Útvar interního auditu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Útvar interního auditu"

Transkript

1 Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Předkládá roční zprávy o souhrnných výsledcích interních auditů starostovi v rozsahu zákona o finanční kontrole. Zajišťuje konzultační a metodickou činnost v oblasti kontroly. Dohlíží na dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky. Dohlíží na efektivní hospodárný a účelný výkon veřejné správy. Provádí následnou veřejnoprávní kontrolu. Prověřuje účinnost vnitřního kontrolního systému. V rámci finančního auditu ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných dokladech zobrazují majetek, zdroje financování a hospodaření. V rámci auditu systémů prověřuje a hodnotí zajištění příjmů města orgány města, včetně vymáhání pohledávek a zajištění správy veřejných prostředků. V rámci auditu výkonů zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací a v návaznosti na to přiměřenost a ú V rámci auditu výkonů zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací. Zajišťuje aplikaci metod řízení kvality benchmarking, CAF a ISO 9001 : Odbor dopravy a) oddělení správy dopravy a pozemních komunikací zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jako dopravní úřad. Spolupracuje s Českými dráhami, a. s., při přípravě a schvalování vlakových jízdních řádů a projednává s nimi navýšení a zefektivnění vlakových spojů. Vyřizuje s Českými dráhami, a. s., stížnosti na kvalitu a intenzitu železničního dopravního spojení. Projednává s Českými dráhami, a. s., závady zjištěné na stavbách a zařízeních dráhy nebo na stavbách na dráze (zastávky, nástupiště, osvětlení, úklid veřejně přístupných prostor, podchody, železniční přejezdy, oplocení).1 Spolupracuje se společností Ropid při schvalování autobusových jízdních řádů, zřizování nových autobusových spojů a vedení nových autobusových linek. Vyřizuje se společností Ropid stížnosti a podněty veřejnosti vznesené ke kvalitě a intenzitě autobusové dopravy. 1 Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

2 Spolupracuje s radou města při řešení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Stanovuje a vybírá místní poplatek za zábor veřejného prostranství (dle vyhlášky města). Spolupracuje s příspěvkovou organizací SÚS Kladno při přípravě a realizaci oprav komunikací ve vlastnictví kraje a při instalaci nebo opravách dopravního značení na komunikacích ve vlastnictví kraje. Eviduje nájemní smlouvy za umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení a vyměřuje poplatky za užití těchto reklamních zařízení. b) oddělení registrů řidičů zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, mimo agend podle 77 a 125 tohoto zákona, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. c) oddělení registru vozidel zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a to mimo 83 (přestupky). d) oddělení přestupků a kontroly 83 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., 125 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 22 a 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Odbor finanční zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

3 Připravuje ke schválení rozpočet města a provádí veškeré úkony s tím spojené Připravuje změny rozpočtu města v průběhu kalendářního roku (rozpočtová opatření). Zabezpečuje hospodaření města podle rozpočtového provizoria. Zabezpečuje úvěrování rozpočtu města. Provádí rozbor hospodaření a společně s útvarem interního auditu kontrolu hospodaření města. Připravuje měsíční přehledy o hospodaření města a předává je starostovi, místostarostům, tajemníkovi městského úřadu a dalším subjektům, které určí starosta. Připravuje k odsouhlasení závěrečný účet města. Provádí finanční vypořádání se státem, s krajem a s ostatními právními subjekty. Společně s útvarem interního auditu provádí rozbor hospodaření a kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, pokud k tomu byl zmocněn zastupitelstvem města, radou města nebo starostou. Zabezpečuje včasné uhrazení všech peněžních závazků města vyplývajících ze smluv a řádně vystavených účetních dokladů, především faktur. Eviduje došlé faktury, jejich oběh a splatnost. Realizuje hotovostní i bezhotovostní platby v souladu s vnitřními předpisy městského úřadu. Vystavuje faktury a další příjmové doklady. Zabezpečuje inventarizaci majetku města v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem, hlavní inventarizační komisí nebo starostou. Připravuje návrhy na zřízení nebo zrušení trvalých nebo dočasných peněžních fondů města. Zabezpečuje vše potřebné pro bezproblémovou práci finančního výboru, případně finanční komise. V rozsahu působnosti stanovené tímto organizačním řádem připravuje podklady pro jednání zastupitelstva města nebo rady města. V souladu s účinnou účtovou osnovou a účinným zákonem o účetnictví vede účetnictví města. Na základě pokynů rady města zřizuje nebo ruší bankovní účty města. Zabezpečuje styk s bankami. Sleduje stav peněžních prostředků města na bankovních účtech a o případných nesrovnalostech neprodleně informuje starostu. Provádí měsíční kontrolu bankovního výpisu s účetní knihou a porovnání evidence majetku s účetní evidencí majetku. Kontroluje příjmy a výdaje rozpočtu města a zabezpečuje případné opravy chybných bankovních nebo účetních operací. Zabezpečuje chod příjmových pokladen, zúčtování peněžních prostředků z příručních pokladen odborů a odvod peněžních prostředků do banky. Zabezpečuje chod výdejových pokladen. Zpracovává přiznání daně z převodu nemovitostí a zajišťuje jeho řádné předložení správci daně. Připravuje za město jako daňového poplatníka další daňová přiznání. Fakturuje osazování a výměnu vodoměrů. Předkládá k podpisu smlouvy na vodné a stočné a tyto smlouvy eviduje. Spravuje místní poplatky. Eviduje a vyplácí příspěvky (granty) přiznané radou města nebo zastupitelstvem města spolkům a dalším občanským sdružením, připravuje smlouvy o poskytnutí příspěvku a jeho užití, kontroluje užití příspěvků.

4 Eviduje a vyplácí peněžní dary přiznané radou města nebo zastupitelstvem města fyzickým nebo právnickým osobám, připravuje smlouvy o poskytnutí darů a jejich užití, kontroluje užití darů. Připravuje podklady pro statistická zjišťování v oblasti financování. Spolupracuje s externím auditorem. V souladu s vnitřním předpisem městského úřadu se podílí na evidenci a vymáhání pokut uložených orgány města. Vydává rozhodnutí na umístění výherních hracích přístrojů a provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem. Provádí vyúčtování za pobyt v domě s pečovatelskou službou a za služby s tím spojené. Eviduje movitý majetek města a jeho přesun mezi organizačními útvary městského úřadu nebo orgány města. Finanční odbor provozuje odloučené pracoviště odboru v Praze. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor informatiky Odpovídá v rozsahu stanoveném radou města za údržbu, správu a opravy informačních systémů města a informační systémy ve vlastnictví třetích stran. Servisní práce: o Zabezpečuje v podmínkách městského úřadu aplikaci ustanovení zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. o Zajišťuje řízení informačních systémů, nastavení bezpečnostních politik a přístupových práv. o Řídí a kontroluje činnosti vykonávané správou sítě. o Navrhuje Provozní řád počítačové sítě a vydává instrukce odboru informatiky, informační strategie, vytváří architekturu sítě. o Spravuje identity uživatelské účty a certifikáty v síti, spravuje poštovní schránky. o Spravuje účty redakčního systému na internetových stránkách města. o Spravuje účty a certifikáty v systému třetích stran (MPSV, MV, MD). o Spravuje elektronické formuláře. o Administruje internetové domény. o Provozuje službu uživatelské podpory na adrese o Spravuje prostředí pro spuštění aplikací včetně určených programů (ASPI, síťová nástěnka aj.). o Vystavuje objednávky a návrhy na uzavření smluv v rámci schválených kompetencí. o Samostatně eviduje dodavatelské a odběratelské smlouvy, objednávky, faktury, záruční listy, a nabídky související s informačním systémem města a městského úřadu. o Eviduje certifikáty, počítače a software. o Organizuje a společně s odborem kancelář tajemníka eviduje specifická školení v oblasti informačních a komunikačních technologií. o Odpovídá za centrální zálohování dat na základě schváleného zálohovacího plánu (viz Provozní řád počítačové sítě). o Odpovídá za nastavení bezpečnostních prvků v rámci platných politik.

5 o Odpovídá za provoz služby uživatelské podpory Hot Line poskytované zaměstnancům města telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty. o Odpovídá za registraci poruch a servisních problémů informačního systému. o Odpovídá za komplexní správu bezpečnostních systémů (antivirového systému apod.). o Odpovídá za součinnost s třetími stranami dodavateli součástí informačního systému. o Odpovídá za přístupnost systému Taskpool. o Odpovídá za monitorování sítě a stanovených podkladů pro metody řízení kvality. o Provádí vnitřní audit software a zpracovává podklady pro metody řízení kvality. o Zabezpečuje provoz systému elektronické docházky. o Zabezpečuje provoz systému elektronické spisové služby. o Zabezpečuje pro všechny orgány a organizační složky města přístup na internet. o Zabezpečuje provoz systému intranet. Odbor investic a správy majetku a) Oddělení investiční Zajišťuje vlastními silami nebo smluvně odborný dohled na provádění staveb, jejichž je město investorem nebo na jejichž realizaci se město finančně podílí (v tomto odstavci dále jen stavby ). Odpovídá za včasné uplatnění reklamací staveb. Kontroluje a eviduje fakturaci staveb. Kontroluje dodržování smluvní ceny a smluvních podmínek stavebních prací. Zajišťuje podklady a vyjádření dotčených orgánů pro stavby. Zajišťuje kolaudaci staveb a jejich uvádění do provozu. Předává finančnímu odboru podklady pro zavedení staveb do účetní evidence nemovitostí města. Organizuje kontrolní dny na stavbách a sleduje průběh stavebních prací. Zajišťuje projektovou dokumentaci připravovaných staveb. Zajišťuje společně s projektantem případné změny v projektové dokumentaci staveb. Zabezpečuje všechny úkony směřující k zadání veřejné zakázky městem na úseku inženýrské a investiční činnosti, včetně přípravy projektové dokumentace. Společně s finančním odborem zjišťuje možnost využití státních nebo krajských peněžních prostředků a peněžních prostředků Evropské unie určených na stavební činnost a zajišťuje podání žádosti včetně veškerých příloh. V územních, případně stavebních řízeních, jejichž je město účastníkem, včetně dělení pozemků, činí dle pokynů samosprávných orgánů města příslušné kroky k uplatnění zájmů města. Za tím účelem shromažďuje a eviduje veškeré žádosti o vyjádření města jako účastníka územního nebo stavebního řízení. Zajišťuje předložení žádosti o vyjádření k územnímu, případně stavebnímu řízení příslušné komisi a následně (se stanoviskem komise) radě města. Na základě usnesení rady města vydává písemná stanoviska města pro územní, případně stavební řízení. Účastní se dle pokynů samosprávných orgánů města úkonů prováděných v kolaudačním řízení, pokud je město účastníkem takového řízení. Vyřizuje veškerou korespondenci s občany týkající se výstavby ve městě či územně plánovací dokumentace, pokud se nejedná o korespondenci spojenou s výkonem

6 přenesené působnosti, kterou realizují odbory územního plánování a stavebního řádu, životního prostředí a dopravy. Poskytuje odboru kancelář starosty podklady pro vyřízení žádosti o informace o stavebních aktivitách města a nakládání s nemovitým majetkem města. Obdobně postupuje při poskytování informací zastupitelům. Vyjadřuje se k nově budovaným rozvodným sítím a jejich přípojkách (elektro, plyn, voda, kanalizace, telekomunikace). Účastní se kolaudací vodohospodářských děl ve městě. Předkládá finančnímu odboru podklady pro sestavení rozpočtu v oblasti investic, dohlíží na čerpání peněžních prostředků určených ve schváleném rozpočtu na investice a ostatní stavební aktivity a v případě potřeby předkládá starostovi návrhy na změnu rozpočtu. b) Oddělení správy majetku zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jako kontaktní místo. Zabezpečuje všechny úkony směřující k zadání veřejné zakázky městem mimo oblast inženýrské a investiční činnosti. Zpracovává, eviduje a připravuje podklady pro majetkoprávní úkony města a jejich realizaci (zveřejňování záměru prodeje, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, nájemní smlouvy apod.) Vede seznam nemovitého majetku města. Sjednává pojistné smlouvy mimo pojistných smluv souvisejících s provozem vozidel a pojistných smluv vyplývajících z pracovně právních vztahů nebo s pracovně právními vztahy souvisejících. Zabezpečuje likvidaci pojistných událostí podle smluv uvedených v předchozím odstavci. Vede evidenci dodavatelských a odběratelských smluv. Smlouvy související s informačními a komunikačními systémy eviduje pouze v kopii. Zajišťuje potřebná geodetická zaměření pro zápisy nemovitého majetku do katastru nemovitostí a pro převody nemovitostí. Zajišťuje pro město návrhy na vklad a záznam do katastru nemovitostí. Zajišťuje aktualizaci a kontrolu evidence nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví města. Společně s finančním odborem připravuje podklady pro poskytnutí záruk města za úvěr. Společně s právním oddělením a finančním odborem řeší nejasnosti v majetkoprávních vztazích města. Vede evidenci a správu bytů a nebytových prostor obhospodařovaných městem a ve vlastnictví města, včetně pasportizace. Zabezpečuje včasné a úplné podklady pro předpisy nájemného a vyúčtování služeb s tím spojených. Navrhuje účelné a hospodárné využití nemovitého majetku města včetně bytů. Přiděluje čísla popisná. Podává orgánům města návrhy na pojmenování ulic a veřejných prostranství. Vydává veřejnosti ověřené výpisy z katastru nemovitostí. Podílí se na nákupu vody pro město.

7 Podílí se na procesu výroby, úpravy a distribuce vody z vlastních zdrojů města. Podílí se na procesu osazování a výměny vodoměrů a odečtech záznamů z vodoměrů. Podílí se na vydání provozního řádu vodovodní a kanalizační sítě. Servisní práce: o Sjednává pojistné smlouvy související s provozem všech vozidel ve vlastnictví nebo užívání města a řeší likvidaci pojistných událostí. o Zabezpečuje nákup zařízení pro vybavení kanceláří, prostor pro veřejnost a opravu těchto zařízení. Odbor kancelář starosty a) oddělení obrany zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Servisní práce: o Vykonává pro tajemníka městského úřadu agendu podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. b) oddělení vnitřní správy zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů s výjimkou agend uvedených v 15 písm. a) a písm. b), zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, s výjimkou věcí uvedených v 14 písm. b), zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle

8 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, s výjimkou věcí uvedených v 13 odst. 1 písm. c) a písm. d), zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, s výjimkou věcí uvedených v 14a odst. 1 písm. c) a písm. d). zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zabezpečuje agendy spojené s plněním funkce města jako zřizovatele škol.2 Poskytuje informace o samosprávné činnosti orgánů města podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Podílí se na vedení a uchovávání kroniky města.3 Servisní práce: o Shromažďuje údaje o provozu, servisních prohlídkách a opravách vozidel ve vlastnictví nebo užívání města, pokud tyto údaje neshromažďuje odbor technických služeb nebo městská policie. o Zabezpečuje systém čerpání pohonných hmot pomocí karet CCS. o Zabezpečuje odvod peněžních prostředků do systému zdravotního pojištění za zaměstnance města, uvolněné i neuvolněné zastupitele města a členy výborů zastupitelstva města a komisí rady města.4 o Zabezpečuje nákup kancelářských potřeb. o Zabezpečuje pro starostu agendy spojené s výkonem funkce statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do městské policie. o Připravuje podklady pro stanovení a výplatu odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva města a členům výborů zastupitelstva města a komisím rady města. o Spravuje sociální fond. o Připravuje pro starostu informace, listiny a další podklady potřebné k plnění jeho úkolů na úseku přenesené působnosti. o Komplexně zabezpečuje chod podatelny, výpravny a spisovny. o Provozuje telefonní ústřednu na pracovišti Černošice. o Komplexně zabezpečuje jednání orgánů samosprávy (příprava písemných materiálů nebo příprava materiálů na jiných nosičích dat, vyhotovení zápisu ze schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, zajištění vhodných prostor a občerstvení, informování veřejnosti o jednání orgánů města, účast požadovaných osob na jednání orgánů města). o Poskytuje informace zastupitelům podle zákona o obcích. o Zabezpečuje nákup a evidenci razítek. 2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 3 Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí 4 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

9 o Zabezpečuje nákup a evidenci mobilních telefonů. o Zabezpečuje nákup a evidenci klíčů od kanceláří, kancelářských budov a DPS. Odbor kancelář starosty, oddělení vnitřní správy, provozuje odloučené pracoviště odboru v Praze. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor kancelář tajemníka a) Oddělení právní zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. společně s odborem územního plánování a stavebního řádu se spolupodílí na výkonu agend podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pokud se týkají přenesené působnosti, zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb., a č. 137/1991 Sb. zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a k jinému zemědělskému majetku. Na žádost zastupitelstva města, rady města, starosty, místostarostů nebo tajemníka městského úřadu připravuje smlouvy a jiné právní akty z oblasti soukromého práva. Na žádost zastupitelstva města, rady města, starosty, místostarostů, tajemníka městského úřadu nebo vedoucích odborů posuzuje právní stránku smluv a jiných právních aktů soukromého práva vypracovaných odbory nebo jinými subjekty. Připravuje pro tajemníka městského úřadu podklady k vyřízení stížností podle správního řádu. Z pověření starosty zastupuje město v soudních sporech. Podílí se na zvyšování znalosti práva zaměstnanci a zastupiteli města. Podle pokynů tajemníka městského úřadu připravuje listiny pro Veřejného ochránce práv. b) Oddělení personální Servisní práce:

10 o Činí všechny administrativní kroky při výběrových řízeních na nové zaměstnance města zařazené do městského úřadu. o Organizuje a spolupodílí se při výběru uchazečů o volné pracovní místo. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu návrhy pracovních smluv, dokladů o jmenování, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu návrhy změn pracovních smluv, dokladů o jmenování, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu listiny potřebné ke skončení pracovního poměru zrušením ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo výpovědí ze strany zaměstnance. o Vede evidenci platů a všech podkladů, které jsou ke stanovení platu nezbytné. o Připravuje tajemníkovi městského úřadu návrhy platových výměrů zaměstnanců města zařazených do městského úřadu. o Vede evidenci pracovních úrazů a opatření k jejich předcházení. o Vede osobní spisy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu. o Vykonává další agendy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. o Vyhotovuje a aktualizuje plány vzdělávání. o Podle pokynů tajemníka městského úřadu zabezpečuje vzdělávání úředníků a ostatních zaměstnanců zařazených do městského úřadu. o Podle pokynů tajemníka městského úřadu se podílí na evidenci a zveřejňování oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Odbor kancelář tajemníka zabezpečuje materiální a personální zázemí pro výkon agendy Programu obnovy venkova. Odbor kultury Zabezpečuje pořádání nebo spolupořádání kulturních akcí v režii nebo pod záštitou města (koncerty, výstavy, přednášky, divadelní představení, zábavné programy). Seznamuje veřejnost s konáním kulturních akcí, jejichž je město pořadatelem nebo spolupořadatelem. Zabezpečuje chod městské knihovny a spolupráci s klubem čtenářů. Zajišťuje obsahovou náplň internetových stránek města mimo informací povinně zveřejňovaných jinými odbory. Zajišťuje správu reklamy umístěné na internetových stránkách města. Zabezpečuje chod informačního centra města. Zabezpečuje funkčnost informačního systému města. Zabezpečuje odbornou spolupráci se Základní uměleckou školou Černošice (úkoly na úseku vlastní správy vykonává odbor kancelář starosty). Koordinuje spolkovou činnost a pomoc při organizaci této činnosti. Zabezpečuje grantová řízení a zjišťování informací o vypsaných grantech v oblasti kultury. Zabezpečuje propagaci města. Spolupracuje s kluby turistů a s organizacemi působícími na úseku cestovního ruchu. Pořádá městské slavnosti. Organizuje výchovné programy a soutěže pro děti. Organizuje pořádání kurzů (jazykových, výtvarných, tanečních, odborně vzdělávacích atd.). Spolupracuje s kroužky zájmové a umělecké činnosti dětí a mládeže.

11 Zabezpečuje vydávání periodika Informační listy. Zabezpečuje propagaci města a činnosti jeho orgánů v hromadných sdělovacích prostředcích. Vede přehled o periodickém tisku vydávaném obcemi správního obvodu městského úřadu. Zabezpečuje fotodokumentaci a filmování důležitých událostí v životě města. Zabezpečuje pořizování zvukového záznamu zasedání zastupitelstva města. Udržuje kontakt s orgány města (starosta, zastupitelstvo města, rada města, městský úřad, městská policie) a příspěvkovými organizacemi města (hasiči, mateřské školy, základní škola, základní umělecká škola) a pravidelně informuje veřejnost o jejich činnosti. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a) oddělení sociálně právní ochrany dětí Na úrovni obecního úřadu (jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) vykonává agendu podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností (jako orgán sociálně-právní ochrany dětí) vykonává agendu podle 10a, 14 odst. 1 písm. a) až e), 14 odst. 2, 15 odst. 2, 16a, 19 odst. 1, 3, 5, 21, 35a, 36 odst. 2, 32 odst. 4 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 76 a 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,. 43 odst. 2, 47, 68 b, 70, 79 odst. 3 a 4, 83 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině b) oddělení sociální prevence vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, 2 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, 14 odst. 1 písm. c) a písm. d), 14 odst. 2, 32 odst. 2 a 3, 33 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, 76 a 76a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 43 odst. 2, 47, 83 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. c) oddělení sociální pomoci Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,

12 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 459/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 9/1991 Sb. a zákonem České národní rady č.144/1991 Sb. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 9 odst. 2 a 10 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 459/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 9/1991 Sb. a zákonem České národní rady č.144/1991 Sb., zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Připravuje podklady pro jednání komise sociální a zdravotní a účastní se jednání této komise. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální pomoci, provozuje odloučené pracoviště odboru v Černošicích. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor správní a) Oddělení cestovních dokladů zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. b) Oddělení občanských průkazů a evidence obyvatel zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. c) Oddělení matrik zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),

13 15 písm. a) a písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jako kontaktní místo, 14 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy, zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) jako ohlašovna, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, jako matriční úřad pro město Černošice a pro obec Vonoklasy. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle 13 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 14a odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jako úřad s rozšířenou působností, zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. d) Oddělení přestupků zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s výjimkou přestupků uvedených v 22, 23, 24, 34, 35 a 45 tohoto zákona, zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle 11 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s výjimkou přestupků uvedených v 22, 23, 24, 34, 35 a 45 tohoto zákona. e) Oddělení školství

14 Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonává agendy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Činnosti stanovené obecnímu úřadu podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), tedy vidimaci a legalizaci, mohou být prováděny i na jiných pracovištích městského úřadu. Podmínkou je, že vidimaci a legalizaci budou provádět ověřující osoby způsobilé podle zákona o ověřování, a že s prováděním vidimace a legalizace na jiném pracovišti vysloví souhlas tajemník městského úřadu. Za vidimaci a legalizaci prováděnou na jiném pracovišti městského úřadu odpovídá vedoucí správního odboru. Správní odbor, oddělení matrik, provozuje odloučené pracoviště odboru v Černošicích. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru. Odbor územního plánování a stavebního řádu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako obecný stavební úřad pro města a obce Černošice, Vonoklasy, Roblín, Třebotov, Kosoř a Choteč. Podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vykonává agendy jako obecný stavební úřad též pro obce Chýnice, Zbuzany a Ořech. zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), jako vyvlastňovací úřad, a to ve spolupráci s odborem kancelář tajemníka, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jako úřad územního plánování. Podílí se formou poradenství a odborné pomoci starostovi, místostarostům, radě města, zastupitelstvu města, komisím rady města a výborům zastupitelstva města na procesu územního plánování města. Plní dílčí úkoly uložené mu v oblasti územního plánování orgány města. Odbor technických služeb 80 odst. 1 písm. a) a písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Správa určeného majetku města včetně vyhotovení předávacích a přejímacích protokolů k povolením zvláštního užívání místních pozemních komunikací Spolupráce s městskou policií při zabezpečování pořádku ve městě Spolupráce s městskou policií při zabezpečování výkonu alternativních trestů Prodej a zprostředkování pomůcek a zařízení na svoz bioodpadu Kontrola plateb za pronájem hrobového místa Uzavírání smluv na pronájem hrobového místa

15 Manuální práce: Oprava a údržba místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Oprava a údržba mostů a lávek ve vlastnictví města Údržba, opravy a čištění silničních vpustí na místních pozemních komunikacích Oprava výtluků a překopů na místních pozemních komunikacích Opravy nezpevněných povrchů místních komunikací štěrkováním Úprava povrchových vodotečí a dešťové kanalizace Instalace, obnova a údržba svislého i vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích Obnova, opravy a údržba příslušenství pozemních komunikací, tj. zábradlí, svodidel a pod. Opravy a čištění autobusových čekáren Instalace, opravy, údržba a revize zařízení veřejných sportovišť a dětských hřišť Údržba a opravy laviček a dalších zařízení občanské vybavenosti na veřejných prostranstvích Spolupráce při zajišťování kulturních a vzpomínkových akcí Instalace a údržba dekorativní výzdoby města Strojní i ruční čištění místních komunikací, veřejných prostranství a chodníků Instalace a vyprazdňování košů na odpadky Zajišťování sjízdnosti místních komunikací Zajišťování schůdnosti chodníků, schodů, lávek a dalších veřejných prostranství ve správě města Úklid sněhu Provoz sběrného místa na nebezpečný odpad Svoz a směsných komunálních odpadů a nebezpečných odpadů z veřejných prostranství města a z objektů ve vlastnictví města a jejich předání k likvidaci nebo dalšímu využití Svoz velkoobjemového odpadu a kovů Organizování svozu tříděných odpadů (plast, sklo, papír...) Rozmisťování sběrných kontejnerů Svoz a likvidace odpadů z rekreačních staveb Likvidace nepovolených skládek Údržba zatravněných ploch Údržba a zakládání květinových záhonů a mobilní zeleně Údržba stromů, keřů a keřových porostů Provádění terénních úprav na plochách veřejné zeleně, obnova trávníků, keřů a keřových porostů, výsadba nových stromů Čištění ploch veřejné zeleně Zalévání veřejné zeleně Úklid hřbitovů a opravy jejich zařízení Pravidelné odvážení hřbitovních odpadků Údržba pomníků a veřejných pietních míst ve městě Odbor obecní živnostenský úřad a) oddělení správní 135, 135a odst. 1 písm. a), 135b odst. 1 písm. a) až e), g) až i), 135b odst. 2 a 135c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

16 2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 24 a 24a (mimo pokuty ukládané v blokovém řízení) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 2 odst. 1 a 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, pro navazující činnosti, které vykonává podle dalších zákonů, 47 odst. 5, 6 a 7 (rozhodnutí o nesplnění podmínek pro vznik živnostenského oprávnění), 57 odst. 3, 58, 60, 61 odst. 4 a 5, 62 odst. 2 a 3 a 63 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 24 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. b) oddělení registrací zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jako kontaktní místo, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, mimo agendy uvedené v 2g tohoto zákona, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 2 odst. 1 a 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, pro navazující činnosti, které vykonává podle dalších zákonů, 31 odst. 13, 45, 47 (mimo odst. 5, 6 a 7), 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 a 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). c) oddělení kontroly zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách šíření, výroby a archivování audiovizuálních děl, a o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností (živnostenského úřadu) vykonává agendy podle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, 115 odst. 1 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, 23 odst. 5 a 24a (pokuty za přestupky ukládané v blokovém řízení) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Odbor životního prostředí a) oddělení vodního hospodářství zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),

17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako vodoprávní úřad. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jako vodoprávní úřad, 34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. b) oddělení ochrany přírody a krajiny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. c) oddělení odpadů a ovzduší zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kromě agendy uvedených v 80 odst. 1 písm. a) a písm. d). zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. d) oddělní zemědělství, lesnictví a myslivosti zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Na úrovni pověřeného obecního úřadu vykonává agendy podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,

18 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, zákona č. 449/2001 o myslivosti, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 35 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. e) oddělení památkové péče zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, provozuje odloučené pracoviště odboru v Černošicích. Rozsah činností, které budou na odloučeném pracovišti vykonávány, písemně stanoví, po předchozím projednání s tajemníkem městského úřadu, vedoucí tohoto odboru.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2008 OBSAH: Editorial... 1 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2008... 2 Charakteristika magistrátu... 3 Odbor financí a ekonomiky (OFE)...

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Změna: 34/1970 Sb. Změna: 147/1970 Sb. Změna: 125/1973 Sb. Změna:

Více

Návod k použití internetové aplikace SPR

Návod k použití internetové aplikace SPR Návod k použití internetové aplikace SPR Důležité informace a kontakty 1. Internetová adresa systému SPR: http://mmrapp.kapos.cz/ 2. Databáze systému SPR obsahuje cca 900 rozhodovacích situací, 40 tabulek,

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ

M I N I S T E R S T V O O B R A N Y. Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Org-2-1 PŮSOBNOST A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ PRAHA 2009 M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Schvaluji. Náčelník Generálního štábu Armády

Více