II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE"

Transkript

1 Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. srpna 2002 pod čj / Statut Akademie múzických umění v Praze. Změny Statutu Akademie múzických umění byly registrovány podle 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých školách dne 11. listopadu 2003 pod čj / a dne 7. června 2004 pod čj / II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle 9 odst. 1 písm. b) a 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Statutu Akademie múzických umění v Praze: Část první Úvodní ustanovení Článek 1 1. Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu (dále jen vysoká škola ) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, dále jen ( zákon ). 2. AMU byla zřízena dekretem prezidenta republiky č. 127/1945 Sb., ze dne Posledním právním předchůdcem AMU je Akademie múzických umění v Praze podle 10 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. 4. Sídlem AMU je Praha a Beroun. 5. AMU je vysokou školou uměleckou. Do její působnosti spadá umění dramatické, hudební, taneční, audiovizuální, fotografické, multimediální a tvorba oborů příbuzných a

2 vědeckovýzkumná činnost. Nedílnou součástí výuky, pěstování a rozvíjení výše uvedených umění je i jejich historie, teoretická výuka a reflexe. 6. AMU je právnickou osobou. Fakulty a ostatní útvary uvedené v tomto statutu a statutech fakult jsou součástmi AMU. 7. AMU a její součásti samostatně a svobodně navazují, rozvíjí a pěstují zahraniční styky, které slouží k šíření umění, kultury a prohlubování vzdělanosti. 8. Název AMU v cizích jazycích zní: anglicky: Academy of Performing Arts in Prague německy: Akademie der musischen darstellenden Künste in Prag francouzsky: Ecole nationale supérieure des arts de Prague španělsky: Escuela Superior de las Artes de Praga Část druhá Akademická obec AMU Článek 2 1. Podle zákona Akademickou obec AMU tvoří akademičtí pracovníci a studenti AMU. 2. Akademické svobody a akademická práva AMU jsou zaručeny 4 zákona. Část třetí Samosprávné a další orgány AMU Článek 3 1. Samosprávu AMU zaručuje zákon. AMU samostatně a svobodně rozvíjí uměleckou, vzdělávací, studijní, kulturní, vědeckou, výzkumnou, ediční, vydavatelskou a jinou související činnost na principech svobody a demokracie. Pro tuto činnost vytváří náležité podmínky na úrovni národní i mezinárodní. 2. Rozsah samosprávné působnosti AMU určuje 6 zákona. 3. Akademické, samosprávné a další orgány AMU jsou podle 7 zákona uvedeny v čl. 4 až 9. Článek 4 Akademický senát AMU 1. Volba, složení, funkční období a působnost Akademického senátu AMU (dále jen AS AMU ) je upravena v 8 a 9 zákona a Jednacím a volebním řádem AS AMU. 2

3 2. AS AMU má 15 členů. Každá fakulta je v AS AMU zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. 3. Členství v AS AMU je nezastupitelné. 4. Funkční období členů AS AMU je tříleté. 5. AS AMU má právo abdikovat nebo zkrátit své funkční období. 6. Činnost AS AMU materiálně i administrativně zajišťuje rektorát AMU. 7. AS AMU má právo na informace a materiály, které jsou potřebné pro jeho činnost. Článek 5 Rektor 1. Postavení rektora je dáno zákonem, zejména 10 zákona. 2. Sídlem rektora a jeho úřadu (dále jen Rektorát AMU ) je Hartigovský palác, Malostranské nám. 12, Praha AMU může mít až má tři prorektory. Prorektoři zastávají tyto referáty: a) pro studijní a pedagogické záležitosti b) pro zahraniční záležitosti a styk s veřejností c) pro uměleckou činnost, vědu a výzkum. 4. Rektor jmenuje z prorektorů svého zástupce. Zástupce rektora řídí AMU i v případě, že rektorovi skončilo funkční období a nebyl zvolen a jmenován nový rektor. Toto opatření platí do doby jmenování nového rektora. 5. Rektorem určení prorektoři AMU metodicky řídí katedry, informační pracoviště a účelová zařízení s celoškolní působností, která jsou uvedena v čl. 10, odst. 1 písm. b), c) a d). 6. Rektor ustanovuje poradní a koordinační orgán s názvem Vedení AMU. Jeho členy jsou zpravidla prorektoři, kvestor, děkani a předseda AS AMU. 7. Rektor může v mimořádných případech vyhlásit rektorské volno. Článek 6 Umělecká rada AMU 1. Jmenování členů Umělecké rady AMU (dále jen UR AMU ) a její působnost je vymezena 11 a 12 zákona. 2. Počet členů UR AMU určí rektor. 3. Rektor může jmenovat stálé hosty UR AMU. 4. Způsob jednání UR AMU stanoví Jednací řád UR AMU. Článek 7 Disciplinární komise 1. Disciplinární komise AMU se v souladu s 13 odst. 4 zákona neustanovuje. Disciplinární komise zřizují fakulty AMU. 2. Vnitřním předpisem AMU je Disciplinární řád AMU. 3

4 Článek 8 Správní rada AMU 1. Složení, způsob jmenování, zasedání a působnost Správní rady AMU (dále jen Správní rada ) jsou stanoveny v 14 a 15 zákona. 2. Správní rada AMU má 18 členů. 3. Rektor jmenuje po vyjádření předsedy Správní rady tajemníka Správní rady. 4. Tajemník ve spolupráci s rektorem a rektorátem zajistí podmínky, materiály a informace potřebné pro činnost Správní rady. Článek 9 Kvestor 1. Činnost kvestora a způsob jeho jmenování jsou stanoveny v 16 zákona a opatřením rektora. 2. Kvestora jmenuje a odvolává rektor. Na místo kvestora se vypisuje zpravidla výběrové řízení. 3. Kvestor zpracovává návrhy rozpočtu a předkládá je rektorovi, Vedení AMU, AS AMU a Správní radě k vyjádření nebo schválení. 4. V případě ohrožení vyrovnaného hospodaření kterékoliv součásti AMU je kvestor povinen informovat rektora a navrhnout řešení situace. 5. Pro zajištění koordinovaného postupu fakult AMU v oblasti hospodářské a správní spolupracuje kvestor s tajemníky fakult a metodicky je řídí. Je oprávněn pozastavit účinnost jejich rozhodnutí, která jsou v rozporu s platnou právní úpravou nebo hospodářským zájmem AMU. O takovém zásahu je kvestor povinen informovat děkana. V případě, že děkan nezruší rozhodnutí tajemníka, rozhodne s konečnou platností rektor. 6. Kvestor řídí pracoviště s celoškolní působností - Ubytovací zařízení AMU, Učební a výcvikové středisko v Poněšicích a Učební, výcvikové a ubytovací zařízení Beroun (čl. 10 písm. d)). Část čtvrtá Organizační struktura AMU Článek 10 AMU se člení na tyto součásti: a) fakulty: Divadelní fakulta AMU ( dále jen DAMU ) Adresa: Karlova 26 a Řetězová 5, Praha 1 Název nemovitosti: Kokořovský palác, katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 124, číslo popisné 223 Filmová a televizní fakulta AMU ( dále jen FAMU ) Adresa: Smetanovo nábř. 2, Praha 1 Název nemovitosti: Palác Lažanských, katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 264, číslo popisné 1012 Hudební fakulta AMU (dále jen HAMU ) 4

5 Adresa: Malostranské nám. 13, Praha 1 Název nemovitosti: Lichtenštejnský palác, katastrální území:malá Strana parcelní číslo: 68, číslo popisné 258 Hartigovský palác, katastrální území: Malá Strana parcelní číslo: 19, číslo popisné 259 b) pedagogická pracoviště s celoškolní působností: Katedra cizích jazyků AMU Katedra tělesné výchovy AMU (adresa, název nemovitosti atd.: viz rektorát) c) informační pracoviště s celoškolní působností: Knihovna AMU Počítačové centrum AMU Nakladatelství AMU d) účelová zařízení s působností celoškolní: Kolej a učební středisko AMU Ubytovací zařízení AMU (adresy, názvy nemovitostí atd.: viz rektorát) Adresa: Hradební 7, Praha 1 Název nemovitosti: Kolej, katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 851, číslo popisné: 940 Adresa : Tržiště 18, Praha 1 Název nemovitosti: Ubytovací zařízení katastrální území: Staré Město parcelní číslo: 19 číslo popisné: 259 Učební a výcvikové středisko Poněšice Adresa: UVS Poněšice 10, Hluboká n./vltavou Název nemovitosti: Učební a výcvikové středisko AMU Katastrální území: Poněšice, parcelní číslo: 182, 183, 187, , 2473/4,5,6 číslo popisné 10 Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun Adresa: UVS Beroun, Barrandova 30 Název nemovitosti: Učební,výcvikové a ubytovací středisko AMU Katastrální území: Beroun parcelní číslo: 907/76 popisné 1067 e) Rektorát AMU výkonný a správní útvar rektora a kvestora. Na základě výnosů rektora, směrnic, a metodických pokynů, výnosů a příkazů rektora (nebo kvestora) vykonává administrativní úkony spojené s hospodařením a vnitřní správou AMU. Adresa: Malostranské nám. 12, Praha 1 Název nemovitosti: Hartigovský palác, katastrální území: Malá Strana parcelní číslo: 19, číslo popisné: 259 5

6 Článek 11 Organizační a provozní řády součástí AMU, které jsou uvedeny v čl.10 písm. b) až e) schvaluje AS AMU. 6

7 Část pátá Studium v akreditovaných studijních programech Článek AMU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a v souvislosti s nimi uměleckou, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo jinou tvůrčí činnost. 2. Uměleckou, vědeckou a výzkumnou, vývojovou nebo jinou tvůrčí činnost uskutečňuje AMU v oborech odpovídajících zpravidla studijním programům, tvořících jejich širší základ, případně i v oborech hraničních. 3. AMU nebo její fakulty poskytuje za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání i zájmově. Toto studium probíhá mimo rámec studijních programů podle 60 zákona i v rámci studijních programů podle zákona č. 147/2001 Sb.; jde zejména o stáže, mezinárodní kurzy, výukové programy a semináře. Bližší podmínky, včetně úhrad spojených s tímto studiem stanoví vnitřní předpisy fakult v souladu s tarifem stanoveným výnosem rektora. Článek Na studium v bakalářských studijních programech se vztahuje 45 zákona. V oblasti umění se absolventům uděluje akademický titul bakalář umění (ve zkratce BcA. uváděné před jménem). Absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle 48 odst. 2 se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. 2. Na studium v magisterských studijních programech se vztahuje 46 odst. 1 až 4 zákona. Absolventům v oblasti umění se uděluje titul magistr umění (ve zkratce MgA. uváděné před jménem). Absolventům v oblasti umění přijatým ke studiu podle 48 odst. 2. zákona v dlouhých magisterských programech se uděluje akademický titul až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích. 3. Studijní a zkušební řády fakult určí podmínky pro navazující studium v magisterském studijním programu. 4. Na studium v doktorském studijním programu se vztahuje 47 zákona. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem). 5. Studium v doktorských studijních programech se může uskutečňovat v prezenční, distanční nebo kombinované formě. V případě distančního nebo kombinovaného studia v příslušném studijním programu může být skutečná délka tohoto studia na základě individuálního plánu a po schválení oborovou radou rozložena na pět let. 6. Výuka studijních programů uvedených v Příloze č. 1 může probíhat jako paralelní studijní program v cizím jazyce a to v individuálních studijních plánech a ve všech typech studijních programů. 7. Výuka studijních programů uvedených v Příloze č. 1 může probíhat v cizím jazyce na základě individuálních studijních plánů. Část šestá 7

8 Vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení AMU Článek AMU provádí pravidelně a průběžně hodnocení fakult i celé vysoké školy. 2. Proces hodnocení respektuje specifika a postavení umělecké vysoké školy. Sleduje především kvalitu studijních programů a kvality uměleckých, vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, vývojových a jiných tvůrčích činností. Zaznamenává úspěchy akademických pracovníků a studentů v domácím i mezinárodním měřítku, kvalitu personálního obsazení ve vztahu k poslání AMU uvedeném v čl. 1 odst. 1, 5, 7 a čl. 12 odst. 1 až Výroční zpráva obsahuje kapitolu, jejíž náplní je hodnocení AMU a součástí AMU. 4. Hodnocení AMU a součástí AMU se provádí kontinuálně a je ověřováno nezávislým subjektem. Část sedmá Studenti a studium Článek Práva a postavení studenta AMU stanoví 61 a 62 zákona. 2. Povinnosti studenta stanoví 63 zákona, Studijní a zkušební řád AMU a další vnitřní předpisy příslušných fakult. 3. Uchazeči, který byl přijat ke studiu, vzniká podle 51 zákona právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit osobně v termínu stanoveném fakultou. Před tímto termínem a v mimořádných případech nejpozději do pěti pracovních dnů po termínu se může uchazeč písemně omluvit. 4. Uchazeči, který se bez řádné omluvy nedostavil k zápisu v termínu určeném fakultou nebo jehož omluva nebyla uznána, zaniká právo na zápis do studia. 5. Jestliže byla omluva uznána, je stanoven termín náhradní nebo určena forma zápisu do studia. 6. O uznání omluvy, náhradním termínu nebo formě zápisu do studia rozhoduje děkan. 7. Po zápisu je nově přijatý student povinen složit imatrikulační slib. V případě odůvodněné nepřítomnosti student složí tento slib v určeném termínu do rukou rektora nebo děkana. 8. Podmínky konání státních zkoušek vymezuje 53 zákona a studijní a zkušební řády fakult. 9. Doklady o studiu na AMU jsou jednotné. Jejich formu a obsah určuje v souladu s 57 zákona Vedení AMU. 10. Za vydávání náhradních dokladů, které jsou stanoveny zákonem, se vybírá úhrada, která je určena výnosem rektora. 8

9 Část osmá Podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek Článek Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu a způsob podávání přihlášek jsou stanoveny v 48 až 50 zákona. 2. AMU požaduje přijímací zkoušku u všech studijních programů a studijních oborů. Přijímací řízení ke studiu v bakalářském, magisterském studijním programu a výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu nemůže být uchazeči prominuto na základě předchozích výsledků studia nebo dosažených uměleckých výsledků. 3. AMU požaduje v souladu se zákonem u všech studijních programů a všech studijních oborů talentovou část přijímací zkoušky a zkoušku z teoretických a jiných disciplín. 4. Talentová část přijímacího řízení má formu dle povahy oboru. Teoretické zkoušky mohou mít formu písemnou, ústní nebo formu testu. 5. Podrobná pravidla pro přijímací či výběrové řízení a podmínky pro přijetí ke studiu stanoví v souladu se zákonem a vnitřními předpisy AMU statuty fakult. Musí obsahovat zejména: a) formu a náplň přijímací zkoušky se specifikací požadavků a znalostí, b) požadavky na talentovou zkoušku a její rozsah, c) způsob hodnocení výsledků přijímacího či výběrového řízení a dalších skutečností dokládajících předpoklady ke studiu, d) termíny konání přijímacího či výběrového řízení a termíny, kdy může uchazeč nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ( 50 odst. 6 zákona), e) zajištění informací k problematice požadavků k přijímacímu či výběrovému řízení, f) způsob posuzování omluv nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě možnosti konat ji v náhradním termínu, g) způsob vytváření zkušebních komisí a vymezení jejich povinností a pravomocí. 6. Výběrové Přijímací řízení do doktorského studijního programu vypisuje děkan pravidelně nebo nepravidelně, podle potřeb a možností fakulty. Podmínky a formu výběrového přijímacího řízení určí oborová rada příslušného studijního programu ve vnitřních řádech fakult. Článek Uchazeči podávají písemnou přihlášku ke studiu ve studijních programech na AMU na formuláři a způsobem určeným při vyhlášení přijímacího či výběrového řízení. Je-li přihláška neúplná nebo má-li formální nedostatky, vrátí ji fakulta uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu závady neodstraní, není připuštěn k přijímacímu řízení. 2. Uchazeč, který ve stanoveném termínu a určenou formou neuhradí poplatek za úkony spojené s přijímacím či výběrovým řízením stanoveným podle 58 odst. 1 zákona, není připuštěn k přijímacímu či výběrovému řízení. 9

10 3. K přijímacímu či výběrovému řízení je uchazeč pozván písemně. Nedostaví-li se bez řádné omluvy nebo není-li jeho omluva přijata, nekoná přijímací či výběrové řízení. Způsob posuzování omluv a možnost konání přijímací zkoušky v náhradním termínu stanoví děkan. 4. Uchazečům se uhrazený poplatek nevrací. 5. O průběhu všech zkoušek (talentové, písemné nebo ústní) je veden jeden protokol, ve kterém se zaznamená hodnocení přijímací zkoušky a uvedou skutečnosti, které mají význam pro přijetí či nepřijetí uchazeče. 6. Rozhodnutí o výsledku talentové zkoušky je zveřejněno na úřední desce fakulty. Uchazeči, kteří neuspěli, nepostupují k dalším zkouškám. 7. Pokud uchazeči není možné doručit rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do vlastních rukou, je toto rozhodnutí zveřejněno na úřední desce fakulty. 8. Při přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí (přijetí) ke studiu (dále jen odvolání ) je posuzováno, zda nebylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřními předpisy a platnými pravidly pro přijímací řízení příslušného studijního programu nebo oboru. Podkladem pro rozhodování ve věci odvolání je kontrola protokolu a ověření hodnocení přijímací zkoušky. Zjištěné skutečnosti se uvedou do protokolu o přijímací zkoušce. Část devátá Ustanovení o poplatcích spojených se studiem Článek Poplatky spojené se studiem na AMU upravuje 58 zákona. 2. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do všech typů studijních programů činí 20 % základu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) podle 58 odst. 2 zákona. Poplatek uhradí i cizinci, kteří se přihlásí ke studiu v jazyce českém nebo v paralelním studijním programu v cizím jazyce. 3. Za studium nad rámec standardní doby studia prodloužené o jeden rok rektor stanoví poplatek za studium ve výši vynaložených prostředků na zajištění studia jednoho studenta AMU v příslušném studijním programu za minulý akademický rok, nejméně však ve výši jedné čtvrtiny základu stanoveného ministerstvem podle 58 odst. 2 zákona (dále jen základ ) za každý započatý měsíc studia. Výši poplatku za studium studentu, pokud již absolvoval jiný bakalářský nebo magisterský studijní program, stanoví rektor. Článek Poplatky spojené se studiem poukáže uchazeč nebo student na účet AMU s uvedením variabilního symbolu fakulty v předem určených termínech. 2. O snížení nebo prominutí poplatků spojených se studiem nebo odložení termínů jejich splatnosti (dále jen úlevy ) rozhoduje rektor zpravidla na návrh děkana podle těchto zásad: a) žádost o úlevu podává student písemně prostřednictvím děkana a s jeho vyjádřením, b) žádost o úlevu formuluje student s uvedením věrohodných a doložených důvodů pro přiznání úlevy, 10

11 c) k žádosti o úlevu přiloží student úředně ověřené doklady potvrzující rozhodné okolnosti pro přiznání úlevy, d) rektor žádosti vyhoví, nevyhoví nebo ji vrátí jako nedostatečně doloženou. 3. Při rozhodování o úlevách rektor přihlíží zejména k doloženým zdravotním nebo sociálním komplikacím studenta nebo k případům hodným zvláštního zřetele, které nevyžadují nebo neumožňují přerušení studia. Část desátá Stipendia Článek Studentům AMU mohou být přiznána stipendia. 2. Podmínky pro přiznání stipendia vymezuje Stipendijní řád AMU a stipendijní řády fakult. Část jedenáctá Podmínky studia cizinců Článek Ke studiu v českém jazyce za podmínek stejných jako ostatní studenti jsou přijati cizinci pokud: a) jim bylo uznáno dosažené vzdělání vyžadované zákonem pro přijetí ke studiu do daného studijního programu, b) vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ostatních uchazečů, c) složili zkoušku z českého jazyka na Katedře cizích jazyků AMU. 2. Podmínky přijetí ke studiu do paralelního studijního programu v cizím jazyce pro cizince vymezí statuty fakult. Část dvanáctá Akademičtí pracovníci Článek V souladu s 70 zákona jsou akademickými pracovníky zaměstnanci AMU, kteří vykonávají jak umělecko-pedagogickou, pedagogickou, tak uměleckou, vědeckou činnost. 11

12 2. V oblasti umělecko-pedagogické jsou to zejména činnosti: a) přímá účast na uskutečňování studijních programů formami vymezenými studijními a zkušebními řády fakult zejména přednáškami, semináři a cvičeními, zkouškami a konzultacemi, b) působení ve funkci vedoucích a oponentů bakalářských a magisterských diplomových prací, ve zkušebních a předmětových komisích, c) vykonávání činnosti školitele nebo oponenta v doktorských studijních programech, d) účast na vytváření studijních programů a členství v oborových radách doktorských studijních programů, e) příprava nově zaváděných předmětů nebo modernizace stávajících předmětů, f) příprava studijních materiálů a podkladů. 3. V oblastech umění, vědy, výzkumu, vývoje nebo dalších tvůrčích oblastech jsou to zejména činnosti: a) působení ve funkci řešitele nebo spoluřešitele uměleckých, vědeckých a výzkumných projektů, b) působení v řešitelských týmech mezinárodních uměleckých nebo pedagogických projektů na základě smluv se zahraničními školami, c) účast na realizaci významných uměleckých nebo vědeckých projektů, d) účast v komisích habilitačního nebo profesorského řízení, e) umělecká nebo publikační činnost. 4. Akademičtí pracovníci jsou v pracovněprávním poměru k AMU. Pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou zpravidla 5 let nebo neurčitou. Článek Označení hostující profesor je přiznáno přijatému zaměstnanci po dobu jeho působnosti na AMU za těchto podmínek: a) vymezení jeho činnosti odpovídá činnostem docenta nebo profesora AMU, b) je profesorem nebo docentem na jiné vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, nebo je uznávaným umělcem či odborníkem, c) pracovní poměr je vždy uzavřen na dobu určitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr jsou uzavřeny dle potřeb. 2. Hostující profesor je akademickým pracovníkem AMU po dobu svého působení na AMU. Článek 24 Udělení tvůrčího volna pro akademického pracovníka AMU se řídí zásadami: a) o udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník rektora nebo děkana, b) výsledky, kterých žadatel dosáhl v době tvůrčího volna, jsou součástí jeho hodnocení. 12

13 Článek Výběrové řízení je v souladu se zákonem formou přijímání akademických pracovníků do pracovního poměru. 2. Podrobnosti o výběrovém řízení stanoví Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků. Část třináctá Pravidla pro užívání akademických insignií a konání obřadů Článek Vnějším výrazem akademických tradic, práv, svobod a společenského postavení rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů (dále jen akademičtí hodnostáři ) AMU a fakult AMU jsou akademické insignie. 2. Akademickými insigniemi AMU jsou žezlo, řetěz a taláry. 3. Taláry a ostatní insignie AMU jsou při slavnostních příležitostech oprávněni užívat: a) akademičtí hodnostáři, b) kvestor, tajemníci fakult, předsedové senátů, c) habilitovaní akademičtí pracovníci podle rozhodnutí děkana, významní hosté a další podle rozhodnutí rektora. 4. Nositelům titulu DOCTOR HONORIS CAUSA se akademické insignie, (talár a řetěz) zapůjčují na dobu konání slavnostního obřadu. 5. Dokumentace akademických insignií je uložena na Rektorátě AMU a děkanátech fakult. Článek Akademickými obřady AMU jsou zejména imatrikulace, promoce, udělení čestného doktorátu, slavnostní zasedání UR AMU a uměleckých rad fakult, slavnostní shromáždění Akademické obce AMU a akademických obcí fakult a případně inaugurace rektora nebo děkana. 2. Imatrikulace studentů se konají za účasti akademických hodnostářů. Znění imatrikulačního a promočních slibů jsou přílohou č Promoce bakalářská, a sponze magisterská a sponze doktorská se konají pod záštitou rektora za účasti promotora, prorektorů, děkanů, proděkanů, kvestora a tajemníků. Formule promotora a texty slibů jsou uloženy na rektorátě. Článek AMU má právo udělovat na základě rozhodnutí UR AMU významným českým nebo zahraničním osobnostem v oblasti umění nebo vědy čestnou vědeckou hodnost DOCTOR HONORIS CAUSA. 13

14 2. Kandidáty na čestnou vědeckou hodnost DOCTOR HONORIS CAUSA schvaluje UR AMU na návrh rektora, děkanů, nebo předsedy AS AMU. 3. Promoci HONORIS CAUSA upravuje zvláštní předpis rektora. Formule a texty této promoce jsou uloženy na Rektorátě AMU. 4. Nositel čestného titulu DOCTOR HONORIS CAUSA obdrží diplom a zlatou medaili AMU. Článek AMU uděluje pamětní medaile akademickým pracovníkům, významným českým nebo zahraničním osobnostem, které se zasloužily o rozvoj umění, vědy a vzdělanosti. 2. Medaile uděluje rektor na návrhy děkanů po projednání v kolegiích děkanů nebo v uměleckých radách fakult. 3. Dokumentace udělených medailí je vedena na Rektorátě AMU. Část čtrnáctá Pravidla hospodaření Článek 30 Nakládání s majetkem O nakládání s majetkem AMU rozhoduje a jejím jménem v souvislosti s tím jedná: a) rektor vždy ve věcech uvedených v 15 odst. 1 písm. a) až d) zákona, b) kvestor ve věcech, které nejsou uvedeny v písmenech a), c) nebo d), c) děkan, popřípadě v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník, ve věcech majetku, výkon jehož správy je jim svěřen, jde-li o: - nakládání s přidělenými finančními prostředky, - nájem nebytových prostor v souladu s Organizačním řádem AMU, - nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku Kč, - jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku, d) vedoucí součásti - nakládání s přidělenými finančními prostředky, - nájem nebytových prostor v souladu s Organizačním řádem AMU, - nakládání s movitými věcmi, jejichž pořizovací cena nepřesahuje částku Kč, - jednání ve věcech souvisejících s řádnou správou svěřeného majetku. Článek 31 14

15 1. Pravidla hospodaření AMU se řídí ustanoveními 18 až 20 zákona. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 s názvem Pravidla hospodaření AMU a ve Vnitřním mzdovém předpise AMU. 2. AMU může zřizovat nadace nebo nadační fondy. Jejich činnost a hospodaření se řídí zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 3. Za řádné hospodaření s majetkem AMU, účelné využívání dotací a jejich vypořádání se státním rozpočtem je ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy odpovědný rektor. Část patnáctá Společná a závěrečná ustanovení Článek Přílohami tohoto statutu jsou: a) Příloha č. 1 - Seznam akreditovaných studijních programů b) Příloha č. 2 - Seznam oborů, ve kterých je AMU oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem c) Příloha č. 3 - Pravidla hospodaření AMU d) Příloha č. 4 - Imatrikulační, promoční slib a doktorský slib. 2. AMU používá kulaté razítko se státním znakem a textem: Akademie múzických umění v Praze. Používání razítka AMU stanoví rektor. Článek Zrušuje se Statut AMU registrovaný ministerstvem dne 30. března 1999 pod čj / Tento statut, další vnitřní předpisy a řády AMU i součástí AMU jsou uloženy na rektorátě AMU, děkanátech fakult AMU a knihovnách AMU a uveřejněn na 3. Tento statut byl projednán a schválen podle 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem AMU dne 5. června Tento statut nabývá platnosti podle 36 odst. 4 zákona dnem registrace ministerstvem. 15

16 *** Změny Statutu Akademie múzických umění v Praze byly schváleny podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Akademie múzických umění v Praze dne 8. října 2003 a dne 5. května 2004 a dne a dne a dne a dne Změny Statutu Akademie múzických umění v Praze nabývají platnosti podle 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. doc Ivo Mathéprof. Peter Toperczer, Dr. h. c., v. r. rektor 16

17 Příloha č. 1 k Statutu AMU SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Fakulta divadelní Kód studijního programu (STUD PROG) 1) Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích 2) Forma studia 3) B MN P FSA B 8203 Dramatická umění 8203R007 Dramatická výchova 4 K 8203R045 Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku 3 P 8203R051 Produkce 3 P 8203R053 Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla 3 P 8203R066 Režie-dramaturgie činoherního divadla 3 P 8203R058 Scénografie 3 P 8203R062 Scénografie alternativního a loutkového divadla 3 P 8203R069 Teorie a kritika 3 P N 8203 Dramatická umění 8203T007 Dramatická výchova (2) K 8203T007 Dramatická výchova 3 P 8203T067 Dramaturgie alternativního a loutkového divadla (2) P 8203T070 Dramaturgie činoherního divadla (2) P 8203T059 Scénografie film a televize (3) P 8203T045 Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (3) P 8203T051 Produkce (2) P 8203T068 Režie alternativního a loutkového divadla (2) P 8203T055 Režie činoherního divadla (2) P 8203T058 Scénografie (2) P 8203T060 Scénografie kostým a maska (2) P 8203T062 Scénografie alternativního a loutkového divadla (2) P 8203T069 Teorie a kritika (2) P M 8203 Dramatická umění 8203T043 Herectví alternativního a loutkového divadla 4 P 8203T044 Herectví činoherního divadla 4 P 8203T008 Dramatická výchova - český jazyk a literatura 5 P P V071 Teorie divadelní tvorby 3 PK 8203V073 Alternativní a loutková tvorba a její teorie 3 PK 8203V074 Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky 3 PK 8203V075 Scénická tvorba a teorie scénické tvorby 3 PK 8203V Teorie a praxe divadelní tvorby 3 PK 8203V016 Teorie a dějiny divadelní tvorby 3 PK doplnit akteditaci doktorského studia DAMU 1) B - bakalářský studijní program, N - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, M- magisterský studijní program P - doktorský studijní program. 2) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský. 3) P prezenční forma studia, D distanční forma studia, K kombinovaná forma studia; A studijní programy (studijní obory) uskutečňované i v anglickém (nebo v jiném cizím jazyce). 17

18 Filmová a televizní fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) B 8204 N 8204 P 8204 Název studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Forma studia B MN P FSA 8204R001 Animovaná a multimediální tvorba 3 P 8204R004 Dokumentární tvorba 3 P 8204R017 Fotografie 3 PA 8204R019 Kamera 3 P 8204R024 Produkce 3 P 8204R025 Režie 3 P 8204R027 Scenáristika a dramaturgie 3 P 8204R029 Střihová skladba 3 P 8204R035 Zvuková tvorba 3 P 8204T001 Animovaná a multimediální tvorba (2) P 8204T004 Dokumentární tvorba (2) P 8204T017 Fotografie (2) PA 8204T019 Kamera (2) P 8204T024 Produkce (2) P 8204T025 Režie (2) P 8204T027 Scenáristika a dramaturgie (2) P 8204T029 Střihová skladba (2) P 8204T035 Zvuková tvorba (2) P 8204V037 Teorie filmové a multimediální tvorby 3 PK Fakulta hudební Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Kód studijního oboru (KKOV) Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích Forma studia B MN P FSA B 8201 Hudební umění 8201R001 Bicí nástroje 3 P 8201R003 Cembalo 3 P 8201R005 Dirigování 3 P 8201R010 Fagot 3 P 8201R012 Flétna 3 P 8201R014 Harfa 3 P 8201R015 Hoboj 3 P 8201R017 Housle 3 P 8201R036 Hudební management 3 P 8201R038 Hudební režie 3 P 8201R095 Hudební teorie 3 P 8201R066 Klarinet 3 P 8201R068 Klavír 3 P 8201R071 Kontrabas 3 P 8201R073 Kytara 3 P 8201R074 Lesní roh 3 P 8201R076 Operní režie 3 P 8201R077 Pozoun 3 P 8201R080 Skladba 3 P 8201R081 Trubka 3 P 18

19 8201R083 Tuba 3 P 8201R084 Varhany 3 P 8201R086 Viola 3 P 8201R088 Violoncello 3 P 8201R090 Zpěv 3 P 8201R092 Zvuková tvorba 3 P B 8202 Taneční umění 8202R001 Choreografie 3 P 8202R002 Nonverbální a komediální divadlo 3 P 8202R003 Pedagogika tance 3 P 8202R015 Taneční věda 3 P N 8201 Hudební umění 8201T001 Bicí nástroje (2) P 8201T003 Cembalo (2) P 8201T005 Dirigování (2) P 8201T010 Fagot (2) P 8201T012 Flétna (2) P 8201T014 Harfa (2) P 8201T015 Hoboj (2) P 8201T017 Housle (2) P 8201T036 Hudební management (2) P 8201T038 Hudební režie (2) P 8201T095 Hudební teorie (2) P 8201T066 Klarinet (2) P 8201T068 Klavír (2) P 8201T071 Kontrabas (2) P 8201T073 Kytara (2) P 8201T074 Lesní roh (2) P 8201T076 Operní režie (2) P 8201T077 Pozoun (2) P 8201T080 Skladba (2) P 8201T081 Trubka (2) P 8201T083 Tuba (2) P 8201T084 Varhany (2) P 8201T086 Viola (2) P 8201T088 Violoncello (2) P 8201T090 Zpěv (2) P 8201T092 Zvuková tvorba (2) P N 8202 Taneční umění 8202T001 Choreografie (2) P 8202T002 Nonverbální a komediální divadlo (2) P 8202T003 Pedagogika tance (2) P 8202T015 Taneční věda (2) P P 8201 Hudební umění 8201V095 Hudební teorie 3 PK 8201V093 Interpretace a teorie interpretace 3 PK 8201V096 Skladba a teorie skladby 3 PK 8201V092 Zvuková tvorba 3 PK P 8202 Taneční umění 8202V016 Choreografie a teorie choreografie 3 PK 8202V017 Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla 3 PK 8202V015 Taneční věda 3 PK 19

20 Příloha č. 2 ke Statutu AMU SEZNAM OBORŮ, VE KTERÝCH JE AMU OPRÁVNĚNA KONAT HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ NEBO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM AMU je oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v těchto oborech: 1. Divadelní fakulta AMU Do 22. října 2007 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Dramatická umění produkce scénografie herectví činoherního divadla režie činoherního divadla dramaturgie činoherního divadla herectví alternativního a loutkového divadla režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla scénografie alternativního a loutkového divadla dramatická výchova kreativita pro tělesně postižené herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku divadelní antropologie teorie a kritika teorie divadelní tvorby 2. Filmová a televizní fakulta AMU Do 22. října 2007 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Filmové, televizní a fotografické umění a nová média režie dokumentární tvorba animovaná a multimediální tvorba kamera střihová skladba zvuková tvorba produkce scenáristika a dramaturgie fotografie teorie filmové a multimediální tvorby 20

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Úvod. do studia a života na vysoké škole

Úvod. do studia a života na vysoké škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Úvod do studia a života na vysoké škole Zdeněk Brandl Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU České Budějovice,

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením

A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách A. Přehled právních předpisů dotčených navrhovaným řešením I. Zákony a) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více