Maturitní okruhy z fyziky / 2 008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008"

Transkript

1 Maturitní okruhy z fyziky / Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny a jednotky, jejich zápis, skalární a vektorové veličiny - SI, rozdělení jednotek, definice základních jednotek - státní norma, vedlejší jednotky - fyzikální měření, chyby měření, matematické zpracování - těleso, hmotný bod, poloha tělesa, vztažné těleso, soustava souřadnic, polohový vektor, mechanický pohyb, relativnost pohybu - Galileiho princip relativity - trajektorie a dráha hmotného bodu, dělení pohybů podle trajektorie - rovnoměrný pohyb hmotného bodu, rychlost, nerovnoměrný pohyb, okamžitá a průměrná rychlost - rovnoměrně zrychlený pohyb hmotného bodu, zrychlení, nerovnoměrně zrychlený pohyb, okamžité a průměrné zrychlení, volný pád - skládání rychlostí a skládání zrychlení - síla a hmotnost jako základní pojmy dynamiky - Newtonovy pohybové zákony, výslednice sil, hybnost, zákon zachování hybnosti, pohybová rovnice hmotného bodu - inerciální a neinerciální vztažná soustavy, setrvačná síla Kinematika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici: - charakteristika - perioda, frekvence, úhlová rychlost, dostředivé zrychlení - vztahy mezi těmito veličinami Dynamika rovnoměrného pohybu hmotného bodu po kružnici: - dostředivá síla, její směr vzhledem k okamžité rychlosti, proč dostředivá síla nekoná práci - výpočet dostředivé síly - rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici v neinerciální vztažné soustavě - realizace uvedeného pohybu - kruhová rychlost v centrálním gravitačním poli Pohyby v homogenním tíhovém poli: - vrh vodorovný a vrh šikmý jako složené pohyby - volba vztažné soustavy pro uvedené pohyby - výška a dálka vrhů, elevační úhel - vliv odporu vzduchu, balistická křivka - Newtonův všeobecný gravitační zákon, gravitační konstanta - 1 -

2 - intenzita gravitačního pole a gravitační zrychlení - tíhová síla, tíhové zrychlení, těžiště tělesa - pohyb v centrálním gravitačním poli - Keplerovy zákony pro pohyb planet - pohyb umělé družice Země - balistická střela - dynamika pohybů po parabole a po elipse - charakteristika tuhého tělesa - posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa - účinek síly působící na tuhé těleso, moment síly, skládání sil působících na tuhé těleso, dvojice sil - podmínky rovnováhy tuhého tělesa, rovnovážné polohy, jejich stálost - energie otáčivého pohybu, moment setrvačnosti hmotného bodu a tuhého tělesa vzhledem k ose otáčení - mechanická práce stálé síly, výkon - práce proměnné síly - grafické řešení, řešení užitím integrálu - mechanická energie hmotného bodu a tělesa (kinetická a potenciální tíhová a pružnosti ), energie mechanického oscilátoru - charakteristika kapaliny, ideální kapalina - statika kapalin (tlak v kapalině, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon ) - proudění ideální kapaliny (proudnice, proudové vlákno, rovnice spojitosti, rovnice Bernoulliho, hydrodynamický paradox) - proudění skutečné kapaliny (pokles tlaku v potrubí, rozdělení rychlostí, laminární a turbulentní proudění, obtékání těles, odpor prostředí) - mechanika plynů (srovnání s kapalinami, atmosférický tlak) - kinetická teorie stavby látek 2. ročník - modely skupenství látek (vzdálenosti molekul, vnitřní energie) - stavové veličiny, jejich charakteristiky, jednotky - rovnovážný stav termodynamické soustavy, teplota těles v této soustavě, izolovaná soustava - jev tepelná výměna, teplo, tepelná a měrná tepelná kapacita tělesa, její závislost na látce, na teplotě, na způsobu dodávání tepla, kalorimetrická rovnice - vnitřní energie tělesa, 1. termodynamický zákon - charakteristika plynného skupenství, model ideálního plynu z hlediska mechaniky a z hlediska molekulové fyziky - střední kvadratická rychlost, souvislost s termodynamickou teplotou a s tlakem - stavová rovnice ideálního plynu, speciální případy - adiabatický děj, Poissonův zákon, Poissonova konstanta, adiabata - práce ideálního plynu, kruhový děj, 2. termodynamický zákon, práce plynu za stálého tlaku - model struktury kapalin (vnitřní energie, rozměry a vzdálenosti molekul, molekulové síly, rovnovážná poloha molekul, potenciál molekulových sil, objemová teplotní roztažnost) - 2 -

3 - povrchová vrstva, povrchové napětí, kapilární tlak, kapilarita - pevné těleso, molekulová stavba pevného tělesa, krystalová mřížka, deformace pevného tělesa, teplotní roztažnost - tání a tuhnutí - vypařování a var, kondenzace - sublimace a desublimace - rovnovážný stavový diagram - absolutní a relativní vlhkost vzduchu, rosný bod - kmitavý pohyb, jeho charakteristiky - kinematika harmonického kmitání (rovnice pro okamžitou výchylku, rychlost, zrychlení, harmonické kmitání, časový a fázorový diagram ) - dynamika harmonického kmitání (síla, přeměny energie, tlumené kmitání, vlastní a nucené kmitání, rezonance, rezonanční křivka ) - matematické kyvadlo, pružinový oscilátor - charakteristika děje vlnění, mechanické vlnění v pružném prostředí, mechanické vlnění jako zvláštní případ pohybu - charakteristiky vlnění (frekvence, perioda, úhlová frekvence, fázová rychlost, vlnová délka, fáze, počáteční fáze) - podélné a příčné vlnění - vlnění v prostoru, zdroj vlnění, vlnoplocha, paprsek - Huygensův princip, odraz, zákon odrazu, lom, zákon lomu, ohyb, interference vlnění - stojaté vlnění (jednorozměrné), chvění mechanických soustav - zvuk a jeho vlastnosti Elektrické pole 3. ročník - elektrické jevy, elektrování těles, elektrický náboj, jeho vlastnosti - Coulombův zákon, permitivita prostředí - intenzita elektrického pole, siločáry - elektrická síla, Coulombův zákon, elektrické pole, intenzita elektrického pole - srovnání elektrického a gravitačního pole - práce v elektrickém poli, potenciální energie, elektrický potenciál, napětí, jednotka volt - pohyb částice s nábojem v homogenním elektrickém poli - látky v elektrickém poli (elektrostatická indukce, polarizace dielektrika, permitivita prostředí, permitivita vakua, relativní permitivita) - kapacita vodiče a soustavy vodičů, jednotka farad, kondenzátory a jejich kombinace, energie elektrického pole kondenzátoru Elektrický proud v látkách - elektrický proud jako děj a jako fyzikální veličina, podmínky vzniku stálého elektrického proudu, zdroj elektromotorického napětí - model vedení proudu v kovovém vodiči - 3 -

4 - Ohmův zákon pro rezistor a pro uzavřený obvod, elektrický odpor, jednotka ohm, rezistivita (měrný el. odpor ), voltampérová charakteristika rezistoru - závislost odporu a rezistivity na teplotě - Kirchhoffovy zákony pro řešení elektrické sítě - elektrická práce a výkon proudu v obvodech stejnosměrného proudu, účinnost - model polovodiče, charakteristika podle vazeb, podle závislosti měrného elektrického odporu na teplotě - vlastní vodivost, generace a rekombinace párů - příměsová vodivost pozitivní a negativní, donory, akceptory, majoritní a minoritní nosiče el. náboje - přechod PN, jeho vlastnosti, usměrňovač - model elektrolytického vodiče, elektrolytická disociace, Ohmův zákon pro elektrolyty, rozkladné napětí - elektrolýza, Faradayovy zákony elektrolýzy - model vedení proudu v plynech a ve vakuu, nesamostatný výboj, samostatný výboj (jiskrový, doutnavý, obloukový, koróna) Stacionární magnetické pole - magnet, magnetka, magnetické póly, zemský magnetismus - magnetické pole vodičů s proudem (přímý vodič, solenoid), magnetické indukční čáry - magnetická síla, magnetická indukce B, síla působící na vodič s proudem v homogenním magnetickém poli, síla mezi dvěma vodiči s proudem, magnetická permeabilita - pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli - magnetické vlastnosti látek (látky diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické a ferity - energie stacionárních polí (magnetického a elektrického), cívka Nestacionární magnetické pole - elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok - Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon - jev vlastní indukce Střídavý proud - vznik střídavého napětí a proudu rovnoměrným otáčením smyčky v homogenním magnetickém poli, harmonický průběh veličin, okamžité hodnoty, amplitudy - odpor, indukčnost a kapacita v obvodu střídavého proudu, fázové posunutí proudu a napětí, časový a fázorový diagram - výkon střídavého proudu, efektivní hodnoty proudu a napětí - kombinované obvody s " R,L,C ", impedance Elektromagnetické kmitání a vlnění - LC oscilátor - elektromagnetické vlnění - rychlost elektromagnetického vlnění, polarizace Střídavý proud v energetice - trojfázový generátor střídavého proudu, trojfázová soustava, zapojení do trojúhelníku a do hvězdy, fázové a sdružené napětí, výkon - transformátor, princip činnosti transformátoru, transformátorová rovnice, příklady užití transformátoru ( v rozvodné soustavě, indukční pec, bodové svařování ) - 4 -

5 - elektrárna, rozdělení elektráren podle zdroje energie, parní turbína, generátor - přenosová soustava, spotřebitelská síť, ztráty energie ve vedení Přenos signálů vlněním: - sdělovací soustava, signál - elektroakustické měniče (mikrofony, reproduktory ) - princip zesilovače, tranzistory, integrované obvody - vysílač, modulace - přijímač ( anténa, laditelný oscilační obvod, vysokofrekvenční zesilovač, demodulátor, nízkofrekvenční zesilovač, reproduktor) Optika 4. ročník: - fyzikální povaha světla, přehled elektromagnetického spektra ( rádiové vlny, mikrovlny, tepelné a infračervené záření, viditelné světlo, ultrafialové, rentgenové a gama záření ) - šíření světla v optickém prostředí, rychlost, frekvence, vlnová délka, paprsek, odraz, lom ohyb, interference, polarizace světla - index lomu, disperze světla, hranolové spektrum - ohyb a interference světla na mřížce, mřížkové spektrum - interference světla na tenké vrstvě - polarizace světla odrazem a lomem - optická soustava, optické zobrazení - zobrazení odrazem, rovinné zrcadlo, kulová zrcadla - zobrazení lomem, čočky, jejich třídění - parametry zobrazení (předmětová a obrazová vzdálenost, ohnisková vzdálenost, poloměry křivosti, index lomu, optická mohutnost, velikost předmětu a velikost obrazu, příčné zvětšení) - zobrazovací rovnice, rovnice pro ohniskovou vzdálenost, rovnice pro příčné zvětšení - fotometrické veličiny, jejich jednotky, základní vztahy Speciální teorie relativity: - omezená platnost klasické kinematiky pro velké rychlosti, relativistické jevy (relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délky, relativistické skládání rychlostí) - postuláty speciální teorie relativity, relativistická hmotnost, vztah hmotnosti a energie - relativistická energie (celková, klidová, kinetická) Fyzika mikrosvěta - fotoelektrický jev, mezní frekvence, závislost počtu emitovaných elektronů na intenzitě dopadajícího záření, závislost rychlosti elektronů na frekvenci záření, Einsteinova rovnice, foton, jeho energie - Comptonův jev, předpokládaná hmotnost a hybnost fotonu, jejich využití pro vysvětlení jevu - kvantování energetických stavů atomů, Franckův a Hertzův pokus, čárová spektra - kvantověmechanický model atomu vodíku, kvantová čísla, Pauliho princip, orbital - dualistická povaha částic a záření - základní představy kvantové mechaniky, vlnová funkce, pravděpodobnost výskytu objektu, vlnové vlastnosti částic, vlnová délka - 5 -

6 - ohraničenost klasické mechaniky z hlediska rozměrů objektů - detekce částic, Geigerův-Müllerův počítač, mlžné komory, bublinková komora, jaderná emulze - urychlovače částic, lineární vysokofrekvenční urychlovač, klasický cyklotron - složení jádra, izotopy, nuklid, protonové a nukleonové číslo - vazební energie jádra - vazební energie na jeden nukleon, graf - syntéza a štěpení jader, řetězová reakce - přirozená a umělá radioaktivita, druhy záření, časový průběh přeměny, aktivita vzorku, poločas přeměny, přeměnová konstanta Astrofyzika - Slunce, sluneční soustava, planety, měsíce, komety, planetky - jednotky vzdálenosti v astrofyzice - hvězdy, hmotnost, zářivé výkony a povrchové teploty, zdroje energie ve hvězdách - vznik a vývoj hvězd, stavový diagram, závěrečná stadia - galaxie, skupiny galaxií, rozpínání vesmíru, Hubbleův vztah Volitelné okruhy - užití statistického režimu kalkulátoru pro zpracování výsledků měření - příklady měření - délky ( posuvné měřítko, mikrometrický šroub, interferometr ) - hmotnosti ( laboratorní váhy, torzní váhy ) - elektrického proudu a napětí ( deprézský a elektromagnetický přístroj ) - tlaku ( manometry a barometry ) - teploty ( vodíkový a rtuťový teploměr, termočlánek ) - rychlost jako derivace polohového vektoru, zrychlení jako derivace rychlosti - grafické znázornění závislostí rychlosti a dráhy na čase - odvození vzorce pro výpočet dostředivého zrychlení - odvození rovnice trajektorie tělesa při šikmém nebo vodorovném vrhu - odvození 3. Keplerova zákona - obecný tvar 3. Keplerova zákona - únikové rychlosti ze silového pole - měření gravitační konstanty - slapové pohyby - výpočet těžiště tělesa užitím integrálu - 6 -

7 - užití integrálů při výpočtu momentu setrvačnosti - valivý pohyb tuhého tělesa - pohybová rovnice pro otáčivý pohyb tuhého tělesa - smykové tření a valivý odpor - praktické využívání energie (mechanické vody a větru, tepelná, chemická, jaderná, tepelné motory, elektromotory) - zákony zachování, účinnost - základy fyziky letu (aerodynamická síla, úhel náběhu, odporová aerodynamická síla, vztlaková aerodynamická síla) - měření povrchového napětí užitím kapilární elevace nebo metody srovnávací - měření atmosférického tlaku - odvození stavové rovnice ideálního plynu - stavová rovnice pro reálný plyn (van der Waalsova) - definice termodynamické teploty užitím Carnotova cyklu - užití integrálu při výpočtu práce plynu - fáze a fázová přeměna, vztah fáze a skupenství - regelace ledu - skládání harmonických kmitů rovnoběžných i kolmých, rázy - odvození rovnic pro harmonické kmitání - odvození vztahu pro periodu některého oscilátoru - užití derivací při odvozování rovnic harmonického kmitání - odvození rovnice postupného a stojatého vlnění v přímce - ultrazvuk a infrazvuk - měření elementárního náboje - odvození vzorce pro elektrický potenciál ve vzdálenosti r od bodového náboje - odvození vztahu pro energii el. pole kondenzátoru - měření odporu rezistoru různými metodami - princip termočlánku - supravodivost - dvoucestný usměrňovač, filtr - užití elektrolýzy - voltampérová charakteristika doutnavého výboje - užití výbojů - klasický cyklotron - magnetické látky v technické praxi - orientace indukovaného napětí pomocí vektorů - srovnání rovnic pro okamžité napětí a proud s rovnicemi pro mechanické kmitání - paralelní kombinace " R,L,C ", admitance, užití komplexních čísel při řešení obvodů - elektrický rozvod v domácnosti, jističe a pojistky - 7 -

8 - výroba elektrické energie a životní prostředí - základní vlastnosti elektromagnetického pole podle Maxwellovy teorie - VKV a TV antény - ikonoskop, obrazovka, princip televize - barevná televize - měření rychlosti světla - měření vlnové délky světla - dvojlom - odvození vztahů pro příčné zvětšení na základě náčrtku - další optické soustavy (oko, fotoaparát, lupa, mikroskop, dalekohled ), úhlové zvětšení - vady čoček - experimentální podklady vzniku STR - Lorentzova transformace - zákon zachování hmotnosti - relativistická hybnost - klasická kinetická energie hmotného bodu jako specifický případ kinetické energie relativistické - vývoj modelů atomů - chemické vazby - laser - další typy urychlovačů - radionuklidy a jejich užití - klasifikace a některé vlastnosti elementárních částic - kvarky - metody získávání informací o vesmíru - průzkum Sluneční soustavy, meziplanetární sondy - astronomické souřadnice - vznik a vývoj vesmíru - fyzikální obraz světa. - konec

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda 4.5.1. Fyzika Cíle výuky předmětu Ţák by se měl naučit: uţívat základní fyzikální pojmy a také je rozpoznat v reálných situacích zapsat a popřípadě i načrtnout objekt, systém nebo

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Elektromagnetické spektrum

Elektromagnetické spektrum GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Elektromagnetické spektrum Poznámky & ilustrace Gymnázium F. X. Šaldy Honsoft Verze 1.0 listopad 2006 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více