Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE"

Transkript

1 Community Research EVROPSKÁ KOMISE Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE VĚDA A SPOLEČNOST

2 Máte zájem o evropský výzkum? S tvrtletníkem RTD info budete získávat informace o hlavních událostech (výsledky, programy, akce atd.). Dostupný je v angli tin, francouzštin a n m in. Volný ukázkový výtisk nebo volné p edplatné je možné získat na adrese: European Commission Directorate-General for Research Information and Communication Unit B-1049 Brussels Fax (32-2) Internet: Evropská komise Generální direktorát pro výzkum Direktorát C V da a spole nost Sekce C4 Ženy a v da Kontakt Vera Fehnle European Commission Office: SDME 07/95 B-1049 Brussels Fax (32-2)

3 Evropská komise Promarněné talenty: soukromé bitvy se stávají věcí veřejnou Ženy a věda v zemích ENWISE Zpráva Expertní skupiny ENWISE Evropské komise o postavení žen ve vědě v zemích střední a východní Evropy a pobaltských republik. Marina Blagojević, Maija Bundule, Anke Burkhardt, Marina Calloni, Ene Ergma, Judith Glover, Dóra Groó, Hana Havelková, Dunja Mladenič, Elżbieta H. Oleksy, Nikolina Sretenova, Mioara Florica Tripsa, Daniela Velichová, Alina Zvinkliene. Redakční rada: Marina Blagojević, Hana Havelková, Nikolina Sretenova, Mioara Florica Tripsa* a Daniela Velichová. * Profesorka Mioara Florica Tripsa zemřela dne 4. října Generální direktorát pro vědu Věda a společnost Ženy a věda EUR CS

4 Služba Europe Direct vám pom že nalézt odpov di na otázky týkající se Evropské unie. Nová zelená linka: Právní poznámka Evropská komise ani jiná osoba jednající jménem Evropské komise není odpov dná za to, jak mohou být používány informace obsažené v této publikaci. Názory vyjád ené v této publikaci jsou výhradní odpov dností autorek a neodrážejí nutn názory Evropské komise. Velké množství dalších informací o Evropské Unii je dostupných na Internetu. P ístup k t mto informacím získáte prost ednictvím serveru Europa (http://europa.eu.int). Katalogizaci data je možné nalézt na konci této publikace. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003 ISBN European Communities, 2003 Reprodukce text této zprávy je povoleno za p edpokladu, že bude uveden zdroj. Reprodukce um leckých materiál obsažených v této publikaci je zakázáno. Ilustrace na obalu a na stranách 16, 38, 66, 96, 124 a 132: Sonia Delaunay, od SIAE 2004 Vytišt no v eské republice Tišt no na bílý bezchlorový papír Design Studio Cerri & Associati, Milan Editace anglické veze Nelius Carey (Language Centre, European University Institute, Florence) Evropa

5 Obsah Seznam grafů a tabulek 5 Souhrn 6 Předmluva Philippa Busquina, komisa e pro výzkum 9 Předmluva Ene Ergma, p edsedkyn Expertní skupiny Enwise 10 Úvod Od národních ikon k superženám 16 Gender a spole enská zm na od prekomunismu k postkomunismu 2. Financování bez svobody, svoboda bez financování 38 Vysoké školství a sektor výzkumu a rozvoje v zemích Enwise 3. Včely a med 66 Ženy ve v deckých profesích v zemích Enwise 4. Jak daleko je cíl? 96 Míra ú asti v dky ze zemí Enwise v Rámcových programech výzkumu Enwise workshopy: Mladí lidé ve v d Bioetické otázky o ima badatelek ze zemí Enwise Po átek dialogu s v dkyn mi z balkánských zemí 5. Podpora pro využití talentu a vědomostí vědkyň ze zemí Enwise 124 Doporu ení Epilog: Hojnost či nedostatek? 132 Gender a v decká elita v zemích Enwise Přílohy Mapy Evropy a zemí Enwise 2. Genderová studia v zemích Enwise 3. Hierarchická struktura v deckých hodností a akademických titul ve vysokém školství a VaV 4. Transformace VaV v pobaltských zemích 5. Legislativa o VŠ v zemích Enwise (P echodné období a reformy z hlediska rozší ení EU) 6. Zastoupení výzkumník a výzkumnic zemí Enwise v sektorech VaV 7. Zastoupení výzkumník a výzkumnic v zemích Enwise podle pohlaví a sektoru výzkumu a vývoje 8. Akademické hodnosti podle stupn v zemích Enwise 9. Zastoupení žen v národních akademiích v d zemí Enwise 10. Helsinská skupina pro ženy ve v d lenky ze zemí Enwise 11. Helsinská pracovní skupina statistických korespondent a korespondentek lenky a len ze zemí Enwise Zkratky 158 Literatura 160 Poděkování 168 Expertní skupina Enwise (členky) 170

6

7 Seznam grafů a tabulek Grafy Graf 3.1: Podíl výzkumných pracovnic v zemích Enwise v roce 2001 (v procentech) Graf 3.2: Výzkumnice v zemích Enwise a ve t ech lenských zemích v roce 2001 (celkové personální po ty) Graf 3.3: Koeficient genderového postupu v zemích Enwise, 2001 Graf 3.4: Náklady na VaV v eurech za rok na výzkumníka/ici per capita, podle sektor VaV, 2001 Graf 3.5: Hodnoty hrnce medu podle v dních obor a sektor, 2001 Graf 3.6: Korelace mezi hodnotami hrnce medu podle sektor VaV a hrubých náklad na VaV (GERD) na výzkumníka/ i výzkumnici per capita, 2001 Graf 3.7: Akademi tí pracovníci a pracovnice s hodností A, 2000 (procentuální podíly) Graf 3.8: Podíl akademi ek celkov a podíl akademi ek s hodností A, 2000 (v procentech) Graf 4.1: Pozorovatelky a odbornice ze zemí Enwise v programových výborech 5.RP Graf 4.2: Ženy v národních kontaktních organizacích pro 5.RP v zemích Enwise Graf 4.3: Pozorovatelky a odbornice ze zemí Enwise v programových výborech 6.RP Graf 4.4: Pracovnice v národních kontaktních organizacích pro 6. RP v zemích Enwise Tabulky Tabulka 2.1: Pom rný podíl na publikacích a citacích v dc z r zných zemí (1989) Tabulka 2.2: Státní a soukromé univerzity v zemích Enwise (2002) Tabulka 2.3: Podíl žen na vysokoškolském pedagogickém sboru (%) na celkovém po tu univerzitních zam stnanc a zam stnanky v 9 zemích Enwise (1999) Tabulka 2.4: Podíl žen ze zemí Enwise ve vysokoškolských funkcích na konci p echodného období (1999) Tabulka 2.5: Zastoupení muž a žen ve funkci rektora i rektorky v zemích Enwise Tabulka 2.6: Výdaje na VaV jako procento DPH ve vybraných letech v období mezi lety 1992 a 2001 Tabulka 3.1: Zastoupení výzkumnic v jednotlivých sektorech VaV v zemích Enwise, rok 2001 (celkové personální po ty a procentuální podíly) Tabulka 3.2: Podíl žen ze zemí Enwise na odbornosti, zam stnanosti a výzkumu (v procentech) Tabulka 3.3: Vysokoškolské vzd lání a absolventi a absolventky program PhD. v zemích Enwise, 2001 Tabulka 3.4: Genderový pom r pravd podobnosti ve vyšším vzd lání, 2000 a 2001 Tabulka 3.5: Po ty výzkumník a výzkumnic v zemích Enwise (ženy mezi nimi v %) podle v dních obor v rámci vysokoškolského a státního sektoru, 2000 Tabulka 3.6: Náklady na VaV podle sektoru v tisících eur (a procentuální distribuce prost edk VaV nap í sektory), 2000 Tabulka 3.7: Náklady na VaV v eurech ro n na výzkumníka i výzkumnici per capita podle jednotlivých v dních obor ve vysokoškolském a státním sektoru, 2000 Tabulka 3.8: Hrubé m sí ní výd lky ve v d, Litva 2001 Tabulka 3.9: Dostupnost po íta pro studující a zam stnance i zam stnankyn v institucích vyššího vzd lávání, Lotyšsko, Tabulka 3.10: P ístup k internetu v institucích vyššího vzd lávání (HEE), Lotyšsko Tabulka 3.11: Index nesoum rnosti pracovník a pracovnic VaV zjiš ovaný nap í povoláními, 2000, podle sektor VaV (v procentech) Tabulka 3.12: Podíl žen v akademickém personálu Slovenské akademie v d v roce 2002, podle pozice, odborné hodnosti a v dního oboru (v procentech) Tabulka 4.1: Odbornice ze zemí Enwise registrované v Exsis ( prosinec 2002) & vybrané pro evaluaci ( ) Tabulka 4.2: Ženská ú ast v ešení úsp šných projekt 5.RP v Lotyšsku Tabulka 4.3: Odbornice ze zemí Enwise registrované v databázi EMM ( íjen 2003) 5

8 Souhrn Generální direktorát pro výzkum si nechal vypracovat tuto zprávu s cílem posoudit podmínky a postavení v deckých pracovnic v zemích st ední a východní Evropy a pobaltských republikách. Po zpráv ETAN nazvané Promoting Excellence through Mainstreaming Gender Equality (Podpora v decké excelence skrze prosazování genderové rovnosti), která se v novala p edevším situaci v deckých pracovnic ve stávajících lenských státech EU, je tato nová zpráva výsledkem jedné z plánovaných aktivit Ak ního plánu pro v du a spole nost: podporovat rovnost pohlaví v oblasti v dy v rámci rozší ené Evropy. Expertní skupin Enwise (angl. Enlarge Women In Science to East doslova rozší it ženy ve v d na východ ) p edsedala profesorka Ene Ergma a jejími lenkami byly význa né v dkyn z r zných v dních obor, reprezentující akademie v d, univerzity, výzkumné ústavy i podnikovou sféru. Zpráva zkoumá situaci v deckých pracovnic v zemích Enwise 1, umož uje hlubší pochopení této situace jak z pohledu minulosti, tak sou asnosti. Navrhuje doporu ení ad zú astn ných subjekt : Evropské komisi, Evropskému parlamentu, zemím Enwise, jakož i stávajícím lenským stát m EU a organizacím, které vychovávají, financují a zam stnávají v decké pracovníky a pracovnice. V dob p ed nástupem komunismu procházelo postavení žen v t chto zemích obdobným vývojem jako v západních zemích. Proces byl však urychlen politickým vývojem, což vedlo k tomu, že volební právo žen, zastoupení žen ve ve ejné správ a spole né vzd lávání chlapc a dívek bylo zavedeno d íve než v západní Evrop. Zpráva poukazuje na vliv zvláštní genderové politiky uskute ované v t chto zemích v období komunistického režimu, pro niž byla charakteristická rovná práva i povinnosti, pokud jde o zam stnání na plný úvazek a p ístup ke vzd lání bez ohledu na pohlaví. Tato politika byla navíc dopln na o dostupnost za ízení pé e o d ti, právní ochranu a státní podporu pro pracující matky. Avšak tato formální rovnost pohlaví byla dosažena a udržována pomocí politické cenzury, zrušení ženských hnutí a potla ení svobody projevu. Systém navíc zavedl horizontální i vertikální segregaci ve všech oblastech zam stnávání (v etn vyššího školství a v dy). Zpráva poukazuje na d dictví komunistické genderové politiky. P iznání významu vzd lání a p ístupu k n mu vedly k tomu, že se objevila po etná skupina vysoce kvalifikovaných žen ve všech sférách ve ejného života, a tudíž i ve v d. Období transformace vedlo v zemích Enwise k restrukturalizaci systém v deckého výzkumu a obecn se vyzna uje prudkým poklesem objemu prost edk ur ených na financování v deckého výzkumu, snížením po tu v deckých pracovník a pracovnic a utlumením vojenského pr myslu a 1 Bulharsko, eská republika, Estonsko, Ma arsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko. 6

9 p idružených pr myslových odv tví. P estože tato zm na zasáhla muže i ženy pracující ve výzkumu, ženy byly d sledky transforma ního období postiženy citeln ji. Vyhlídky mladých v deckých pracovnic jsou velmi špatné kv li nedostatku finan ních prost edk, nepružným mechanizm m v kariérním postupu a uznávání zásluh a nedostatku vhodných sociálních politik. Každý z t chto faktor je potencionální p í inou odlivu mozk. A koliv podíl žen mezi v deckými pracovníky v zemích Enwise je vyšší než ve starých 15 lenských státech, z hlubší analýzy ekonomické situace vyplývá, že ženy jsou lépe zastoupeny v zemích s mén po etnou v deckou obcí; dále pak to, že již dlouhou dobu p edstavují v tšinu vysoce kvalifikované pracovní síly a že je tudíž v tší pravd podobnost, že budou zam stnány v oblastech vyžadujících odborné znalosti. Demografické údaje však nejsou jediným vysv tlením. Zpráva ukazuje, že dokonce v zemích, kde je celkové zastoupení žen a muž ve v d pom rn vyvážené, existují rozdíly v zastoupení p íslušník obou pohlaví uvnit r zných odv tví výzkumu a vývoje a v dních oborech. Ženy jsou vytla eny z konkuren ních, vysokovýdajových systém výzkumu a vývoje a absorbovány do živo ících systém coby ur itá zásobárna lidských zdroj. Zpráva také p ináší hlubší zamyšlení nad každodenními pracovními podmínkami v deckých pracovnic v zemích Enwise. Ženy jsou stále nedostate n zastoupeny v nejvyšších funkcích akademií v d a univerzit. A koliv p edstavují v tšinu pedagogických pracovník (54 %), obvykle p evažují v nižších akademických funkcích. A dále, p estože se podíl žen v adách univerzitních pracovník podobá jejich postavení ve v d, muži mají t ikrát v tší šanci než ženy, že se dostanou do vysokých akademických funkcí. Od po átku devadesátých let minulého století byli v de tí pracovníci ze zemí Enwise p idruženi k Rámcovému programu v deckého výzkumu EU. Od zahájení Pátého, a zejména pak Šestého rámcového programu, jsou považováni za rovnocenné partnery svých koleg z EU-15. Navzdory velkému zájmu v deckých pracovnic o tyto aktivity jsou jejich odborné znalosti využívány p edevším pro podp rné innosti a mén již pro monitorování Rámcového programu nebo poradní innost. Mezi faktory, které v zemích Enwise brání rozvoji výzkumných spole enství, a to zejména v oblastech s nízkými výdaji na výzkum a vývoj, pat í nedostate né financování, špatná infrastruktura a zastaralé vybavení. Jelikož zna ný podíl na po tu zam stnanc v t chto oblastech mají obvykle ženy, jsou v decké pracovnice vystaveny velkému riziku, že nebudou moci využít dostupných výzkumných nabídek. Je nutné usnadnit p ístup k lepší infrastruktu e poskytující spolehlivé a nejnov jší informace. 7

10 Nedostatek ucelených údaj o zastoupení muž a žen ve v d na všech úrovních je klí ovou p ekážkou pro uplat ování koncepce rovnosti pohlaví. Obecná dostupnost dat segregovaných dle pohlaví a systematické sledování postavení žen ve v d na vnitrostátní úrovni jsou nutnou podmínkou pro to, aby bylo možné podporovat rovnost pohlaví ve všech soukromých i ve ejnoprávních výzkumných institucích v zemích Enwise. Nakonec je t eba najít konsenzus ohledn dalších krok, jež by vedly k dalšímu rozvoji aktivit na podporu žen ve v d v zemích Enwise. Zapojit by se m la Evropská komise, Evropský parlament (zejména po rozší ení EU) a Rada, jakož i politici a organizace v zemích Enwise. Žádoucí je rovn ž úzká spolupráce se starými lenskými státy EU. Cht jí-li v decké pracovnice ze zemí Enwise hrát plnohodnotnou roli v Evropském výzkumném prostoru, pak je nemén d ležité i to, aby se v n m samy angažovaly. 8

11 Předmluva Tato zpráva nazírá problematiku žen a v dy v novém kontextu, kontextu rozší ené Evropy. V p edve er nejvýznamn jšího rozší ení v historii evropské integrace promlouvají ženy v dkyn ze zemí Enwise 1, aby pln p isp ly k budování Evropského výzkumného prostoru. Dne 1. kv tna 2004 se k Evropské unii p ipojí nové zem. V tomto kontextu je d ležité aktivn p isp t k ješt výrazn jší transformaci hodnot i p ístup, a to jak ve starých, tak v nových lenských zemích. K prosazení této cesty jist napom že skute nost, že evropská výzkumná politika zp ístupnila kandidátským zemím své programy a aktivity už na za átku 90. let. Uvedená zpráva p edstavuje významný p ísp vek k tomuto procesu. Ukazuje, jak výrazný podíl ve výzkumných institucích zemí Enwise tvo í vysoce kvalifikované ženy v dkyn a v jak naprosto nedosta ujících podmínkách pracují, což p edstavuje skute né mrhání talenty, a to nejen pro jejich národní v decká spole enství, ale i pro Evropský výzkumný prostor. Pokud se tato situace nezlepší, vyvstává riziko, že takto nedostate né využívání schopností bude mít negativní dopad na mladší generaci a spíše ji od v decké dráhy odradí, což si evropský výzkum nem že dovolit. Problematika genderové rovnosti je velmi složitá. Tato zpráva nám pomáhá pochopit, jak se utvá ela v zemích Enwise. Ukazuje, že t ebaže formální legislativa pro ni vytvá í základní podmínky, sama o sob rovnost nezaru í. Zpráva volá i po zm nách v myšlení a v pracovních podmínkách. Svou roli p i podpo e a prosazování t chto zm n mají p edevším instituce mohou zpochyb ovat stávající normy, stanovovat nové standardy a monitorovat, v em bylo dosaženo pokroku, a tak v dkyním umožnit, aby se mohly pln zapojit do Evropského výzkumného prostoru a pln p ispívat k jeho utvá ení. Chci zde Expertní skupin Enwise a obzvlášt Ene Ergma k této zpráv blahop át a pod kovat za ni. Budu pozorn zkoumat její doporu ení a na toto téma budu iniciovat širokou diskusi. Genderová rovnost v evropském v deckém výzkumu se však stane skute ností jedin tehdy, budou-li po diskusi následovat iny; rád bych tedy apeloval na každého tená e a tená ku, aby se zamysleli nad tím, co mohou v této v ci ud lat, a aby pak za ali skute n jednat! 1 Zem mi Enwise jsou Bulharsko, eská republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ma arsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko. Philippe Busquin Komisa pro výzkum 9

12 Autorská předmluva V roce 1998 ustavil Generální direktorát Evropské komise pro výzkum první Expertní skupinu zabývající se tématem postavení žen ve v d. Vynikající záv re ná zpráva skupiny ETAN (Evropská sí pro technologické zhodnocení, European Technology Assessment Network) V dní politiky v Evropské unii Podpora v decké excelence skrze prosazování genderové rovnosti jasn prokázala, že Evropská unie by m la zajistit, aby v dkyn m ly rovné právo jak na požívání výhod, jež m že v decká kariéra nabídnout, tak na ú ast na rozhodování o prioritách výzkumu. Prvního kv tna 2004 se osm zemí Enwise stane lenskými státy Evropské unie, p i emž pro Bulharsko a Rumunsko se vstup plánuje na rok Jsou tyto zem vnit n p ipraveny stát se sou ástí Evropské unie? Cítíme se oprávn ni odpov d t ano, protože splnily všechny požadavky, které EU stanovila. Jsou však ob ané z našich postkomunistických spole ností p ipraveni p ijmout a podpo it státní politiku, která bude uplat ovat genderovou rovnost a ve všech oblastech ji i prosazovat? Za komunismu jsme se domnívali, že formáln rovnoprávní jsme, pon vadž ženy a muži formáln získali tatáž práva. Bylo to tak ale doopravdy? Mnoho v dc a v dky v našich zemích, v etn m, tehdy o genderové problematice jako o skute ném problému v bec neuvažovalo. Jako kdybychom tuto otázku poh bili kdesi na dn svých úvah. Po d kladném prozkoumání však vidíme, že ve svých zemích elíme podobným problém m, jakým elí sou asné lenské státy EU: ve vyšších akademických i výzkumných pozicích dominují muži. Vzhledem ke zvláštnostem naší historie lze nicmén vyzdvihnout alespo jeden rozdíl: i když byla formální genderová rovnost právn proklamována, aby se vyhov lo požadavk m EU, z stává p ed námi ješt dlouhá cesta s nuancemi mezi jednotlivými zem mi než se tato rovnost stane realitou. V našich zemích se právní zm ny ve prosp ch genderové rovnosti stále asto setkávají se silným odporem. V parlamentech našich zemí, jimž dominují muži, je odpor v i genderové rovnosti ješt tužší. Genderová rovnost se n kdy dokonce chápe jako diskriminace muž! Doporu ení, která p edkládá tato zpráva, mají za cíl oslovit n kolik skupin: EU a její instituce, parlamenty a politické initele zemí Enwise, jejich univerzity a výzkumné instituce, média i ob anskou spole nost jako celek a ovšem i samotné v dkyn a v dce. 10

13 Doufáme, že zprávy skupin ETAN i Enwise spole n s probíhající inností Helsinské skupiny pro ženy ve v d dokážou inspirovat všechny zainteresované aktéry, zejména Evropskou komisi, Radu Evropy a Evropský parlament, aby našli vhodný zp sob, jak podpo it náš spole ný cíl aby se ve starých i nových lenských státech uplat ovala, prosazovala i podporovala p ítomnost v tšího po tu žen na všech v deckých úrovních. Abychom vybudovali otev en jší, efektivn jší a optimáln fungující Evropský výzkumný prostor a abychom zajistili, že se Evropská unie stane do roku 2010 nejkonkurenceschopn jší znalostní spole ností ve sv t, pot ebujeme ú ast všech, žen i muž, jejichž mozkový potenciál bude k dosahování t chto cíl pln využíván a bude k nim pln p ispívat. Ene Ergma, P edsedkyn Expertní skupiny Enwise Rádi bychom vyjád ili zvláštní pod kování p i p íprav této zprávy paní Brigitte Degen z Generálního direktorátu Evropské komise pro výzkum. Spolupráci s Expertní skupinou v novala mnoho svého asu její ochota výrazn p ekro ila rámec pouhé povinnosti, za což je jí Expertní skupina velmi zavázána. 11

14

15 Úvod Existuje-li dnes v zemích Enwise pov domí o problematice žen ve v d jako o politické otázce, sluší se uvést, že je to do zna né míry zásluhou podn t, které vzešly z Evropské unie (EU). Bez koordina ního p sobení r zných sítí by se každá iniciativa zabývající se problematikou žen ve v d v zemích st ední a východní Evropy a v pobaltských zemích dosud rozvíjela jen izolovan. V procesu rozši ování EU se evropské výzkumné programy staly jednou z prvních oblastí, která se otev ela 1 kandidátským zemím. Tento proces probíhal soub žn s iniciativou Komise mobilizovat ženy v dkyn k obohacení evropského výzkumu (Evropská komise, 1999), která p ijala podobu ak ního plánu, jehož hlavní sou ástí bylo vytvo it politické fórum na celoevropské úrovni. V listopadu 1999 byla tedy ustavena Helsinská skupina 2 pro ženy ve v d složená z vyšších ú edník /ú ednic státní správy a/nebo expert /expertek na gender z 32 zemí. Od samého po átku byly v Helsinské skupin zastoupeny nejen všechny lenské státy EU, ale i všechny zem st ední a východní Evropy a pobaltské zem, jakož i další zem asociované k 5. Rámcovému programu. Jedním z prvních úkol pro každého delegáta/delegátku Helsinské skupiny bylo sestavit do roku 2000 zprávu o situaci v jeho/její zemi, která by popisovala státní politiku (pokud n jaké existovala) na podporu žen ve v d. Na základ bohatého materiálu t chto konkrétních zpráv o jednotlivých státech byla vypracována a publikována zpráva Podpora žen ve v d v politikách evropských stát (Evropská komise 2002). Ze zpráv p edložených n kterými zem mi st ední a východní Evropy z eteln vyplynulo, že zjišt ní a doporu ení p edložená ve zpráv V dní politiky v Evropské unii Podpora excelence skrze prosazování genderové rovnosti (Osborn 2000) expertní skupinou ETAN, z ízenou Evropskou komisí v r. 1998, dostate n nezohlednila situaci, s níž se ženy v dkyn z t chto zemí musí vyrovnávat, a nemohla tedy ani efektivn posloužit jako základ pro tvorbu politiky. Komunistická minulost t chto zemí, p echod k tržní ekonomice a kontroverzní procesy demokratizace vskutku vytvo ily specifickou situaci, v mnohých ohledech odlišnou od situace zemí Evropské unie i jiných kandidátských zemí. 1 Viz následující Kapitola 4. 2 Seznam lenek Helsinské skupiny ze zemí Enwise je možné najít v P íloze 10 této zprávy. 13

16 1. Women, education and science in communist time Komise p ijala v rámci sm ování k vytvo ení Evropského výzkumného prostoru, kde se role a místo žen ve v d pln uznává, sv j Ak ní plán rozvoje v dy a spole nosti. Z jeho pln ní v rámci akce Uplat ování genderové rovnosti v rozší ené Evrop vyplynula pot eba analyzovat specifickou situaci, jíž musí v dkyn ze st ední a východní Evropy a pobaltských zemí elit. Aby se toto opat ení skute n prosadilo, ustavila Komise v zá í 2002 skupinu nezávislých expertek, známou jako Expertní skupina Enwise (Enlarge Women In Science to East, Rozší it prostor pro ženy ve v d na východ), jejímiž lenkami jsou renomované v decké pracovnice z r zných obor, univerzit, výzkumných ústav a administrativy i obchodu. Byly zmocn ny, aby podaly zprávu o situaci žen ve v d v t chto zemích 3 : Bulharsku, eské republice, Estonsku, Ma arsku, Lotyšsku, Litv, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a Slovinsku; aby do této zprávy za lenily zkušenost nových východon meckých zemí a aby orienta n charakterizovaly situaci na Balkán. Kone ným cílem bylo, aby tyto odbornice p edložily doporu ení, jak podpo it pot ebu genderové rovnosti ve v deckém výzkumu v zemích Enwise, jak podpo it místo a roli v dky t chto zemí v Evropském výzkumném prostoru i jak zvýšit jejich ú ast na Rámcovém programu. Záv re ná zpráva vychází z p ísp vk expertek 10 zemí Enwise a dvou expertek z nových východon meckých zemí a z oblasti Balkánu; prezentuje kolektivní stanovisko lenek expertní skupiny a je výsledkem spole ného úsilí zachytit shodné rysy a zárove respektovat r zné nuance a odlišnosti historického a geopolitického vývoje t chto zemí. Práce na posilování možností žen ve v d p edpokládala propojit expertizy z r zných obor, r zná kulturní zázemí i odborné schopnosti. Název zprávy Promarn né talenty: soukromé bitvy se stávají v cí ve ejnou poukazuje na p ežívající zp sob vnímání tohoto problému v zemích Enwise, který spole nost v podstat stále p ehlíží. V dkyní se žena m že stát, smí í-li se p edem s tím, že bude v rámci v decké obce h e odm ována, p ijme-li dvojí zatížení neustálého vyvažování profesionálního života a automatických o ekávání soukromé sféry, aniž by jí to p ineslo jakékoli ve ejné uznání nebo ocen ní. 3 K t mto zemím budeme nadále odkazovat jako k zemím Enwise. 14

17 Neschopnost uznat d ležitost vysokého po tu vysoce kvalifikovaných badatelek v zemích ENWISE a nedostate nost genderových politik a ve ejné podpory pro genderovou rovnost vyústilo v nep ijatelné podcen ní intelektuálního potenciálu a promarn ní talent. Struktura zprávy Enwise odráží snahu p edstavit problematiku žen a v dy z dvojího hlediska genderové rovnosti a výzkumu. První kapitola nasti uje hlavní strukturální faktory, které utvá ely zp sob, jakým se problematika genderové rovnosti v zemích Enwise vyvíjela v dob p ed komunismem, a poté b hem komunistického režimu až do období p echodu k tržní ekonomice. Druhá kapitola se zam uje na charakteristiku systému výzkumu a vývoje (VaV) a jeho vývoje od komunistického období k období transformace. T etí kapitola na základ velkého množství kvalitativních i kvantitativních dat o jednotlivých zemích popisuje sou asnou situaci, s níž se v dkyn v oblasti v dy a výzkumu v zemích Enwise musí vyrovnávat. tvrtá kapitola vychází z údaj, které jsou k dispozici pro 5. Rámcový program, a z n kterých výsledk prvního roku realizace 6. Rámcového programu, a podrobn zkoumá, nakolik se ženy ze zemí Enwise ú astní strategického procesu zavád ní genderové rovnosti do Evropského výzkumného prostoru. V páté kapitole formuluje expertní skupina doporu ení, týkající se opat ení a krok, jež by m li podniknout všichni relevantní akté i: Evropský parlament, Evropská komise, lenské státy EU, národní parlamenty zemí Enwise a jejich politi tí initelé, univerzity av decké komunity, média a spole nost, ženy v dkyn a ženská sdružení i mezinárodní organizace. Podpora žen ve v d vyžaduje zm nu naší vlastní p edstavy o v d. Vyžaduje skute né nasazení i p edstavivost. Pro vyjád ení této sm si utopie a pragmatismu jsme se rozhodly použít dílo um lkyn Soniy Delaunay, písmena jejíž Abecedy celou tuto zprávu symbolicky rámují. Výsledkem je tedy zpráva o v deckém um ní dopln ná v dou o um ní, jež má tená m a tená kám poskytnout podn ty k inspiraci, i prostor k vydechnutí. Sonia Delaunay (Rusko, 1885 Francie, 1979), rozená Sarah Sophie Stern Terk, byla kosmopolitní intelektuálka, hledající cesty, jak spojit tradice východní Evropy s duchem západní avantgardy. Její umělecká práce byla svébytná, novátorská, rozsáhlá a mnohotvárná, vytvořila v umění nové trendy. Její tvořivost spočívala v kombinování jednoduchých vzorů a barev a jejich prostřednictvím směřovala k pojmovému uchopení a zachycení různých druhů objektů. Její práce byla částečně vázána na tehdy tradiční ženský svět (sešívané tkaniny, koláže, oděvy, keramika, textilie, módní doplňky, šátky), u Delaunay však toto vše získává umělecký a avantgardní význam. Delaunay tedy představuje most mezi východní a západní Evropou, propojení tvůrčího potenciálu a znamenité tvorby žen mnohých generací. Z tohoto důvodu jsme vybrali jedno z jejích děl Abecedu (1969) jako leitmotiv pro zprávu Enwise, a její písmena zde symbolizují prostředek pro vyjádření nových myšlenek pomocí písma. W, O, M, E, I, S jako ve výrazu Women in Science (ženy ve vědě), T jako ve slově talent tato písmena dohromady ilustrativně provázejí celou zprávu: E na obálce připomíná Evropu, enlargement (rozšíření), Enwise, také výrazy excellence (znamenitost) a empowerment (posilování); ostatní písmena jsou vložena mezi kapitolami a odkazují k jejich názvu nebo obsahu. 15

18

19 1. Od národních ikon k superženám Gender a společenská změna od prekomunismu k postkomunismu 17

20 1. OD NÁRODNÍCH IKON K SUPERŽENÁM Úvod Bližší pohled na životy žen v dky v zemích Enwise by byl st ží možný bez základní znalosti obecn jšího genderového kontextu. Tato kapitola ukazuje, že základní neznamená jednoduchá. I když se snaží poskytnout tená m a tená kám z Východu i ze Západu tolik vysv tlujících vodítek, jak jen to je možné, nemá v úmyslu vše shrnout do n jakého zjednodušujícího vysv tlení. N kolik stereotypních p edstav o východoevropské žen se už ostatn do ob hu dostalo, a práv ty následující polemika v dom narušuje, poukazujíc p itom na komplexnost skute nosti, v níž tyto ženy žijí. Základním východiskem zde navíc je, že genderová historie zemí Enwise je možná ješt složitější než jejich historie politická, jejíž složitost se všeobecn uznává. Nejjednodušší sou ástí tohoto úkolu byly institucionální a statistické aspekty genderového rozm ru této historie. Kapitola nabízí i adu kvalitativních výklad, které se zam ují na kulturní dopad politických historií a nasti uje pak možné zp soby, jak interpretovat zatím dostupné údaje. Máme-li na pam ti alespo nejzákladn jší poznatky o situaci žen v zemích Enwise, která na první pohled p ímo p ekypuje vnit ními protiklady a paradoxy, je vnit ní komplikovanost daných odpov dí z ejmá. Takové antiteze jsou pro sou asnou spole enskou pozici žen p ízna né, zejména protiklad mezi zna nou nezávislostí a profesionální aktivitou žen na jedné stran, a na druhé relativn konzervativními genderovými modely, což je obojí t eba vzít v úvahu, zamýšlímeli se nad každodenními zápasy žen ve v d. P ijít na kloub ko en m této matoucí kombinace znamená dešifrovat sou asné rozpory, jimž tyto ženy elí: tyto rozpory p edstavují poslední stadium dlouhého et zce kulturních prom n, v n mž má jak progresivismus, tak konzervatismus sv j specifický význam, pro západoevropské spole nosti ve v tšin p ípad zcela neznámý. Ponechámeli stranou ob sv tové války, které zem Enwise spolu se zbytkem Evropy prožívaly (a koliv ob války v zemích Enwise za aly a také zde trvaly delší dobu), prošly tyto zem navíc třemi dalšími dramatickými makrospole enskými a politickými zm nami: osvobozením se od bývalých íší, jejichž byly sou ástí, což vyústilo ve vytvo ení nezávislých národních stát (v etn vývoje od p edmoderních spole enských forem k moderním); komunistickým převratem; a obnoveným budováním demokratického politického systému ve spojení s p echodem k tržn orientované ekonomice. Tato kapitola se zabývá každým z uvedených stadií a zvažuje, zda by se nem lo doplnit tvrté, totiž proces přistupování k Evropské unii. 1 Geopoliticky sice p edstavuje p istoupení k EU pro zem Enwise jednorázový krok, ve skute nosti však není ni ím jiným než pokra ováním spole enských a kulturních p em n, které za aly revolucemi v roce M li bychom zd raznit, že všechny výše zmín né transformace p edpokládají proces, který m žeme nazvat kulturní revolucí, který má v každém p ípad genderový aspekt, pokaždé se však projevuje jiným způsobem. V předkomunistickém období musela osvobozenecká hnutí v t chto zemích nalézt rovnováhu mezi národním sebepotvrzením a nutností modernizace, genderová politika m la tedy dvě stránky. Komunistická kulturní revoluce si kladla za cíl být v tomto sm ru nejradikáln jší, a pokud jde o gender i nejprogresivn jší, jenže ve skute nosti, jak ostatn vyplývá z její utla ovatelské 1. Komentá e o jednotlivých evropských zemích a jejich mapy v r zných obdobích uvádí P íloha 1 této zprávy. 18

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU

SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁ SKÉHO PROSTORU 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 13 SPOLE NÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLE NÉ PROHLÁŠENÍ O SOU ASNÉM ROZŠÍ ENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Metodické pokyny Obsah

Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny Obsah Metodické pokyny... 1 1. Úvod... 2 2. Definice... 2 2.1. Zahrnutí příjemci... 2 2.2. Kategorie plnění... 2 2.2.1. Plnění poskytovaná zdravotnickým odborníkům... 2 2.2.2. Plnění poskytovaná

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů. http://ec.europa.eu/equalpay

Odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů. http://ec.europa.eu/equalpay Odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů Souhrn Co znamenají rozdíly v odměňování žen a mužů? Proč stále přetrvávají rozdíly v odměňování žen a mužů? Jaká opatření EU přijala? Proč na tom záleží? Rozdíly

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) L 46/8 23.2.2016 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/248 ze dne 17. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování

Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování Základní teze a vývoj ípravy nového zákona o realitním zprost edkování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Zde ka Niklasová 3. 11. 2014 editelka odboru ve ejných dražeb a realitní innosti Základní východiska

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

E. Přihlášky vynálezů patenty

E. Přihlášky vynálezů patenty 69 E. Přihlášky vynálezů patenty Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti VaV. Současně se v úvahu bere omezenost vypovídací schopnosti

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 03.06.2005 KOM(2005) 233 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 [SEC(2005)

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Návrh ZÁKON ze dne...... 2015, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck

PRACOVNÍ DOKUMENT. CS Jednotná v rozmanitosti CS 6. 2. 2013. o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii. Zpravodajka: Nathalie Griesbeck EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 6. 2. 2013 PRACOVNÍ DOKUMENT o situaci nezletilých osob bez doprovodu v Evropské unii Výbor pro občanské svobody, spravedlnost

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti příležitostí pro ženy a muže na rok 2010 a roky následující

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti příležitostí pro ženy a muže na rok 2010 a roky následující Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti příležitostí pro ženy a muže na rok 2010 a roky následující I. Prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže jako součást politiky vlády 1. Vyhodnotit

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. května 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 12. května 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 12. května 2015 (OR. en) 8813/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 11. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 3035 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020

Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 Veřejné konzultace o rychlosti a kvalitě internetového připojení po roce 2020 OBECNÉ INFORMACE O KONZULTACI Evropská komise tuto veřejnou konzultaci pořádá s cílem zjistit, jak rychlé a jak kvalitní internetové

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti

Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Zadávací podmínky opatření alternativního učení pro cílovou skupinu Migranti Projekt «MIGRA: Migrace a Přijetí» 2010 4547 / 001 001 Tento projekt bol financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah publikací

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

MANIFEST PROGRAMU ERASMUS

MANIFEST PROGRAMU ERASMUS SILA, KTERÁ MENI terciárni VZDELÁVÁNI STAViME NA ZKUsENOSTECH Z PROGRAMU ERASMUS ODSTRAnOVÁNi BARIÉR V CELÉ EVROPe UTVÁrENi NOVyCH CEST KE VZDeLÁNi A VIRTUÁLNi VyMeNY MANIFEST PROGRAMU ERASMUS VyMeNNÉ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Úvod do světa patentů pro studenty práv

Úvod do světa patentů pro studenty práv Úvod do světa patentů pro studenty práv 1 Cíl studia Cílem této přednášky je porozumět: různým existujícím druhům práv duševního vlastnictví úloze systému patentů co lze (a nelze) patentovat (předmět ochrany)

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Metodický výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014

Více

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6585. Flash Eurobarometer 421 (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic ZA Flash Eurobarometer (Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL A B Země FL B C Číslo rozhovoru FL C NACE Kód NACE (Informace o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 137/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr.

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu

MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu MODUL 10 Jazykové vzdělávání v učící se obci, městě, regionu Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) a profesor Norman Longworth

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A OTEVŘENÉ VÝUKOVÉ ZDROJE

VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A OTEVŘENÉ VÝUKOVÉ ZDROJE GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM PRO VÝBOR CULT - VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH A OTEVŘENÉ VÝUKOVÉ ZDROJE SHRNUTÍ

Více

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Ú etnictví a dan JUDr. Svatopluk Galo ík, Ing. František Louša DPH a ú tování p eprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7, jako svou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK

VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK VYUŽÍVÁNÍ KOMUNITNÍ SÍTĚ FACEBOOK V roce 2004 byla vyvinuta jednoduchá aplikace, sloužící studentům amerického Harvardu ke sdílení informací a komunikaci. Díky obrovské popularitě se již po pár týdnech

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-2189/12-S o veřejnosprávní kontrole podle 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Zpracoval Jaroslav Benák Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Úkol z Konference ŠSČR Konference ŠSČR konaná ve dnech 28. 2. 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě uložila Výkonnému

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013

Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2009-2013 Projednáno Vědeckou

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

9196/16 mp/mb 1 DG B 3A - DG G 1A

9196/16 mp/mb 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 13. června 2016 (OR. en) 9196/16 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ECOFIN 448 UEM 195 SOC 312 EMPL 208 COMPET 282 ENV 327

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

O kritériu II (metodické okénko)

O kritériu II (metodické okénko) O kritériu II (metodické okénko) Kritérium II. Autor: Blanka Munclingerová (Netopilová) Úvod Když se poprvé v naší krátké debatní historii objevil koncept "kritérium", byl význam, smysl a účel tohoto konceptu

Více

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055 Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES Ustanovení novely zákona č. 360/1992 Sb. Obsah Celex č. Ustanovení 23 odst. 7 písm. d) d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o dosažené

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 2. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Průběžná dlouhodobá

Více

URBACT Věstník Listopad 2010 #10

URBACT Věstník Listopad 2010 #10 URBACT Věstník Listopad 2010 #10 AKTUALITY - URBACTu Jak mohou města získat co nejvíce z PPP projektů. Propojení územního plánování a obnovy města projekt NODUS. Dopady programu URBACT na lokální politiky

Více

PŘÍLOHA. Rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. Rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.4.2016 COM(2016) 175 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při výzkumu a vývoji v oblasti mírového využití jaderné

Více

Informace . 14/2010/14/OLVV. Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky

Informace . 14/2010/14/OLVV. Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky Krajský ú ad Jiho eského kraje, Odbor legislativy a vnit ních v cí Informace. 14/2010/14/OLVV Informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu eské republiky 1. Rozhodnutí prezidenta republiky

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 23 DOHODA O Ú ASTI ESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY,

Více