PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014"

Transkript

1 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy

2 Cílová skupina: žáci ZŠ a děti MŠ Buchlovice Předkladatel programu: ZŠ a MŠ Buchlovice, Komenského 483, Buchlovice Statutární zástupce: Mgr. Miroslava Klímová, ředitelka školy Navrhovatel preventivního programu: Bc. Vladimíra Janíková, školní metodik prevence

3 OBSAH Úvod Co je preventivní program Cíle preventivního programu Důležité oblasti prevence Charakteristika skupiny Informovanost, propagace akcí Aktivity v rámci školy mimoškolní aktivity organizované školou Zapojení preventivního programu do vzdělávání MŠ 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ Programy a projekty primární prevence Dny věnované primární prevenci Metodik prevence vzdělávání spolupráce Metody a formy práce Pomůcky Dotazníky Doporučené kontaktní adresy pro rodiče

4 ÚVOD Co je Preventivní program? Preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ Základním obsahem je primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Tento program má pomáhat dětem a dospívajícím žít správným způsobem života, má sloužit jako pomůcka poskytující základní jednoduché postupy. Včasné a citlivé vzdělávání dítěte předškolního a školního věku a jeho zdárný vstup do širšího společenství, má pro dítě a jeho rozvoj klíčový význam. Obsah programu, metody a formy jeho realizace odpovídají charakteristice cílové skupiny, pro kterou je určen. Oblasti rizikového chování : konzumace drog včetně alkoholu kouření kriminalita virtuální drogy a hráčství záškoláctví šikanování a jiné násilí asociální chování rasismus xenofobie intolerance a antisemitismus Cíle preventivního programu Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Je žádoucí, aby se prevence v tomto směru stala neoddělitelnou součástí výchovy a vzdělávání v předškolním i školním zařízením. Včasné a citlivé vzdělávání dítěte předškolního věku a jeho zdárný vstup do širšího společenství má pro dítě a jeho rozvoj klíčový význam. V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů patří:

5 sebedůvěra, samostatnost a sebejistota podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit schopnost přizpůsobení životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k osobnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se rozvoj sebe sama motivace aktivnímu poznávání a prožitkům rozvoj tvořivosti a estetického cítění systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu zdravotní prevence Škola a rodiče vzájemně spolupracují na formování osobnosti žáka, která s ohledem na svůj věk je schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji a ptát se bude si vážit svého zdraví bude umět nakládat se svým volným časem bude zvládat základní sociální dovednosti bude rozvíjet základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu a prevence bude rozvíjet dovednosti, které vedou u dětí a mládeže k odmítání destruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Preventivní program v této podobě se nedá považovat za ukončený nebo definitivní. Každý školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě získaných zkušeností hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění pozitivního vlivu na naše děti a žáky. Důležité oblasti prevence prevence záškoláctví (omlouvání nepřítomnosti dětí dle 22, 50, 67 zákona 651/2004 Sb.), viz. Školní řád ZŠ a MŠ Buchlovice prevence časté omluvené nepřítomnosti ( ve spolupráci s Policií ČR, OSPOD) využívání interaktivních programů (ochrana před kouřením a požíváním omamných látek, především alkoholu) prohlubování komunikačních dovedností mezi učiteli, rodiči a žáky navzájem

6 posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty řešení konfliktů překonávání různých překážek smysluplné využívání volného času CHARAKTERISTIKA SKUPINY Do realizace programu jsou zapojeni děti, žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče, lékaři, speciální pedagogové, sociální pracovnice, psychologové i představitelé veřejnosti, kteří svou činností regulují a ovlivňují chování a postoje žáků v oblasti primární prevence. INFORMOVANOST, PROPAGACE AKCÍ třídní schůzky s rodiči konzultační hodiny ( individuálně s jednotlivými vyučujícími) internetové stránky školy třídnické hodiny nástěnka Primární prevence informace školního metodika prevence, výchovného poradce, aktuality, práce žáků s danou tématikou AKTIVITY v rámci školy Září: Přírodovědná vycházka Dopravní hřiště 4. třída Říjen: Vystoupení skupiny Tetiny pro MŠ, 1. a 3. třídu Česká balada divadelní představení pro třídu Osvětim 8. a 9. třída Listopad: Hurvínkův Mikuláš MŠ + 1. stupeň Filharmonie Zlín 6., 7. třída

7 Islám, světový terorismus, kriminalita 8., 9. třída Preventivní programy s Policií ČR 2., 5, 8., 9. třída Prosinec :Mikulášská besídka pro děti MŠ,1. stupně, OÚ, DD Mikulášská obchůzka 9.třída Vánoční zpívání ve škole Vánoční výtvarné dílny SR Vánoční besídky Leden: Římané 1. a 2. stupeň Únor: Školní ples Vystoupení tanečních kroužků žáků Vystoupení Réva - 1. a 2. stupeň Březen: Divadélko pro školy - 1. a 2. stupeň (Jak se vaří pohádka, Legenda o V + W) Lidská sexualita Doc. MUDr. Zvěřina, CSc. výukový program 8., 9. třída Duben: Den Země - spolupráce s Mikroregionem Buchlov MC Donald cup minikopaná tř. Květen: Vystoupení Tetiny a loutkohraní MŠ, 1.stupeň Školní vlastivědné poznávací zájezdy Červen: Buchlovický kopačák fotbalový turnaj okolních škol Školní vlastivědné poznávací zájezdy v průběhu školního roku: - zapojení dětí a žáků do soutěží, popřípadě olympiád v rámci jednotlivých předmětů - poznávací pobyty, výlety, exkurze - využití akcí nabídka kulturních a sportovních programů Sdružení rodičů mimoškolní aktivity organizované školou: Klub přátel umění Sportovní kroužky: florbal, aerobic, břišní tance, step

8 Kroužky ŠD: dramatický, přírodovědný, výtvarný, turistický, dramatický Hudební kurzy a kroužky: kytara ZAPOJENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU DO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola výchova dětí ke zdravému životnímu stylu osvojování základů sociálního chování rozvoj osobnosti 1. stupeň ZŠ Český jazyk komunikační schopnosti a dovednosti, jednoduchá slohová cvičení Prvouka nebezpečí požívání návykových látek zdravý životní styl Výchovy vzájemná spolupráce, ohleduplnost, prospěšnost pohybu Vlastivěda vztah k národnostním menšinám a jiným národnostním skupinám 2.stupeň ZŠ Český jazyk a literatura rizikové chování: četba, rozbor textů volné zařazování témat do hodin slohu ( popis osoby, charakter. vlastností, apod.) zapojení do literárních soutěží kulturní akce dle nabídky ( spolupráce s místní knihovnou) Německý jazyk využití volného času v konverzačních cvičeních

9 Anglický jazyk využití volného času v mluvnických projevech Tělesná výchova neformální debaty o šikaně, přínosu sportu, využití volného času Přírodopis drogová prevence, toxikomanie se zaměřením na alkohol a tabák zneužívání rostlinných alkaloidů, psychotropní látky a jejich vliv, drogy a alkohol působící na jedince Matematika možnost zakomponovat problematiku do slovních úloh, statistiky, apod. Chemie léčiva a drogy, nebezpečí návyku ochrana zdraví při práci s chemikáliemi, drogy a léčiva zneužívání, chemické pochody Zeměpis život různých kultur, rasismus, xenofobie Informatika využívání internetu při vyhledávání podkladů k daným tématům bezpečný internet Dějepis prevence xenofobie, rasismu, nacionalismu, národní nesnášenlivosti Občanská výchova kouření, prevence Výchova ke zdraví prevence drog šikana, patologické jevy ve společnosti formou diskuse a videoprogramů Sexuální výchova a prevence

10 Je realizována na základě doporučení MŠMT v rámci předmětů se začleněním témat: Přírodopis pohlavní ústrojí muže a ženy pohlavní choroby antikoncepce Občanská výchova rizika ohrožující zdraví společenská pravidla a normy formy soužití přirozené a sociální rozdíly rovné postavení mužů a žen osobnostní a sociální rozvoj sebepoznání a sebepojetí ochrana člověka za mimořádných událostí Výchova ke zdraví hodnota zdraví základní lidské potřeby životní styly prevence patologického chování závislosti skryté a zjevné formy násilí manipulace, reklama V průběhu školního roku besedy s Policií ČR, sociální pracovnicí, odborníkem na zdravou výživu a zdravý životní styl PROGRAMY A PROJEKTY PRIMÁRNÍ PREVENCE Mateřská škola Celoroční projekty podporující globální výchovu: Ahoj, starý strome Eskymácké obydlí

11 S knihou za poznáním Studánka živé vody Děti ve světě Cestujeme po mořích a oceánech Základní škola Peer program Vzdělávání peer aktivistů z jednotlivých škol v PPP v Uherském Hradišti a na víkendovém pobytu Vrstevnické programy v průběhu školního roku ( Téma: bezpečnost dětí, volnočasové aktivity, apod.) Výchova ke zdravému životnímu stylu Je součástí osnov ŠVP na 1. i 2. stupni Jeden svět na školách Projekt Příběhy bezpráví realizace v hodinách Ov Projekt Postavme se hladu Projekt Zdravé zuby Realizace na 1.st. ZŠ Dopravní výchova Realizace třída, školní družina DNY VĚNOVANÉ PRIMÁRNÍ PREVENCI Světový den výživy beseda a samostatné projekty žáků Světový den boje proti AIDS Den lidských práv Světový den bez tabáku SPOLUPRRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní metodik prevence spolupracuje s : vedením školy, učitelským a žákovským parlamentem, výchovným poradcem, s učiteli a ostatními pedagogickými pracovníky, rodiči, žáky,

12 příslušnými institucemi: Odborem sociálních služeb a sociální péče Pedagogicko-psychologickou poradnou v UH, s psychology a speciálními pedagogy Střediskem výchovné péče HELP Policií ČR Vzdělávání školního metodika prevence listopad: setkání ŠMP v PPP setkávání ŠMP v PPP v průběhu roku aktuální vzdělávací akce METODY A FORMY PRÁCE V rámci výuky jsou používány metody, které se osvědčily: výklad sdělování informací, besedy, přednášky, diskuse, rozhovor, soutěže, skupinové práce, samostatné práce, hry, dotazníky, práce s literaturou, dramatizace, výtvarný projev, projekty POMŮCKY Tisk, literatura, video, DVD, CD, PC, propagační materiály, obrázky, fotografie, výtvarné potřeby DOTAZNÍKY Dle potřeby depistážní dotazník na šikanu a klima ve třídě, sociometrii depistážní dotazník Kouření a já v rámci výuky Ov Alkohol a drogy Agresivní chování DOPORUČENÉ KONTAKTNÍ ADRESY PRO RODIČE PPP Uherské Hradiště Františkánská 1256, Uherské Hradiště,

13 SVP HELP detašované pracoviště v Uherském Hradišti v areálu bývalých kasáren v UH http//svphelp.uhedu.cz POLICIE ČR Velehradská třída Uherské Hradiště Zpracovala: Bc.Vladimíra Janíková, školní metodik prevence rizikového chování

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Cyrilometodějské gymnázium a Střední škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Ing. Eva Trtková

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více