Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan"

Transkript

1 Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Vácha

2 Praha-západ od roku 2008 starosta Dolních Břežan - Věslav Michalik Praha-východ od roku 2011 starostka Velkých Popovic - Martina Čermáková Berchtoldská výzva březen 2012 propojení aktivit PV a PZ (dostupná na vznik pracovní skupiny Velké Popovice, Mnichovice, Dolní Břežany, Psáry, Říčany Významná pomoc ze strany MAS Říčansko Analýza (dostupná na Další jednání

3 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (Praha, MŠMT, 2011, dostupné na zvýšení kvality a efektivity ve vzdělávání a tím také konkurenceschopnosti naší republiky v mezinárodním porovnání. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2012 (Praha, březen 2012, dostupné na efektivita, kvalita, zvyšování studijní motivace, vybavenost Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2010/2011 (Praha, březen 2012, dostupné Körner, M. a kolektiv: Studie SUBURBANIZACE - Náměty a doporučení, II. Etapa (Praha, 2010) Sýkora, l. a spol.: Školy v nerovném demografickém terénu (Praha, 2011, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, sociální geografie a regionálního rozvoje) McKinsey Company: Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení (Praha, 2010) klesající trend ve vzdělávání je třeba zvrátit, ohrožuje prosperitu České republiky Zpráva OECD o hodnocení vzdělávání v České republice (leden 2012, dostupná na výsledky žáků, i když jsou kolem průměru OECD, se výrazně zhoršily, podpora on-line testování nutnost dostatečného materiálně technického vybavení škol.

4 Ústava České republiky - Listina základních práv a svobod Článek 33 - každý má právo na vzdělání, školní docházka je povinná, právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. Zákon č. 561/2004 Sb. tzv. školský zákon Vzdělání v České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob povinnost obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu, školské obvody, zákonný zástupce má právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. Nutnost koncepčního řešení nadregionálního charakteru. Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 1 - vyučování začíná zpravidla v 8h, nesmí začínat dříve než v 7h, musí být ukončeno nejpozději do 17h. II. stupeň nesmí mít odpoledne více než 6 vyučovacích hodin. 4 - maximální počty žáků ve třídách 30, na výjimku 34 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování každý žák má právo odebrat jeden oběd

5 Jsou plnohodnotnou součástí vzdělávacího systému ČR Obec není povinna zajistit předškolní vzdělávání POZOR! Předškoláci mají zákonný nárok na předškolní vzdělávání Středočeský kraj 663 MŠ Nejvyšší počet zamítnutých žádostí o přijetí do MŠ má Praha-východ a Praha-západ Počet zamítnutých žádostí Celkem 43% zamítnutých žádostí

6 / / / / / / /12 MŠ Údaje ze zahajovacího výkazu k školního roku 2011/2012 [Zdroj:Středočeský kraj]

7 Docházka je povinná, je nutné zajistit podmínky k plnění povinné školní docházky v obci (příp. v obci spádové), v níž má žák trvalý pobyt Školský zákon kraj má povinnost určit spádovost a zajistit dopravní dostupnost (4 km) S nárůstem počtu dětí si dosud obce poradily samy: rušením odborných učeben, prostor pro školní družiny a volnočasové aktivity žáků, kabinetů vypovídáním školských obvodů Další opatření NEJSOU obce SCHOPNY HRADIT ZE SVÝCH ROZPOČTŮ

8 Státní rozpočet-platy učitelů, výdaje spojené s výukou, učební pomůcky, vzdělávání pedagogů Obce příspěvek na provoz + opravy (neinvestiční příspěvek). Smlouvy o školském obvodě hradí neinvestiční příspěvek na žáka úspora (obce se spádovou ZŠ nemohou takové děti až do vyčerpání kapacity odmítnout) Obce náklady na opravy objektů a investiční akce (malé rozpočty, dotace)- spoluúčast školských obvodů (Mukařov)

9 / / / / / / /12 ZŠ Údaje ze zahajovacího výkazu k školního roku 2011/2012 [Zdroj:Středočeský kraj]

10 Zvyšující se počet prvňáků tříd (9. třídy vs 1. třídy) nedostatek kmenových Třídy naplněny na maximální počet žáků (Říčany - 11 tříd prvňáků po 30 ve třídě) Absence odborných učeben (i počítačových) Absence samostatných prostor pro družinu Nedostatek kabinetů pro přípravu učitelů Využití všech ostatních prostor cvičné kuchyňky, dílny, kanceláře, byt školníka apod. Nedostatečné kapacity tělocvičen Nedostatečné kapacity školních kuchyní a jídelen

11 Již není co přestavovat! Není možnost žáky dovážet! nejsou k dispozici školy s volnou kapacitou (pouze Praha nikoliv okrajové části) Budeme učit v kulturních sálech, požárních zbrojnicích, zasedacích místnostech městských úřadů, knihovnách apod.? Budeme učit na směny? (viz.dopis MŠMT) (dostupný na

12 Obce si mohou poradit samy jen částečně úpravy (omezené rozpočty) Přístavby, nástavby, jídelny, tělocvičny (velké investice) Dotační tituly ROP NUTS II Střední Čechy, FROM, Program rozvoje venkova Leader Je to řešení? (Úvaly) Jak vypadá praxe? (určení školského obvodu a zajištění dopravní dostupnosti)

13

14 Školský rejstřík pojem celková kapacita školy (není členěn na počty tříd či počty žáků v jednotlivých třídách) Naplněnost na 30 žáků. Druhé stupně nižší naplněnost MŠMT a Středočeský kraj - volné kapacity ve výši 25% (30 žáků ve třídě) Jedná se tedy o VIRTUÁLNÍ kapacitu vhodnou jen k případnému doplňování žáků v jednotlivých třídách. Nelze ji použít k otevírání nových prvních tříd, protože tyto třídy fyzicky neexistují. Zdánlivá volná kapacita vyplývající z agregovaného počtu volných míst v celém území Praha-východ a Praha-západ je rozptýlená do jednotlivých tříd a není využitelná. Školy musí být připraveny na průběžné přijímání žáků v průběhu školního roku. Migrační saldo PV a PZ převyšuje 4x průměrné migrační saldo Středočeského kraje. Kapacita škol nemůže být ponechána bez této rezervy

15 Současná celková hlášená kapacita ve školském rejstříku 908 tříd (třída jako skupina žáků) žáků, tedy v průměru téměř 26 žáků na jednu třídu. Počet tříd Počet žáků Školní rok 2011/12 Praha východ a Praha západ (k ) Školní rok 2012/13 Praha východ a Praha západ (předpoklad dle výkazu o zápisu do 1. třídy) Školní rok 2013/14 Praha východ a Praha západ (předpoklad dle nárůstu dětí v MŠ) tříd (učeben) v současné době není k dispozici!

16 r / / / / / / / /13

17 Přípražský region - nejvýznamnější rozvojové území Středočeského kraje, ale i ČR Dynamický nárůst počtu obyvatel od roku 2001 téměř o 35% PV + PZ mají obyvatel Předpoklad obyvatel v roce 2020 Nejde pouze o populační výkyvy. Jde o trvalý nárůst počtu obyvatel. Tento počet obyvatel bude stále rodit určitý počet dětí, vyšší než je průměr. Průměr ČR - kolem 10 dětí na 1000 obyvatel Průměr PV a PZ 14 dětí na 1000 obyvatel (v některých lokalitách výrazně více). Proč?

18 Výrazná změna demografické struktury obyvatelstva Stěhování mladých lidí (52% z celkového migračního přírůstku Středočeského kraje) Zakládají rodinu nebo se stěhují s malými dětmi Nejedná se často o Pražany, ale i Moravany, Jihočechy, Severočechy Nejnižší průměrný věk ze Středočeského kraje (Prahazápad 38,1 let, Praha-východ 38,3) Meziroční nárůst 3-5 letých 3228 osob (+7,9%) Stř.kr. Meziroční nárůst 6-10 letých 3097 osob (+5,4%) Stř.kr.

19

20 Suburbia-vybavená příměstská sídla- atraktivní rezidenční lokalita PV a PZ v rámci svého území nemají žádné centrum velké město V oblasti základního vzdělávání jsou přirozenými spádovými centry menší města Dlouhodobě vyšší počet dětí, koncentrace v centrech pro širší okolí - opodstatněnost výstavby nových škol Upřednostňovat by se mělo cílové řešení s možností docházky (dojížďky) do blízkých, komplexně vybavených základních škol, jejichž počet by se, s ohledem na populační vývoj příměstského území, měl zvýšit. (Körner a kol., 2010)

21 Dovoz žáků směr Praha Organizovaná doprava-finanční zátěž pro obce, kraj, logistická náročnost Individuální doprava zátěž dopravní, ekologická Děti mimo svůj domov, vrací se pozdě odpoledne Ohrožení komunitního života v obcích (absence sociálních vazeb s vrstevníky, absence vazby na místo svého bydliště Žádoucí je minimalizace potřebných dopravních výkonů a co největší podíl hromadné dopravy na jejich uskutečňování. Významný přínos může být v optimálním rozložení zejména v oblasti základního školství. Zde je reálné budoucí výstavbou (dostavbou) ZŠ rozsah vyjížďky mimo lokální spádové území významně snížit. (Körner, 2010)

22 Je nutné neprodleně realizovat investice do rozšíření kapacity spádových ZŠ Reálná potřeba 1100 tříd vs současný stav 908 tříd Chybí minimálně 190 tříd+tv+jídelny Není v možnostech obcí, ani kraje Náklady v řádech desítek milionů 1,5 miliardy na celý prstenec kolem Prahy Kromě PV a PZ budou mít problém např. i Milovice, okolí Brna apod.

23 Obec Stávající kapacita Plánované rozšíření Odhadované náklady (mil. Kč) Povolení Zahájení realizace Černošice 2x9+x 1x4 + tělocvična 60 SP-pravomocné 2013 Dobřichovice 2x9+x 1x9 60 SP Dolní Břežany 1x9+5 1x9 + tělocvična+jídelna 100 SP-pravomocné 2013 Horoměřice 1x5 1x9 + jídelna 100 SP-pravomocné 2013 Chýně malotřídka 1x9 90 SP Jesenice 2x9+x 1x5 50 SP Kamenice 2x9+x 1x5 40 SP Mnichovice 1x x9 + tělocvična+jídelna 90 SP Mníšek p. Brdy 2x9 1x4 40 SP Mukařov 2x9 1x9 50 SP Odolena Voda 2x9+x 1x5 50 SP Psáry 1x5+2 2x9+jídelna+tělocvična 250 SP Roztoky 2x9 2x5 80 SP-2012/ Řevnice 2x9+x 1x5 40 SP-pravomocné 2013 Stránčice 1x9+x 1x5 50 SP Sulice 0 1x9 100 SP Šestajovice 2x9 tělocvična 30 SP Úvaly 2x9 1x9 100 SP-pravomocné 2013 Velké Popovice 1x9+x 1x5 + jídelna 40 SP Celkem 138 tříd, 5 jídelen, 5 tělocvičen 1420

24 Průměrná porodnost 10 dětí na 1000 obyv. = žáků Potenciál růstu regionu na cca obyvatel tříd žáků ve třídě Redukce v důsledku dojížďky do Prahy stále se nedostaneme pod číslo 20 žáků ve třídě 138 kmenových tříd + ostatní vybavení - dlouhodobá udržitelnost Děkuji za pozornost

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Školství. Situační analýza

Školství. Situační analýza Školství Situační analýza Úvod analýzy Řešeným tématem analýzy školství je předškolní výchova a základní školství v území MAS Region HANÁ. Analýza je tvořena hlavními kapitolami: situační analýza zahrnuje

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020

Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020 Statutární město Liberec Rezort školství, kultury, sociálních věcí a cestovního ruchu Odbor školství, kultury a sociálních věcí Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec

Více

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Předkladatelé metodiky Jana Temelová*, Jakub Novák*, Lucie Pospíšilová*, Petra Špačková*,

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023. verze 2 / 2014 Strategie území správního obvodu ORP Mariánské Lázně v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a přeshraniční spolupráce Dokument je zpracován na období

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více