Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá většinou ve kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin. Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, práce s knihou. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Na1. i 2. stupni je naším hlavním cílem rozvoj jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování, přesné a logické myšlení, prohlubování obecných intelektových dovedností.v předmětu se žáci učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení: rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem. Kompetence k řešení problémů: vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení. Kompetence komunikativní: vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění. Kompetence sociální a personální: vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence občanské: seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby. Kompetence pracovní: vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování jejich učebního prostoru.

2 Komunikační a slohová výchova 1. ročník - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - zvládá základní hygienické návyly spojené se psaním - píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev - učí se techniku čtení - čte plynule kratší slova, krátké věty - učí se komunikovat - seznamuje se - základní komunikační pravidla - pracuje podle mluvených pokynů - pozorně naslouchá - nacvičuje pečlivou výslovnost hlásek - nácvičuje přiměřené tempo řeči a správné dýchání - nacvičuje a dbá základních hygienických návyků - učí se psát správné tvary písmen a číslic - dodržuje správné pořadí písmen - zvládá opis a přepis slov a krátkých vět - dokáže se podepsat OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Jazyková výchova - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - porovnává významy slov, slova opačného významu a slova významem souřadná Literární výchova - rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slova - člení slova na hlásky - odlišuje dlouhé a krátké samohlásky sluchem - učí se dělit slova na slabiky - uvědomují si význam slov přiměřených věku - učí se třídit slova podle významu - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - poslechá literární texty - pokouší se vyprávět zážitky, vyjadřuje své pocity - pokouší se o jednoduchou dramatizaci textu - umí zpaměti některá dětská rozpočitadla, říkanky, pohádky, hádanky - snaží se vyprávět jednoduchý text - umí doplnit text o ilustraci OSV - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování MKV - poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik žijících v místě MV-V-identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informace

3 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 2. ročník -plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti -porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti -respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru -zdolonaluje techniku a plynulost čtení nahlas a potichu -učí se zdvořilostní komunikaci /omluva,žádost... -vybírá vhodné komunikační prostředky a výrazy, zdvořilostní obraty OSV - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání,cvičení smyslového vnímání,pozornosti a soustředění;cvičení dovedností zapamatování,řešení problémů;dovednosti pro učení a studium,organizace vlastního času,plánování učení,dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému;hledápomoci při potížích -volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích -píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev -píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení učí se členit jazykový projev -užívá správné tvary písmen a číslic, spojuje písmena do slabik a slov, píše a opisuje přiměřeně náročné věty -snaží se o plynulý a úhledný písemný pojev OSV - řeč těla, řeč zvuků a slov, cvičení pozorování a emapatického a aktivního naslouchání VDO-demokratická atmosféra ve škole a demokratické vztahy ve škole,principy soužití s minoritami(vztah k jinému,vzájemná komunikace a spolupráce,příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) -seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh -vypráví pohádky nebo povídky, spojuje obsah textu s ilustrací MKV - odlišné myšlení a vnímání světa EV-náš životní styl(spotřeba věcí);prostředí a zdraví(rozmanitost vlivů prostředí na zdraví) JAZYKOVÁ VÝCHOVA -rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky -porovnává významy slov, slova významem souřadná, nadřazená a podřazená -rozlišuje slovní druhy v základním tvaru -seznamuje se s hláskoslovím,se stavbou slov -seznamujie se s pojmem slovo: nadřazené, podřazené, souřadné -poznává slovní druhy:podstatná jména, slovesa, předložky, spojky -rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky -učí se rozeznávat druhy vět podle postoje mluvčího, tvoří jednotlivé druhy vět MV-výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření názoru a postoje -odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování - zvládá správně gramatické jevy LITERÁRNÍ VÝCHOVA -čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku -vyjadřuje své pocity z přečteného textu -rozlišuje vyjadřování v próze a ve -reprodukuje text, přednáší básně -učí se líčit atmosféru příběhu -pracuje s pojmem báseň, rým, sloka, s pojmem pohádka, postava, děj -učí se volně reprodukovat text MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce ES-rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice

4 verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění -pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodinách; MV-různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od infunkce,vliv médií na každodenní život KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 3. ročník - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru - zdokonaluje techniku čtení - používá četbu jako zdroj žážitků, informací - dokáže vlastními slovy vyprávět obsah přečteného textu - umí se vyjadřovat v různých komunikačních situacích / prosba, omluva, vzkaz, oznámení/ - zvládá zákl. komunikační pravidla /oslovení, zahájení, ukončení dialogu, zdvořilé vystupování OSV - dovednosti zvládání různých situací - na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev - píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení - pokouší se vyprávět vlastní prožitky - učí se zvládnout žánry písemného projevu OSV - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání - seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh - vypráví podle obrázkové osnovy MKV - odlišné myšlení a vnímání světa,právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi,bez ohledu na jejich kulturní,sociální,náboženskou,zájmovou nebo generační příslušnost;vztahy mezi kulturami(vzájemné obohacování různých kultur,ale i konflikty vyplívající z jejich rozdílnosti)uplatňování principu slušného chování(základní morální normy);význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;tolerance,empatie,umění vžít se do role druhého;lidská solidarita,osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy JAZYKOVÁ VÝCHOVA - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - opakování učiva z 2. ročníku - používá abecedu - dokáže používat pravidla pro spodobu hlásek na konci a uvnitř slov EV - pracuje s pojmy např. les, pole, moře, voda -porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná - pracuje se slovy nadřazeného, podřazeného, souřadného významu - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru -učí se poznávat a rozlišovat slovní druhy - skloňuje podstatná jména, časuje

5 - užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, sloves - spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy slovesa - rozlišuje větu jednoduchou a souvětí - rozlišuje podmět a přísudek - odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech - umí řady vyjmenovaných slov, využívá je v praxi LITERÁRNÍ VÝCHOVA - čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku - vyjadřuje své pocity z přečteného textu - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - přednáší vhodné literární texty - volně reprodukuje přečtený nebo slyšený text - pracuje s literárními žánry MV - výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje, výběr a kombinace slov ES-rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodin MV-různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich funkce,vliv médií na každodenní život - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - hodnotí hlavní postavy, vyzná se v pohádkovém ději MV-identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných 4. ročník KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - žák zvládl techniku čtení - využívá čtení jako zdroj informací - žák reaguje na otázky k textu OSV- cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlasního jednání i prožívání ES - život dětí v jiných zemích; lidová slovesnosat, zvyky a tradice národů Evropy MKV--odlišné myšlení a vnímání světa,právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi,bez ohledu na jejich kulturní,sociální,náboženskou,zájmovou nebo generační příslušnost;vztahy mezi kulturami(vzájemné obohacování různých kultur,ale i konflikty vyplívající z jejich rozdílnosti)uplatňování principu slušného chování(základní morální normy);význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;tolerance,empatie,umění vžít se do role druhého;lidská solidarita,osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy - vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle - využívá základní komunikační pravidla - respektuje základy spisovné češtiny MKV - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spupráci s ostatními spolužáky

6 komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry -sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - zvládá žánry písemného projevu - umí sestavit osnovu a použít ji JAZYKOVÁ VÝCHOVA - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - pracuje s jednovýznamovými a mnohovýznamovými slovy - používá antonyma, synyma, homonyma - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - pracuje se stavbou slova - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - aplikuje znalosti o slovních druzích - používá vzory podstatných jmen ke správnému pravopisu koncovek podstatných jmen - pracuje se znalostmi o stavbě věty /podmět, přísudek/ -odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - dokáže pracovat s větou jednoduchou a souvětím - používá a obměňuje spojovací výrazy - využívá znalostí pravopisu po obojetných souhláskách - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - učí se používat v praxi shodu přísudku s holým podmětem LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - je schopen volně reprodukovat a tvořit texty - dokáže napsat krátký literární text a dokáže jej doplnit ilustrací - pracuje se základními literárními pojmy MV - rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných; rozdíl mezi reklamou a zprávou, různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od infunkce,vliv médií na každodenní život, ES-rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodinách;

7 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 5. ročník - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - využívá čtení jako zdroj informací - orientuje se v encyklopediích určených dětem a mládeži - vužívá znalosti orientačních prvků v textu OSV - sebepoznání a sebepojetí, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení, dobrá organizace času, analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. EV - ochrana přírody a kulturních památek - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - umí využít důležité informace a zaznamenat si je - učí se porozumět reklamnímu sdělení - využívá jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání jak ve škole, tak v běžném životě MV - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě; chápání podstaty mediáního sdělení; vliv médií na každodenní živovot; vliv médií na kulturu EV-lidské aktivity a problémy životního prostředí - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - umí sestavit osnovu a použít ji OSV - cvičení dovedností zapamatování MKV-odlišné myšlení a vnímání světa,právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci;udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi,bez ohledu na jejich kulturní,sociální,náboženskou,zájmovou nebo generační příslušnost;vztahy mezi kulturami(vzájemné obohacování různých kultur,ale i konflikty vyplívající z jejich rozdílnosti)uplatňování principu slušného chování(základní morální normy);význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti;tolerance,empatie,umění vžít se do role druhého;lidská solidarita,osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy JAZYKOVÁ VÝCHOVA - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - dokáže používat slova s různými významy - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - umí rozlišit kořen slova, předponu, příponu, koncovku slova - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - seznamuje se s tvary přídavných jmen, číslovek, zájmen - učí se vzory přídavných jmen a jejich použití - učí se slovesné způsoby - pracuje s různými druhy podmětu - užívá vhodných spojovacích - je schopen vytvářet delší větné celky a

8 výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu používat je - používá pravidla shody přísudku s podmětem LITERÁRNÍ VÝCHOVA - vyjadřuje své pocity z přečteného textu -rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění - pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností - dokáže srozumitelně vyjádřit své pocity - orientuje se v literárních žánrech - umí rozlišit literární žánry a druhy, používá odborné výrazy z literatury ES- rodinné příběhy,zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;život dětí v jiných zemích;lidová slovesnost,zvyky a tradice národů Evropy,život Evropanů a styl života v evropských rodinách MKV - vztahy mezi kulturami ( vzájemné obohacování různých kultur; upltňování procipu slušného chování, lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy) MV-různé typy sdělení,jejich rozlišování a jejich identifikace společensky významných hodnot v textu,prvky signalizující hodnotu o kterou se sdělení opírá, rozlišování zábavních prvků ve sdělení od informativních a společensky významných,funkce a vliv médií na každodenní život Jazyková výchova 6. ročník - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Zvuková stránka jazyka: - používá zásady spisovné výslovnosti - rozlišuje hlásky - vnímá zvukovou stránku věty OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace ES - vzájemná spolupráce a komunikace /lokální, národní, evropská/ - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický Tvarosloví: - určuje slovní druhy - uvádí tvary jmen a sloves podle vzorů OSV - rozvoj základních dovedností dobré komunikace - v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Skladba: - vyhledává podmět, přísudek, rozvíjející větné členy - předmět, přívlastek, příslovečné určení -orientuje se v souvětí OSV - rozvoj základních rysů kreativity - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Obecné poučení o jazyce: - rozlišuje jazykové vrstvy - využívá jazykových příruček v praxi MV - krátký mluvený spisovný projev.

9 Komunikační a slohová výchova - rozlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu - v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči - uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Literární výchova Slohové útvary: - ve svém projevu využívá komunikační prostředky jazyka - rozlišuje verbální a neverbální komunikaci - tvoří jednoduché výpisky a výtah - napíše dopis soukromý a jednoduchý dopis úřední OSV - rozvoj smyslového vnímání, soustředění, dovednosti pro učení a studium - rozvoj komunikace - řeč těla, zvuků a slov, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální MV - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných sdělení - rozlišuje základní literární druhy, přiřazuje jejich významné představitele - uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Lliterární druhy: -učí se poznávat rozdíly mezi lyrikou a epikou, prózou a poezií - vnímá žánr- báseň, píseň - uvádí příklady lidové tvorby: - pohádky české i jiných národů - seznamuje se s druhy povídek - reprodukuje některé lidové báje o světě - interpretuje bajky veršované a prozaické, pokouší se vytvořit vlastní bajku - umí vyprávět pověsti české a jiných národů, regionální - definuje základní pojmy literární teorie: - literární hrdina námět - téma díla - verš, rým, rytmus MKV - rovnocennost všech etnických skupin a kultur, různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa - poznávání vlastního kulturního zakotvení ES - rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa, život dětí v jiných zemích,lidová slovesnost, zvyky a trdice jiných národů Evropy Jazyková výchova 7. ročník - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - rozlišuje významové vztahy ve větě a souvětí, začíná uvědoměle užívat interpunkci Skladba: - uvádí druhy vět podle postoje mluvčího - vybírá věty jednočlenné a dvojčlenné - pojmenovává větné členy, druhy vedlejších vět - nahrazuje vedl. věty větným členem a naopak OSV - rozvíjení základních dovedností, dobré komunikace a k tomu příslušných vědomostí - správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Tvarosloví: - uvádí slovní druhy ohebné a neohebné - doplňuje velká písmena u běžných vlastních jmen - učí se skloňovat zájmeno jenž - seznamuje se s rodem slovesným ES - instituce Evropské unie, mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže, naši sousedé v Evropě

10 - uvědomuje si příslovečné spřežky x předložkové tvary - rozlišuje 2. a 3.stupeň příslovcí - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami - rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech Význam slov: - vysvětluje rčení, slovo a sousloví - vybírá jednoznačná a mnohoznačná slova, odborné názvy, synonyma, homonyma, slova citově zabarvená EV - ekosystémy, základní podmínky života - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Tvoření slov: - uvádí způsoby obohacování slovní zásoby, tvoření slov (jmen a sloves) OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Komunikační a slohová výchova - využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů - využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu - rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení - seznamuje se s druhy popisů a napíše jednoduché popisy - napíše jednoduchou charakteristiku osoby - vyhledává v uměleckých dílech charakteristiku literární postavy - napíše subjektivně zabarvený popis - upraví text na výtah - vyjádří písemnou žádost - seznámí se se znaky životopisu - vypráví ústně i písemně příběh OSV - sebepoznání a sebepojetí, moje vztahy k druhým lidem, zdravé a vyrovnané sebepojetí, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení, dobrá organizace času, analýza vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí, vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. Literární výchova - uceleně reprodukuje přečtený text, vlastními slovy interpretuje smysl díla - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo - tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární - charakterizuje literární druhy (lyrika, epika,drama) - rozlišuje poezii a prózu - v básni vyhledává: přenesený význam, přirovnání,zosobnění, obrazná vyjádření, básnický přívlastek) - vysvětluje pojmy - píseň, epigram - uvádí příklady lidové tvorby - charakterizuje pohádku klasickou a moderní, českou a cizí - rozlišuje bajku veršovanou a prozaickou VDO - posuzování a hodnocení společenských jevů, procesů, událostí a problémů z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze) vedení k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností

11 teorie - rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele - seznamuje se s mýty antickými a biblickými, lidovými bájemi o světě - uvádí pověsti (české a jiných národů,regionální) - poznává legendy - uvědomuje si znaky povídky, druhy povídek, vmenuje významné autorypovídek - charakterizuje anekdotu - vyhledává citáty - seznamuje se s lyrickoepickými žánry (lidové balady) - uvědomuje si rozdíly v žánrech,,věcné literatury" (cestopis,fejeton,kronika) -definuje pojmy týkající se dramatu (monolog,dialog,komedie,tragedie, dramatické postavy,kompozice dramatu, významní dramatici) - uvádí příklady filmové tvorby, televizních seriálů pro mládež - jmenuje autory ilustrací - uvádí názvy vydavatelství vydavatelství - uvědomuje si existenci literárních časopisů - sleduje kulturní život v regionu Jazyková výchova 8. ročník -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický, syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace - seznamuje se s jednotlivými vedlejšími větami a postupně je zařazuje do souvětí - nahrazuje větné členy vedl. větami - určuje druhy vět vedlejších - snaží se porozumět interpunkci v souvětí - seznamuje se s poměry mezi větami hlavními, rozlišuje souvětí podřadné a souřadné -určuje významové poměry mezi členy několikanásobného větného členu Skloňování podstatných jmen pomnožných - rozšiřuje si slovní zásobu - samostatně pracuje se slovníky - nahrazuje cizí slova v textu českými výrazy - zjišťuje původ a význam cizích slov Kolísání mezi slovesnými tvary Neohebné slovní druhy, příslovečné spřežky, stupňování příslovcí Cizí slova v médiích a běžné Skladba: Procvičuje základní pravopisné jevy a opakuje základní a rozvíjející větné členy. Orientuje se v interpunkci ve větě jednoduché a souvětí. Nahrazuje větné členy vedlejšími větami a naopak. Rozebírá jednoduchá souvětí podřadná a souřadná.

12 komunikaci Tvoření slov - rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - používá samostatně slovníky - dbá na kultivovaný mluvený i písemný projev Slovní zásoba Způsoby obohacování slovní zásoby Tvoření slov odvozováním, skládáním, zkracováním Význam slov - chápe významové vztahy mezi slovy nadřazenými a podřazenými - pracuje samostatně se slovníky spisovné češtiny pro určení významu slova Význam slov základní a přenesený Slova nadřazená, podřazená, souřadná Slova souznačná, jednoznačná a mnohoznačná - rozvíjí kultivovaný písemný i mluvený projev - aplikuje získané znalosti ve stylist. cvičeních Zápor, jeho užití ve větě Odborné názvy Synonyma, homonyma, antonyma, slova citově zabarvená - utvrzuje získané vědomosti souhrnným opakováním a procvičováním - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - cítí potřebu využívat slovníky - spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Tvoření slov: Rozeznává způsoby tvoření slov. Orientuje se v psaní a výslovnosti frekventovaných obecných jmen a cizích jmen vlastních. Chápe význam cizích slov v médiích a běžné komunikaci. MV - vliv médií na každodenní život OSV - cvičení dovedností řešení problémů,dovednosti pro učení a studium - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami -v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný Tvarosloví: Začíná se seznamovat se slovesným videm, rozlišuje vidové dvojice. - seznamuje se s ukázkami slovanských jazyků - rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu - převádí text z nespisovné podoby do spisovné Obecné poučení o jazyce: Umí zařadit jednotlivé slovanské jazyky. Rozeznává útvary českého jazyka. Stále se pokouší vylepšovat jazykovou kulturu. ES - naši sousedé v Evropě MKV - osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Komunikační a slohová výchova - rozvíjí schopnost využití vhodných Charakterizuje literární postavy: - vybírá vhodné jazykové prostředky OSV - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a e emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy;

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více