Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Na1. i 2. stupni je naším hlavním cílem rozvoj jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, přesné a logické myšlení, prohlubování obecných intelektových dovedností.v předmětu se žáci učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů: vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní: vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální: vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské: seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní: vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru.

2 Komunikační a slohová výchova 1. ročník - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - zvládá základní hygienické návyly spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - učí se techniku čtení - čte plynule kratší slova, krátké věty - učí se komunikovat - seznamuje se - základní komunikační pravidla - pracuje podle mluvených pokynů - pozorně naslouchá - nacvičuje pečlivou výslovnost hlásek - nácvičuje přiměřené tempo řeči a správné dýchání - nacvičuje a dbá základních hygienických návyků - učí se psát správné tvary písmen a číslic - dodržuje správné pořadí písmen - zvládá opis a přepis slov a krátkých vět - dokáže se podepsat OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Jazyková výchova - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, slova opačného významu a slova významem souřadná Literární výchova - rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slova - člení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky sluchem - učí se dělit slova na slabiky - uvědomují si význam slov přiměřených věku - učí se třídit slova podle významu - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - poslechá literární texty - pokouší se vyprávět zážitky, vyjadřuje své pocity - pokouší se o jednoduchou dramatizaci textu - umí zpaměti některá dětská rozpočitadla, říkanky, pohádky, hádanky - snaží se vyprávět jednoduchý text - umí doplnit text o ilustraci OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MKV - poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik žijících v místě MV-V-identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informace

3 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 2. ročník -plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti -porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti -respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru -zdolonaluje techniku a plynulost čtení nahlas a potichu -učí se zdvořilostní komunikaci /omluva,žádost... -vybírá vhodné komunikační prostředky a výrazy, zdvořilostní obraty OSV - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání,cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění;cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů;dovednosti pro učení a studium,organizace vlastního času,plánování učení,dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;hledápomoci při potížích -volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích -píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev -píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení učí se členit jazykový projev -užívá správné tvary písmen a číslic, spojuje písmena do slabik a slov, píše a opisuje přiměřeně náročné věty -snaží se o plynulý a úhledný písemný pojev OSV - řeč těla, řeč zvuků a slov, cvičení pozorování a emapatického a aktivního naslouchání VDO-demokratická atmosféra ve škole a demokratické vztahy ve škole,principy soužití s minoritami(vztah k jinému,vzájemná komunikace a spolupráce,příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) -seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh -vypráví pohádky nebo povídky, spojuje obsah textu s ilustrací MKV - odlišné myšlení a vnímání světa EV-náš životní styl(spotřeba věcí);prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví) JAZYKOVÁ VÝCHOVA -rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -porovnává významy slov, slova významem souřadná, nadřazená a podřazená -rozlišuje slovní druhy v základním tvaru -seznamuje se s hláskoslovím,se stavbou slov -seznamujie se s pojmem slovo: nadřazené, podřazené, souřadné -poznává slovní druhy:podstatná jména, slovesa, předložky, spojky -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky -učí se rozeznávat druhy vět podle postoje mluvčího, tvoří jednotlivé druhy vět MV-výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření názoru a postoje -odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - zvládá správně gramatické jevy LITERÁRNÍ VÝCHOVA -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu -rozlišuje vyjadřování v próze a ve -reprodukuje text, přednáší básně -učí se líčit atmosféru příběhu -pracuje s pojmem báseň, rým, sloka, s pojmem pohádka, postava, děj -učí se volně reprodukovat text MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce ES-rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice

4 verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění -pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodinách; MV-různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od infunkce,vliv médií na každodenní život KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 3. ročník - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - zdokonaluje techniku čtení - používá četbu jako zdroj žážitků, informací - dokáže vlastními slovy vyprávět obsah přečteného textu - umí se vyjadřovat v různých komunikačních situacích / prosba, omluva, vzkaz, oznámení/ - zvládá zákl. komunikační pravidla /oslovení, zahájení, ukončení dialogu, zdvořilé vystupování OSV - dovednosti zvládání různých situací - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - pokouší se vyprávět vlastní prožitky - učí se zvládnout žánry písemného projevu OSV - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - vypráví podle obrázkové osnovy MKV - odlišné myšlení a vnímání světa,právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi,bez ohledu na jejich kulturní,sociální,náboženskou,zájmovou nebo generační příslušnost;vztahy mezi kulturami(vzájemné obohacování různých kultur,ale i konflikty vyplívající z jejich rozdílnosti)uplatňování principu slušného chování(základní morální normy);význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;tolerance,empatie,umění vžít se do role druhého;lidská solidarita,osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy JAZYKOVÁ VÝCHOVA - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - opakování učiva z 2. ročníku - používá abecedu - dokáže používat pravidla pro spodobu hlásek na konci a uvnitř slov EV - pracuje s pojmy např. les, pole, moře, voda -porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - pracuje se slovy nadřazeného, podřazeného, souřadného významu - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru -učí se poznávat a rozlišovat slovní druhy - skloňuje podstatná jména, časuje

5 - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy slovesa - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí - rozlišuje podmět a přísudek - odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - umí řady vyjmenovaných slov, využívá je v praxi LITERÁRNÍ VÝCHOVA - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - přednáší vhodné literární texty - volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text - pracuje s literárními žánry MV - výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje, výběr a kombinace slov ES-rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodin MV-různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich funkce,vliv médií na každodenní život - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - hodnotí hlavní postavy, vyzná se v pohádkovém ději MV-identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - žák zvládl techniku čtení - využívá čtení jako zdroj informací - žák reaguje na otázky k textu OSV- cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlasního jednání i prožívání ES - život dětí v jiných zemích; lidová slovesnosat, zvyky a tradice národů Evropy MKV--odlišné myšlení a vnímání světa,právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi,bez ohledu na jejich kulturní,sociální,náboženskou,zájmovou nebo generační příslušnost;vztahy mezi kulturami(vzájemné obohacování různých kultur,ale i konflikty vyplívající z jejich rozdílnosti)uplatňování principu slušného chování(základní morální normy);význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;tolerance,empatie,umění vžít se do role druhého;lidská solidarita,osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle - využívá základní komunikační pravidla - respektuje základy spisovné češtiny MKV - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spupráci s ostatními spolužáky

6 komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry -sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - zvládá žánry písemného projevu - umí sestavit osnovu a použít ji JAZYKOVÁ VÝCHOVA - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - pracuje s jednovýznamovými a mnohovýznamovými slovy - používá antonyma, synyma, homonyma - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - pracuje se stavbou slova - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - aplikuje znalosti o slovních druzích - používá vzory podstatných jmen ke správnému pravopisu koncovek podstatných jmen - pracuje se znalostmi o stavbě věty /podmět, přísudek/ -odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - dokáže pracovat s větou jednoduchou a souvětím - používá a obměňuje spojovací výrazy - využívá znalostí pravopisu po obojetných souhláskách - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - učí se používat v praxi shodu přísudku s holým podmětem LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - je schopen volně reprodukovat a tvořit texty - dokáže napsat krátký literární text a dokáže jej doplnit ilustrací - pracuje se základními literárními pojmy MV - rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; rozdíl mezi reklamou a zprávou, různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od infunkce,vliv médií na každodenní život, ES-rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodinách;

7 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 5. ročník - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - využívá čtení jako zdroj informací - orientuje se v encyklopediích určených dětem a mládeži - vužívá znalosti orientačních prvků v textu OSV - sebepoznání a sebepojetí, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení, dobrá organizace času, analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. EV - ochrana přírody a kulturních památek - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - umí využít důležité informace a zaznamenat si je - učí se porozumět reklamnímu sdělení - využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání jak ve škole, tak v běžném životě MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; chápání podstaty mediáního sdělení; vliv médií na každodenní živovot; vliv médií na kulturu EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - umí sestavit osnovu a použít ji OSV - cvičení dovedností zapamatování MKV-odlišné myšlení a vnímání světa,právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi,bez ohledu na jejich kulturní,sociální,náboženskou,zájmovou nebo generační příslušnost;vztahy mezi kulturami(vzájemné obohacování různých kultur,ale i konflikty vyplívající z jejich rozdílnosti)uplatňování principu slušného chování(základní morální normy);význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;tolerance,empatie,umění vžít se do role druhého;lidská solidarita,osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy JAZYKOVÁ VÝCHOVA - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - dokáže používat slova s různými významy - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - umí rozlišit kořen slova, předponu, příponu, koncovku slova - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - seznamuje se s tvary přídavných jmen, číslovek, zájmen - učí se vzory přídavných jmen a jejich použití - učí se slovesné způsoby - pracuje s různými druhy podmětu - užívá vhodných spojovacích - je schopen vytvářet delší větné celky a

8 výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu používat je - používá pravidla shody přísudku s podmětem LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vyjadřuje své pocity z přečteného textu -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - dokáže srozumitelně vyjádřit své pocity - orientuje se v literárních žánrech - umí rozlišit literární žánry a druhy, používá odborné výrazy z literatury ES- rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodinách MKV - vztahy mezi kulturami ( vzájemné obohacování různých kultur; upltňování procipu slušného chování, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy) MV-různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných,funkce a vliv médií na každodenní život Jazyková výchova 6. ročník - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Zvuková stránka jazyka: - používá zásady spisovné výslovnosti - rozlišuje hlásky - vnímá zvukovou stránku věty OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace ES - vzájemná spolupráce a komunikace /lokální, národní, evropská/ - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický Tvarosloví: - určuje slovní druhy - uvádí tvary jmen a sloves podle vzorů OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace - v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Skladba: - vyhledává podmět, přísudek, rozvíjející větné členy - předmět, přívlastek, příslovečné určení -orientuje se v souvětí OSV - rozvoj základních rysů kreativity - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Obecné poučení o jazyce: - rozlišuje jazykové vrstvy - využívá jazykových příruček v praxi MV - krátký mluvený spisovný projev.

9 Komunikační a slohová výchova - rozlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Literární výchova Slohové útvary: - ve svém projevu využívá komunikační prostředky jazyka - rozlišuje verbální a neverbální komunikaci - tvoří jednoduché výpisky a výtah - napíše dopis soukromý a jednoduchý dopis úřední OSV - rozvoj smyslového vnímání, soustředění, dovednosti pro učení a studium - rozvoj komunikace - řeč těla, zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální MV - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení - rozlišuje základní literární druhy, přiřazuje jejich významné představitele - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Lliterární druhy: -učí se poznávat rozdíly mezi lyrikou a epikou, prózou a poezií - vnímá žánr- báseň, píseň - uvádí příklady lidové tvorby: - pohádky české i jiných národů - seznamuje se s druhy povídek - reprodukuje některé lidové báje o světě - interpretuje bajky veršované a prozaické, pokouší se vytvořit vlastní bajku - umí vyprávět pověsti české a jiných národů, regionální - definuje základní pojmy literární teorie: - literární hrdina námět - téma díla - verš, rým, rytmus MKV - rovnocennost všech etnických skupin a kultur, různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa - poznávání vlastního kulturního zakotvení ES - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích,lidová slovesnost, zvyky a trdice jiných národů Evropy Jazyková výchova 7. ročník - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - rozlišuje významové vztahy ve větě a souvětí, začíná uvědoměle užívat interpunkci Skladba: - uvádí druhy vět podle postoje mluvčího - vybírá věty jednočlenné a dvojčlenné - pojmenovává větné členy, druhy vedlejších vět - nahrazuje vedl. věty větným členem a naopak OSV - rozvíjení základních dovedností, dobré komunikace a k tomu příslušných vědomostí - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Tvarosloví: - uvádí slovní druhy ohebné a neohebné - doplňuje velká písmena u běžných vlastních jmen - učí se skloňovat zájmeno jenž - seznamuje se s rodem slovesným ES - instituce Evropské unie, mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže, naši sousedé v Evropě

10 - uvědomuje si příslovečné spřežky x předložkové tvary - rozlišuje 2. a 3.stupeň příslovcí - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Význam slov: - vysvětluje rčení, slovo a sousloví - vybírá jednoznačná a mnohoznačná slova, odborné názvy, synonyma, homonyma, slova citově zabarvená EV - ekosystémy, základní podmínky života - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Tvoření slov: - uvádí způsoby obohacování slovní zásoby, tvoření slov (jmen a sloves) OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Komunikační a slohová výchova - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení - seznamuje se s druhy popisů a napíše jednoduché popisy - napíše jednoduchou charakteristiku osoby - vyhledává v uměleckých dílech charakteristiku literární postavy - napíše subjektivně zabarvený popis - upraví text na výtah - vyjádří písemnou žádost - seznámí se se znaky životopisu - vypráví ústně i písemně příběh OSV - sebepoznání a sebepojetí, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení, dobrá organizace času, analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. Literární výchova - uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární - charakterizuje literární druhy (lyrika, epika,drama) - rozlišuje poezii a prózu - v básni vyhledává: přenesený význam, přirovnání,zosobnění, obrazná vyjádření, básnický přívlastek) - vysvětluje pojmy - píseň, epigram - uvádí příklady lidové tvorby - charakterizuje pohádku klasickou a moderní, českou a cizí - rozlišuje bajku veršovanou a prozaickou VDO - posuzování a hodnocení společenských jevů, procesů, událostí a problémů z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) vedení k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností

11 teorie - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - seznamuje se s mýty antickými a biblickými, lidovými bájemi o světě - uvádí pověsti (české a jiných národů,regionální) - poznává legendy - uvědomuje si znaky povídky, druhy povídek, vmenuje významné autorypovídek - charakterizuje anekdotu - vyhledává citáty - seznamuje se s lyrickoepickými žánry (lidové balady) - uvědomuje si rozdíly v žánrech,,věcné literatury" (cestopis,fejeton,kronika) -definuje pojmy týkající se dramatu (monolog,dialog,komedie,tragedie, dramatické postavy,kompozice dramatu, významní dramatici) - uvádí příklady filmové tvorby, televizních seriálů pro mládež - jmenuje autory ilustrací - uvádí názvy vydavatelství vydavatelství - uvědomuje si existenci literárních časopisů - sleduje kulturní život v regionu Jazyková výchova 8. ročník -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - seznamuje se s jednotlivými vedlejšími větami a postupně je zařazuje do souvětí - nahrazuje větné členy vedl. větami - určuje druhy vět vedlejších - snaží se porozumět interpunkci v souvětí - seznamuje se s poměry mezi větami hlavními, rozlišuje souvětí podřadné a souřadné -určuje významové poměry mezi členy několikanásobného větného členu Skloňování podstatných jmen pomnožných - rozšiřuje si slovní zásobu - samostatně pracuje se slovníky - nahrazuje cizí slova v textu českými výrazy - zjišťuje původ a význam cizích slov Kolísání mezi slovesnými tvary Neohebné slovní druhy, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí Cizí slova v médiích a běžné Skladba: Procvičuje základní pravopisné jevy a opakuje základní a rozvíjející větné členy. Orientuje se v interpunkci ve větě jednoduché a souvětí. Nahrazuje větné členy vedlejšími větami a naopak. Rozebírá jednoduchá souvětí podřadná a souřadná.

12 komunikaci Tvoření slov - rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - používá samostatně slovníky - dbá na kultivovaný mluvený i písemný projev Slovní zásoba Způsoby obohacování slovní zásoby Tvoření slov odvozováním, skládáním, zkracováním Význam slov - chápe významové vztahy mezi slovy nadřazenými a podřazenými - pracuje samostatně se slovníky spisovné češtiny pro určení významu slova Význam slov základní a přenesený Slova nadřazená, podřazená, souřadná Slova souznačná, jednoznačná a mnohoznačná - rozvíjí kultivovaný písemný i mluvený projev - aplikuje získané znalosti ve stylist. cvičeních Zápor, jeho užití ve větě Odborné názvy Synonyma, homonyma, antonyma, slova citově zabarvená - utvrzuje získané vědomosti souhrnným opakováním a procvičováním - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - cítí potřebu využívat slovníky - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Tvoření slov: Rozeznává způsoby tvoření slov. Orientuje se v psaní a výslovnosti frekventovaných obecných jmen a cizích jmen vlastních. Chápe význam cizích slov v médiích a běžné komunikaci. MV - vliv médií na každodenní život OSV - cvičení dovedností řešení problémů,dovednosti pro učení a studium - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný Tvarosloví: Začíná se seznamovat se slovesným videm, rozlišuje vidové dvojice. - seznamuje se s ukázkami slovanských jazyků - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - převádí text z nespisovné podoby do spisovné Obecné poučení o jazyce: Umí zařadit jednotlivé slovanské jazyky. Rozeznává útvary českého jazyka. Stále se pokouší vylepšovat jazykovou kulturu. ES - naši sousedé v Evropě MKV - osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Komunikační a slohová výchova - rozvíjí schopnost využití vhodných Charakterizuje literární postavy: - vybírá vhodné jazykové prostředky OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více