Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost"

Transkript

1 Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

2 Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 243/2000 Sb., rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům, (zákon o rozpočtovém určení daní); Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád; Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 505/2002 Sb., k provádění zákona o účetnictví pro územní samosprávu a organizační složky státu; Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole; Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; Zákon č. 202/2002 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách; Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí; Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí; Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty; Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích, ve znění pozdějších předpisů. Vykonává tyto činnosti: 1. spravuje místní poplatky (vyměřování, kontrola, evidence, vymáhání, vyřizování žádostí občanů); 2. zabezpečuje správní řízení v oblasti výherních hracích přístrojů; 3. zajišťuje a provádí hotovostní a bezhotovostní styk; 4. provádí kontroly v oblasti samostatné působnosti; 5. zajišťuje vyúčtování veřejné sbírky, vyřizuje loterie, tomboly; 6. vyřizuje poskytování neinvestičních příspěvků; 7. provádí komplexní správu přijatých a vydaných faktur; 8. vede evidenci a provádí správu pohledávek a závazku; 9. vede evidenci majetku; 10. provádí inventarizaci majetku a účtů; 11. zajišťuje ve spolupráci s OSMaRM pojištění majetku; 12. zabezpečuje telekomunikační služby (ne po technické stránce); 13. zpracovává mzdovou agendu; 2

3 14. zpracovává komplexní účetnictví, výkaznictví a financování 15. sestavuje a spravuje rozpočet města a provádí kontrolu jeho plnění; 16. sestavuje závěrečný účet 17. provádí kontrolu hospodaření příspěvkových organizací; 18. zpracovává podklady pro dotace, úvěry a půjčky; 19. spravuje a eviduje bankovní účty u peněžních ústavů; 20. zajišťuje předepsaný finanční audit; 21. zpracovává statistická hlášení a výkazy v rámci své působnosti; 22. v rámci své působnosti poskytuje požadované podklady a informace finančnímu a kontrolnímu výboru; 23. provádí kontrolu hospodaření správy bytového fondu; 24. vede spisovnu a spisovou agendu odboru; 25. zajišťuje nákup stravenek pro zaměstnance 26. vede evidenci pokutových bloků; 27. zpracovává daňová přiznání a zajišťuje styk s finančními úřady; 28. zabezpečuje v rámci působnosti odboru veřejné soutěže dle platných právních norem; 29. zajišťuje elektronický styk se zdravotními pojišťovnami a se správou sociálního zabezpečení; 30. zajišťuje vybírání správních poplatků v rozsahu výkonu státní správy; 31. zajišťuje vybírání místních poplatků dle Obecně závazných vyhlášek 32. v rámci své kompetence vystupuje jako orgán veřejné moci dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů; 33. zpracovává smlouvy v rozsahu své působnosti a sleduje jejich plnění; 34. v rámci své působnosti zpracovává materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva 35. poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci působnosti odboru; 36. vyřizuje žádosti v rámci své kompetence; 37. vyřizuje stížnosti v rámci své kompetence; 38. za odbor předkládá podklady při sestavování rozpočtu 39. poskytuje požadované podklady, informace, metodickou a odbornou pomoc statutárním zástupcům města, odborům městského úřadu, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města v rámci své působnosti; 40. vede evidenci dlužníků; 41. upomíná a vymáhá úhrady za užívání bytů a vymáhá při opožděné platbě poplatky z prodlení; 42. vymáhá místní poplatky, ostatní pokuty a správní poplatky; 43. navrhuje podání žalob; 44. připravuje podklady pro soudy; 45. připravuje podklady pro obecně závazné vyhlášky města, týkající se působnosti odboru; 46. sleduje čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem; 47. vyhotovuje splátkové kalendáře a uznání dluhu. 3

4 Odbor výstavby V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu dle 61, 63 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. Základní právní normy: Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; Zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech; Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání územní; Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 326/2000 Sb., o číslování domů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 634/2004 Sb., zákon o poplatcích ve znění pozdějších předpisů. V rámci územního plánování zajišťuje následující činnosti: Jako orgán územního plánování postupem stavebního zákona koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizující ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů: 1. pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Stráž pod Ralskem; 2. pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu; 3. podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti; 4. pořizuje územní studii; 5. poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace; 6. poskytuje územně plánovací informace o: - podmínkách využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace; - podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů; - podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů; 4

5 - podmínkách provedení jednoduchých staveb ( 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; 7. vede územní řízení a zjednodušené územní řízení, ve kterých vydává: - územní rozhodnutí o umístění stavby; - rozhodnutí o změně využití území; - rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; - rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků; - rozhodnutí o ochranném pásmu; - území souhlas; - rozhoduje o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně stavby a o dělení nebo scelování pozemků; - rozhoduje o změně a zrušení územního rozhodnutí; 8. uzavírá: - veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, změnách využití území a o změnách vlivu stavby na využití území, které nahradí územní rozhodnutí. V rámci stavebního řádu zajišťuje následující činnosti: 1. souhlas s provedením ohlášené stavby; 2. rozhodnutí o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení; 3. stavební povolení; 4. souhlas s ohlášenou změnou stavby před dokončením; 5. souhlas s užíváním stavby; 6. zákaz užívání stavby k žádosti o kolaudační souhlas; 7. kolaudační souhlas; 8. předčasné užívání stavby; 9. zkušební provoz; 10. souhlas se změnou v užívání stavby; 11. zákaz změny v užívání stavby; 12. odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení /povolení, nařízení/; 13. ve veřejném zájmu je oprávněn: - provádět kontrolní prohlídky stavby; - nařizovat neodkladné odstranění stavby; - nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě; - nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku; - nařizovat provedení udržovacích prací; - nařizovat vyklizení stavby; - ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě; 14. poskytuje stavební příspěvek; 15. ukládá: - pořádkové pokuty; 16. projednává: - přestupky fyzických osob; - správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Vydává souhlasy k povolení staveb speciálním stavebním úřadům. Vykonává další činnosti podle stavebního zákona. 5

6 Dále vykonává tyto činnosti: 1. pro správní obvod Města Stráž pod Ralskem zajišťuje následující činnosti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: - rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie; - projednává přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací; - vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. 2. vykonává státní správu jako vodoprávní úřad příslušný podle 105 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 6 odst. 4 tohoto zákona (obecní nakládání s povrchovými vodami); 3. vykonává veřejnou správu na úseku vodovodů a kanalizací podle 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 3 odst. 8 tohoto zákona (rozhodnutí o povinnosti připojení na kanalizaci); 4. vede spisovou agendu odboru; 5. vybírá správní poplatky v rozsahu své činnosti; 6. spolupracuje s odborem správy majetku a rozvoje města na přípravě plánů rozvoje města, dotací a veřejných soutěží; 7. zpracovává podmínky zadání pro urbanistické a architektonické soutěže a obnovu města, včetně průmyslových zón; 8. vydává rozhodnutí o přidělených číslech popisných a evidenčních ve správním obvodu města Stráž pod Ralskem a vede evidenci s tím spojenou; 9. zpracovává statistické výkazy v rozsahu své činnosti; 10. zabezpečuje přípravu jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic města podle stavebního zákona; 11. vyjadřuje se k projektové dokumentaci žadatelů na území 12. spolupracuje s OSMaRM při přípravě oprav nemovitého majetku 13. na základě pověření zastupuje město v územním a stavebním řízení vedené s žadateli na území města zajišťuje inženýrské činnosti v souvislosti se stavebními a územními řízeními; 14. zajišťuje vydání souhlasu pro právnické a fyzické osoby, které realizují na území města stavební nebo pozemkové úpravy; 15. spolupracuje s OSMaRM při přípravě a zpracování podkladů pro kolaudační řízení a zajišťuje účast na těchto řízeních; 16. v rámci působnosti odboru zajišťuje veřejné soutěže dle platných předpisů; 17. v rámci své kompetence vystupuje jako orgán veřejné moci dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů; 18. zpracovává smlouvy v rozsahu své působnosti a sleduje jejich plnění; 19. v rámci své působnosti zpracovává materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva 20. poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci působnosti odboru; 21. vyřizuje žádosti v rámci své kompetence; 22. vyřizuje stížnosti v rámci své kompetence; 23. za odbor předkládá podklady při sestavování rozpočtu 24. poskytuje požadované podklady, informace, metodickou a odbornou pomoc statutárním zástupcům města, odborům městského úřadu, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města v rámci své působnosti; 25. připravuje podklady pro obecně závazné vyhlášky města, týkající se působnosti odboru; 6

7 26. v rámci své působnosti poskytuje požadované podklady a informace kontrolnímu výboru; 27. sleduje čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Odbor všeobecné vnitřní správy Vykonává tyto činnosti: 1. územní organizace obce; 2. ochrana státních symbolů; 3. právo shromažďovací; 4. eviduje ztráty a nálezy; 5. připravuje podklady pro obecně závazné vyhlášky města, týkající se působnosti odboru; 6. zajišťuje komplexní výkon matriční agendy; 7. přijímá ohlášení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu; 8. provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu; 9. vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy; 10. přijímá písemné žádosti o výpis z rejstříku trestů; 11. vede evidenci obyvatel komplexně; 12. zajišťuje organizační a technické zabezpečení voleb a referenda; 13. podává informace o občanech oprávněným orgánům; 14. vede evidence ulic a veřejných prostranství; 15. spravuje Městskou knihovnu 16. v rámci zajišťování veřejného pořádku: - zabezpečuje činnost komise k projednávání přestupků; - spolupracuje s Městskou policií Stráž pod Ralskem a Policií ČR; 17. zajišťuje metodickou pomoc Sboru pro občanské záležitosti; 18. zajišťuje kompletní vedení podatelny; 19. zajišťuje správu spisovny; 20. provádí kopírovací práce; 21. vede evidenci objednávek; 22. zajišťuje vybavení budov městského úřadu a drobný kancelářský materiál pro potřeby městského úřadu, na základě požadavků jednotlivých odborů; 23. v oblasti sociálních agend: - provádí sociálně právní ochranu dětí; - zajišťuje agendu na úseku péče o staré a těžce postižené občany; - zajišťuje agendu na úseku o sociálně slabé občany; - poskytuje poradenskou činnost; - podává informace oprávněným orgánům v sociální oblasti; 24. spravuje organizační složku Pečovatelská služba: - přijímá a eviduje žádosti na obsazení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou; - zodpovídá za materiál a technické vybavení Domu s pečovatelskou službou; - vyhotovuje Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby; 25. školství: - spolupracuje s vedením Základní školy a mateřské školy, Stráž pod Ralskem; 7

8 - podílí se na dalších aktivitách spojených se školstvím; 26. zajišťuje podklady pro oblastní statistické orgány v působnosti odboru; 27. zodpovídá za hlášení místního rozhlasu a obsluhu ústředny; 28. zodpovídá za vyvěšování dokumentů na úřední desce a webových stránkách 29. zodpovídá za distribuci a vyúčtování zpravodaje VARTA, zodpovídá za přijímání příspěvků a inzerátů do zpravodaje VARTA; 30. v rámci působnosti odboru zabezpečuje veřejné soutěže dle platných právních norem; 31. zajišťuje organizaci a výkon veřejné služby; 32. v rámci své kompetence vystupuje jako orgán veřejné moci dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů; 33. zpracovává smlouvy v rozsahu své působnosti a sleduje jejich plnění; 34. v rámci své působnosti zpracovává materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva 35. poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci působnosti odboru; 36. vyřizuje žádosti v rámci své kompetence; 37. vyřizuje stížnosti v rámci své kompetence; 38. za odbor předkládá podklady při sestavování rozpočtu 39. poskytuje požadované podklady, informace, metodickou a odbornou pomoc statutárním zástupcům města, odborům městského úřadu, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města v rámci své působnosti; 40. v rámci své působnosti poskytuje požadované podklady a informace kontrolnímu výboru; 41. sleduje čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Odbor správy majetku a rozvoje města Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, v platném znění, Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, Nařízení vlády č.258/1995 Sb., kterým se provádí Občanský zákoník, ve znění nařízení vlády č. 174/2009 Sb., Zákon č. 72/1994 Sb. - zákon, kterým se upravují, některé spoluvlastnické vztahy k budovám atd. Vykonává tyto činnosti: 1. komplexní evidence a správa nemovitého majetku města ve spolupráci s finančním 8

9 odborem; 2. vede evidenci pozemků; 3. spolupracuje s odborem výstavby na přípravě plánů rozvoje města, zastavovacích a regulačních podmínek pro plány vybrané části území, dotací a veřejných soutěží; 4. připravuje podklady a realizuje prodej a pronájem majetku 5. navrhuje a kontroluje využívání veřejných prostranství; 6. zajišťuje přípravu, realizaci a ukončení investičních akcí; 7. vyjadřuje se k projektové dokumentaci; 8. připravuje podklady pro provádění oprav majetku; 9. zajišťuje podklady pro dotace; 10. kontroluje technické doklady od dodavatelů investic; 11. zajišťuje další navazující služby k investicím; 12. zajišťuje podklady pro přiznání a vyhodnocení dotací ve spolupráci s finančním odborem; 13. vede spisovou agendu odboru; 14. vede evidenci komunikací v majetku města včetně dopravního značení; 15. zajišťuje šetření a řízení při znečišťování prostranství právnickými a fyzickými osobami; 16. řeší porušení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů podle 12 odst. 3, 16 odst. 1, písm. c), 17 odst. 5, 66 odst. 1, 80 písmeno b); 17. na základě pověření zastupuje město v územním a stavebním řízení; 18. zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší v rozsahu 19 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 19. zajišťuje správu bytového fondu; 20. eviduje žádosti na byty a vede bytový pořadník; 21. kontroluje odpadové hospodářství; 22. řídí a zodpovídá za činnost oddělení technické správy města a oddělení správy majetku, zajišťuje vyklizování nemovitostí; 23. v rámci působnosti odboru zabezpečuje veřejné soutěže dle platných právních norem; 24. vede požadavky na dopravu a evidenci jízd a evidenci spotřeby pohonných hmot služebních silničních motorových vozidel v majetku 25. spolupracuje s finančním odborem na aktualizaci ceníku služeb poskytovaných městem na základě živnostenského oprávnění 26. zajišťuje agendu spojenou s poskytováním služeb na základě živnostenského oprávnění; 27. zajišťuje podklady pro veškerá řízení města včetně účasti na jednání spojených s danou činností; 28. kompletuje materiály včetně pořízení fotodokumentace k jednotlivým stavbám města a jejich archivaci; 29. zajišťuje údržbu a opravy majetku 30. zajišťuje pojištění majetku 31. provádí zařazení dokončených investičních akcí města do majetku 32. zajišťuje smlouvy na věcná břemena; 33. zajišťuje činnosti spojené s poskytováním dotací a příspěvků ze státního rozpočtu, popř. z evropských či jiných zdrojů; 34. zajišťuje zadávání veřejných zakázek v souladu s platnými předpisy pro potřeby města a jeho příspěvkových organizací; 35. organizuje zadávání veřejných zakázek pro potřeby města jako zadavatele ve spolupráci s ostatními odbory; 36. sleduje čerpání finančních prostředků z dotací; 9

10 37. kontroluje a zodpovídá za čerpání příslušných finančních prostředků ze schváleného rozpočtu; 38. zpracovává statistické výkazy; 39. zpracovává podklady pro žádosti a konečné přiznání dotací; 40. provádí objednávky a podklady pro fakturace; 41. podává návrhy na převod, vyřazení nebo prodej spravovaného movitého majetku; 42. v rámci své kompetence vystupuje jako orgán veřejné moci dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů; 43. zpracovává smlouvy v rozsahu své působnosti a sleduje jejich plnění; 44. v rámci své působnosti zpracovává materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva 45. poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci působnosti odboru; 46. vyřizuje žádosti v rámci své kompetence; 47. vyřizuje stížnosti v rámci své kompetence; 48. za odbor předkládá podklady při sestavování rozpočtu 49. poskytuje požadované podklady, informace, metodickou a odbornou pomoc statutárním zástupcům města, odborům městského úřadu, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města v rámci své působnosti; 50. připravuje podklady pro obecně závazné vyhlášky města, týkající se působnosti odboru; 51. sleduje čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Oddělení správy majetku Oddělení je začleněno do odboru správy majetku a rozvoje města. Vykonává tyto činnosti: 1. spravuje bytové a nebytové prostory ve vlastnictví 2. zajišťuje účelné využití finančních prostředků na správu majetku; 3. předepisuje úhrady za užívání bytů a nebytových prostor, předává podklady finančnímu odboru pro vymáhání peněžního plnění, předává podklady referentovi finančního odboru pro soudní vymáhání pohledávek; 4. zajišťuje písemné informování nájemníků na vznik dluhu v případě, že vznikl jednonásobek předepsané zálohy; 5. upozorňuje o přeplatku, případně o dluhu; 6. pravidelně kontroluje dodržování splátkových kalendářů, o jejich porušení informuje neprodleně referenta finančního odboru; 7. zabezpečuje provoz vrátnice v bytovém domě v Jižní 367, zajišťuje průběžně a pravidelně bezpečnostní prohlídky domu v Jižní 367 a 268; 8. zabezpečuje stavební údržbu a běžné opravy objektů bytového fondu a objektu polikliniky (č. p. 164), provádí kontrolu provedených oprav; 9. zajišťuje smluvně u oprávněných podnikatelských subjektů dodávku médií, operativně 10

11 10. zajišťuje odstraňování poruch v těchto dodávkách, zajišťuje servisní a opravárenskou činnost potřebnou pro bezproblémový provoz předmětných objektů; 11. zajišťuje v objektech ve vlastnictví města provoz vyhrazených i ostatních technických zařízení dle platných předpisů; 12. zajišťuje udržování čistoty a pořádku v objektech ve vlastnictví města včetně nákupu úklidových a čistících prostředků; 13. vede evidenci provedených oprav v objektech ve vlastnictví 14. připravuje podklady pro pronájem nebo prodej nemovitostí ve vlastnictví města a následně uzavírá smlouvy na pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků; 15. zajišťuje pronájmy nebo prodej nemovitostí od jiných subjektů pro potřeby města včetně směny nemovitostí; 16. eviduje žádosti o pronájem bytů ve vlastnictví 17. zajišťuje přebírání a předávání bytů a nebytových prostor ve vlastnictví 18. vede prvotní evidenci médií a služeb a provádí jejich vyúčtování odběratelům (nájemníkům) dle platných předpisů; 19. v průběhu roku provádí minimálně dvakrát kontrolní odečty vodoměrů v bytech a elektroměrů společné spotřeby včetně jejich vyhodnocení za účelem předcházení reklamací při ročním vyúčtování; 20. zpracovává podklady pro uplatnění náhrad z pojištění majetku v rámci bytového fondu a nebytového fondu; 21. vede evidenci požadavků na opravy bytů a nebytových prostor ve vlastnictví 22. v rámci své kompetence vystupuje jako orgán veřejné moci dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů; 23. zpracovává smlouvy v rozsahu své působnosti a sleduje jejich plnění; 24. v rámci své působnosti zpracovává materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva 25. poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci působnosti odboru; 26. vyřizuje žádosti v rámci své kompetence; 27. vyřizuje stížnosti v rámci své kompetence; 28. za odbor předkládá podklady při sestavování rozpočtu 29. poskytuje požadované podklady, informace, metodickou a odbornou pomoc statutárním zástupcům města, odborům městského úřadu, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města v rámci své působnosti. Oddělení technické správy města Oddělení je začleněno do odboru správy majetku a rozvoje města. Vykonává tyto činnosti: 1. odpadové hospodářství; 2. zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně místního šetření 8 - kácení stromů a ochrany ovzduší zák. č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 3. obecné užívání komunikace dle zák. č. 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů 19 vraky; 11

12 4. správa veřejného osvětlení; 5. zabezpečuje činnost technické čety; 6. správa dílny, garáží; 7. vede evidenci klíčů; 8. zajišťuje a kontroluje výkon trestu obecně prospěšných prací; 9. zajišťuje dodávky materiálu, mimo kancelářských potřeb a vybavení úřadu; 10. kontroluje dodržování bezpečnosti práce na pracovištích oddělení technické správy 11. zajišťuje správu hřbitova na území 12. zajišťuje správu a údržbu městské zeleně; 13. plánuje a zajišťuje pasportizaci a údržbu dětských hřišť a městského mobiliáře; 14. připravuje a zodpovídá za rozmístění sběrných nádob na území města ve spolupráci se společností zajišťující svoz odpadu; 15. kontroluje dodržování harmonogramu vyvážení veškerých sběrných nádob na směsný komunální odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad; 16. zajišťuje úklid a evidenci odpadu nacházejícího se na pozemcích města mimo stanoviště sběrných nádob (černé skládky); 17. zajišťuje opravy a údržbu kontejnerových míst; 18. spravuje místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace ve vlastnictví města, jejich součásti a příslušenství; 19. zajišťuje sjízdnost a schůdnost místních komunikací; 20. spravuje dešťovou kanalizaci ve vlastnictví 21. vyjadřuje se k žádosti o udělení licence jako město, na jehož území budou umístěny zastávky; 22. zajišťuje označování ulic a dopravní značení; 23. zajišťuje revize vyhrazených technických zařízení úřadu ve spolupráci s vedoucími odborů; 24. zajišťuje deratizaci v objektech v majetku 25. zajišťuje kontrolu, údržbu a opravy majetku 26. dává podnět pro řešení správních deliktů právnických osob a fyzických osob (podnikatelů) dle zákona o obcích: znečištění veřejného prostranství, narušení životního prostředí v obci, odložení věcí mimo vyhrazené místo nebo neudržování čistoty a pořádku na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce; 27. zajišťuje pojištění majetku města včetně vozidel a zpracovává podklady pro řešení pojistných událostí; 28. zpracovává podklady pro řešení pojistných událostí vzniklých na majetku ve vlastnictví města, uplatňuje a likviduje pojistné události; 29. v rámci své kompetence vystupuje jako orgán veřejné moci dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů; 30. zpracovává smlouvy v rozsahu své působnosti a sleduje jejich plnění; 31. v rámci své působnosti zpracovává materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva 32. poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci působnosti odboru; 33. vyřizuje žádosti v rámci své kompetence; 34. vyřizuje stížnosti v rámci své kompetence; 35. za odbor předkládá podklady při sestavování rozpočtu 12

13 36. poskytuje požadované podklady, informace, metodickou a odbornou pomoc statutárním zástupcům města, odborům městského úřadu, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města v rámci své působnosti. Technická četa Vedoucí oddělení technické správy města je nadřízen technické četě. Vykonává tyto činnosti: - běžný úklid - úklid komunikací; - údržbu veřejné zeleně a hřbitova; - zimní údržbu komunikací; - údržbu vozidel ve vlastnictví - instalaci dopravního a informačního značení ve městě a jeho údržbu; - úklid budov městského úřadu; - hlídání objektů ve vlastnictví města. Odpadové hospodářství: - zajišťuje provoz sběrného dvora; - zajišťuje činnost spojenou se sběrem a zneškodňováním komunálních odpadů; - kontrolu likvidace odpadů od původců na území - vykonává trvalý dohled nad tříděním odpadů; - zajišťuje předání komunálního a nebezpečného odpadu oprávněné osobě; - zajišťuje výkazy o odpadech. Účinnost této přílohy je od 1. února Ve Stráži pod Ralskem dne.. Bc. Věra Reslová starostka města 13

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU

STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU Státní oblastní archiv v Zámrsku Čj.: SOA 231/Za - 2008 S c h v a l u j i :... MUDr. Mgr. Ivan Langer ministr vnitra Praha dne 9. 9. 2008 O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V ZÁMRSKU ČÁST

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu

6200 Bytový odbor. 2 - vyžaduje stanoviska příslušných útvarů MMB a organizací v rámci prodeje bytového fondu 6200 Bytový odbor 1 - zpracovává koncepce bydlení ve městě a rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města, včetně svěřeného majetku MČ a zajišťuje jejich realizaci 2 - vyžaduje stanoviska

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39

Organizační řád. Městského úřadu v Příboře. Platnost od 1. října 2012. M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR. Tajemník městského úřadu 1 / 39 M ě s t o P ř í b o r MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR Tajemník městského úřadu Organizační řád Městského úřadu v Příboře Platnost od 1. října 2012 1 / 39 Obsah: strana Čl. 1 Úvodní ustanovení 3 Čl. 2 Působnost úřadu

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Obecní úřad Sendražice Obdrží: Starosta, místostarosta,předsedové výboru,zaměstnanci OÚ ORGANIZAČNÍ A PODPISOVÝ ŘÁD Zpracoval: Černá Iva Počet stran: 8 Účinnost od: 01.12.2010 Počet příloh: 1. Základní

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Kamenice nad Lipou Rada města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání konaném dne 7.04.203 usnesla vydat v souladu s ustanovením 02 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 28/2000

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

Město Telč. Rada města

Město Telč. Rada města Město Telč Rada města (vnitřní předpis č. 2/2007 ve znění vnitřních předpisů 2/2008, 1/2010, 9/2012 a 3/2013) Strana 1 (celkem 16) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Rada města v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. ledna 2016 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce 3 Část III. Organizace a zařízení řízené městem 4-6 Část IV. Postavení a působnost

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou

Ing. Marie Plchotová. Ing. Marie Plchotová. Rada města Němčice nad Hanou Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Název dokumentu: ORGANIZAČNí ŘÁD Zpracoval: Ing. Marie Plchotová ve spolupráci s vedoucími odborů Odpovídá: Ing. Marie Plchotová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/3-HN Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizace a řízení, náplň činnosti, financování a hospodaření Správy kolejí a menz Univerzity

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť MĚSTO TŘEŠŤ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Třešť -i- Obsah: str. I. Hlavní zásady čl.l Úvod... 3 čl.2 Postavení, působnost a pravomoc městského úřadu... 3 II. Organizace a řízení úřadu čl.3 Organizační

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC:

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC: PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím Záznamový list pro názory starostů s návrhem standardizovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU HRADEC-NOVÁ VES Organizační uspořádání jednotky: Obec Hradec-Nová Ves Označení: Organizační řád obecního úřadu Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Kontroloval: Stejskal

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Povinné informace - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Oficiální název Obec Javorek 2. Důvod a způsob založení Povinné informace - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Právním základem současného postavení Obce Javorek je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon

Více

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ

OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ OBEC ZAŠOVÁ Zašová 36, 756 51 Zašová, IČO: 00304476, DIČ: CZ0030476 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ZAŠOVÉ Vydal (schválil): Rada obce Zašová Datum platnosti od: 23. 3. 2015. Datum účinnosti od: 23. 3.

Více

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4).

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi^4). 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb.

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005. o inspekci práce. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje

Více

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků

Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Stanovy České komory zdravotnických pracovníků Sjezd delegátů České komory zdravotnických pracovníků schvaluje tento Stavovský předpis. Část první Obecná ustanovení 1 (1) Stanovy České komory zdravotnických

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Odbor rozvoje města. Úseky:

Odbor rozvoje města. Úseky: Odbor rozvoje města Úseky: 1. Oblast rozvoje města Územní rozvoj Investice a výstavba Urbanistická a architektonická koncepce Oblast dopravy Inženýrské sítě a technologická zařízení Fakturace a inventarizace

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE DRAHONÍN OBSAH: 1. ÚVOD 2. VŠEOBECNÉ 3. ORGANIZACE ČINNOSTI 4. AGENDA KONTROLY 5. PERSONÁLNÍ PRÁCE 6. FINANCE 7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 8. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVNOSTI 9. OSTATNÍ AGENDA Poznámky 1. ÚVOD Obec Drahonín

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 760/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007

ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ve znění, platném k datu 15. 10. 2007 Na základě ustanovení 82 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice.

Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Dobrý den, tímto podávám žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. Žádám o poskytnutí spisového a skartačího plánu města Luhačovice. Žádám o doručování na tuto e-mailovou adresu. V korespondenci používejte

Více

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady

2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 2/1969 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2013 2/1969 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. ledna

Více

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Kapitola 2. ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE Odbor kancelář ředitele se člení na: oddělení hospodářské správy oddělení řízení lidských zdrojů oddělení veřejných zakázek sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Obsah I. ÚVOD 3 1. OBECNÉ PŦSOBNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH PRACOVIŠŤ 3 a) Agenda spisové sluţby 3 b) Agenda nakládání

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Nakládání s pohledávkami Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607e) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident

VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Prezident Členění veřejné správy Veřejná správa Státní správa Samospráva Územní Neúzemní VEŘEJNÁ SPRÁVA V ŠIRŠÍM SMYSLU (Méně používané) Státní moc Moc Moc výkonná Moc soudní zákonodárná Parlament Prezident Vláda

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád )

Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád ) Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu č. 6/2015 Organizační řád Městského úřadu Holešov (dále jen organizační řád ) Rada města Holešova v souladu s 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

Více

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy

Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH. A. Výnosy Výnosy a náklady obec a DSO nejsou plátcem DPH Uvedené postupy účtování výnosů a nákladů pro obce a DSO jsou doporučené, protože nebyl pro účtování nákladů a výnosů vydán Český účetní standard. Účetní

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

1. Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

1. Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ZÁKLADNÍ INFORMACE ( 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších ) Úřad městské části města Brna Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno 1. Důvod a způsob založení včetně podmínek

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE č. 5/2008 Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 pro řešení krizových situací Vydává Zpracoval Tajemník Magistrátu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více