Výroční zpráva. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Třanovice č.p. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č.p. 1"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Třanovice č.p. 1

2 2

3 O bs Obsah 1. Vznik, poslání a cíle sdružení Vznik sdružení Poslání a cíle sdružení a h 2. Členové a orgány sdružení Členové sdružení Valná hromada Programový výbor Výběrová komise Manažer projektu - facilitátor Organizační struktura Vybrané aktivity MAS Pobeskydí v kalendářním roce Jednání orgánů MAS Pobeskydí Účast v programu LEADER ČR Účast v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podopatření typu LEADER Aktivity v jiných programech a projektech Komerční činnost MAS Pobeskydí Konference, semináře a jiné aktivity Roční účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních příjmech a výdajích Rozpočet Počet zaměstnanců

4 1.1 Vznik sdružení Formální náležitosti vzniku sdružení Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pobeskydí ) bylo založeno podle ustanovení 20f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., na ustavující členské schůzi, která se konala dne 24. března 2004 v Třanovicích. Ustavující členské schůze se zúčastnili následující zástupci zakládajících členů sdružení: - Ing. Jaromír Dobrozemský Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, svazek obcí, - Ing. Roland Slavíček T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., - Libor Křen Občanské sdružení Pozemkový spolek Podbeskydí ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, - Stanislav Ćmiel Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, - Ing. Oto Onderek Třanovice služby, o.p.s., - Alois Škuta TOZOS spol. s r.o., - Marek Kaniok DiS Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, - Josef Křenek SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., - Ing. Michal Madzia Družstvo Raškovice, - Zdeněk Knyč Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, - Ivo Dominík AGRO DOMINIK spol. s r.o., - Ing. Karel Obluk LUSTON o.p.s. Ustavující členská schůze schválila: - založení zájmového sdružení právnických osob, jehož členy jsou výše uvedené subjekty, - stanovy Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob, - složení programového výboru, - složení výběrové komise, - rozvojovou strategii MAS Pobeskydí, - manažera projektu. 4

5 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob bylo zaregistrováno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitřních věcí s následujícím zápisem: Název: Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Sídlo: Třanovice č.p. 1, PSČ Předmět činnosti: Předmětem činnosti sdružení je podporovat a napomáhat na principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života ke zlepšení sociálního, hospodářského rozvoje a životního prostředí a realizace projektů dle rozvojové strategie oblasti, která je jeho základním rozvojovým dokumentem při zapojení do iniciativy Evropské unie LEADER a dalších aktivit podporujících rozvoj venkova. Zaregistrováno dne: Číslo jednací: VV/3117/04-R-01/04 Orgány: Valná hromada Programový výbor sdružení Předseda programového výboru sdružení Místopředseda programového výboru sdružení Manažer projektu Výběrová komise Osoby vykonávající působnost orgánů: Předseda programového výboru Ing. Oto Onderek, bytem Třanovice č.p. 185, Třanovice Místopředseda programového výboru Ing. Dana Vlčková, bytem Vyšní Lhoty č.p. 124, Dobrá. Místní akční skupině Pobeskydí zájmovému sdružení právnických osob bylo dne Českým statistickým úřadem přiděleno identifikační číslo Dne byla Místní akční skupina Pobeskydí zaregistrována u Finančního úřadu v Třinci pod daňovým identifikačním číslem DIČ: CZ Dne byl Místní akční skupině Pobeskydí zřízen u České spořitelny, a.s. běžný účet s číslem /

6 Historie vzniku MAS Pobeskydí Vznik MAS Pobeskydí (jako instituce i jako hnutí obnovy venkova na daném území) je důsledkem vývoje, jehož počátek lze datovat do roku Vnějším faktorem, který podpořil nastartování pozitivních změn v území byla systematicky zaváděná podpora rozvoje venkova (Program obnovy venkova, předvstupní programy Evropské unie SAPARD, PHARE apod.). Částečně přirozeně, částečně pod vlivem nově zaváděných nástrojů docházelo v té době k zakládání sítí formální i neformální spolupráce mezi aktéry rozvoje venkova, zejm. z oblasti samospráv a byla zahájena příprava i realizace společných rozvojových projektů. V době, kdy byly zahájeny úvahy o zavedení principů založených na iniciativě EU LEADER do prostředí našeho venkova, byla tato příležitost identifikována regionálními aktéry jako jedna z potenciálně významných rozvojových příležitostí. Její implementaci usnadnily následující skutečnosti: - vnitřní koheze území, která umožňovala zaujmout společná stanoviska, přijmout integrovanou strategii k řešení společných problémů území v budoucí působnosti MAS Pobeskydí, - vědomí společné identity a odpovědnosti určité části aktérů, jejichž vůle a aktivita byla významná nejen v počátečních fázích existence MAS a - bohaté zkušenosti v oblasti realizace projektů, zaměřených na obnovu venkova, mezi nimiž měly nezastupitelnou roli projekty zaměřené na problematiku alternativních zdrojů energií, multifunkční zemědělství, krajinotvorbu, rozvoj partnerství a cestovní ruch. Sídlo MAS Pobeskydí 6

7 Nositelem zmíněných zkušeností byly jak veřejné, tak soukromé a neziskové subjekty působící v regionu. Obcí Třanovice zřízená nezisková společnost Třanovice služby, o.p.s. zpracovala v letech 1999 až 2001 rozvojové strategie venkovských mikroregionů (nejen těch, které se nacházejí v daném území), řadu analytických i rozvojových studií, kompletních dokumentací pro účely dotačního řízení v rámci regionálních, národních i evropských zdrojů a stala se jedním z hlavních iniciátorů záměru založit v území místní akční skupinu na principech iniciativy Evropské unie LEA- DER. Na základě výše zmíněných dokumentů byla v území realizována řada rozvojových projektů, které lokálně přispěly k pozvednutí kvality života místních obyvatel a ke zlepšení místního podnikatelského prostředí. Významnou součástí těchto aktivit byla příprava a realizace projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energií. Na základě analytických a rozvojových dokumentací zaměřených na širší území byly připraveny či realizovány dílčí projekty: - výstavba kotelny na biomasu v areálu zemědělské společnosti TOZOS spol. s r.o. člen MAS Pobeskydí (Horní Tošanovice, ), - studie Pěstování biomasy a její energetické zpracování, - první experiment v regionu s pěstováním energetických plodin (šťovík Uteuša) na ploše 6 ha v Třanovicích, - následné rozšíření pěstování energetické plodiny (šťovík Uteuša) na ploše 20 ha společností TOZOS spol. s r.o., - výstavba kotelny na biomasu pro vytápění části venkovské průmyslové zóny v Třanovicích ( ), - pořízení mechanizace pro sběr a zpracování biomasy (traktor, štěpkovač atd.), - studie Pilotní projekt využití biomasy v Pobeskydí (prezentovaná na mezinárodní konferenci o využití obnovitelných zdrojů energie v Komorní Lhotce v říjnu 2003), - aj. Na základě nově zaváděných programů založených na principech iniciativy EU LEADER byly zahájeny nezbytné kroky k založení místní akční skupiny. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci mezi subjekty na vnitřně koherentním území čtyř mikroregionů svazků obcí (Sdružení obcí povodí Stonávky, Sdružení obcí povodí Morávky, Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady a Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy) bylo zřejmé, že takto vymezená územní působnost Místní akční skupiny je racionální. Byla svolána veřejná sezení nejen těch partnerů, kteří se dlouhodobé spolupráci již dříve věnovali, ale všech zájemců o rozvoj venkova z řad jednotlivců, podnikatelských i neziskových subjektů. Na těchto sezeních v jednotlivých mikroregionech byly analyzovány a prodiskutovány rozvojové možnosti území. Místní akční skupina Pobeskydí byla v březnu 2004 formálně založena (jako zájmové sdružení právnických osob), byly schváleny její stanovy a zvoleny její orgány. 7

8 V době založení se stalo členy MAS Pobeskydí dvanáct subjektů, z toho 4 členové zastupují veřejnou správu (svazky obcí), 5 členů zastupuje soukromý sektor (právnické osoby podnikající v zemědělství, energetice, stavebnictví, službách apod.) a 3 členové pocházejí z neziskového sektoru. Území působnosti MAS Pobeskydí V rámci projektů typu LEADER je území působnosti MAS Pobeskydí vymezeno katastrálním územím obcí, jež jsou členy čtyř svazků obcí, které jsou členy MAS jakožto představitelé samosprávných orgánů, tj. Sdružení obcí Žermanické a Těrlické přehrady, Sdružení obcí povodí Stonávky, Sdružení obcí povodí Morávky a Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy. Jedná se o katastrální území následujících obcí: Albrechtice, Baška, Bílá, Čeladná, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Frýdlant nad Ostravicí, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Janovice, Komorní Lhotka, Krásná, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, Soběšovice, Staré Hamry, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Žermanice. MAS Pobeskydí kromě účasti v programech typu LEADER vyvíjí rovněž aktivity, které spadají obecně do činností agentur regionálního rozvoje, a to na komerčním principu. Tyto aktivity zahrnují vyhledávání dotačních programů pro potenciální žadatele, zpracování žádostí o dotaci včetně příslušných projektů a dalších náležitostí, zpracování studií územního rozvoje a jiných rozvojových dokumentů. Aktivity tohoto typu nejsou nijak územně omezeny. 8

9 1.2 Poslání a cíle sdružení Poslání sdružení Posláním sdružení je: - podporovat a napomáhat na principu vytváření partnerství mezi všemi složkami veřejného života zlepšení sociálního, hospodářského rozvoje a životního prostředí a - realizovat projekty dle rozvojové strategie oblasti, která je jejím základním rozvojovým dokumentem při zapojení do iniciativy Evropské unie LEADER a do dalších aktivit podporujících rozvoj venkova. Cíle sdružení a) Tvorba a realizace rozvojových strategií příslušného území v rámci iniciativy typu LEADER a v rámci dalších aktivit, které podporují rozvoj venkova. b) Kulturní, společenský, sociální a ekonomický rozvoj Pobeskydí na bázi využití vnitřních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů. c) Získávání prostředků pro realizaci rozvojových projektů, objektivní výběr projektů určených k podpoře. d) Získávání prostředků pro vlastní činnost sdružení a pro jeho rozvoj, jako ekonomického subjektu. Pracovní jednání 9

10 2.1 Členové sdružení Od doby založení sdružení až do konce sledovaného období nedošlo k žádným změnám členské základny. K byly členy sdružení následující subjekty (právnické osoby): - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, IČ: , Soběšovice č.p. 45, - Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, IČ: , Dobrá č.p. 230, - Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, IČ: , Třanovice č.p. 250, - Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, svazek obcí, IČ: , Náměstí č.p. 3, Frýdlant nad Ostravicí, - AGRO DOMINIK spol. s r.o., IČ: , Žermanice č.p. 91, - SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., IČ: , Vyšní Lhoty č.p. 53, Dobrá, - T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., IČ: , Hamernická č.p. 233, Frýdlant nad Ostravicí, - TOZOS spol. s r.o., IČ: , Horní Tošanovice č.p. 1, - Družstvo Raškovice, IČ: , Vyšní Lhoty č.p. 256, Dobrá, - LUSTON o.p.s., IČ: , Soběšovice č.p. 10, - Třanovice služby, o.p.s., IČ: , Třanovice č.p. 1, - ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: , Kunčice pod Ondřejníkem č.p Valná hromada Valná hromada je složena ze statutárních nebo pověřených zástupců jednotlivých členů (právnických osob), manažera projektu facilitátora a předsedy MAS. V průběhu roku 2006 nedošlo k žádným změnám a k měla valná hromada následující složení: - Ing. Karel Obluk za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, svazek obcí, - Marek Kaniok DiS za Sdružení obcí povodí Morávky, svazek obcí, - Stanislav Ćmiel za Sdružení obcí povodí Stonávky, svazek obcí, - Ing. Jaromír Dobrozemský za Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, svazek obcí, - Ivo Dominík za AGRO DOMINIK spol. s r.o., - Josef Křenek za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., - Ing. Roland Slavíček za T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., 10

11 - Alois Škuta za TOZOS spol. s r.o., - Ing. Michal Madzia za Družstvo Raškovice, - Ing. Zdeněk Knyč za LUSTON o.p.s., - Ing. Petr Krzywon za Třanovice služby, o.p.s., - Libor Křen za ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, - Karel Baron za MAS Pobeskydí z.s.p.o., - Ing. Oto Onderek za MAS Pobeskydí z.s.p.o. 2.3 Programový výbor Programový výbor je volen valnou hromadou. V průběhu roku 2006 nedošlo k žádným změnám a k pracoval programový výbor v následujícím složení: - Ing. Oto Onderek předseda (MAS Pobeskydí), - Ing. Dana Vlčková místopředsedkyně (Sdružení obcí povodí Morávky), - Ing. Zdeněk Knyč (LUSTON o.p.s.), - Ing. Jaromír Dobrozemský (Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy), - Ing. Jana Adamčíková (TOZOS spol. s r.o.). 2.4 Výběrová komise Výběrová komise je volena valnou hromadou. Členy výběrové komise jsou zástupci jednotlivých členů sdružení, manažer projektu facilitátor a odborný pracovník MAS. V průběhu roku nedošlo k žádným změnám a k byly členy výběrové komise následující osoby: - Mgr. Lydie Vašková za Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, - Marek Kaniok DiS za Sdružení obcí povodí Morávky, - Ing. Petr Martiňák za Sdružení obcí povodí Stonávky, - Ing. František Kraut za Zájmové sdružení Frýdlantsko Beskydy, - Ivo Dominík za AGRO DOMINIK spol. s r.o., - Yveta Šuláková za SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., - Ing. Roland Slavíček za T E R M O Frýdlant n.o. s.r.o., 11

12 - Dagmar Hlisnikovská za TOZOS spol. s r.o., - Ing. Michal Madzia za Družstvo Raškovice, - Ing. Karel Obluk za LUSTON o.p.s., - Ing. Petr Krzywon za Třanovice služby, o.p.s., - Libor Křen za ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem, - Karel Baron za MAS Pobeskydí z.s.p.o., - David W. Novák za MAS Pobeskydí z.s.p.o. 2.5 Manažer projektu facilitátor Manažer projektu facilitátor je volen valnou hromadou. K tuto funkci vykonával Karel Baron. 2.6 Organizační struktura Organizační struktura MAS Pobeskydí je znázorněna v následujícím organizačním schématu. Vyjadřuje členění sdruže- Pracovní tým MAS Pobeskydí 12

13 ní na vnitřní orgány, pracovní funkce zaměstnanců v pracovním poměru a vazby podřízenosti a nadřízenosti mezi nimi. Od byla zřízena pracovní funkce ředitele, kterou na základě schválení programovým výborem vykonával Ing. Oto Onderek. Obsazení ostatních pracovních funkcí k bylo následující: projektový manažer (zástupce ředitele) RNDr. David W. Novák, Ph.D., projektant administrátor Ing. Tomáš Čech, projektant Mgr. Pavel Žiška, asistentka Věra Kratochvílová, účetní Krystyna Nováková Organizační schéma VALNÁ HROMADA Manažer projektu - Facilitátor Výběrová komise Programový výbor Ředitel Asistentka Projektový administrátor Projektový manažer Účetní Projektant 13

14 V roce 2006 pokračovala místní akční skupina v mnoha aktivitách. Bylo doplněno a stabilizováno profesionální zázemí spočívající ve vytvořeném pracovním týmu a jeho odbornosti. 3.1 Jednání orgánů MAS Pobeskydí Výběrová komise Výběr projektů ve II. kole LEADER+ - Výběr projektů v programu LEADER ČR 2006 Zasedání výběrové komise 14

15 Programový výbor Schválení výběru projektů v programu LEADER ČR Projednání výběru projektů pro LEADER+ (2. kolo) - Projednání výroční zprávy za r. 2005, včetně plnění rozpočtu, přijetí stanoviska pro valnou hromadu - Projednání rozpočtu na r. 2006, přijetí stanoviska pro valnou hromadu - Personální záležitosti složení orgánů MAS, mzdové záležitosti - Aktuální informace o programech typu LEADER, předběžné informace o aplikaci EAFRD Valná hromada (veřejné zasedání) - Obecná charakteristika iniciativy LEADER - Účast MAS Pobeskydí v iniciativě LEADER - Veřejné projednání a schválení přijatých projektů v programu LEADER ČR 2006 Valná hromada (neveřejné zasedání) - Informace o projektech LEADER+ - Projednání a schválení výroční zprávy za r. 2005, včetně plnění rozpočtu a schválení rozpočtu na r Volby orgánů 15

16 3.2 Účast v programu LEADER ČR 2006 Obdobně jako ve dvou předcházejících letech byl Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášen i pro rok 2006 program LEA- DER ČR. O účast v tomto programu se MAS Pobeskydí ucházela svým záměrem Pobeskydí tradicemi k budoucnosti zaměřeným na téma č. 2 Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. Záměr byl zpracován v únoru 2006 a spolu se žádostí o poskytnutí podpory předložen Ministerstvu zemědělství ČR. Žádost byla ministerstvem schválena a pro území MAS Pobeskydí byla přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč. Oproti minulým létům byla výše přidělené finanční podpory o dva miliony korun nižší, protože v tomto roce nebyla zohledňována velikost území v působnosti MAS. Na realizaci všech schválených záměrů místních akčních skupin byla poskytnuta částka v jednotné výši 3 mil. Kč. Z toho na činnost místní akční skupiny byla vyčleněna částka ve výši 300 tis. Kč. Pro naplňování vybraného tématu byla stanovena následující opatření: 1. Harmonický rozvoj lidských zdrojů, místní společnosti a kultury. 2. Trvale udržitelný rozvoj místního hospodářství. 3. Růst kvality životního prostředí a životních podmínek obyvatel. V rámci těchto opatření bylo na MAS Pobeskydí podáno 12 projektů s celkovým požadavkem na dotace ve výši ,- Kč. Celkové plánované výdaje na tyto projekty činily ,- Kč. Schválená celková částka dotací činila ,- Kč. Všechny schválené projekty byly úspěšně realizovány a celkové dotace byly čerpány ve výši ,- Kč, což představuje schválenou částku. Vlastní podíl příjemců dotací na nákladech schválených projektů činil ,- Kč. Celkové přijatelné náklady všech schválených projektů činily ,- Kč. Příjemci dotací byly podnikatelské subjekty a obce. 16

17 Přehled realizovaných projektů v rámci LEADER ČR 2006: Příjemce dotace: Obec Ostravice Název projektu: Schůdná cesta k udržitelnému rozvoji obce pořízení stroje na zimní údržbu chodníků a místních komunikací v obci Ostravice a okolí Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 17

18 Příjemce dotace: Karel Poncza Název projektu: Stroje pro sklizeň Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 18

19 Příjemce dotace: TOZOS spol. s r.o. Název projektu: Modernizace sklizně biomasy a její využití k vytápění Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 19

20 Příjemce dotace: Petr Mikeska Název projektu: Elektrická přípojka vn 22 kv k lyžařskému a turistickému centru Opálená Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 20

21 Příjemce dotace: Obec Horní Bludovice Název projektu: Rekonstrukce fotbalového hřiště Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 21

22 MAS Pobeskydí provedla příjem žádostí a ve spolupráci se Zemědělskou agenturou a pozemkovým úřadem ve Frýdku-Místku administraci a průběžnou a závěrečnou kontrolu všech podpořených příjemců dotací. 3.3 Účast v operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství podopatření typu LEADER+ V říjnu roku 2004 byla ministerstvem zemědělství vyhlášena výzva pro místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu na projekty pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru. MAS Pobeskydí zpracovala Integrovanou územní strategii rozvoje venkova Místní akční skupiny Pobeskydí a podala v listopadu 2004 žádost o podporu tohoto projektu v rámci LEADER+. Jako téma strategie bylo vybráno téma 2 Zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Žádost spolu se strategií byla vybrána na základě rozhodnutí Národní výběrové komise ke spolufinancování a na realizaci byla přiznána celková částka ve výši ,- Kč (na období ). Z této částky bylo na režijní výdaje MAS určeno ,- Kč. Strategie obsahovala tzv. fiche, v rámci kterých byly předkládány projekty konečných žadatelů spolu se žádostí o finanční pomoc na jejich realizaci: Fiche č. 1 Širší využívání obnovitelných zdrojů energie; Fiche č. 2 Zvyšování podílu cestovního ruchu na hospodářství v dané oblasti; Fiche č. 3 Prohloubení a naplnění principu partnerství a posilování sociální integrity. Realizace strategie se předpokládala ve dvou kolech v období roků kolo LEADER+ v MAS Pobeskydí: První kolo výzvy k předkládání projektů v rámci LEADER+ bylo vyhlášeno Místní akční skupinou Pobeskydí a příjem žádostí s projekty byl ukončen V rámci prvního kola bylo podáno celkem 17 projektů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši ,- Kč. Celkové plánované výdaje na realizaci těchto projektů představovaly částku ,- Kč. Celkem bylo k dotaci vybráno 11 projektů, jejichž celkový rozpočet činil k ,70 Kč a celková schválená dotace ,- Kč. 22

23 Přehled realizovaných projektů v rámci LEADER+, 1. kolo: Příjemce dotace: Frýdecký seniorát Slezské církve evangelické Název projektu: Konference rodin Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 23

24 Příjemce dotace: Obec Třanovice Název projektu: Rekonstrukce střechy obecní budovy v Třanovicích Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 24

25 Příjemce dotace: Obec Pstruží Název projektu: Studie možnosti rozšíření cestovního ruchu v obci Pstruží - 1. etapa Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 25

26 Příjemce dotace: Třanovice služby, o.p.s. Název projektu: Zprovoznění společenské místnosti pro rozvoj partnerství na bázi obecně prospěšných služeb Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 26

27 Příjemce dotace: its Beskydy, s.r.o. Název projektu: Propagace lyžování v Pobeskydí a kampaň na podporu cestovního ruchu v Pobeskydí Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,70 Kč 27

28 Příjemce dotace: TEDEAS, s.r.o. Název projektu: Soubor seminářů na téma praktické možnosti využití obnovitelných zdrojů Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč (k projekt nebyl ještě dokončen) 28

29 Příjemce dotace: Obec Pražmo Název projektu: Návrh a příprava opatření k úsporám energie v objektu mateřské školy s důrazem na využití obnovitelných zdrojů Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 29

30 Příjemce dotace: Obec Soběšovice Název projektu: Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu závodu veřejného stravování v Soběšovicích Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 30

31 Příjemce dotace: Obec Těrlicko Název projektu: Rekonstrukce fotbalového hřiště Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 31

32 Příjemce dotace: Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Název projektu: Hospodářsko-technický pasport komunikací a evidence dopravního značení Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 32

33 Příjemce dotace: Obec Žermanice Název projektu: Rekonstrukce sportovního hřiště na víceúčelový sportovní areál Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 33

34 2. kolo LEADER+ v MAS Pobeskydí: Druhé kolo výzvy k předkládání projektů v rámci LEADER+ bylo vyhlášeno Místní akční skupinou Pobeskydí a příjem žádostí s projekty byl ukončen V rámci druhého kola bylo podáno celkem 22 projektů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši ,- Kč. Celkové plánované výdaje na realizaci těchto projektů představovaly částku ,- Kč. K dotaci bylo celkem schváleno 8 projektů s celkovým rozpočtem ,- Kč a přiznanou dotací ve výši Kč. Vzhledem k tomu, že v rámci této výroční zprávy je hodnoceno období do a v této době ještě nebyly ukončeny všechny projekty, lze zde uvést jen jejich seznam se schválenou výší dotace a celkových nákladů. Celkové vyhodnocení 2. kola LEADER+ bude zveřejněno až v příští výroční zprávě MAS Pobeskydí. Přehled schválených projektů v rámci LEADER+, 2. kolo: 1. Název projektu: Vybudování skladového hospodářství, příprava a výroba dřevní štěpky Příjemce dotace: T E R M O FRÝDLANT n. O. s.r.o. Výše dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 2. Název projektu: Beskydy na čtyřech kolech produkt cestovního ruchu Příjemce dotace: Vladimír Baron Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 3. Název projektu: ICELAND VAULT Příjemce dotace: Ing. Aleš Stebel Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 34

35 4. Název projektu: Strategie rozvoje Pobeskydí Příjemce dotace: Třanovice služby, o.p.s. Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 5. Název projektu: Dokončení rekonstrukce zastřešení a vybudování společenské místnosti objektu šaten tělovýchovné jednoty Pražmo-Raškovice Příjemce dotace: Tělovýchovná jednota Pražmo-Raškovice Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 6. Název projektu: Rekonstrukce vytápění a částečné zateplení objektu využitelného občany v oblasti sociální, společenské, vzdělávací Příjemce dotace: Obec Pražmo Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 7. Název projektu: Rekonstrukce multifunkční budovy obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 8. Název projektu: Výstavba veřejného sociálního zařízení Příjemce dotace: Obec Dolní Domaslavice Výše schválené dotace: ,- Kč Celkové náklady projektu: ,- Kč 35

36 3.4 Aktivity v jiných programech a projektech Program obnovy venkova (MMR) - Zpracování projektu Vytvoření podmínek pro harmonickou koexistenci průmyslových zón a venkova v Pobeskydí OP Rozvoj lidských zdrojů - Partnerství v projektu Národní observatoře venkova, o.p.s. Profesionálové moravskoslezského venkova (stěžejní část realizace projektu je naplánována do roku 2007) Společný regionální operační program - Spolupráce na realizaci projektu Jednotná propagace turistického mikroregionu Těšínské Beskydy INTERREG III.A Fond mikroprojektů - Poradenská činnost MAS krok za krokem - Příspěvek do publikace za MAS Pobeskydí 3.5 Komerční činnost MAS Pobeskydí Pro zajištění ekonomické soběstačnosti vyvíjela MAS Pobeskydí prostřednictvím svých zaměstnanců i v roce 2006 komerční aktivity jako doplňkovou (vedlejší) činnost. Byly realizovány zejména následující zakázky (projekty): - Poradenské služby při zpracování projektu Rekonstrukce komunikace ; - Žádost o dotaci na projekt Chodník od školy ; - Analýza územních vazeb areálu věznic; - Rozbor nákladů a užitků a logický rámec k projektu Seberealizace a integrace handicapovaných občanů do běžného života ; - Rozbor nákladů a užitků a logický rámec k projektu Agropenzion a restaurace Na statku ; - Poradenské služby při přípravě projektu Výstavba penzionu a relax centra ; - Poradenská činnost při propagaci cestovního ruchu v Beskydech; 36

37 - Žádost o dotaci na projekt Stavební úpravy klubovny ; - Žádost o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení multimediální odborné učebny základní školy ; - Žádost o dotaci na projekt Harmonie tvořivosti ; - Poradenská činnost při aktualizaci Koordinačního programu spolupůsobení se zaměřením na venkov; - Oponentura Strategického plánu rozvoje města; - Konzultační služby a administrace (finanční management) projektu Jednotná propagace turistického mikroregionu Těšínské Beskydy ; - Žádost o dotaci na projekt Filmové léto ; - Pilotní projekt využití biomasy pro výrobu elektrické energie. 3.6 Konference, semináře a jiné aktivity V roce 2006 se MAS Pobeskydí aktivně účastnila a sama organizovala řadu seminářů, setkání a jiných aktivit za účelem navazování nových partnerských vztahů, předávání zkušeností začínajícím místním akčním skupinám a přípravy na nové programové období Na tomto místě uvádíme z nich pouze ty nejdůležitější. - Výstava Infotherma 2006 prezentace MAS Pobeskydí Pořadatel: Agentura Inforpres Místo: Frýdlant nad Ostravicí Datum: Konference Dotační management Pořadatel: Economia, a.s. Místo: Praha Datum: Veřejné zasedání Mikroregionu obcí povodí Stonávky prezentace Strategie a MAS Pobeskydí Pořadatel: Svazek obcí povodí Stonávky Místo: Třanovice Datum: Setkání MAS k LEADER+ Pořadatel: MAS LAG Podralsko Místo: Kuřívody Datum: Konference k Programu rozvoje venkova Pořadatel: MZe Místo: Olomouc Datum:

38 - Návštěva zástu pců mikroregionu Jablunkovsko předání zkušeností se založením a činností MAS Pořadatel: MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum: Návštěva delegace z Rumunska v MAS Pobeskydí Pořadatel: MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum: Výstava TECH AGRO prezentace MAS Pořadatel: Brněnské výstavy a veletrhy Místo: Brno Datum: Seminář k obnovitelným zdrojům energie Pořadatel: Škola obnovy venkova Třanovice Místo: Třanovice Datum: Seminář k Programu rozvoje venkova Pořadatel: MZe Místo: Praha Datum: Seminář k programu LEADER ČR 2006 Pořadatel: MZe Místo: Praha Datum: Sněm starostů prezentace MAS Pobeskydí Pořadatel: Svazek obcí povodí Stonávky Místo: Komorní Lhotka Datum: Mezinárodní konference Vize dlouhodobého vývoje zemědělství a venkova v EU Pořadatel: Zemědělská univerzita Místo: Praha Datum: Seminář k problematice biomasy Pořadatel: VŠB Místo: Ostravice Datum: Zkušenosti s dotačními programy v SRN studijní cesta Pořadatel: SPOV Místo: Region Brandenburg - SRN Datum: Návštěva zástupců Ministerstva zemědělství Slovenské republiky předání zkušeností s dotačními programy v ČR Pořadatel: MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum:

39 - Natáčení dokumentu o venkovu Pořadatel: ČT Praha Místo: Třanovice Datum: Země živitelka propagace MAS Pobeskydí na výstavě Pořadatel: MZe, SPOV Místo: České Budějovice Datum: Seminář Rozvoj venkova a management mikroregionů Pořadatel: CpKP Místo: Olomouc Datum: Setkání MAS k LEADER+ Pořadatel: MAS Region Haná Místo: Těšetice Datum: Národní konference o venkovu Pořadatel: Spolek pro obnovu venkova, Agrární komory ČR, Svazek obcí Doupovských hor Místo: Klášter Premonstrátů Teplá Datum: Seminář k Regionálnímu operačnímu programu Pořadatel: ARR Ostrava Místo: Ostrava Datum: Slavnostní otevření podnikatelského inkubátoru - projekt PHARE 2003 a Den otevřených dveří Pořadatel: Obec Třanovice Místo: Třanovice Datum: Slavnostní zahájení provozu kotelny na biomasu projekt LEADER+ Pořadatel: Obec Pražmo Místo: Pražmo Datum: Seminář Rozvoj venkova a management mikroregionů ekonomika venkova a problematika nezaměstnanosti Pořadatel: Centrum pro komunitní práci střední Morava Místo: Olomouc Datum: Exkurze MAS Zábřežsko v MAS Pobeskydí Pořadatel: MAS Pobeskydí, MAS Zábřežsko Místo: Třanovice a region Pobeskydí Datum:

40 - Závěrečná konference k projektu PROMISE (pro rozvoj mikroregionů Slovenska v Evropě) účast s vlastní přednáškou a prezentací Pořadatel: ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA Místo: Svätý Jur, Slovenská republika Datum: Seminář EARDF, osa IV. LEADER, schůzka NSRV Pořadatel: MZe Místo: Průhonice Datum: Mezinárodní konference Společnou cestou k rozvoji venkova setkání MAS ČR, Polska, Slovenska a Maďarska Pořadatel: MAS Sdružení SPLAV Místo: Skuhrov nad Bělou Datum: Schůzka k projektu Vyrobeno v Beskydech prezentace MAS Pobeskydí Pořadatel: Lidé v Beskydech, o.s. Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: Exkurze z mikroregionu Moštěnka v MAS Pobeskydí Pořadatel: Svazek obcí povodí Stonávky, MAS Pobeskydí Místo: Třanovice Datum: Setkání MAS k LEADER+ Pořadatel: MAS Kyjovské Slovácko, SZIF, MZe Místo: Milovice Datum: Prezentace MAS Pobeskydí v mikroregionu povodí Ondřejnice Pořadatel: Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice Místo: Kateřinice Datum: Prezentace MAS na SPOV MSK Pořadatel: SPOV MSK Místo: Mikolajice Datum:

41 Infotherma

42 Roční účetní závěrka vytváří celkový obraz o účetní jednotce, o jejím majetku a o zdrojích krytí tohoto majetku. Skládá se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh, jež jsou nedílnou součástí daňového přiznání. 4.1 Rozvaha Rozvaha je nedílnou součástí účetní závěrky, která vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému datu. Jedná se o písemný přehled majetku účetní jednotky a jeho zdrojů, kde aktiva představují formu a složení majetku a pasiva představují zdroje krytí majetku. Základem podvojného účetnictví je bilanční princip, kde aktiva (celkem) = pasiva (celkem). 42 ROZVAHA (BILANCE) 1 Název položky ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období AKTIVA A. Dlouhodobý majetek celkem - - I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem III. Dlouhodobý finanční majetek celkem - - IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem - - II. Pohledávky celkem III. Krátkodobý finanční majetek celkem IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem - - II. Výsledek hospodaření celkem B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem - - II. Dlouhodobé závazky celkem III. Krátkodobé závazky celkem IV. Jiná pasiva celkem Pasiva celkem Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb. a vyhlášky č. 400/2005 Sb.

43 Komentář k rozvaze Celková aktiva sdružení k 31. prosinci 2006 vzrostla oproti konci předchozího roku o tis. Kč a dosáhla účetní hodnoty tis. Kč. Hlavním důvodem této změny je nárůst krátkodobého finančního majetku a jiných aktiv. Souběžně došlo k nárůstu celkových pasiv zejména položek hospodářský výsledek a dlouhodobé závazky. Dlouhodobý majetek Sdružení má ve své evidenci pouze dlouhodobý drobný majetek hmotného i nehmotného charakteru (DDHM majetek, jehož vstupní cena je vyšší než Kč a nižší než Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok; DDNM majetek, jehož vstupní cena je vyšší než Kč a nižší než Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok). Náklady na pořízení DDHM a DDNM vstupují v plné výši do nákladů běžného roku. Hodnota majetku v evidenci vzrostla o 321 tis. Jedná se o vybavení kanceláří, nákup výpočetní techniky, softwaru a zřízení internetových stránek. Krátkodobý majetek Sdružení v rámci své činnosti netvoří zásoby a ani v budoucnu se jejich vytváření nepředpokládá. Položka pohledávky představuje pohledávky z výdělečné činnosti a pohledávky vůči finančnímu úřadu (zálohy daně z příjmů PO, DPH). Nárůst krátkodobého finančního majetku byl zapříčiněn zejména přijetím platby za významnou zakázku, kterou si sdružení vytvořilo nutné finanční rezervy pro spolufinancování hlavní činnosti (vlastní podíl Leader ČR 2006 a neuznatelné výdaje Leader+ - úroky z úvěru) a pro financování své činnosti v příštím roce (financování z dotačních titulů je nejisté). Jiná aktiva představují zejména příjmy příštích období a dohadná aktiva (dotace na činnost Leader+ 2. kolo). Vlastní zdroje Sdružení nemá vlastní jmění ani netvoří fondy. Položku vlastní zdroje tvoří nerozdělený zisk a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Cizí zdroje Cizí zdroje jsou tvořeny krátkodobými závazky (vůči dodavatelům, zaměstnancům, finančnímu úřadu a další). Dlouhodobé závazky jsou tvořeny bankovním úvěrem na předfinancování hlavní činnosti (Leader+). Předpokládaný termín splatnosti je 1. pololetí roku

44 4.2 Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty je dalším základním účetním výkazem. Obsahuje přehled nákladů a výnosů účetní jednotky v přehledném členění dle jednotlivých činností. Vzájemný rozdíl nákladů a výnosů představuje výsledek hospodaření (zisk/ztrátu). VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 2 ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Název položky Činnosti Hlavní Hospodářská A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 5 V. Ostatní náklady celkem 68 7 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem VIII. Daň z příjmu celkem Náklady celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem IV. Ostatní výnosy celkem 2 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb. a vyhlášky č. 400/2005 Sb.

45 Komentář k výkazu zisku a ztráty Výsledkem hospodaření sdružení je zisk. V rámci hlavní činnosti výsledkem hospodaření je ztráta zapříčiněna zejména vlastním podílem v činnosti Leader ČR 2006 a neuznatelnými náklady na úroky z úvěru v rámci činnosti Leader+. V rámci hospodářské činnosti výsledkem hospodaření je zisk. Sdružení vznikla daňová povinnost ve výši Kč. Daňovou úsporu z minulých let ( 20 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.) sdružení využilo pro účely financování hlavní činnosti zejména Leader ČR Členění výnosů dle zdrojů Základní členění výnosů je zřejmé z výše uvedeného výkazu zisku a ztráty. Výnosy z hospodářské činnosti představují výnosy z prodeje služeb, např. poradenství při zpracování žádostí o dotaci do různých dotačních programů, administrace realizovaných projektů, zpracování analýz, studií proveditelnosti a dalších dokumentů. Příjmy z hlavní činnosti představují provozní dotace. Největší podíl má dotace na činnost Leader+ 2. kolo a Leader ČR Členění nákladů dle druhu Základní členění nákladů na hlavní a hospodářskou (vedlejší výdělečnou) činnost je zřejmé z výše uvedeného výkazu zisku a ztráty. Náklady na hlavní činnost představují 75% z celkových nákladů, což je ve většině položek nákladů dodrženo. Výraznou odchylku tvoří daně a poplatky (daně se vztahují v roce 2006 výhradně k hospodářské činnosti) a ostatní náklady (zejména úroky z úvěru na hlavní činnost). Největší podíl nákladů (69%) představují osobní náklady tzn. mzdy zaměstnanců, hrazené sociální a zdravotní pojištění. 4.3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích Přehled o peněžních příjmech a výdajích udává pohyb peněžních prostředků sdružení, tzn. jejich přírůstek, úbytek za dané období v souvislosti s jeho ekonomickou činností. Vypovídá i o tom, s jakými finančními prostředky účetní jednotka hospodařila na začátku a na konci daného období. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období: 240 tis. Kč Stav peněžních prostředků na konci účetního období: tis. Kč Hlavní příjmy z hospodářské činnosti jsou téměř totožné s výnosy hospodářské činnosti. Nepatrné rozdíly jsou 45

46 způsobený pohledávkami. Příjmy z hlavní činnosti se skládají z příjmů dotací (popřípadě záloh): Leader ČR 2006: 300 tis. Kč Leader+ 1. kolo: 692 tis. Kč Hlavní výdaje jsou téměř totožné s náklady. Nepatrné rozdíly jsou způsobeny závazky. 4.4 Rozpočet Č.p. Položka Schválený rozpočet v Kč Skutečnost k v Kč N1 Kancelářské potřeby ,00 Kč ,52 Kč N2 Drobný majetek 1 200,00 Kč 6 708,00 Kč N3 Drobný dlouhodobý majetek ,00 Kč ,98 Kč N4 Pohonné hmoty ,00 Kč ,00 Kč N5 Spotřeba energie ,00 Kč ,56 Kč N6 Opravy a udržování 3 600,00 Kč 7 796,38 Kč N7 Cestovné ,00 Kč ,58 Kč N8 Nájem ,00 Kč ,00 Kč N9 Nájemné dopravního prost ,00 Kč ,00 Kč N10 Úklid pron. a spol. prostor 3 600,00 Kč 5 631,33 Kč N11 Telefon, internet ,00 Kč ,22 Kč N12 Předplatné, poštovné a jiné služby ,00 Kč ,36 Kč N13 Drobný nehmotný majetek ,00 Kč ,00 Kč N14 Mzdy ,00 Kč ,00 Kč N15 Sociální, zdravotní poj. (hrazené) ,00 Kč ,00 Kč N16 Jiné sociální náklady ,00 Kč ,00 Kč N17 Daně a poplatky 2 400,00 Kč 4 716,00 Kč N18 Úroky ,00 Kč ,80 Kč N19 Bankovní poplatky ,00 Kč ,00 Kč N20 Ostatní náklady 3 840,00 Kč 8 421,60 Kč N21 Daň z příjmu ,00 Kč ,00 Kč Náklady celkem ,00 Kč ,33 Kč V1 Dotace z programu LEADER ČR ,00 Kč ,00 Kč V2 Úvěr na dotaci LEADER ,00 Kč ,00 Kč V3 Výnosy z vedlejší činnosti MAS ,00 Kč ,00 Kč V4 Ostatní výnosy 1 000,00 Kč ,01 Kč Výnosy celkem ,00 Kč ,01 Kč Hospodářský výsledek ,00 Kč ,68 Kč N12 N13 V4 Rozpis vybraných položek Informační materiály apod. Výkon funkce manažera - facilitátora Účetnictví, poradenství Semináře, konference Pohoštění, reprezentace Poštovné, parkovné, předplatné apod. Účetní program Další software Internetové stránky Úroky Předpokládaná dotace Profesionálové MS venkova ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9 550,40 Kč 9 524,00 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 689,01 Kč ,00 Kč 46

47 4.5 Počet zaměstnanců a) Počet zaměstnanců (hlavní pracovní poměr) k : 5 b) Počet zaměstnanců (hlavní pracovní poměr) k : 6 c) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2005: 5,92 Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou dne

48 MAS Pobeskydí Třanovice 1 tel.: Podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Oto Onderek

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Oto Onderek ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, rok 2013 byl posledním rokem programového období Evropské unie 2007 2013. Zdálo by se, že tedy skončil i Program rozvoje venkova ČR 2007 2013. Ve skutečnosti tomu tak není,

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1

Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Zápis Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Přítomni: dle prezenční listiny

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Přítomni: dle prezenční listiny Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 93 Třanovice č. p. 1 Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve společenském sále obecního úřadu

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 9.12.2015 v prostorách Obecního úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 9.12.2015 Zpracovala: Grześová Božena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011.

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. PF 2011 Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. 1. výzva k překládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2 MAS Pobeskydí

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více