kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich"

Transkript

1 Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov l nek m nap t 2.5{3.5 V podle slo en katody), je z ejm, e jeho m rn energie mus b t vy ne u v t iny l nk such ch. Lithiov l nky nyn produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich v roby seb hemnecel ch t iceti let dostala na velmi vysokou rove. l nky maj v born parametry a charakteristiky v sou asn dob dosahuj kapacity dov des tek Ah a pulzn jsou schopny dod vat proud i v ce ne 3 A. Nedostatkem je jejich doposud vysok cena plynouc z n rok na technologii v roby lithium toti velmi bou liv reaguje s vodou i s plynn m kysl kem, emu je nutno zabr nit. D sledkem je mimo jin i to, e elektrolytem nem e b t vodn roztok p tomn vsuch ch l nc ch amus se pou vat jin l tky, kter obvykle b vaj dra. Pro plnost je ov em t eba p ipomenout, e p i elektrodov m nap t vy m ne 2 V za n doch zet k elektrol ze vody a vodn roztok by byl proto nevhodn i z tohoto hlediska. Prim rn lithiov l nky se podle vnit n ho uspo d n d l do ty z kladn ch skupin: - l nky s tuhou katodou, - l nky s rozpustnou katodou, - l nky s tuh m elektrolytem, - rezervn l nky. l nky s tuhou katodou obsahuj jako elektrolyt lithiovou s l (uoroboritan, uorofosfore nan nebo uoroarseni nan) rozpu t nou ve vhodn organick l tce (nap. acetylaceton). Vyr b j se jako kno kov av lcov (ty mohou m t klasickou nebo vinutou konguraci). Jsou nejv ce roz en v b n spot eb i v pr myslu (hodinky, kalkula ky, kamery, p enosn p stroje, po ta e apod.). l nky s rozpustnou kadodou vyu vaj jako katodov ho materi lu nap. SO 2 (oxid si i it ), SOCl 2 (thionylchlorid), p padn SO 2 Cl 2 (sulfurylchlorid) v tekut m stavu. Funkc t chto slou enin je jednak p sobit jako pozitivn aktivn materi l, jednak jako solvent v elektrolytu. Vyr b j se vev lcov m proveden v n kolikar zn ch kongurac ch (klasick, vinut i prizmatick ). Jejich m rn energie je v bec nejvy ze v ech lithiov ch l nk. Krom b n ch aplikac se pro sv j v kon u vaj v r zn ch zbra ov ch syst mech (miny, torp da, zen st ely). 104

2 l nky s tuh m elektrolytem sest vaj v lu n z tuh ch st.vodivost elektrolytu je ov em ni, ne je tomu v p pad elektrolyt kapaln ch. Rozezn v me zde dv skupiny elektrolyt : elektrolyty tvo en krystalickou sol (nap LiI) a polymern elektrolyty. Odeb ran proud dosahuje jen velmi n zk ch hodnot, ale jsou velmi spolehliv a maj vysokou ivotnost. Pou vaj se nap. v medic n. Kone n rezervn l nky mohou m t katodu jak tuhou, tak rozpustnou, ale elektrolyt se do nich p id v a vokam iku, kdy maj b t aktivov ny. U vaj se tam, kde nen p edem zn mo, kdy budou pou ity amus m t proto velmi dlouhou skladovatelnost. Jako p klad lze uv st zen st ely, d lkov ovl dan vozidla, b je a dal vojensk za zen. V n sleduj c ch odstavc ch budou uvedeny n kter d le it podrobnosti t kaj c se jednotliv ch konstruk n ch st lithiov ch l nk. Anoda je vyrobena z lithiov f lie nebo z tenk ho pl ku. F lie b v asto uchycena na m ce z nerezav j c oceli slou c jako sb ra proudu, nebo na vnit n ocelov st n l nku. U v t ch l nk m anoda tvar sendvi e s ocelov m st edem, nebo je vinuta do spir ly. Ocel je proti korozi chr n na vrstvi kou Ni nebo Mo. Materi l vhodn pro katodu mus p isp vat k vysok mu nap t l nku, m t zna nou hustotu energie a b t kompatibiln s elektrolytem (nesm s n m reagovat, rozpou t t se apod.). D le by m l b t dob e vodiv, levn, snadno zpracovateln, netoxick a neho lav. Jakji bylo e eno, rozezn v me tuh a rozpustn katody. Tuh katody se p ipravuj z irok ho spektra materi l. Mezi n pat oxidy r zn ch kov (MnO 2, CuO), sirn ky (CuS, FeS 2 ), slou eninychromu(agcro 4 )akarbidy uoru (CF) x. Jako aditivum se do n kter ch z t chto l tek p id v pr kov grat, saze, m nebo platina ke zv en vodivosti a rovn ur it mno stv pojiva (teon). Tyto materi ly jsou v kontaktu s tekut m elektrolytem obsahuj c m ji zm n n lithiov soli rozpu t n v organick m rozpou t dle nebo sm s ch eter a ester. Tuh katody se vyzna uj men m v konem a omezen m rozsahem pracovn ch teplot (max. asi do 70 0 C). P i po adovan m nap t v rozsahu od 1.5{2.2 V a n zk ch odb rech se preferuj katody z lisovan ho pr kovit ho materi lu (nap. FeS 2, CuO), kter je v kontaktu s elektrolytem o vysok viskozit. Vy ch nap t (2.5{3.5 V) se dos hne pou it m por zn ho katodov ho materi lu (nap. MnO 2 )vestyku s n zkovisk zn m elektrolytem. Vyb jec charakteristiky t chto l nk klesaj. U n kter ch kekonci vyb jen poklesne nap t na ni hodnotu, na n se je t ur itou dobu dr (v born indikace stavu l nku). 105

3 Tuh katody mus b t vysoce por zn l tky vznikaj c b hem prob haj c ch reakc tyto p ry postupn vypl uj a rychl zapln n p r by vedlo ke sn en kapacity l nku. Mus b t rovn odoln proti korozi. Rozpustn katody se vyr b j z materi l obsahuj c ch s ru(so 2, SOCl 2, SO 2 Cl 2 ). Proudov kolektor sest v zacetyl nov ch saz sm chan ch s pojivem (teon), p padn i s katalytick mi aditivy jako Cu, Pt nebo ftalokyanin. P rovitost t chto katodov ch sm s dosahuje a 80%. Zna n po adavky se kladou na elektrolyt. Ten nesm obsahovat kladn vod kov ionty, nesm reagovat s anodou ani s katodou, a je-li kapaln, m l by si tuto vlastnost udr et v teplotn m rozsahu -40{70 0 C. M l byb t vysoce iontov vodiv, dostate n visk zn, chemicky stabiln, netoxick a neho lav. Hlavn m probl mem u nevodn ch roztok ov em z st v zna n elektrick odpor ve srovn n s roztoky vodn mi. Z t chto d vod je nutno minimalizovat vzd lenost obou elektrod. Elektrolyt z organick l tky obsahuje pro zv en vodivosti r zn soli. Mezi n pat nap. ClO 4, BF 4, AsF 6 a AlCl 4. V p pad tuh ch elektrolyt se pou v krystalick LiI. Pokud se jedn o separ tor, v p pad tuh ch katod a rozpustn katody z SO 2 se pou vaj deriv ty celul zy, mikropor zn polypropylen nebo materi l ze skeln ch vl ken. Jejich rozhoduj c vlastnost je p rovitost. V l nc ch s jin mi tekut mi katodami obsahuj c mi halogenidy se u v v lu n separ tor z vl ken borosilik tov ho skla nebo jin ch anorganick ch vl ken halogeny se toti k organick m l tk m chovaj vysoce agresivn. Lithiov l nky se d l na prizmatick, v lcov, kno kov, ploch a dal. Zna n po et tvar se vyr b zejm na proto, aby jednotliv typy l nk nemohly b t omylem zam n ny (li se nap t m). V n sleduj c ch odstavc ch uvedeme jejich stru n popis. V prizmatick ch l nc ch maj elektrody tvar ploch ch desek a jejich konstrukcejezd vodu dosa en vysok kapacity podobn jako u olov n ch akumul tor. Kapacita l nk tohoto typu dosahujea stovek Ah. Katoda b v zsocl 2. Lithiov anoda a uhl kov kolektor jsou deskov ho tvaru. Separ torem jsou skeln vl kna. V e je uzav eno v hermetizovan n dobce z nerezav j c oceli. Spir lov (vinut ) konstrukce se pou v v l nc ch stuh mi i kapaln mi katodami. Vyzna uje se mo nost odb ru velk ch proud (velk plocha elektrod). Prou ek lithiov f lie je spir lovit navinut spolu se se- 106

4 par torem, katodou a druhou vrstvou separ toru, tak e struktura l nku je podobn jako u svitkov ch kondenz tor. Vn j ocelov pouzdro je z porn, kladn je st edn proudov sb ra. N dobka je vyrobena z poniklovan nerezav j c oceli. V p pad kapaln katody je cel syst m hermetizov n. N rtek uspo d n je na obr = = I A F = H J H = Obr : Sch ma spir lovit vinut ho l nku U c vkov konstrukce tvo anodaikatoda koncentrick v lce. Pokud je katoda tuh, dot k seocelov n dobky, kter tvo kladn p l. Separ torem je odd lena od anody, kter se dot k dna l nku (z porn p l). Vnit n prostor je vypln n elektrolytem a cel l nek je zapouzd en. U l nk s rozpustnou katodou je ke st n n dobky p ichycena lithiov anoda. Katoda je vyrobena z p rovit ho gratu napu t n ho nap. SOCl 2 a od anody je odd lena separ torem ze skeln ch vl ken. Celek je hermeticky zataven v n dobce. Dno l nku p edstavuje z pornou elektrodou (anodu). V kno kov m l nku je katodou lisovan tableta z aktivn ho materi lu, saz a pojiva, kter je vodiv spojena se dnem n dobky. Nad katodou je um st n polypropyl nov separ tor. Lithiov anoda je f liov ajep ichycena k v ku slou c mu jako proudov sb ra. Elektrolytem obvykle b v sm s organick ch l tek. Sch ma je na obr Existuj i kno kov l nky jin konstrukce se dv ma katodami ve tvaru tablety (t m se dos hne v t aktivn plochykatody), nebo s p evr cenou polohou anody a katody. D le se na trh dod vaj l nky ve tvaru mince (maj tvar velmi zplo t l kno kov baterie), s katodou vyrobenou ze sm si MnO 2 nebo (CF) x, acetyl nov ch saz a styrenbutadienov ho pojiva. Sb ra em kato- 107

5 dov ho proudu je uhl kem pota en titanov pl ek p iva en k pouzdru. Separ tor je stejn jako u l nku kno kov ho a elektrolyt b v sm s propylenkarbon tu a dimetoxietanu, v n je rozpu t n lithiov s l LiBF 4. E J D E L = F H F I A F = H J H K? F L O = = F Obr : ez kno kov m lithiov m l nkem Posledn m reprezentantem jsou D- l nky pou van nap klad v kardiostimul torech (pacemakery). Katoda je zde um st na v horn sti l nku a elektrolytem je krystalick LiI. Materi l n dobky nesm reagovat s elektrolytem, s rozpustn mi katodami i solemi obsa en mi v elektrolytu. Vesm s se pou v nerezav j c nebo poniklovan ocel. Ucp vky mohou b t bu keramick (prokatody na b zi SO 2 nebo SOCl 2 ), plastov na b zi polyolen (odol vaj zna n m teplotn m rozd l m a sn ej skladov n p i vy ch teplot ch), m kk nab zipolypropylenu a hermetick na b zi sklo-kov. V n sleduj c ch odstavc ch bude podrobn ji pops no n kolik nej ast ji u van ch typ lithiov ch l nk. a) l nky s pevnou katodou Li ; MnO 2 Vyr b j je nap. rmy Duracell a Ultralife ve spir lov vinut m nebo kno kov m proveden. Jejich nap t napr zdno je p ibli n 3 V, provozn nap t se pohybuje od 2.5{3 V. Vzhledem k n zk vnit n impedanci jsou schopny dod vat vy proudy, a 1.25 A. Jejich vyb jec k ivka je ploch a vyzna uj se dlouhodobou skladovatelnost (min. 10 let) ztr ty samovyb jen m in asi 1% ro n. Kapacita l nk se li podle typu. DURACELL uv d v sou asn dob pro spir lov vinut l nky rozsah 160 mah Ah (ULTRALIFE pro C l nky a 4.5 Ah p i vyb jec m proudu 100 ma), pro kno kov 76 mah mah. U vaj se v nejr zn j ch pr myslov ch avojensk ch aplikac ch ive form bateri sest vaj c ch z n kolika v s rii zapojen ch l nk. Anoda je lithiov, katoda je vyrobena z tepeln upraven ho elektrolytick ho oxidu mangani it ho MnO 2 s dal mi p sadami jako uhl kpro zv en vodivosti. Elektrolyt obsahuje perchlor t lithia ve sm si organick ch rozpou t del. Separ tor p edstavuje dvojvrstv syst m sest vaj c 108

6 z netkan ho polypropylenu a mikropor zn ho polypropyl nov ho lmu. Reakci na anod lze popsat rovnic Li! Li + + e ; (6:2:14) (doch z k oxidaci lithia), zat mco na katod doch z k redukci ty mocn ho manganu na trojmocn podle vztahu MnO 2 + Li + + e ;! MnO 2 Li : (6:2:15) b) l nky s rozpustnou katodou Li ; SOCl 2 Vyr b j je nap. rmy Crompton Eternacell, Electrochem, Saft a Tadiran. Tyto l nky se vyzna uj velmi vysokou hustotou energie a zna nou kapacitou. U vaj se pro komer n, leteck, kosmick avojensk ely. V sou asn dob se vyv j baterie o kapacit 330 Ah (hmotnost 35 kg, objem t sn pod 20 dm 3 ) elektrolyt obsahuje polyetylenoxid s p m s s ry, kter m zhruba o p t d vy vodivost ne podobn elektrolyt bez s ry. Skladovatelnost t chto l nk b v vy ne 15 let. Anoda je vyrobena bu z ist ho lithia, nebo z jeho slitin. Katoda je uhl kov a m co nejv t plochu uhl k se reakc v l nku nez - ast uje, m pouze funkci katalyz toru. Elektrolytem je thionylchlorid SOCl 2 s obsahem lithiov ch sol, nap. LiGaCl 4 nebo LiAlCl 4. Separ tor sest v z tenk vrstvy netkan ch skeln ch vl ken. Na anod se rozpou t lithium podle vztahu (6.2.14), na katod doch z k redukci thionylchloridu podle rovnice 2SOCl 2 +4e ;! 4Cl ; + SO 2 + S: (4:2:16) Anionty chloru se na povrchu katody slu uj s kationty lithia za vzniku nerozpustn ho chloridu lithn ho LiCl. Ten se ukl d na uhl kov katod v m st reakce. Tato m sta se pot st vaj neaktivn a dal reakce se ji nemohou z ast ovat. Jakmile je cel povrchkatody takto blokov n, l nek p estane fungovat. P i konstrukci katody je t eba db t, aby nedo lo k p ed asn mu zablokov n p edn sti katody, kdy ve zb vaj c ch stech je je t dostatek aktivn plochy. Odeb ran proud z vis na aktivn velikosti povrch anodyakatody. Rychlost vyb jen je funkc proudov hustoty, jej velikost se ud v vn kolika ma/cm 2. Nejvy kapacity tyto l nky dosahuj p i proudov hustot 0.1{2 ma/cm 2. P i vy m vyb jec m proudu kapacita kles. Nap ov charakteristika je ploch, av ak 109

7 ke konci vyb jen se prudce l me. Za zm nku je t stoj skute nost, e ji p i zaveden elektrolytu do l nku se na anod (podobn jako p i vyb jen na katod ) vytvo tuh elektrolytick mezif ze LiCl, jej vznik je nutn proto, aby l nek fungoval i po del skladovac dob (tomuto jevu se k pasivace anody). ste n pasivace anody dovoluje jen velmi m rn samovyb jen bez n by se l nek vybil b hem n kolika t dn. c) Lithiov l nky u van v medic n Vkardiostimul torech (pacemakery) se pro nap jen pulzn ho gener toru pou v l nk na b zi Li ; I 2, v men m m tku Li ; (CF) x. Tyto l nky obsahuj v lu n pevn l tky, neprodukuj plyn, lze je proto hermetizovat a jejich provoz je velmi bezpe n. V prvn m p pad sest v l nek z lithiov anody, elektrolytu tvo en ho vodiv m komplexem obsahuj c m jod a katody z poly-2-vinyl-pyridinu. Maj velmi vysokou vnit n impedanci (jej po te n hodnota je 50{100 a b hem provozu vzr st na 20000{30000 ), odeb ran proud je proto mal (na rovni A). Vyb jec k ivka je ploch a ivotnost dosahuje20let.druh zm n n typ l nku m ni vnit n impedanci a m e proto dod vat proudy v rozsahu A{mA. Je ulo en v pouzdru z nerezav j c oceli nebo z titanu. Pou v sehoijako zdroje v implantovateln ch neurostimul torech a infuzn ch erpadlech. Vyzna uje se dlouhou skladovatelnost p i teplot ch -40{52 0 C. Zcela jin parametry maj l nky pou van pro debril tory, kter mus b t schopny jednor zov dodat energii a 30 J (elektrick ok realizovan rychl m vybit m kondenz toru). Ty jsouzalo eny na b zi Li ; Ag 2 V 4 O 11, p padn obsahuj jin slou eniny vanadu. Zn m m v robcem l nk u van ch pro medic nu je nap. Greatbatch (USA). Z kladn parametry vyjmenovan ch a n kter ch dal ch eji u van ch prim rn ch lithiov ch l nk jsou shrnuty v tab. 6.3a, b Tepeln baterie Tepeln baterie jsou pyrotechnicky aktivovan prim rn baterie, jejich elektrolytem je anorganick s l.tajezab n ch teplot elektricky nevodiv. Vodivou se stane a pot, co se roztav teplem z pyrotechnick ho zdroje, kter je ned lnou sou st baterie a kter se aktivuje elektricky i mechanicky. Baterie obvykle sest vaj z n kolika l nk azen ch do s rie. Pou vaj se zejm na ve zbra ov ch syst mech avkosmick m v zkumu. Elektrochemick syst m tepeln baterie sest v z anody vyroben 110

8 obvykle z alkalick ho kovu, z elektrolytu a inertn katody. Mezi hlavn typy pat : - baterie Ca=LiCl(KCl)=W O 3 (nap t l nku 2.4{2.6 V), - baterie Ca=LiCl(KCl)=CaCrO 3 (nap t l nku 2.2{2.6 V), - baterie Mg=LiCl(KCl)=V 2 O 3 (nap t l nku 2.2{2.7 V), - baterie Li=LiCl(KCl)=F es 2 (nap t l nku 1.6{2.2 V), - baterie Ca=LiCl(KCl)=K 3 Cr 2 O 7 (nap t l nku 3.3 V), Vzhledem ke sv m vlastnostem jsou tepeln baterie instalov ny do syst m a za zen jako nap. st ely, torp da, bezpe nostn leteck syst my, zen bomby, podvodn a pozemn miny, kosmick aplikace atd. Zaji uj zde zdroj energie pro elektroniku, elektromechanick syst my, nab jen kondenz tor, pohon r zn ch typ motor, pyrotechnick oh ostroje apod. Vyzna uj se vysokou jednotkovou kapacitou (0.2{4 kw/kg), nulov m samovyb jen m, zanedbateln mi po adavky na obsluhu a dr bu, dlouhou skladovatelnost, rychlou aktivac, robustn konstrukc a bezchybnou innost v irok m rozsahu teplot (-54{74 0 C). Neplynuj a jejich spolehlivost je velmi vysok. Mezi hlavn nev hody pat vysok povrchov teplota baterie, neline rn nap ov charakteristika (nap t kles s dobou innosti), jednor zovost pou it a n zk ivotnost po aktivaci (max. asi 1 hod. v t ina t chto bateri je ov em navrhov na k daleko krat mu pou it ). Konstrukce tepeln baterie a uspo d n d l ho l nku je z ejm z obr A A J H E? F= = F L JA F A E =? A A A J H E? E =? A F H J EL O 5? D = D K I > H = F H K = A A J H O J = = F O H J A? D E? JA F H Obr : N kres konstrukce tepeln baterie Tepeln baterie m obvykle v lcov uspo d n, kter je nejv hodn j z mechanick ho a termodynamick ho hlediska. V lcov typ minimalizuje tepeln ztr ty a jeho v roba je pom rn jednoduch. Nap t baterie lze m nit po tem l nk, proud zm nou aktivn plochy elektrod, nebo 111

9 paraleln m zapojen m l nk. Jednotliv sti baterie mus b t navz jem dob e elektricky izolov ny, aby b hem innosti nedoch zelo k vnit n m zkrat m (p i n vrhu izolace je nutno br t v vahu teplotu prost ed ). Nejv hodn j vlastnosti v tomto ohledu m mica nebo izomica. Tabulka 6.3a: Vybran parametry lithiov ch prim rn ch l nk s tuhou katodou Syst m U n (V) w (W/kg) w (W/l) rozsah T 0 C Li ; MnO {100 Li; (CF) x {60 Li ; CuO {70 Li; FeS {45 Li; V 3 O {60 Li ; I {52 Tabulka 6.3b: Vybran parametry lithiov ch prim rn ch l nk s rozpustnou katodou Syst m U n (V) w (W/kg) w (W/l) rozsah T 0 C Li ; SO {70 Li ; SOCl {150 Li; SO 2 Cl { Sekund rn l nky Na rozd l od prim rn ch l nk lze sekund rn l nky a tedy i baterie znovu dob jet, a to ve stovkach a tis cech cykl. Chemick reakce, kter v nich prob haj jsou vratn, s innost asto zna n p evy uj c 99%. Lze je proto aktivn pou vat dlouhou dobu s nutn mi odst vkami pro dob jen. V sou asn dob se vyr b j v mnoha velikostech provelmi irok spektrum aplikac. Dod van v kony sepohybuj od W do stovek kw (srovnejme nap. baterie pro nap jen notebook i jin ch drobn ch p stroj a startovac akumul tory pro t k motorov silni n vozidla nebo pro ponorky). B vaj ov em zpravidla n kolikr t dra, ne v konov ekvivalentn zdroje prim rn. 112

Elektrochemické zdroje elektrické energie

Elektrochemické zdroje elektrické energie Dělení: 1) Primární články 2) Sekundární 3) Palivové články Elektrochemické zdroje elektrické energie Primární články - Články suché. C Zn článek Anoda: oxidace Zn Zn 2+ + 2 e - (Zn 2+ se rozpouští v elektrolytu;

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit. Dobíjení baterie při jízdě automobilu. Přebíjení i nedobíjení škodí a zkracuje ţivotnost autobaterie. Dobře seřízená nabíjecí soustava udrţuje autobaterii v nabitém stavu. Při správném dobíjení a průměrných

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření Potenciometrie 1.Definice Rovnovážná potenciometrie je analytickou metodou, při níž se analyt stanovuje ze změřeného napětí elektrochemického článku, tvořeného indikační elektrodou ponořenou do analyzovaného

Více

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy

Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie. Neželezné kovy Téma č. 88 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/strojírenská technologie Neželezné kovy V technické praxi se používá velké množství neželezných kovů a slitin. Nejvíc používané technické neželezné

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Kondenzátory nízkého napětí

Kondenzátory nízkého napětí Firma ZEZ SILKO, s.r.o. Žamberk jako tradiční český výrobce silnoproudých kondenzátorů s více jak 70 - letou tradicí vyrábí a dodává na trh řadu kompenzačních kondenzátorů nízkého a vysokého napětí, hradících

Více

Fototermika a fotovoltaika [1]

Fototermika a fotovoltaika [1] Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh

Více

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI. METODA M-100-2003 experimentu a výpočtu součinitele tepelné vodivosti pro ultratenké izolační vrstvy, pokyny pro stanovení teploty na povrchu izolační vrstvy. Úvod Tyto metodické pokyny poskytují návod

Více

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití Série FSW-40 Průtokový spínač pro kapaliny Návod k použití OBECNÝ POPIS Průtokový spínač OMEGA série FSW-40 je vybaven spínači 15A SPDT, které dovolují pomocí šroubku plynulé nastavení bodu sepnutí i za

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

RSM WT-2013/ZA-26 TECHNICKÉ PODMÍNKY ROZTOK DUSIČNANU AMONNÉHO A MOČOVINY 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK 1. PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK Předmětem technických podmínek je vodní roztok dusičnanu amonného a močoviny (typ hnojiva C.1.2. dle přílohy I k nařízení 2003/2003), ve kterém molární poměr dusičnanu amonného

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN

ČSN 1264-4: 4: 2002) ČSN EN Převážně sálavé otopné plochy - úvod Mezi převážně sálavé plochy řadíme i tepelně aktivované stavební konstrukce se zabudovanými teplovodními rozvody nebo elektrickými topnými kabely (rohožemi, fóliemi).

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce se usneslo dne 17. 12. 2001 vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. l) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu

Více

Provoz a poruchy topných kabelů

Provoz a poruchy topných kabelů Stránka 1 Provoz a poruchy topných kabelů Datum: 31.3.2008 Autor: Jiří Koreš Zdroj: Elektroinstalatér 1/2008 Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska...

Jednořadá kuličková ložiska... 289. Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361. Nerezová jednořadá kuličková ložiska... Kuličková ložiska Jednořadá kuličková ložiska... 289 Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami... 361 Nerezová jednořadá kuličková ložiska... 373 Dvouřadá kuličková ložiska... 391 Jednořadé vačkové

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK POKYNY vypracuj postupně zadané úkoly, které ti pomohou získat základní informace o vlastnostech látek tyto informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné řešení úkolů a odpovědi

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů

Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů Vlastnosti vody a její vliv na provoz parních elektrických zvlhčovačů Voda není nikdy ideálně čistá, ale vždy obsahuje různorodé částice a chemické prvky. Jakost vody a její chemické složení se posuzuje

Více

Technická specifikace a požadavky na grafické provedení Jízdních dokladů

Technická specifikace a požadavky na grafické provedení Jízdních dokladů Příloha č. 1 Rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne [BUDE DOPLNĚNO] mezi Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a [BUDE DOPLNĚNO] Technická specifikace a požadavky na grafické provedení Jízdních

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE ND, 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

Soupis provedených prací elektro

Soupis provedených prací elektro Soupis provedených prací elektro Odběratel: Dodavatel: ProfiCan Zdeněk Turek, Luční 360, 387 11 Katovice IČ: 74302388 Název objektu: Objednávka: Smlouva č.: Období: Podle Vaší objednávky a v rozsahu Vámi

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

Korozní odolnost titanu a jeho slitin

Korozní odolnost titanu a jeho slitin Korozní odolnost titanu a jeho slitin BIBUS s.r.o. Vídeňská 125, 639 27 Brno Kancelář Zlín: Tel.: 547 125 300 tel / fax: 577 242 037 Fax: 547 125 310 mobil: 603 895 927 E-mail: bibus@bibus.cz E-mail: maranek@centrum.cz

Více

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 ) Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR)

( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR) Vrty pro využití energetického potenciálu podzemních vod a horninového prostředí Metodické doporučení pro stavební a vodoprávní úřady ( pracovní podklad pro jednání dne 3.6. 2011 na MMR) Zpracovatel: Ministerstvo

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

Klimakomory MAUTING. www.mauting.com. Zakuřovací komory (KMZ xxx) Dozrávací komory (KMD xxx) Rozmrazovací komory (KMR xxx)

Klimakomory MAUTING. www.mauting.com. Zakuřovací komory (KMZ xxx) Dozrávací komory (KMD xxx) Rozmrazovací komory (KMR xxx) Klimakomory MAUTING Zakuřovací komory (KMZ xxx) Dozrávací komory (KMD xxx) Rozmrazovací komory (KMR xxx) www.mauting.com EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu FYZK. OČNÍK a polovodičích - v krystalové mřížce kovů - valenční elektrony - jsou společné všem atomům kovu a mohou se v něm volně pohybovat volné elektrony Elektronová vodivost kovů Teorie elektronové

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

není transformátor jako transformátor

není transformátor jako transformátor 50 /ENERGIE KOLEM NÁS autor: Miroslav Kraus není transformátor jako transformátor Suché transformátory se zalitým vinutím se vyrábějí od 70. let 20. století. Po celém světě je v provozu několik stovek

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE.

Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. ODPADY Jak vyzrát na odpad? NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. nekupujte, co nepotřebujete dejte starým věcem nový smysl upřednostněte nebalené

Více

1. SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDEL

1. SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDEL 1. SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNÍ CYKLUS VOZIDEL Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících se současným pojetím spolehlivosti podle norem pro řízení jakosti

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích Základní východiska Nejbouřlivější vývoj v posledním období probíhá v oblasti vývoje a zdokonalování světelných zdrojů nazývaných obecně LED - Light Emitting

Více

WAXOYL AG, BASEL / SWITZERLAND

WAXOYL AG, BASEL / SWITZERLAND TECHNICAL BULLETIN WAXOYL PROFESSIONAL 120-4 Využití: Dlouhodobá ochrana dutin osobních vozidel, dodávkových vozů, strojních zařízení, potrubních rozvodů, atd. Výrobek je založen na bázi upravených vosků

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena

Výhody a nevýhody extrudovaného polystyrenu. Citlivý na vyšší teplotu (+75 C) Cena Základní přehled tepelně izolačních materiálů Zateplení rodinného domu se v dobách neustále rostoucích cen energií stává velice výnosnou investicí, kterou lze ušetřit více než 40% z celkového množství

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 33. Svařování plamenem postup při svařování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více