Preambule. 1 Výklad pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Preambule. 1 Výklad pojmů"

Transkript

1 STRANA 1

2 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout a postupovat v souladu s těmito Zásadami. Tyto Zásady stanovují, jak co nejúčelněji postupovat při prodeji, pronájmech nemovitého majetku a vymáhání pohledávek souvisejících s těmito úkony. 1 Výklad pojmů Vybraným majetkem se pro účely těchto Zásad rozumí nemovitý majetek (budovy, stavby, byty, pozemky) svěřený Městské části Praha 15 jí vyhláškou hl.m.prahy, kterou se vydává Statut hl.m.prahy. 1. Pohledávkou se pro účely těchto Zásad rozumí dlužné nájemné za pronájem objektů, bytů, nebytových prostor či pozemků, popř. dluh vzniklý z titulu neuhrazení služeb s nájmem spojených řádně a včas. 2. Majetkoprávním úkonem se pro účely těchto Zásad rozumí úplatný převod (prodej) vybraného majetku nebo jeho pronájem a dále úkony směřující k vymáhání pohledávek. 3. Neobsazenou bytovou jednotkou se pro účely těchto Zásad rozumí právně a fyzicky volná bytová jednotka nezatížená právy třetích osob, tj. na které nevázne nájemní smlouva, popř. není veden soudní spor o trvání nájmu, zástavní právo ani právo odpovídající věcnému břemenu. 4. Cenou obvyklou dle znaleckého posudku je cena stanovená v souladu s ustanovením 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, tedy taková cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 5. Prodávajícím se rozumí Městská část Praha 15, OM odbor majetkový, OSP odbor sociální péče, OD odbor dopravy, OÚR odbor územního rozhodování, OÚPSÚ odbor územního plánování a stavební úřad, OŽP odbor životního prostředí, OE odbor ekonomický 2 Rejstřík zásad I. Převod nemovitostí I./a prodej pozemků a nemovitostí s nebytovou funkcí příloha č.1-2 II. III. IV. Pronájem nemovitostí II./a pronájem pozemků příloha č.3 II./b pronájem nebytových domů a nebytových prostor příloha č.4 Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby III./a vymáhání nájemného a úhrad za služby příloha č.5 Zásady s dočasnou platností IV./a prodej vybraných neobsazených bytových jednotek příloha č.14 IV./b prominutí části poplatků z prodlení příloha č.5 STRANA 2

3 3 Zásady I./a : Převod nemovitostí prodej pozemků a nemovitostí s nebytovou funkcí A. Předmět úplatného převodu tvoří vybrané nemovitosti, a to: 1. objekty dokončené i rozestavěné, bez pozemku nebo včetně pozemku, se kterými tvoří jeden funkční celek. 2. pozemky zastavěné i nezastavěné Mimo obecné zásady stojí vybraný majetek, u kterého byly Radou a Zastupitelstvem MČ Praha 15 schváleny zvláštní pravidla pro jejich převod. B. 1. O zveřejnění záměru převést nemovitost ve vlastnictví MČ Praha 15 rozhoduje Rada MČ, odbor majetku (dále jen OM ) po projednání s kompetenčně příslušným členem Rady MČ nebo kompetenčně příslušný člen Rady MČ. 2. Před zveřejněním záměru dle části B/ odst. 1 požádá OM o písemné stanovisko k záměru převodu nemovitosti dotčené odbory ÚMČ Praha 15, a to zejména: OÚR, OÚPSÚ, OD a OŽP. Výše označené subjekty zašlou OM své písemné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti. V případě nedoručení stanoviska ve lhůtě se má za to, že stanoviska dotčených subjektů jsou kladná. 3. Zveřejnění záměru převést nemovitost na úřední desce ÚMČ, v případě realizace přímého prodeje po dobu nejméně 15 dnů, v ostatních případech 30 dnů před projednáním ve volených orgánech MČ Praha 15 v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, zajišťuje OM. C. 1. Při převodu nemovitostí bude postupováno formou výběrového řízení nebo přímého prodeje. 2. Výběrové řízení bude realizováno minimálně za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Závazný postup při výběrovém řízení je uveden v příloze č Přímý prodej bude realizován minimálně za cenu vycházející z ceny obvyklé dle znaleckého posudku zejména : a) v případech prodeje spoluvlastnického podílu bude postupováno podle zákona ( předkupní právo spoluvlastníka/-ů/ nemovitosti ), b) v případě kdy nemovitost tvoří jeden funkční celek s nemovitostí jiného vlastníka ( funkční celek posuzuje OM ), bude nemovitost nabídnuta jinému vlastníkovi tak, aby bylo zřejmé, že se o nabídce dozvěděl. V případě dvojího nedoručení nabídky jinému vlastníkovi ( doručovací adresa jiného vlastníka uvedená v katastru nemovitostí ), či nedoručení písemné odpovědi jiného vlastníka na prokazatelně doručenou nabídku ve lhůtě 30ti kalendářních dnů OM postupuje dále tak, jako kdyby jiný vlastník neměl o koupi nemovitosti zájem, STRANA 3

4 c) v případě žádosti jiného vlastníka o koupi nemovitosti ( obvykle pozemku ) z důvodu scelení nemovitostí. OM prvotně vyhodnotí, zda scelovaný pozemek je samostatně nezastavitelný a s předmětným pozemkem tvoří vhodný doplněk a jeho pořízení nemá využití pro jinou osobu než pro žadatele, d) v případě, že o záměru prodeje rozhodne Rada nebo Zastupitelstvo MČ Praha 15 Ad hoc. V ostatních případech se postupuje podle článku B. a pravidel uvedených v příloze č.2. Obdobné postupy budou použity i v případě majetkové směny. II. Pronájem nemovitostí Zásady pronájmů jsou odděleně zpracovány pro : II./a pronájem pozemků, a to v příloze č.4 II./b pronájem nebytových domů a nebytových prostor, a to v příloze č.5 II./c - pronájem bytů Bytový fond ve svěřené správě MČ Praha 15 obsahuje obecně byty s těmito druhy nájemních vztahů : a) byty standardní V těchto bytech vzniká či je prodlužován nájemní vztah na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 15. Počáteční nájemné je stanoveno na základě usnesení Rady č. R-904 ze dne s tím, že aktuální výše nájemného ke dni uzavření nájemní smlouvy bude zahrnovat součet inflačních navýšení schválených radou MČ Praha 15. Uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný radní pro majetek, organizačně zajišťuje OM. Hlavní zásadou je řešení bytové situace občanů s trvalým pobytem v Praze 15. Před platností těchto Zásad byla zrušena pravidla pro pronájem bytů v budovách svěřených MČ Praha 15 schválená Radou MČ pod č. R-1710 ze dne a stávající seznam žádostí o pronájem bytu a bytových náhrad. b) byty v domě zvláštního určení ( Dům s pečovatelskou službou ) V těchto bytech se umísťování řídí Pravidly pro přidělování bytů v domě zvláštního určení. Výši nájemného stanovuje OM jako nákladové nájemné. Uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný radní pro sociální věci, organizačně zajišťuje OM podle technických propozic OM. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ. Hlavní zásadou je řešení bytové situace občanů s trvalým pobytem v Praze 15. c) byty zvláštního určení V těchto bytech vzniká nájemní vztah na základě individuální dohody s fyzickou či právnickou osobou, a to včetně stanovení výše nájemného, nejméně však ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení dle v části b) tohoto článku. STRANA 4

5 Nájemní vztah řeší bytovou situaci osob se zdravotním znevýhodněním včetně osob, u kterých je nezbytný trvalý dozor opatrovníka. Uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný radní pro sociální věci, organizačně zajišťuje OSP podle technických propozic OM. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ. Hlavní zásadou je řešení bytové situace občanů s trvalým pobytem v Praze 15. d) byty krátkodobého ubytování pro občany ve stavu bytové nouze V těchto bytech se umísťování řídí strukturovaně. Byty jsou obecně určeny pro občany s trvalým pobytem v Praze 15, kteří v nouzi požádali o dočasnou pomoc při řešení bydlení. Strukturované rozhodování zástupců MČ Praha 15 zahrnuje i individuální právo posouzení stavu nouze u žadatelů vč. práva žádost odmítnout. Pro tyto účely MČ Praha 15 vyhrazuje celkem 16 bytů a ubytovacích jednotek, a to : ubytovací jednotky č v ubytovně Štěrboholská č.p.430, Praha 10-Hostivař pro krátkodobé ubytování do 6 měsíců Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje vedoucí OSP podle technických propozic OM. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení, úhrada za služby je řešena paušální platbou. Uzavření nájemního vztahu nepodléhá schválení Rady MČ. bytové jednotky v č.p. 410/19, v č.p. 417/9 a v č.p. 411/10 v bytových domech v Praze 10-Horních Měcholupech pro krátkodobé ubytování do 12 měsíců Uzavření nájemního vztahu navrhuje kompetenčně příslušný radní pro sociální věci, organizačně zajišťuje vedoucí OSP podle technických propozic OM. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení, úhrada za služby je řešena paušální platbou. Uzavření nájemního vztahu a jeho případné prodlužování podléhá schválení Rady MČ. ubytovací jednotky č v ubytovně Štěrboholská č.p. 430, Praha 10-Hostivař pro krátkodobé ubytování do 6 měsíců Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje vedoucí OM. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení, úhrada za služby je řešena paušální platbou. Uzavření nájemního vztahu nepodléhá schválení Rady MČ. bytové jednotky v č.p. 413/7, v č.p. 415/5 a v č.p. 422/2 v bytových domech v Praze 15-Horních Měcholupech pro ubytování do 12 měsíců Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje OM po projednání v KBNP. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech v domě zvláštního určení, STRANA 5

6 úhrada za služby je řešena paušální platbou. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ. e) byty a ubytovací jednotky s vazbou na MČ Praha 15 V těchto se umísťování řídí potřebou MČ Praha 15. Pro tyto účely MČ Praha 15 vyhrazuje celkem 4 zařízené ubytovací jednotky a 6 bytů, a to : o ubytovací jednotky č , v ubytovně Štěrboholská č.p. 430, Praha 10-Hostivař pro ubytování do 6 měsíců s možností prodloužení Uzavření nájemního vztahu organizačně zajišťuje OM po projednání v KBNP. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech standardních pro k.ú. Hostivař, úhrada za služby je řešena paušální platbou. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ. o bytové jednotky 410/16, 425/10, 426/13, 428/4 a 451/55 v bytových domech Milánská, Livornská Praha 10 - Horní Měcholupy a byt č. 4 v bytovém domě Herbenova č.p. 719/80, Praha 10 Hostivař pro ubytování do 12 měsíců s možností prodloužení Uzavření nájemního vztahu na návrh tajemníka ÚMČ Praha 15, ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 15 organizačně zajišťuje OM po projednání v KBNP. Nájemné je stanoveno ve výši sazby nájemného v bytech standardních pro k.ú. Horní Měcholupy, resp. k.ú. Hostivař. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválen rady MČ Praha 15. f) byty s omezujícími vnějšími vlivy Byty v polyfunkčních domech, ve kterých může docházet k omezení užívání bytu kvůli vnějším vlivům ( např. ranní či večerní provoz vedlejších nebytových jednotek v domě ). V těchto domech bude pro budoucí nájemní vztahy nadále uplatňován modifikovaný typ nájemní smlouvy uvedený v příloze č.3, který nájemci vymezí možnost uplatňovat sníženou kvalitu bydlení s ohledem na nápravu stavu či snížení nájemného. Nájemné je stanoveno minimálně ve výši sazby nájemného v bytech standardních pro příslušné katastrální území. Uzavření nájemního vztahu, resp. prodloužení podléhá schválení Rady MČ. g) byty s převzatými smluvními vztahy v komplexu Veronské náměstí g) 1. Uzavírání nájemních vztahů v bytech zvláštního určení se řídí zásadami uvedenými v části b) tohoto článku g) 2. U nájemních vztahů k bytům uzavřených na dobu určitou / s výjimkou bytů uvedených v části g) 1. / je stanoveno nájemné v počáteční výši 77,- Kč/m2/měsíc na základě usnesení Rady MČ Praha 15 pod č. R-1086 ze dne s tím, že aktuální výše nájemného ke dni uzavření nájemní smlouvy bude zahrnovat součet inflačních navýšení schválených radou MČ Praha 15. g) 3. Neobsazená bytová jednotka je bytem standartním dle části a) tohoto článku. STRANA 6

7 III. Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Zásady při zajišťování dlužného nájemného a úhrad za služby jsou popsány v příloze č.5. IV. Zásady s dočasnou platností IV./a : Převod nemovitostí prodej vybraných neobsazených bytových jednotek Vybrané neobsazené bytové jednotky v bytových domech, ve kterých byly bytové jednotky již odprodány oprávněným nájemcům a ve kterých již vzniklo společenství vlastníků BJ, budou prodávány formou výběrového řízení uveřejněného na Úřední desce Úřadu MČ Praha 15, a. realitním serveru, jak je uvedeno v příloze č.14 včetně seznamu vybraných BJ určených k prodeji. Benefitem pro občany MČ Praha 15 je, že v případě rovnosti nabídek rozhoduje trvalé bydliště zájemce na území MČ Praha 15. Tato dočasná zásada platí do prodeje poslední vybrané neobsazené bytové jednotky uvedené v příloze č.14. Toto ustanovení podléhá schválení ZMČ Praha 15. IV./b Prominutí části poplatků z prodlení Na základě snahy o zmírnění tvrdosti zákona a ve snaze netlumit zejména drobnou živnostenskou činnost MČ Praha 15 přistupuje ke stanovení zásady pro jednorázové prominutí poplatků z prodlení. Hlavní zásadou je, že všem nájemcům, kteří zcela uhradili dlužné nájemné a úhrady za služby, bude jedenkrát umožněno uhradit poplatky z prodlení s tím, že 50%, resp. 33% poplatků při uzavření splátkové dohody v délce do 18 měsíců, z těchto poplatků bude ze strany MČ Praha 15 prominuto. Podrobné podmínky jsou uvedeny v příloze č. 5/čl.V/odst a 8. Tato dočasná zásada platí pro žádosti podané do Toto ustanovení podléhá schválení ZMČ Praha Závěrečné ustanovení Tyto Zásady nabývají platnosti dnem schválení Radou MČ Praha 15 a účinnosti dnem Přílohy: 1. Podmínky výběrového řízení pro prodej nemovitostí, včetně Protokolu a Dohody o zaplacení smluvní pokuty 2. Podmínky pro přímý prodej nemovitostí 3. Podmínky pro pronájem pozemku 4. Podmínky pro pronájem nebytových domů a nebytových prostor 5. Podmínky pro zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby ( jen byty ) 6. Vzorová kupní smlouva 7. Vzorová nájemní smlouva na pronájem pozemku 8. Vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá 9. Vzorová nájemní smlouva byt standartní 10. Vzorová nájemní smlouva byt v domě zvláštního určení 11A Vzorová nájemní smlouva krátkodobé ubytování ubytovací jednotka 11B Vzorová nájemní smlouva krátkodobé ubytování bytová jednotka 12. Vzorová nájemní smlouva byty s vazbou na MČ Praha Vzorová nájemní smlouva byt s omezujícím vnějším vlivem 14. Podmínky pro prodej neobsazených bytů STRANA 7

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady převodu a nabytí nemovitostí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady převodu a nabytí nemovitostí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 9/2010 OBSAH strana Článek 1 Obecná ustanovení... 3 Článek 2 Způsoby a formy převodu a nabytí nemovitostí...

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ ve vlastnictví České republiky - příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany České republiky a příspěvkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15

ORGANIZAČNÍ. Úřadu městské části Praha 15 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha 15 Rada MČ Praha 15 vydává podle 94 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tento Organizační řád Úřadu MČ.

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s nájmem či pachtem nemovitých věcí schválené Radou města dne 15.4.2015 pod usnesením č. RM 05/12/15 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více