II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE"

Transkript

1 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. srpna 2002 pod čj / Statut Akademie múzických umění v Praze. Změny Statutu Akademie múzických umění byly registrovány podle 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 11. listopadu 2003 pod čj / a dne 7. června 2004 pod čj / II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Statutu Akademie múzických umění v Praze: Část první Úvodní ustanovení Článek 1 1. Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu (dále jen vysoká škola ) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen ( zákon ). 2. AMU byla zřízena dekretem prezidenta republiky č. 127/1945 Sb., ze dne Posledním právním předchůdcem AMU je Akademie múzických umění v Praze podle 10 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. 4. Sídlem AMU je Praha a Beroun. 5. AMU je vysokou školou uměleckou. Do její působnosti spadá umění dramatické, hudební, taneční, audiovizuální, fotografické, multimediální a tvorba oborů příbuzných a

2 vědeckovýzkumná činnost. Nedílnou součástí výuky, pěstování a rozvíjení výše uvedených umění je i jejich historie, teoretická výuka a reflexe. 6. AMU je právnickou osobou. Fakulty a ostatní útvary uvedené v tomto statutu a statutech fakult jsou součástmi AMU. 7. AMU a její součásti samostatně a svobodně navazují, rozvíjí a pěstují zahraniční styky, které slouží k šíření umění, kultury a prohlubování vzdělanosti. 8. Název AMU v cizích jazycích zní: anglicky: Academy of Performing Arts in Prague německy: Akademie der musischen darstellenden Künste in Prag francouzsky: Ecole nationale supérieure des arts de Prague španělsky: Escuela Superior de las Artes de Praga Část druhá Akademická obec AMU Článek 2 1. Podle zákona Akademickou obec AMU tvoří akademičtí pracovníci a studenti AMU. 2. Akademické svobody a akademická práva AMU jsou zaručeny 4 zákona. Část třetí Samosprávné a další orgány AMU Článek 3 1. Samosprávu AMU zaručuje zákon. AMU samostatně a svobodně rozvíjí uměleckou, vzdělávací, studijní, kulturní, vědeckou, výzkumnou, ediční, vydavatelskou a jinou související činnost na principech svobody a demokracie. Pro tuto činnost vytváří náležité podmínky na úrovni národní i mezinárodní. 2. Rozsah samosprávné působnosti AMU určuje 6 zákona. 3. Akademické, samosprávné a další orgány AMU jsou podle 7 zákona uvedeny v čl. 4 až 9. Článek 4 Akademický senát AMU 1. Volba, složení, funkční období a působnost Akademického senátu AMU (dále jen AS AMU ) je upravena v 8 a 9 zákona a Jednacím a volebním řádem AS AMU. 2

3 2. AS AMU má 15 členů. Každá fakulta je v AS AMU zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. 3. Členství v AS AMU je nezastupitelné. 4. Funkční období členů AS AMU je tříleté. 5. AS AMU má právo abdikovat nebo zkrátit své funkční období. 6. Činnost AS AMU materiálně i administrativně zajišťuje rektorát AMU. 7. AS AMU má právo na informace a materiály, které jsou potřebné pro jeho činnost. Článek 5 Rektor 1. Postavení rektora je dáno zákonem, zejména 10 zákona. 2. Sídlem rektora a jeho úřadu (dále jen Rektorát AMU ) je Hartigovský palác, Malostranské nám. 12, Praha AMU může mít až má tři prorektory. Prorektoři zastávají tyto referáty: a) pro studijní a pedagogické záležitosti b) pro zahraniční záležitosti a styk s veřejností c) pro uměleckou činnost, vědu a výzkum. 4. Rektor jmenuje z prorektorů svého zástupce. Zástupce rektora řídí AMU i v případě, že rektorovi skončilo funkční období a nebyl zvolen a jmenován nový rektor. Toto opatření platí do doby jmenování nového rektora. 5. Rektorem určení prorektoři AMU metodicky řídí katedry, informační pracoviště a účelová zařízení s celoškolní působností, která jsou uvedena v čl. 10, odst. 1 písm. b), c) a d). 6. Rektor ustanovuje poradní a koordinační orgán s názvem Vedení AMU. Jeho členy jsou zpravidla prorektoři, kvestor, děkani a předseda AS AMU. 7. Rektor může v mimořádných případech vyhlásit rektorské volno. Článek 6 Umělecká rada AMU 1. Jmenování členů Umělecké rady AMU (dále jen UR AMU ) a její působnost je vymezena 11 a 12 zákona. 2. Počet členů UR AMU určí rektor. 3. Rektor může jmenovat stálé hosty UR AMU. 4. Způsob jednání UR AMU stanoví Jednací řád UR AMU. Článek 7 Disciplinární komise 1. Disciplinární komise AMU se v souladu s 13 odst. 4 zákona neustanovuje. Disciplinární komise zřizují fakulty AMU. 2. Vnitřním předpisem AMU je Disciplinární řád AMU. 3

4 Článek 8 Správní rada AMU 1. Složení, způsob jmenování, zasedání a působnost Správní rady AMU (dále jen Správní rada ) jsou stanoveny v 14 a 15 zákona. 2. Správní rada AMU má 18 členů. 3. Rektor jmenuje po vyjádření předsedy Správní rady tajemníka Správní rady. 4. Tajemník ve spolupráci s rektorem a rektorátem zajistí podmínky, materiály a informace potřebné pro činnost Správní rady. Článek 9 Kvestor 1. Činnost kvestora a způsob jeho jmenování jsou stanoveny v 16 zákona a opatřením rektora. 2. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. Na místo kvestora se vypisuje zpravidla výběrové řízení. 3. Kvestor zpracovává návrhy rozpočtu a předkládá je rektorovi, Vedení AMU, AS AMU a Správní radě k vyjádření nebo schválení. 4. V případě ohrožení vyrovnaného hospodaření kterékoliv součásti AMU je kvestor povinen informovat rektora a navrhnout řešení situace. 5. Pro zajištění koordinovaného postupu fakult AMU v oblasti hospodářské a správní spolupracuje kvestor s tajemníky fakult a metodicky je řídí. Je oprávněn pozastavit účinnost jejich rozhodnutí, která jsou v rozporu s platnou právní úpravou nebo hospodářským zájmem AMU. O takovém zásahu je kvestor povinen informovat děkana. V případě, že děkan nezruší rozhodnutí tajemníka, rozhodne s konečnou platností rektor. 6. Kvestor řídí pracoviště s celoškolní působností - Ubytovací zařízení AMU, Učební a výcvikové středisko v Poněšicích a Učební, výcvikové a ubytovací zařízení Beroun (čl. 10 písm. d)). Část čtvrtá Organizační struktura AMU Článek 10 AMU se člení na tyto součásti: a) fakulty: Divadelní fakulta AMU ( dále jen DAMU ) Adresa: Karlova 26 a Řetězová 5, Praha 1 Název nemovitosti: Kokořovský palác, katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 124, číslo popisné 223 Filmová a televizní fakulta AMU ( dále jen FAMU ) Adresa: Smetanovo nábř. 2, Praha 1 Název nemovitosti: Palác Lažanských, katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 264, číslo popisné 1012 Hudební fakulta AMU (dále jen HAMU ) 4

5 Adresa: Malostranské nám. 13, Praha 1 Název nemovitosti: Lichtenštejnský palác, katastrální území:malá Strana parcelní číslo: 68, číslo popisné 258 Hartigovský palác, katastrální území: Malá Strana parcelní číslo: 19, číslo popisné 259 b) pedagogická pracoviště s celoškolní působností: Katedra cizích jazyků AMU Katedra tělesné výchovy AMU (adresa, název nemovitosti atd.: viz rektorát) c) informační pracoviště s celoškolní působností: Knihovna AMU Počítačové centrum AMU Nakladatelství AMU d) účelová zařízení s působností celoškolní: Kolej a učební středisko AMU Ubytovací zařízení AMU (adresy, názvy nemovitostí atd.: viz rektorát) Adresa: Hradební 7, Praha 1 Název nemovitosti: Kolej, katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 851, číslo popisné: 940 Adresa : Tržiště 18, Praha 1 Název nemovitosti: Ubytovací zařízení katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 19 číslo popisné: 259 Učební a výcvikové středisko Poněšice Adresa: UVS Poněšice 10, Hluboká n./vltavou Název nemovitosti: Učební a výcvikové středisko AMU Katastrální území: Poněšice, parcelní číslo: 182, 183, 187, , 2473/4,5,6 číslo popisné 10 Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun Adresa: UVS Beroun, Barrandova 30 Název nemovitosti: Učební,výcvikové a ubytovací středisko AMU Katastrální území: Beroun parcelní číslo: 907/76 popisné 1067 e) Rektorát AMU výkonný a správní útvar rektora a kvestora. Na základě výnosů rektora, směrnic, a metodických pokynů, výnosů a příkazů rektora (nebo kvestora) vykonává administrativní úkony spojené s hospodařením a vnitřní správou AMU. Adresa: Malostranské nám. 12, Praha 1 Název nemovitosti: Hartigovský palác, katastrální území: Malá Strana parcelní číslo: 19, číslo popisné: 259 5

6 Článek 11 Organizační a provozní řády součástí AMU, které jsou uvedeny v čl.10 písm. b) až e) schvaluje AS AMU. 6

7 Část pátá Studium v akreditovaných studijních programech Článek AMU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a v souvislosti s nimi uměleckou, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo jinou tvůrčí činnost. 2. Uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou nebo jinou tvůrčí činnost uskutečňuje AMU v oborech odpovídajících zpravidla studijním programům, tvořících jejich širší základ, případně i v oborech hraničních. 3. AMU nebo její fakulty poskytuje za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání i zájmově. Toto studium probíhá mimo rámec studijních programů podle 60 zákona i v rámci studijních programů podle zákona č. 147/2001 Sb.; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy, výukové programy a semináře. Bližší podmínky, včetně úhrad spojených s tímto studiem stanoví vnitřní předpisy fakult v souladu s tarifem stanoveným výnosem rektora. Článek Na studium v bakalářských studijních programech se vztahuje 45 zákona. V oblasti umění se absolventům uděluje akademický titul bakalář umění (ve zkratce BcA. uváděné před jménem). Absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle 48 odst. 2 se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. 2. Na studium v magisterských studijních programech se vztahuje 46 odst. 1 až 4 zákona. Absolventům v oblasti umění se uděluje titul magistr umění (ve zkratce MgA. uváděné před jménem). Absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle 48 odst. 2. zákona v dlouhých magisterských programech se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. 3. Studijní a zkušební řády fakult určí podmínky pro navazující studium v magisterském studijním programu. 4. Na studium v doktorském studijním programu se vztahuje 47 zákona. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). 5. Studium v doktorských studijních programech se může uskutečňovat v prezenční, distanční nebo kombinované formě. V případě distančního nebo kombinovaného studia v příslušném studijním programu může být skutečná délka tohoto studia na základě individuálního plánu a po schválení oborovou radou rozložena na pět let. 6. Výuka studijních programů uvedených v Příloze č. 1 může probíhat jako paralelní studijní program v cizím jazyce a to v individuálních studijních plánech a ve všech typech studijních programů. 7. Výuka studijních programů uvedených v Příloze č. 1 může probíhat v cizím jazyce na základě individuálních studijních plánů. Část šestá 7

8 Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení AMU Článek AMU provádí pravidelně a průběžně hodnocení fakult i celé vysoké školy. 2. Proces hodnocení respektuje specifika a postavení umělecké vysoké školy. Sleduje především kvalitu studijních programů a kvality uměleckých, vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, vývojových a jiných tvůrčích činností. Zaznamenává úspěchy akademických pracovníků a studentů v domácím i mezinárodním měřítku, kvalitu personálního obsazení ve vztahu k poslání AMU uvedeném v čl. 1 odst. 1, 5, 7 a čl. 12 odst. 1 až Výroční zpráva obsahuje kapitolu, jejíž náplní je hodnocení AMU a součástí AMU. 4. Hodnocení AMU a součástí AMU se provádí kontinuálně a je ověřováno nezávislým subjektem. Část sedmá Studenti a studium Článek Práva a postavení studenta AMU stanoví 61 a 62 zákona. 2. Povinnosti studenta stanoví 63 zákona, Studijní a zkušební řád AMU a další vnitřní předpisy příslušných fakult. 3. Uchazeči, který byl přijat ke studiu, vzniká podle 51 zákona právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v termínu stanoveném fakultou. Před tímto termínem a v mimořádných případech nejpozději do pěti pracovních dnů po termínu se může uchazeč písemně omluvit. 4. Uchazeči, který se bez řádné omluvy nedostavil k zápisu v termínu určeném fakultou nebo jehož omluva nebyla uznána, zaniká právo na zápis do studia. 5. Jestliže byla omluva uznána, je stanoven termín náhradní nebo určena forma zápisu do studia. 6. O uznání omluvy, náhradním termínu nebo formě zápisu do studia rozhoduje děkan. 7. Po zápisu je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. V případě odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib v určeném termínu do rukou rektora nebo děkana. 8. Podmínky konání státních zkoušek vymezuje 53 zákona a studijní a zkušební řády fakult. 9. Doklady o studiu na AMU jsou jednotné. Jejich formu a obsah určuje v souladu s 57 zákona Vedení AMU. 10. Za vydávání náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, se vybírá úhrada, která je určena výnosem rektora. 8

9 Část osmá Podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek Článek Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu a způsob podávání přihlášek jsou stanoveny v 48 až 50 zákona. 2. AMU požaduje přijímací zkoušku u všech studijních programů a studijních oborů. Přijímací řízení ke studiu v bakalářském, magisterském studijním programu a výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu nemůže být uchazeči prominuto na základě předchozích výsledků studia nebo dosažených uměleckých výsledků. 3. AMU požaduje v souladu se zákonem u všech studijních programů a všech studijních oborů talentovou část přijímací zkoušky a zkoušku z teoretických a jiných disciplín. 4. Talentová část přijímacího řízení má formu dle povahy oboru. Teoretické zkoušky mohou mít formu písemnou, ústní nebo formu testu. 5. Podrobná pravidla pro přijímací či výběrové řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem a vnitřními předpisy AMU statuty fakult. Musí obsahovat zejména: a) formu a náplň přijímací zkoušky se specifikací požadavků a znalostí, b) požadavky na talentovou zkoušku a její rozsah, c) způsob hodnocení výsledků přijímacího či výběrového řízení a dalších skutečností dokládajících předpoklady ke studiu, d) termíny konání přijímacího či výběrového řízení a termíny, kdy může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ( 50 odst. 6 zákona), e) zajištění informací k problematice požadavků k přijímacímu či výběrovému řízení, f) způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu, g) způsob vytváření zkušebních komisí a vymezení jejich povinností a pravomocí. 6. Výběrové Přijímací řízení do doktorského studijního programu vypisuje děkan pravidelně nebo nepravidelně, podle potřeb a možností fakulty. Podmínky a formu výběrového přijímacího řízení určí oborová rada příslušného studijního programu ve vnitřních řádech fakult. Článek Uchazeči podávají písemnou přihlášku ke studiu ve studijních programech na AMU na formuláři a způsobem určeným při vyhlášení přijímacího či výběrového řízení. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální nedostatky, vrátí ji fakulta uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, není připuštěn k přijímacímu řízení. 2. Uchazeč, který ve stanoveném termínu a určenou formou neuhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím či výběrovým řízením stanoveným podle 58 odst. 1 zákona, není připuštěn k přijímacímu či výběrovému řízení. 9

10 3. K přijímacímu či výběrovému řízení je uchazeč pozván písemně. Nedostaví-li se bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, nekoná přijímací či výběrové řízení. Způsob posuzování omluv a možnost konání přijímací zkoušky v náhradním termínu stanoví děkan. 4. Uchazečům se uhrazený poplatek nevrací. 5. O průběhu všech zkoušek (talentové, písemné nebo ústní) je veden jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímací zkoušky a uvedou skutečnosti, které mají význam pro přijetí či nepřijetí uchazeče. 6. Rozhodnutí o výsledku talentové zkoušky je zveřejněno na úřední desce fakulty. Uchazeči, kteří neuspěli, nepostupují k dalším zkouškám. 7. Pokud uchazeči není možné doručit rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do vlastních rukou, je toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce fakulty. 8. Při přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (přijetí) ke studiu (dále jen odvolání ) je posuzováno, zda nebylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy a platnými pravidly pro přijímací řízení příslušného studijního programu nebo oboru. Podkladem pro rozhodování ve věci odvolání je kontrola protokolu a ověření hodnocení přijímací zkoušky. Zjištěné skutečnosti se uvedou do protokolu o přijímací zkoušce. Část devátá Ustanovení o poplatcích spojených se studiem Článek Poplatky spojené se studiem na AMU upravuje 58 zákona. 2. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do všech typů studijních programů činí 20 % základu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) podle 58 odst. 2 zákona. Poplatek uhradí i cizinci, kteří se přihlásí ke studiu v jazyce českém nebo v paralelním studijním programu v cizím jazyce. 3. Za studium nad rámec standardní doby studia prodloužené o jeden rok rektor stanoví poplatek za studium ve výši vynaložených prostředků na zajištění studia jednoho studenta AMU v příslušném studijním programu za minulý akademický rok, nejméně však ve výši jedné čtvrtiny základu stanoveného ministerstvem podle 58 odst. 2 zákona (dále jen základ ) za každý započatý měsíc studia. Výši poplatku za studium studentu, pokud již absolvoval jiný bakalářský nebo magisterský studijní program, stanoví rektor. Článek Poplatky spojené se studiem poukáže uchazeč nebo student na účet AMU s uvedením variabilního symbolu fakulty v předem určených termínech. 2. O snížení nebo prominutí poplatků spojených se studiem nebo odložení termínů jejich splatnosti (dále jen úlevy ) rozhoduje rektor zpravidla na návrh děkana podle těchto zásad: a) žádost o úlevu podává student písemně prostřednictvím děkana a s jeho vyjádřením, b) žádost o úlevu formuluje student s uvedením věrohodných a doložených důvodů pro přiznání úlevy, 10

11 c) k žádosti o úlevu přiloží student úředně ověřené doklady potvrzující rozhodné okolnosti pro přiznání úlevy, d) rektor žádosti vyhoví, nevyhoví nebo ji vrátí jako nedostatečně doloženou. 3. Při rozhodování o úlevách rektor přihlíží zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním komplikacím studenta nebo k případům hodným zvláštního zřetele, které nevyžadují nebo neumožňují přerušení studia. Část desátá Stipendia Článek Studentům AMU mohou být přiznána stipendia. 2. Podmínky pro přiznání stipendia vymezuje Stipendijní řád AMU a stipendijní řády fakult. Část jedenáctá Podmínky studia cizinců Článek Ke studiu v českém jazyce za podmínek stejných jako ostatní studenti jsou přijati cizinci pokud: a) jim bylo uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem pro přijetí ke studiu do daného studijního programu, b) vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ostatních uchazečů, c) složili zkoušku z českého jazyka na Katedře cizích jazyků AMU. 2. Podmínky přijetí ke studiu do paralelního studijního programu v cizím jazyce pro cizince vymezí statuty fakult. Část dvanáctá Akademičtí pracovníci Článek V souladu s 70 zákona jsou akademickými pracovníky zaměstnanci AMU, kteří vykonávají jak umělecko-pedagogickou, pedagogickou, tak uměleckou, vědeckou činnost. 11

12 2. V oblasti umělecko-pedagogické jsou to zejména činnosti: a) přímá účast na uskutečňování studijních programů formami vymezenými studijními a zkušebními řády fakult zejména přednáškami, semináři a cvičeními, zkouškami a konzultacemi, b) působení ve funkci vedoucích a oponentů bakalářských a magisterských diplomových prací, ve zkušebních a předmětových komisích, c) vykonávání činnosti školitele nebo oponenta v doktorských studijních programech, d) účast na vytváření studijních programů a členství v oborových radách doktorských studijních programů, e) příprava nově zaváděných předmětů nebo modernizace stávajících předmětů, f) příprava studijních materiálů a podkladů. 3. V oblastech umění, vědy, výzkumu, vývoje nebo dalších tvůrčích oblastech jsou to zejména činnosti: a) působení ve funkci řešitele nebo spoluřešitele uměleckých, vědeckých a výzkumných projektů, b) působení v řešitelských týmech mezinárodních uměleckých nebo pedagogických projektů na základě smluv se zahraničními školami, c) účast na realizaci významných uměleckých nebo vědeckých projektů, d) účast v komisích habilitačního nebo profesorského řízení, e) umělecká nebo publikační činnost. 4. Akademičtí pracovníci jsou v pracovněprávním poměru k AMU. Pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou zpravidla 5 let nebo neurčitou. Článek Označení hostující profesor je přiznáno přijatému zaměstnanci po dobu jeho působnosti na AMU za těchto podmínek: a) vymezení jeho činnosti odpovídá činnostem docenta nebo profesora AMU, b) je profesorem nebo docentem na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, nebo je uznávaným umělcem či odborníkem, c) pracovní poměr je vždy uzavřen na dobu určitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr jsou uzavřeny dle potřeb. 2. Hostující profesor je akademickým pracovníkem AMU po dobu svého působení na AMU. Článek 24 Udělení tvůrčího volna pro akademického pracovníka AMU se řídí zásadami: a) o udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník rektora nebo děkana, b) výsledky, kterých žadatel dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho hodnocení. 12

13 Článek Výběrové řízení je v souladu se zákonem formou přijímání akademických pracovníků do pracovního poměru. 2. Podrobnosti o výběrovém řízení stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků. Část třináctá Pravidla pro užívání akademických insignií a konání obřadů Článek Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů (dále jen akademičtí hodnostáři ) AMU a fakult AMU jsou akademické insignie. 2. Akademickými insigniemi AMU jsou žezlo, řetěz a taláry. 3. Taláry a ostatní insignie AMU jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat: a) akademičtí hodnostáři, b) kvestor, tajemníci fakult, předsedové senátů, c) habilitovaní akademičtí pracovníci podle rozhodnutí děkana, významní hosté a další podle rozhodnutí rektora. 4. Nositelům titulu DOCTOR HONORIS CAUSA se akademické insignie, (talár a řetěz) zapůjčují na dobu konání slavnostního obřadu. 5. Dokumentace akademických insignií je uložena na Rektorátě AMU a děkanátech fakult. Článek Akademickými obřady AMU jsou zejména imatrikulace, promoce, udělení čestného doktorátu, slavnostní zasedání UR AMU a uměleckých rad fakult, slavnostní shromáždění Akademické obce AMU a akademických obcí fakult a případně inaugurace rektora nebo děkana. 2. Imatrikulace studentů se konají za účasti akademických hodnostářů. Znění imatrikulačního a promočních slibů jsou přílohou č Promoce bakalářská, a sponze magisterská a sponze doktorská se konají pod záštitou rektora za účasti promotora, prorektorů, děkanů, proděkanů, kvestora a tajemníků. Formule promotora a texty slibů jsou uloženy na rektorátě. Článek AMU má právo udělovat na základě rozhodnutí UR AMU významným českým nebo zahraničním osobnostem v oblasti umění nebo vědy čestnou vědeckou hodnost DOCTOR HONORIS CAUSA. 13

14 2. Kandidáty na čestnou vědeckou hodnost DOCTOR HONORIS CAUSA schvaluje UR AMU na návrh rektora, děkanů, nebo předsedy AS AMU. 3. Promoci HONORIS CAUSA upravuje zvláštní předpis rektora. Formule a texty této promoce jsou uloženy na Rektorátě AMU. 4. Nositel čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA obdrží diplom a zlatou medaili AMU. Článek AMU uděluje pamětní medaile akademickým pracovníkům, významným českým nebo zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj umění, vědy a vzdělanosti. 2. Medaile uděluje rektor na návrhy děkanů po projednání v kolegiích děkanů nebo v uměleckých radách fakult. 3. Dokumentace udělených medailí je vedena na Rektorátě AMU. Část čtrnáctá Pravidla hospodaření Článek 30 Nakládání s majetkem O nakládání s majetkem AMU rozhoduje a jejím jménem v souvislosti s tím jedná: a) rektor vždy ve věcech uvedených v 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona, b) kvestor ve věcech, které nejsou uvedeny v písmenech a), c) nebo d), c) děkan, popřípadě v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník, ve věcech majetku, výkon jehož správy je jim svěřen, jde-li o: - nakládání s přidělenými finančními prostředky, - nájem nebytových prostor v souladu s Organizačním řádem AMU, - nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku Kč, - jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku, d) vedoucí součásti - nakládání s přidělenými finančními prostředky, - nájem nebytových prostor v souladu s Organizačním řádem AMU, - nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku Kč, - jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku. Článek 31 14

15 1. Pravidla hospodaření AMU se řídí ustanoveními 18 až 20 zákona. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 s názvem Pravidla hospodaření AMU a ve Vnitřním mzdovém předpise AMU. 2. AMU může zřizovat nadace nebo nadační fondy. Jejich činnost a hospodaření se řídí zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 3. Za řádné hospodaření s majetkem AMU, účelné využívání dotací a jejich vypořádání se státním rozpočtem je ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy odpovědný rektor. Část patnáctá Společná a závěrečná ustanovení Článek Přílohami tohoto statutu jsou: a) Příloha č. 1 - Seznam akreditovaných studijních programů b) Příloha č. 2 - Seznam oborů, ve kterých je AMU oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem c) Příloha č. 3 - Pravidla hospodaření AMU d) Příloha č. 4 - Imatrikulační, promoční slib a doktorský slib. 2. AMU používá kulaté razítko se státním znakem a textem: Akademie múzických umění v Praze. Používání razítka AMU stanoví rektor. Článek Zrušuje se Statut AMU registrovaný ministerstvem dne 30. března 1999 pod čj / Tento statut, další vnitřní předpisy a řády AMU i součástí AMU jsou uloženy na rektorátě AMU, děkanátech fakult AMU a knihovnách AMU a uveřejněn na 3. Tento statut byl projednán a schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem AMU dne 5. června Tento statut nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 15

16 *** Změny Statutu Akademie múzických umění v Praze byly schváleny podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Akademie múzických umění v Praze dne 8. října 2003 a dne 5. května 2004 a dne a dne a dne a dne Změny Statutu Akademie múzických umění v Praze nabývají platnosti podle 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. doc Ivo Mathéprof. Peter Toperczer, Dr. h. c., v. r. rektor 16

17 Příloha č. 1 k Statutu AMU SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Fakulta divadelní Kód studijního programu (STUD PROG) 1) Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích 2) Forma studia 3) B MN P FSA B 8203 Dramatická umění 8203R007 Dramatická výchova 4 K 8203R045 Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku 3 P 8203R051 Produkce 3 P 8203R053 Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla 3 P 8203R066 Režie-dramaturgie činoherního divadla 3 P 8203R058 Scénografie 3 P 8203R062 Scénografie alternativního a loutkového divadla 3 P 8203R069 Teorie a kritika 3 P N 8203 Dramatická umění 8203T007 Dramatická výchova (2) K 8203T007 Dramatická výchova 3 P 8203T067 Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (2) P 8203T070 Dramaturgie činoherního divadla (2) P 8203T059 Scénografie film a televize (3) P 8203T045 Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (3) P 8203T051 Produkce (2) P 8203T068 Režie alternativního a loutkového divadla (2) P 8203T055 Režie činoherního divadla (2) P 8203T058 Scénografie (2) P 8203T060 Scénografie kostým a maska (2) P 8203T062 Scénografie alternativního a loutkového divadla (2) P 8203T069 Teorie a kritika (2) P M 8203 Dramatická umění 8203T043 Herectví alternativního a loutkového divadla 4 P 8203T044 Herectví činoherního divadla 4 P 8203T008 Dramatická výchova - český jazyk a literatura 5 P P V071 Teorie divadelní tvorby 3 PK 8203V073 Alternativní a loutková tvorba a její teorie 3 PK 8203V074 Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky 3 PK 8203V075 Scénická tvorba a teorie scénické tvorby 3 PK 8203V Teorie a praxe divadelní tvorby 3 PK 8203V016 Teorie a dějiny divadelní tvorby 3 PK doplnit akteditaci doktorského studia DAMU 1) B - bakalářský studijní program, N - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, M- magisterský studijní program P - doktorský studijní program. 2) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský. 3) P prezenční forma studia, D distanční forma studia, K kombinovaná forma studia; A studijní programy (studijní obory) uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném cizím jazyce). 17

18 Filmová a televizní fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) B 8204 N 8204 P 8204 Název studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Forma studia B MN P FSA 8204R001 Animovaná a multimediální tvorba 3 P 8204R004 Dokumentární tvorba 3 P 8204R017 Fotografie 3 PA 8204R019 Kamera 3 P 8204R024 Produkce 3 P 8204R025 Režie 3 P 8204R027 Scenáristika a dramaturgie 3 P 8204R029 Střihová skladba 3 P 8204R035 Zvuková tvorba 3 P 8204T001 Animovaná a multimediální tvorba (2) P 8204T004 Dokumentární tvorba (2) P 8204T017 Fotografie (2) PA 8204T019 Kamera (2) P 8204T024 Produkce (2) P 8204T025 Režie (2) P 8204T027 Scenáristika a dramaturgie (2) P 8204T029 Střihová skladba (2) P 8204T035 Zvuková tvorba (2) P 8204V037 Teorie filmové a multimediální tvorby 3 PK Fakulta hudební Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Forma studia B MN P FSA B 8201 Hudební umění 8201R001 Bicí nástroje 3 P 8201R003 Cembalo 3 P 8201R005 Dirigování 3 P 8201R010 Fagot 3 P 8201R012 Flétna 3 P 8201R014 Harfa 3 P 8201R015 Hoboj 3 P 8201R017 Housle 3 P 8201R036 Hudební management 3 P 8201R038 Hudební režie 3 P 8201R095 Hudební teorie 3 P 8201R066 Klarinet 3 P 8201R068 Klavír 3 P 8201R071 Kontrabas 3 P 8201R073 Kytara 3 P 8201R074 Lesní roh 3 P 8201R076 Operní režie 3 P 8201R077 Pozoun 3 P 8201R080 Skladba 3 P 8201R081 Trubka 3 P 18

19 8201R083 Tuba 3 P 8201R084 Varhany 3 P 8201R086 Viola 3 P 8201R088 Violoncello 3 P 8201R090 Zpěv 3 P 8201R092 Zvuková tvorba 3 P B 8202 Taneční umění 8202R001 Choreografie 3 P 8202R002 Nonverbální a komediální divadlo 3 P 8202R003 Pedagogika tance 3 P 8202R015 Taneční věda 3 P N 8201 Hudební umění 8201T001 Bicí nástroje (2) P 8201T003 Cembalo (2) P 8201T005 Dirigování (2) P 8201T010 Fagot (2) P 8201T012 Flétna (2) P 8201T014 Harfa (2) P 8201T015 Hoboj (2) P 8201T017 Housle (2) P 8201T036 Hudební management (2) P 8201T038 Hudební režie (2) P 8201T095 Hudební teorie (2) P 8201T066 Klarinet (2) P 8201T068 Klavír (2) P 8201T071 Kontrabas (2) P 8201T073 Kytara (2) P 8201T074 Lesní roh (2) P 8201T076 Operní režie (2) P 8201T077 Pozoun (2) P 8201T080 Skladba (2) P 8201T081 Trubka (2) P 8201T083 Tuba (2) P 8201T084 Varhany (2) P 8201T086 Viola (2) P 8201T088 Violoncello (2) P 8201T090 Zpěv (2) P 8201T092 Zvuková tvorba (2) P N 8202 Taneční umění 8202T001 Choreografie (2) P 8202T002 Nonverbální a komediální divadlo (2) P 8202T003 Pedagogika tance (2) P 8202T015 Taneční věda (2) P P 8201 Hudební umění 8201V095 Hudební teorie 3 PK 8201V093 Interpretace a teorie interpretace 3 PK 8201V096 Skladba a teorie skladby 3 PK 8201V092 Zvuková tvorba 3 PK P 8202 Taneční umění 8202V016 Choreografie a teorie choreografie 3 PK 8202V017 Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla 3 PK 8202V015 Taneční věda 3 PK 19

20 Příloha č. 2 ke Statutu AMU SEZNAM OBORŮ, VE KTERÝCH JE AMU OPRÁVNĚNA KONAT HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech: 1. Divadelní fakulta AMU Do 22. října 2007 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Dramatická umění produkce scénografie herectví činoherního divadla režie činoherního divadla dramaturgie činoherního divadla herectví alternativního a loutkového divadla režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla scénografie alternativního a loutkového divadla dramatická výchova kreativita pro tělesně postižené herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku divadelní antropologie teorie a kritika teorie divadelní tvorby 2. Filmová a televizní fakulta AMU Do 22. října 2007 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Filmové, televizní a fotografické umění a nová média režie dokumentární tvorba animovaná a multimediální tvorba kamera střihová skladba zvuková tvorba produkce scenáristika a dramaturgie fotografie teorie filmové a multimediální tvorby 20

PRAVIDLA PRO SPRÁVU MAJETKU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO SPRÁVU MAJETKU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. března 2000

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

STATUT HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE. Obsah

STATUT HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE. Obsah STATUT HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE čl. 1 Úvod čl. 2 Název a sídlo čl. 3 Právní předchůdce Obsah Část první Úvodní ustanovení Část druhá Akademická obec a samospráva HAMU

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S T A T U T FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 Vymezení statutu fakulty Statut Fakulty sociálně ekonomické UJEP určuje v souladu

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP

STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP STATUT FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UJEP Část I Základní ustanovení Cl. 1 Název a sídlo fakulty 1. Fakulta životního prostředí (Faculty of Environment), (dále jen fakulta nebo FŽP ) je součástí Univerzity

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 7. PROSINCE 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Statut. Březen 2011. Praha

Statut. Březen 2011. Praha Statut Březen 2011 Praha Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen CEVRO Institut ) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO. Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ STATUT Farmaceutické fakulty VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Část první ÚVODNÍ USTANOVENÍ Náplň statutu Článek 1 Tento statut je vnitřním předpisem Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut. Fakulty chemické technologie. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut FCHT Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 pís.b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 4.11.2011 Pravidla hospodaření Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Statut. říjen 2006. Praha

Statut. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Statut Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 2. prosince 2013

Statut Vysoké školy polytechnické Jihlava ze dne 2. prosince 2013 č. j. VSPJ/04003/2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zá kona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008

Statut Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 1. srpna 2008 Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STATUT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 21. LISTOPADU 2013

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 21. LISTOPADU 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. listopadu 2010

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více