Z pohádky do pohádky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z pohádky do pohádky"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk o toto vítězství musí přičinit sám. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie, principy a zásady podpory zdraví ( Zdravá mateřská škola) z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Školní vzdělávací program je zpracován na dobu tří let Charakteristika vzdělávacího programu. Chtěli bychom dětem vytvořit školku plnou pohody, školku,kde se děti cítí dobře a bezpečně a kde najdou nové kamarády, se kterými prožijí spoustu radostných a pěkných chvil při společných hrách. Nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi. Cíl vzdělávacího programu. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Pomocí pohádkových postav připravit děti do života, pěstovat porozumění, přátelství a cit nejen k sobě samému. Tři rámcové cíle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Při pedagogickém procesu se snažíme o vzdělávání dětí tak, aby vedlo prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových kompetencí.

2 Školní vzdělávací program naší mateřské školy má název: Z pohádky do pohádky. Chtěli bychom děti motivovat pomocí pohádek a společně kolem sebe hledat krásu, úsměv, toleranci, laskavost, vlídná slova a lásku. Vzdělávací obsah. Vzdělávací obsah tvoří čtyři tematické celky. Je zde zahrnuto roční období, příroda, lidé, svátky, významné události, pohádky. V každém tematickém celku jsou dílčí cíle z pěti oblastí vzdělávání, které vedou k cílovým kompetencím dítěte. Využili jsme Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo - oblast biologická 2. Dítě a jeho psychika - oblast psychologická 3. Dítě a ten druhý - oblast interpersonální 4. Dítě a společnost - oblast sociálně-kulturní 5. Dítě a svět - oblast environmentální Během celého školního roku nabízíme dětem činnosti ze všech vzdělávacích oblastí. Řídí se jimi také tvorba Třídního vzdělávacího programu. Vytvořili jsme čtyři tematické celky. Jejich názvy jsou: 1. Kolik listí na podzim, tolik pohádek 2. Jako vločky, každá jiná, přichází k nám pohádky 3. Květinové a zvířátkové pohádky 4. Sluníčkové pohádky a pohádky provoněné dálkami 1. Kolik listí na podzim, tolik pohádek Tematický celek inspirovaný podzimem. Příchod dětí do mateřské školy, seznámení s prostředím i novými dětmi. Seznámení dětí s měnící se přírodou. Dýňové slavnosti. Pouštění draků. Poznávání podzimního ovoce. Začínáme s pohádkou. Veršované pohádky (F. Hrubín).

3 Dílčí vzdělávací cíle: Rozvíjet všechny smysly Vědět o dodržování osobní hygieny pro zdraví Neodmítat zdravou výživu Znát způsoby a prakticky zvládat úkoly osobní hygieny Odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého Rozlišovat činnosti, které dítě může dělat samo a které mohou dělat dospělí Snižovat závislost na dospělém Záměrně se soustředit na určitou dobu a dokončit činnost Záměrně naslouchat Umět se představit Samostatně se chovat při stolování Kompetence: co by mělo dítě dosáhnout na konci předškolního vývojového období. Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví. Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje. Je zvídavé, má touhu poznávat. Má vytvořené základní návyky společenského chování. Naše nabídka: Každodenní pobyt v přírodě Pravidelně se opakující úkony hygieny, stolování a sebeobsluhy Pohyb s hudbou, zpěv, rytmizace Námětové hry Oslavy narozenin, svátků Vyprávění zážitků Užívání encyklopedií Uspořádání výstavek výtvarných projevů dětí 2. Jako vločky, každá jiná, přichází k nám pohádky. Tematický celek inspirovaný zimou. Připomeneme si adventní období. Oslavíme Mikuláše a Vánoce. Všimneme si změn v přírodě. Příroda spí a zvířátka také. Postavíme sněhuláka. Budeme si číst a vyprávět pohádky pro dlouhé zimní večery.

4 Dílčí vzdělávací cíle: Vědět o nutnosti udržování svého těla ve zdraví Znát dohodnutá pravidla ve skupině Všímat si změn a dění v obci, hovořit o nich Hodnotit své chování Projevit porozumění a cit pro potřeby druhého Umět srozumitelně vyjádřit myšlenku, formulovat otázku Vědět, že když problém přesahuje jeho síly, má požádat o pomoc Vytvářet bohatství představ Uplatňovat svou dovednost ve prospěch společenství mateřské školy Vytvářet bohatou slovní zásobu Vnímat krásu kulturního dědictví Kompetence: Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly,má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými Naše nabídka: Diskusní kruh Kladení otázek a hledání odpovědí Práce s literárními texty Čtení obrázků Vymýšlení pohádek Experimenty, fyzikální pokusy Společné oslavy Vánoc Společné sledování divadelního představení Hry zaměřené na rozvoj řeči 3. Květinové a zvířátkové pohádky

5 Tematický celek inspirovaný jarem. Příroda se probouzí. Všechno kvete. Rodí se nová mláďata. Vynášíme Morenu. Slavíme Velikonoce, Den země, Den matek, Den dětí. Připomeneme si měsíc knihy. Přichystáme čarodějný rej. Dílčí vzdělávací cíle: Chtít rozumět okolnímu světu, tomu co vidí, slyší, hmatá, pociťuje. Mít povědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody Zvyšovat svoji tělesnou zdatnost Znát názvy potravin Vědět, že je více možností řešení konfliktů Vyvodit některé důsledky ze situace, dějů kolem něj, přizpůsobit tomu své chování Uplatňovat neverbální komunikaci Vědět, že sdělení pocitů mu pomáhá Znát pravidla chování v různém prostředí Usilovat o správnou výslovnost Kompetence: Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody Má vytvořenou představu o zdravé životosprávě Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč Naše nabídka: Naslouchání příběhům a pohádkám Manipulace, pozorování, experimenty s materiály a surovinami Poslech pohádek jiných národů Přirozená cvičení Spontánní pohybové aktivity Hádanky o jídle, potravinách Řazení obrázků podle děje Řešení modelových situací Kladení otázek, hledání odpovědí Pozorování životního prostředí a jeho vlivu na kvalitu života ( čistota vody v řece)

6 4. Sluníčkové pohádky a pohádky provoněné dálkami Tematický celek inspirovaný létem a prázdninami. Svítí Slunce. Dozrává letní ovoce. Hrajeme si v přírodě. Chodíme na dlouhé lesní vycházky. Jedeme na výlet. Zpíváme pohádky v písničkách. Dílčí vzdělávací cíle: Pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny změn Znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu Vědět, kdo všechno patří do rodiny, znát nejbližší příbuzenské vazby Orientovat se v čase Mít představu o roli školáka Zvažovat situaci z hlediska bezpečí Zaujímat pozitivní postoj k pohybu, sportování Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě Přijímat svět pozitivně Kompetence: Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody Chce poznávat své okolí, svět Naše nabídka: Vyprávění příběhů na pokračování Hledání odpovědí na otázky typu Co by se stalo, kdyby... Námětové hry na domov, výroba dárků členům rodiny Řešení modelových situací (ztratil jsem se, oslovil mě neznámý člověk atd.) Pohybové hry Hry s básněmi, říkadly, písněmi Ochutnávka jídel jiných národů Hry se svým stínem, obkreslování postavy, otisky částí těla... Pěstitelské, chovatelské činnosti Třídění odpadu

7 Další aktivity sportovní, jazykové, kreativní (malování, modelování, tvoření atd.), hudební, přírodovědné, ekologické, dramatické, předškolní a jiné, budeme dětem nabízet v rámci tematických částí, zpracovaných v Třídním vzdělávacím programu. Nad rámec těchto činností nabízíme další nadstandardní činnosti: Plavání Saunování Tenis Logopedie Fyzioterapie Canisterapie Klinikklauni Prvky jógy Baby masáže Dramatická výchova Výtvarná výchova Taneční kroužek Robátka hudební školička Angličtina hrou pomocí obrázků, písniček, básniček a her, seznamování dětí s angličtinou. Škola v přírodě na konci školního roku. V mateřské škole jsou děti od 3 6 (7) let. Třídy jsou věkově heterogenní. Rádi bychom integrovali i děti se specifickými vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením). Podle Rámcového vzdělávacího plánu jsou rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání pro všechny děti společné. Při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je třeba cíle naplnit a přizpůsobit tak, aby vyhověly dětem, jejich potřebám a možnostem. Budeme se snažit vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte. Budeme pamatovat na jejich specifické potřeby a zohledníme je při tvorbě Třídního vzdělávacího programu. Pokud bude zapotřebí, budeme spolupracovat s odborníky ( speciální pedagog, psycholog, lékař, rehabilitační pracovník). Našim úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti. Evaluace. Evaluace respektuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

8 Pravidelně budeme vyhodnocovat: 1. Výsledky vzdělávání u dětí. Individuálně dle potřeby. Povedeme záznamy o dětech. Evaluaci provádí učitelky ve třídě. 2. Tematické části. Budeme zaznamenávat cíle, kterých jsme se s dětmi dotkli. 1x měsíčně. Učitelky ve třídě. 3. Tematické celky. Po ukončení každého tematického celku. 4x ročně. Učitelky ve třídě. 4. Třídní vzdělávací program. V pololetí a na konci školního roku. Učitelky ve třídě. 5. Školní vzdělávací program. Hodnocení provedeme na konci školního roku. Vyhodnocujeme soulad Školního vzdělávacího programu s Třídním vzdělávacím programem.

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500

Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace, Dukelská 2598, Mělník 276 01 a odloučené pracoviště Kokořínská 1616 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Základní škola Mšeno, okres Mělník 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více