÚ zemědělsky obhospodařované pozemky bude vymezena pro obnovu rybníka jako vodní plochy a toky na základě zpracované studie Lokalita č.2 dle ÚPSÚ zóna občanské vybavenosti a zóna průmyslové výroby a technické vybavenosti bude vymezena jako odpočinková zóna Lokalita č.3 dle ÚPSÚ zemědělsky obhospodařované pozemky bude vymezena jako obecné obytné území Lokalita č.4a Lokalita č.3a bude vymezena jako územní rezerva pro bydlení dle ÚPSÚ průmyslové výroby a technické vybavenosti bude vymezena jako obecné obytné území Lokalita č.4b dle ÚPSÚ zemědělsky obhospodařované pozemky bude vymezena jako obecné obytné území Lokalita č.5 dle ÚPSÚ zemědělsky obhospodařované pozemky a zóna občanské vybavenosti bude vymezena jako obecné obytné území 4. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území Většina návrhových lokalit je určena pro obytnou výstavbu v okrajových částech města.v návrhu změn bude zhodnocena účelnost následného zpracování územní studie zejména na rozsáhlejší plochy uvažované zástavby. V případě potřeby budou stanoveny základní plošné a prostorové regulativy budoucí zástavby. Lokalita č.2 je zasažena stanoveným záplavovým územím (ve výkrese je zakreslena hranice Q100 a aktivní zóna). Způsob využité této lokality určena jako odpočinková zóna) bude stanoven tak, aby nebyly ohroženy případné stavby. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Doprava Koncepce dopravy se změnami územního plánu nemění, vychází ze stávajících dopravních poměrů. Nově navržené lokality pro obytnou výstavbu budou napojeny ze stávající komunikační sítě, rozsáhlejší lokality budou obslouženy prostřednictvím sítě místních komunikací. U nově navrhovaných křižovatek je vhodné upřednostňovat průsečné řešení s pravoúhlým

4 křížením jednotlivých komunikací a počítat s dostatečnými rozhledovými poměry. Při navrhování nové komunikační sítě je nutno v navazujících dokumentacích dodržet požadované parametry a ustanovení příslušných platných zákonů, norem a souvisejících předpisů, včetně předpisů souvisejících s problematikou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Budou respektována ochranná pásma silnic. Ochranná silniční pásma se zřizují dle zákona 13/1997 Sb., v platném znění, mimo souvisle zastavěné území obcí. Změnami budou respektovány komunikační obchvaty obce navržené platným územním plánem. Zásobování teplem a plynem Město Miletín je plynofikováno. Nově navržené lokality pro bydlení plynovodní síť v obci. lze napojit na Vytápění nově realizovaných objektů je vhodné doplňkově řešit ekologickým palivem, například propanem, propan - butanem, extralehkým nízkosirným olejem, palivovým dřevem nebo dřevním odpadem ( štěpky a brikety z dřevního odpadu ), případně využitím energie biomasy. Vodovod, kanalizace V městě Miletín je veřejný vodovod, jehož rekonstrukce je plánována. Návrhové lokality budou napojeny na veřejný vodovod prostřednictvím prodloužených vodovodních řadů. Ve městě je vybudována jednotná kanalizace bez čistírny odpadních vod. Odpadní vody spolu se srážkovými jsou odváděny do potoka Bystrý a řeky Bystřice. Dle krajského plánu rozvoje vodovodů a kanalizací do roku 2012 plánována rekonstrukce nevyhovujících stok a doplnění chybějících řadů, provedení výstavby hlavních sběračů s podchycením stávajících výustí a odvedení odpadních vod na ČOV. Tato se doporučuje dle generelu odkanalizování a čištění odpadních vod okresu Jičín umístit pod obcí Rohoznice. Pokud bude zvolena jedna centrální ČOV, měla by být v Miletíně kanalizace jednotná s dešťovými oddělovači. Do doby výstavby centrálního čištění bude likvidace odpadních vod řešena stávajícím způsobem, tzn. zejména jímkami na vyvážení s atestem nepropustnosti dle ČSN , u novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV. Pro uvažovanou výstavbu je třeba zajistit dostatečný zdroj požární vody. Ochranná pásma budou návrhem respektována. Jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Elektrorozvody Město je napájeno z primerní kmenové linky 35kV VN 382. Z této kmenové linky jsou vrchními odbočkami připojeny jednotlivé trafostanice. Výhledové požadavky odběru budou zajištěny přezbrojením stávajících trafostanic, popř. realizací nových. U větších lokalit bude zhodnocena nutnost návrhu nových TS. Je nutné respektovat ochranné pásmo vedení elektrické energie, procházející lokalitou I/1. Všechny akce týkající se elektrických rozvodů budou konzultovány s příslušným technickým odborem ČEZ Distribuce, a.s. Telekomunikace

5 Je nutno respektovat ochranné pásmo telekomunikačního kabelového podzemního vedení, které je 1,5m na každou stranu od krajního kabelu. Nakládání s odpady Nakládání s komunálními odpady bude probíhat podle systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanoveného obecně závaznou vyhláškou města Miletína, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a z prováděcích předpisů vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 5. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Při návrhu Změn I. budou zohledněny veškeré hodnoty v území, změnami nebude dotčeno historické urbanistické jádro města. Navrhovanými změnami nebude dotčen žádný objekt, zapsaný v ústředním seznamu kulturních památek ČR, dominantní postavení kostela sv. Zikmunda bude respektováno. Na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen dle 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. Změny III. se nedotknou pozemků určených k plnění funkcí lesa ani pásma 50 m od kraje lesních pozemků, podléhající souhlasu státní správy lesů (dle zák.289/1995 Sb., v platném znění, 14odst. 2). Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je předpokládaný zábor následující: Číslo lokali ty Návrh funkčního využití lokality Úhrnná výměra lokality v ha Celkem V zastav. Vně Území zastav. území Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury v ha BPEJ Třída Druh Celkem Z toho v území ochrany pozemku Výměra nezemědělských pozemků zastavěné nezasta věné 1 rybník 20,58-19, I. orná 19,28-19,28-1, V. orná 1,30 1,30 2 odpočinková bez záboru ZPF, jedná se o změnu funkce lokalit č.4 a 5 ve schváleném ÚPSÚ zóna 3 obytná 2,23-2, III. orná 2,23-2,23-4a obytná bez záboru ZPF, jedná se o změnu funkce lokality č.26 ve schváleném ÚPSÚ 4b obytná 0,70-0, I. orná 0,70-0,70-5 obytná 1,10-0, III. zahrady 0,68-0,68 - z toho 0,42 bez záboru ZPF, jedná se o změnu funkce lokality č.31 ve schváleném ÚPSÚ Σ 24,61 24,19 24,1 9 24,19 Na řešeném území se nenachází žádná z kategorií zvláště chráněných území přírody ( dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) ani žádné památné stromy. Významné krajinné prvky dané přímo ze zákona (lesy, rybníky) leží mimo lokality změn, jsou návrhem respektovány. V západní části řešeného území se nachází přírodní rezervace a evropsky významná lokalita č. CZ Miletínská bažantnice, která nebude změnami ovlivněna. Systém ekologické stability bude respektován.

6 6. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace V případě potřeby budou vymezeny veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 7. Další požadavky, vyplývající ze zvláštních právních předpisů Ochrana obyvatel Vzhledem k charakteru změn individuální obytná zástavba, rybník a odpočinková zóna nejsou stanoveny nové požadavky vycházející z vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Ve Změnách I. nebudou řešeny plochy pro ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, plochy pro evakuaci obyvatelstva, sklady materiálu a humanitární pomoci, pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek. Případné požadavky budou zapracovány v rozsahu podkladů předaných příslušným subjektem CO v rámci vyjádření k návrhu zadání v připomínkovém řízení dle ustanovení výše uvedené vyhlášky. V řešeném území je stanoveno záplavové území, ve výkresu limitů využití území je zakreslena hranice Q100 a aktivní zóna (zasažena lokalita č.2). Území obce není zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu Královéhradeckého kraje V území změn se nenachází ohrožující objekt, do území změn nezasahuje zóna havarijního plánování. Nouzové zásobování vodou - vzhledem k tomu že skupinový vodovod Miletín je zásoben ze třech různých zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zbývajících dvou zdrojů. Při nedostatku pitné vody lze zásobovat obec pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Pro zásobování elektrickou energií bude na budovu určenou občanské vybavenosti připojen mobilní náhradní zdroj energie. Pro uvažovanou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN Zdroje požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN , resp. ČSN Požární voda bude zajištěna z hydrantů na vodovodní síti. Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, ochrana před povodněmi Navrhované lokality se nachází mimo ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, mimo záplavové území. 8. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území V návrhu územního plánu bude řešen zejména střet návrhových lokalit s půdami I. a II. třídy ochrany. 9. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

7 Návrhové lokality vymezené pro budoucí zástavbu mimo zastavěné území budou vymezeny jako zastavitelné plochy. Návrhové lokality vymezené v rámci přestaveb. zastavěného území budou zahrnuty do ploch Miletín leží mimo rozvojové osy a oblasti. 10.Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií V případě potřeby bude u návrhových lokalit, které jsou většího rozsahu uloženo prověření způsobu využití územní studií. 11. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Nepředpokládá se. 12.Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast Jestliže dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučí významný vliv na plochy Natura 2000, bude tato kapitola přepracována ve smyslu stanoviska dotčeného orgánu. 13.Případný požadavek na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant S přihlédnutím k tomu, že Změny II. ÚPSÚ Miletín, Rohoznice řeší změnu funkčního využití konkrétních lokalit, není požadováno zpracování konceptu ani zpracování variant. 14.Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Návrh Změny II. bude v grafické i textové části respektovat požadavky stanovené zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcími právními předpisy. Změny I. budou vydány v rozsahu měněných částí územního plánu. Zpracování konceptu Změn II. není požadováno. Měřítko výkresů bude 1:5000, grafická část bude zpracována na podkladu katastrální mapy. Návrh změn III. bude zpracován v digitální podobě v počtu 4 vyhotovení.

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více