POUZE PRO STUDIJNÍ ÚCELY POSLUCHACU PREDNÁŠKOVÝCH KURZU EE 1 A DSE 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POUZE PRO STUDIJNÍ ÚCELY POSLUCHACU PREDNÁŠKOVÝCH KURZU EE 1 A DSE 1"

Transkript

1 POUZE PRO STUDIJNÍ ÚCELY POSLUCHACU PREDNÁŠKOVÝCH KURZU EE 1 A DSE 1 Oxfordské dejiny starovekého Egypta usporádal Ian Shaw preložila Daniela Feltová STARÁ RÍŠE (cca pr. n.l.) Jaromír Málek Oznacení Stará ríše zavedli do egyptské chronologie dejepisci devatenáctého století a jeho smysl muže být zavádející. Odráží se v nem pohled na periodicitu dejin, k nemuž dnes existují vážné výhrady. Starí Egyptané jej nikdy nepoužívali a bylo by pro ne ponekud obtížné pochopit rozdíl mezi rane dynastickou dobou ( pr. n.l.) a Starou ríší ( pr. n.l.). Zdá se, že poslední král rane dynastické doby a první panovníci Staré ríše byli všichni v príbuzenském vztahu ke královne Nimaathap, která byla za Chasechemuejovy vlády nazvána matkou králových detí a za Džoserovy vlády, tedy v letech pr. n.l., matkou krále Horního a Dolního Egypta. Ješte vetší význam mela pro Egyptany skutecnost, že místo královské rezidence se nezmenilo, ale zustalo stále v okolí pevnosti Bílé zdi (Inebuhedž) na západním brehu Nilu, jižne od moderní Káhiry. Egyptané si nicméne uvedomovali, že stavitelé krále Džosera uvedli do královské pohrební architektury revolucní zmeny, a ocenovali je. Velké stavební projekty organizované státem mely bezprostrední a hluboký dopad na egyptské hospodárství a spolecnost. Pro nás je tento fakt hlavním ospravedlnením historického delení na Archaickou dobu a Starou ríši, prestože je charakterizuje spíše pokrok v architekture než personální zmeny na trune. Chronologické problémy a hlavní charakteristika doby 1

2 Díky informacím, jež poskytl ramessovský seznam králu sepsaný na papyru, který je nyní uložen v turínském Egyptském muzeu (tzv. Turínský královský papyrus), je slabých clánku v posloupnosti a datování panovníku Staré ríše pozoruhodne málo. Z chronologicky významných panovníku predstavují vážnejší potíže jedine urcení délky vlád Menkaurea ( pr. n.l., ale možná méne) a Neferirkarea ( pr. n.l., ale tento údaj je témer urcite nadhodnocen). Nedochovala se žádná data založená na soudobých astronomických pozorováních a výpocty absolutních dat pro ostatní období mohou zmenit relativní pozici Staré ríše v chronologickém systému starovekých dejin Egypta. Stupen spolehlivosti, který prikládáme starovekým zdrojum, a naše pochopení egyptského datovacího systému jsou rovnež velmi duležité. Zdá se však, že rok 2686 pr. n.l. jako pocátek vlády Nebky (prvního panovníka 3. dynastie podle Manéthóna, ale jeho pozici v dynastii bylo nedávno zpochybneno) mužeme považovat za pevné datum s možností chyby v rozmezí približne dvaceti let. Konec Staré ríše, tedy o pet a pul století pozdeji, je daleko mlhavejší, ale starí Egyptané a moderní historikové se zcela shodují v jeho charakteristice. Pro Egyptany predstavoval presun královské rezidence z Memfidy ostrý predel v seznamu králu. Nebot se tato událost približne casove shodovala s hlubokými politickými, hospodárskými a kulturními zmenami v egyptské spolecnosti, je vcelku vyhovující následovat jejich príkladu. Prece však je nedostatek presných chronologických ukazatelu sklicující a stupen nejistoty je tak vysoký, že vetšina casto velmi živých polemik je pri soucasném stavu našich vedomostí ciste akademická. Prestože je rozdelení egyptských panovníku do dynastií (královských vládnoucích rodu), které zavedl ptolemaiovský historik Manéthó ve tretím století pr. n.l., všeobecne vžité, jeho slabé stránky byly jen v ojedinelých prípadech odhaleny s takovou presvedcivostí, jako je tomu v prípade Staré ríše. Lze jmenovat celou radu duvodu pro témer všechny zmeny v nástupnictví dynastií, ale je obtížné je obhájit jako spolehlivá historická kritéria diskontinuity v královské linii. Nebot však neexistuje jiná alternativa, Manéthónuv systém nám poskytuje vyhovující chronologické schéma, které se vyhýbá nejistým absolutním datum (v rocích pr. n.l.). Egypt v dobe Staré ríše prožil dlouhé a neprerušované období hospodárské prosperity a politické stability, které navazovalo na rane dynastickou dobu. Rychle se z nej stal centrálne 2

3 organizovaný stát ovládaný králem obdareným nadprirozenými schopnostmi. Rídila jej vzdelaná vrstva hodnostáru, vybíraná alespon cástecne podle schopností. Egypt se uvnitr svých prirozených hranic tešil takrka úplné sobestacnosti a bezpecí; žádní vnejší protivníci neohrožovali jeho nadvládu nad severovýchodním cípem Afriky a bezprostredne sousedícími oblastmi západní Asie. Pokroky v náboženských predstavách se odrazily v závratných úspeších umení a architektury. Velkolepé stavební projekty jako katalyzátory zmeny Král Džoser, známý ze svých monumentálních staveb jako Necerichet (Horovo jméno a nebtej), je jedním z nejznámejších panovníku v dejinách Egypta. Na Turínském královském papyru je jeho jméno zapsáno cerveným inkoustem. Ješte za vlády Ptolemaia V. Epifana ( pr. n.l.), témer o 2500 let pozdeji, nesla Hladová stéla na ostruvku Sáhel na 1. nilském kataraktu svedectví o tom, že byl považován za vzor moudrého a zbožného vládce (Džoser znamená zbožný, svatý ). Její význam spocívá spíše v tom, že se o Džoserovi zminuje po tak dlouhé dobe, než v autenticite zaznamenaných událostí, nebot se jedná o tendencní historický podvrh, sepsaný knežími místního boha Chnuma. Anály dochované na Palermské desce uvádejí záznam z doby vlády Chasechemueje, posledního krále 2. dynastie, nebo Džoserova predchudce Nebky ( pr. n.l.) o vybudování kamenné stavby zvané Men-neceret. O této stavbe není známo nic jiného, ale snad ji lze ztotožnit se stavbou pojmenovanou Gisr el-mudir, jež se nachází v severní Sakkáre, jihozápadne od Džoserovy pyramidy. Stavba se nedostala dále než do pocátecní fáze, a tak musíme zásluhy za první úspešne dokoncenou monumentální kamennou stavbu na svete, Stupnovitou pyramidu, pripsat Džoserovi. Superstruktura Džoserovy hrobky je výsledkem projektu o šesti etapách, jež byly postupne realizovány, jak si stavitel uvedomoval plný potenciál nového stavebního materiálu. Pred Nebkou a Džoserem byl kámen používán pouze v omezeném merítku na cásti hrobek jinak postavených ze sušených cihel. V záverecné fázi zabírala šestistupnová pyramida plochu 140 x 118 m a byla vysoká 60 m. Stojí v komplexu merícím po obvodu 545 x 277 m, jehož ohradní zed pravdepodobne napodobovala prucelí královského paláce. Královo telo bylo uloženo k poslednímu odpocinku v komore vybudované pod pyramidou, pod úrovní zeme. I když je pro nás tato novátorská architektonická podoba predzvestí nového historického období, zároven 3

4 v sobe obsahuje zretelné pojítko s minulostí. Podle puvodního plánu mel hrob predstavovat mastabu obdélníkového pudorysu, tedy šlo o typickou královskou hrobku rane dynastické doby. Nápadným rysem tohoto pyramidového komplexu je velký otevrený dvur a komplex kaplí a dalších budov, kamenných replik staveb používaných pro svátek sed (královské jubileum), které byly za králova života staveny z méne trvanlivých materiálu. Džoser doufal, že zde - po své smrti - bude pokracovat v oslavách významných výrocí, pri nichž jeho energie a síla budou obnoveny, podobne jako jeho schopnost aktivne vládnout. V jižní cásti komplexu leží stavba (tzv. Jižní hrobka), jejíž substruktura imituje podzemní cásti pyramidy. Její funkce je nejasná, ale mužeme ji snad prirovnat k satelitním pyramidám v pozdejších pyramidových komplexech. Podle tradice byl stavitelem Džoserovy pyramidy a vynálezcem kamenné architektury Imhotep (recky Imúthés). Pozdeji byl zbožšten a považován za syna boha Ptaha. Stal se patronem písaru a lékaru a byl uctíván jako recký buh Asklépios. Jeho autenticitu potvrdil i nález podstavce Džoserovy sochy, kde je mimo jiné napsáno jeho jméno a tituly. Imhotep byl pravdepodobne pohrben v Sakkáre, snad na okraji pouštní roviny, východne od pyramidy svého pána, ale jeho hrobka dosud nebyla lokalizována a budoucím archeologum se tak nabízí jedna z nejvíce vzrušujících vyhlídek na práci v terénu. Fakt, že Imhotep byl nejvyšším héliopolským knezem, naznacuje, že buh Re (nebo Re-Atum) byl duležitý již v této dobe. Královská rezidence a administrativní centrum státu se nacházely v oblasti, kde byl hlavním lokálním bohem Ptah; je však pravdepodobné, že Héliopolis (egyptsky Iunu, biblický On), ležící severovýchodne od hlavního mesta Staré ríše a na východním brehu Nilu (dnešním predmestí Káhiry), byla ve Staré ríši uznávána za hlavní náboženské centrum Egypta. Džoser byl prvním panovníkem, který tu nechal postavit malou svatyni. Úsilí o monumentální majestátnost, odpovídající královskému zádušnímu kultu, lze u Džosera vysledovat od pocátku jeho vlády; odráželo tehdy prevládající názor na postavení krále v egyptské spolecnosti. Tento aspekt byl ješte více posílen poté, co nalezl ideální zpusob vyjádrení v pohrební architekture. V prubehu dalších dvou století byl tento prístup doveden až na samu mez únosnosti a stal se tak mocným katalyzátorem rozvoje egyptské spolecnosti. Stupnovitá pyramida byla prijata za normu královských hrobek, ale žádná z tech, které naplánovali Džoserovi následníci, nebyla dokoncena. Jihozápadne od Džoserovy pyramidy 4

5 byla zapocata stavba pyramidy urcené pro Sechemcheta ( pr. n.l.) a její plány byly ješte ambicióznejší. Graffito na ohradní zdi se zminuje o Imhotepovi, který v té dobe ješte mohl být cinný. Sechemchetovi byla pyramida pripsána na základe výskytu jeho jméno na hlinených otiscích pecetí v podzemních místnostech. Pohrební komora pyramidy sice obsahovala zapecetený sarkofág z egyptského alabastru, ale ten byl nalezen prázdný. Je evidentní, že stavba superstruktury byla ukoncena po dosažení výšky 7 m. Podobne nedokoncená stavba ze Záwijit el-arjánu, ležícího severne od Sakkáry, je s urcitým stupnem pravdepodobnosti, nikoli však s jistotou, pripisována Chabovi ( pr. n.l.). Krátká doba vlády techto dvou králu (každý vládl pouze šest let) je témer jiste prícinou toho, že pyramidy nebyly dokonceny. Velmi málo toho ríci s jistotou o príbuzenských vztazích mezi králi 3. dynastie, ale první dva, Nebka a Džoser, mohli být bratri. 4. dynastie Za vlády Snofrua (Hor Nebmaat, pr.n.l.) se stavební podoba královské hrobky zmenila v pravou pyramidu. Bylo by možné predpokládat prímý architektonický vývoj, nebýt dalších hlubokých zmen, které probehly v téže dobe. K celkovému plánu pribyly nové prvky a ty spolu s pyramidou tvorily jednotný komplex. Plán také získal novou orientaci (hlavní osa komplexu smerovala od východu na západ, kdežto u drívejších hrobek prevládala severojižní osa). Pyramidový chrám, který sloužil jako stredisko zádušního kultu panovníka, byl postaven na úpatí východní steny pyramidy (u Džoserovy pyramidy u steny severní). Od nej vedla cesta do údolního chrámu, který stál na okraji obdelávané pudy, rozprostírající se ješte dál na východ. Údolní chrám tak tvoril monumentální vchod do celého komplexu. Malá kultovní pyramida stála nedaleko jižní steny vlastní pyramidy. Tyto architektonické inovace musely prímo pramenit ze zmen v pojetí královského posmrtného života. Zdá se, že starší, astrální koncepty byly postupne premeneny vclenením idejí zamerených na slunecního boha Rea. Ac nám chybí písemné prameny, mužeme soudit, že už v tomto raném stadiu zacala egyptské pojetí posmrtného života ovlivnovat víra v boha Usira. Snofru si nechal v Dahšúru, jižne od Sakkáry, postavit dve pyramidy, což bylo pravdepodobne spíše výsledkem nevydarených plánu než zámerem. Tou první je jižní Lomená pyramida, jejíž steny mení ve výšce približne dvou tretin úhel, nebot se v její substrukture 5

6 objevily trhliny. Druhá, severní pyramida bývá nazývána Cervená (podle barvy vápencových bloku, užitých ke stavbe jádra) a Snofru v ní byl pravdepodobne pohrben. Rovnež zapocal i se stavbou tretí stavby v Médúmu, ješte dál na jih, kterou za svého života i dokoncil. V 18. dynastii, tedy o približne 1200 let pozdeji, dali návštevníci, kterí ji prišli shlédnout, ve svých graffitech jasne najevo, že ji považují za pyramidu Snofruovu. Podle starší teorie se predpokládalo, byla zapocata jako stupnovitá pyramida pro Snofruova predchudce Huneje (správneji Nisuteh, Hor Kahedžet, pr. n.l.) a Snofru ji pouze dokoncil. V soucasné dobe již je tato teorie prekonaná. Pozdejší Snofruova povest laskavého vládce muže mít prícinu v etymologii jeho jména, nebot snefer lze preložit jako ucinit krásným. Množství materiálu použitého na Snofruovu stavební cinnost nemá ve Staré ríši obdoby. Podle Turínského královského papyru vládl 24 let, ale kamenická graffita nalezená na blocích uvnitr severní (a pozdejší) pyramidy v Dahšúru mohou naznacovat ješte delší vládu. Tento problém by mohl být snadno vyrešen, kdyby bylo možné prokázat, že príležitosti scítání dobytka, které byly používány pro datování (rok byl oznacen jako rok n-tého scítání, nebo rok po ntém scítání dobytka) a o nichž se predpokládá, že se v rane dynastické dobe konaly každý druhý rok, byly nyní castejší (a méne pravidelné). Tehdejší systém datování pravdepodobne vycházel z análu nebo podobných záznamu, na které se clovek obracel, pokud chtel vypocítat presné datum. Manéthó zacal svou novou, 4. dynastii Snofruem. Zdá se, že kritériem dynastického rozdelení byly opet architektonické zmeny. Zdokonalování tvaru a konstrukce pyramidy dosáhly svého vrcholu za vlády Snofruova syna a nástupce Chufua (podle Hérodota Cheops, jinak též Hor- Medžedu, pr. n.l.), plným jménem Chnemchufua, což znamená buh Chnum me ochranuje. Chnum byl místním bohem na Elefantine, poblíž 1. nilského kataraktu, ale neznáme duvod, proc si král vybral jako theoformní soucást svého jména práve jeho. Informace o jeho vláde i o samotném králi jsou neobycejne skoupé. Když nastoupil na trun, musel už být mužem stredních let; neohrozilo to však plány jeho velkolepého pohrebního monumentu. Velká pyramida v Gíze je svou plochou 230 m 2 a výškou 146,5 m nejvetší pyramidou v Egypte. Pohrební komora byla oproti dosavadním zvyklostem umístena v jádru pyramidy, nikoli pod ci na úrovni okolního terénu. V prubehu stavby mohly být plány zmeneny, ale v poslední dobe se badatelé priklánejí k názoru, že konecný vzhled pyramidy mel její stavitel promyšlený predem. Obvykle uvádený pocet kamenných kvádru použitých na stavbu pyramidy -cca , 6

7 pricemž každý vážil v prumeru 2,5 t - nemusí být daleko od skutecnosti. Údolní a zádušní chrámy a vzestupná cesta byly puvodne zdobeny nízkým reliéfem s výjevy, které zobrazovaly myšlenky egyptského královského majestátu a s predstihem zaznamenávaly události, jichž se mel král podle svého ocekávání zúcastnit na onom svete, napr. oslavy svátku sed. Reliéfy byly bohužel témer všechny zniceny. Podarilo se však úspešne zrestaurovat lod z cedrového dreva, dlouhou 43,3 m, která byla nalezena, rozebrána na jednotlivé cásti, v jáme poblíž jižní steny pyramidy. V další nedaleké jáme se nachází ješte jeden podobný clun, není však tak dobre zachovalý. Tato plavidla mela zrejme sloužit zesnulým králum k plavbe po nebeském oceánu ve družine bohu. Další dve jámy ve tvaru clunu, vytesané ve skále, byly objeveny u východní steny pyramidy a pátá se nachází u horního konce vzestupné cesty. Východne od pyramidy stojí v rade vedle sebe tri menší pyramidy, ve kterých jsou pohrbeny Chufuovy manželky. Rovnež východne od pyramidy byla objevena šachta s cástí pohrební výbavy patrícími Chufuove matce, královne Hetepheres. Byla nevykradená a obsahovala nekolik pozoruhodných kusu nábytku; telesné pozustatky královny Hetepheres tu však nebyly. Poblíž údolních chrámu vetšiny pyramid se pravdepodobne rozkládaly osady kneží a remeslníku spojené s královským zádušním kultem. Chufuuv údolní chrám leží pod domy huste osídlené moderní vesnice Nazlit es-simmán, pod pouštní plošinou, ale plnému odhalení brání obtížné podmínky. Zodpovednost za úspešné dokoncení projektu ješte pred koncem Chufuovy triadvacetileté vlády mel jeho vezír Hemiunu, pohrbený ve velké mastabe na hrbitove situovaném na západ od pyramidy jeho královského pána. Hemiunuv otec, princ Nefermaat, byl synem a vezírem Snofruovým a mohl mít na starosti organizaci stavby Snofruovy pyramidy. Dve rodové linie králu a jejich vezíru se protínají nejméne po dve generace. O stárí pyramidy a její funkci nemáme žádné pochybnosti i presto, že královo telo a veškerá pohrební výbava padly za obet vykrádacum hrobu a zmizely beze stopy. Obrovské rozmery pyramidy, udivující matematické kvality jejích plánu a dokonalost a presnost stavby jsou stálým pramenem nevedeckých výkladu. K Chufuove pozdejší povesti nemilosrdného despoty, která se v náznacích objevuje v egyptské literature a o níž nás zpravuje Hérodotos, zrejme prispely obrovské rozmery této pyramidy. 7

8 Následnictví na trunu zkomplikovala jednak dlouhá vláda Hunejova, Snofruova i Chufuova, ale rovnež velké množství královských potomku. Jeden z nich, Chufuuv syn Hardžedef, je známý z nekolika egyptských pramenu. Jeho hrobka stojí v Gíze, východne od otcovy pyramidy. Hardžedef se proslavil jako moudrý muž a domnelý autor díla nazývaného Hardžedefovo naucení, které bylo v Egypte cteno a prepisováno na papyrech ve všech následujících historických dobách. Vzhledem k tomu, že Kavab, nejstarší Chufuuv syn s jeho hlavní manželkou Meretites, zemrel drív než otec, nastoupil na egyptský trun další z Chufuových synu, jehož matkou byla pravdepodobne jedna z vedlejších královen. Pyramida Chufuova bezprostredního následníka Radžedefa (Hor Cheper, pr. n.l.) byla vybudována v Abú Rawáši, severozápadne od Gízy. Další pyramida, stojící v Záwijit el- Arjánu, jižne od Gízy, bývá pripisována králi, jehož jméno zustává i pres nekolikanásobnou zmínku na graffitech nejasné (jsou navrhována ctení Nebka, Baka, Chnumka, Wehemka a jiná). Nejisté je i jeho zarazení do 4. dynastie. Radžedef je první, kdo užíval prídomek syn Reuv a zapojil Rea do svého jména. Stavba obou pyramid byla ukoncena již v pocátecním stadiu (ale obe byly, jak se zdá, použity k zamýšlenému pohrbu). Král Rachef (podle Hérodota Chefrén, Hor Veserib, pr. n.l.) byl dalším z Chufuových synu. Spolu se synem Menkaureem (podle Hérodota Mykerínos, Hor Kachet, pr. n.l.) si nechali vybudovat zbývající dve pyramidy v Gíze. Plány, rozmery a stavebním materiálem se tyto pyramidy liší od Chufuovy a jsou dokladem dalšího rozvoje myšlenek spojených s pohrebními monumenty. Plocha (strana merí 214,5 m) a výška (143,5 m) Rachefovy pyramidy z ní ciní druhou nejvetší pyramidu v Egypte a díky uvážlivému výberu místa (leží ponekud výše) pusobí dojmem, že je stejne vysoká jako Chufuova. Rachefuv pyramidový komplex má jednu zajímavost, která se jinde nevyskytuje - obrovskou strážní sochu nacházející se severne od údolního chrámu, poblíž vzestupné cesty k pyramide a jejímu chrámu. Socha predstavuje lva s lidskou hlavou ležícího na briše, dnes je známá pod jménem Velká sfinga ( sfinga je zkomolenina porecteného, puvodne egyptského slova šesepanch: žijící podoba ). Délka 72 m a šírka 20 m z ní ciní nejvetší starovekou sochu. Socha sama zacala být uctívána až od 18. dynastie, kdy ji Egyptané považovali za podobu místní podobu boha Hora (Haremachet, recky Harmachis, Hor v zemi svetla ). Pred sfingou byla v Rachefove dobe postavena stavba, jež se sfingou prímo nesouvisí a která se vyznacuje neobvyklým plánem. Má otevrený dvur a je považována za raný slunecní chrám. Oznacení 8

9 syn Reuv se stává standardní soucástí královské titulatury, a jak Rachef, tak Menkaure následovali Radžedefuv príklad a zapojily jméno slunecního boha do svého. Na Menkaureovu pyramidu použili sice její stavitelé velké množství žuly, tedy prestižnejšího materiálu, než je vápenec, ale menší rozmery pyramidy (strana 105 m a výška 65,5 m) naznacují, že úsilí o pouhou monumentalitu již minulo svuj vrchol. Je predzvestí menších a ne tak peclive vypracovaných pyramid 5. a 6. dynastie. U pyramid v Gíze jsou zretelne patrné souvislosti jejich prostorového rozmístení, ale to je zrejme spíše dusledek postupu užitých pri pocátecním rozmerování než puvodním zámerem. Teorie, podle níž umístení pyramid v Gíze odráží souhvezdí Orionu, je však mylná. Menkaureuv pyramidový komplex pravdepodobne chvatne dokoncil jeho syn a následník trunu Šepseskaf (Hor Šepseschet, pr. n.l.). Byl to jediný král Staré ríše, který opustil tvar pyramidy a nechal si v jižní Sakkáre postavit obrovskou mastabu ve tvaru sarkofágu, jejíž pudorys merí 100 x 72 m. Je známá pod názvem Mastabat faraún. Královne Chentkaus I, jež byla pravdepodobne Menkaureovou manželkou, byla postavena hrobka neobvyklé podoby v Gíze, jež kombinuje prvky mastaby a pyramidy. Podle dnes již neuznávané teorie, byl pro ni postaven ješte malý pyramidový komplex v Abúsíru. Stále nám uniká, proc si Šepseskaf nechal postavit místo pyramidy mastabu, ale je velmi lákavé považovat tento fakt za znamení náboženské nejistoty, ne-li prímo krize. Turínský královský papyrus ješte uvádí dvouletou vládu panovníka, jehož jméno se nezachovalo (snad je jím Manéthóuv Thamptis), který mel následovat po Šepseskafovi. Zdá se tedy, že všichni králové 4. dynastie byli Snofruovi potomci. Myšlenka, že by mel syn pohrbívat otce a prebírat po nem vládu se v Egypte vyskytovala po celou historii, ale nebyl to nezbytný predpoklad následnictví a nezajištovala automaticky právo na trun. Dosud se nepodarilo zjistit, kde presne se nacházely Bílé zdi (Inebuhedž), nekdejší hlavní mesto Egypta, jež podle tradice založil král Meni na úsvitu egyptských dejin. Mohlo to být poblíž moderní vesnice Abúsír, v údolí Nilu, približne severovýchodním smerem od Džoserovy pyramidy. Ovšem ani zdaleka není zrejmé, proc si panovníci 3. a 4. dynastie vybrali pro stavbu svých pyramid práve Záwijit el-arján, Médúm, Dahšúr, Sakkáru, Gízu ci Abú Rawáš. Významnou roli pri rozhodování o jejich umístení mohla hrát vzdálenost od královského paláce a dostupnost vhodné stavební plochy. 9

10 Královská moc a posmrtný život Pro moderního cloveka - zvlášt pro takového, který postrádá nejakou zásadní náboženskou zkušenost a hlubokou víru - není jednoduché pochopit duvod tak obrovských a zdánlive zbytecne nákladných projektu, jakými byly stavby pyramid. Toto nepochopení se pak odráží v celé rade esoterických teorií, týkajících se jejich úcelu a puvodu. Napomáhá jim také témer naprostá mlcenlivost na toto téma v egyptských textech. Ve starovekém Egypte mel král zcela jedinecné postavení jako prostredník mezi bohy a lidem, jako stycný bod božského a lidského sveta, který byl odpovedný obema. Jeho Horovo jméno ho ztotožnovalo se sokolím bohem Horem (jehož byl živoucím ztelesnením) a jeho jméno nebtej (Obe paní) vypovídalo o jeho príbuzenství s dvema ochrannými bohynemi Egypta, Nechbetou a Vadžetou. S bohy sdílel prídomek necer, který byl obvykle upresnován jako necer nefer, mladší buh (i když se dá interpretovat také jako dokonalý buh). Pocínaje vládou Rachefovou bývá královo jméno uvedeno titulem syn Reuv. Znamená to, že byl bohy vybrán a uznán a že se po smrti odebere do jejich spolecnosti. Jeho výsadou byl kontakt s bohy, zajištený prostrednictvím rituálu, i když z praktických duvodu byly profánní prvky rituálu delegovány na kneze. Pro Egyptany byl jejich král zárukou nepretržitého a sporádaného behu sveta: pravidelného strídání rocních období, každorocních záplav, predvídatelného pohybu nebeských teles, ale rovnež ochrany pred nebezpecnými prírodními silami a nepráteli za hranicemi Egypta. Proto bylo pro blaho každého Egyptana tak duležité, aby král náležite plnil své povinnosti. Domácí opozice byla minimální a podpora systému spontánní a všeobecne rozšírená. Je až podezrelé, že v Egypte neexistovaly donucovací státní instituce jako napr. policie. Lidé byli povinnostmi pripoutáni k pude a kontrolu nad jednotlivými obyvateli provádely místní komunity, které byly uzavrené vuci všem, kdo do nich nepatrili. Králova role smrtí nekoncila: pro jeho soucasníky, pohrbené v blízkosti pyramidy, a pro ty, kterí se úcastnili na udržování jeho zádušním kultu, trval jejich vztah ke králi navždy. Bylo proto všeobecným zájmem zajistit panovníkovi postavení a sociální status i po jeho smrti. Monumentalita byla v tomto období egyptských dejin jedním z duležitých zpusobu vyjádrení tohoto pojetí. Vzhledem k hospodárské prosperite, jíž se tešila celá zeme, dostupnosti nucené pracovní síly a vysoké úrovni rízení státu není duvod k pochybnostem, zda byli Egyptané schopni úspešne dokoncit projekty pyramid. Je naprosto zbytecné hledat za temito monumenty další cizí motivy a síly. 10

11 Hrobky clenu královské rodiny, kneží a hodnostáru 3. dynastie byly oddelené od uzavrených královských pyramidových komplexu. Témer všechny hrobky byly nadále staveny ze sušených cihel, i když se v Sakkáre objevilo i nekolik raných príkladu kamenných mastab. Avšak ve 4. dynastii tyto hrobky, jež byly staveny z kamene a obklopovaly pyramidu, jako by se staly soucástí panovníkova zádušního komplexu (a tak také mohly být vnímány). Nebot panovník daroval svým hodnostárum mnoho hrobek a ty byly staveny a zdobeny královskými remeslníky a umelci; byl rozsah královy stavební cinnosti ješte vetší, než naznacují samotné pyramidy. Rozsáhlá pohrebište s mastabami, oddelenými pravoúhle se križujícími ulicemi, která byla pojata do celkového plánu nekropolí, byla až do 4. dynastie zcela ojedinelá. Jsou známa pouze z okolí pyramid v Médúmu, Snofruovy severní pyramidy v Dahšúru a Chufuovy pyramidy v Gíze. Nesmíme zapomínat, že vetšina pramenu, které využíváme k rekonstrukci dejin Staré ríše pochází z pohrebišt a nese v sobe možnost zkreslení. Mesta a vesnice Staré ríše se málokdy zachovaly a podarilo se jich objevit jen velmi málo (mesta Elefantina a Ain Asíl jsou ojedinelým dokladem). Vyspelost technologií lze odvodit z projektu, pri nichž byly uplatneny, ale detailní informace nám rovnež chybí. Tak napríklad je známo že stavitelé pyramid nepoužívali vozu s koly (prestože kolo v té dobe už bylo známo); ale tento poznatek pochází až z pramenu mladších období než Stará ríše. Hospodárství a administrativa Staré ríše Obrovský rozsah stavebních prací, provádených behem dvou století, kdy vládli králové Manéthónovy 3. a 4. dynastie, mel hluboký dopad na hospodárství a spolecnost celé zeme. Bylo by chybou podcenovat úsilí a odborné schopnosti, jež vyžadovala stavba obrovských mastab ze sušených cihel rane dynastické doby, ale stavba pyramid pozvedla tyto stavební podniky na zcela jinou úroven. Pocet profesionálních remeslníku musel být obrovský, zvlášte pokud do nej zahrneme delníky zamestnané v lomech a pri transportu kamenných kvádru, lidi poverené vybudováním stavebních ramp a zásobováním jídlem, vodou a ostatními nezbytnými potrebami, ci remeslníky zabývající se údržbou nástroju atp. Základem egyptského hospodárství nebylo otrokárství. I když pripustíme, že vetšina stavebních prací byla provádena v dobe, kdy pravidelné záplavy znemožnovaly práci na poli, porád muselo být pomerne velké procento pracovní síly odvedeno ze zemedelské výroby. Tím 11

12 vznikal znacný tlak na existující rezervní zdroje, který stimuloval úsilí o zvýšení zemedelské výroby, o zkvalitnení rízení, o vybudování úcinného systému výberu daní a o hledání náhradních zdroju príjmu a pracovní síly v zahranicí. Požadavky na zemedelskou výrobu se s nástupem éry stavitelu pyramid dramaticky zmenily, nebot bylo treba financovat a živit ty, kterí prešli ze zemedelského sektoru do stavebního. Potreby a ocekávání nových príslušníku rídící vrstvy, narostly spolu s jejich novým postavením. Zemedelské technologie se ovšem nezmenily. Hlavním prínosem státu byla organizovanost, jejíž pomocí se dalo zabránit lokálním hladomorum tím, že byly do postiženého místa dovezeny prebytky odjinud, a která zmenšovala dopad velkých pohrom (napr. nízkých záplav), eliminovala nicivé místní konflikty zrízením soudu a zlepšila bezpecnost. Zavodnovací práce dostala na starost místní správa a pokusy o zvýšení zemedelské výroby se zamerily na rozšírení obdelávané pudy, na které byl stát schopen dodat pracovní sílu a ostatní potreby. Tyto zmeny šly ruku v ruce s potrebou lepší organizace administrativního aparátu v zemi a úcinnejšího zpusobu vybírání daní. Již existující duležitá strediska, která byla casto královým majetkem, se nyní stávala hlavními mesty správních oblastí (nomu) a hlavní mesto zeme bylo strategicky situováno na špici delty, címž byla zajištena rovnováha mezi Horním Egyptem (ta šemau) na jihu a Dolním Egyptem (ta mehu) na severu. Mesta Staré ríše ovšem leží pod vrstvou pozdejších mest a zvlášte v delte dnes leží pod soucasnou hladinou podzemní vody. Tato stará sídlište jsou proto archeologicky témer neznámá. Nebylo dosud objeveno dokonce ani hlavní mesto starého Egypta a taková mesta jako Elefantina nebo Ajn Asil v oáze Dachla jsou výjimkou. Nekdejší poloautonomní obce ztratily svou nezávislost a pozemky v soukromém vlastnictví témer zmizely, jelikož prešly do vlastnictví panovníka. Starší primitivní scítání lidu nahradil všeobsáhlý fiskální systém. Témer po celou dobu Staré ríše byl Egypt centrálne rízeným státem, v jehož cele stál král, teoretický vlastník veškerého majetku s prakticky neomezenou mocí. Mel právo nutit muže k vojenské službe, rekvírovat obyvatelstvo na nucené práce, vybírat dane a mohl si cinit nárok na jakékoli prírodní bohatství, i když tato výsada byla ve skutecnosti zmírnena celou radou omezení. Ve 3. a 4. dynastii bylo mnoho nejvyšších státních úredníku cleny královské rodiny, což bylo prímým pokracováním systému vlády rane dynastické doby. Svou autoritu odvozovali od príbuzenství s králem. Nejvyšším postem byl úrad vezíra (tímto názvem se 12

13 obvykle prekládá egyptský termín catej), který mel na starost dohled nad chodem všech složek administrativního aparátu - mimo náboženské záležitosti. Ve 4. dynastii se mnoho princu zhostilo úradu vezíra s oslnivým úspechem. Hlavním zdrojem informací o rízení egyptského státu jsou pro nás tituly ruzných hodnostáru. Jasne formulované a podrobné texty, jako napr. text v hrobce úredníka 4. dynastie Mecena, jsou bohužel výjimkou. V této dobe dramaticky vzrostla intenzita státní kontroly nad jednotlivci a tomu odpovídal i nárust poctu administrativních úredníku všech vrstev. Následkem toho se úrednická dráha otevrela i všem schopným gramotným zájemcum, kterí nepatrili do královské rodiny. Tito úredníci byli odmenováni nekolika zpusoby, ale nejvýznamnejším z nich byl ex officio pronájem státní (královské) pudy, obvykle statku osídlených zemedelci, kterí je obhospodarovali. Tyto statky produkovaly prakticky všechno, co jejich osazenstvo potrebovalo - vnitrní obchod se na této hospodárské úrovni omezoval na príležitostnou smenu - a odmenou ex officio byly zemedelské prebytky. Tato puda byla po skoncení úradu vrácena králi - alespon teoreticky - a mohla být pridelena jako odmena dalšímu úredníkovi. V ekonomickém systému, který neznal peníze, to byl velmi úcinný zpusob vyplácení mzdy úredníkum, ale zároven predstavoval vážné nahlodávání králova majetku. Královské zádušní kulty Každá pyramida žila svým vlastním životem i po dokoncení samotného monumentu, kdy se stávala strediskem kultu zemrelého krále, který mel pokracovat naveky. Jeho cílem bylo pecovat o potreby krále a neprímo také o potreby osob, které na nem byly závislé, tedy rodinných príslušníku, jeho úredníku a kneží pohrbených v nedalekých hrobkách. Hlavním donátorem byl král sám, nebot ješte za svého života daroval pozemek na stavbu pyramidy nebo zarídil, aby na ni prispela státní pokladna. Ke kultu náleželo predevším prinášení obetí, i když je pravdepodobné, že jen malá cást obetovaných produktu skoncila na oltárích a obetních stolech chrámu (a ani ty asi nebyly zniceny, ale recyklovány, to znamená spotrebovány zamestnanci chrámu nebo rozdeleny). Z vetší cásti obetních daru žili kneží a úredníci zapojení do zádušního kultu a remeslníci žijící v pyramidovém meste, neco bylo vycleneno na zádušní kulty v ostatních hrobkách. Tento zpusob prerozdelování národního produktu, který tak prinášel prospech všem vrstvám egyptské spolecnosti, byl pro staroveký 13

14 Egypt príznacný. Ovšem pudu darovanou na stavbu pyramid chránily navždy královské dekrety, které jí zarucovaly nezcizitelnost, a výsledkem bylo postupné omezování královy hospodárské moci. Královský zádušní kult existoval i v provinciích. Snofruuv kult byl zrejme soustreden v nekolika malých stupnovitých pyramidách o pudorysu cca 20 m2, z nichž nejméne sedm je známo (v Elefantine, Edfu, Kule, Ombu, Abydu, Síle a Záwijit el-mejjitínu). Jen jedinou z nich, pyramidu v Síle, mužeme s urcitostí datovat do vlády Snofruovy podle jeho stély a sochy. Velké stavební projekty byly rovnež prícinou výprav do zahranicí, jejichž úkolem bylo zajistit kámen a jiné prostredky, které v Egypte nemeli. Výpravy organizoval stát a jiný typ obchodu na dlouhé vzdálenosti nebyl pred 6. dynastií znám. V tyrkysových a medených dolech ve Wádí Magháre na Sinajském poloostrove byla na skále objevena vytesaná jména Džosera, Sechemcheta, Snofrua a Chufua. Pred Džoserem to mohl být i Nebka, pokud jméno Hor Sanacht patrí jemu. Na Palermské desce je záznam o ctyriceti lodích, které privezly drevo z nejaké nejmenované zahranicní zeme za vlády Snofruovy. V rulových lomech hluboko v núbijské Západní poušti, 65 km severozápadne od Abú Simbelu, se dochovala vytesaná jména Chufua a Radžedefa. Droba a siltovec na výrobu soch pocházely z Wádí Hammámátu, mezi Koptem (dnešní Kuft) a Rudým morem. Obchod nebo diplomatické styky mohou vysvetlovat prítomnost egyptských objektu v Byblu, severne od Bejrútu, za vlády Chufuovy, Rachefovy a Menkaureovy a také v Tell Mardíchu (Ebla) v Sýrii z doby Rachefovy. V 3. a 4. dynastii neohrožovali Egypt žádní zahranicní neprátelé. Vojenská tažení za hranice Egypta musíme chápat jako pátrání po nových príhodných zdrojích nerostného bohatství. Jednou z hlavních povinností egyptských králu bylo dobýt a porobit vnejší neprátele Egypta a doktrína o královské moci se tu bez obtíží shodovala se státní realpolitik. Vetšina dukazu pochází z vlády Snofruovy, ale ty nejspíš nebyly výjimkou, jsou pouze lépe zdokumentované. Takovéto primitivní formy zahranicní politiky byly bežné zvlášte ve 4. dynastii, kdy bylo egyptské hospodárství vyždímáno až k hranicím únosnosti. Cílem velké výpravy, kterou vyslal Snofru a která mela privézt zajatce, dobytek a prírodní materiál vcetne dreva, byla Núbie. Na Palermské desce je záznam o válecné koristi, cítající zajatcu a kusu dobytka. Tyto výpravy znicily núbijské osady a vylidnily Dolní Núbii (mezi 1. a 2. kataraktem), což melo evidentne za následek vymizení místní kultury známé jako skupina A (viz 4. kapitola). Za 4. dynastie byl kolonizován Buhén, ležící v oblasti 2. nilského kataraktu. 14

15 Monumentální stavby poskytovaly nebývalé príležitosti umelcum, zvlášte tem, kterí tesali sochy a skalní reliéfy. Zkušenost s opracováním malých kamenu, nabytá v predchozích obdobích, se s vynikajícími výsledky zhodnotila pri práci na velkých sochách. Královské pyramidové komplexy se zacaly zdobit sochami; ty vetšinou predstavovaly krále, nekdy ve spolecnosti bohu. Ackoli nás na nich upoutají jejich estetické kvality, byla tato umelecká díla predevším funkcní. Nejstarší velká zachovalá skulptura - socha krále Džosera - se našla v chrámu jeho pyramidy v Sakkáre. Byla umístena v serdabu (místnost pro sochu z arabského slova sklep ) u severní steny pyramidy a jejím zámerem bylo zobrazit královo ka (ducha). Podobný motiv mají i sochy v soukromých hrobkách. Behem 4. dynastie vzrostl pocet královských soch urcených pro chrámy. Rulová socha krále Rachefa, chráneného sokolem (usazeným za ním na operadle trunu jako podoba boha Hora, s nímž byl král ztotožnován), je mistrovským dílem, které bylo pozdeji casto napodobováno, ale žádné z pozdejších del ho nepredcí. I chrámum místních božstev byly casto venovány sochy techto bohu, ale ty se až na výjimky nezachovaly. Chrámy a vzestupné cesty byly zdobené nádhernými vysokými reliéfy, stejne jako kaple mnoha hrobek z poloviny 4. dynastie. Reliéfy nebyly pouhou výzdobou. Vyjadrovaly ruzné ideje, napr. královskou moc na monumentech králu nebo uspokojení potreb v posmrtném živote v soukromých hrobkách, a jejich vclenení do chrámu ci hrobek zajištovalo jejich nesmrtelnost. Drevené stély umístené ve výklencích hrobky Džoserova úredníka Hesirea (nyní v Egyptském muzeu v Káhire) jsou na to, že pocházejí z tak raného období, pozoruhodné vysokou úrovní reliéfní výzdoby. Tyto reliéfy vytváreli titíž umelci, kterí se podíleli na výzdobe královských monumentu a byly stejne jako hrobky a sochy královským darem. Hieroglyfické písmo se nyní stává zcela rozvinutým systémem, využívaným pro nápisy v monumentech. Jeho spojovaný protejšek, zvaný egyptology hieratické písmo, se používal pro psaní na papyry, ale nálezy takových dokumentu z doby pred 5. dynastií jsou velmi vzácné. Slunecní chrámy a vzestup boha Rea Až donedávna byl vzestup Manethóovy 5. dynastie interpretován podle literárního textu zapsaného na Papyru Westcarové. Jedná se o ne zcela zachovalý soubor povídek sestavený pravdepodobne ve Strední ríši a sepsaný o neco pozdeji. Dejištem Arabských nocí je dvur 15

16 krále Chufua, kde královští princové baví svého rozmrzelého otce vyprávením príbehu. Vyprávení prince Radžedefa predpovídá, že se manželce Reova kneze Radžedete ze Sachbu (nilská delta) narodí ze spojení se samotným bohem Reem trojcata, budoucí králové Veserkaf, Sahure a Neferirkare. K Chufuove velkému zármutku je temto trojcatum urceno nahradit na egyptském trunu jeho vlastní potomky. Pocátky Manethóovy nové, tedy 5. dynastie se zdají být spojeny se zásadními zmenami v egyptském náboženství a, jak ukazuje Papyrus Westcarové, muže toto rozdelení muže odrážet starou egyptskou tradici. Prvním králem nové dynastie byl Veserkaf (Hor Irmaet, pr. N.l.), jehož jméno zní podobne jako jméno posledního (ci snad predposledního) panovníka 4. dynastie Šepseskafa. Nekterí historikové se domnívají, že Veserkaf byl vnukem Radžedefovým, ale prestože nepochybne existovalo nejaké príbuzenské pouto mezi ním a králi 4. dynastie, nedokážeme presne urcit jeho povahu. O Veserkafove vláde nám není nic známo a neexistuje žádný soudobý záznam dokazující, že události vyprávené v Papyru Westcarové jsou pravdivé. Hlavním dochovaným architektonickým úspechem Veserkafovy vlády byla stavba chrámu zasveceného výhradne slunecnímu bohu Reovi. Byl to pocátek nového trendu: šest z prvních sedmi králu Manethóovy 5. dynastie (Veserkaf, Sahure, Neferirkare, Raneferef, Niuserre a Mankauhor) staveli takové chrámy v následujících osmdesáti letech. Jména techto chrámu známe z titulatur jejich kneží, ale pouze dva z nich byly nalezeny a vykopány - Veserkafuv a Niuserreuv. Veserkafuv slunecní chrám stál v Abúsíru, severne od Sakkáry (ovšem zdá se, že soucasné vykopávky potvrzují názor, že rozdelení mezi Sakkárou a Abúsírem vytvorili moderní archeologové a ve staroveku zrejme neexistovalo). Veserkafova pyramida se nachází v severní Sakkáre, poblíž severovýchodního cípu Džoserova areálu. V soucasné dobe se prehodnocuje její prísná monumentalita; pyramida je totiž pomerne malá (strana merí 73,5 m a výška 49 m), již ne tak peclive postavená a je na ní patrná snaha o improvizaci (hlavní chrám stojí zcela neobvykle proti jižní stene pyramidy, snad proto, že na konvencním míste už stála nejaká jiná stavba). Veserkaf, jehož vláda trvala pouhých sedm let, mohl nastoupit na trun již jako starec. Stavba slunecních chrámu byla výsledkem rostoucí duležitosti slunecního boha. Re byl nyní témer ekvivalentem státního boha. Každý král stavel nový slunecní chrám a z toho, jak blízko u pyramid ležely a jak byly svým plánem podobné pyramidovým komplexum, usuzujeme, že se stavely spíš pro posmrtný život než pro prítomnost. Slunecní chrám se skládal z údolního 16

17 chrámu, spojeného vzestupnou cestou s horním chrámem. Hlavním znakem horního chrámu byl masivní podstavec s obeliskem, symbolem slunecního boha. Oltár stál na otevreném nádvorí, kam dopadaly slunecní paprsky. Ve Veserkafove stavbe, nejstarším slunecním chrámu, ješte nebyly žádné nástenné reliéfy, ale v Niusserreove chrámu jich bylo velké množství. Výjevy na reliéfech jednak zduraznují roli slunecního boha jako nejvyššího dárce života a hybné síly prírody, ale také urcují královo místo ve vecném kolobehu života tím, že predstavují jeho každorocní oslavy svátku sed. Poblíž nechal král postavit velkou repliku slunecní bárky z nepálených cihel. Chrámy byly tedy osobními památníky králova príbuzenského vztahu s bohy, který bez prerušení pokracuje i po smrti. Podobne jako pyramidové komplexy byly i slunecní chrámy nadány pudou, o svátcích dostávaly donace a mely svuj vlastní personál. 5. dynastie Puvod 5. dynastie, jak ho vysvetluje Papyrus Westcarové, mužeme konfrontovat s dukazy z doby vlády Sahurea a Neferirkarea. Královna Chentkaus je ve své mastabe v Gíze oznacena jedinecným titulem: matka dvou králu Horního a Dolního Egypta. Tentýž titul je znám z její pyramidy (nedávno objevené ceskými archeology), postavené vedle Neferirkareovy pyramidy v Abúsíru. Pokud je Chentkaus z Gízy a Chentkaus z Abúsíru tatáž osoba, pak dva synové z jejího titulu jsou Sahure (Hor Nebchau, pr. N.l.) a Neferirkare (Kakai, Hor Veserchau, pr. N.l.) a Papyrus Westcarové má cástecne pravdu. Pyramidy techto dvou králu se nacházejí v Abúsíru, stejne jako pyramidy všech králu, kterí staveli slunecní chrámy (a zrejme i Šepseskareuv, pr. N.l.). Vzestupná cesta, spojující údolí a zádušní chrámy Sahureova pyramidového komplexu, byla vyzdobeny reliéfy vysoké umelecké úrovne, predjímajícími lépe známé reliéfy krále Venise ( pr. N.l.). Jmenovaní abúsírští králové predstavují pevne stmelenou skupinu a jejich monumenty jsou si v mnohém podobné. Chrám Neferirkareovy pyramidy vydal nejduležitejší administrativní papyry, které známe ze Staré ríše. Tyto dokumenty vrhají svetlo na každodenní chod instituce pyramidy a obsahují detailní záznamy o produktech, které sem byly dodávány, seznamy službu konajících kneží, soupis inventáre chrámu a dopisy. Komplex pyramidy ovšem dokoncen nebyl a jeho údolní 17

18 chrám a vzestupnou cestu pozdeji zaclenil Niuserre do svého vlastního pyramidového komplexu. Král Šepseskare (Hor Sechemchau, pr. N.l.) je nejefemérnejší postavou abúsírské skupiny a dosud nebyl nalezen žádný textový ani archeologický dukaz o existenci jeho slunecního chrámu. Na vine je snad jeho krátká vláda. Kralování Raneferefovo (Isi, Hor Neferchau, pr. N.l.) ovšem bylo ješte kratší. Ackoli se jeho pyramida nikdy nepozvedla nad nejnižší stupen, v zádušním chrámu byly nedávno objeveny papyry srovnatelné s temi, které se nalezly v zádušním chrámu Neferirkareove. Slunecní chrám krále Niuserrea (Inej, Hor Setibtauej, pr. N.l.) stál v Abú Ghurábu, severne od Abúsíru. Menkauhor (Ikauhor, Hor Menchau, pr. N.l.) byl posledním králem, který nechal postavit slunecní chrám. Jeho pyramida dosud nebyla lokalizována, ale hrobky jeho kneží a jiné stopy napovídají, že muže být ukryta pod pískem nekde v jižním Abúsíru nebo severní Sakkáre. Nejnápadnejší zmenou v egyptské administrative v této dobe bylo to, že nejvyšší úrady už nedostávali clenové královské rodiny. Dalším význacným rysem je pohotovost, s jakou byly slunecní chrámy zacleneny do hospodárského systému zeme. Nekdy byli kneží jmenováni ke službe ve slunecních chrámech jen formálne a skutecným duvodem byl zisk plynoucí z této funkce - mohl jím být napríklad pozemek chrámu pronajímaný ex officio. Totéž platilo o jmenování do funkce úredníku pyramidy. Mezi požadavky sveta bohu a zemrelých a potrebami živých nebyly žádné markantní rozdíly. Mužeme si docela dobre predstavit systém, kde byla vetšina národního produktu teoreticky vyclenena pro potreby zesnulého krále, slunecní chrámy a svatyne místních bohu, ale ve skutecnosti se jím živila vetšina obyvatel Egypta. Náboženská víra starých Egyptanu se lišila podle místa i podle spolecenského postavení. Prakticky každé egyptské území melo svého místního boha, který byl pro jeho obyvatele nejduležitejší, a pozvednutí Rea na úroven státního boha na to nemelo prakticky žádný vliv. Naopak, anály dokazují, že králové zacali v této dobe venovat vetší pozornost místním božstvum ve všech cástech zeme poskytováním daru (vetšinou pozemku) jejich svatyním, nebo osvobozením od daní ci nucených prací. I nadále byly vysílány výpravy na tradicní místa za hranicemi Egypta, zvlášte pro tyrkys a med do Wádí Magháry (Sahure, Niuserre, Menkauhor) a Wádí Charítu (Sahure) na Sinaji, a pro 18

19 rulu do lomu severozápadne od Abú Simbelu (Sahure a Niuserre). Texty z vlády Sahureovy a Niuserreovy se zminují o výprave za exotickým zbožím (malachit, myrha a elektron, tj. slitina zlata a stríbra) do Puntu, africké zeme ležící nekde mezi horními úseky Nilu a somálským pobrežím. Sahure, Niuserre i Neferirkare nadále udržovali kontakty s Byblem. Nálezy predmetu se jmény nekterých králu 5. dynastie v Doraku u Marmarského more zustávají nejasné. V prubehu 5. dynastie vzrustá pocet kneží a úredníku, kterí si mohli nechat postavit hrobku z vlastních prostredku. Nekteré z techto mastab patrí k nejvetším a nejlépe vyzdobeným hrobkám Staré ríše - napríklad hrobka Tejova (Sakkára) a Ptahšepsesova (Abúsír), obe pravdepodobne z doby vlády Niuserrea. Hrobky stojí casteji na provincních hrbitovech než v blízkosti královských pyramid. Vzrustající nezávislost na královské milosti byla prirozene doprovázena odpovídající rozmanitostí forem a umelecké úrovne soch a reliéfu. Autobiografické texty na stenách techto hrobek nám poskytují nový vhled do tehdejší spolecnosti. Vetšina z nich se skládá z konvencních frází a méne obvyklých námetu, které casto souvisí se vztahem majitele hrobky ke králi. Tento trend pak pokracoval až do konce Staré ríše. Králové Textu pyramid Po Menkaureove smrti už byly ve vzduchu predzvesti zmeny, ale nuance tohoto procesu nám unikají. Do královských stavebních podniku postupne pronikala standardizace a racionalizace. Menkauhorovi následníci již nebudovali slunecní chrámy, prestože postavení slunecního boha Rea zustalo nezmenené. Dlouhá vláda krále Džedkarea (Isesi, Hor Džedchau, pr. N.l.) spojuje abúsírskou skupinu s králi, kterí následovali po nem. Nekterí z jeho úredníku byli pohrbeni na abúsírské nekropoli, což svedcí spíš o kontinuite než o nejaké prestávce, ale pyramida samotného krále je v jižní Sakkáre. Její skromné rozmery (strana merí 78,5 m, výška 52,5 m) prejali s výjimkou jeho bezprostredního následníka Venise všichni zbývající významní vladari Staré ríše (Teti, Pepi I., Merenre a Pepi II.). Ptahhotepova naucení, nejduležitejší literární dílo Staré ríše, shrnující pravidla chování úspešného úredníka, jsou pripisována Džedkareovu vezírovi. 19

20 Vláda krále Venise (Hor Vadžtauej, pr. N.l.) byla rovnež velmi dlouhá. Nechal si postavit pyramidu v jihozápadním rohu Džoserova areálu, ale je ješte menší než pyramida jeho predchudce. Její dlouhá vzestupná cesta, merící takrka 700 m, byla puvodne vyzdobena pozoruhodnými výjevy, z nichž se bohužel dochovaly jen fragmenty a které predcí šablonovité výrazové prostredky, jimiž se vyjadrovaly ideje královské moci, nebo je prinejmenším vyjadrují novým, neotrelým zpusobem. Jsou na nich zaznamenané ruzné události z Venisovy vlády, napr. doprava sloupu z žulových lomu u Asuánu do králova pyramidového komplexu. Hlavní inovací Venisovy pyramidy - a ta bude charakteristická pro zbývající pyramidy Staré ríše (vcetne pyramid nekterých královen) - byly Texty pyramid, vyryté na stenách jeho hrobní komory a jiných cástech interiéru. Texty pyramid predstavují nejstarší velkou náboženskou skladbu známou ze starovekého Egypta. Nekteré její cásti byly složeny ješte pred vládou Venisovou a mapují vývoj egyptských náboženských myšlenek od preddynastické doby. Zemrelý král Venis je ztotožnován s Reem a Usirem a mluví se o nem jako o Usiru Venisovi. Náboženská doktrína o Usirovi je nejduležitejší složkou Textu pyramid, ale myšlenky související se slunecním bohem Reem jsou rovnež duležité a stejne tak i koncepty orientované na hvezdy a nekteré jiné, pravdepodobne ješte starší. Nicméne složitost Textu pyramid ztežuje interpretaci jednotlivých zaríkadel a ješte težší je pochopit jejich vzájemné vztahy. Duvodem zaclenení Textu do pyramidy byla víra, že zemrelému králi zajistí spokojený život na onom svete. Egyptané považovali jejich pouhou prítomnost v pyramide za dostatecne úcinnou. Rozmístení Textu uvnitr pyramidy není náhodné, ale byla by chyba domnívat se, že souvisí s tak krátkodobou záležitostí, jako je pohreb. Víra, že po smrti vstoupí zemrelý do království boha Usira, byla nyní všeobecne rozšírená. Usir, puvodne místní buh uctívaný ve východní delte, byl spojován se zemedelstvím a vecným obnovováním života v prírode. Byl urcite ideálním bohem pro ríši zemrelých, nebot mýty o jeho vzkríšení zrcadlily revitalizaci pudy po opadnutí každorocních nilských záplavách (což se delo až do zacátku dvacátého století, kdy byla u Asuánu vybudována prehrada, následovaná Vysokou prehradou, postavenou v 60. letech). První stadia rozvoje Usirova kultu nám zdaleka nejsou jasná. Byl vhodným protejškem slunecního boha a to možná zpusobilo rust jeho popularity. Z písemných záznamu ovšem nejsme schopni presne urcit, kdy k tomu došlo. Ve svých hrobkách jsou zemrelí popsáni jako imachu ( poctený ) Usirem: jinými slovy, jejich posmrtné potreby byly uspokojeny díky jejich príbuzenskému svazku. Pojetí imachu (což se 20

21 dá také preložit jako ten, o nejž je postaráno ) bylo výrazem pozoruhodné morální maximy, která se týkala všech vrstev egyptské spolecnosti a napravovala extrémní prípady sociální nerovnosti: bohatší a vlivnejší osoby mely povinnost starat se o chudé a sociálne slabé stejným zpusobem, jako je hlava rodiny zodpovedná za všechny její cleny. 6. dynastie Podle Manéthóa uzavírala Venisova vláda 5. dynastii a další král, Teti (Hor Seheptauej, pr. N.l.), uvádel 6. dynastii. Presné informace o príbuzenském svazku Tetiho s jeho predchudci nám scházejí, ale zdá se, že jeho hlavní manželka Iput byla Venisovou dcerou. Tetiho vezír Kagemni zahájil svou vysokou úrednickou dráhu již za Džedkarea a Venise. Turínský papyrus ale v tomto bode také vkládá prestávku, následovanou souctem králu od Meniho (prvního krále 1. dynastie) po Venise (císlo je dnes ztracené). To nám dává duvod k zamyšlení, protože kritériem takového rozdelení je v Turínském papyru vždycky zmena hlavního mesta a prestehování královské rezidence. Puvodní hlavní mesto Bílé zdi, založené na pocátku 1. dynastie, bylo co do duležitosti zrejme postupne nahrazováno jinými, zalidnenejšími predmestími dále na jih, približne na východ od Tetiho pyramidy. Džed-isut, název této cásti mesta, je odvozen od jména Tetiho pyramidy a pyramidového mesta. Nicméne královské paláce Džedkarea a Pepiho I. (a snad i Venisuv) už mohly být premístené dále na jih, mimo špínu, hluk a zápach prelidneného mesta, do údolí ležícího na východ od dnešní jižní Sakkáry, a mohly být od Džed-isutu oddelené jezerem. Tak by se alespon dalo vysvetlit, proc si Džedkare a Pepi vybrali pro své pyramidy práve jižní Sakkáru. Paralelou tohoto vývoje pak bylo to, že správní centrum sousedící s Tetiho pyramidou dostalo jméno Mennefer (recky Memfis), odvozené od jména pyramidového komplexu Pepiho I. Ten mohl být už na konci Staré ríše fyzicky spojen s osadami kolem chrámu boha Ptaha, rozprostírajícími se dál na východ, a mesto jako celek zacalo být známé jako Mennefer. Koncem 5. a zacátkem 6. dynastie se tudíž mohlo zmenit místo královské rezidence a mesta samotného, což by vysvetlovalo rozdelení v Turínském papyru, jež se pozdeji odrazilo i v Manéthóove výctu (otec Pepiho I. Teti byl zarazen do nové rodové linie panovníku). Ale tady už vstupujeme na pole spekulací a jen budoucí práce v terénu prokáže, nakolik jsou pravdivé. 21

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU CHUFU STARÁ ŘÍŠE II Éra stavitelů pyramid několik vojenských expedic: Sinaj nápisy ve Wádí Magháře Núbie dioritové lomy SZ od Abú Simbelu Elefantina těžba červené žuly špatná historická pověst: Papyrus

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

předbě edb žně ve stejných místnostech

předbě edb žně ve stejných místnostech ADMINISTRATIVA STARÁ ŘÍŠE éra stavitelů pyramid Petra Maříková Vlčková 29.03.2010 Egypt a střední Evropa datum nahrazení výuky upřesněno během tohoto týdne, sledujte nástěnku u katedry předběžně 19.04.

Více

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej

STARÁ RÍŠE. 3. dynastie, asi pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej STARÁ RÍŠE 3. dynastie, asi 2650-2575 pr. n. l. Panovníci: Sanacht Necerichet - Džoser Sechemchet Chaba Hunej Královská hrobka ve 3. dynastii - typ stupnovitých pyramid Konec 2. dynastie - období nestability

Více

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 01.12.2015 NEJNOVĚJŠÍ VÝZKUM V KV 62 TUTANCHAMONOVA HROBKA Snímkování: infračervené spektrum, georadar

Více

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura Staré říše, Prvního přechodného období a Střední říše Petra Maříková

Více

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ PRVNÍHO PŘECHODNÉHO ARCHITEKTURA STARÉ ŘÍŠE, OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ PRVNÍHO PŘECHODNÉHO ARCHITEKTURA STARÉ ŘÍŠE, OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA STARÉ ŘÍŠE, PRVNÍHO PŘECHODNÉHO OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 STARÁ ŘÍŠE (OK) období 3.-6. dynastie

Více

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie

3/27/2012 STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE. Raná 12. dynastie STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE Petra Maříková Vlčková 30.03.-31.3.2012 EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11.,

Více

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

STAROEGYPTSKÝ URBANISMUS

STAROEGYPTSKÝ URBANISMUS STAROEGYPTSKÝ URBANISMUS Petra Maříková Vlčková 26.01.2016 U3V Plzeň, ZS 2015 URBANISMUS Egyptská civilizace je civilizací bez měst Město: egyptsky niut Komplexní sídelní struktura osídlení starého Egypta:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. tisíciletí II Petra Maříková Vlčková 01.12.2015 Vývoj nekrálovských

Více

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2015/2016 2015-12-15 PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE Zdůraznění regionálních tradic: architektura náboženství Texty

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus Petra Maříková Vlčková 22.09.2015 Urbanismus: Egyptská civilizace je civilizací

Více

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ POHŘEBNÍ ZVYKLOSTI NEKRÁLOVSKÝCH HODNOSTÁŘŮ PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ Společnost a kultura starého Egypta, U3V Plzeň LS 2018 14.03.2018 SMYSL POČÍNÁNÍ Zajištění posmrtné existence X pouze pro malý výsek tehdejší

Více

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA II. DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ, NOVÁ ŘÍŠE

KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA II. DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ, NOVÁ ŘÍŠE KRÁLOVSKÁ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURA II. DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ, NOVÁ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2015 20.10.2015 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (SIP) Vláda 14.-17. dynastie DIVERSITA kulturních projevů:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Abúsír příběh jedné královské nekropole

Abúsír příběh jedné královské nekropole Abúsír příběh jedné královské nekropole Původ jména Abúsír sahá až do Pozdní a Ptolemaiovské doby, kdy se v severní Sakkáře a jižním Abúsíru dařilo kultům posvátných zvířat. Soustřeďovaly se v okolí Serapea,

Více

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA Petra Maříková Vlčková 11.12.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství 1 LITURGICKÉ TEXTY Velmi málo ucelených informací na stěnách chrámů: tzv. průvodce

Více

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 2. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň LS 2016 08.03.2016 1 EGYPT VE 2. TISÍCILETÍ Historická období: První přechodná doba: Mentuhotep II. Střední říše

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Petra Maříková Vlčková 12.01.2016 Funkce chrámů: Mnoho vzájemně se proplétajících

Více

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň, LS 2018

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň, LS 2018 SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková 28.03.2018 U3V Plzeň, LS 2018 Městská centra urbanismus starého Egypta Egyptská civilizace je civilizací bez měst Město: egyptsky niut Komplexní

Více

STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE

STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE STŘEDNÍ ŘÍŠE ÉRA RENESANCE Petra Maříková Vlčková EGYPT A STŘEDNÍ EVROPA STŘEDNÍ ŘÍŠE problém chronologie: tradiční schéma: doba vlády 12. dynastie současné schéma: doba vlády 2./2 11., 12. a 13. dynastie

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l.

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l. 1 Pravěké umění Raný paleolit - abbévillien Sekery 800 000 př. n. l. opracované kamennými palicemi 1 Pravěké umění Raný paleolit - acheluléen Sekery 150 000 př. n. l. opracované kamennými a dřevěnými palicemi,

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky

hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky EGYPTSKÉ MÝTY hieroglyfy vznik kolem 3.000 př.n.l. hieratické (kněží) démotické (zjednodušené, 6. stol.) nepoužívali při psaní samohlásky papyrusové svitky Prameny: absence jednotné kanonizované svaté

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Středí říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Středí říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ

UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ UMĚNÍ STARÉ ŘÍŠE A PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 2016-11-02 STARÁ ŘÍŠE Období 3.-6. dynastie rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky Starověký Egypt - stát s nejdelšími dějinami v historii cca 3000 let - starověcí Egypťané své říši říkali Ta Meri = Země milovaná - dnešní název, pochází z řeckého slova Aigyptos = chrám boha Ptaha Přírodní

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA

UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA UMĚNÍ FORMUJÍCÍ SE EGYPTSKÉ SPOLEČNOSTI A STÁTU. POZDNĚ PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ A ARCHAICKÁ DOBA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2016 19.10.2016 Pozdně předdynastické období Postupné sjednocování Egypta

Více

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková 11.04.2018 U3V Plzeň, LS 2018 THÉBY MĚSTO BOHŮ Založení: OK (5. dynastie

Více

Česká egyptologie v letech 1958-2000

Česká egyptologie v letech 1958-2000 Česká egyptologie v letech 1958-2000 Jaromír Krejčí. České národní egyptologické centrum se především snaží navázat, podstatně rozšířit a zkvalitnit mezinárodně uznávanou činnost české egyptologie reprezentované

Více

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 HISTORICKÁ GEOGRAFIE Vědní disciplína studující proměny geografického prostoru v čase; interdisciplinární

Více

Encyklopedie starověkého Egypta. Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala

Encyklopedie starověkého Egypta. Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala Encyklopedie starověkého Egypta Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala Nakladatelství Libri Praha 2007 Rukopis publikace byl připraven v rámci vědecko-výzkumného záměru Ministerstva školství,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovské hrobky ve 3. tisíciletí a pohřební a zádušní rituály Petra Maříková Vlčková 03.11.2015

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Provozně ekonomická fakulta STAROVĚKÝ EGYPT. Seminární práce. Mgr. Jana Bobčíková

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Provozně ekonomická fakulta STAROVĚKÝ EGYPT. Seminární práce. Mgr. Jana Bobčíková MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta STAROVĚKÝ EGYPT Seminární práce Brno 2011 Mgr. Jana Bobčíková Obsah 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zeměpisná poloha... 4 3 Historie... 5 3.1. Předdynastická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

Neolitická revoluce ( př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických

Neolitická revoluce ( př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických IVZ- starověk Mgr. Jana Doleželová Neolitická revoluce (7 500-55 000 př.n.l) Hlavní znaky: Domestikace zvířat a pěstování plodin Budování pevných domů (usedlý život) Výroba keramických nádob Výroba kamenných

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura II: Druhé přechodné období, Nová říše Petra Maříková Vlčková 20.10.2015

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 13. října 2016 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A PANOVNÍCI

BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A PANOVNÍCI BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA Petra Maříková Vlčková 22.11.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A PANOVNÍCI ATON A MONOTEISMUS V EGYPTĚ Pojetí všeobjímajícího božstva

Více

Souhrnná chronologie 5. dynastie

Souhrnná chronologie 5. dynastie 5. DYNASTIE Důsledky plynoucí z prosazení již dříve známého kultu slunečního boha Rea do oficiální státní ideologie na počátku 5. dynastie bývají v egyptologické literatuře nepřiměřeně zdůrazňovány a zhusta

Více

BOHOVÉ A PANOVNÍCI NÁBOŽENSKÁ LITERATURA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství

BOHOVÉ A PANOVNÍCI NÁBOŽENSKÁ LITERATURA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A PANOVNÍCI NÁBOŽENSKÁ LITERATURA Petra Maříková Vlčková 06.12.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství USIR Jeden z nejznámějších a nejdůležitějších bohů starého Egypta (mnoho

Více

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 4. A 3. TISÍCILETÍ

VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 4. A 3. TISÍCILETÍ VZTAHY EGYPTA, NÚBIE A PŘEDNÍHO VÝCHODU VE 4. A 3. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková 23.09.2016 U3V Plzeň LS 2016 EGYPT VE 4. A 3. TISÍCILETÍ Historická období: pozdně předdynastické období tzv. období

Více

STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY

STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY Starověký EGYPT KDE? severo-východní Afrika MOŘE? Středozemní a Rudé moře ŘEKA? nejúrodnější je údolí řeky Nil pravidelné záplavy v době tání sněhu CO STAVĚLI?

Více

Prezentace se ve svém obsahu věnuje Údolí králů, kde byla nalezena i hrobka faraona Tutanchamona a také areálu chrámu v Karnaku.

Prezentace se ve svém obsahu věnuje Údolí králů, kde byla nalezena i hrobka faraona Tutanchamona a také areálu chrámu v Karnaku. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM

JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM JEDINEČNÝ NEFERREŮV ZÁDUŠNÍ CHRÁM Miroslav Verner Víra v posmrtný život a s ní související uctívání zemřelých sahají v Egyptě hluboko do pravěku. Postupně byla vytvořena soustava náboženských představ

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

EGYPT. SVĚT BOHŮ, KRÁLŮ A LIDÍ

EGYPT. SVĚT BOHŮ, KRÁLŮ A LIDÍ EGYPT. SVĚT BOHŮ, KRÁLŮ A LIDÍ Petra Maříková Vlčková 17.01.2018 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství SVĚT EGYPTSKÝCH CHRÁMŮ Mnoho vzájemně se proplétajících představ a hlubší smysl

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Pracovní sešit Carter archeologie

Pracovní sešit Carter archeologie Pracovní sešit Carter archeologie 2 1. Odkrytí hrobky Howardem Carterem Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní

Více

VZNIK NOVÉ ŘÍŠE A KONSOLIDACE ÚZEMÍ. RANÁ 18. DYNASTIE U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

VZNIK NOVÉ ŘÍŠE A KONSOLIDACE ÚZEMÍ. RANÁ 18. DYNASTIE U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ VZNIK NOVÉ ŘÍŠE A KONSOLIDACE ÚZEMÍ. RANÁ 18. DYNASTIE U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ KOŘENY NOVÉ ŘÍŠE BOJE ZA ZNOVUSJEDNOCENÍ ZEMĚ Max. rozšíření

Více

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Mezopotámie Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin. Její civilizace vznikla přibližně 3500 př.n.l. a trvala zhruba do roku 1600 př.n.l. Označení Mezopotámie

Více

Závěr předdynastického období a raně dynastická doba UMĚNÍ ZÁVĚREČNÉ FÁZE PRAVĚKÉHO VÝVOJE. Nakáda III proces sjednocování Egypta

Závěr předdynastického období a raně dynastická doba UMĚNÍ ZÁVĚREČNÉ FÁZE PRAVĚKÉHO VÝVOJE. Nakáda III proces sjednocování Egypta Závěr předdynastického období a raně dynastická doba Petra Maříková Vlčková 01.-02.03.2012 Nakáda III proces sjednocování Egypta minimum přímých archeologických dokladů pro vlastní sjednocení dalekosáhlé

Více

19. dynastie. - armádní důstojník a vezír Pramesse Haremheb jej možná označil za svého dědice

19. dynastie. - armádní důstojník a vezír Pramesse Haremheb jej možná označil za svého dědice 1 19. dynastie RAMESSE I. - vojenská rodina z V Delty asi z Kantíru - armádní důstojník a vezír Pramesse Haremheb jej možná označil za svého dědice - manželka Satre také z vojenské rodiny syn: pozdější

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014

STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 STAROVĚKÝ EGYPT Pavel Trtílek, 9. října 2014 3 300 př.n.l.: vznik prvních měst a chrámových komplexů na březích Nilu cca 3 000 př.n.l.: spojení Horního a Dolního Egypta našim znalostem o Egyptě vděčíme

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

ZLATÝ VĚK. HATŠEPSUT/ THUTMOSE III. AMENHOTEP III. U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

ZLATÝ VĚK. HATŠEPSUT/ THUTMOSE III. AMENHOTEP III. U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ ZLATÝ VĚK. HATŠEPSUT/ THUTMOSE III. AMENHOTEP III. U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ 10.10.2018 VLÁDA THUTMOSE III. A KRÁLOVNY HATŠEPSUT (asi 1479-1425)

Více

TEXTY PRO DOSAŽENÍ ZÁSVĚTÍ II A MAGIE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství

TEXTY PRO DOSAŽENÍ ZÁSVĚTÍ II A MAGIE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství TEXTY PRO DOSAŽENÍ ZÁSVĚTÍ II A MAGIE VE STAROVĚKÉM EGYPTĚ Petra Maříková Vlčková 20.12.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství PODSVĚTNÍ KNIHY Amduat: eg. název: Kniha Skryté komory,

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

RANĚ DYNASTICKÉ OBDOBÍ

RANĚ DYNASTICKÉ OBDOBÍ RANĚ DYNASTICKÉ OBDOBÍ Nakáda III proces sjednocování Egypta minimum přímých archeologických dokladů pro vlastní sjednocení dalekosáhlé změny ve společnosti: Objevení písma, první narativní umění na kamenných

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_And001 Vypracoval(a),

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Obraz egyptské společnosti na příkladu Dér el- Medíny a svět umělců v Tell el-amarně Petra Maříková Vlčková 25.04.2018 U3V Plzeň, LS 2018 DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Jedno z plánovaných sídlišť řemeslníků

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

Amarnská doba a závěr 18. dynastie. Amarnské období podle místa nového hlavního města založeného

Amarnská doba a závěr 18. dynastie. Amarnské období podle místa nového hlavního města založeného 1 Amarnská doba a závěr 18. dynastie Amarnské období podle místa nového hlavního města založeného Amenhotepovým synem a nástupcem, Amenhotepem IV. (Achnatonem). Zahrnuje dobu jeho vlády a nástupců: Smenchkarea,

Více

Objev hrobky staroegyptského soudce

Objev hrobky staroegyptského soudce Objev hrobky staroegyptského soudce Nejstarší milostná píseň a jedno z nejstarších psích jmen BŘETISLAV VACHALA Na jižní okraj Abúsíru, kde členitý písečný terén Západní pouště zvolna přechází v úzké údolí,

Více

Pracovní list Zkrácená verze

Pracovní list Zkrácená verze Pracovní list Zkrácená verze 2 1. Objev Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží ve městě mrtvých (nekropoli) na západním břehu Nilu naproti Thébám (dnes nazávaným Luxor). Byli zde pohřbeni

Více

3/16/2010. Nejstarší doklad o sochařství z území Egypta. Káhirské Egyptské

3/16/2010. Nejstarší doklad o sochařství z území Egypta. Káhirské Egyptské Neolit v nilském údolí Neolit a konec pravěku v Egyptě Petra Maříková Vlčková 15.03.2010 Několik zdrojů epipaleolitické tradice charakteristické pro nejstarší vrstvy osídlení -bez dokladů o záměrném pěstování

Více

Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta

Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta Poslední odpočinek prvního egyptského kolaboranta Čtyřicet let práce českých archeologů v Egyptě BŘETISLAV VACHALA 1. Rosettská deska s textem kněžského dekretu sepsaného u příležitosti prvního výročí

Více

Másaláma ja báš reis Ahmad Sbohem, předáku Ahmade

Másaláma ja báš reis Ahmad Sbohem, předáku Ahmade M Á S A L Á M A J A B Á Š R E I S A H M A D S B O H E M, P Ř E DÁ K U A H M A D E P E S X / 2 0 1 3 7 Obr. 1 Reis Ahmad odkrývá sochy v serdábu Neferovy hrobky na podzim 2012 (foto M. Bárta) Másaláma ja

Více

První polovina 18. dynastie

První polovina 18. dynastie 1 První polovina 18. dynastie ČASOVÉ VYMEZENÍ NOVÉ ŘÍŠE, cca 1569-1070 BC Počátek Nové říše zakladatel: Ahmose I., jehož vítězství nad Hyksósy z něj učinilo zakladatele 18. dynastie vyobrazení oslav svátku

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více