Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice děkana č. 60/2015 Vydáno dne:

2 Směrnice děkana č. 60/2015 Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Habilitační řízení je vymezeno 71 a 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon. (2) V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. (3) Tato směrnice upravuje formální a procedurální záležitosti habilitačního řízení na Slezské univerzitě v Opavě, (dále jen SU OPF). O habilitační řízení lze žádat v oboru, který byl na fakultě vysoké školy akreditován. Čl. 2 Návrh na zahájení habilitačního řízení (1) Habilitační řízení se zahajuje předložením písemného návrhu uchazeče děkanovi fakulty. Spolu s tímto návrhem předkládá uchazeč habilitační práci a doklady, které jsou vyžadovány ze zákona a touto směrnicí. Veškeré doklady je uchazeč povinen dodat v písemné a elektronické formě (např. ve formátu pdf). Habilitační práci předkládá v 5 výtiscích a v elektronické formě. (2) K zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč tyto doklady: a. návrh na zahájení habilitačního řízení s uvedením oboru, v němž uchazeč žádá o habilitaci (Příloha č. 1), b. habilitační práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, c. strukturovaný životopis zaměřený především na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost (Příloha č. 2), d. úředně ověřené doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, e. doklady osvědčující pedagogickou praxi potvrzené institucí, kde praxe probíhala a hodnocení pedagogické činnosti uchazeče z místa jeho působení (Příloha č. 3); u uchazeče se požaduje minimálně 5 roků pedagogické praxe, z toho alespoň 2 roky po získání vědecké hodnosti Ph.D. nebo CSc., f. seznam vědeckých a odborných publikací v požadované struktuře (Příloha č. 4), g. seznam citací a ohlasů v dílech jiných autorů v požadované struktuře (Příloha č. 5), Vydáno dne: /17

3 h. přehled o vědecko-výzkumné činnosti a doklady o řešených výzkumných projektech a grantech v členění na projekty externí a projekty vyhlášené v rámci instituce, kde je uchazeč zaměstnán, případně projekty spolupráce s praxí, i. přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží, jak tuzemských, tak i v zahraničí, j. přehled o členství a funkcích v komisích, orgánech a radách souvisejících s příslušným vědním oborem, k. seznam vystoupení na vědeckých konferencích, l. stručnou odbornou charakteristiku své vědecké činnosti a odborného přínosu, včetně seznamu 5 nejvýznamnějších tvůrčích výstupů podepsanou uchazečem (v rozsahu max. 3 stran); uchazeč předloží originály nebo kopie vybraných výstupů, které dle jeho názoru přispěly k rozvoji vědního oboru, m. návrh tří témat habilitační přednášky, n. autoevaluační kritéria podklad k návrhu pro habilitační řízení na základě Kritérií pro posuzování vědecké a pedagogické způsobilosti uchazečů o habilitační řízení (Příloha č. 6). (3) Habilitační prací se rozumí: a. písemná práce vypracovaná především pro účely habilitace, která přináší nové vědecké poznatky, nebo b. soubor alespoň 5 uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem (Příloha č. 7), nebo c. tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. (4) Formální náležitosti návrhu kontroluje oddělení vědy a výzkumu, které také vede habilitační spis, jehož součástí jsou veškeré materiály k habilitačnímu řízení požadované zákonem a touto směrnicí, zejména: a. návrh uchazeče na zahájení habilitačního řízení se všemi přílohami, b. posudky oponentů a všechna relevantní písemná hodnocení, c. zápisy z jednání habilitační komise a záznamy o výsledcích jejího hlasování, d. zápis odpovídající části jednání vědecké rady a záznam výsledků hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem, e. návrh vědecké rady na jmenování uchazeče docentem. (5) Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti, je uchazeč písemně vyzván k odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky uchazečem odstraněny do dvou měsíců od dne, kdy byla výzva uchazeči doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály uchazeči vrátí. (6) Návrh na zahájení habilitačního řízení může předložit také cizí státní příslušník. Uchazeč předloží návrh na zahájení habilitačního řízení včetně jeho náležitostí podle čl. 2, odst. 2 směrnice v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. (7) Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení návrhu uchazeče na habilitační řízení děkanovi. Vydáno dne: /17

4 Čl. 3 Průběh habilitačního řízení v habilitační komisi (1) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle odstavce 5, předloží děkan návrh na zahájení habilitačního řízení vědecké radě fakulty spolu s návrhem na složení pětičlenné habilitační komise. Habilitační komise se skládá z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové habilitační komise musí být odborníci z jiného pracoviště než ze Slezské univerzity v Opavě. Vědecká rada fakulty schvaluje jednotlivé členy komise a jejího předsedu v tajném hlasování nadpoloviční většinou všech členů. (2) Po schválení návrhu a habilitační komise vědeckou radou fakulty podává děkan informaci rektorovi. (3) Předsedu a členy habilitační komise jmenuje děkan. Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační komise, kterého předseda pověřil. Předseda komise odpovídá za organizaci přípravy, jednání a administrativu komise pro habilitační řízení. Habilitační komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomní alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro ně vyslovili alespoň tři členové. S výjimkou závěrečného tajného hlasování komise o návrhu na jmenování uchazeče, které musí proběhnout za osobní účasti členů komise, může být jednání komise vedeno korespondenčně nebo elektronicky. Z každého jednání komise musí být pořízen zápis. (4) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou radou jmenuje 3 oponenty habilitační práce, kterými mohou být profesoři, docenti a další významní představitelé daného nebo příbuzného oboru. Ze Slezské univerzity v Opavě může být jmenován pouze jeden oponent. Předseda komise písemně sdělí jména oponentů děkanovi. Předseda habilitační komise nebo pověřený člen zašle neprodleně oponentům žádost o vypracování posudku spolu s habilitační prací. (5) Oponenti v písemném posudku zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce a její příslušnost k oboru habilitace a v závěru posudku výslovně uvedou, zda habilitační práce přináší nové vědecké poznatky a splňuje či nesplňuje standardní požadavky na úroveň habilitačních prací v daném oboru. S oponentními posudky musí být uchazeč seznámen nejméně dva týdny před zasedáním vědecké rady, na které proběhne obhajoba habilitační práce. (6) Habilitační komise může požádat uchazeče o dodatečné předložení dalších podkladů zejména pro kontrolu hodnocení aktivit, které uchazeč uvedl v dokumentu Kritéria pro posuzování vědecké a pedagogické způsobilosti uchazečů o habilitační řízení. (7) Habilitační komise komplexně posoudí osobnostní profil, vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi s přihlédnutím ke kritériím uplatňovaným při habilitačním řízení na SU OPF. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Habilitační komise vypracuje k návrhu Vydáno dne: /17

5 písemné stanovisko, které v případě kladného návrhu obsahuje souhrnné zhodnocení pedagogického působení, vědeckovýzkumné a odborné činnosti, hodnocení habilitační práce včetně shrnutí posudků oponentů a jednoznačný závěr o splnění standardních požadavků pro jmenování docentem. Komise také odsouhlasí téma habilitační přednášky. (8) Návrh na jmenování nebo na zastavení řízení předloží předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise bez zbytečného odkladu děkanovi. Děkan určí termín jednání vědecké rady fakulty, na kterém bude návrh projednáván a požádá předsedu habilitační komise nebo jím pověřeného člena o přednesení stanoviska k návrhu. (9) Uchazeč musí nejméně měsíc před obhajobou habilitační práce dodat teze své habilitační práce v písemné a elektronické podobě, které obdrží členové vědecké rady s pozvánkou na zasedání vědecké rady. (10) Habilitační řízení může být kdykoliv ve svém průběhu děkanem zastaveno na základě žádosti uchazeče. Další postup určuje 72, odst. 12 zákona. Děkan je povinen o této skutečnosti informovat rektora, vědeckou radu fakulty, členy habilitační komise a oponenty práce. Čl. 4 Průběh habilitačního řízení na zasedání vědecké rady (1) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. Členové habilitační komise a oponenti se mohou zúčastnit i neveřejné rozpravy vědecké rady. (2) Habilitační řízení na zasedání vědecké rady fakulty zahrnuje tyto kroky: a. volba skrutátorů, b. představení uchazeče, c. informace o složení habilitační komise a oponentech, d. stanovisko habilitační komise, e. habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce, f. přednesení oponentních posudků, g. veřejná rozprava k habilitační přednášce a k habilitační práci, ve které má uchazeč možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti, h. neveřejná rozprava vědecké rady fakulty, i. tajné hlasování členů vědecké rady o stanovisku habilitační komise, j. zpráva skrutátorů, k. veřejné vyhlášení výsledků hlasování o jmenování docentem. (3) Návrh na jmenování docentem musí získat většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty. Nezíská-li návrh na jmenování docentem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, pak vědecká rada habilitační řízení zastavuje. Získá-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, potom postoupí vědecká rada prostřednictvím děkana návrh na jmenování uchazeče docentem rektorovi. Vydáno dne: /17

6 (4) Pokud rektor souhlasí s návrhem, jmenuje uchazeče docentem. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké radě Slezské univerzity v Opavě, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady vysoké školy, platí, že se řízení zastavuje. (5) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými doklady vrátí uchazeči. (6) Na habilitační řízení se správní řád nevztahuje. (7) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat do 30 dnů námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. Rozhodnutí děkana nebo rektora musí být odůvodněno. Čl. 5 Zveřejňování údajů o habilitačním řízení (1) Zveřejněním údajů o zahájení a ukončení habilitačního řízení se rozumí: a. zveřejnění informací na úřední desce fakulty na webových stránkách, b. odeslání formuláře Zveřejňování údajů o habilitačním řízení příslušnému odboru MŠMT prostřednictvím rektorátu Slezské univerzity v Opavě. (2) Informace o zahájení habilitačního řízení musí být od okamžiku zahájení řízení zveřejněna na úřední desce fakulty. Tato informace je postupně doplněna o složení habilitační komise, jmenování oponentů, termínu konání veřejného zasedání vědecké rady a výsledku habilitačního řízení. (3) Habilitační spis je veřejně přístupný na oddělení vědy a výzkumu SU OPF. Po úspěšném habilitačním řízení se habilitační spis archivuje v knihovně Slezské univerzity v Opavě, pracoviště Karviná. (4) Kontrolu dodržování směrnice pro habilitační řízení provádí proděkan pro vědu a výzkum. Čl. 6 Závěrečná ustanovení (1) Poplatky za habilitační řízení jsou stanoveny Rozhodnutím děkana. (2) Tato směrnice byla projednána na jednání Vědecké rady SU OPF dne (3) Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. V Karviné prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., v. r. děkan Vydáno dne: /17

7 Přílohy: 1. Návrh na zahájení habilitačního řízení 2. Strukturovaný životopis 3. Doklad osvědčující pedagogickou praxi 4. Seznam vědeckých a odborných prací 5. Seznam ohlasů na práce uchazeče 6. Autoevaluační kritéria podklad k návrhu pro habilitační řízení 7. Požadavky na habilitační práci předkládanou formou souboru uveřejněných vědeckých prací doplněného komentářem Vydáno dne: /17

8 Příloha č. 1 NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Jméno uchazeče: Datum a místo narození: Obor, v němž je žádáno o habilitaci: (např. Podniková ekonomika a management) Návrh tří témat habilitační přednášky: Název habilitační práce: Typ habilitační práce dle čl. 2 odst. 3 Směrnice děkana č. 60/2015 Habilitační řízení: a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo b) soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem, nebo c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. Předložením návrhu na zahájení habilitačního řízení poskytuji Slezské univerzitě v Opavě licenci k užití výše specifikované habilitační práce dle písm. a), resp. komentáře dle písm. b), a to k užití způsobem uvedeným v 18 odst. 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Tuto licenci poskytuji Slezské univerzitě jako licenci nevýhradní a poskytuji ji bezúplatně na dobu trvání majetkových práv k dílu. Slezská univerzita není povinna licenci využít. Další údaje požadované MŠMT: Rodné číslo: Stav: Rodné příjmení (u žen): Trvalé bydliště: Kontakt: Telefon: V... dne Podpis uchazeče o habilitační řízení: Seznam příloh (dle článku 2 odst. 2 Směrnice děkana č. 60/2015 Habilitační řízení) Vydáno dne: /17

9 Příloha č. 2 STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS Povinná minimální struktura 1 Jméno, příjmení vč. titulů Datum a místo narození Pracoviště Funkce: Vzdělání a akademické kvalifikace: Přehled zaměstnání: Pedagogická činnost 2 : Vědecko-výzkumná činnost 2 : Publikační činnost 2 (v členění dle Směrnice): Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organizacích: Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích: Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích: Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže: Získaná ocenění: V dne Podpis. 1 Struktura vychází z Kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení na SU OPF. Pokud uchazeč některé z bodů nenaplňuje, uvede zde nemám, nejsem, nezúčastnil jsem se apod. Je možno doplnit další rubriky kromě zde uvedených, doporučený rozsah je max. 3 strany. 2 Zde pouze výčtem. Podrobněji by mělo být rozvedeno v dalších dokumentech. Vydáno dne: /17

10 Příloha č. 3 DOKLAD DOSVĚDČUJÍCÍ PEDAGOGICKOU PRAXI Jméno uchazeče: Pracoviště, kde praxe probíhala: A. Přehled pravidelné výuky (za posledních 5 let včetně roku zahájení řízení) a. Přednášky Předmět Bc/Mgr/PhD ročník h/týden od: do: 1 1 b. Semináře Předmět Bc/Mgr/PhD ročník h/týden od: do: 1 c. Cvičení Předmět Bc/Mgr/PhD ročník h/týden od: do: B. Vedení a oponování bakalářských, diplomových, případně disertačních prací (za posledních 5 let včetně roku zahájení řízení) Jméno studenta obor rok práce Bc/Mgr/Ph.D. obhájeno/neobhájeno Celkový počet studentů: úspěšně obhájilo: neobhájilo: Vydáno dne: /17

11 C. Členství v komisích pro státní zkoušky v bakalářském (SZB), magisterském (SZM) a doktorském (SZD) studiu, oborových radách (OR) a oborových komisích (OK) DSP (za posledních 5 let včetně roku zahájení řízení) komise funkce typ programu obor od: do: D. Seznam učebnic, kapitol v učebnicích, učebních textů a jiných výukových pomůcek (v uvedeném pořadí a s uvedením autorského podílu) E. Seznam vzdělávacích nebo rozvojových projektů (s uvedením autorského podílu) F. Seznam jiných aktivit vzdělávacího charakteru, podíly na zavedení nové koncepce oboru či předmětu, recenze učebnic nebo skript, mezinárodní pedagogická činnost Podpis uchazeče: Potvrzuji správnost uvedených údajů: Jméno, funkce a podpis odpovědného představitele instituce: V... dne... Tato struktura seznamu je pro uchazeče o habilitační řízení na SU OPF v Karviné závazná. Doklad se vyplňuje pro každou instituci, ve které uchazeč v posledních 5 letech působil. Vydáno dne: /17

12 Příloha č. 4 Jméno uchazeče: Pracoviště uchazeče: A. Monografie: B. Kapitoly v monografiích: SEZNAM VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PRACÍ SE SPECIFIKACÍ PROCENTUÁLNÍHO PODÍLU UCHAZEČE C. Původní vědecké články v impaktovaných časopisech s uvedením hodnoty IF v roce vydání: D. Původní vědecké články v recenzovaných časopisech bez IF uvedených v databázi SCOPUS s uvedením hodnoty SJR v roce vydání: E. Původní vědecké články v ostatních recenzovaných časopisech vydávaných v ČR nebo v zahraničí: F. Původní vědecké články ve sbornících z mezinárodních konferencí uvedených v databázi Thomson Reuters na ISI Web of Science nebo v databázi SCOPUS: G. Původní vědecké články ve sbornících ostatních mezinárodních konferencí publikované ve světovém jazyce: H. Původní vědecké články ve sbornících z konferencí publikované v českém či jiném nesvětovém jazyce: I. Vyzvané přednášky (s uvedením kdo a kdy je vyžádal a kdy a kde byly prezentovány): J. Audiovizuální a webové prezentace v oblasti výzkumu a vývoje nebo umění, překlady odborných publikací: K. Další výsledky výzkumu, vývoje nebo umělecké činnosti významné z hlediska uchazeče, recenzní posudky publikací nebo oponentní posudky projektů: L. Významná ocenění získaná za výsledky ve vědecké, odborné nebo umělecké činnosti: Čestné prohlášení uchazeče: Prohlašuji, že všechny uvedené údaje včetně stanovení mého podílu na výsledcích jsou pravdivé. V... dne... Podpis uchazeče: Poznámky: 1. Tato struktura seznamu je pro uchazeče o habilitační řízení na SU OPF závazná 2. Při citaci všech prací používejte oficiálních názvů časopisů dle SCI. Vydáno dne: /17

13 Příloha č. 5 SEZNAM OHLASŮ NA PRÁCE UCHAZEČE Jméno uchazeče: Pracoviště uchazeče: A. Seznam citací v publikacích jiných autorů (WoS, SCOPUS) Citovaná práce 1 (úplná citace včetně IF/SJR): Ohlasy: 1. (úplná citace včetně IF/SJR) 2. (úplná citace včetně IF/SJR). Citovaná práce 2 (úplná citace včetně IF/SJR): Ohlasy: 1. (úplná citace včetně IF) 2. (úplná citace včetně IF).. Pozn.: 1. Tato struktura seznamu citací může být nahrazena výpisem z příslušné databáze (WOS, SCOPUS apod.), doplněným o hodnoty IF/SJR časopisů. 2. Seznam nesmí obsahovat žádné autocitace, přičemž za autocitaci se považuje citace dané práce kterýmkoliv z jejich spoluautorů. B. Seznam citací v publikacích jiných autorů neuvedených ve WoS/SCOPUS Citovaná práce 1 (úplná citace): Ohlasy: 1. (úplná citace) 2. (úplná citace) Citovaná práce 2 (úplná citace): Ohlasy: 1. (úplná citace) 2. (úplná citace) Pozn.: 1. Seznam nesmí obsahovat žádné autocitace, přičemž za autocitaci se považuje citace dané práce kterýmkoliv z jejich spoluautorů. C. Seznam tří nejvýznamnějších citací z hlediska uchazeče s krátkým zdůvodněním Čestné prohlášení uchazeče: Prohlašuji, že všechny uvedené údaje včetně stanovení mého podílu na výsledcích jsou pravdivé. V... dne... Podpis uchazeče: Vydáno dne: /17

14 Příloha č. 6 AUTOEVALUAČNÍ KRITÉRIA PODKLAD K NÁVRHU PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ (Kritéria vědecké a pedagogické způsobilosti uchazečů o habilitační řízení na SU OPF) Jméno uchazeče: Pracoviště uchazeče: Obor habilitace: Podniková ekonomika a management Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje na základě předložených materiálů habilitační komise a vědecká rada fakulty. Uchazeč musí být ve svém oboru vědeckou a pedagogickou osobností. Závazné minimální požadavky, které by měl každý uchazeč splňovat, jsou uvedeny v bodech A.1, A.2, B.1, C.1, D.1. Vedle toho je žádoucí, aby uchazeč splňoval i další podmínky, jejichž orientační výčet je uveden v bodech A.3, B.2, C.2, D.2. Kritéria jsou koncipována tak, aby definovala standardní požadavky na uchazeče a usnadnila rozhodování jak členům habilitační komisí, tak členům vědecké rady fakulty. A. Pedagogická a vzdělávací činnost A. 1 Závazné minimální požadavky Počet Skutečnost 1 Kvalitní vysokoškolská pedagogická činnost 2 Vedení diplomových prací/diplomových seminářů A. 2 Závazné požadavky Minimální požadavek: 5 let, z toho alespoň 2 roky po získání Ph.D. Minimální požadavek: 10 3 Vypracování oponentských posudků diplomových, popř. disertačních prací 4 Členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, popř. obhajoby disertačních prací 5 Řešitel/člen týmu pro řešení vzdělávacích nebo rozvojových projektů A. 3 Jiná činnost hodná zřetele 1 Podíl na zavedení nové koncepce oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí předmětu nebo zavedení nového oboru či předmětu 2 Přednášení předmětů 3 Vysokoškolské učební texty 4 Jiná didaktická pomůcka (případové studie, film, software, video, e- learningové pomůcky) 5 Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů 6 Mezinárodní pedagogická činnost 3 3 Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce, příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod. Vydáno dne: /17

15 B. Vědecko-výzkumná činnost B. 1 Závazné požadavky Skutečnost 1 Řešitel/člen řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo řešitel/člen řešitelského týmu mezinárodních vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo projektů mezinárodní spolupráce 4 B. 2 Jiná činnost hodná zřetele 1 Řešitel/člen řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů řešených v rámci mateřského pracoviště uchazeče 2 Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro státní a veřejný sektor, spolupráce s podnikatelskými subjekty, řešení prakticky orientovaných vědecko-výzkumných projektů) C. Publikační činnost C. 1 Závazné minimální požadavky na autorství/významné spoluautorství 5 Počet Skutečnost 1 Autorství/významné spoluautorství odborné knižní publikace 6 nebo autorství/významné spoluautorství zahraničních článků ve světovém jazyce s nenulovým IF vyšším než je medián IF oboru ekonomické vědy v roce, kdy byl článek zveřejněn 2 Odborný článek v časopise, který je evidován ve světově uznávané databázi Web of Science Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým IF 3 Odborný článek v časopise, který je evidován ve světově uznávané databázi SCOPUS s přiděleným indexem Scientific Journal Rankings (SJR) 7. Články v časopise s nenulovým IF mohou nahradit články SCOPUS 4 Odborný článek v recenzovaném časopise bez citačního indikátoru (IF, SJR) 8 8 C. 2 Jiná činnost hodná zřetele 1 Významné spoluautorství na slovníku či encyklopedii 2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci 3 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku ze zahraniční konference, která je evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, SCOPUS) 4 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém jazyce Mimo výzkumných projektů řešených v rámci interních grantů Slezské univerzity nebo mateřského pracoviště uchazeče 5 Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci 6 Odbornou knižní publikací se rozumí monografie, resp. odborná kniha podle definice Metodiky hodnocení výzkumných organizací RVVI. Minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah jedné publikace, resp. odpovídajícího součtu autorských podílů je 11 AA. 7 Prioritně se doporučují zejména články publikované ve světovém jazyce. 8 Články v časopise s nenulovým IF nebo v databázi SCOPUS mohou nahradit články v recenzovaném časopise bez IF. Přitom článek s nenulovým IF se započítává jako 3 a článek v databázi SCOPUS jako 2 odborné články v recenzovaném časopise. Minimálně 2 články musí být publikovány v zahraničních časopisech. Kapitola v knize odpovídá recenzovanému článku. Vydáno dne: /17

16 5 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém nebo jiném nesvětovém jazyce 6 Odborný článek v nerecenzovaném časopise 7 Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností D. 1 Závazné minimální požadavky Počet Skutečnost 1 Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných databázích (Web of Science, SCOPUS) bez autocitací 2 Ostatní citace v publikacích jiných autorů 10 bez autocitací 10 D. 2 Jiná činnost hodná zřetele (alespoň 2 z požadavků 1 až 6 je povinen uchazeč splnit alespoň jednou) Skutečnost 1 Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí a seminářů 2 Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech 3 Členství v redakčních radách odborných časopisů 4 Činnost v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru 5 Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru 6 Různá ocenění vědecké práce 2 Datum zpracování: Podpis uchazeče: Údaje uvedené uchazečem ověřili: Datum: Podpis: Podpis předsedy habilitační komise: 9 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku z mezinárodní konference, která není evidována ve světově uznávané databázi (Web of Science, SCOPUS). 10 Citace v publikacích autorů uvedené ve WoS nebo SCOPUS mohou nahrazovat ostatní citace, přičemž citace ve WoS se započítává 3x, citace ve SCOPUS 2x. Vydáno dne: /17

17 Příloha č. 7 POŽADAVKY NA HABILITAČNÍ PRÁCI PŘEDKLÁDANOU FORMOU SOUBORU UVEŘEJNĚNÝCH VĚDECKÝCH PRACÍ DOPLNĚNÉHO KOMENTÁŘEM 1. Uveřejněnými vědeckými pracemi se rozumí: a. původní vědecké články publikované ve vědeckých recenzovaných časopisech, b. kapitoly v knižně vydaných monografiích distribuovaných prostřednictvím distribuční sítě. 2. Habilitační práce podaná formou souboru uveřejněných vědeckých prací doplněného komentářem musí zahrnovat minimálně pět původních vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, přičemž: a. alespoň 3 z článků předloženého souboru musí být publikované v impaktovaných časopisech zařazených v databázi Journal of Citation Report nebo v časopisech zařazených v databázi SCOPUS a musí mít samostatné autorství, u zbývajících článků musí být autorský podíl alespoň 50 %, b. minimálně jeden článek zahrnutý do předloženého souboru prací musí být publikován v časopise s IF. 3. Soubor článků musí být opatřen sjednocujícím komentářem v minimálním rozsahu 30 stran. Komentář musí obsahovat charakteristiku: a. ucelené koncepce předkládaného souboru prací s vymezením cíle, b. teoretických východisek a současného stavu výzkumu v dané oblasti (v mezinárodním měřítku), c. výzkumné metodologie, d. shrnutí získaných poznatků a konkrétní specifikaci celkového vědeckého přínosu publikovaných článků; v případě článků, které byly připraveny ve spoluautorství, musí uchazeč dále specifikovat rovněž svůj vlastní přínos, e. specifikaci limitů publikovaného výzkumu a žádoucího směru dalšího výzkumu. Vydáno dne: /17

18 Název účetní jednotky: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Označení a číslo: Směrnice děkana č. 60/2015 Název normy: Schvaluje: - Derogace: - Platnost: Datum vydání: Směrnice děkana Vydává: Zpracoval: děkan SU OPF prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. Počet stran: 17 Počet příloh: 7 Vydáno dne: /17

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém a mezinárodním vysokém školství a s přihlédnutím

Více

Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL

Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL Směrnice děkana č. 5/2016 pro habilitační řízení na Ekonomické fakultě TUL Jméno Funkce Datum Podpis Garant: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. děkan Právní kontrola: Mgr. Barbora Zajícová právník Odborný

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2017

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2017

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. Června 2017

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017 Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2017

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Vymezení působnosti FES_SME_2017_004/A Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice č. 1/2010. děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice č. 1/2010 děkana Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016 Hradec Králové, 21. 12. 2016 č.j.: D/675/2016 Výnos děkanky UHK č. 25/2016 Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ilozofické fakultě univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ HABILITAČNÍ

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice vychází z vnitřního předpisu UP Řádu habilitačního řízení a řízení ke

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20.

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ze dne 20. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. června 2017

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 170446/2017-2994 Počet listů: 4 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v. r.,

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ...

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ... Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2017 pod

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora č.

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Ř Á D HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. září 2017 pod

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 5. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti

Více

Část I. Habilitační řízení

Část I. Habilitační řízení ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ( HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÁD PřF JU ) (PLATNÝ OD 20. 6. 2013) Část I. Habilitační

Více

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice děkana č. 3/2012 Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Platná od : 1. 11. 2012 1 Část I. Úvod: Čl.1. Habilitační řízení je upraveno

Více

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno VR OU: 14. února 2018 Platnost: 1. března 2018 Účinnost: 1. března 2018

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 OBSAH: 28. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (platnost 4. června 2018, účinnost 1. července 2018) VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY

Více

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická Datum vydání: 29. 6. 2018 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Účinnost: od 1. 7. 2018 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH

Více

P1.5 Habilitační řízení

P1.5 Habilitační řízení Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant

Více

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017

Rád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, Praha 1 www.fd.cvut.cz Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. prosince 2016

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1.

Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem. na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. ledna 2015 Následující hlediska hodnocení vycházejí ze zákona č. 111/98

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Platnost: 12. 9. 2017 Účinnost: 12. 9. 2017 ŘÁD HABILITAČNÍH ŘÍZENÍ PLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3B/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

P1.6 Řízení ke jmenování

P1.6 Řízení ke jmenování Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Klíčové vstupy:

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 117/2017 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 26. 1. 2017 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vyhláška děkana č. 13/2016 Podrobnosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato vyhláška upravuje podrobnosti průběhu habilitačního

Více

PRAVIDLA HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

PRAVIDLA HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. března 2017

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné O STANOVENÍ PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ ODMĚN AUTORŮM PUBLIKACÍ A PROJEKTŮ, A O PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽI KATEDER SLEZSKÉ

Více

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK

Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK Aktuální kritéria pro habilitační řízení

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ REGISTROVANÝ VNITŘNÍ DOKUMENT Hradec Králové 1. března 2019 Počet listů: 4 SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni V Plzni dne 8. 6. 2016 ZCU 015914/2016 Vyhláška děkana č. 1D/16 Řád rigorózního řízení Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Toto

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3C/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

Rozhodnutí č. 18 /2018 zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Rozhodnutí č. 18 /2018 zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Datum vydání: 29.10.2018 Účinnost: 29.10.2018 Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

Směrnice rektorky č. 3/2018

Směrnice rektorky č. 3/2018 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 3/2018 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro kalendářní roky 2018-2021 Vydáno

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Akademický senát Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno AS OU: 26. června 2017 Registrace MŠMT: 17. srpna 2017 Platnost: 17. srpna 2017 Účinnost: 1. září 2017 Ministerstvo

Více

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice o rigorózním řízení na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerizty (dále jen FSpS MU ) v souladu s 46 odst. 5 a

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2017

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2017 č. Pravidla a požadavky pro doktorské studijní programy (DSP) na FLD Pravidla a požadavky: 1) Individuální studijní plán (ISP) Předměty stanovené příslušnou oborovou radou (OR): * pokud student složí podobně

Více

Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU

Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU Pravidla soutěže o Cenu děkana ESF MU Cílem soutěže je ocenit nejlepší vědecké práce v oboru ekonomie a managementu zpracované na Ekonomicko-správní fakultě MU a podpořit tak kvalitu vědecké práce a publikačních

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 9/2014 Věc: Obhajoba disertačních prací v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky

Více

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Č.j. 810/13 V Praze dne 16. května 2013 OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2013 Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce na Katolické teologické fakultě

Více

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Tato Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Masarykovy univerzity č.7/2017 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (ve znění účinném od 1. září 2017) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Č. j.: TF/5/14 V Praze dne

Č. j.: TF/5/14 V Praze dne Č. j.: TF/5/14 V Praze dne 5.11.2014 Pokyn děkana K realizaci Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze na Technické fakultě ČZU v

Více

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018

O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ Č. j. 2052/2018 O P A T Ř E N Í D Ě K A N A Č. 13/ 2 0 1 8 Č. j. 2052/2018 Zpracoval: proděkan pro rozvoj, kolegium děkana Odpovídá: děkan fakulty Aktualizace zařazení akademických a vědeckých pracovníků Pedagogické fakulty

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Studentská grantová soutěž 2019

Studentská grantová soutěž 2019 Směrnice děkana Divadelní fakulty JAMU Studentská grantová soutěž 2019 I. Úvodní ustanovení Tato směrnice upravuje pravidla studentské grantové soutěže, tzv. specifického vysokoškolského výzkumu na Divadelní

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze

Část 1.1. Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově v Praze Příloha k opatření rektora č. 9/2014 Část 1.1 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny na Univerzitě Karlově v Praze Habilitační práce musí odpovídat

Více

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017

Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Rámcová pravidla doktorského studia Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze platná od 1. listopadu 2017 Studium v doktorském studijním programu na FAMU probíhá v souladu se zněním

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení Vědecká rada Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen vědecká

Více

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech

Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Směrnice děkana 8/2014 Organizace studia v doktorských studijních oborech Jméno Funkce Datum Podpis Garant: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. proděkanka pro 18. 10. 2018 vědu a výzkum Právní kontrola: Mgr.

Více

R-B-18/18. Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci

R-B-18/18. Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci VNITŘNÍ NORMA UP R-B-18/18 Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Platnost: 29. srpna 2018 Účinnost:

Více

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice stanovuje formální náležitosti a kritéria k

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA V DOKTORSKÝCH Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysokého učení technického ze dne 20. 9.

Více