Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání"

Transkript

1 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k ) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení áka ve kole Hodnocení výsledk vzd lávání ák, práva a povinnosti ák, student a zákonných zástupc d tí a nezletilých ák, vzd lávání d tí, ák a student se speciálními vzd lávacími pot ebami a d tí, ák a student nadaných, individuální vzd lávací plán e í zákon 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborném a jiném vzd lávání ve zn ní pozd j ích p edpis ( kolský zákon), vyhlá ka. 48 / 2005 Sb., o základním vzd lávání a n kterých nále itostech pln ní povinné kolní docházky, ve zn ní pozd j ích p edpis a vyhlá ka. 73 / 2005 S., o vzd lávání d tí, ák a student se speciálními vzd lávacími pot ebami a d tí, ák a student mimo ádn nadaných, ve zn ní pozd j ích p edpis. Obecné zásady: Poskytnout ákovi zp tnou vazbu Hodnotit pozitivn a tím motivovat áky P istupovat individuáln, s p im enou náro ností a s pedagogickým taktem Pou ívat v pr b hu hodnocení r zné formy od klasifikace, p es slovní hodnocení a po sebehodnocení Sm ovat cílen k sebehodnocení a sebekontrole, pracovat dále s chybou i nedostatkem Hodnotit v souladu s individuálními schopnostmi a pokrokem, vyu ívat mo nosti práce podle IVP Nerozd lovat áky na úsp né, neúsp né, schopné, neschopné a neporovnávat s ostatními áky Hodnotit snahu, aktivitu a postup vedoucí k cíli Hodnotit i s p ihlédnutím k mo nostem a schopnostem áka Hodnocením nesni ovat d stojnost a sebed v ru ák Sd lovat ákovi hodnocení jeho výkon bezprost edn po dokon ení úkol a poukazovat hlavn na klady jednotlivých hodnocených výkon nebo výsledk ákových inností Dodr ovat dohodnutá a schválená pravidla hodnocení a klasifikace v emi pedagogy koly Podmínit souhlasem kolské rady zvolený zp sob hodnocení výsledk áka koly i délky p estávek Informovat neprodlen zákonné zástupce áka o záva ných zm nách, zhor ení prosp chu a chování áka Informovat pr b n o prosp chu a chování zákonné zástupce áka (t ídní sch zky, individuální pohovory s rodi i) Informovat vedení koly a ostatní vyu ující o prosp chu a chování ák na pedagogických radách, v p ípad pot eby aktuáln na ranních setkáních pedagog

2 Pravidla pro hodnocení áka Hodnocení se bude vztahovat p edev ím k dosahování o ekávaných výstup v jednotlivých vyu ovacích p edm tech a sou asn s tím i k utvá ení klí ových kompetencí. Pravidla hodnocení ák jsou sou ástí kolního ádu. Zp soby hodnocení áka: A) Klasifikace známkou Známkou klasifikujeme jednotlivé vyu ovací p edm ty vyjma: Dorozumívací dovednosti e ová výchova Dopl ková hodina P edm ty speciáln pedagogické pé e (ILP individuální logopedická pé e, Ergoterapie, Rehabilita ní t lesná výchova) B) Kombinované hodnocení (u vybraných p edm t hodnocen slovn, v ostatních p edm tech hodnocen známkou) kola p evede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v p ípad p estupu áka na kolu, která hodnotí odli ným zp sobem nebo pro ú ely p ijímacího ízení ke st ednímu vzd lávání. C) Slovní hodnocení Výsledky vzd lávání na konci 1. pololetí lze hodnotit souhrnn za v echny p edm ty. Slovní hodnocení lze pou ít i pro hodnocení chování áka. D) Mo nost dopln ní klasifikace výsledk vzd lávání áka v jednotlivých p edm tech a chování áka slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klí ových kompetencí ( 15, odst. 2 novely vyhlá ky 48/2005) E) Osvobozen od klasifikace v p ípad uvoln ní z vyu ování n kterého p edm tu podle zákona 561/2004 Sb., 50, odst. 2 1/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák se speciálními vzd lávacími pot ebami: Výsledky vzd lávání áka v jednotlivých povinných a nepovinných p edm tech stanovených u ebním plánem se hodnotí stupni prosp chu: výborný 1 chvalitebný 2 dobrý 3 dostate ný 4 nedostate ný 5

3 Stupe výborný mimo ádn nadaní áci U ivo p edepsané osnovami ovládá bezpe n, v my lení je pohotový, bystrý, dob e chápe souvislosti, vyjad uje se výsti n a pom rn p esn, v domosti aplikuje spolehliv, uv dom le u ívá v domosti a dovednosti, pracuje samostatn, p esn a s jistotou, je aktivní, u í se sv domit a se zájmem. Stupe výborný U ivo p edepsané osnovami ovládá, uva uje samostatn, vyjad uje se v t inou výsti n, dovede pou ívat v domosti a dovednosti, dopou tí se ob as men ích chyb, u í se sv domit. Stupe chvalitebný U ivo p edepsané osnovami ovládá, uva uje celkem samostatn, vyjad uje se celkem výsti n, vyu ívá v domosti a dovednosti s dopomocí u itele, dopou tí se men ích chyb, p ipravuje se pravideln na vyu ování. Stupe dobrý U ivo p edepsané osnovami v podstat ovládá, projevuje se men í obratností v my lení, vyjad uje se ne dost p esn, s pomocí u itele e í úkoly, p ekonává potí e a odstra uje chyby, jich se dopou tí, na výuku se p ipravuje. Stupe dostate ný U ivo p edepsané osnovami ovládá se zna nými mezerami, nesamostatn myslí, vyjad uje se s potí emi, d lá podstatné chyby a nesnadno je p ekonává, má malý zájem o u ení, pot ebuje stálé podn ty. Stupe nedostate ný U ivo p edepsané osnovami neovládá, odpovídá nesprávn i na návodné otázky, praktické úkoly nedoká e splnit ani s pomocí u itele, pomoc a pobízení k u ení jsou neú inné. 2/ Pravidla pro hodnocení chování ák : Pravidla pro ud lování pochval a jiných ocen ní a ukládání napomenutí a d tek jsou sou ástí kolního ádu. Chování áka se klasifikuje: velmi dobré 1 uspokojivé 2 neuspokojivé 3 Stupe velmi dobré Respektuje ustanovení kolního ádu, osvojil si základní pravidla spole enského chování, která dodr uje ve kole. Projevuje dobrý vztah k u itel m i spolu ák m. Stupe uspokojivé Dopustil se záva ného p estupku nebo se dopou tí opakovan mén záva ných p estupk proti ustanovením kolního ádu a pravidl m spole enského sou ití ve kole. ák je v ak p ístupný výchovnému p sobení a sna í se své chyby napravit. Stupe neuspokojivé Dopou tí se záva ných p estupk proti kolnímu ádu, nerespektuje pravidla spole enského sou ití a poru uje právní normy. P es ud lení opat ení k posílení kázn pokra uje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit.

4 3/ Pravidla pro celkové hodnocení ák Jestli e je ák z výuky n kterého p edm tu v prvním nebo ve druhém pololetí uvoln n, uvádí se na vysv d ení místo hodnocení slovo uvoln n(a). Nelze-li áka z n kterého nebo ze v ech p edm t v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysv d ení místo hodnocení slovo nehodnocen(a). Celkové hodnocení áka se na vysv d ení vyjad uje stupni: prosp l(a) s vyznamenáním prosp l(a) neprosp l(a) nehodnocen(a) mo nost pou ití pouze v 1. pololetí kolního roku Prosp l(a) s vyznamenáním, není-li v ádném z povinných p edm t stanovených kolním vzd lávacím programem hodnocen na vysv d ení stupn m prosp chu hor ím ne 2 chvalitebný, pr m r stup prosp chu ze v ech povinných (v etn volitelných) p edm t stanovených kolním vzd lávacím programem není vy í ne 1, 5 a jeho chování je hodnoceno stupn m velmi dobré. V p ípad pou ití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje kola podle pravidel hodnocení ák podle 14 odst. 2 novely vyhlá ky. 48/2005. Prosp l(a), není-li v ádném z povinných p edm t stanovených kolním vzd lávacím programem hodnocen na vysv d ení stupn m prosp chu 5- nedostate ný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Neprosp l(a), je-li v n kterém z povinných p edm t stanovených kolním vzd lávacím programem hodnocen na vysv d ení stupn m prosp chu 5- nedostate ný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z n ho hodnocen na konci druhého pololetí. Nehodnocen(a), není-li mo né áka hodnotit z n kterého z povinných p edm t stanovených kolním vzd lávacím programem na konci prvního pololetí.

5 Informace o hodnocení a klasifikaci Pedagogická dokumentace Vyu ující je povinen pr b n informovat áky, jejich zákonné zástupce a vedení koly o výsledcích hodnocení a klasifikace chování, prosp chu a celkového prosp chu ák. Je povinen zapisovat tyto výsledky do pedagogické dokumentace (klasifika ní arch, ákovská kní ka). Dokumentace o celkovém hodnocení áka Dokumentace o celkovém hodnocení áka je vedena t ídním u itelem podle pokyn k vypl ování pedagogické dokumentace v t ídním výkazu. Rodi m ák je celkové hodnocení áka sd lováno prost ednictvím vysv d ení. Bli í informace je t ídní u itel povinen podat rodi m na vy ádání. Za první pololetí lze ákovi vydat místo vysv d ení výpis z vysv d ení (zákon. 561/2004 Sb., 69, odst.1). Výpisy z vysv d ení ák m z stávají. Dokumentace o klasifikaci prosp chu U itel je povinen vést soustavnou evidenci o ka dé klasifikaci áka pr kazným zp sobem tak, aby mohl v dy dolo it správnost celkové klasifikace áka i zp sob získání známek. U itel vede také evidenci absence ák ve vlastních hodinách. V p ípad své dlouhodobé nep ítomnosti v pr b hu klasifika ního období nebo p i rozvázání pracovního pom ru je u itel povinen p edat tento klasifika ní p ehled zástupci editele, který ho poskytne zastupujícímu nebo novému u iteli. Dal í d le itá právní ustanovení vyplývající ze kolského zákona: Individuální vzd lávání 41 Výchovná opat ení 31 Dokumentace kol 28 Individuální vzd lávací plán 18 Odklad povinné kolní docházky 37 Pln ní povinností kolní docházky 36 Organizace základního vzd lávání 46 Práva a povinnosti ák, student a zákonných zástupc d tí a nezletilých ák 21, 22 Bezpe nost a ochrana zdraví ve kolách a kolských za ízeních 29 kolní ád 30 Pr b h základního vzd lávání 49 Hodnocení výsledk vzd lávání ák Ukon ení základního vzd lávání 54, 55

6 B/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z S Výsledky vzd lávání áka v základní kole speciální se hodnotí slovn. Slovní hodnocení se neprovádí u p edm t speciáln pedagogické pé e: Ergoterapie, Rehabilita ní a Zdravotní t lesná výchova, e ová výchova, Dorozumívací dovednosti Dokumentace o celkovém hodnocení áka Dokumentace je vedena t ídním u itelem podle pokyn k vypl ování pedagogické dokumentace v t ídním výkazu, matrice. M sí ní hodnocení áka se provádí pr b n, hodnocení IVP se realizuje v prvním pololetí a na konci kolního roku. Rodi m ák je pr b né hodnocení sd lováno ústní i písemnou formou, celkové hodnocení áka pak prost ednictvím vysv d ení. Dokumentace o klasifikaci prosp chu D le itou sou ástí jsou: portfolio áka, pracovní listy, pracovní se ity, písanky Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák základní koly speciální: Výsledky vzd lávání ák v jednotlivých povinných a nepovinných p edm tech stanovených u ebním plánem se hodnotí formalizovaným slovním hodnocením (viz. Tabulka stup klasifikace). Stupe výborný U ivo chápe, orientuje se v n m, zvládá ho bez v t ích obtí í, pop. s men ími chybami. Je pohotový, samostatný, sna ivý, zapojuje se do inností s chutí, projevuje zájem. Je tvo ivý, aktivní a pe livý. Stupe chvalitebný U ivo chápe a zvládá ho s chybami, dob e reaguje. Pracuje rád, s malou pomocí, zapojuje se do inností. Je mén pohotový, ale sna ivý. Stupe dobrý U ivo áste n chápe, asto chybuje, vy aduje vedení. Pracuje s pomocí, pot ebuje názor, lep ích výsledk dosahuje jen pod dohledem. Je pomalej í, mén samostatný a mén pohotový. Sna í se, jeho zájem je v ak kolísavý. Stupe dostate ný U ivo si osvojuje se zna nými mezerami, velmi asto chybuje i s názorem, pracuje jen s trvalou pomocí. Vy aduje stálé vedení, je málo sna ivý, mén aktivní, do inností se zapojuje jen sporadicky se soustavným povzbuzováním a velkou motivací. Stupe nedostate ný U ivo nezvládá. Nepracuje ani s trvalou pomocí. Vy aduje stálé vedení. O nabízené innosti neprojevuje zájem, nemá k nim vztah, odmítá je, nesna í se. Pomoc a pobízení k u ení je neú inné. Pro hodnocení ák s t kým mentálním posti ením a soub ným posti ením více vadami pou íváme ir í slovní hodnocení.

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické.

METODY DIAGNOSTIKY. Anamnéza - Osobní, rodinná, školní, atd. Dotazníky. Testy - P ijímací, srovnávací, didaktické. PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE V širším pojetí zkoumá všechny situace, b hem nichž dochází k zám rnému p sobení na lov ka. Ten kdo p sobí, na koho, kontext. V užším pojetí se zabývá zákonitostmi u ení a výchovy

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více