kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich"

Transkript

1 Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov l nek m nap t 2.5{3.5 V podle slo en katody), je z ejm, e jeho m rn energie mus b t vy ne u v t iny l nk such ch. Lithiov l nky nyn produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich v roby seb hemnecel ch t iceti let dostala na velmi vysokou rove. l nky maj v born parametry a charakteristiky v sou asn dob dosahuj kapacity dov des tek Ah a pulzn jsou schopny dod vat proud i v ce ne 3 A. Nedostatkem je jejich doposud vysok cena plynouc z n rok na technologii v roby lithium toti velmi bou liv reaguje s vodou i s plynn m kysl kem, emu je nutno zabr nit. D sledkem je mimo jin i to, e elektrolytem nem e b t vodn roztok p tomn vsuch ch l nc ch amus se pou vat jin l tky, kter obvykle b vaj dra. Pro plnost je ov em t eba p ipomenout, e p i elektrodov m nap t vy m ne 2 V za n doch zet k elektrol ze vody a vodn roztok by byl proto nevhodn i z tohoto hlediska. Prim rn lithiov l nky se podle vnit n ho uspo d n d l do ty z kladn ch skupin: - l nky s tuhou katodou, - l nky s rozpustnou katodou, - l nky s tuh m elektrolytem, - rezervn l nky. l nky s tuhou katodou obsahuj jako elektrolyt lithiovou s l (uoroboritan, uorofosfore nan nebo uoroarseni nan) rozpu t nou ve vhodn organick l tce (nap. acetylaceton). Vyr b j se jako kno kov av lcov (ty mohou m t klasickou nebo vinutou konguraci). Jsou nejv ce roz en v b n spot eb i v pr myslu (hodinky, kalkula ky, kamery, p enosn p stroje, po ta e apod.). l nky s rozpustnou kadodou vyu vaj jako katodov ho materi lu nap. SO 2 (oxid si i it ), SOCl 2 (thionylchlorid), p padn SO 2 Cl 2 (sulfurylchlorid) v tekut m stavu. Funkc t chto slou enin je jednak p sobit jako pozitivn aktivn materi l, jednak jako solvent v elektrolytu. Vyr b j se vev lcov m proveden v n kolikar zn ch kongurac ch (klasick, vinut i prizmatick ). Jejich m rn energie je v bec nejvy ze v ech lithiov ch l nk. Krom b n ch aplikac se pro sv j v kon u vaj v r zn ch zbra ov ch syst mech (miny, torp da, zen st ely). 104

2 l nky s tuh m elektrolytem sest vaj v lu n z tuh ch st.vodivost elektrolytu je ov em ni, ne je tomu v p pad elektrolyt kapaln ch. Rozezn v me zde dv skupiny elektrolyt : elektrolyty tvo en krystalickou sol (nap LiI) a polymern elektrolyty. Odeb ran proud dosahuje jen velmi n zk ch hodnot, ale jsou velmi spolehliv a maj vysokou ivotnost. Pou vaj se nap. v medic n. Kone n rezervn l nky mohou m t katodu jak tuhou, tak rozpustnou, ale elektrolyt se do nich p id v a vokam iku, kdy maj b t aktivov ny. U vaj se tam, kde nen p edem zn mo, kdy budou pou ity amus m t proto velmi dlouhou skladovatelnost. Jako p klad lze uv st zen st ely, d lkov ovl dan vozidla, b je a dal vojensk za zen. V n sleduj c ch odstavc ch budou uvedeny n kter d le it podrobnosti t kaj c se jednotliv ch konstruk n ch st lithiov ch l nk. Anoda je vyrobena z lithiov f lie nebo z tenk ho pl ku. F lie b v asto uchycena na m ce z nerezav j c oceli slou c jako sb ra proudu, nebo na vnit n ocelov st n l nku. U v t ch l nk m anoda tvar sendvi e s ocelov m st edem, nebo je vinuta do spir ly. Ocel je proti korozi chr n na vrstvi kou Ni nebo Mo. Materi l vhodn pro katodu mus p isp vat k vysok mu nap t l nku, m t zna nou hustotu energie a b t kompatibiln s elektrolytem (nesm s n m reagovat, rozpou t t se apod.). D le by m l b t dob e vodiv, levn, snadno zpracovateln, netoxick a neho lav. Jakji bylo e eno, rozezn v me tuh a rozpustn katody. Tuh katody se p ipravuj z irok ho spektra materi l. Mezi n pat oxidy r zn ch kov (MnO 2, CuO), sirn ky (CuS, FeS 2 ), slou eninychromu(agcro 4 )akarbidy uoru (CF) x. Jako aditivum se do n kter ch z t chto l tek p id v pr kov grat, saze, m nebo platina ke zv en vodivosti a rovn ur it mno stv pojiva (teon). Tyto materi ly jsou v kontaktu s tekut m elektrolytem obsahuj c m ji zm n n lithiov soli rozpu t n v organick m rozpou t dle nebo sm s ch eter a ester. Tuh katody se vyzna uj men m v konem a omezen m rozsahem pracovn ch teplot (max. asi do 70 0 C). P i po adovan m nap t v rozsahu od 1.5{2.2 V a n zk ch odb rech se preferuj katody z lisovan ho pr kovit ho materi lu (nap. FeS 2, CuO), kter je v kontaktu s elektrolytem o vysok viskozit. Vy ch nap t (2.5{3.5 V) se dos hne pou it m por zn ho katodov ho materi lu (nap. MnO 2 )vestyku s n zkovisk zn m elektrolytem. Vyb jec charakteristiky t chto l nk klesaj. U n kter ch kekonci vyb jen poklesne nap t na ni hodnotu, na n se je t ur itou dobu dr (v born indikace stavu l nku). 105

3 Tuh katody mus b t vysoce por zn l tky vznikaj c b hem prob haj c ch reakc tyto p ry postupn vypl uj a rychl zapln n p r by vedlo ke sn en kapacity l nku. Mus b t rovn odoln proti korozi. Rozpustn katody se vyr b j z materi l obsahuj c ch s ru(so 2, SOCl 2, SO 2 Cl 2 ). Proudov kolektor sest v zacetyl nov ch saz sm chan ch s pojivem (teon), p padn i s katalytick mi aditivy jako Cu, Pt nebo ftalokyanin. P rovitost t chto katodov ch sm s dosahuje a 80%. Zna n po adavky se kladou na elektrolyt. Ten nesm obsahovat kladn vod kov ionty, nesm reagovat s anodou ani s katodou, a je-li kapaln, m l by si tuto vlastnost udr et v teplotn m rozsahu -40{70 0 C. M l byb t vysoce iontov vodiv, dostate n visk zn, chemicky stabiln, netoxick a neho lav. Hlavn m probl mem u nevodn ch roztok ov em z st v zna n elektrick odpor ve srovn n s roztoky vodn mi. Z t chto d vod je nutno minimalizovat vzd lenost obou elektrod. Elektrolyt z organick l tky obsahuje pro zv en vodivosti r zn soli. Mezi n pat nap. ClO 4, BF 4, AsF 6 a AlCl 4. V p pad tuh ch elektrolyt se pou v krystalick LiI. Pokud se jedn o separ tor, v p pad tuh ch katod a rozpustn katody z SO 2 se pou vaj deriv ty celul zy, mikropor zn polypropylen nebo materi l ze skeln ch vl ken. Jejich rozhoduj c vlastnost je p rovitost. V l nc ch s jin mi tekut mi katodami obsahuj c mi halogenidy se u v v lu n separ tor z vl ken borosilik tov ho skla nebo jin ch anorganick ch vl ken halogeny se toti k organick m l tk m chovaj vysoce agresivn. Lithiov l nky se d l na prizmatick, v lcov, kno kov, ploch a dal. Zna n po et tvar se vyr b zejm na proto, aby jednotliv typy l nk nemohly b t omylem zam n ny (li se nap t m). V n sleduj c ch odstavc ch uvedeme jejich stru n popis. V prizmatick ch l nc ch maj elektrody tvar ploch ch desek a jejich konstrukcejezd vodu dosa en vysok kapacity podobn jako u olov n ch akumul tor. Kapacita l nk tohoto typu dosahujea stovek Ah. Katoda b v zsocl 2. Lithiov anoda a uhl kov kolektor jsou deskov ho tvaru. Separ torem jsou skeln vl kna. V e je uzav eno v hermetizovan n dobce z nerezav j c oceli. Spir lov (vinut ) konstrukce se pou v v l nc ch stuh mi i kapaln mi katodami. Vyzna uje se mo nost odb ru velk ch proud (velk plocha elektrod). Prou ek lithiov f lie je spir lovit navinut spolu se se- 106

4 par torem, katodou a druhou vrstvou separ toru, tak e struktura l nku je podobn jako u svitkov ch kondenz tor. Vn j ocelov pouzdro je z porn, kladn je st edn proudov sb ra. N dobka je vyrobena z poniklovan nerezav j c oceli. V p pad kapaln katody je cel syst m hermetizov n. N rtek uspo d n je na obr = = I A F = H J H = Obr : Sch ma spir lovit vinut ho l nku U c vkov konstrukce tvo anodaikatoda koncentrick v lce. Pokud je katoda tuh, dot k seocelov n dobky, kter tvo kladn p l. Separ torem je odd lena od anody, kter se dot k dna l nku (z porn p l). Vnit n prostor je vypln n elektrolytem a cel l nek je zapouzd en. U l nk s rozpustnou katodou je ke st n n dobky p ichycena lithiov anoda. Katoda je vyrobena z p rovit ho gratu napu t n ho nap. SOCl 2 a od anody je odd lena separ torem ze skeln ch vl ken. Celek je hermeticky zataven v n dobce. Dno l nku p edstavuje z pornou elektrodou (anodu). V kno kov m l nku je katodou lisovan tableta z aktivn ho materi lu, saz a pojiva, kter je vodiv spojena se dnem n dobky. Nad katodou je um st n polypropyl nov separ tor. Lithiov anoda je f liov ajep ichycena k v ku slou c mu jako proudov sb ra. Elektrolytem obvykle b v sm s organick ch l tek. Sch ma je na obr Existuj i kno kov l nky jin konstrukce se dv ma katodami ve tvaru tablety (t m se dos hne v t aktivn plochykatody), nebo s p evr cenou polohou anody a katody. D le se na trh dod vaj l nky ve tvaru mince (maj tvar velmi zplo t l kno kov baterie), s katodou vyrobenou ze sm si MnO 2 nebo (CF) x, acetyl nov ch saz a styrenbutadienov ho pojiva. Sb ra em kato- 107

5 dov ho proudu je uhl kem pota en titanov pl ek p iva en k pouzdru. Separ tor je stejn jako u l nku kno kov ho a elektrolyt b v sm s propylenkarbon tu a dimetoxietanu, v n je rozpu t n lithiov s l LiBF 4. E J D E L = F H F I A F = H J H K? F L O = = F Obr : ez kno kov m lithiov m l nkem Posledn m reprezentantem jsou D- l nky pou van nap klad v kardiostimul torech (pacemakery). Katoda je zde um st na v horn sti l nku a elektrolytem je krystalick LiI. Materi l n dobky nesm reagovat s elektrolytem, s rozpustn mi katodami i solemi obsa en mi v elektrolytu. Vesm s se pou v nerezav j c nebo poniklovan ocel. Ucp vky mohou b t bu keramick (prokatody na b zi SO 2 nebo SOCl 2 ), plastov na b zi polyolen (odol vaj zna n m teplotn m rozd l m a sn ej skladov n p i vy ch teplot ch), m kk nab zipolypropylenu a hermetick na b zi sklo-kov. V n sleduj c ch odstavc ch bude podrobn ji pops no n kolik nej ast ji u van ch typ lithiov ch l nk. a) l nky s pevnou katodou Li ; MnO 2 Vyr b j je nap. rmy Duracell a Ultralife ve spir lov vinut m nebo kno kov m proveden. Jejich nap t napr zdno je p ibli n 3 V, provozn nap t se pohybuje od 2.5{3 V. Vzhledem k n zk vnit n impedanci jsou schopny dod vat vy proudy, a 1.25 A. Jejich vyb jec k ivka je ploch a vyzna uj se dlouhodobou skladovatelnost (min. 10 let) ztr ty samovyb jen m in asi 1% ro n. Kapacita l nk se li podle typu. DURACELL uv d v sou asn dob pro spir lov vinut l nky rozsah 160 mah Ah (ULTRALIFE pro C l nky a 4.5 Ah p i vyb jec m proudu 100 ma), pro kno kov 76 mah mah. U vaj se v nejr zn j ch pr myslov ch avojensk ch aplikac ch ive form bateri sest vaj c ch z n kolika v s rii zapojen ch l nk. Anoda je lithiov, katoda je vyrobena z tepeln upraven ho elektrolytick ho oxidu mangani it ho MnO 2 s dal mi p sadami jako uhl kpro zv en vodivosti. Elektrolyt obsahuje perchlor t lithia ve sm si organick ch rozpou t del. Separ tor p edstavuje dvojvrstv syst m sest vaj c 108

6 z netkan ho polypropylenu a mikropor zn ho polypropyl nov ho lmu. Reakci na anod lze popsat rovnic Li! Li + + e ; (6:2:14) (doch z k oxidaci lithia), zat mco na katod doch z k redukci ty mocn ho manganu na trojmocn podle vztahu MnO 2 + Li + + e ;! MnO 2 Li : (6:2:15) b) l nky s rozpustnou katodou Li ; SOCl 2 Vyr b j je nap. rmy Crompton Eternacell, Electrochem, Saft a Tadiran. Tyto l nky se vyzna uj velmi vysokou hustotou energie a zna nou kapacitou. U vaj se pro komer n, leteck, kosmick avojensk ely. V sou asn dob se vyv j baterie o kapacit 330 Ah (hmotnost 35 kg, objem t sn pod 20 dm 3 ) elektrolyt obsahuje polyetylenoxid s p m s s ry, kter m zhruba o p t d vy vodivost ne podobn elektrolyt bez s ry. Skladovatelnost t chto l nk b v vy ne 15 let. Anoda je vyrobena bu z ist ho lithia, nebo z jeho slitin. Katoda je uhl kov a m co nejv t plochu uhl k se reakc v l nku nez - ast uje, m pouze funkci katalyz toru. Elektrolytem je thionylchlorid SOCl 2 s obsahem lithiov ch sol, nap. LiGaCl 4 nebo LiAlCl 4. Separ tor sest v z tenk vrstvy netkan ch skeln ch vl ken. Na anod se rozpou t lithium podle vztahu (6.2.14), na katod doch z k redukci thionylchloridu podle rovnice 2SOCl 2 +4e ;! 4Cl ; + SO 2 + S: (4:2:16) Anionty chloru se na povrchu katody slu uj s kationty lithia za vzniku nerozpustn ho chloridu lithn ho LiCl. Ten se ukl d na uhl kov katod v m st reakce. Tato m sta se pot st vaj neaktivn a dal reakce se ji nemohou z ast ovat. Jakmile je cel povrchkatody takto blokov n, l nek p estane fungovat. P i konstrukci katody je t eba db t, aby nedo lo k p ed asn mu zablokov n p edn sti katody, kdy ve zb vaj c ch stech je je t dostatek aktivn plochy. Odeb ran proud z vis na aktivn velikosti povrch anodyakatody. Rychlost vyb jen je funkc proudov hustoty, jej velikost se ud v vn kolika ma/cm 2. Nejvy kapacity tyto l nky dosahuj p i proudov hustot 0.1{2 ma/cm 2. P i vy m vyb jec m proudu kapacita kles. Nap ov charakteristika je ploch, av ak 109

7 ke konci vyb jen se prudce l me. Za zm nku je t stoj skute nost, e ji p i zaveden elektrolytu do l nku se na anod (podobn jako p i vyb jen na katod ) vytvo tuh elektrolytick mezif ze LiCl, jej vznik je nutn proto, aby l nek fungoval i po del skladovac dob (tomuto jevu se k pasivace anody). ste n pasivace anody dovoluje jen velmi m rn samovyb jen bez n by se l nek vybil b hem n kolika t dn. c) Lithiov l nky u van v medic n Vkardiostimul torech (pacemakery) se pro nap jen pulzn ho gener toru pou v l nk na b zi Li ; I 2, v men m m tku Li ; (CF) x. Tyto l nky obsahuj v lu n pevn l tky, neprodukuj plyn, lze je proto hermetizovat a jejich provoz je velmi bezpe n. V prvn m p pad sest v l nek z lithiov anody, elektrolytu tvo en ho vodiv m komplexem obsahuj c m jod a katody z poly-2-vinyl-pyridinu. Maj velmi vysokou vnit n impedanci (jej po te n hodnota je 50{100 a b hem provozu vzr st na 20000{30000 ), odeb ran proud je proto mal (na rovni A). Vyb jec k ivka je ploch a ivotnost dosahuje20let.druh zm n n typ l nku m ni vnit n impedanci a m e proto dod vat proudy v rozsahu A{mA. Je ulo en v pouzdru z nerezav j c oceli nebo z titanu. Pou v sehoijako zdroje v implantovateln ch neurostimul torech a infuzn ch erpadlech. Vyzna uje se dlouhou skladovatelnost p i teplot ch -40{52 0 C. Zcela jin parametry maj l nky pou van pro debril tory, kter mus b t schopny jednor zov dodat energii a 30 J (elektrick ok realizovan rychl m vybit m kondenz toru). Ty jsouzalo eny na b zi Li ; Ag 2 V 4 O 11, p padn obsahuj jin slou eniny vanadu. Zn m m v robcem l nk u van ch pro medic nu je nap. Greatbatch (USA). Z kladn parametry vyjmenovan ch a n kter ch dal ch eji u van ch prim rn ch lithiov ch l nk jsou shrnuty v tab. 6.3a, b Tepeln baterie Tepeln baterie jsou pyrotechnicky aktivovan prim rn baterie, jejich elektrolytem je anorganick s l.tajezab n ch teplot elektricky nevodiv. Vodivou se stane a pot, co se roztav teplem z pyrotechnick ho zdroje, kter je ned lnou sou st baterie a kter se aktivuje elektricky i mechanicky. Baterie obvykle sest vaj z n kolika l nk azen ch do s rie. Pou vaj se zejm na ve zbra ov ch syst mech avkosmick m v zkumu. Elektrochemick syst m tepeln baterie sest v z anody vyroben 110

8 obvykle z alkalick ho kovu, z elektrolytu a inertn katody. Mezi hlavn typy pat : - baterie Ca=LiCl(KCl)=W O 3 (nap t l nku 2.4{2.6 V), - baterie Ca=LiCl(KCl)=CaCrO 3 (nap t l nku 2.2{2.6 V), - baterie Mg=LiCl(KCl)=V 2 O 3 (nap t l nku 2.2{2.7 V), - baterie Li=LiCl(KCl)=F es 2 (nap t l nku 1.6{2.2 V), - baterie Ca=LiCl(KCl)=K 3 Cr 2 O 7 (nap t l nku 3.3 V), Vzhledem ke sv m vlastnostem jsou tepeln baterie instalov ny do syst m a za zen jako nap. st ely, torp da, bezpe nostn leteck syst my, zen bomby, podvodn a pozemn miny, kosmick aplikace atd. Zaji uj zde zdroj energie pro elektroniku, elektromechanick syst my, nab jen kondenz tor, pohon r zn ch typ motor, pyrotechnick oh ostroje apod. Vyzna uj se vysokou jednotkovou kapacitou (0.2{4 kw/kg), nulov m samovyb jen m, zanedbateln mi po adavky na obsluhu a dr bu, dlouhou skladovatelnost, rychlou aktivac, robustn konstrukc a bezchybnou innost v irok m rozsahu teplot (-54{74 0 C). Neplynuj a jejich spolehlivost je velmi vysok. Mezi hlavn nev hody pat vysok povrchov teplota baterie, neline rn nap ov charakteristika (nap t kles s dobou innosti), jednor zovost pou it a n zk ivotnost po aktivaci (max. asi 1 hod. v t ina t chto bateri je ov em navrhov na k daleko krat mu pou it ). Konstrukce tepeln baterie a uspo d n d l ho l nku je z ejm z obr A A J H E? F= = F L JA F A E =? A A A J H E? E =? A F H J EL O 5? D = D K I > H = F H K = A A J H O J = = F O H J A? D E? JA F H Obr : N kres konstrukce tepeln baterie Tepeln baterie m obvykle v lcov uspo d n, kter je nejv hodn j z mechanick ho a termodynamick ho hlediska. V lcov typ minimalizuje tepeln ztr ty a jeho v roba je pom rn jednoduch. Nap t baterie lze m nit po tem l nk, proud zm nou aktivn plochy elektrod, nebo 111

9 paraleln m zapojen m l nk. Jednotliv sti baterie mus b t navz jem dob e elektricky izolov ny, aby b hem innosti nedoch zelo k vnit n m zkrat m (p i n vrhu izolace je nutno br t v vahu teplotu prost ed ). Nejv hodn j vlastnosti v tomto ohledu m mica nebo izomica. Tabulka 6.3a: Vybran parametry lithiov ch prim rn ch l nk s tuhou katodou Syst m U n (V) w (W/kg) w (W/l) rozsah T 0 C Li ; MnO {100 Li; (CF) x {60 Li ; CuO {70 Li; FeS {45 Li; V 3 O {60 Li ; I {52 Tabulka 6.3b: Vybran parametry lithiov ch prim rn ch l nk s rozpustnou katodou Syst m U n (V) w (W/kg) w (W/l) rozsah T 0 C Li ; SO {70 Li ; SOCl {150 Li; SO 2 Cl { Sekund rn l nky Na rozd l od prim rn ch l nk lze sekund rn l nky a tedy i baterie znovu dob jet, a to ve stovkach a tis cech cykl. Chemick reakce, kter v nich prob haj jsou vratn, s innost asto zna n p evy uj c 99%. Lze je proto aktivn pou vat dlouhou dobu s nutn mi odst vkami pro dob jen. V sou asn dob se vyr b j v mnoha velikostech provelmi irok spektrum aplikac. Dod van v kony sepohybuj od W do stovek kw (srovnejme nap. baterie pro nap jen notebook i jin ch drobn ch p stroj a startovac akumul tory pro t k motorov silni n vozidla nebo pro ponorky). B vaj ov em zpravidla n kolikr t dra, ne v konov ekvivalentn zdroje prim rn. 112

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života

Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života Pár v cí z tábora, tentokrát na téma Voda základ života V RA KOUDELKOVÁ, MARTIN KONE NÝ, ZDEN K POLÁK KDF MFF UK P ísp vek popisuje nejzajímav jší projekty zpracované ú astníky Soust ed ní mladých fyzik

Více

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium

Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium Vznik a p vod BSE podle alternativní ammoniamagnesium theory Souhrn 1. Prionové nemoci a histologické zm ny v moze ku Prionové nemoci jsou charakteristické tím, e normální prion protein (PrPc) je nahrazen

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb

Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb Smlouva o poskytování telekomunikačních (VoIP) služeb uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen ZoEK ), ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území

Více