Studie rodinných domků str. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie rodinných domků str. 5"

Transkript

1 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května Kč Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok Týká se oprav výtluk, plošných rekonstrukcí silnic, ale i oprav chodník, most a lávek. Materiál p ed úterní sch zí projednala také dopravní komise rady m sta. Na celoplošné rekonstrukce místních komunikací je v rozpo tu m sta vy len na ástka t i miliony korun. Rekonstruovány budou tímto zp sobem místní komunikace v ulicích Na Náb eží, Žlutý kopec ( ást) a Kv tná, kde Studie rodinných domků str. 5 Rada schválila plán oprav komunikací budou také odstran ny retardéry v souvislosti s p ipravovaným zahájením provozu m stské autobusové dopravy. Na již probíhající opravy výtluk je vy len na ástka 1,7 milionu korun. Výtluky jsou postupn vyspravovány ve více než padesáti ulicích Bruntálu, p i emž podstatná ást prací má být dokon ena do prázdnin. Na základ technického stavu komunikací mohou následovat další ulice. Schválený plán zahrnuje rovn ž opravy chodník. (Dokon ení na str. 2) Na pracovní sch zce se sešlo sedmnáct bruntálských zastupitel ve tvrtek 24. dubna. Jediným projednávaným bodem byly zásady prodeje m stských byt. Nový zám r privatizace více než ty set m stských byt vzbudil u ve ejnosti velký ohlas. Stovky obyvatel m sta Cévní poradna str. 6 p išly z tohoto d vodu také na b eznové zasedání zastupitelstva. Poté, co zastupitelé neschválili zásady prodeje byt na ádném zastupitelstvu, dohodli se, že k problematice svolají pracovní jednání a pak také mimo ádné jednání zastupitelstva. Bruntálský bača - fotografie str. 12 Zahradní ulice po celkové rekonstrukci v délce 431 metr slouží dopravnímu provozu. Foto: jo Zahradní ulice v Bruntále prošla celkovou obnovou Po p lro ní rekonstrukci byla ve st edu 30. dubna slavnostn p edána stavba místní komunikace v Zahradní ulici v Bruntále. Jde o mimo ádn d ležitou p ístupovou silnici k místním významným zam stnavatel m. Martin Vrba a Pavlína Koutecká na p ehlídce Bruntálský ba a. Foto: -dd- Povrch silnice byl p ed rekonstrukcí v nedobrém stavu a komunikace nebyla uzp sobena pro zvyšující se frekvenci osobní i nákladní dopravy. Nevyhovovala však ani nárok m na bezpe nost chodc a cyklist, kte í ji denn využívají Zastupitelé se sešli na pracovním jednání k prodeji byt V úvodu pracovní sch zky vystoupila právni ka m sta Mgr. Eva Brichtová, která shrnula sporné body. Je to p edevším otázka kupní ceny bytu, dále prodej byt t etím osobám, a také minimální procento zájmu nájemník o koupi byt v jednom dom. (Pokra ování na str. 3) P edseda sn movny Vl ek navštívil Bruntál k cest do zam stnání, p edevším do nejv tšího místního podniku, OSRAMu. Zkvalitn ní silnice tak bylo nezbytné pro rozvoj místních firem. (Dokon ení na str. 2) P edseda Poslanecké sn movny Parlamentu R Miloslav Vl ek navštívil v pond lí 21. dubna Bruntál. Nevynechal bruntálskou radnici, kde svoji návšt vu za al. Setkal se zde se starostou m sta Františkem Struškou, místostarosty Václavem Moresem a Petrem Rysem, s dalšími zastupiteli a politiky, tajemnicí Alenou Skácelovou a vedoucími n kterých odbor. (Pokra ování na str. 3)

2 náš domov 2 7. kv tna 2008 Zahradní ulice v Bruntále prošla celkovou obnovou (Dokon ení ze str. 1) M stu se na rekonstrukci poda ilo získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj (z programu Podpora rozvoje severozápadních ech a moravskoslezského regionu), která pokrývá v tšinu celkových náklad p esahujících ástku dvacet milion korun. Oprava se týkala ásti m sta od k ižovatky ulic Zahradní a Nádražní po p ejezd p es železni ní tra. Stavební práce obsahovaly celkovou rekonstrukci místní komunikace v délce 431 metr a takéchodník, dále vybudování op rné zdi, deš ové kanalizace a obnovu ve ejného osv tlení. Slavnostního p edání stavby se zú astnil starosta m sta Ing. František Struška, první místostarosta Ing. Václav Mores, senátor Ji í Žák, tajemnice m stského ú adu a další p edstavitelé radnice a zástupci dodavatele, spole nosti Kareta, s.r.o. Krátce z jednání rady m sta Rada m sta Bruntálu se na své 32. sch zi v úterý 29. dubna zabývala mimo jiné pohledávkami z nájmu m stských byt. Vzala na v domí zprávu o stavu pohledávek a uložila p ipravit reprezentativní vzorek pohledávek ur ených k vymáhání externí firmou. Významný posun letos nastane v budování nového poh ebišt na Uhlí ském vrchu, kam bude jen v letošním roce investováno deset milion korun. Rada m sta již v této souvislostí schválila zn ní zadávací dokumentace ve ejné zakázky a vyhradila si zahájení zadávacího ízení ve ejné zakázky na stavební práce, které bude provedeno ve zjednodušeném podlimitním ízení. Slavnostní p est ižení pásky v opravené Zahradní ulici provedl starosta Fr. Struška a majitel firmy Kareta Zden k N mec. Foto: jo Rada schválila plán oprav komunikací Skalni ká i budou vystavovat Ve dnech 15. a 16. kv tna p ipravil Klub skalni ká a alpinist Campanula Bruntál výstavu, která bude spojena s prodejem výp stk. Výstava se bude konat v atriu Kulturního st ediska v Dukelské ulici. Bude p ístupna po oba výstavní dny v dob od 9 do 17 hodin. Návšt vníci se mohou t šit na p ehlídku bonsají, okrasných mís, a mohou koupit skalni ky a letni ky pro okrasu své zahrady i balkónu. Vstupné bude 10 K, školáci se mohou p ijít podívat zdarma. (ta) Více informací z radnice, v etn usnesení orgán m sta, najdete na internetových stránkách u ntal.cz (Dokon ení ze str. 1) Na chodníky je vy len na ástka 1,2 milionu, která zahrnuje opravy chodník v následujících místech: u kina Centrum, u St ední pr myslové školy, mezi St ední školou služeb a Základní školou Jesenická, v ulicích Kavalcov, Partyzánské (u bývalého kina), K. H. Máchy, Revolu ní, Nádražní, V Aleji, Pionýrské (horní ást), Uhlí ské ( ást od ul. Zeyerovy), U H išt, K. Sv tlé (kolem sladovny) a Švermov. Plán po ítá rovn ž s opravami most a lávek, a to v objemu p l milionu korun. Radní také schválili zapojení m sta Bruntál formou partnerství do projektu Technia Bruntál v rámci výzvy Moravskoslezského kraje pro využití strukturálních fond EU, opera ní program Vzd lání pro konkurenceschopnost Všeobecným cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických obor na Bruntálsku. P edkladatel projektu je ostravské ob anské sdružení Label. V souvislosti s plánem oprav místních komunikací na rok 2008 radní projednávali možnosti rozší ení parkovacích míst v Bruntále ješt v letošním roce. V plánu jsou prozatím nová parkovací místa v ulicích Rýma ovské, Na Náb eží, Uhlí ské, D lnické, p i emž rada doporu uje využít uspo ené prost edky ze zimní údržby na výstavbu dalších a úpravy stávajících parkoviš. Rada vzala na v domí informaci o tom, že Krajský soud v Ostrav dne 24. dubna 2008 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Bruntále, kterým ur il, že budovy Smetanova 23, 25 a U Stadionu 1 jsou ve výlu ném vlastnictví m sta Bruntál. Krajský soud také potvrdil rozsudek Okresního soudu v Bruntále, kterým rozhodl o neexistenci zástavního práva váznoucího na budov Smetanova 23, 25 ve prosp ch R - ministerstva financí (d íve eské konsolida ní agentury). Neozna ený text na stránce a dále v listu: Ji í Ondrášek, tiskový mluv í, M stského ú adu Bruntál

3 ní 22, 24, 32 a 34, Olomoucká 5 a 7, Požárník 1, Revolu ní 2 a 4, Rýma ovská 3, Rýma ovská 19, 21, 23, 31, 33 a 35, T. Práce 12 a Vrchlického 6. Seznam m že být ješt zastupiteli zm n n. -ddnáš domov 3 7. kv tna 2008 P edseda sn movny Vl ek navštívil Bruntál P edseda sn movny M. Vl ek na jednání s vedením m sta. (Pokra ování ze str. 1) konstrukce isti ky odpadních vod nebo místní komuni- Sou ástí jednání na radnici byla prezentace nazvaná kace Zahradní - ale také p edstavením prioritních oblastí M sto Bruntál, m sto mezi horami a vodou projekty, strategického plánu rozvoje, rozvoj, zám ry. probíhajících a plánovaných Prezentace byla rekapitulací n kterých již ukon ených Z nich byla prezentována akcí. významných projekt - rekonstrukce nám stí Míru, p í- Uhlí ského vrchu a zejména výstavba poh ebišt v lokalit stavby opera ních sál, obnovy Spole enského domu, restrukce a p ístavba plánovaná generální rekon- krytého (Pokra ování ze str. 1) Nejstarší domy, které m sto chce prodat, jsou z roku 1925, nejnov jší z roku Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje m sta Ing. Marian Hvorecký p ipravil pro pracovní jednání zastupitel podklady v podob zhotoveného odhadu ceny jednoho z dom, který je v seznamu dom nabízených k prodeji. Jednalo se o d m v Okružní ulici. 22 a 24, který pat- í k nejnov jším v nabídce k prodeji. Na jeho p íkladu se pak zastupitelé snažili odvodit a stanovit kupní cenu bytu pro nájemníky. Postupn projednali jednotlivé body zásad a sepsali p ipomínky a návrhy. Zásady zcela jasn íkají, že byty budou p ednostn nabídnuty osobám s p edkupním právem, a rada m sta navíc doporu uje, aby se možnost p ednostního prodeje vztahovala také na blízké nájemník v linii p íbuzenského vztahu prarodi e rodi e d ti. Obecn v zastupitelstvu panuje shoda, že se byty nebudou prodávat podle starých zásad z roku Od té doby se výrazn zm nila situace na trhu, ceny, a také platy lidí. Základní cena bytu bude odvozena ze znaleckého odhadu celého domu. Ob an m s p edkupním právem (a osobám blízkým) bude z této základní ceny ode tena výrazná sleva a kone ná prodejní cena tak bude ješt mnohem nižší. V p vodním návrhu zásad pro jednání zastupitelstva tato sleva inila ty icet procent, na její definitivní výši se však musí shodnout v tšina zastupitel. plaveckého bazénu. Velmi se mi líbí postup, který jste zvolili, tedy dopln ní služeb pro rekrea ní innost. V oblasti Jeseník je pot eba taková ohniska vytvo it - n kte í návšt vníci necht jí strávit celý sv j pobyt p ímo v Jeseníkách, ale cht jí si i zaplavat a podobn. Je to dobrý po in, jdete správným sm rem, komentoval Miloslav Vl ek zmín ný zám r rozvoje m sta a celé oblasti. Starosta m sta František Struška vyjád il pod kování za podporu státu p i výstavb nového poh ebišt v areálu Uhlí ského vrchu - na tuto akci bylo ze státního rozpo tu na letošní rok uvoln no deset milion korun. V samostatném bodu se p edseda sn movny seznámil s plánem vybudování obchvatu Bruntálu, jehož investorem bude editelství silnic a dálnic R, a zmínil pot ebu zapojení m sta do p ípravy této stavby. Místostarosta Petr Rys, který má v gesci odbor dopravy a silni ního hospodá ství, jej ujistil, že m sto tak již u inilo a v p íprav akce hraje velmi významnou roli. P edm tem zájmu p edsedy sn movny byla též nabídka pr myslových zón a možnosti podnikání v bec, p edevším pro malé a st ední podniky. Z radnice se Miloslav Vl ek p esunul do bruntálské nemocnice, kde si prohlédl p istav né prostory v novými opera ními sály - konkrétní p íklad využití státní dotace. Následoval ob d ve Spole- enském dom a odjezd do Olomouce. Text a foto: jo Redakce Náš domov vyhlašuje fotosout ž s tématem: Co se mi líbí/ nelíbí v Bruntále Nápadité fotografie m žete posílat elektronicky na adresu: nebo poštou: Redakce Náš domov, Nádražní 20, Bruntál do 19. kv tna Každý autor m že zaslat max. p t snímk. Nejlepší budou otišt ny v novinách Náš domov. Redakce Zastupitelé se sešli na pracovním jednání k prodeji byt Pracovní jednání zastupitel k prodeji byt. Na snímku stojí místostarosta Petr Rys a vedoucí odboru SMRM Marian Hvorecký. V seznamu dom, které m sto chce nabídnout k prodeji jsou Dr. E. Beneše 23 a 25, Hálkova 4 a 6, Jesenická 57, 59, 61 a 63, Jiráskova 2 a 4, Kunov 37, 62, 69, 75 a 76, Kv tná 26 a 28, Na Kope ku 1 a 3, Okruž-

4 náš domov 4 7. kv tna 2008 Ji í Patík: Právo a spravedlnost musí platit pro všechny Narodil se ve Starém M st u Uherského Hradišt, je mu 59 let, od roku 1983 bydlí v Bruntále. V zastupitelstvu m sta pracuje jako len první volební období, od roku 2001 je lenem kontrolního výboru zastupitelstva, od ledna 2007 je jeho p edsedou. S komunální politikou má zkušenosti z d ív jšího období: v letech byl poslancem M NV Krnov, M NV Bruntál. Od roku 2001 je také zastupitelem Moravskoslezského kraje a lenem kontrolního výboru zastupitelstva MSK. Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB Ostrava. Je ženatý, má dosp lého syna a dceru a jednoho vnuka. Mezi jeho záliby pat í hádanky a k ížovky, je lenem Svazu eských hádanká a k ížovká-. Je také lenem Svazu eských filatelist. Krom toho je držitelem Jánského plakety - bronzové, st íbrné i zlaté, jako mnohonásobný dárce krve. Jaká je vaše profese? Od roku 2001 pracuji v Alfaplastiku Bruntál v nástrojárn jako kontrolor. Letos v ervenci to bude 40 let od mého prvního nástupu do zam stnání. Mám však i zkušenost s tím, jaké je to být nezam stnaným. Jak se vám pracuje v zastupitelstvu m sta? Z dosavadní innosti mám smíšené pocity, a to jak z úrovn vystupování a jednání jednotlivých zastupitel, tak i z technické a obsahové úrovn p edkládaných materiál. Kritický pohled asi vyplývá z toho, že srovnávám s inností krajského zastupitelstva nebo z pohledu opozice a nejednotnosti koali ních partner, a možná z pohledu malé v le ke zm nám zab hnutých zvyklostí. ádn p ipravené zastupitelstvo, podklady a disciplína zastupitel urychlí pr b h jednání. Odpadnou nechutná osobní napadání a jiné nemístné poznámky a bude více asu na konkrétní ešení problém, která pomohou rozvoji m sta. Jak vnímáte politické složení zastupitelstva m sta? Než odpovím, musím se ohradit proti záv r m pana Žáka (Náš domov. 7), na adresu takzvané opozice. Zastupitel za KS M je 7, koali ních partner je 19. Z uvedené matematiky vyplývá, že nezáleží na naší v li. Nebo má pan Žák na mysli opozici u jednotlivých koali ních partner, což by potvrzoval i krátký povolební vývoj ve volených orgánech m sta, mnoho neprohlasovaných materiál na zastupitelstvu a jiné neshody. Náš klub p edložil hodn podn tných p ipomínek a návrh ke zlepšení práce, ale chybí v le k ešení zab hnutých zvyklostí a v le prosazovat návrhy opozice. Chceme se podílet na rozvoji m sta, vždy volební programy stran jsou v mnoha p ípadech shodné, ale nechceme slep zvedat ruce jenom proto, že si to n kdo p eje. My nejsme v opozici proto, že chceme, ale proto, že nám tato úloha byla dána. Jestli nás chce n kdo vnímat, musí brát v úvahu i naše názory a p ipomínky. Máte cíl, kterého byste cht l v zastupitelstvu dosáhnout? V zastupitelstvu i v kontrolním výboru se snažím prosazovat dodržování právních p edpis, zejména zákona o obcích a jednací ád orgán m sta. Zanedbatelné také nejsou zásady slušného chování a morálky. Zákony a p edpisy musí platit pro všechny. Jejich dodržování, uplat ování a vyžadování je již otázkou morálky, a ta postižitelná není. Jednání zastupitelstva není tržišt, ani p edvolební shromážd ní, ani místo vzájemného napadání. Je to místo kde zastupitelé pracují, to znamená, že svou inností napl ují ustanovení daného zákona. K dobré pracovní pohod musí p isp t i dob e p ipravený program zastupitelstva. Myslím si, že tento cíl je reálný, a že je i cílem ostatních zastupitel. Uskute n ní ale není možné bez dobré spolupráce, podpory a vytvo ení podmínek ze strany m stského ú adu. Který z problém m sta se vám zdá nejpal iv jší? Problém k ešení je mnoho, a volební období je krátké. Za nejd ležit jší ale považuji, abychom se ádn vypo ádali s nedostatky minulých volebních období a p ipravili jasnou a konkrétní linii rozvoje m sta pro období p íští tak, aby se v dalších obdobích mohlo plynule pokra ovat, bylo na co navazovat, a aby se postupn ešily a odstra ovaly vzniklé problémy. ešení problému a celkový rozvoj je ovšem podmín n finan ními zdroji (což je další problém) a také prioritami vedení m sta (volebními programy stran). Pokud chci být konkrétní, tak v sou asné dob vidím problém v ešení prodeje byt, zám ru na využití fotbalového h išt, neut šeného stavu chodník a komunikací. Další problém vidím v tom, že rada pracuje v neúplném složení a také žese málo využívá dota ních program Moravskoslezského kraje. Na co by se m sto m lo p edevším zam it? D ležitým dokumentem pro rozvoj m sta je schválený strategický plán. Pokud se budou postupn realizovat vyty ené zám ry v návaznosti na ostatní rozvojové zám ry jednotlivých oblastí a jiných subjekt v p sobnosti m sta, myslím si, že m sto se bude rozvíjet ke všeobecné spokojenosti ob an m sta. Co vás v poslední dob pot šilo? Jsem pot šen, že zde do asn budeme mít sp átelenou armádu s neškodným radarem, že neustále rostou ceny zboží a služeb, že p ispíváme ke zvyšování životní úrovn léka a lékárník, že kone n vzd lání nebude zadarmo a u it nás budou vystudovaní u itelé. Jsem dále pot šen, že vláda chystá další nepodstatné a zanedbatelné kroky pro spokojenost svých ob an. Naopak jsem pobou en neposlušností ob an protestujících proti radaru, píšících petice proti poplatk m ve zdravotnictví, jsem pobou en, že vláda musí chodit do parlamentu a odpovídat na interpelace poslanc, že vzd lání má být zdarma, že nechceme vrátit církvi majetek. N e b o j s e m t o e k l n a o p a k? emu se rád v nujete ve volném ase? Volného asu mnoho nemám a také se mi zdá, že biologické hodiny se neustále zrychlují, a p ibývá také pohodlnosti. Trošku ode všeho. Nejrad ji volný as prožívám se svojí ženou mezi dobrými p áteli. Rád luštím hádanky a k ížovky a sbírám známky R. Chcete na záv r n co podotknout? Každý máme své názory na v c, sv j pohled a p ístup k problému. A ne se vším souhlasíme. Poukazování na problémy bychom nem li vnímat jako nemístnou kritiku, ale jako snahu zapojit se do ešení problému. A problémy se ešit mají. Mé odpov di na otázky vyplývají z mého pohledu na v ci tak, jak je vnímám, cítím a jak si myslím, že by to mohlo být. Dita Dulovcová

5 náš domov 5 7. kv tna 2008 Projednání studie rodinných a bytových dom v lokalit Za mlékárnou Bruntál Studie je zve ejn na rovn ž na internetových stránkách M stského ú adu Bruntál na adrese: (organiza ní struktura ú adu, odbor výstavby a územního plánování, odkazy). Absolventi ZUŠ koncertují Absolventské koncerty žák Základní um lecké školy v Bruntále se konají vždy v 17 hodin v koncertním sále ZUŠ, vstup je volný. Ve st edu vystoupí absolventi hry na akordeon, housle, klavír, p í nou flétnu a zp v. V úterý zahrají absolventi hry na elektrické klávesy, klarinet, klavír, kytaru, zobcovou flétnu a zp v. Ve st edu se p edstaví absolventi hry na housle, klavír, p í nou a zobcovou flétnu a zp v. Škola po ádá také t ídní koncerty žák vždy v hodin v koncertním sále ZUŠ, vstup je volný. Ve tvrtek se p edstaví klavírní t ída Bereniky Vi anové, v úterý žáci Radka Bartošíka (akordeon, elektrické klávesy), ve st edu žáci Bereniky Vi- anové (elektrické klávesy), ve tvrtek t ída Xenie Brš ákové (elektrické klávesy, klavír) a Ivy Sokolá ové (klavír). (zr) Divadlo nad lí d tem P ehlídka divadelních p edstavení bruntálských soubor se bude konat ve dnech 30. kv tna až 1. ervna v M stském divadle Bruntál. Program: pátek v 16 hodin Jak se Kája Fousek napravil - ZŠ Rýma ovská sobota hodin prostranství kolem divadla skákací hrad, ob erstvení, sout že a atrakce pro d ti 10 hodin Poklad kapitána Habakuka - DS Magnetík 11 hodin Jesenická pov st - ZŠ a MOG 16 hodin Popletená pohádka - hudebn dramatický kroužek ZŠ Okružní 17 hodin Hrajeme si na pohádky III - Koblížek, Budulínek - pohádková babi ka 18 hodin O hloupém Honzovi - DS Záplata ned le v 15 hodin Dlouhý, Široký a Bystrozraký - DS Jedni ka ZŠJesenická d ti zdarma, dosp lí 20,- K Územní studie je vystavena k ve ejnému nahlédnutí po dobu jednoho m síce, od pond lí 14. dubna do st edy 14. kv tna, na M stském ú ad v Bruntále, odboru výstavby a územního plánování, Nádražní 20, budova A, 5. patro,. dve í 506. P ed návšt vou bude vhodná telefonická domluva s pracovníky odboru na tel Ve ejné projednání územní studie, jehož sou ástí bude odborný výklad zpracovatele, se bude konat ve st edu 14. kv tna od hodin v budov M stského ú adu Bruntál, Nádražní 20, v zasedací místnosti. dve í 108, v p ízemí budovy A. Do patnácti dn ode dne ve ejného projednání, tedy do 29. kv tna, m že každý uplatnit své p ipomínky. Ty je možno zasílat písemn na adresu M stský ú ad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování, Nádražní 20, Bruntál, a pokud to bude možné, sou asn i elektronickou poštou na ovou adresu: Ve ejné projednání územní studie bude spojeno s prezentací projektu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. (zr) Muzejní noc vbruntálském zámku Muzeum v Bruntále p ipravilo pro všechny návšt vníky v pátek 23. kv tna 2008 od 16 do 1 hodiny v noci tradi ní muzejní noc. Vernisáž muzejní výstavy Jak zastavit as v hodin otev e celove erní program. Bohatý je doprovodný program: no ní promítání kina v zámeckém parku, karnevalový rej pro d ti na salle terren, diskotéka. Výstava Jak zastavit as - se týká konzervování, preparování, restaurování i sušení exponát. Klubový ve er Povídání s bílou paní nabídne posezení se zajímavými hosty a hudbou v zámeckém sklepení. Letos hrají kapely Siberia a Ve ery v jednom. P ipraveny jsou netradi ní no ní prohlídky zámku od do hodin. Prodávají se pouze asované vstupenky v cen 30,- K za osobu, které platí i pro ostatní programy muzejní noci. P edprodej vstupenek: cz nebo osobn v pokladn bruntálského zámku denn od 9 do 17 hodin. (KKJ)

6 náš domov 6 7. kv tna 2008 Cévní poradnu v Podhorské nemocnici vede MUDr. Zden k Kojecký, Ph.D. Foto: Marcela Matúš Cévní poradna Podhorské nemocnice a.s. Po átkem letošního roku byla v Podhorské nemocnici a.s. rozší ena pé e o nemocné p edevším s cévním onemocn ním. Byla zahájena innost specializované cévn -chirurgické poradny s návazností na II. chirurgickou kliniku - cévní a transplanta ní chirurgie FN Olomouc. Poradna ordinuje každý pátek od 11 do 14 hodin v prostorách chirurgické ambulance Podhorské nemocnice v Bruntále. V tuto dobu jsou také možné telefonické konzultace. Léka : MUDr. Zden k Kojecký, Ph.D. Objednávání: Hlavní nápln jsou: Na letošním veletrhu URBIS INVEST, který byl sou ástí Stavebního veletrhu Brno ve dnech se prezentovalo i m sto Bruntál v expozici Moravskoslezského kraje. P edstavilo zde nabídku volných podnikatelských ploch ve m st spole n s novými propaga ními materiály, aby tak poskytlo investor m a developer m komplexn jší pohled na m sto a jeho okolí. S možnostmi investování v Bruntále byl seznámen p edseda Senátu Parlamentu R MUDr. P emysl Sobotka již první den veletrhu, rovn ž tak hejtmani Asociace kraj R a jejich slovenští kolegové, kte í navštívili naši expozici druhý den veletrhu. Text a foto: Ing. Milena Homolková, odbor SMRM innosti poradny vyšet ení a lé ba uzáv rové choroby (poruchy prokrvení) dolních kon etin - postižení tepen p i ateroskleróze, diabetu (cukrovce) apod., vyšet ení a lé ba poruch prokrvení horních kon etin v etn p íznak chladu i zb lení prst (Raynaud v syndrom) nebo p i nadm rném pocení (hyperhidróza), vyšet ení a lé ba žilních onemocn ní dolních kon etin - varixy (k e ové žíly) v etn kosmetických zákrok (sklerotizace drobných žilek), vyšet ení a lé ba p i vzniku otok dolních kon etin z nejr zn jších p í- in, telefonické konzultace b hem poradny. Podhorská nemocnice a.s. Bruntál vystavoval na veletrhu URBIS INVEST Pronájem bytové jednotky Hospodá ská správa m sta Bruntál VYHLAŠUJE nabídkové ízení na pronájem bytové jednotky. 25 v dom. 22 na ul. Kv tná v Bruntále o velikosti 1+1 (35,86m 2, VII. poschodí, podkrovní byt) obálkovou metodou s t mito podmínkami: Minimální nabídková cena: ,- K Složení jistiny ve výši: ,- K Nabídkového ízení na pronájem bytové jednotky obálkovou metodou se m že zú astnit pouze: 1. fyzická osoba, která má za azenou žádost o pronájem bytové jednotky v seznamu žadatel o pronájem bytové jednotky na bytovém odd lení Hospodá ské správy m sta Bruntál 2. fyzická osoba, která již má v pronájmu bytovou jednotku v majetku m sta Bruntál za podmínek: - má uzav enu platnou nájemní smlouvu k bytové jednotce - nájemní smlouva je ádn dodržována - na bytové jednotce, neváznou žádné nezaplacené pohledávky - v p ípad vít zství v nabídkovém ízení odevzdá bytovou jednotku, kterou má v pronájmu Zájemci, kte í mají zájem o ú ast v nabídkovém ízení, podají žádost v termínu do na adresu: Hospodá ská správa m sta Bruntál, bytové odd lení, pí Šárka Gre malová, Požárníku 10, Bruntál. Bližší informace budou poskytnuty na Hospodá ské správ m sta Bruntál, bytovém odd lení, Požárník 10, u pí Šárky Gre malové, telefon Krátce P l milionu návšt v mají internetové stránky m sta Bruntálu P íznivou zprávu oznámil v polovin dubna tým správy webových stránek m sta: celkový po et návšt v p esáhl v minulých dnech hranici p l milionu. Pot šující je také skute nost, že zájem o web m sta i jeho návšt vnost neustále roste a 18. kv tna 2008 na hrad Sovinci D tský den na Skalním hradu Po oba dny od 9 do 18 hodin diváci uvidí žonglérské dovednosti, pohádky, šermí e. P ipraveny jsou hry, malování pohádkových bytostí, historická tržnice. Bližší informace: kontaktní osoba Zden k Zedek, tel ,

7 náš domov 7 7. kv tna 2008 Telefon: Právní forma: p ísp vková organizace Z izovatel: Krajský ú ad Moravskoslezského kraje Ostrava editelka: Mgr. Danuše Humlová Adresa: nám. Sv. Michala nejendetem.cz D tský domov ve Vrbn pod Prad dem je zapojen do innosti komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále. Kapacita D tského domova je 48 d tí. Žijí v šesti rodinných skupinách. Historie domova sahá do roku 1951, kdy byla založena Komunitní plánování sociálních služeb Základní škola, D tský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Prad dem výnosem ONV v Bruntále Zvláštní škola ve Vrbn ve Slezsku. P i škole byl sou- asn z ízen d tský domov. Vyu ování bylo zahájeno se 14 žáky. Domov byl umíst n v budov bývalé nemocnice ádu n meckých rytí. Do roku 1993 byl zvláštní školou internátní jako organizace pod odborem školství v Bruntále. Za ízení prošlo n kolika vývojovými etapami generální opravy, rekonstrukce, p dní vestavba. Od se transformovalo ze ZVŠ internátní na D tský domov a Speciální školu. V roce 2001 delimitací p ešlo na nového z izovatele KÚ MSK v Ostrav. Hlavním ú elem z ízení organizace je uskute ování základního vzd lávání a výchova žák podle vzd lávacích program a zajišt ní ústavní výchovy nezletilé osob. P edm t innosti odpovídající hlavnímu ú elu: - poskytuje základní vzd lání; Zajiš uje nezletilé osob na základ rozhodnutí soudu o ústavní výchov nebo p edb žném opat ení plné p ímé zaopat ení a náhradní výchovnou pé i v zájmu jeho zdravého vývoje, ádné výchovy a vzd lávání. M že poskytovat plné p ímé zaopat ení zletilé nezaopat ené osob po ukon ení výkonu ústavní výchovy, p ipravující se na budoucí povolání. Zabezpe uje stravování d tí, žák a student a vlastních zam stnanc. V domov žijí d ti pestrým životem. Mají dokonce vlastní asopis, který je k vid ní na internetové adrese: www. ddvrbnocasopis.estranky.cz P i Dni otev ených dve í d ti z domova vyzkoušely terénní automobil Spole nost pro podporu lidí s mentálním postižením v Bruntále, o. s. nám. J. Žižky. 2,tel , mobil: nebo , hledá pro terapeutickou dílnu Polárka terapeuta - terapeutku Požadavky: VŠ nebo SŠ v sociální oblasti nebo speciální pedagogika, nejlépe po absolvování akreditovaného kurzu sociální pracovník. Nástup: , možno i na zkrácený pracovní úvazek. Zam ení muzikoterapie nebo arteterapie výhodou. Kontakt: p. Mozd e ová Sportovní i zájmová innost je pestrá. Fota: archiv domova Akce v Klubu senior v kv tnu Pro lenky Klubu senior se koná dne 12. kv tna 2008 oslava Dne matek. Zájemkyn o ú ast, které nejsou lenkami klubu, se musí n kolik dn p edem p ihlásit a složit ástku 35,- K, která je ur ena jako p ísp vek na pohošt ní. Jarní zájezd Klubu senior na jižní Moravu prob hne dne 28. kv tna. V sou asné dob je autobus pro zájezd pln obsazený. Dále prob hne jedna klubová beseda dle návrhu našich lenek. Termín bude ješt up esn n. Další informace m žete získat na tel.: (AS)

8 náš domov 8 7. kv tna 2008 Placení poplatk za cokoliv je obecn nepopulární a v pov domí lidí vždy vyvolává otázku, a to obvykle na výši placené ástky. Není to moc? Tam platí tolik, jinde dokonce mén. Slušn e eno: To je nepo ádek! Sou asn se vždy hledá viník. N kte í š astn jší v tom mají hned jasno a rádi to objasní i t m, kte í tak odborn zdatní nejsou. Je dob e, že si lidé pomáhají. V Bruntále v sou asné dob závistiv pokukujeme po š astn jších Opavanech, které stojí likvidace jejich odpad pouze 200,- K na hlavu a rok. M sto Bruntál zatížilo své ob any ástkou výrazn vyšší, a to 500,- K na hlavu a rok, p i využití strop obou ástí poplatku stanovených zákonem. Zd vodn ní této situace již bylo n kterými vysloveno, špatná práce ú edník radnice, TS Bruntál s.r.o. Padlo i n kolik dob e mín ných rad typu Pane správ e, musíte se víc snažit. Opus me nadsázku a zamysleme se. N kolik faktických údaj : Kapita ní platba (na hlavu), za provoz systému likvidace odpad ve m st, je stanovena obecn závaznou vyhláškou schvalovanou zastupitelstvem obce. 1. Dle zákona je maximální výše poplatku, bez ohledu na skute né náklady 500,- K. 2. Výše poplatku je ovlivn na: úrovní provozování systému a rozsahem poskytovaných služeb rozhodnutím zastupitelstva množstvím vyprodukovaných odpad a jejich t íd ním (ovlivn ní ceny t íd ním je v jednotkách procent) mírou využití rozsahu poplatku stanovených zákonem o místních poplatcích. S jistotou lze tvrdit, že každá obec v tomto stát skute né náklady na likvidaci odpad dotuje ze svého rozpo tu. Míra dotace je otázkou rozhodnutí zastupitelstva. Srovnání Bruntálu s Opavou z údaj za rok 2006 Kapita ní platba Bruntál Opava 500,- 200,- Skute né náklady M sto Po et obyvatel TÉMA: Platíme za odpady hodn nebo málo? Skute né náklady/rok Opava ,80 Bruntál ,68 Dotace m sta Opavy do systému je ,- K, : = 236,3 K /ob ana Skute né náklady /ob an/ rok T íd ní odpadu Komodita Opava (kg/ob an/rok) Bruntál (kg/ob an/rok) Papír 8,4 5,5 Plasty 7,9 6,03 Sklo 8,4 4,5 Opava má v systému t íd ní zaveden i pytlový sb r individuální zástavb. To a po et obyvatel je hlavní d vod rozdílu ve t íd ní ve prosp ch Opavy. T íd ní odpad je bezesporu pot ebné a d ležité. Dopady t íd ní jsou obecn známé a net eba je podrobn vysv tlovat. Avšak efektivita této innosti je již trochu složit jším problémem. T íd ní odpad ob any je finalizováno TS Bruntál s.r.o., komer ní spole ností jako v naprosté v tšin p ípad obcí tohoto státu. Odbyt vyt íd ných odpad a výnos pro TS Bruntál je pak ovlivn n standardními tržními vztahy. Tyto samoz ejm podléhají zm nám a asto velmi dramatickým. P íkladem byla situace se sklem p ed dv ma roky. Obce tedy rády p enechávají tuto koncovku subjekt m zajiš ujícím provoz systému. Obce neumí a v tšinou objektivn nemohou reagovat na výkyvy tržních vztah. Motivace obcí v našem stát ke t íd ní odpadu je zajišt na zapojením do systému podporovaném státem, prost ednictvím spole nosti EKO-KOM a.s., která poskytuje tzv. odm nu obcím za vykázaná množství vyt íd ného odpadu. Bruntál vykazuje tzv. nákladové položky, a to sklo, plasty papír, kartonové obaly TETRA-PAK a nenákladové položky - odevzdaný papír a kovy ve sb rnách. Celková odm na od EKO-KOMu v roce 2006 inila ,- K, náklady na provoz systému t íd ní a sb ru byly ,- K. Výsledek je tedy + 12,93 K na ob ana/rok. V Opav je výsledek dokonce opa ný, náklady na separaci v roce 2006 byly ,- K, odm na EKO-KOM a.s. byla ,- K. P epo et na obyvatele pak výsledek posouvá do záporných ísel a iní -55,- K. Finan ní efekt t íd ní v cen za likvidaci odpad je v jednotkách procent. To ovšem nesnižuje pot ebnost t íd ní, ale jako každý proces i t íd ní má své limity a vstupuje do n ho ada externalit. To je t eba p ijmout jako objektivní fakt. Výroky typu - více a lépe t i te, bude to levn jší - pramení z neznalosti problematiky. Nejlevn jší odpad je ten, který v bec nevznikl. Poplatky za likvidaci odpadu P i stejné konstrukci poplatku dle zákona o poplatcích a o obcích jako v Bruntále pak srovnání kapita ních poplatk vypadá následovn : Opava 250,- fixní ástka + 236,3 dotace = 486,30 Bruntál 250,- fix. ást ,- strop skut. náklad = 500,-K Dotace z m stského rozpo tu p i stejné konstrukci poplatku: Opava 699,80 250,- = 449,80 Bruntál 537,68 250,- = 287,68 Výše poplatku v Opav je tedy výslovn politickým rozhodnutím zastupitelstva m sta, s tím, že zastupitelé odsouhlasili každoro ní dotaci do systému ve výši ,- K. Tuto možnost samoz ejm má i zastupitelstvo Bruntálu. Nebudou pak tyto peníze chyb t jinde? Srovnáním údaj poslední tabulky si položme otázku, d láme to skute n tak úpln špatn? Pro objektivní srovnání s Opavou jsou ve skute ných nákladech v Bruntále zahrnuty i tyto t i položky, a to: - recykla ní dv r ,- K, - náklady na sb r, t íd ní - papír, sklo, plast ,- K, - velkoobjemové kontejnery ,- K. Celkové náklady jsou ,- K. V tomto rozsahu služeb jsou vykazovány údaje Opavy. V celkových nákladech Bruntálu ješt není zahrnuta ástka ,- K za likvidaci erných skládek. To ovšem neuvádí ani Opava, jedná se totiž o jev nahodilý a nep edvídatelný a tudíž obtížn kvantifikovatelný. Zám rem bylo p edložit srovnání objektivní a hodnotitelné. Mgr. Vladimír Procházka, vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství Pozn.: Údaje k systému Opavy byly poskytnuty odborem životního prost edí Magistrátu m sta Opavy.

9 náš domov 9 7. kv tna 2008 Žáci poznali jak t ídit odpad a oslavili Den Zem Tradi ní dubnovou akci ke Den Zem uspo ádalo Centrum osv ty pro životní prost edí M stského ú adu s dalšími partnery v sále kulturního st ediska 24. dubna. Akci navštívilo celkem 703 d tí z deseti mate ských, základních i st edních škol, 42 u itel a dalších 76 lidí bylo po adatel a ve ejnost. Pestrý program po celý den vytvo ili pro d ti spolupracující organizace. Úsp ch sklidila výstava živých i vycpaných zví- Celookresní setkání u itel prvního stupn Vpátek 18. dubna 2008 se na ZŠ Cihelní 6 v Bruntále uskute nil již 12. ro ník tradi ního setkání pedagog l. stupn. V letošním roce akci p ipravila a zorganizovala ve spolupráci s vedením školy vzd lávací agentura A- GNOS paní Mgr. Dagmar Samsonové. Setkání se zú astnili pedagogové ze ZŠ z Bruntálu, B idli né, Brantic, Krnova, M sta Albrechtic a Mikulovic. Celé setkání zahájily p kným vystoupením tane nice z tane ní školy Stonožka. Letošní setkání prob hlo pod pracovním názvem Burza nápad pro výuku na 1. stupni ZŠ. Dopoledne absolvovali pedagogové dílnu Nám ty pro kooperativní vyu- ování na l. stupni. Pod vedením paní Mgr. Dany Forýtkové si ujasnili problematiku skupinového, kooperativního a kompetitivního vyu ování. Získali praktické nám ty pro kooperativní výuku na l. stupni. V díln Cvi ení s pom ckami lektorka Zuzana Beranová informovala u itele o nových zp sobech preventivní pé e o zdraví d tí, o možnostech zvyšování t lesné kondice a kompenzace z nedostatku pohybu. Po dobrém ob d, který pro ú astníky p ipravily pracovnice školní jídelny, ekalo na všechny p ítomné p ekvapení ve form sladkého ob erstvení, jež p ipravily bývalé metodi ky kabinetu l. stupn. Odpolední program byl zam en na téma Projevy šikany na l. stupni ajak je ešit. Pod vedením Mgr. Svatavy Vyhlídalové byli ú astníci seznámeni s nutností d sledného a systematického vedení žák k osvojování norem mezilidských vztah respektující identitu a individualitu žáka. V díln Pro asto ztrácíme energii a sílu zkušený lektor PhDr. Rostislav Vraník u il pedagogy vnímat a p ijímat realitu, situace i osoby tak, aby lépe zvládaly náro né situace vprofesním i soukromém život. Užite né a praktické odborné dílny at, ukázky výcviku agility, bohatou prezentaci si p ipravily ZŠ Okružní a ZŠ Cihelní, Obchodní akademie a st ední zem d lská škola. Nechyb la ukázka zdravé výživy, spousta sout ží a kvíz informace o t íd ní odpad. Školáci b hem týdne navštívili t ídící linku odpadu, v areálu bývalých kasáren. -dd- Pou ení i p íjemné chvilky zažili u itelé na pracovním setkání. Fota: Martina Machalová a archiv ZŠ Cihelní našly mezi ú astníky setkání zna nou odezvu a budou ur it užite nou pomocí p i náro né práci u itel. Setkání p ineslo všem zú astn ným nejen pou ení, ale také p íjemné chvilky, strávené mezi svými kolegy a kolegyn mi z jiných škol. Pod kování pat í nejen vedení školy, ale všem zam stnanc m za vst ícnost a pochopení pro organizaci této akce, za vytvo ení velmi p íjemného a milého prost edí pro všechny ú astníky. Mgr. Dagmar Samsonová Foto: DS

10 náš domov kv tna 2008 Nabídka europoslance Hynka Fajmona (ODS) k návšt v n kterých budov Evropského parlamentu (EP) ve Štrasburku p išla v polovin dubna, a já jsem ji využila. Tato návšt va byla áste n dotována z prost edk Evropského parlamentu a uskute nila se ve dnech 21. a 22. dubna. V úterý 22. dubna jsme m li možnost zú astnit se ásti jednání parlamentu. Na programu byla rozprava k výro ní zpráv Evropské investi ní banky za rok 2006, p ed hlasováním oud lení absolutoria. Je dobré p ipomenout, že EP nesestavuje rozpo et ani neovliv uje množství financí do jednotlivých fond. Provádí však jejich podrobnou kontrolu ve sm ru správného využití. Celá rozprava probíhala za p ítomnosti prezidenta EIB pana Maystadta. N kolik post eh z p ísp vk len výboru pro rozpo tovou kontrolu: velká byrokracie v jednotlivých státech EU k p ijímání strukturálních fond. Role EP, p íliš mnoho agentur a co s tím, nedostate ný po et vzork ke kontrole užití fond, nutnost v tší Návšt va Evropského parlamentu ve Štrasburku Dne 10. a 11. dubna 2008 skupina t iceti žák z pátých t íd v doprovodu pedagog navštívila Opole a t šila se z mezinárodní spolupráce. Žáci zhlédli pou ný film p i prohlídce Dinoparku v Krasiejov. Poté dojeli do Opole, kde se seznámili s pam tihodnostmi m sta. D ti také vyrazily utrácet. Po návratu do školy ekalo na všechny malování ve smíšených skupinách a sportovní aktivity. Druhého dne byl na programu Den zdraví a všechny d ti spolu vytvá ely slovníky se zdravým jídelní kem. Komunikace mezi d tmi byla výborná a spolupráce se úsp šn rozvíjela. Nechyb la prohlídka školní sín tradic a také p edstavení typických polských tanc. U itelé sehráli utkání ve volejbale a d ti p itom byly výte ným publikem. Všem se v Opoli líbilo a n kte í se slzami v o ích se ubírali k domovu. Všichni se již t ší na další setkání. Jitka Hájková kontroly jednotlivých národ, velké náklady na celkovou administrativu EU, a služby s tím spojené, volání po zm n rozpo tu EU v zem d lství aj. Nutnost snížení procentuálního vyjád ení zneužívání finan ních prost edk EU. V podstat problémy o kterých víme nebo je tušíme. Otázkou z stává, jak rychle se dokáže administrativa EU s t mito fakty a úkoly vypo ádat. V tomto sm ru jsem pesimista, protože dob e víme, jak dlouhý je proces jakýchkoliv zm n v EU. Bohužel, as nahrává t m, kte í dokáží z t chto negativ t žit. P i besed s panem poslancem Fajmonem jsme diskutovali o otázkách týkající se náhradních energetických zdroj, prosazování pracovních p íležitostí a volný pohyb osob, zem d lská politika a cena potravin, globální oteplování aj. Pan poslanec vždy sd lil sv j názor, a jak to vypadá v EP obecn. Upozornil na velmi pal ivý problém, který zatím není p íliš slyšet, a to je stárnutí populace v Evrop. Objekty Evropského parlamentu jsou bezesporu velmi Spole ná fotografie ú astník. zajímavé vn i uvnit. Prostory pro ú adování nejsou pro návšt vníky b žn p ístupné. K ú asti p i jednání v parlamentu jsme obdrželi jmenovitý zasedací po ádek jednotlivých len EP. Výhodou je simultánní tlumo ení ve všech jazycích lenských zemí EU. Na záv r n co optimisti t jšího Štrasburk je hlavní m sto Alsaska a metropole francouzského východu. Je sídlem Rady Evropy, zasedá tady Evropský parlament (12 x 5 dn Foto: archiv europoslance v roce). Je také sídlem Evropského soudního dvora pro lidská práva. M li jsme možnost projíž ky vyhlídkovou lodí po ece Rýn, a spat it zajímavou architekturu m sta. Nejv tší dojem z prohlídky historického centra na m zanechal jeden z nejv tších chrám Francie katedrála Notre-Dame. Štrasburk doporu uji všem, kte í ješt nem li možnost zhlédnout jeho zajímavosti, a blíže se seznámit s jeho historií. Ludmila Navarová Bruntálští žáci rozvíjeli p átelství s vrstevníky v Opoli Na návšt v v Dinoparku vid li žáci prav ká zví ata. Foto: archiv školy

11 náš domov kv tna 2008 Klub Za starý Bruntál informuje lenové klubu uklízeli okolo vápenky v Razové Brigád klubu kolem vápenky p álo po así. Fota: Ant. Zgažar Les na b ehu p ehradní nádrže Slezská Harta, v m lkém údolí mezi Razovou a Leskovcem nad Moravicí skrývá zajímavou technickou památku šachtovou pec na pálení vápence tzv. Malou selskou vápennou pec, která je z ejm raritou, protože se jinde nezachovala. Pec byla zachrán na p ed rozpadáváním v roce 2000 Klubem Za starý Bruntál. lenové klubu každoro n provád jí jarní úklid vyhrabáváním stromového spadu úklidem odpadk, zanechaných návšt vníky nebo opravou plášt pece. Také odstra ují eventuální vandalské iny na stavb pece nebo na dopl ujících za ízeních. Letos byla zni ena lavi ka z masivních d ev ných prvk, které byly naházeny do pece (!). Údajn prý náležitost technické památky k obci Razová, která je skute n na jejím katastru, vyvolává zlou krev v nedalekém Leskovci, kde se myln domnívají, že pat í k jejich obci. Letos, 26. dubna se úklidu vápenky zú astnil rekordní po et len klubu šestnáct. Válcovitá pec, p ipomínající miniaturní hradní v ž, je z hrubého lomového kamene z r zného materiálu, od žulových a zn lcových balvan, až po tufové a tufitové balvany. Vnit ní st na byla vyzd na Výlet na Velký a Malý Roudný V sobotu výlet na Velký a Malý Roudný. Odjezd linkovým autobusem v 10:50 hod. do Roudna, návrat v 18:00 hodin. Antonín Zgažar Dívce se necht lo do školy Neobvyklý p ípad strážníci ešili ve tvrtek 24. dubna dopoledne. Na služebnu p išel pedagog, který p ivedl žákyni s tím, že namísto školy trávila sv j as na nám stí. Dívka z nedaleké obce m la chodit za školu už od pond lí. Muž strážníky požádal, aby dívku p edali s pat i ným vysv tlením matce. Ta si však pro dceru nemohla p ijet, protože byla na neschopence. Strážníci dívku poslali na vlak a o p ípadu informovali sociální pracovníky. (jo) P íjemný okamžik po zda ilé práci. vysoce vypálenými cihlami. Horní ást stavby obepíná mohutná ocelová obru, která m že pocházet z bývalé huti pod Roudnem. Klub sehnal kompletní dokumentaci technické památky a renovoval ji za spolupráce s Lesní správou L R Bruntál. Lesy zde rovn ž daly umístit nau nou tabuli. Vápenec se t žil v lomech vpravo i vlevo od pece. V kolmé, až p evislé st n je patrné lámání horniny, kde ulpívá i istý vápenný prach. Doba vzniku pálenky je identifikována na ízením C. a K. (císa ského a královského) Okresního hejtmanství v Bruntále ze dne 19. b ezna 1912: Adolf Baier v Razové. 96 požádal o ú ední povolení k otev ení vápenného lomu a pálenice (pec na pálení vápence) na parcele v Razové. (I zde je evidentní, že pec pat í k Razové.) Vápenec se do pece vkládal shora, kam na korunu pece vedla lávka (Feldbahn). Kusy vápence, velikosti asi 30 cm se skládaly tak, aby celým prostorem mohl pronikat žár z topeništ. V peci byl rošt, odd lující topeništ od nákladu vápence. V našem p ípad se z ejm pálilo d evem, nejd íve vysoce výh evným bukem, pak se p idávalo i m kké palivo. Vápenná pec je významnou a vzácnou technickou památkou, kterou bychom m li všichni chránit jako doklad technického umu našich p edk. -cn- Použito materiálu: Navara, C., Mgr., Rapušák, P., Razová obec tufit, Klub Za starý Bruntál, Bruntál, listopad 2007 Výstava díla Radka Pila e se líbila i len m KZSB. Foto: Ant. Zgažar

12 náš domov kv tna 2008 Beseda o výstupu na horu v Himalájích Ve st edu, dne 21. kv tna 2008 v 18:00 se bude ve Spolkovém dom Mariany Berlové konat beseda pana doc. Emila Gavlovského z Ostravy, který zájemc m p iblíží cestu do oblasti nejvyšší hory sv ta, Mount Everestu. Tématem besedy je popis cesty, výstupu na 5545 m vysoký vrchol Kala Pattaru, z kterého je mimo ádn krásný výhled na vrchol Everestu, a to ze vzdálenosti pouhých 9 km a výstup na 5500 m Gokyo Peak. Krásné diapozitivy p iblíží hlavní m sto Nepálu, Kathmandú, s jeho hinduistickými památkami a svatými muži, i život národa Šerp v údolí Dúdh Kosí, které je jediným p ístupem k Everestu z nepálské strany. (DV) Táborníci lákají na léto pod stanem Bruntálské sdružení Moravskoslezští táborníci (MST) po ádá již tradi ní letní stanový tábor ve Vísce u Jeví ka (okres Svitavy v Pardubickém kraji) pro d ti od 7 do 15 let. Táborová základna v p írodním prost edí poblíž Jeví ka nabízí pro d ti veškeré zázemí ubytovací a sportovní, v etn koupališt v Jeví ku. Výchovní pracovníci p ipravili pro d ti pestrý všeobecný tábornický, turistický a sportovní program se spoustou her. Tábor se koná ve dnech 10. až 23. srpna, stojí 3300 K a p ihlásit nebo informovat se m žete na adrese MST: Antonín Zgažar, Jesenická 53, Bruntál, tel (zr) P ehlídka tance Bruntálský ba a zaplnila sportovní halu Stovky divák p išly povzbudit mladé tane níky na p ehlídce Bruntálský ba a, kterou uspo ádal o St edisko volného asu - centrum Bruntál. Na snímku skladba moderních gymnastek. Orientální tance skupiny Dambra. Fota: -dd- Ond ej Hrabina a Marie Dudušová. Akrobatky Vážky. Cvi ení na pláži. Skladba d tí ze Sv tlé Hory s názvem Pokojské. Taxmínek z Krnova.

13 Jan Demel p ednášel student m SPŠ v Bruntále. V minulých dnech navštívil St ední pr myslovou školu Bruntál jeden z vývojových otvírání pátých dve í, spojující výhody karoserie typu liftback a sedan. Liftback umožpracovník Škody Auto, uje dostate n velké otev ení absolvent školy, Jan Demel. Ve velmi neformální besed seznámil žáky studijního oboru silni ní doprava s vývojem a konstrukcí jedine ného systému otevírání pátých dve í Twindoor, patentovaného automobilkou Škoda. Poprvé byl p edstaven v automobilu Škoda Superb druhé generace, jehož premiéra byla na letošním Ženevském autosalonu. O jde? Twindoor je ozna- ení patentovaného systému pátých dve í, což uleh uje pohodlné naložení rozm rn jších náklad. U sedanu se naproti tomu elegantn otevírá pouze víko zavazadlového prostoru, aniž by byl narušen teplotní komfort uvnit kabiny. Nov patentovaný systém Twindoor umož uje díky speciálnímu mechanismu otev ení jak pouhé ásti, tak i celých pátých dve í. Samotný nápad není nový, v minulosti se o podobné enáš domov kv tna 2008 N kolik poznámek k sou asnému d ní v Bruntále V. 6 Našeho domova z letošního roku je uve ejn n text p ipravované petice vyzývající ke zrušení usnesení Zastupitelstva k vyhlášení zám ru na využití území areálu fotbalového h išt. Pokud si pamatuji, není to akce první, by v této form první je. My, obyvatelé m sta Bruntálu jsme vyzýváni, abychom požadovali revokaci usnesení zastupitelstva v této v ci. Zaujaly m n které další pasáže, kdy: Vyslovujeme zásadní nesouhlas s dalšími nesmyslným vyhlášením zám ru na využití stávajících pozemk...! Nic nesmyslného v tomto zám ru nespat uji. Pokud vím, nikdo ne íká, že se zde bude budovat další obchodní centrum. Jist. V Bruntále je t chto center n kolik, ale v souladu s dnešním pojetím trhu je zám r, pokud takový skute n je, v souladu se sou asným d ním. Zde bych cht l upozornit zástupce peti ního výboru, že dnes je situace jiná v tom, že návšt vníci m sta turisté se nezajímají pouze o zámek, ale mají zájem a ptají se, kde n která tato obchodní centra jsou. Návšt va t chto obchodních center je sou ástí poznání m sta, nejen Bruntálu. Co se týká argumentu, že cituji: Zám r je proti zájm m ob an tohoto m sta, sportovc a podnikatel, nejsem si zcela jist tímto tvrzením. Co se týká podnikatel (snad živnostník ), jsem p esv d en, že denní zkušenost v tomto sm ru potvrzuje, že obchodní sí je v podstat již n kolik let jasná. Služby potraviny, drogerie, o hospodách nemluv, jsou již dány, a p ípadná výstavba dalšího obchodního domu s nepotraviná ským sortimentem by m stu, ani nám, obyvatel m, nem la vadit. Vždy stejn se jezdí za tímtosortimentem mimo Bruntál. Trochu m pobavilo sd lení Navíc nerespektuje historický význam stávajícího sportovního za ízení. V em signatá i petice historický význam spat ují? Ano. Je tu jistá nostalgie spojená s tímto prostorem, kde jsem jej já, jako p íslušník Pohrani ní stráže v letech 1957 až 1959 pomáhal budovat, ale to neznamená, že si nep eji zm nu. V neposlední ad se domnívám, že signatá i nepochopili jednu v c. Již dlouho, a na m j vkus skute n nep im en dlouho, se jedná o zástavb rodinných domk v lokalit Za mlékárnou. Máli zde skute n bytová výstavba být, je t eba celou tuto ást, v etn problematických kasáren, ešit komplexn. Je to výzva nejen pro sou asné zastupitele, ale i pro další na n kolik desítek let dop edu. Nebo budeme v rámci záchrany sportovního areálu, do kterého bude t eba i nadále investovat, bránit dalšímu rozvoji m sta? Na záv r bych cht l místo takových výzev dát obyvatel m m sta jinou alternativu. P esta me si již st žovat, co vše v Bruntále nemáme malé platy, jsme na okraji zájmu Moravskoslezského kraje, nám nikdo nepom že apod. Nechme t chto ná k a za n me problémy, které ve m st jsou, ešit. To ale nebude možné nekone n planými e mi na zastupitelstvu, které trvá n kolik hodin a stejn nic ne eší. To je v cí nás všech, ale p edevším 27 zastupitel, které jsme si zvolili. N které bohužel! Úvahu kon ím jedním r ením: Pomoc hledej na konci ramene. Josef Cepek Absolvent SPŠ Bruntál vyvíjel unikátní systém otevírání pátých dve í Twindoor Variabilní otevírání pátých dve í automobilu. šení pokoušely automobilky BMW, Opel, apod., ale nikdy tento nápad nedotáhly do sériové výroby. To se povedlo teprve Škod Auto, díky vývojovému týmu s p. Janem Demelem. Studenti tak m li možnost seznámit se s tímto sv tov unikátním mechanismem, který variabilní otevírání pátých dve í umož uje, a který byl p edm tem mnoha patent. Zhlédli jak 3D animaci funkce vlastního mechanismu, tak jeho innost p ímo na automobilu. Jan Demel p i besed zodpov d l i mnoho zvídavých otázek v oblasti vývoje aut. Studenty také velmi zaujalo, jakými etapami probíhá, a co vše se musí ešit p i vývoji nového automobilu. J. Demel neopomn l zd raznit, že pro tuto innost je t eba um t pracovat s 3D kreslícími programy a mít pat i né odborné znalosti, um t pracovat v týmu, znát alespo dva sv tové jazyky a v neposlední ad být zdrav sebev domý. A to byla zda ilá te ka za besedou, která ur it mnoha žák m poskytla nám t k zamyšlení nad jejich profesní budoucností. Ing. Ladislav Homolka SPŠ Bruntál

14 náš domov kv tna 2008 Sv ží a plný elánu oslavil své 85. narozeniny pan Todor Varadinov z Bruntálu. Bydlí tady už od konce války, kdy si v tehdejším Rudém právu p e- etl výzvu, že se hledají lidé na ze-m d lskou práci. V rodném Bulharsku jich vyr stalo ve vesnici u Plovdivu šest bratr a k tomu oslavenec jen podotkl: Otec se nemohl do kat dcery, tak když m l p l Mladý Varadinov v letecké škole. Jubilant Todor Varadinov oslavil p taosmdesátiny Rozlou ili jsme se Václav Kopp (79) Bruntál, Kv toslava Holbíková (85) Bruntál, Hynek Poštulka (66) Bruntál Máte zájem o start na zahrani ním turnaji? Setkání se sportovci ze všech kout sv ta Ve dnech 20. až 26. ervence 2008 se bude v ma arském Kaposváru, blízko Balatonu, již 5. ro ník velkého mezinárodního mládežnického fotbalového turnaje všech v kových kategorii, resp. kategorií chlapc a dívek narozených v letech Na turnaji startují každoro n mužstva z Rakouska, Brazílie, Bosny, Chorvatska, Equadoru, Anglie, N mecka, Finska, Francie, Ghany, Irska, Itálie, Nigerie, Ruska, Peru, USA, Slovenska, Ukrajiny a Ruska. Turnaj je vedle fotbalu také místem pro oddych a zábavu a hrá i, trené i a doprovod mohou strávit týden s mládeží ze všech kout sv ta. Vedle fotbalu se naskytne p íležitost k navázání sportovních p átelství a spolupráce. Ve festivalové vesni ce najdou ú astníci zábavné atrakce, aqua park a hodn zábavy a her. P ípadné bližší informace žádejte u tajemníka OS STV Jana Urbana na ové adrese (JU) man aftu, p estal v it, dodal žertem. Vystudoval leteckou školu. Když byl ve válce zran n, nemohl se vrátit k letectvu. Nakonec se usadil zde. Dlouhá léta d lal mistra v Autoremontu. V život hodn cestoval. eské ob anství má teprve dva roky a s bulharským pasem si zažil peripetie v souvislosti se získáním rodného ísla. Jel kv li tomu s vnu kou do Sofie. Lítal jsem jak hochštapler po t ech ministerstvech. Má jednoho syna, dv vnou- ata a také pravnou e. Velkým koní kem pro n j je fotografování. Rád vzpomíná na dobu, kdy vystavoval spolu s dalšími fotografy v Bruntále. Také gratulant m, kterými byli zástupci odboru vnit ních v cí a len zastupitelstva m sta Stanislav Navrátil, ukázal n které kousky ze svého bohatého archivu velkoformátových fotografií. Dnes se mu žije dob e, s rodinou se vídá pravideln a je na ni náležit pyšný: Mám vzd lanou a dobrou rodinu, ekl Todor Varadinov. Ob as cestuje také do Bulharska, kde se vídá Na fotografii ukazuje oslavenec Todor Varadinov svého tehdy devítiletého syna s ovcemi na hospodá ství v Bulharsku. Fota: -dd- B l a h o p á n í u vína z rodinné vinice se svými bratry a jejich rodinami. Zastává názor, že každý lov k by m l vytvá et n jakou hodnotu. Jen když vidím kolik je dnes nezam stnaných a bezdomovc, je mi z toho smutno, dodal. -dd- V kv tnu 2008 slaví narozeniny tito lenové Sdružení ob an zdravotn postižených v Bruntále: R žena Handlová, Ema Koupilová, Kv toslava Hradilová, Marie Burdová, Eliška Felkelová, Anna Vránová, Marie erná, Anast. Vlachýnská, Hana Milková, Jana Mazánková, Marie Strouhalová, Julie G rová, Olga Kantová, Rudolf Hynek, František Zácha, Eva Ko a íková, Pavel Tome ek, V ra Straková, Hana Chmelíková, Emilie Škapová, Jaroslava Tarabášová, Hana Dobrod jová, Iva Kostýlková, Alžb ta Havlínová, Pavel D kan, Jaroslav Peter, Jarmila Záchová, Anna Sk ehotová, Vlasta Doležalová, Margareta D kanová, Kv toslava Žatková, Drahomíra Švandová, Marie Drescherová, Stanislav Kašpar. Výbor organizace Sdružení ob an zdravotn postižených p eje všem hodn zdraví a spokojenosti do dalších let. Veletrh: AUTOSALON - STAVBA - BYDLENÍ - ZAHRADA - ZÁBAVA Pátým ro níkem pokra uje ve víceú elové Hale v M stských sadech ve dnech kv tna výstavní akce Opavský veletrh. Na akci s podtitulem AUTOSALON - STAVBA - BYDLENÍ - ZAHRADA - ZÁBAVA návšt vníci najdou vše pot ebné pro stavbu, renovaci i údržbu domu, bytu, dílny i zahrady. Nebude chyb t prezentace tém všech místních prodejc automobil s mnoha regionálními premiérami. Sou ástí veletrhu je bohatý doprovodný program pro všechny letos se mohou návšt vníci t šit na kaskadérská vystoupení, hudební vystoupení, kovbojskou, siláckou i barmanskou show, dámy speciáln na módní p ehlídky a ukázky lí ení kosmetických firem, pro d ti jsou nachystány atrakce, hry a sout že. Navíc každý návšt vník má op t šanci vyhrát n kterou z tém tisíce cen, v novaných partnery veletrhu letos bude první cenou speciální židle v cen tém 17 tisíc korun. Zkrátka, Opavský veletrh se stává jedine nou p íležitostí spojit p íjemnou procházku v opavských M stských sadech s návšt vou akce, kde si najdou své p íznivci krásných automobil, stavebních novinek i zábavy akce, která svým rozsahem nemá v regionu obdoby. P. N.

15 náš domov kv tna 2008 Jan Urban hraje první fotbalovou ligu za FC Brno Po Martinu Lukešovi, Ivo Kraj ovi- ovi, Davidu Langrovi a Jaroslavu ernému má TJ Olympia Bruntál dalšího svého odchovance v lize. Je jím Jan Urban (21), který podepsal smlouvu v prvoligovém týmu FC Brno. Jako kluk za ínal s atletikou - b hal 800 metr a p espolní b hy. S fotbalem za ínal v Bruntále, ješt jako dorostenec prošel Sigmou Olomouc a Opavou. V 19 letech si ho po testech vybrala slovenská Dunajská Streda, kde hrál druhou slovenskou ligu. Za rok strávený na Slovensku odehrál 27 zápas. Po sezón u východních soused p išla p es manažery nabídka do Rakouska. Honza absolvoval trnáctidenní zkoušku a poté Páté plavecké závody od návratu na startovní bloky absolvoval, po prod lané leukémii, bruntálský plavec Tomáš Brada. B hem víkendu 19. a 20. dubna se v Hradci Králové konalo finále Mistrovství eské republiky družstev. P estože jsou Tomášovy tréninkové dávky zatím po ád, vzhledem k nemoci, polovi ní, svými výkony se již nominoval ve podepsal smlouvu. P estože šlo o nižší sout ž, považuje i tuhle štaci za p ínosnou: Nau il jsem se hodn bojovat, ekl. Do týmu se Honza dostal díky pam ti Karla Jar ška. Brn nský p edseda p edstavenstva a sportovní editel ho znal jako nad jného mladého dorostence ze svého p sobení v Opav. Byl hodn šikovný a já si ho pamatoval. Tak jsem zapátral, kde nyní hraje a zajel se na n j podívat. Po trnáctidenní zkoušce jsme mu pak nabídli smlouvu, p iblížil Jar šek. Taková nabídka se neodmítá. Honza nasko il do A týmu p ed zimní p ípravou. Od p sobení v Brn si ofenzivn lad ný záložník slibuje hlavn nové zkušenosti. svém mate ském oddíle do reprezenta ního družstva Klubu plaveckých sport Ostrava (KPSOs). Jeho výsledné asy se závod od závodu zlepšují. Svými výkony v prsových disciplínách a v závod na 50 m volný zp sob (VZ), tak ve finále, pomohl svému družstvu KPSOs k celkovému 5. místu v R. Vprvním svém závod, finále družstev, v závod na 200 m prsa, doplaval v ase 2:37,81 s. Sv j as tak zlepšil ze semifinále, které se konalo p ed 14 dny ve Zlín tém o 2 s. Následovalo prsových 100 m ve štafet. Plavci ostravské štafety skon ili na 5. míst. Druhý den finále, v ned li, za al prsovou stovkou a to v ase 1:11,41 s. Mezi muži porazili Tomáše z jeho ro níku jen dva plavci v obou závodech - Ond ej Smetana a Eduard Ulmann. Sv j poslední závod na tomto klání Tomáš, jako nekraula, absolvoval práv na 50 m VZ v ase 0:26,06 s. Je tu dost výborných starších hrá od kterých se m žu u it. Cht l bych samoz ejm za ít sbírat více start v lize, ukázat se a ud lat si v Brn dobré jméno, plánuje mladík, jehož vysn nou ligou je n mecká nejvyšší sout ž. (zr) Tomáš Brada pomohl družstvu k dobrému výsledku na mistrovství republiky Foto: archiv klubu P edcházející závody, které Tomáš Brada absolvoval od svého návratu byly ty i. Všechno za alo ve Vsetín na 1. kole družstev B. Následoval Motýlká ský trojboj v Karviné, potom plaval na Jarním poháru v Hradci Králové, kde obsadil 3. místo, a po dlouhé dob stál op t na stupních vít z (50 m prsa). Na svých tvrtých závodech, na Mistrovství R družstev semifinále ve Zlín, již Tomáš díky zlepšujícím se výkon m reprezentoval družstvo A KPSOs. To také reprezentoval na práv prob hlém Mistrovství R finále v Hradci Králové. (TP) Fotbalová pozvánka FCSLAVOJ BRUNTÁL zve p íznivce na domácí fotbalové zápasy 1. A t ídy muž. ned le 11. kv tna v 16:30 Velké Hoštice ned le 25. kv tna v 16:30 Ha ned le 8. ervna v 17:00 Št pánkovice P ij te se bavit fotbalem a povzbudit bruntálský tým.

16 náš domov kv tna 2008 Po šesti letech v Bruntále op t bude hrát II. ligu v šachu Skv lého úsp chu dosáhli v dubnu šachisté TJ Slavoj Bruntál. V rozhodujícím utkání o postup do II. ligy porazili na domácí šachovnici Frýdek-Místek 4,5 : 3,5 bodu a mohou se radovat z postupu do II. ligy. O vít zství v posledním utkání se zasloužili Búran, Zdražil a Pán vít zstvím, remízou p isp li Kárník, Hnilo a Janyška. Oddíl šachu Slavoje Bruntál obnovil své ko eny v šedesátých letech a k dnešnímu dni má 38 len. O postup do II. ligy se vedle výše jmenovaných hrá zasloužili i Van k, Walowicz a Ludwig. Všem len m šachového oddílu blahop ál a pod koval za dobrou reprezentaci okresu a m sta ihned po utkání, tajemník OS STV a zastupitel m sta Jan Urban. (zr) Basketbalovou p ípravku TJ Slavoj Bruntál navšt vují d ti od sedmi do jedenácti let. U í se základy basketbalové abecedy - p ihrávky, dribling, pravidla hry. Trénují dvakrát týdn, v pond lí od 15 hodin v t locvi n v ZŠ Cihelní a ve tvrtek od 15 hodin ve sportovní hale. Tréninky prolínají sportovní hry se zam ením na basketbal. V lét od 18. do 24. srpna Družstvo šachist se raduje z postupu do ligy. Basketbalová p ípravka u í d ti základ m hry eká d ti sportovní soust ed ní v podob tábora v t locvi n ZŠ Cihelní v Bruntále. Mohou se zú astnit i další zájemci, d ti ro níku narození 1997 až Zveme všechny zájemce o tuto krásnou, rychlou, moderní kolektivní hru. Dokolektivu mohou p ijít kdykoliv zkusit si zatrénovat. Je možno za ít už te, ale také zú astnit se našeho letního soust ed ní, ekl trenér Pavel Krej í. Vp íštím školním roce už d ti budou hrát sout ž jako Foto: archiv oddílu nejmladší družstvo basketbalist. -dd- Plné nasazení hrá p i tréninku. Foto: -dd- Družstvo p ípravky basketbalist. Foto: archiv oddílu Kdy vyjde Náš domov? Uzáv rka p íštího vydání Našeho domova je v pond lí 19. kv tna Noviny budou v prodeji od 28. kv tna Redakce uvítá nám ty a p ísp vky dopisovatel a ob an m sta. Pište, telefonujte: a ujte: Náš domov - noviny m sta Bruntálu Vydává M stský ú ad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka: Dita Dulovcová. Redak ní rada: Hana Šutovská, Ludmila Navarová, RNDr. Blanka Sk ivánková, Ji í Ondrášek. Grafická úprava a tisk: Tiskárna René Daubner - APRO, Ruská 10, Bruntál MK R E Prodej novin a p íjem inzerát také ve M stském informa ním centru (MIC), nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod.). Informace o p edplatném a inzerci podává redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uve ejn nými v p ísp vcích dopisovatel.

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l

Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l stys erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l Jednací ád výbor Zastupitelstva m styse erný D l Zastupitelstvo m styse erný D l se usneslo vydat v souladu se zákonem. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení),

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Ing. Tichý Jiří, VŠB-TU Ostrava, Ing. Navrátilová Margita, Ostravské komunikace, a.s. Dopravní uzel Svinov, zprvu jen uzel železniční dopravy,

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 15. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 26. května 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6.

RO 16. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 11.6. USNESENÍ z 16. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION HRANICKO Sídlo svazku: Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice Sekretariát DSO MR Hranicko nám. Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou Zápis ze schůzky rozvojového partnerství

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 903/2010-2014/RM. Usn. č. 903/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 47. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 19. 2. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU ZA ROK 2015 Zprávu o činnosti dětského rybářského kroužku za rok 2014 kterou jsem vám přečetl na loňské výroční schůzi, jsem ukončil vánoční schůzkou. Rok

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

POLNÁ místo pro všechny generace

POLNÁ místo pro všechny generace 32 33 POLNÁ místo pro všechny generace S tímto heslem jde KDU- SL Polná do komunálních voleb, které se uskute ní 10. a 11. íjna. Sv j volební program strana oficiáln p edstaví v rámci akce Odpoledne s

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán.

Z á p i s. ízení I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky se ujal starosta JUDr. Ji í Helán. Z á p i s z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 11.11.2010 v Dom spolkových aktivit Rubínek, Pozna ská 10, Brno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka

Obec Rohatsko. č. 2/2014. Václav Král, Radek Štros, František Šourek ml., Josef Horák, Jiří Štros, Petr Juršťák, David Matějka Obec Rohatsko Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatsko konaného dne 28. 12. 2014 od 17-ti hodin v klubovně sportovního areálu Rohatsko. č. 2/2014 Přítomní zastupitelé: Přítomní občané:

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Zahájení: FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Datum konání: středa, 4. 6. 2014 Čas konání: 17:00 19:30 Místo konání: Zákl. škola, Anežky České 702/17, ÚnL (Krásné Březno) Starostka MO Neštěmice Miloslava

Více