Útvar interního auditu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Útvar interního auditu"

Transkript

1 Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Předkládá roční zprávy o souhrnných výsledcích interních auditů starostovi v rozsahu zákona o finanční kontrole. Zajišťuje konzultační a metodickou činnost v oblasti kontroly. Dohlíží na dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky. Dohlíží na efektivní hospodárný a účelný výkon veřejné správy. Provádí následnou veřejnoprávní kontrolu. Prověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému. V rámci finančního auditu ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných dokladech zobrazují majetek, zdroje financování a hospodaření. V rámci auditu systémů prověřuje a hodnotí zajištění příjmů města orgány města, včetně vymáhání pohledávek a zajištění správy veřejných prostředků. V rámci auditu výkonů zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací a v návaznosti na to přiměřenost a ú V rámci auditu výkonů zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací. Zajišťuje aplikaci metod řízení kvality benchmarking, CAF a ISO 9001 : Odbor dopravy a) oddělení správy dopravy a pozemních komunikací zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jako dopravní úřad. Spolupracuje s Českými dráhami, a. s., při přípravě a schvalování vlakových jízdních řádů a projednává s nimi navýšení a zefektivnění vlakových spojů. Vyřizuje s Českými dráhami, a. s., stížnosti na kvalitu a intenzitu železničního dopravního spojení. Projednává s Českými dráhami, a. s., závady zjištěné na stavbách a zařízeních dráhy nebo na stavbách na dráze (zastávky, nástupiště, osvětlení, úklid veřejně přístupných prostor, podchody, železniční přejezdy, oplocení).1 Spolupracuje se společností Ropid při schvalování autobusových jízdních řádů, zřizování nových autobusových spojů a vedení nových autobusových linek. Vyřizuje se společností Ropid stížnosti a podněty veřejnosti vznesené ke kvalitě a intenzitě autobusové dopravy. 1 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

2 Spolupracuje s radou města při řešení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovuje a vybírá místní poplatek za zábor veřejného prostranství (dle vyhlášky města). Spolupracuje s příspěvkovou organizací SÚS Kladno při přípravě a realizaci oprav komunikací ve vlastnictví kraje a při instalaci nebo opravách dopravního značení na komunikacích ve vlastnictví kraje. Eviduje nájemní smlouvy za umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení a vyměřuje poplatky za užití těchto reklamních zařízení. b) oddělení registrů řidičů zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, mimo agend podle 77 a 125 tohoto zákona, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. c) oddělení registru vozidel zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a to mimo 83 (přestupky). d) oddělení přestupků a kontroly 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 125 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 22 a 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Odbor finanční zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

3 Připravuje ke schválení rozpočet města a provádí veškeré úkony s tím spojené Připravuje změny rozpočtu města v průběhu kalendářního roku (rozpočtová opatření). Zabezpečuje hospodaření města podle rozpočtového provizoria. Zabezpečuje úvěrování rozpočtu města. Provádí rozbor hospodaření a společně s útvarem interního auditu kontrolu hospodaření města. Připravuje měsíční přehledy o hospodaření města a předává je starostovi, místostarostům, tajemníkovi městského úřadu a dalším subjektům, které určí starosta. Připravuje k odsouhlasení závěrečný účet města. Provádí finanční vypořádání se státem, s krajem a s ostatními právními subjekty. Společně s útvarem interního auditu provádí rozbor hospodaření a kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, pokud k tomu byl zmocněn zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. Zabezpečuje včasné uhrazení všech peněžních závazků města vyplývajících ze smluv a řádně vystavených účetních dokladů, především faktur. Eviduje došlé faktury, jejich oběh a splatnost. Realizuje hotovostní i bezhotovostní platby v souladu s vnitřními předpisy městského úřadu. Vystavuje faktury a další příjmové doklady. Zabezpečuje inventarizaci majetku města v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem, hlavní inventarizační komisí nebo starostou. Připravuje návrhy na zřízení nebo zrušení trvalých nebo dočasných peněžních fondů města. Zabezpečuje vše potřebné pro bezproblémovou práci finančního výboru, případně finanční komise. V rozsahu působnosti stanovené tímto organizačním řádem připravuje podklady pro jednání zastupitelstva města nebo rady města. V souladu s účinnou účtovou osnovou a účinným zákonem o účetnictví vede účetnictví města. Na základě pokynů rady města zřizuje nebo ruší bankovní účty města. Zabezpečuje styk s bankami. Sleduje stav peněžních prostředků města na bankovních účtech a o případných nesrovnalostech neprodleně informuje starostu. Provádí měsíční kontrolu bankovního výpisu s účetní knihou a porovnání evidence majetku s účetní evidencí majetku. Kontroluje příjmy a výdaje rozpočtu města a zabezpečuje případné opravy chybných bankovních nebo účetních operací. Zabezpečuje chod příjmových pokladen, zúčtování peněžních prostředků z příručních pokladen odborů a odvod peněžních prostředků do banky. Zabezpečuje chod výdejových pokladen. Zpracovává přiznání daně z převodu nemovitostí a zajišťuje jeho řádné předložení správci daně. Připravuje za město jako daňového poplatníka další daňová přiznání. Fakturuje osazování a výměnu vodoměrů. Předkládá k podpisu smlouvy na vodné a stočné a tyto smlouvy eviduje. Spravuje místní poplatky. Eviduje a vyplácí příspěvky (granty) přiznané radou města nebo zastupitelstvem města spolkům a dalším občanským sdružením, připravuje smlouvy o poskytnutí příspěvku a jeho užití, kontroluje užití příspěvků.

4 Eviduje a vyplácí peněžní dary přiznané radou města nebo zastupitelstvem města fyzickým nebo právnickým osobám, připravuje smlouvy o poskytnutí darů a jejich užití, kontroluje užití darů. Připravuje podklady pro statistická zjišťování v oblasti financování. Spolupracuje s externím auditorem. V souladu s vnitřním předpisem městského úřadu se podílí na evidenci a vymáhání pokut uložených orgány města. Vydává rozhodnutí na umístění výherních hracích přístrojů a provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem. Provádí vyúčtování za pobyt v domě s pečovatelskou službou a za služby s tím spojené. Eviduje movitý majetek města a jeho přesun mezi organizačními útvary městského úřadu nebo orgány města. Finanční odbor provozuje odloučené pracoviště odboru v Praze. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor informatiky Odpovídá v rozsahu stanoveném radou města za údržbu, správu a opravy informačních systémů města a informační systémy ve vlastnictví třetích stran. Servisní práce: o Zabezpečuje v podmínkách městského úřadu aplikaci ustanovení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. o Zajišťuje řízení informačních systémů, nastavení bezpečnostních politik a přístupových práv. o Řídí a kontroluje činnosti vykonávané správou sítě. o Navrhuje Provozní řád počítačové sítě a vydává instrukce odboru informatiky, informační strategie, vytváří architekturu sítě. o Spravuje identity uživatelské účty a certifikáty v síti, spravuje poštovní schránky. o Spravuje účty redakčního systému na internetových stránkách města. o Spravuje účty a certifikáty v systému třetích stran (MPSV, MV, MD). o Spravuje elektronické formuláře. o Administruje internetové domény. o Provozuje službu uživatelské podpory na adrese o Spravuje prostředí pro spuštění aplikací včetně určených programů (ASPI, síťová nástěnka aj.). o Vystavuje objednávky a návrhy na uzavření smluv v rámci schválených kompetencí. o Samostatně eviduje dodavatelské a odběratelské smlouvy, objednávky, faktury, záruční listy, a nabídky související s informačním systémem města a městského úřadu. o Eviduje certifikáty, počítače a software. o Organizuje a společně s odborem kancelář tajemníka eviduje specifická školení v oblasti informačních a komunikačních technologií. o Odpovídá za centrální zálohování dat na základě schváleného zálohovacího plánu (viz Provozní řád počítačové sítě). o Odpovídá za nastavení bezpečnostních prvků v rámci platných politik.

5 o Odpovídá za provoz služby uživatelské podpory Hot Line poskytované zaměstnancům města telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. o Odpovídá za registraci poruch a servisních problémů informačního systému. o Odpovídá za komplexní správu bezpečnostních systémů (antivirového systému apod.). o Odpovídá za součinnost s třetími stranami dodavateli součástí informačního systému. o Odpovídá za přístupnost systému Taskpool. o Odpovídá za monitorování sítě a stanovených podkladů pro metody řízení kvality. o Provádí vnitřní audit software a zpracovává podklady pro metody řízení kvality. o Zabezpečuje provoz systému elektronické docházky. o Zabezpečuje provoz systému elektronické spisové služby. o Zabezpečuje pro všechny orgány a organizační složky města přístup na internet. o Zabezpečuje provoz systému intranet. Odbor investic a správy majetku a) Oddělení investiční Zajišťuje vlastními silami nebo smluvně odborný dohled na provádění staveb, jejichž je město investorem nebo na jejichž realizaci se město finančně podílí (v tomto odstavci dále jen stavby ). Odpovídá za včasné uplatnění reklamací staveb. Kontroluje a eviduje fakturaci staveb. Kontroluje dodržování smluvní ceny a smluvních podmínek stavebních prací. Zajišťuje podklady a vyjádření dotčených orgánů pro stavby. Zajišťuje kolaudaci staveb a jejich uvádění do provozu. Předává finančnímu odboru podklady pro zavedení staveb do účetní evidence nemovitostí města. Organizuje kontrolní dny na stavbách a sleduje průběh stavebních prací. Zajišťuje projektovou dokumentaci připravovaných staveb. Zajišťuje společně s projektantem případné změny v projektové dokumentaci staveb. Zabezpečuje všechny úkony směřující k zadání veřejné zakázky městem na úseku inženýrské a investiční činnosti, včetně přípravy projektové dokumentace. Společně s finančním odborem zjišťuje možnost využití státních nebo krajských peněžních prostředků a peněžních prostředků Evropské unie určených na stavební činnost a zajišťuje podání žádosti včetně veškerých příloh. V územních, případně stavebních řízeních, jejichž je město účastníkem, včetně dělení pozemků, činí dle pokynů samosprávných orgánů města příslušné kroky k uplatnění zájmů města. Za tím účelem shromažďuje a eviduje veškeré žádosti o vyjádření města jako účastníka územního nebo stavebního řízení. Zajišťuje předložení žádosti o vyjádření k územnímu, případně stavebnímu řízení příslušné komisi a následně (se stanoviskem komise) radě města. Na základě usnesení rady města vydává písemná stanoviska města pro územní, případně stavební řízení. Účastní se dle pokynů samosprávných orgánů města úkonů prováděných v kolaudačním řízení, pokud je město účastníkem takového řízení. Vyřizuje veškerou korespondenci s občany týkající se výstavby ve městě či územně plánovací dokumentace, pokud se nejedná o korespondenci spojenou s výkonem

6 přenesené působnosti, kterou realizují odbory územního plánování a stavebního řádu, životního prostředí a dopravy. Poskytuje odboru kancelář starosty podklady pro vyřízení žádosti o informace o stavebních aktivitách města a nakládání s nemovitým majetkem města. Obdobně postupuje při poskytování informací zastupitelům. Vyjadřuje se k nově budovaným rozvodným sítím a jejich přípojkách (elektro, plyn, voda, kanalizace, telekomunikace). Účastní se kolaudací vodohospodářských děl ve městě. Předkládá finančnímu odboru podklady pro sestavení rozpočtu v oblasti investic, dohlíží na čerpání peněžních prostředků určených ve schváleném rozpočtu na investice a ostatní stavební aktivity a v případě potřeby předkládá starostovi návrhy na změnu rozpočtu. b) Oddělení správy majetku zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jako kontaktní místo. Zabezpečuje všechny úkony směřující k zadání veřejné zakázky městem mimo oblast inženýrské a investiční činnosti. Zpracovává, eviduje a připravuje podklady pro majetkoprávní úkony města a jejich realizaci (zveřejňování záměru prodeje, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, nájemní smlouvy apod.) Vede seznam nemovitého majetku města. Sjednává pojistné smlouvy mimo pojistných smluv souvisejících s provozem vozidel a pojistných smluv vyplývajících z pracovně právních vztahů nebo s pracovně právními vztahy souvisejících. Zabezpečuje likvidaci pojistných událostí podle smluv uvedených v předchozím odstavci. Vede evidenci dodavatelských a odběratelských smluv. Smlouvy související s informačními a komunikačními systémy eviduje pouze v kopii. Zajišťuje potřebná geodetická zaměření pro zápisy nemovitého majetku do katastru nemovitostí a pro převody nemovitostí. Zajišťuje pro město návrhy na vklad a záznam do katastru nemovitostí. Zajišťuje aktualizaci a kontrolu evidence nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví města. Společně s finančním odborem připravuje podklady pro poskytnutí záruk města za úvěr. Společně s právním oddělením a finančním odborem řeší nejasnosti v majetkoprávních vztazích města. Vede evidenci a správu bytů a nebytových prostor obhospodařovaných městem a ve vlastnictví města, včetně pasportizace. Zabezpečuje včasné a úplné podklady pro předpisy nájemného a vyúčtování služeb s tím spojených. Navrhuje účelné a hospodárné využití nemovitého majetku města včetně bytů. Přiděluje čísla popisná. Podává orgánům města návrhy na pojmenování ulic a veřejných prostranství. Vydává veřejnosti ověřené výpisy z katastru nemovitostí. Podílí se na nákupu vody pro město.

7 Podílí se na procesu výroby, úpravy a distribuce vody z vlastních zdrojů města. Podílí se na procesu osazování a výměny vodoměrů a odečtech záznamů z vodoměrů. Podílí se na vydání provozního řádu vodovodní a kanalizační sítě. Servisní práce: o Sjednává pojistné smlouvy související s provozem všech vozidel ve vlastnictví nebo užívání města a řeší likvidaci pojistných událostí. o Zabezpečuje nákup zařízení pro vybavení kanceláří, prostor pro veřejnost a opravu těchto zařízení. Odbor kancelář starosty a) oddělení obrany zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Servisní práce: o Vykonává pro tajemníka městského úřadu agendu podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. b) oddělení vnitřní správy zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů s výjimkou agend uvedených v 15 písm. a) a písm. b), zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, s výjimkou věcí uvedených v 14 písm. b), zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle

8 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, s výjimkou věcí uvedených v 13 odst. 1 písm. c) a písm. d), zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, s výjimkou věcí uvedených v 14a odst. 1 písm. c) a písm. d). zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zabezpečuje agendy spojené s plněním funkce města jako zřizovatele škol.2 Poskytuje informace o samosprávné činnosti orgánů města podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Podílí se na vedení a uchovávání kroniky města.3 Servisní práce: o Shromažďuje údaje o provozu, servisních prohlídkách a opravách vozidel ve vlastnictví nebo užívání města, pokud tyto údaje neshromažďuje odbor technických služeb nebo městská policie. o Zabezpečuje systém čerpání pohonných hmot pomocí karet CCS. o Zabezpečuje odvod peněžních prostředků do systému zdravotního pojištění za zaměstnance města, uvolněné i neuvolněné zastupitele města a členy výborů zastupitelstva města a komisí rady města.4 o Zabezpečuje nákup kancelářských potřeb. o Zabezpečuje pro starostu agendy spojené s výkonem funkce statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do městské policie. o Připravuje podklady pro stanovení a výplatu odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města a komisím rady města. o Spravuje sociální fond. o Připravuje pro starostu informace, listiny a další podklady potřebné k plnění jeho úkolů na úseku přenesené působnosti. o Komplexně zabezpečuje chod podatelny, výpravny a spisovny. o Provozuje telefonní ústřednu na pracovišti Černošice. o Komplexně zabezpečuje jednání orgánů samosprávy (příprava písemných materiálů nebo příprava materiálů na jiných nosičích dat, vyhotovení zápisu ze schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, zajištění vhodných prostor a občerstvení, informování veřejnosti o jednání orgánů města, účast požadovaných osob na jednání orgánů města). o Poskytuje informace zastupitelům podle zákona o obcích. o Zabezpečuje nákup a evidenci razítek. 2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 3 Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí 4 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

9 o Zabezpečuje nákup a evidenci mobilních telefonů. o Zabezpečuje nákup a evidenci klíčů od kanceláří, kancelářských budov a DPS. Odbor kancelář starosty, oddělení vnitřní správy, provozuje odloučené pracoviště odboru v Praze. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor kancelář tajemníka a) Oddělení právní zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. společně s odborem územního plánování a stavebního řádu se spolupodílí na výkonu agend podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pokud se týkají přenesené působnosti, zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb., a č. 137/1991 Sb. zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku. Na žádost zastupitelstva města, rady města, starosty, místostarostů nebo tajemníka městského úřadu připravuje smlouvy a jiné právní akty z oblasti soukromého práva. Na žádost zastupitelstva města, rady města, starosty, místostarostů, tajemníka městského úřadu nebo vedoucích odborů posuzuje právní stránku smluv a jiných právních aktů soukromého práva vypracovaných odbory nebo jinými subjekty. Připravuje pro tajemníka městského úřadu podklady k vyřízení stížností podle správního řádu. Z pověření starosty zastupuje město v soudních sporech. Podílí se na zvyšování znalosti práva zaměstnanci a zastupiteli města. Podle pokynů tajemníka městského úřadu připravuje listiny pro Veřejného ochránce práv. b) Oddělení personální Servisní práce:

10 o Činí všechny administrativní kroky při výběrových řízeních na nové zaměstnance města zařazené do městského úřadu. o Organizuje a spolupodílí se při výběru uchazečů o volné pracovní místo. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu návrhy pracovních smluv, dokladů o jmenování, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu návrhy změn pracovních smluv, dokladů o jmenování, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu listiny potřebné ke skončení pracovního poměru zrušením ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo výpovědí ze strany zaměstnance. o Vede evidenci platů a všech podkladů, které jsou ke stanovení platu nezbytné. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu návrhy platových výměrů zaměstnanců města zařazených do městského úřadu. o Vede evidenci pracovních úrazů a opatření k jejich předcházení. o Vede osobní spisy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu. o Vykonává další agendy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. o Vyhotovuje a aktualizuje plány vzdělávání. o Podle pokynů tajemníka městského úřadu zabezpečuje vzdělávání úředníků a ostatních zaměstnanců zařazených do městského úřadu. o Podle pokynů tajemníka městského úřadu se podílí na evidenci a zveřejňování oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Odbor kancelář tajemníka zabezpečuje materiální a personální zázemí pro výkon agendy Programu obnovy venkova. Odbor kultury Zabezpečuje pořádání nebo spolupořádání kulturních akcí v režii nebo pod záštitou města (koncerty, výstavy, přednášky, divadelní představení, zábavné programy). Seznamuje veřejnost s konáním kulturních akcí, jejichž je město pořadatelem nebo spolupořadatelem. Zabezpečuje chod městské knihovny a spolupráci s klubem čtenářů. Zajišťuje obsahovou náplň internetových stránek města mimo informací povinně zveřejňovaných jinými odbory. Zajišťuje správu reklamy umístěné na internetových stránkách města. Zabezpečuje chod informačního centra města. Zabezpečuje funkčnost informačního systému města. Zabezpečuje odbornou spolupráci se Základní uměleckou školou Černošice (úkoly na úseku vlastní správy vykonává odbor kancelář starosty). Koordinuje spolkovou činnost a pomoc při organizaci této činnosti. Zabezpečuje grantová řízení a zjišťování informací o vypsaných grantech v oblasti kultury. Zabezpečuje propagaci města. Spolupracuje s kluby turistů a s organizacemi působícími na úseku cestovního ruchu. Pořádá městské slavnosti. Organizuje výchovné programy a soutěže pro děti. Organizuje pořádání kurzů (jazykových, výtvarných, tanečních, odborně vzdělávacích atd.). Spolupracuje s kroužky zájmové a umělecké činnosti dětí a mládeže.

11 Zabezpečuje vydávání periodika Informační listy. Zabezpečuje propagaci města a činnosti jeho orgánů v hromadných sdělovacích prostředcích. Vede přehled o periodickém tisku vydávaném obcemi správního obvodu městského úřadu. Zabezpečuje fotodokumentaci a filmování důležitých událostí v životě města. Zabezpečuje pořizování zvukového záznamu zasedání zastupitelstva města. Udržuje kontakt s orgány města (starosta, zastupitelstvo města, rada města, městský úřad, městská policie) a příspěvkovými organizacemi města (hasiči, mateřské školy, základní škola, základní umělecká škola) a pravidelně informuje veřejnost o jejich činnosti. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a) oddělení sociálně právní ochrany dětí Na úrovni obecního úřadu (jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) vykonává agendu podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností (jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) vykonává agendu podle 10a, 14 odst. 1 písm. a) až e), 14 odst. 2, 15 odst. 2, 16a, 19 odst. 1, 3, 5, 21, 35a, 36 odst. 2, 32 odst. 4 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 76 a 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,. 43 odst. 2, 47, 68 b, 70, 79 odst. 3 a 4, 83 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině b) oddělení sociální prevence vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, 2 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, 14 odst. 1 písm. c) a písm. d), 14 odst. 2, 32 odst. 2 a 3, 33 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, 76 a 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 43 odst. 2, 47, 83 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. c) oddělení sociální pomoci Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,

12 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 459/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 9/1991 Sb. a zákonem České národní rady č.144/1991 Sb. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 9 odst. 2 a 10 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 459/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 9/1991 Sb. a zákonem České národní rady č.144/1991 Sb., zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Připravuje podklady pro jednání komise sociální a zdravotní a účastní se jednání této komise. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální pomoci, provozuje odloučené pracoviště odboru v Černošicích. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor správní a) Oddělení cestovních dokladů zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. b) Oddělení občanských průkazů a evidence obyvatel zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. c) Oddělení matrik zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),

13 15 písm. a) a písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jako kontaktní místo, 14 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) jako ohlašovna, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle 13 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 14a odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jako úřad s rozšířenou působností, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. d) Oddělení přestupků zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s výjimkou přestupků uvedených v 22, 23, 24, 34, 35 a 45 tohoto zákona, zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle 11 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s výjimkou přestupků uvedených v 22, 23, 24, 34, 35 a 45 tohoto zákona. e) Oddělení školství

14 Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonává agendy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Činnosti stanovené obecnímu úřadu podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), tedy vidimaci a legalizaci, mohou být prováděny i na jiných pracovištích městského úřadu. Podmínkou je, že vidimaci a legalizaci budou provádět ověřující osoby způsobilé podle zákona o ověřování, a že s prováděním vidimace a legalizace na jiném pracovišti vysloví souhlas tajemník městského úřadu. Za vidimaci a legalizaci prováděnou na jiném pracovišti městského úřadu odpovídá vedoucí správního odboru. Správní odbor, oddělení matrik, provozuje odloučené pracoviště odboru v Černošicích. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor územního plánování a stavebního řádu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako obecný stavební úřad pro města a obce Černošice, Vonoklasy, Roblín, Třebotov, Kosoř a Choteč. Podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vykonává agendy jako obecný stavební úřad též pro obce Chýnice, Zbuzany a Ořech. zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), jako vyvlastňovací úřad, a to ve spolupráci s odborem kancelář tajemníka, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako úřad územního plánování. Podílí se formou poradenství a odborné pomoci starostovi, místostarostům, radě města, zastupitelstvu města, komisím rady města a výborům zastupitelstva města na procesu územního plánování města. Plní dílčí úkoly uložené mu v oblasti územního plánování orgány města. Odbor technických služeb 80 odst. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Správa určeného majetku města včetně vyhotovení předávacích a přejímacích protokolů k povolením zvláštního užívání místních pozemních komunikací Spolupráce s městskou policií při zabezpečování pořádku ve městě Spolupráce s městskou policií při zabezpečování výkonu alternativních trestů Prodej a zprostředkování pomůcek a zařízení na svoz bioodpadu Kontrola plateb za pronájem hrobového místa Uzavírání smluv na pronájem hrobového místa

15 Manuální práce: Oprava a údržba místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Oprava a údržba mostů a lávek ve vlastnictví města Údržba, opravy a čištění silničních vpustí na místních pozemních komunikacích Oprava výtluků a překopů na místních pozemních komunikacích Opravy nezpevněných povrchů místních komunikací štěrkováním Úprava povrchových vodotečí a dešťové kanalizace Instalace, obnova a údržba svislého i vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích Obnova, opravy a údržba příslušenství pozemních komunikací, tj. zábradlí, svodidel a pod. Opravy a čištění autobusových čekáren Instalace, opravy, údržba a revize zařízení veřejných sportovišť a dětských hřišť Údržba a opravy laviček a dalších zařízení občanské vybavenosti na veřejných prostranstvích Spolupráce při zajišťování kulturních a vzpomínkových akcí Instalace a údržba dekorativní výzdoby města Strojní i ruční čištění místních komunikací, veřejných prostranství a chodníků Instalace a vyprazdňování košů na odpadky Zajišťování sjízdnosti místních komunikací Zajišťování schůdnosti chodníků, schodů, lávek a dalších veřejných prostranství ve správě města Úklid sněhu Provoz sběrného místa na nebezpečný odpad Svoz a směsných komunálních odpadů a nebezpečných odpadů z veřejných prostranství města a z objektů ve vlastnictví města a jejich předání k likvidaci nebo dalšímu využití Svoz velkoobjemového odpadu a kovů Organizování svozu tříděných odpadů (plast, sklo, papír...) Rozmisťování sběrných kontejnerů Svoz a likvidace odpadů z rekreačních staveb Likvidace nepovolených skládek Údržba zatravněných ploch Údržba a zakládání květinových záhonů a mobilní zeleně Údržba stromů, keřů a keřových porostů Provádění terénních úprav na plochách veřejné zeleně, obnova trávníků, keřů a keřových porostů, výsadba nových stromů Čištění ploch veřejné zeleně Zalévání veřejné zeleně Úklid hřbitovů a opravy jejich zařízení Pravidelné odvážení hřbitovních odpadků Údržba pomníků a veřejných pietních míst ve městě Odbor obecní živnostenský úřad a) oddělení správní 135, 135a odst. 1 písm. a), 135b odst. 1 písm. a) až e), g) až i), 135b odst. 2 a 135c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

16 2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 24 a 24a (mimo pokuty ukládané v blokovém řízení) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 2 odst. 1 a 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, pro navazující činnosti, které vykonává podle dalších zákonů, 47 odst. 5, 6 a 7 (rozhodnutí o nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění), 57 odst. 3, 58, 60, 61 odst. 4 a 5, 62 odst. 2 a 3 a 63 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. b) oddělení registrací zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jako kontaktní místo, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, mimo agendy uvedené v 2g tohoto zákona, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 2 odst. 1 a 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, pro navazující činnosti, které vykonává podle dalších zákonů, 31 odst. 13, 45, 47 (mimo odst. 5, 6 a 7), 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 a 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). c) oddělení kontroly zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách šíření, výroby a archivování audiovizuálních děl, a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností (živnostenského úřadu) vykonává agendy podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, 115 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 23 odst. 5 a 24a (pokuty za přestupky ukládané v blokovém řízení) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Odbor životního prostředí a) oddělení vodního hospodářství zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako vodoprávní úřad. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako vodoprávní úřad, 34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. b) oddělení ochrany přírody a krajiny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. c) oddělení odpadů a ovzduší zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kromě agendy uvedených v 80 odst. 1 písm. a) a písm. d). zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. d) oddělní zemědělství, lesnictví a myslivosti zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,

18 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákona č. 449/2001 o myslivosti, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. e) oddělení památkové péče zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, provozuje odloučené pracoviště odboru v Černošicích. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina organizační složky města Město Lipník nad Bečvou, IČ 003 01 493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 594/2005 ZM 21 ze dne 29.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Registr zpracovávaných osobních údajů

Registr zpracovávaných osobních údajů Registr zpracovávaných Informace o zpracování zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ ( 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně, ve znění

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA SMĚRNICE Č. 9 / 2011, KTERÁ UPRAVUJE ORGANIZAČNÍ ŘÁD (účinný od 19. října 2009, upravený směrnicí č. 5 / 2010, 6 / 2010, 9 / 2010, 1 / 2011 a 2 / 2011) Rada města,

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PODLE NICHŽ JEDNOTLIVÉ ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNAJÍ A ROZHODUJÍ Všechny níže uvedené předpisy jsou: míněny vždy ve znění pozdějších předpisů fyzicky jsou k nahlédnutí

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více