Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroční zpráva"

Transkript

1 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Vroční zpráva Školní rok 2008/2009

2 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3 II. Pracovníci školy str. 5 III. Údaje o žácích a vsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin str.7 2. Průěrn počet žáků na třídu str Žáci s trval bydliště v jiné kraji str Cizí státní příslušníci str Vuka cizích ů str Údaje o vsledcích vzdělávání žáků str Vsledky aturitních zkoušek a absolutorií str Přijíací řízení str Speciální vchova a vzdělávání str Vzdělávání nadanch žáků a studentů str Ověřování vsledků vzdělávání str Školní vzdělávací progray str. 16 IV. Údaje o žácích (školská zařízení) 1. Doov ládeže str. 16 V. Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti 1. Vchovné a kariérní poradenství str Prevence sociálně patologickch jevů str Ekologická a enviroentální vchova str Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy str Mioškolní aktivity str Soutěže str Mezinárodní spolupráce str Spolupráce se sociálníi partry str Další vzdělávání realizované školou str Další aktivity a prezentace str Využití školskch zařízení v době prázdnin str. 25 VI. Údaje o vsledcích inspekční činnosti str. 25 VII. Základní údaje o hospodaření školy str. 27 VIII. Další inforace Občanské sdružení při KJJ str. 29 2

3 Vroční zpráva za školní rok 2008/2009 I. Základní údaje o škole 1. Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 2. Ředitel školy: Mgr. Milan Purnoch, telefon Statutární zástupce: Mgr. Jana Nováková, telefon e-ail: Zástupce ředitele: Roan Janků, telefon e-ail: Zástupce ředitele: David Pleva, telefon e-ail: 3. Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vonává a jejich cílová kapacita: a) Konzervatoř: ve školní roce 2008/2009 ěla cílovou kapacitu 320 žáků b) Vyšší odborná škola: ve školní roce 2008/2009 ěla cílovou kapacitu 84 žáků c) Doov ládeže KJJ: ve školní roce 2008/2009 ěl cílovou kapacitu 100 lůžek 5. Obory vzdělání a vzdělávací progray konzervatoře a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školské rejstříku: škola Konzervatoř kód M/ N/ M/001 název oboru / vzdělávacího prograu Hudba zaěření Populární hudba Hudba zaěření Populární hudba Draatické uění - zaěření Muzikál cílová kapacita oboru / prograu poznáka (uveďte, pokud obor byl vyučován, je dobíhající atd.) Vyšší odborná škola N/004 Tvorba textu a scénáře N/001 Hudba - zaěření Jazz N/001 Draatické uění - Herecká a draatická autorská tvorba 30 ve školní roce 2008/09 byl obor vyučován 3

4 6. Zěny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích prograů oproti školníu roku 2007/2008: nové obory / progray: zrušené obory / progray: ve školní roce 2008/2009 byl žádn nov obor zaveden ve školní roce 2007/2008 došlo ke zrušení žádného oboru / prograu 7. Místa poskytovaného vzdělávání : a) budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (ajitel hl.. Praha) b) jiná odloučená pracoviště škola á 8. Stručná charakteristika ateriálně technického vybavení právnické osoby Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je uístěna v objektu, kter tvoří dvě budovy o šesti podlažích, vzájeně spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je z betonovch palů. Prostory budovy byly kovou rekonstrukcí dokončenou v roce 2003 upraveny pro potřebu vzdělávání v konzervatoři a postupně začaly bt vybavovány i nov nábytke. Začátke školního roku 2004/05 se zvšil počet učeben v důsledku odstěhování kadeřnického učiliště. Tí byly vytvořeny podínky pro zajištění vuky teoretickch předětů podle současnch požadavků a byl získán i prostor pro knihovnu a studovnu. Přijetí nové knihovnice bylo uožněno rozšířit provoz knihovny a kopírky téěř na ou dobu, kdy probíhá ve škole vyučování. Další rozvoj školy však vyžaduje další zvšení počtu učeben. Prvořad úkole je vybudování nového saostatného tačního sálu. V současné době probíhá vuka tačních disciplín v koncertní sále školy, kter však vyhovuje svi rozěry, hlavně vškou stropu. Kroě toho tato vuka oezuje ostatní oddělení školy, které potřebují sál rovněž využívat. Další koplikací je ustálé upravování podlahové plochy odkrvání a překrvání baletizolu koberce. Materiální základnu školy, zejéna nástrojov fond, je potřebné ustále doplňovat a vyěňovat staré a vyhovující nástroje za nové. Rovněž v nahrávací studiu školy je potřeba ustále oběňovat zastaralou techniku a doplňovat ji o novou. Kroě toho stávající prostory studia vyhovují svi rozěry a proto se v souvislosti s plánovanou přístavbou školy počítá s jeho přeístění. Ve školní roce 2008/2009 došlo k vybudování ultiediální učebny vybavené interaktivní tabulí a k doplnění počítačů ve školní knihovně na počet os. Doov ládeže KJJ byl po kové rekonstrukci objektu školy v roce 2003 zařízen nov nábytke a v současné době je svou vybaveností na veli dobré úrovni. 9. Školská rada Ve školní roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školsk záko zřízena školská rada. K prvníu jednání se sešla Jejíi členy jsou Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci agistrátu), Vladiíra Lesenská (zástupce zletilé studentky), Jan Linhart, Milan Tesař (pedagogové), Kail Jansk (student). V průběhu školního roku 2008/2009 se ŠR scházela pravidelně jednou za dva ěsíce. Vyjadřovala se k provozní záležitoste školy (projednala inspekční zprávu, navrhla 4

5 posílení vkonu počítačů ve školní knihovně a úpravu intertovch strák - inforování o zěnách vuky - a zabvala se plánovani zěnai Školního řádu) Kounikace s vedení školy probíhala standardní způsobe, podle potřeb jedné či druhé strany. Ve Vyšší odborné škole J. J. byla zřízena školská rada, která se k prvníu jednání sešla Jejíi členy jsou Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci agistrátu), Jan Andr, Marek Stašek (pedagogové), Pavel Jonák, Michael Krásn (studenti). Předěte jednání byly stejné provozní záležitosti jako u školské rady konzervatoře. II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích vkazů) škola ředitel a zástupci ředitele fyzické osoby ke ředitel a zástupci ředitele přepočte ní na plně zaěstn ané interní učitelé fyzické osoby ke interní učitelé přepočte ní na plně zaěstn ané externí učitelé fyzické osoby ke externí učitelé přepočte ní na plně zaěstn ané pedagog ičtí pracovní ci fyzické osoby ke pedagogi čtí pracovníc i přepočten í na plně zaěstna né ke konzervatoř , ,6 vyšší odborná škola doov ládeže x)* x)* 14)** 9,2)** ** 10,2 x)* x)* ,25 )* ředitel školy a zástupci jsou společní pro všechny součásti školy )** někteří učitelé vyučují současně na konzervatoři i VOŠ b. Kvalifikovanost pedagogickch pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího vkazu) ke % počet pedagogickch pracovníků z kového počtu ped. pracovníků Konzervatoř kvalifikovanch ,8% kvalifikovanch 3 2,2% kvalifikovanch 17 94,4% Vyšší odborná škola kvalifikovanch 1 5,6 % Doov ládeže kvalifikovanch 5 83,3% kvalifikovanch 1 16,7% 5

6 c. Další vzdělávání pedagogickch pracovníků Zaěření Počet účastníků Vzdělávací instituce školsk anagent 1 VIS školení ředitelů 1 Paris Vch.poradce a jeho role v kounikaci školy nová úprava přijíacího řízení na stř.školy a sprání řád 1 Asociace vch.poradců 1 Fakta, s.r.o 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za ou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby ke přepočtení na plně zaěstnané 17 16,5 b. další vzdělávání pedagogickch pracovníků Zaěření Počet účastníků Vzdělávací instituce účetnictví - pokladna 1 Gordic účetnictví - faktury 1 Gordic zákoník práce 1 Odborconsult-D zdravotní péče 1 Odborconsult-D personalistika 1 Odborconsult-D důchodové pojištění 1 Odborconsult-D zákoník práce - zákon o zaěstnanosti 1 Odborconsult-D ocenské pojištění 2 Bova Polygon ocenské pojištění nov zákon 1 Pragoeduca,a.s. zdaňování ezd 1 Pragoeduca,a.s. FKSP 1 Odborconsult-D školení řidiče 1 Autoškola 6

7 III. Údaje o žácích a vsledcích vzdělávání (konzervatoř a VOŠ) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní studiu (údaje ze zahajovacích vkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků konzervatoř 30/5 300 škola vyšší odborná škola počet tříd / skupin počet studentů 6/2 50 Zěny v počtech žáků v průběhu školního roku - konzervatoř - přerušili studiu: 19 - nastoupili po přerušení studia: 9 - sai ukončili studiu: 6 - vyloučeni ze školy: 2 - postoupili do vyššího ročníku: 3 z toho bylo povoleno opakování: 1 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jin důvod zěny : 0 Zěny v počtech studentů v průběhu školního roku vyšší odborná škola: - přerušili studiu: 4 - nastoupili po přerušení studia: 5 - sai ukončili studiu: 5 - vyloučeni ze školy: 0 - postoupili do vyššího ročníku: 0 z toho bylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jin důvod zěny: 0 b. Vzdělávání při zaěstnání - tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 7

8 2. Průěrn počet žáků na studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího vkazu) a. denní studiu škola průěrn počet žáků na třídu/skupinu průěrn počet žáků na učitele konzervatoř 10/60 2,6 škola průěrn počet studentů na třídu/skupinu průěrn počet studentů na učitele vyšší odborná škola 8,3/25 5,6 b. Vzdělávání při zaěstnání tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 3. Žáci s trval bydliště v jiné kraji (stav dle zahajovacího vkazu) škola kraj Jiho česk Jih o or av sk Ka rlo va rs k Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck Li be re ck M or av sk osl ez sk Ol o ou ck Pa rd ub ick Pl ze ňs k Stř ed oč es k Ús te ck Zlí ns k CE LK EM Konzervatoř počet žáků ke z toho nově přijatí škola kraj Jiho česk Jih o or av sk Ka rlo va rs k Vy so čin a Kr ál ov éh ra de ck Li be re ck M or av sk osl ez sk Ol o ou ck Pa rd ub ick Pl ze ňs k Stř ed oč es k Ús te ck Zlí ns k CE LK EM Vyšší odborná škola počet studentů ke z toho nově přijatí

9 4. Cizí státní příslušníci Ve všech případech se jedná o studenty, kteří již delší dobu v České republice pobvají a jejich ové schopnosti jsou na takové úrovní, že ji studiu v české yce dělá žádné potíže. Konzervatoř: Slovensko 19 Bulharsko 2 Rakousko 1 Rusko 1 VOŠ: Slovensko 5 5. Vuka cizích ů (údaje ze zahajovacích vkazů) Konzervatoř Anglic k ke Anglic k z ku pokra čující Fran couz sk y k k e Fra nc ou zsk z ku po kra čuj ící Ně e ck y k ke Ně e ck z ku po kra čuj ící Ru sk ke Ru sk z ku po kra čuj ící Šp an ěls k ke Šp an ěls k z ku po kra čuj ící Ital sk ke Ital sk z ku po kra čuj ící Lat ins k ke Lati nsk y k z ce lku pokr ačuj íc Vyšší odborná škola Anglic k ke Anglic k z ku pokra čující Fran couz sk y k k e Fra nc ou zsk z ku po kra čuj ící Ně e ck y k ke Ně e ck z ku po kra čuj ící Ru sk ke Ru sk z ku po kra čuj ící Šp an ěls k ke Šp an ěls k z ku po kra čuj ící Ital sk ke Ital sk z ku po kra čuj ící Lat ins k ke Lati nsk y k z ce lku pokr ačuj íc 9

10 6. Údaje o vsledcích vzdělávání žáků (po opravnch zkouškách a doklasifikaci) a. denní studiu z kového počtu žáků: prospělo s vyznaenání 76 prospělo 8 opakovalo ročník 2 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j z kového počtu žáků 91,2% průěrn počet zaeškanch hodin na žáka 72,7 z toho oluvench 0,7 b. Vzdělávání při zaěstnání - tato fora vzdělávání ní ve škole zavedena 7. Vsledky aturitních zkoušek a absolutorií aturitní zkoušky v konzervatoři denní studiu počet žáků, kteří konali zkoušku 40 0 studi u při zaě stnán í z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 počet žáků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 1 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 10 0 prospěl 30 0 prospěl

11 Průěr znáek u jednotlivch studijních oborů ČJ AJ DH HT Průěr Klavír 1,33 1,40 2,17 1,50 1,60 Instruentální oddělení 2,35 2,29 2,59 2,14 2,16 Skladba a dirigování 2,50 2,00 1,25 2,25 2,00 Praktická zkouška Teoretická zkouška Muzikál 2,67 3,00 1,75 3,00 2,61 Průěr znáek z jednotlivch předětů Česk a 2,25 Anglick 2,20 Dějiny hudby 2,15 Hudební teorie 1,93 absolutoria v konzervatoři denní studiu studi u při zaě stnán í počet žáků, kteří konali zkoušku 29 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečnch ročníků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 0 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 13 0 prospěl 12 0 prospěl

12 absolutoria ve vyšší odborné škole denní studiu studi u při zaě stnán í počet studentů, kteří konali zkoušku 15 0 z toho konali zkoušku opakovaně 2 0 počet studentů závěrečnch ročníků, kteří byli připuštěni ke zkoušce v řádné terínu 0 0 počet studentů, kteří byli hodnoceni: prospěl s vyznaenání 11 0 prospěl 4 0 prospěl Přijíací řízení do 1. ročníku školního roku 2008/2009 Konzervatoř 82 Uění a užité uění M,N/001 Hudba zaěření populární hudba počet přihlášek ke 148 počet kol přijíacího řízení ke 3 počet přijatch ke 54 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 40 z toho ve 2.kole 11 z toho v dalších kolech 2 z toho na odvolání 3 počet přijatch ke 78 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: M,N/001 Hudba 0 počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2008/

13 Konzervatoř 82 Uění a užité uění M,N/001 Draatické uění zaěření uzikál počet přihlášek ke 101 počet kol přijíacího řízení ke 2 počet přijatch ke 15 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 10 z toho ve 2.kole 5 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 66 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: M,N/001 Draatické uění počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2008/

14 Vyšší odborná škola 82 Uění a užité uění N/001 Hudba zaěření Jazz počet přihlášek ke 61 počet kol přijíacího řízení ke 1 počet přijatch ke 11 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 11 z toho ve 2.kole 0 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 34 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: N/001 Hudba (Jazz) 0 počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/

15 Vyšší odborná škola 82 Uění a užité uění N /004 Tvorba textu a scénáře počet přihlášek ke 30 počet kol přijíacího řízení ke 2 počet přijatch ke 12 přijíací řízení pro školní rok 2008/2009 (denní vzdělávání) z toho v 1.kole 9 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet přijatch ke 18 počet volnch íst po přijíací řízení (obor, počet íst) obor: N/004 Tvorba textu a 0 scénáře počet přijatch ke vzdělávání při zaěstnání do 1. ročníků 0 pro šk.rok 2009/ Speciální vchova a vzdělávání Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka navštěvují žádní žáci ani studenti, kteří by na základě svého handicapu vyžadovali iořádnou péči ze strany vedení školy a vyučujících. Rovněž žáci ani studenti ze zvhodněného sociokulturního prostředí se ve škole vyskytují. 10. Vzdělávání nadanch žáků a studentů Vzdělávání žáků v konzervatoři a studentů ve VOŠ J. J. je podíněno určit stupně nadání a talentu, které uchazeči prokazují již při přijíacích (talentovch) zkouškách. Běhe vzdělávání se tyto přirozené dispozice u všech žáků a studentů dále rozvíjejí. Žáci a studenti, kteří více vynikají nad běžn průěr, ají pochopitelně více příležitostí k veřejné uělecké prezentaci a jejich vzdělávání je intenzivnější a časově náročnější. 11. Ověřování vsledků vzdělávání Ověřování vsledků vzdělávání forou vnějších testovacích prostředků (aturita načisto, SCIO aj.) bylo ve škole realizováno. 15

16 12. Školní vzdělávací progray Ve škole je vyučováno podle učebních plánů, které byly MŠMT schváleny speciálně pro KJJ s účinností od 1. září Tyto plány byly vytvořeny na základě dlouhodobch zkušeností a na základě připoík a požadavků jednotlivch oddělení školy. Modernizace vuky a stále se rozvíjející obory vzdělání však vyžadují ustále drobné úpravy, které budou zapracované do školních vzdělávacích prograů. Vuky probíhají podle novch rácovch vzdělávacích prograů, které byly připraveny v toto školní roce. Učitelé VVP byli soustavně připravování na státní aturitu v podobě prezenčních i e-learningovch kursů. 13. Vzdělávací progray VOŠ Ve školní roce 2006/07 byly v souladu s ustanovení nového školského zákona zpracovány i nové učební dokuenty pro VOŠ. Vzdělávací progra N/01 Hudba zaěření Jazz již byl nově akreditován s platností do 30. června Vzdělávací progra N/02 Tvorba textu a scénáře již byl rovněž nově akreditován s platností do 30. listopadu Nově je zpracován vzdělávací progra N/.. Herecká a draatická autorská tvorba. IV. Údaje o žácích v doově ládeže 1. Doov ládeže KJJ a. Vybavení doova ládeže (údaje ze zahajovacího vkazu) počet Počet ložnic ke 41 1 až 3 lůžkovch 41 v to 4 až 6 lůžkovch 0 7 až 10 lůžkovch 0 11 a více lůžkovch 0 Společenské ístnosti a klubovny 2 16

17 b. Počty ubytovanch žáků podle typu školy (údaje ze zahajovacího vkazu) typ školy počet z toho ze škol ubytovanch zřizovanch HMP základní (vč. speciálních) 0 0 gynáziu 0 0 SOŠ 0 0 konzervatoř SOU, OU a U 0 0 speciální a praktické SŠ 0 0 VOŠ 4 4 jiné (specifikujte) 0 0 ke c. Žádosti o ubytování v doově ládeže počet žádostí ke: 100 z toho počet žádostí, kter bylo vyhověno: 0 d. Zěny v počtech ubytovanch v průběhu školního roku Běhe školního roku 2008/09 odešlo z doova ládeže ke 22 žáků. Důvody odchodů byly: Nalezení jiného ubytování, rodinné důvody, ukončení studia, přerušení studia, uělecká činnost, zdravotní důvody. e. Využití Doova ládeže v době školních prázdnin V době letních prázdnin jsou ubytovací kapacity doova ládeže využívány pro ubytování účastníků Letní zové dílny a dále jako hostel pro cizince, kteří se Praze zúčastňují různch kulturních akcí. V. Aktivity právnické osoby Prezentace školy a školského zařízení na veřejnosti 1. Vchovné a kariérní poradenství Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka nabízí vchovné a kariérní poradenství v několika oblastech. Nabídku zajišťuje t vybranch pedagogů, soustředěnch kole vedoucí vychovatelky internátu paní A. Konvičkové a Mgr. J. Švába, vyučujícího pedagogiky 17

18 a psychologie na oddělení VVP, kter rovněž odpovídá za organizaci vchovného poradenství. Vznanou oporou pro jejich práci jsou včasné inforace ze studijního oddělení, zajišťované paní H. Novotnou, která eviduje oci, absence, studijní vsledky, ale též iořádně kvalitní vsledky studentů é školy. Pooc a podpora se studentů nabízí v k tou učench konzultačních hodinách; studenti však ohou také využít elektronické pošty a telefonu či si doluvit individuální setkání. Kontakty na užitečné organizace (LATA, Dů světla apod.) jsou také vyvěšeny na nástěnkách před kabite vedoucího VVP. Kariérníu poradenství slouží nástěnka s aktuálníi inforacei na oddělení VVP a knihovna. Inforace o profesních ožnostech jsou také pravidelně předávány běhe vuky ON, ITZ či etodiky. Školu pravidelně navštěvuje PhDr. Ryšová z PPP; Mgr. Šváb a paní Konvičková se pravidelně zúčastňují seinářů a školení pořádanch PhDr. Masákovou, vedoucí pražskch PPP. 2. Prevence sociálně patologickch jevů Ve škole jsou dostupné užitečné adresy a telefonní čísla, u vchovného poradce jsou k dispozici kontakty na Linku důvěry, Linku bezpečí, Help Li (AIDS), je zde sezna ordinací AT, poraden pro rodinu apod. Studenti ohou o saotě hovořit o svch probléech s vchovn poradce, ale i s ostatníi pedagogy sboru, ke kter cítí důvěru. Ke konzultaci ohou přizvat i své rodiče. Studentů je nabízen i kontakt na PPP. Inforace o atosféře ve škole, zužívání návovch látek a šikaně jsou pravidelně získávány poocí anonyních dotazníků, které studenti vyplňují. Prevence sociálně patologickch jevů je také systéovou náplní vuky hodin didaktiky, pedagogiky, psychologie a občanské nauky. K prevenci jsou běhe vuky využívány i různé ateriály, které jsou k dispozici v knihovně a v kabitu vchovného poradce. 3. Ekologická vchova a environentální vchova Škola se snaží vést studenty k ekologickéu a na trvale udržiteln rozvoj zaěřenéu chování. Usiluje o takové chování, které spoluvytváří prostředí, jež ohrožuje přírodu a devastuje surovinové zdroje. V budově školy je přísně zakázáno kouření, studenti jsou vyzvání k tou, aby třídili odpad (na chodbách jsou k tou k dispozici nádoby). Vztahu k životníu prostředí je věnováno několik hodin v ráci vuky o zdravé životní stylu v hodinách pedagogiky a občanské nauky. Podobně v hodinách věnovanch dějiná kultury (Historicko estetick seinář), Dějiná divadla a Dějiná hudby jsou studenti vedeni k tou, aby cítili spoluodpovědnost za kulturní a historické hodnoty a usilovali o jejich ochranu pro další gerace. 4. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Školy v přírodě a sportovní kurzy škola organizuje. Mezi vzdělávací a poznávací akce lze počítat jednotlivé organizované návštěvy kulturních paátek v Praze a vjezdy žáků v ráci ezinárodní spolupráce. 18

19 5. Mioškolní aktivity V doově ládeže jsou realizovány kroužek vaření (8 žáků) a kroužek šití (12 žáků). 6. Soutěže Ve škole jsou v jednotlivch odděleních vypisované i interní soutěže, které jsou účinn prostředke pro otivaci žáků k dosažení co jlepších tvůrčích a interpretačních vsledků. 7. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do ezinárodních prograů Škola spolupracuje s Musicshule Jazzakadeie Dortund v ráci projektu podpořeného Fonde česko-něecké budoucnosti. V loňské školní roce roce byl projekt oficiálně ukončen, obě zúčastněné strany však ají záje na pokračování spolupráce. Studenti a pedagogové instruentálního oddělení vystoupili na pozvání Velvyslactví ČR na Slavnostní večeru ke Státníu svátku d na velvyslactví v Káhiře a na Slavnostní večeru k ukončení předsednictví ČR v EU tatéž Studenti uzikálového oddělení vystoupili na pozvání gerálního konzulátu ČR na slavnostní večeru ke Státníu svátku v Sankt Petěrburgu. Studenti vystoupili na sérii koncertů v Pražské doě v Bruselu, pořádanch pod Záštitou priátora Pavla Béa, u příležitosti 50. vročí Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, v terích , , , na Street Party spolupořádané Česk centre v Bruselu d vystoupil Lab Band pod vedení dirigenta B.Volfa, a na vánoční koncertu, spolupořádané Velvyslactví ČR v Bruselu d vystoupil K Band pod vedení J.Kučery. KJJ pokračuje členství v Mezinárodní asociaci zovch škol IASJ. Konference této organizace se v lotyšské Rize zúčastnil nikdo z KJJ. Big Band pod vedení M.Svobody vystoupil na festivalu studentskch zovch orchestrů v Monterey v Kalifornii Pedagogové KJJ se zúčastnili v ráci projektu Leonardo da Vinci věnného studijního pobytu v Jyväskylän Aatiopasto, konzervatoři v Jyvaskyla ve Finsku. 8. Spolupráce právnické osoby se sociálníi partry Žáci vyšších ročníků klavírního oddělení KJJ se zapojili do pedagogické činnosti v základních uěleckch školách po é republice Klavírní oddělení pokračovalo v navázané spolupráci s konzervatoří v Pardubicích, Církevní konzervatoří v Opavě, s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě a ve věnnch koncertech s těito školai. 19

20 9. Další vzdělávání realizované právnickou osobou bo vzdělávání, na které se podíleli pedagogové KJJ typ vzdělávání zaěření počet účastníků cca Seinář J. Svěceného housle cca 40 Seinář M. Tesaře kytara cca 40 Seinář J. Kelera violonlo cca 30 Seinář H. Schabu housle cca 20 Seinář M. Tesaře kytara cca 45 Seinář K. Kasíkové klavír cca 40 Seinář I. Fojtíkové-Kondratěnko klavír cca 100 Seinář A. Vlasákové yšlení v hudbě cca 40 Seinář I. Klánského yšlení v hudbě cca 40 Siinář M. Tokaje (Polsko) zov klavír cca 50 Seinář M. Benka zová haronie cca 50 Seinář V. Procházky Seinář M. Plougha Seinář D. Dorůžky Seinář M. Bajlové Seinář R. Farkaše zová iprovizace a interpretace zová kopozice a iprovizace letní zová dílna Praha a Siedlce letní zová dílna Siedlce letní zová dílna Frdlant cca 50 cca 40 cca 50 cca 50 cca 30 Seinář J. Mayera bicí cca 100 Seinář K. Kraer z a step cca 30 Seinář R. Reed z a step cca 30 Seinář T. Bock z a step cca 30 určeno pro pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy ZUŠ Brno pedagogy a veřejnost Tn n. Vltavou Přihlášené účastníky San Sebastian pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ přihlášené účastníky přihlášené účastníky přihlášené účastníky Pedagogy,žáky KJJ a veřejnost pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ pedagogy a žáky KJJ akreditace MŠMT ano / 20

21 10. Další aktivity, prezentace Instruentální oddělení Všichni žáci instruentálního oddělení jsou v ráci vuky zapojeni do školních orchestrů, souborů a skupin. Kroě toho si žáci vytvářejí vlastní skupiny bo jsou zapojeni do různch profesionálních i aatérskch orchestrů a skupin io školu. Rovněž se účastní nožství soutěží. Z bohaté veřejné činnosti tohoto oddělení lze uvést: Václav Kalenda Mezinárodní soutěž Brass Brno čestné uznání 1. stupně. Mocca Malacco, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Martin Brunr Trio, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Ray Against The Charles, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Jan Steinsdörfer Q, festival Jazz Goes to Town, AC klub Hradec Králové Slavín - Fanfárov soubor Z. Zahálky a J. Koháka k vročí M. Horákové Slavnostní koncert KJJ k 50. jubileu, Divadlo ABC Flétnov koncert, kaple Doova Sue Ryder Koncert K Bandu KJJ, Brusel Veřejn klubov večírek, Dolní restaurace Más, Praha Přehlídka big bandů KJJ, Divadlo U Hasičů, Praha Jazzov koncert, KD Dobeška, Praha Absolventsk koncert Jaroslava Kořínka, Cross Club, Praha Absolventsk koncert Jiřího Vborného, KD Dobeška, Praha Absolventsk koncert Evy Holické, Nano Klub, Praha Absolventsk koncert Jaroslavy Kleinové, Divadlo J. Vrchlického, Louny Kytarov koncert pro EU, Brusel Charitativní kytarové koncerty, Afrika - Zabie L.Koudelka - Big band F. Slováčka, Big band Českéhou rozhlasu, orchestr divadla Karlín. L.Víšek - Muzikál Touha - divadlo Kalich. V. Baďurová účast v soutěži houslistů K. Vytisková účast v kytarové soutěži v Kutné Hoře Pravidelné instruentální Pondělky v Másu. Účast baskytaristů, kontrabasistů a kytaristů. Představení kytaristů v Kytarové večeru Doov Sue Ryder v ráci clu KJJ představuje a na 4. ročníku festivalu Kytara v České ráji v Turnově (P. Šťastn, L. Svobodová, E. Boho, O. Novotn) Celoroční účinkování instruentálního oddělení při školních koncertech a akcích pořádanch vedení školy veřejné projekty za účele vročí, koncerty pro Magistrát hl.. Prahy, prezentační seináře atd. Skladatelsko dirigentské oddělení Žáci skladatelsko dirigentského oddělení těsně spolupracují s žáky ostatních oddělení jako autoři novch skladeb i jako instruentalisté ve školních orchestrech a skupinách. Z veřejnch vystoupeních lze uvést např.: Koncert Lab Bandu KJJ, Reduta 21

22 Vánoční koncert (p. Bernardy, p. Vejskal atd.) Koncert ze skladeb posluchačů skladby KJJ za účasti interpretů z HAMU, Dvořákovo uzeu Pravideln koncert a workshop oddělení nazvan Chlubna (2 x ročně) Daniel Wunsch působí v Divadle bří. Foranů Pravidelné každoroční nahrávání skladeb studentů i profesorů oddělení do Českého rozhlasu - draaturg prof. Bíl. Mnoho ze skladeb patří do tzv. Zlatého fondu a jsou pravidelně vysílány. Klavírní oddělení Žáci klavírní oddělení reprezentovali školu na noha veřejnch vystoupeních, např.: Koncertní turné po ZUŠ Jirkov, Dačice, Hradec Králové, Říčany, Lysá nad Labe, Slan, Ústí nad Labe, Litoěřice, Žacléř, Bešov, kterého se zúčastnilo os studentů. Koncert v clu Libeňské jaro ladch za účasti osi studentů. Koncert v Sukově síni Rudolfina Dny bulharské hudby, hrála Hristina Yordanova. Koncert Olgy Punko s orchestre PK festival Dvořákova Nelahozeves. Vánoční koncert KJJ studenti Urban, Aleš Interní koncert dvanácti studentů obligátního klavíru. Koncert skupiny Léčba Neklide, vstava Schola Pragensis Vánoční koncert, Kaple Máří Magdalény Jindřichův Hradec Žáci často vystupují jako členové zovch i jinch souborů na festivalech a zovch klubech. Po školní rok probíhaly pravidelné klavírní seináře a zové a klasické koncerty, na kterch postupně vystoupili všichni žáci klavírního oddělení. Na seinářích se žáci kroě interpretační činnosti učili také vyjadřovat svůj profesionální názor k vkonů svch kolegů. Žáci vyšších ročníků se zapojili do pedagogické činnosti v základních uěleckch školách po é republice. Oddělení souborové hry Školní rok 2008/2009 proběhl standardní způsobe. Frekvence aktivit souborů se vrátila do norálu po jubilejní roce 2007/2008, kdy probíhaly oslavy 50. jubilea vzniku školy. Z veřejnch vystoupeních lze uvést např.: Festival školních souborů za účasti 37 školních souborů Klubové večery v klubu Más, pravidelně 1x za ěsíc Koncerty v ráci clu KJJ představuje : Koncert uzikálového oddělení, KD Dobeška Koncert big bandů KJJ a VOŠ, divadlo U Hasičů Koncert alch souborů KJJ, KD Dobeška Koncert orchestru K-Band, Brusel Charitativní koncert nadace Národ děte, kostel sv. Mikuláše Závěrečn slavnostní koncert KJJ, Národní dů Koncert v ráci Setkání vrchních ředitelů pro odborné vzdělávání EU, Velkopřerovsk palác Muzikálové oddělení Zájezd studentů oddělení Muzikál do Petrohradu. Magistrát hl.. Prahy a gerální konzul připravili koncert, 6 studentů + pedagog Petr Urbák 22

23 Divadlo ABC, jubilejní koncert k 50. vročí založení školy. Účinkovaly studentky Vladiíra Skalová, Jana Burášová Klubov večer Más. Účinkovaly studentky Lenka Novotná, Jana Burášová Koncert studentů v kostele sv. Máří Magdaleny Jindřichův Hradec. Písně a árie z českch a světovch uzikálů Vánoční koncert KJJ Kongresové centru Praha - Společensk sál. Účinkoval Lukáš Písařík. Kulturní sál Dobeška, velk večer českch a světovch uzikálovch elodií studentů.. Veřejná činnost studentů: Savka Toáš role Stevena v uzikálu Dracula,divadlo Hybernia role v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway, Nvltová Kaila hlavní role Adriany /Sandry v uzikálu Dracula, divadlo Hybernia, hlavní role Kleopatry v uzikálu Kleopatra Toeš Roan role Salaie v uzikálu Mona Lisa Burášová Jana role Nyfy větrné v uzikálu Dracula Divišová Doinika role Uvaděčky ve hře Dobře placená procházka, role Olgy a Čarodějnice ve hře Pod hladinou ticha uzikál Bídníci Městské divadlo Brno role Soni ve hře Zločin a trest, divadlo Alta Černá Leona role Osud v uzikálu Řek Zorba,divadlo Plzeň Havelka Patrik copany v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway copany v uzikálu Adéla ještě večeřela, divadlo Broadway Procházková Markéta role Margarity v uzikálu Mona Lisa,divadlo Broadway role Haničky v uzikálu Touharole, Salaie v uzikálu Mona Lisa, divadlo Broadway Burášová Jana role Nyfy větrné v uzikálu Dracula, divadlo Hybernia Kotek Filip hlavní role v dětské uzikálu Pinokio Aktivity pedagogů uzikálového oddělení: Beroun Toáš: hlavní role D Artagnana v uzikálu Tři ušketři hlavní role Nicolase v uzikálu Angelika, hlavní role Gulliana v uzikálu Mona Lisa, 23

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692 Výroční zpráva Školní rok 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/ I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více