kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich"

Transkript

1 Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov l nek m nap t 2.5{3.5 V podle slo en katody), je z ejm, e jeho m rn energie mus b t vy ne u v t iny l nk such ch. Lithiov l nky nyn produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich v roby seb hemnecel ch t iceti let dostala na velmi vysokou rove. l nky maj v born parametry a charakteristiky v sou asn dob dosahuj kapacity dov des tek Ah a pulzn jsou schopny dod vat proud i v ce ne 3 A. Nedostatkem je jejich doposud vysok cena plynouc z n rok na technologii v roby lithium toti velmi bou liv reaguje s vodou i s plynn m kysl kem, emu je nutno zabr nit. D sledkem je mimo jin i to, e elektrolytem nem e b t vodn roztok p tomn vsuch ch l nc ch amus se pou vat jin l tky, kter obvykle b vaj dra. Pro plnost je ov em t eba p ipomenout, e p i elektrodov m nap t vy m ne 2 V za n doch zet k elektrol ze vody a vodn roztok by byl proto nevhodn i z tohoto hlediska. Prim rn lithiov l nky se podle vnit n ho uspo d n d l do ty z kladn ch skupin: - l nky s tuhou katodou, - l nky s rozpustnou katodou, - l nky s tuh m elektrolytem, - rezervn l nky. l nky s tuhou katodou obsahuj jako elektrolyt lithiovou s l (uoroboritan, uorofosfore nan nebo uoroarseni nan) rozpu t nou ve vhodn organick l tce (nap. acetylaceton). Vyr b j se jako kno kov av lcov (ty mohou m t klasickou nebo vinutou konguraci). Jsou nejv ce roz en v b n spot eb i v pr myslu (hodinky, kalkula ky, kamery, p enosn p stroje, po ta e apod.). l nky s rozpustnou kadodou vyu vaj jako katodov ho materi lu nap. SO 2 (oxid si i it ), SOCl 2 (thionylchlorid), p padn SO 2 Cl 2 (sulfurylchlorid) v tekut m stavu. Funkc t chto slou enin je jednak p sobit jako pozitivn aktivn materi l, jednak jako solvent v elektrolytu. Vyr b j se vev lcov m proveden v n kolikar zn ch kongurac ch (klasick, vinut i prizmatick ). Jejich m rn energie je v bec nejvy ze v ech lithiov ch l nk. Krom b n ch aplikac se pro sv j v kon u vaj v r zn ch zbra ov ch syst mech (miny, torp da, zen st ely). 104

2 l nky s tuh m elektrolytem sest vaj v lu n z tuh ch st.vodivost elektrolytu je ov em ni, ne je tomu v p pad elektrolyt kapaln ch. Rozezn v me zde dv skupiny elektrolyt : elektrolyty tvo en krystalickou sol (nap LiI) a polymern elektrolyty. Odeb ran proud dosahuje jen velmi n zk ch hodnot, ale jsou velmi spolehliv a maj vysokou ivotnost. Pou vaj se nap. v medic n. Kone n rezervn l nky mohou m t katodu jak tuhou, tak rozpustnou, ale elektrolyt se do nich p id v a vokam iku, kdy maj b t aktivov ny. U vaj se tam, kde nen p edem zn mo, kdy budou pou ity amus m t proto velmi dlouhou skladovatelnost. Jako p klad lze uv st zen st ely, d lkov ovl dan vozidla, b je a dal vojensk za zen. V n sleduj c ch odstavc ch budou uvedeny n kter d le it podrobnosti t kaj c se jednotliv ch konstruk n ch st lithiov ch l nk. Anoda je vyrobena z lithiov f lie nebo z tenk ho pl ku. F lie b v asto uchycena na m ce z nerezav j c oceli slou c jako sb ra proudu, nebo na vnit n ocelov st n l nku. U v t ch l nk m anoda tvar sendvi e s ocelov m st edem, nebo je vinuta do spir ly. Ocel je proti korozi chr n na vrstvi kou Ni nebo Mo. Materi l vhodn pro katodu mus p isp vat k vysok mu nap t l nku, m t zna nou hustotu energie a b t kompatibiln s elektrolytem (nesm s n m reagovat, rozpou t t se apod.). D le by m l b t dob e vodiv, levn, snadno zpracovateln, netoxick a neho lav. Jakji bylo e eno, rozezn v me tuh a rozpustn katody. Tuh katody se p ipravuj z irok ho spektra materi l. Mezi n pat oxidy r zn ch kov (MnO 2, CuO), sirn ky (CuS, FeS 2 ), slou eninychromu(agcro 4 )akarbidy uoru (CF) x. Jako aditivum se do n kter ch z t chto l tek p id v pr kov grat, saze, m nebo platina ke zv en vodivosti a rovn ur it mno stv pojiva (teon). Tyto materi ly jsou v kontaktu s tekut m elektrolytem obsahuj c m ji zm n n lithiov soli rozpu t n v organick m rozpou t dle nebo sm s ch eter a ester. Tuh katody se vyzna uj men m v konem a omezen m rozsahem pracovn ch teplot (max. asi do 70 0 C). P i po adovan m nap t v rozsahu od 1.5{2.2 V a n zk ch odb rech se preferuj katody z lisovan ho pr kovit ho materi lu (nap. FeS 2, CuO), kter je v kontaktu s elektrolytem o vysok viskozit. Vy ch nap t (2.5{3.5 V) se dos hne pou it m por zn ho katodov ho materi lu (nap. MnO 2 )vestyku s n zkovisk zn m elektrolytem. Vyb jec charakteristiky t chto l nk klesaj. U n kter ch kekonci vyb jen poklesne nap t na ni hodnotu, na n se je t ur itou dobu dr (v born indikace stavu l nku). 105

3 Tuh katody mus b t vysoce por zn l tky vznikaj c b hem prob haj c ch reakc tyto p ry postupn vypl uj a rychl zapln n p r by vedlo ke sn en kapacity l nku. Mus b t rovn odoln proti korozi. Rozpustn katody se vyr b j z materi l obsahuj c ch s ru(so 2, SOCl 2, SO 2 Cl 2 ). Proudov kolektor sest v zacetyl nov ch saz sm chan ch s pojivem (teon), p padn i s katalytick mi aditivy jako Cu, Pt nebo ftalokyanin. P rovitost t chto katodov ch sm s dosahuje a 80%. Zna n po adavky se kladou na elektrolyt. Ten nesm obsahovat kladn vod kov ionty, nesm reagovat s anodou ani s katodou, a je-li kapaln, m l by si tuto vlastnost udr et v teplotn m rozsahu -40{70 0 C. M l byb t vysoce iontov vodiv, dostate n visk zn, chemicky stabiln, netoxick a neho lav. Hlavn m probl mem u nevodn ch roztok ov em z st v zna n elektrick odpor ve srovn n s roztoky vodn mi. Z t chto d vod je nutno minimalizovat vzd lenost obou elektrod. Elektrolyt z organick l tky obsahuje pro zv en vodivosti r zn soli. Mezi n pat nap. ClO 4, BF 4, AsF 6 a AlCl 4. V p pad tuh ch elektrolyt se pou v krystalick LiI. Pokud se jedn o separ tor, v p pad tuh ch katod a rozpustn katody z SO 2 se pou vaj deriv ty celul zy, mikropor zn polypropylen nebo materi l ze skeln ch vl ken. Jejich rozhoduj c vlastnost je p rovitost. V l nc ch s jin mi tekut mi katodami obsahuj c mi halogenidy se u v v lu n separ tor z vl ken borosilik tov ho skla nebo jin ch anorganick ch vl ken halogeny se toti k organick m l tk m chovaj vysoce agresivn. Lithiov l nky se d l na prizmatick, v lcov, kno kov, ploch a dal. Zna n po et tvar se vyr b zejm na proto, aby jednotliv typy l nk nemohly b t omylem zam n ny (li se nap t m). V n sleduj c ch odstavc ch uvedeme jejich stru n popis. V prizmatick ch l nc ch maj elektrody tvar ploch ch desek a jejich konstrukcejezd vodu dosa en vysok kapacity podobn jako u olov n ch akumul tor. Kapacita l nk tohoto typu dosahujea stovek Ah. Katoda b v zsocl 2. Lithiov anoda a uhl kov kolektor jsou deskov ho tvaru. Separ torem jsou skeln vl kna. V e je uzav eno v hermetizovan n dobce z nerezav j c oceli. Spir lov (vinut ) konstrukce se pou v v l nc ch stuh mi i kapaln mi katodami. Vyzna uje se mo nost odb ru velk ch proud (velk plocha elektrod). Prou ek lithiov f lie je spir lovit navinut spolu se se- 106

4 par torem, katodou a druhou vrstvou separ toru, tak e struktura l nku je podobn jako u svitkov ch kondenz tor. Vn j ocelov pouzdro je z porn, kladn je st edn proudov sb ra. N dobka je vyrobena z poniklovan nerezav j c oceli. V p pad kapaln katody je cel syst m hermetizov n. N rtek uspo d n je na obr = = I A F = H J H = Obr : Sch ma spir lovit vinut ho l nku U c vkov konstrukce tvo anodaikatoda koncentrick v lce. Pokud je katoda tuh, dot k seocelov n dobky, kter tvo kladn p l. Separ torem je odd lena od anody, kter se dot k dna l nku (z porn p l). Vnit n prostor je vypln n elektrolytem a cel l nek je zapouzd en. U l nk s rozpustnou katodou je ke st n n dobky p ichycena lithiov anoda. Katoda je vyrobena z p rovit ho gratu napu t n ho nap. SOCl 2 a od anody je odd lena separ torem ze skeln ch vl ken. Celek je hermeticky zataven v n dobce. Dno l nku p edstavuje z pornou elektrodou (anodu). V kno kov m l nku je katodou lisovan tableta z aktivn ho materi lu, saz a pojiva, kter je vodiv spojena se dnem n dobky. Nad katodou je um st n polypropyl nov separ tor. Lithiov anoda je f liov ajep ichycena k v ku slou c mu jako proudov sb ra. Elektrolytem obvykle b v sm s organick ch l tek. Sch ma je na obr Existuj i kno kov l nky jin konstrukce se dv ma katodami ve tvaru tablety (t m se dos hne v t aktivn plochykatody), nebo s p evr cenou polohou anody a katody. D le se na trh dod vaj l nky ve tvaru mince (maj tvar velmi zplo t l kno kov baterie), s katodou vyrobenou ze sm si MnO 2 nebo (CF) x, acetyl nov ch saz a styrenbutadienov ho pojiva. Sb ra em kato- 107

5 dov ho proudu je uhl kem pota en titanov pl ek p iva en k pouzdru. Separ tor je stejn jako u l nku kno kov ho a elektrolyt b v sm s propylenkarbon tu a dimetoxietanu, v n je rozpu t n lithiov s l LiBF 4. E J D E L = F H F I A F = H J H K? F L O = = F Obr : ez kno kov m lithiov m l nkem Posledn m reprezentantem jsou D- l nky pou van nap klad v kardiostimul torech (pacemakery). Katoda je zde um st na v horn sti l nku a elektrolytem je krystalick LiI. Materi l n dobky nesm reagovat s elektrolytem, s rozpustn mi katodami i solemi obsa en mi v elektrolytu. Vesm s se pou v nerezav j c nebo poniklovan ocel. Ucp vky mohou b t bu keramick (prokatody na b zi SO 2 nebo SOCl 2 ), plastov na b zi polyolen (odol vaj zna n m teplotn m rozd l m a sn ej skladov n p i vy ch teplot ch), m kk nab zipolypropylenu a hermetick na b zi sklo-kov. V n sleduj c ch odstavc ch bude podrobn ji pops no n kolik nej ast ji u van ch typ lithiov ch l nk. a) l nky s pevnou katodou Li ; MnO 2 Vyr b j je nap. rmy Duracell a Ultralife ve spir lov vinut m nebo kno kov m proveden. Jejich nap t napr zdno je p ibli n 3 V, provozn nap t se pohybuje od 2.5{3 V. Vzhledem k n zk vnit n impedanci jsou schopny dod vat vy proudy, a 1.25 A. Jejich vyb jec k ivka je ploch a vyzna uj se dlouhodobou skladovatelnost (min. 10 let) ztr ty samovyb jen m in asi 1% ro n. Kapacita l nk se li podle typu. DURACELL uv d v sou asn dob pro spir lov vinut l nky rozsah 160 mah Ah (ULTRALIFE pro C l nky a 4.5 Ah p i vyb jec m proudu 100 ma), pro kno kov 76 mah mah. U vaj se v nejr zn j ch pr myslov ch avojensk ch aplikac ch ive form bateri sest vaj c ch z n kolika v s rii zapojen ch l nk. Anoda je lithiov, katoda je vyrobena z tepeln upraven ho elektrolytick ho oxidu mangani it ho MnO 2 s dal mi p sadami jako uhl kpro zv en vodivosti. Elektrolyt obsahuje perchlor t lithia ve sm si organick ch rozpou t del. Separ tor p edstavuje dvojvrstv syst m sest vaj c 108

6 z netkan ho polypropylenu a mikropor zn ho polypropyl nov ho lmu. Reakci na anod lze popsat rovnic Li! Li + + e ; (6:2:14) (doch z k oxidaci lithia), zat mco na katod doch z k redukci ty mocn ho manganu na trojmocn podle vztahu MnO 2 + Li + + e ;! MnO 2 Li : (6:2:15) b) l nky s rozpustnou katodou Li ; SOCl 2 Vyr b j je nap. rmy Crompton Eternacell, Electrochem, Saft a Tadiran. Tyto l nky se vyzna uj velmi vysokou hustotou energie a zna nou kapacitou. U vaj se pro komer n, leteck, kosmick avojensk ely. V sou asn dob se vyv j baterie o kapacit 330 Ah (hmotnost 35 kg, objem t sn pod 20 dm 3 ) elektrolyt obsahuje polyetylenoxid s p m s s ry, kter m zhruba o p t d vy vodivost ne podobn elektrolyt bez s ry. Skladovatelnost t chto l nk b v vy ne 15 let. Anoda je vyrobena bu z ist ho lithia, nebo z jeho slitin. Katoda je uhl kov a m co nejv t plochu uhl k se reakc v l nku nez - ast uje, m pouze funkci katalyz toru. Elektrolytem je thionylchlorid SOCl 2 s obsahem lithiov ch sol, nap. LiGaCl 4 nebo LiAlCl 4. Separ tor sest v z tenk vrstvy netkan ch skeln ch vl ken. Na anod se rozpou t lithium podle vztahu (6.2.14), na katod doch z k redukci thionylchloridu podle rovnice 2SOCl 2 +4e ;! 4Cl ; + SO 2 + S: (4:2:16) Anionty chloru se na povrchu katody slu uj s kationty lithia za vzniku nerozpustn ho chloridu lithn ho LiCl. Ten se ukl d na uhl kov katod v m st reakce. Tato m sta se pot st vaj neaktivn a dal reakce se ji nemohou z ast ovat. Jakmile je cel povrchkatody takto blokov n, l nek p estane fungovat. P i konstrukci katody je t eba db t, aby nedo lo k p ed asn mu zablokov n p edn sti katody, kdy ve zb vaj c ch stech je je t dostatek aktivn plochy. Odeb ran proud z vis na aktivn velikosti povrch anodyakatody. Rychlost vyb jen je funkc proudov hustoty, jej velikost se ud v vn kolika ma/cm 2. Nejvy kapacity tyto l nky dosahuj p i proudov hustot 0.1{2 ma/cm 2. P i vy m vyb jec m proudu kapacita kles. Nap ov charakteristika je ploch, av ak 109

7 ke konci vyb jen se prudce l me. Za zm nku je t stoj skute nost, e ji p i zaveden elektrolytu do l nku se na anod (podobn jako p i vyb jen na katod ) vytvo tuh elektrolytick mezif ze LiCl, jej vznik je nutn proto, aby l nek fungoval i po del skladovac dob (tomuto jevu se k pasivace anody). ste n pasivace anody dovoluje jen velmi m rn samovyb jen bez n by se l nek vybil b hem n kolika t dn. c) Lithiov l nky u van v medic n Vkardiostimul torech (pacemakery) se pro nap jen pulzn ho gener toru pou v l nk na b zi Li ; I 2, v men m m tku Li ; (CF) x. Tyto l nky obsahuj v lu n pevn l tky, neprodukuj plyn, lze je proto hermetizovat a jejich provoz je velmi bezpe n. V prvn m p pad sest v l nek z lithiov anody, elektrolytu tvo en ho vodiv m komplexem obsahuj c m jod a katody z poly-2-vinyl-pyridinu. Maj velmi vysokou vnit n impedanci (jej po te n hodnota je 50{100 a b hem provozu vzr st na 20000{30000 ), odeb ran proud je proto mal (na rovni A). Vyb jec k ivka je ploch a ivotnost dosahuje20let.druh zm n n typ l nku m ni vnit n impedanci a m e proto dod vat proudy v rozsahu A{mA. Je ulo en v pouzdru z nerezav j c oceli nebo z titanu. Pou v sehoijako zdroje v implantovateln ch neurostimul torech a infuzn ch erpadlech. Vyzna uje se dlouhou skladovatelnost p i teplot ch -40{52 0 C. Zcela jin parametry maj l nky pou van pro debril tory, kter mus b t schopny jednor zov dodat energii a 30 J (elektrick ok realizovan rychl m vybit m kondenz toru). Ty jsouzalo eny na b zi Li ; Ag 2 V 4 O 11, p padn obsahuj jin slou eniny vanadu. Zn m m v robcem l nk u van ch pro medic nu je nap. Greatbatch (USA). Z kladn parametry vyjmenovan ch a n kter ch dal ch eji u van ch prim rn ch lithiov ch l nk jsou shrnuty v tab. 6.3a, b Tepeln baterie Tepeln baterie jsou pyrotechnicky aktivovan prim rn baterie, jejich elektrolytem je anorganick s l.tajezab n ch teplot elektricky nevodiv. Vodivou se stane a pot, co se roztav teplem z pyrotechnick ho zdroje, kter je ned lnou sou st baterie a kter se aktivuje elektricky i mechanicky. Baterie obvykle sest vaj z n kolika l nk azen ch do s rie. Pou vaj se zejm na ve zbra ov ch syst mech avkosmick m v zkumu. Elektrochemick syst m tepeln baterie sest v z anody vyroben 110

8 obvykle z alkalick ho kovu, z elektrolytu a inertn katody. Mezi hlavn typy pat : - baterie Ca=LiCl(KCl)=W O 3 (nap t l nku 2.4{2.6 V), - baterie Ca=LiCl(KCl)=CaCrO 3 (nap t l nku 2.2{2.6 V), - baterie Mg=LiCl(KCl)=V 2 O 3 (nap t l nku 2.2{2.7 V), - baterie Li=LiCl(KCl)=F es 2 (nap t l nku 1.6{2.2 V), - baterie Ca=LiCl(KCl)=K 3 Cr 2 O 7 (nap t l nku 3.3 V), Vzhledem ke sv m vlastnostem jsou tepeln baterie instalov ny do syst m a za zen jako nap. st ely, torp da, bezpe nostn leteck syst my, zen bomby, podvodn a pozemn miny, kosmick aplikace atd. Zaji uj zde zdroj energie pro elektroniku, elektromechanick syst my, nab jen kondenz tor, pohon r zn ch typ motor, pyrotechnick oh ostroje apod. Vyzna uj se vysokou jednotkovou kapacitou (0.2{4 kw/kg), nulov m samovyb jen m, zanedbateln mi po adavky na obsluhu a dr bu, dlouhou skladovatelnost, rychlou aktivac, robustn konstrukc a bezchybnou innost v irok m rozsahu teplot (-54{74 0 C). Neplynuj a jejich spolehlivost je velmi vysok. Mezi hlavn nev hody pat vysok povrchov teplota baterie, neline rn nap ov charakteristika (nap t kles s dobou innosti), jednor zovost pou it a n zk ivotnost po aktivaci (max. asi 1 hod. v t ina t chto bateri je ov em navrhov na k daleko krat mu pou it ). Konstrukce tepeln baterie a uspo d n d l ho l nku je z ejm z obr A A J H E? F= = F L JA F A E =? A A A J H E? E =? A F H J EL O 5? D = D K I > H = F H K = A A J H O J = = F O H J A? D E? JA F H Obr : N kres konstrukce tepeln baterie Tepeln baterie m obvykle v lcov uspo d n, kter je nejv hodn j z mechanick ho a termodynamick ho hlediska. V lcov typ minimalizuje tepeln ztr ty a jeho v roba je pom rn jednoduch. Nap t baterie lze m nit po tem l nk, proud zm nou aktivn plochy elektrod, nebo 111

9 paraleln m zapojen m l nk. Jednotliv sti baterie mus b t navz jem dob e elektricky izolov ny, aby b hem innosti nedoch zelo k vnit n m zkrat m (p i n vrhu izolace je nutno br t v vahu teplotu prost ed ). Nejv hodn j vlastnosti v tomto ohledu m mica nebo izomica. Tabulka 6.3a: Vybran parametry lithiov ch prim rn ch l nk s tuhou katodou Syst m U n (V) w (W/kg) w (W/l) rozsah T 0 C Li ; MnO {100 Li; (CF) x {60 Li ; CuO {70 Li; FeS {45 Li; V 3 O {60 Li ; I {52 Tabulka 6.3b: Vybran parametry lithiov ch prim rn ch l nk s rozpustnou katodou Syst m U n (V) w (W/kg) w (W/l) rozsah T 0 C Li ; SO {70 Li ; SOCl {150 Li; SO 2 Cl { Sekund rn l nky Na rozd l od prim rn ch l nk lze sekund rn l nky a tedy i baterie znovu dob jet, a to ve stovkach a tis cech cykl. Chemick reakce, kter v nich prob haj jsou vratn, s innost asto zna n p evy uj c 99%. Lze je proto aktivn pou vat dlouhou dobu s nutn mi odst vkami pro dob jen. V sou asn dob se vyr b j v mnoha velikostech provelmi irok spektrum aplikac. Dod van v kony sepohybuj od W do stovek kw (srovnejme nap. baterie pro nap jen notebook i jin ch drobn ch p stroj a startovac akumul tory pro t k motorov silni n vozidla nebo pro ponorky). B vaj ov em zpravidla n kolikr t dra, ne v konov ekvivalentn zdroje prim rn. 112

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

FYZIKA Teoretick lohy celost tn ho kola 48. ro n ku FO Ve dnech 27. nora { 2. b ezna se v B lovci uskute nilo celost tn kolo 48. ro n ku fyzik ln olympi dy (viz zpr vu v MFI 16 (2007),. 9, s. 574). V p

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z

Více

Zdroje elektrického napětí

Zdroje elektrického napětí Anotace Učební materiál EU V2 1/F15 je určen k výkladu učiva zdroje elektrického napětí fyzika 8. ročník. UM se váže k výstupu: žák uvede hlavní jednotku elektrického napětí, její násobky a díly Zdroje

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laserová kvalita. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laserová kvalita The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Vynikající v kon a kvalita Mnoho dobr ch d vod pro si vybrat Zaphiro ZAPHIRO od Prima Power je nejnov j ím inovací v historii

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Automobilismus a emise CO 2

Automobilismus a emise CO 2 Automobilismus a emise CO 2 Artur Güll Škoda Auto, TZZ 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Obsah

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Elektronické tiskárny M-1

Elektronické tiskárny M-1 Elektronické tiskárny M-1 Základní údaje M-1 Std. M-1 Pro II Zp sob tisku Rychlost tisku tepelný p enos (300 dpi) tepelný p enos (300dpi) 12,5 mm/s standardn 18,5 mm/s, bužírky a štítky 25 mm/s Bužírky

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Prospekt All Property Ltd.

Prospekt All Property Ltd. 1 Prospekt All Property Ltd. 2 All Property Limited Dubai (APL) 1. Spojené arabské emiráty (SAE) Dubaj 2. All Property Ltd., všeobecné obchodní a investiční podmínky 2.1. Založení a sídlo APL 2.2. Předmět

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013

Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 1 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013 2 3 Technická správa bytového domu Údržba a opravy 20-30 REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011

Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 Platební styk (mezibankovní, klientský) Jitka Vachtová 28. íjna 2011 1 Úvod P i platebním styku obvykle dochází k p esun m pen ºních prost edk mezi plátcem a p íjemcem platby. Banka p i této transakci

Více