Popis projektu NEKOUŘÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis projektu NEKOUŘÍM"

Transkript

1 Popis projektu NEKOUŘÍM Středisko volného času mládeže získalo do svých prostor v minulém roce klub mládeže SUTERÉN. Pestrá nabídka klubového života přivádí do klubu děti a mládež všech věkových kategorií i nejrůznějších sociálních vrstev. Přísná pravidla klubu zakazují požívání návykových látek a alkoholu a také samozřejmě kouření v celé budově. Prvním, a zatím jediným problémem, se kterým jsme se při provozu klubu setkali, je kouření mladistvých v prostoru poblíž klubu a po napomenutí na blízkém náměstí. Tento problém byl také předmětem jednání pracovní skupiny pro prevenci kriminality, kde se také z podnětu člena skupiny, pana ing.drnovského, zrodil nápad na vytvoření zvláštní skupiny, která se bude zabývat přípravou projektu rozsáhlé kampaně zaměřené proti tomuto nebezpečnému zlozvyku. Cíl projektu Projekt, který jsme již začali realizovat, není zaměřen proti kuřákům samotným nemá negující faktor, ale je směrována pozitivně tak, aby přesvědčovala právě nekuřáky, že jejich postoj k této droze je jedině správný, a že odpověď nekouřím je jedinou správnou odpovědí na nabídku cigarety. Cílová skupina Na projektu se podílí všechny školy a školská zařízení v Rosicích a zapojují se i školy mateřské a zájmové organizace pracující s mládeží. Celkově předpokládáme více či méně aktivní zapojení více než dětí a mládeže. Vedlejší cílovou skupinou jsou dospělí, kteří budou buď sami spoluaktéry projektu, nebo jsou nebo budou osloveni prostřednictvím pedagogů, propagátorů akce nebo přímo samotnými dětmi. O spolupráci byli požádáni také lékaři, podnikatelská veřejnost a kulturní instituce. Mediální zajištění probíhá prostřednictvím místního zpravodaje, KIC a kabelové televize. S letákovou kampaní nám přislíbilo pomoc i řada aktivistů, kteří reagovali na naši tiskovou výzvu. Navržený způsob realizace projektu Již v měsíci únoru byly zahájeny propagační práce v místním tisku a oslovování partnerů. Na třech přípravných schůzkách, které proběhly do konce měsíce března byly vymezeny konkrétní preventivní aktivity a bylo rozhodnuto, kde a kým bude projekt realizován. Vyvrcholením celého projektu je den zdraví, kde zábavnou formou podpoříme sportovní a volnočasové aktivity, které jsou dlouhodobou prevencí. Partneři projektu podílející se na jeho celé realizaci. ZŚ Rosice - má zpracovaný Minimální preventivní program, zaměřený na zdravý životní styl a primární prevenci návykových látek program je přílohou Plánu prevence kriminality, který jsme předložili paní Mgr. Gruberové v únoru letošního roku. - po celou dobu projektu se podílí na statistice - vztah dětí k cigaretám.

2 - Preventivní program pro druhý stupeň - divadlo fórum - proběhne přímo ve třídách ve škole, informační kampaň o kouření a nácvik praktických situací odmítání nabízených cigaret formou divadla se zapojením žáků přímo do děje - Zapojení do výtvarné soutěže Proč je dobré nekouřit. - vyvrcholení projektu je organizace Projektového dne Nekouřím - dne bez cigaret ve kterém budou žáci ZŠ budou v rámci vyučování celý den věnovat aktivitám spojeným se zdravím a hlavní akcí dne bude soutěž v Běhu do rosických schodů. - Vyhlášení literární soutěže Proč je dobré nekouřit prezentace prací v časopise Rosa a školním časopise Rosník - Příprava billboardů, které budou umístěny od ve výkladních skříních rosických obchodů. - Příprava výstavy pro všechny žáky školy z projektů, které vzejdou z Projektového dne její umístění bude do v aule ZŠ Rosice, dále pak v prostorách MěÚ Rosice a SVČ Rosice v době od přes celé prázdniny. - Oslovení všech prodejců cigaret v Rosicích a seznámení s projektem Nekouřím, požádání o spolupráci na tomto projektu a předání letáků, které budou prodejci v tento den distribuovat všem, kteří si budou kupovat cigarety. Městská knihovna -vyhlášení výtvarné soutěže na téma NEKOUŘÍM, určené pro všechny základní školy v okolí rosic. Zapojit se mohou i jednotlivé organizace nebo jednotlivcisami.výsledkem bude velkolepá výstava plakátů po náměstí města Rosic. Výherní plakát bude vytištěn a ve formě letáku přidáván k tabákovým výrobkům. Středisko volného času - výtvarná soutěž - kroužky SVČ se zapojí do výtvarné soutěže knihovny - poskytne prostory pro výstavu výtvarné soutěže - je zapojeno do organizace odpoledního programu projektového dne. Diskotéka na ledě vyhlášení výsledků výtvarné soutěže - Zavedení nulté hodiny do aktivit SVČ jde o dobu mezi skončením školní docházky a hodinou otevření klubu rozvoj aktivit dětí v čase, kdy se objevovali nejčastěji skupiny kuřáků v problémových lokalitách. Turistický oddíl Turisťák - organizace odpoledního programu pro veřejnost Diskotéka na ledě MŠ Smetanova - - MŠ má zpracovanou vlastní koncepci prevence kouření, k projektu NEKOUŘÍM se připojí v rámci informační kampaně, možnost zveřejňování informací na nástěnce ve školce, rozdávání letáčků během akce Běh kolem zahrady - připadá na den zdraví - zapojí se do výtvarné soutěže MŠ Pampeliška - Jana Procházková - MŠ má připraven vlastní preventivní program Normální je nekouřit - já vím proč - součástí programu je i vlastní projekt, který proběhne připravují divadelní představení o ježibabě Čudimůře - mohou pomoci s distribucí letáků - zapojí se do výtvarné soutěže MŠ Zámecká - zpracována vlastní koncepce prevence kouření - divadelní představení Kulturní informační centrum - propagace projektu - spolupráce s mládeží- anketa o nekouření - diskuze v místní kabelové televizi

3 Rámcový časový harmonogram projektu časové rozvržení aktivit a jejich finanční náklady HARMONOGRAM PROJEKTU Rok 2008 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Příprava projektu Oslovení veřejnosti a institucí, které se budou na projektu podílet, zahájení Školních aktivit a vyhlášení výtvarné soutěže v knihovně,literární soutěž Výstava,aktivity ZŠ,příprava Diskotéky na ledě,prevence v MŠ,Projektový den vyvrcholení akcí Výstava prací žáků Výstava v prostorách SVČ a prací žáků na MěÚ Preventivní akce v rámci zájmových kroužků, zavedení nulté hodiny - aktivní trávení volného času. Hodnocení projektu, pokračování aktivit v rámci výuky ZŠ Preventivní program SVČ začlenění do nového kroužku zdravého živ.stylu Podrobnější rozpis hlavního programu harmonogramu: -konec března začátek dubna preventivní program pro druhý stupeň základní školy divadlo forum-dramatická dílna v rámci výuky - knihovna - vyhlášení výtvarné soutěže - duben literární soutěž - uzávěrka výtvarné soutěže výtvarná soutěž uzávěrka Billboardy uzávěrka květen výstava prací z výtvarné soutěže - žáci ZŠ budou zpracovávat různá témata týkající se kouření - příprava odpoledního programu pro veřejnost Diskotéka na ledě - MŠ preventivní programy projektový den - dopoledne běh do rosických schodů, měření kapacity plic- ZŠ - speciálně zaměřená výuka na -ZŠ - běh kolem zahrady- spolupráce rodičů MŠ Pampeliška - divadelní představení -MŚ - diskotéka na ledě spojena vyhlášením výtvarné soutěže - SVČ, Turistický oddíl - diskusní pořad s anketou v kabelové televizi - KIC - červen výstava prací žáků - do v aule školy - do na veřejných místech - červenec výstava prací žáků na MěÚ, v knihovně, v SVČ

4 - od srpna do listopadu 2008 drobné aktivity projektu a začlenění osvěty ke zdravému životnímu stylu zpracováno v Minimálním preventivním programu - do práce pedagogů škol a SVČ. Zavedení nulté hodiny aktivního programu při SVČ k, která nabídne pestrý program v době, kdy se v problémových lokalitách u kostela a v parku děti shromažďovali v očekávání, až se otevře klub SUTERÉN. ROZPOČET PROJEKTU 1. Osobní náklady Odměny pracovníků (dohody o provedení práce) Celkem osobní náklady * 2. Materiálové náklady Celkem materiálové náklady * 3. Nemateriálové náklady (služby) Doprava materiálu, zřízení webových stránek, ozvučení akcí Cestovné, školení Celkem nemateriálové náklady 4. Jiné náklady Celkem jiné náklady materiální odměny pro soutěžící děti Celkem celý projekt ,- Kč ,-Kč ,-Kč 2 000,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč *Financování materiálové náklady - rozpis Propagační materiály - tisk ,-Kč Radiostanice (1500,-Kč/ks x 2ks) 3 000,-Kč Výtvarný materiál ,-Kč Z toho: papír,kartony,výkresy,balící papír ,-Kč Pastelky,fixy,propisovačky 2 070,-Kč Lepidlo 3 630,-Kč Křídy,izolepa,plastelina, 650,-Kč Folie 3 600,-Kč Materiálové náklady celkem ,-Kč Metody a formy, jakým způsobem budou dílčí aktivity realizovány Velmi přitažlivou metodou, která je oblíbená všemi dětmi a mládeží je forma hry a soutěžení. I v našem projektu spoléháme především na vrozenou soutěživost našich dětí, ochotu zviditelnit se, udělat radost sobě i rodičům svým úspěchem ve výtvarné, literární nebo jiné soutěži. Dramatická tvorba v rámci divadelní dílny je rovněž založena na vrozené hravosti a stejně tak sportovní aktivity. Pokud tyto akce spojíte jediným tématem, podvědomí začne tyto signály zpracovávat a vytvářet obrazy motivující k pozitivnímu postoji odmítnutím nabízené drogy jediným slovem, heslem našeho projektu NEKOUŘÍM.

5 Způsob hodnocení kvality projektu Před zahájením projektu máme údaje ze školních statistik, které odráží alarmující (srovnatelný s republikovými průměry i světovými), počet kuřáků v jednotlivých třídách naší Základní školy. Podobný průzkum bude proveden po ukončení projektové kampaně a další můžeme opakovat v časovém posunu od skončení akce, asi po půl roce. Tento postup nám byl doporučen i odborníky, se kterými jsme přípravu projektu konzultovali (např. paní Prof.Dr. Drahoslava Hrubá Ústav preventivní medicíny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, paní PhDr.Mgr. Iva Žaloudíková Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity katedra psychologie, atd.) Také jme však byli upozorněni, že ne vždy, je takovéto hodnocení úspěšnosti projektu nejvhodnějším kriteriem. Od projektu spíše očekáváme, že nám přinese dlouhodobější výsledky: 1. v oblasti výchovy a výuky byly školám nabídnuty ověřené a precizně připravené materiály, jejichž autory jsou přední odborníci. Tyto výukové programy (pro školy mateřské metodické texty Cigareta retka, pro žáky prvého a druhého stupně propracované programy k nekouření Kouření a já. Také pro žáky střední školy byla zprostředkována nabídka zajímavého programu pro metodika prevence. 2. v oblasti volnočasové výchovy jsou zařazeny socio-psychologické hry přímo do programů zájmových kroužků a tyto hry budou i dlouhodobě motivovat mládež k zdravému životnímu stylu. Zavedením nulté hodiny při SVČ budeme zaplňovat volný čas dětí nabídkou pestrých aktivit a vytěsňovat nudu, která je často důvodem, proč nám mládež podléhá svodům cigaret. 3. vedlejší cílová skupina dospělí - bude masivní reklamou postavena do role Nositele vzoru správného životního stylu, jehož nedílnou součástí je odmítnutí kuřáckého zlozvyku. Pokud něco dětem tvrdíme, musíme se tím také sami řídit. A jestli to nedokážeme, můžeme se jenom stydět a to jistě není dobrý pocit. Garant projektu Zodpovědnost za koordinaci projektových aktivit a za finanční zajištění projektu, případné vyúčtování poskytnuté dotace převzalo Středisko volného času mládeže. Politickou garanci nad projektem, do kterého bude tak či onak zapojeno celé město, převzala Rada města. S přípravou projektu nám pomohli tyto odborné instituce: PaeDr. Danuše Pielinská Odbor školství JMK, oddělené volnočasových aktivit, krajská protidrogová koordinátorka. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav preventivní medicíny při Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně Liga proti rakovině Pedagogicko-psychologická poradna Brno - venkov Supervisorem projektu je Mgr. Lenka Cupalová Okresní protidrogová koordinátorka a odborný pedagog Pedagogicko-psychologické poradny pro Brno - venkov

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více