Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Jméno a p íjmení editele Mgr. Silvie Häuserová Telefon na editele na editele Jméno a p íjmení kolního metodika prevence Mgr. Renata ezní ková, Telefon Jméno a p íjmení výchovného poradce Mgr. Jana Brunová Mgr. Silvie Häuserová Telefon

3 2. ÚVOD Minimální preventivní program vychází z Metodické doporu ení k primární prevenci rizikového chování u d tí, ák a student ve kolách a kolských za ízeních.j / , který do prevence sociáln patologických jev za azuje konzumaci drog v etn alkoholu, kou ení, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, zá koláctví, ikanování a jiné násilí, vandalismus, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus. Za velmi d le itou oblast pova uji prohlubování komunika ních dovedností mezi u itelem, rodi i a ákem, posilování sebev domí, sebeúcty a vzájemné úcty, e ení konflikt, p ekonávání p eká ek, boj proti nud a smysluplné vyu ívání volného asu. P ehled vybraných platných p edpis v oblasti prevence rizikového chování (viz. p íloha). 3. CHARAKTERISTIKA KOLY Na e kola je specifickým za ízením nejen co se tý e po tu ák, ale i mo ností pohybu mezi ostatními vrstevníky. V na í kole vyu ují zku ení speciální pedagogové, kterým pomáhají pedagogi tí asistenti. Ve kole je osm t íd a jedno odd lení kolní dru iny, kde jsou umíst ni áci s nejr zn j ími t lesnými posti eními, áci s více vadami, áci s PAS a jinými zdravotními problémy. Výuka ve t ídách probíhá podle r zných výukových program základní koly, základní koly praktické, základní koly speciální. áci jsou rozmíst ni do t íd podle typu vzd lávacího programu. V rámci jedné t ídy je vyu ováno soub n n kolik ro ník. Na i áci jsou ve v t in p ípad d ti, které jsou v celodenním kontaktu s dosp lými, tzn. s pedagogickými pracovníky, asistenty a rodi i. Této skute nosti máme p izp soben i ná minimální preventivní program koly. Prevence rizikového chování je na na í kole zam ena p edev ím na prevenci primární. 4. ANALÝZA SOU ASNÉHO STAVU VE KOLE Z HLEDISKA RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

4 Nár st r zných sociáln patologických jev /zneu ívání návykových látek, alkoholu, kou ení, zá koláctví, ikanování a jiných/ v populaci mláde e a d tí kolního v ku se stává celospole enským problémem. D ti, které nav t vují Z, pat í k nejohro en j í skupin. Proto je d le ité zahájit primární prevenci práv v dob základní kolní docházky, poskytnout ák m co nejvíce informací nejen o drogové problematice /p im en v ku ák /, naslouchat jejich problém m, otev en s nimi hovo it i na neformální úrovni, posilovat jejich sebev domí, rozvíjet sociální komunikaci, spolupráci. V rámci pracovních porad se v dy hodnotí jednotlivá t ídy a jejich potí e, pokud se jedná o záva n j í p estupky, jsou projednány a e eny ihned. V minulých letech se v na í kole ádné záva né patologické jevy nevyskytly. V lo ském kolním roce jsme poprvé museli e it problém kráde e a zá koláctví. Vzniklé patologické jevy byly e eny za p ítomnosti t ídní u itelky, editelky koly a rodi. Kráde byla ohlá ena policii R, zá koláctví ohlá eno na OSPOD. S áky byl proveden pohovor za ú asti editele koly, t ídního u itele, rodi. Z tohoto d vodu by se kola na tyto patologické jevy m la zam it i v tomto kolním roce. Ka dý rok je provád n mezi áky základí koly a základní koly praktické monitoring rizikových jev (dotazníky viz. p íloha), pohovory se áky. N kte í áci II. st. uvedli v dotaznících zku enost s kou ením a alkoholem. Pedagogové na í koly jsou dob e s RCH seznámeni a znají situaci ve svých t ídách. Informace jsou získávány na pracovních poradách i mimo n, vyu ující informují o problémech ostatní pedagogické pracovníky, kolního metodika prevence i editele koly a tyto jsou aktuáln e eny. S áky se vedou rozhovory jednak v t ídnických hodinách a i p i jiných r zných p íle itostech.. áci i rodi e jsou pravideln seznamováni se kolním ádem, re imem koly, s pravidly omlouvání a uvol ování ák z vyu ování, aby bylo zamezeno zá koláctví. Jsou seznámeni s pravidly, které se sna í zamezit vlivu patologických jev. (viz. kolní ád) 5.CÍLE MPP

5 A. Dlouhodobé cíle (specifická prevence) Základním cílem prevence je sní it nár st negativních jev u d tí a mláde e výchovou ke zdravému ivotnímu stylu posilování osobní odpov dnosti za kvalitu svého ivota, zvy ování zdravého sebev domí, poznání sebe sama a stanovení reálných cíl v ivot, vybudování osobnosti lov ka s pozitivním hodnotovým systémem, s dovedností e it problémy, nau it smyslupln vyu ívat volný as, posilovat komunika ní dovednosti, p átelské vazby, zlep it sebeovládání, nau it se zvládat konflikt, stres a úzkost. Dop át jednotlivým ák m pocit úsp chu a seberealizace odpovídající jejich osobním mo nostem, rozvíjet celo ivotní dovednosti významné pro za len ní lov ka do spole nosti. Zkvalit ovat klima a prost edí koly. Seznamovat rodi e i ostatní ve ejnost s problematikou sociáln patologických jev. Podávat ák m základní informace: o spole ensky ne ádoucích jevech, jako jsou drogy, ikana, zá koláctví, poruchy p íjmu potravy, kyber ikana, homofobie, extremismus, tabák, násilí, kráde e, negativní p sobení sekt, sexuální rizikové chování, rasismus, intolerance, antisemitismus, o návykových látkách, jejich ú incích a negativním vlivu t chto látek na zdraví lov ka. Vid t mo nost pomoci p i problémech, být seznámen s institucemi, které mohou pomoci (krizová centra, linky d v ry, ob anské poradny tel. ísla na hlavní nást nce koly.) Pomoci nalézt místo v sou asném sv t, plánovat pomoc p i hledání smyslu ivota, seberealizaci navzdory posti ení. V co nejv t í mí e zapojit do programu prevence t ídní u itele (projekty, spole né akce, t ídnické hodiny apod.) Provád t screening, pokud budou odhaleny problémy a nedostatky v ur ité oblasti, zam it se na nápravu a e ení. Zam it se p i prevenci na rizikové skupiny ( áci ze sociáln slabých rodin apod.) Krátkodobé cíle (nespecifická prevence)

6 spolupráce s M stskou policií v Opav výlety na tandemových kolech, O MS spolupráce s Policií R projekt pro áky I. st. Ajax ka doro ní ú ast ve výtvarné a literární sout i vyhlá ené Ministerstvem vnitra R Sv t o ima d tí spolupráce s armádou R nám tové a interaktivní hry pro áky II. stupn spole né akce primární prevence a enviromentální tématiky spolupráce s oblastním metodikem prevence (p. ime ková) ochrana lov ka za mimo ádných situací váno ní a velikono ní tradice a zvyky innost zájmových krou k ve kole i mimo kolu náv t vy kulturních akcí a vystoupení ú ast ve sportovních sout ích kolní asopis Po kolá ek

7 PLÁN PRÁCE V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/2013 Swing Opava Projekt Sociální patologové d tem (celoro ní projekt) o drogy a závislost o sexuální výchova o zdravý ivotní styl o závislost na virtuálním sv t o volný as M stská policie dopravní h i t, O MS Výtvarná a literární sout vyhlá ena MV R Sv t o ima d tí Monitorování RCH na kole ( dotazníky, vyhodnocení) P edná ky a exkurze dle aktuální nabídky

8 6. AKTIVITY PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY VOLNO ASOVÉ AKTIVITY zájmové krou ky dle nabídky koly, které vedou pedagogi tí pracovníci: o Tane ní krou ek o Keramický krou ek o Praktické innosti o Výtvarný krou ek o P vecký krou ek innost kolní dru iny K DISPOZICI literatura o K. Ne por a kol. Jak p edcházet problém m s návykovými látkami na základních a st edních kolách o K. Ne por a kol. Zásady efektivní primární prevence o E. Havrdová Tvorba a realizace projekt prevence kriminality mláde e o K. Ne por a kol. Jak p estat brát drogy o K. Ne por a kol. Alkohol, drogy a va e d ti propaga ní materiály odborné asopisy o Závislost a my CD o Mezi námi o Láska ano-d ti je t ne o Poruchy p íjmu potravy o Pravda o drogách nást nka internet Ve keré materiály jsou k dispozici u kolního metodika prevence. Na informa ní nást nce je vyv en seznam organizací, které se zabývají prevencí nebo poradenstvím v oblasti rizikového chování a kontakty na tyto organizace (viz p íloha). áci mají mo nost své problémy konzultovat se kolním metodikem prevence nebo se svými t ídními u iteli.

9 POLUPRÁCE S RODI I poskytovat informace zam it se, sledovat a pomáhat d tem, které pocházejí ze sociáln slabého prost edí a z nejvíce ohro ených skupin být v neustálém kontaktu s rodi i rodi e jsou informováni o aktivitách koly na t ídních sch zkách, individuálních pohovorech s rodi i, prost ednictvím K, dení k a kolního asopisu Po kolá ek PROJEKTY projekt Policie R - Ajax preventivní programy pro II. stupe - sebepojetí, emoce - komunikace ( e ení konflikt ) - dobré vztahy ve t íd ( ikana) Swing Opava Projekt Sociální patologové d tem - drogy a závislost - sexuální výchova - zdravý ivotní styl - závislost na virtuálním sv t - volný as interaktivní program Moravskoslezská diakonie - násilí ve vztazích M stská policie Opava - trestní odpov dnost - kyber ikana projekt skupiny HELP p3 - poruchy p íjmu potravy ÚKOLY KOLNÍHO METODIKA PREVENCE - tvorba a realizace preventivního programu koly - metodické vedení innosti pedagogických pracovník koly - koordinace vzd lávání pedagogických pracovník koly v oblasti prevence - koordinace spolupráce koly s orgány státní správy a samosprávy - monitoring ák s poruchami chování a problémových ák - zaji ování a p edávání odborných informací o problematice RCH, o nabídkách program a projekt, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovník m koly

10 - dal í vzd lávání kolního metodika prevence ú ast na vzd lávacích akcích, pracovních sch zkách seminá Podaná ruka seminá Projevy ikany v M a Z seminá Agrese a agresivita u d tí a mláde e - spolupráce s t ídními u iteli p i zachycování varovných signál spojených s mo ností rozvoje SPJ u jednotlivých ák a t íd - poskytování poradenských a preventivních slu eb t mto ák m kolou a specializovanými kolskými za ízeními ÚKOLY T ÍDNÍHO U ITELE A OSTATNÍCH VYU UJÍCÍCH - spolupracovat se kolním metodikem prevence i výchovným poradcem - sledovat vyu ití volného asu ák - monitorovat rizikové prost edí ák - individuáln p istupovat k problémovým ák m - spolupracovat s rodi i - d sledn postihovat ikanu, vandalismus, brutalitu a ostatní sociáln patologické jevy - p sobit na áky ve smyslu boje proti rasismu, netoleranci a xenofobii prost ednictvím vzd lávacího obsahu jednotlivých p edm t - sledovat docházku ák - aktivn napomáhat p i realizaci MPP - dal í vzd lávání v oblasti prevence ÁCI I. A II. STUPN Primární prevence je zahrnuta do v t iny vyu ovacích p edm t. V rámci vyu ovacích hodin vytvá ejí áci r zné projekty, které rovn m eme zahrnout k prevenci rizikového chování.

11 KRIZOVÝ PLÁN KOLY V em osobám je v prostorách koly zakázáno u ívat návykové látky, ve kole s nimi manipulovat a sou asn není z d vodu ochrany zdraví a bezpe nosti osob dovoleno do koly vstupovat pod jejich vlivem. V p ípad, e t ídní u itel takový p ípad odhalí, hlásí tuto vzniklou situaci kolnímu metodikovi prevence a editeli koly, který zji t ní neprodlen ohlásí zákonnému zástupci áka, pop. OSPOD (pokud je ák pod vlivem návykové látky) nebo policii (p i p echovávání a distribuci návykových látek). Stejný postup bude zachován i p i jiných krizových situacích, jako je ublí ení na zdraví, agrese, ikana, kráde e, zá koláctví, vandalismu a jiných p estupcích a trestných inech. Zápis o vzniklém rizikovém chování provede t ídní u itel se kolním metodikem prevence. VÝCHOVNÁ OPAT ENÍ Poru ení kolního ádu Postih 1-10 neomluvené hodiny D tka t ídního u itele, oznámení rodi m Metodický pokyn.j / neomluv.hod. D tka editele koly, výchovná komise Metodický pokyn.j / a více neoml.hodin Sní ený stupe z chování Ohlá ení orgán m (OSPOD) Metodický pokyn.j / Kou ení, alkohol Opakovan 8-12 Opakovan Dr ení, distribuce, zneu ívání Návykových látek Kráde, vandalismus, ikana Napomenutí t. u itele D tka t. u itele, oznámení rodi m, OSPOD Sní ená známka, oznámení rodi m, OSPOD Metodické doporu ení.j / Sní ený stupe z chování Ohlá ení Policii R Metodické doporu ení.j / Sní ený stupe z chování Oznámení rodi m, ohlá ení Policii R Metodické doporu ení.j /

12 7.EVALUACE Bude provedena v záv ru kolního roku 2012/2013 V Opav MPP zpracovala: Mgr. Renata ezní ková

13 P ILOHY Sexuální výchova P ehled vybraných platných p edpis pro oblast prevence rizikových forem chování P ehled a kontakty organizací, zabývající se prevencí nebo poradenstvím v oblasti rizikového chování Strategie prevence rizikových projev chování u d tí a mláde e v Moravskoslezském kraji na období Sm rnice k prevenci rizikového chování

14 SEXUÁLNÍ VÝCHOVA sexuální výchova na na í kole je p evá n realizována v rámci vzd lávacích p edm t, které jsou sou ástí VP pro jednotlivé druhy vzd lávacích program a typy kol (viz p íloha). P i výb ru metod a forem práce uplat ujeme t i základní hlediska: hledisko biologické ( zdravotní, biologická a psychologická stránka sexuální výchovy) hledisko sociáln etické (vzory chování, vztah k etickým normám spole nosti) pedagogicko-didaktické a osobnostn zku enostní hledisko (získávání vzorc chování v r zných situacích b ného ivota) áci jsou s problematikou sexuální výchovy a ochrany zdraví dále seznamováni v rámci besed s odborníky i t ídními u iteli, projektového vyu ování, interaktivních her a modelových situací (spolupráce s oblastním metodikem prevence). P i realizaci výuky sexuální výchovy zohled ujeme specifika dané typem koly ( Z, Z S, Z p ), v kovými a mentálními mo nostmi jednotlivých ák, druhem posti ení, etnickými i sociálními zvlá tnostmi. V podmínkách na í koly klademe velký d raz na individuální p ístup k jednotlivým ák m a opíráme se o rodinnou anamnézu. Klademe d raz na dostate nou odbornou vybavenost u itel, vzájemnou spolupráci u itel s výchovným poradcem, kolním metodikem prevence, rodi i (seznamujeme s obsahem a zp sobem výuky sexuální výchovy) i specializovanými pracovi ti. P i práci se opíráme o p íslu nou legislativu viz. Preventivní program koly. Oblasti sexuální výchovy: vytvá ení pozitivních postoj ák (k sob samotným, sebep ijetí, sebeúcta, sebehodnocení) budování optimálních mezilidských vztah (zp soby e ení problémových situací v závislosti na posti ení, role v rodin, e ení konflikt s partnerem) kultivování cit a sexuálního pudu (masturbace, sexuální zneu ití) hygiena, antikoncepce a prevence pohlavn p enosných nemocí (preventivní prohlídky, rizikové sexuální chování apod.) Jednotlivá témata sexuální výchovy a jejich za azení do vzd lávacích p edm t, metoty a formy práce jsou vytý eny v p íloze Sexuální výchova Základní kola pro TP, Opava Dostojevského 12 Sexuální výchova byla vypracována na základ vyhlá ky 26976/ k realizaci sexuální výchovy v základních kolách V Opav

15 P EHLED VYBRANÝCH PLATNÝCH P EDPIS PRO OBLAST PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Zákon. 561 ze dne 24. zá í 2004 o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ( kolský zákon) Vyhlá ka. 147/2011 Sb., kterou se m ní vyhlá ka. 73/2005 Sb., o vzd lávání d tí, ák a student se speciálními vzd lávacími pot ebami a d tí, ák a student mimo ádn nadaných Vyhlá ka.116/2011sb., kterou se m ní vyhlá ka. 72/2005Sb., o poskytování poradenských slu eb ve kolách a kolských poradenských za ízeních Metodický pokyn M MT k výchov proti projev m rasismu, xenofobie a intolerance,.j.:14 423/ (V stník M SMT se it 5/1999) Metodický pokyn ministra kolství, mláde e a t lovýchovy k prevenci a e ení ikanování mezi áky kol a kolských za ízení Metodický pokyn k zaji t ní bezpe nosti ochrany zdraví d tí, ák a student ve kolách a kolských za ízeních z izovaných M MT,.j / (V stník M MT se it 2/2006) Pravidla pro rodi e a d ti k bezpe n j ímu u ívání internetu,.j.: / (V stník M MT se it 6/2004) Spolupráce p ed kolních za ízení, kol a kolských za ízení s Policií R p i prevenci a p i vy et ování kriminality d tí a mláde e a kriminality na d tech a mláde i páchané, j.: / (V stník M MT se it 11/2003) Metodický pokyn k jednotnému postupu p i uvol ování a omlouvání ák z vyu ování, prevenci a postihu zá koláctví.j.: 10194/ (V stník M MT se it 3/2002) Metodické doporu ení k primární prevenci rizikového chování u d tí, ák a student ve kolách a kolských za ízeních.j / ú inného k , íslo 1-14 Sou ástí metodického doporu ení je návod pro koly Co d lat, kdy V Opav kolní metodik prevence Mgr. Renata ezní ková

16 Záznamy výskytu rizikového chování ák Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12

17 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Minimální preventivní plán pro kolní rok 2012/2013 K dispozici: na ve sborovn koly u kolního metodika prevence Mgr. Renaty ezní kové

18 V období II. pololetí kolního roku 2011/2012 se na na í kole vyskytly dva p ípady patologického chování. Jednalo se o kráde a zá koláctví ( 29 neomluvených hodin). Oba dva p ípady byly e eny na tvrtletní pedagogické rad dne Pedagogickou radou bylo odhlasováno potrestání ák d tkou editele koly. P ípad kráde e byl ohlá en editelkou koly rodi m a Policii R. P ípad zá koláctví byl ohlá en editelkou koly rodi m a OSPOD. 30. ervna 2012 kolní metodik prevence Mgr. Renata ezní ková

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

ANGLI TINA ve Velké Británii

ANGLI TINA ve Velké Británii ANGLI TINA ve Velké Británii Vá ení rodi e, dovolujeme si Vám nabídnout pro Va e dít mo nost zú astnit se jazykového pobytu v Anglii. Nejv t ím p ínosem takovýchto pobyt je bezpochyby p ekonání strachu

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice Vyšší odborná škola, st ední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. elákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Komunikace zam stnanc se seniory v Domov V Zahradách Zdice

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více